Number of found documents: 62
Published from to

Souhrnná výzkumná zpráva Brno 1906
Hanuš, Jan; Fajmon, Lukáš
2019 - Czech
Letecká hyperspektrální kampaň Brno 2019 je zaměřena na pořízení dat pro studium teplot povrchů města Brna. Airborne campaign Brno 2019 was focused on data acquisition for the study of surface temperatures of the city Brno. Keywords: surface temperature; proccesing Available at various institutes of the ASCR
Souhrnná výzkumná zpráva Brno 1906

Letecká hyperspektrální kampaň Brno 2019 je zaměřena na pořízení dat pro studium teplot povrchů města Brna....

Hanuš, Jan; Fajmon, Lukáš
Ústav výzkumu globální změny , 2019

JCU_1802
Fabiánek, Tomáš; Hanuš, Jan; Fajmon, Lukáš
2018 - Czech
Akvizice dat Leteckou hyperspektrální laboratoří nad lokalitami v okolí obcí Krasíkovice a Kochánky proběhla 27. a 29. května 2018. Důvodem pořízení hyperspektrálních a LiDARových dat bylo ověření kritických zdrojových lokalit na experimentálních povodích IV. řádu nebo jejich částech s vysokými koncentracemi dusičnanů ve vodách (vč. drenáží). Data Acquisition by FLIS (Flying Laboratory of Imaging Systems of Global change research institut CAS) over the localities of the villages of Krasíkovice and Kochánky was carried out on May 27. and 29., 2018. The reason for the acquisition of hyperspectral and LiDAR data was the verification of critical source sites in experimental catchments area IV. order or in parts with high concentrations of nitrates in water (including drainage). Keywords: hyperspectral data; lidar; flis Available at various institutes of the ASCR
JCU_1802

Akvizice dat Leteckou hyperspektrální laboratoří nad lokalitami v okolí obcí Krasíkovice a Kochánky proběhla 27. a 29. května 2018. Důvodem pořízení hyperspektrálních a LiDARových dat bylo ověření ...

Fabiánek, Tomáš; Hanuš, Jan; Fajmon, Lukáš
Ústav výzkumu globální změny , 2018

Výzkum vlivu SO2 a NOx na růst smrku
Hruška, Jakub; Oulehle, Filip; Kolář, Tomáš
2018 - Czech
Smrk ztepilý po poklesu emisí SO2 a NOX velmi rychle reagoval a radiální přírůsty stromů v postiených oblastech Krušných a Jizerských hor se dostaly na předemisní úroveň již koncem 90.let 20. století. Vzrůst nejlépe koreloval s poklesem koncentrací SO2 v ovzduší a s poklesem atmosférické depozice síry. Regenerace půd byla identifikována jako méně výrazný činitel, zejména proto, že je silně korelována s poklesem depozice. Na pokles radiálního růstu tedy emise SO2 a NOX přestaly mít vliv na přelomu tisíciletí. Současný pokles přírůstů není dám emisemi SO2 a NOX ale spíše klimatickými vlivy. Radial growth of Norway spruce (Picea abies) in Krušné and Jizerské Mts.responded qiuckly on the decline of SO2 and NOx emissions and S deposition. At the end of 1990´s it was equal to growh measured before the period of high emissions. The best correlation was founded with ambient SO2 concentrations, then with S atmosperic deposion and less important correlation was found with soil chemistry as it is correlated with deposition levels. At present there is no evidence of influence of SO2 and NOX on decline of radial growht. Observed decline in last decade is most probably attributed to climatic conditions. Keywords: SO2; NOX; Norway spruce; radial growth; forest decline; atmospheric deposition; soil chemistry Available at various institutes of the ASCR
Výzkum vlivu SO2 a NOx na růst smrku

Smrk ztepilý po poklesu emisí SO2 a NOX velmi rychle reagoval a radiální přírůsty stromů v postiených oblastech Krušných a Jizerských hor se dostaly na předemisní úroveň již koncem 90.let 20. století. ...

Hruška, Jakub; Oulehle, Filip; Kolář, Tomáš
Ústav výzkumu globální změny , 2018

Zpracování metodických podkladů a odborných dat v návaznosti na teplotní poměry ve městě, šetření postojů a participaci veřejnosti a nastavení systému monitoringu adaptací ve městě
Lorencová, Eliška; Cuřín, Vojtěch; Geletič, Jan; Baďura, Tomáš; Bašta, Petr; Nawrath, Martin; Lekeš, Vojtěch; Vačkářů, Dava
2018 - Czech
Tato zpráva představuje výstupy z veřejné zakázky realizované s podporou Magistrátu hl. m. Prahy. Zpráva shrnuje výstupy ze simulace teplotních extrémů (vln horka) a vyhodnocení variantních řešení pro pilotní oblast Praha 6. Druhá část je zaměřená na šetření postojů veřejnosti v oblasti problematiky změny klimatu a adaptací a zpracování podkladů pro realizaci pocitové mapy a vypracování metodiky participace a komunikace s odbornou veřejností, městskými částmi a širší veřejností. Tato část představuje výstupy z šetření postojů veřejnosti zpracovaném na reprezentativním vzorku 550 obyvatel hl. m. Prahy. Dále je představen návrh pro nastavení monitoringu pro výběr a vyhodnocení pilotních projektů, který je zaměřen na monitoring a hodnocení stávajících a nových projektů do budoucna realizovaných v rámci Strategii adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. This report presents outputs from analyses supported by City Council of Prague. The report summarizes the results from the simulation of temperature extremes (heat waves) and the evaluation of the potential solutions for the pilot area of Prague 6. The second part introduces survey, aimed at investigating public attitudes in the field of climate change impacts and adaptation and elaboration of the basis for realization of the crowd-source mapping and elaboration of the methodology for participation and communication with the public, urban areas and the wider public. This part presents the results of the public survey processed on a representative sample of 550 inhabitants of the city of Prague. In addition, a proposal for setting up monitoring for the selection and evaluation of pilot adaptation projects is presented, which is focused on the monitoring and evaluation of ongoing and new projects implemented in the framework of the Prague Adaptation Strategy. \n \n Keywords: urban; climate change,; adaptation strategy; heat modelling; survey; participatory methods Available at various institutes of the ASCR
Zpracování metodických podkladů a odborných dat v návaznosti na teplotní poměry ve městě, šetření postojů a participaci veřejnosti a nastavení systému monitoringu adaptací ve městě

Tato zpráva představuje výstupy z veřejné zakázky realizované s podporou Magistrátu hl. m. Prahy. Zpráva shrnuje výstupy ze simulace teplotních extrémů (vln horka) a vyhodnocení variantních řešení pro ...

Lorencová, Eliška; Cuřín, Vojtěch; Geletič, Jan; Baďura, Tomáš; Bašta, Petr; Nawrath, Martin; Lekeš, Vojtěch; Vačkářů, Dava
Ústav výzkumu globální změny , 2018

Souhrnná výzkumná zpráva MENDELU 1803
Hanuš, Jan; Fajmon, Lukáš
2018 - Czech
Letecká kampaň Křtiny 2018 byla zaměřena na laserové skenování a zpracování dat pro školního lesní podnik Křtiny Airborne campaign Křtiny 2018 was focused on laser scanning and data processing Keywords: laser scanning; processing Available at various institutes of the ASCR
Souhrnná výzkumná zpráva MENDELU 1803

Letecká kampaň Křtiny 2018 byla zaměřena na laserové skenování a zpracování dat pro školního lesní podnik Křtiny


Airborne campaign Křtiny 2018 was focused on laser scanning and data processing

Hanuš, Jan; Fajmon, Lukáš
Ústav výzkumu globální změny , 2018

Souhrnná výzkumná zpráva 1801
Hanuš, Jan; Fajmon, Lukáš
2018 - Czech
Kampaň Hodonínsko byla zaměřena na pořízení dat pro studium možnosti detekce půd kontaminovaných ropou z leteckých hyperspektrálních dat. Airborne hyperspectral campaign hodoninsko was focused on detection of soils contaminated by oil. Keywords: imaging spectroscopy; oil detection Available at various institutes of the ASCR
Souhrnná výzkumná zpráva 1801

Kampaň Hodonínsko byla zaměřena na pořízení dat pro studium možnosti detekce půd kontaminovaných ropou z leteckých hyperspektrálních dat....

Hanuš, Jan; Fajmon, Lukáš
Ústav výzkumu globální změny , 2018

Souhrnná zpráva k poskytování meteorologických předpovědí pro ČEPS
Farda, Aleš; Štěpánek, Petr; Meitner, Jan; Zahradníček, Pavel
2018 - Czech
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v.i. poskytuje společnosti ČEPS výstupy z modelů numerické predikce počasí (NWP). Spolupráce trvá od roku 2015 až do současnosti. Vybraná pole meteorologických proměnných (zejména sluneční záření - globální a přímé a teplota vzduchu ve 2 m) jsou zpracovávány ze souborů gribu do vhodných prostorových informací, jako jsou správní obvody (plošné průměry) nebo poloha bodů sítě modelu GFS. Použité modely NPW jsou ALADIN z Českého hydrometeorologického ústavu a model GFS (od NCEP, NOAA). Výstupy jsou poskytovány na několik dní dopředu a jsou vydávány každé ráno. Global Change Research Institute CAS provides CEPS company with outputs from numerical weather prediction (NWP) models. The cooperation lasts from 2015 up to now. Selected fields of meteorological variables (namely solar radiation - global and direct, and air temperature in 2 m) are processed from grib files into suitable spatial information, like administrative districts (areal averages) or position of grid points of GFS model. NPW models used are ALADIN from Czech Hydrometeorological Institute and GFS model (from NCEP, NOAA). Outputs are provided for several days ahead, and are issued each morning. Keywords: numerical weather prediction models; air temperature; solar radiation; meteorological forecast Available at various institutes of the ASCR
Souhrnná zpráva k poskytování meteorologických předpovědí pro ČEPS

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v.i. poskytuje společnosti ČEPS výstupy z modelů numerické predikce počasí (NWP). Spolupráce trvá od roku 2015 až do současnosti. Vybraná pole meteorologických ...

Farda, Aleš; Štěpánek, Petr; Meitner, Jan; Zahradníček, Pavel
Ústav výzkumu globální změny , 2018

Vývoj metody optimalizace kultivace sinice Nostoc sp. CCAP 1453/38
Chmelík, Dominik; Červený, Jan
2017 - Czech
Předmětem výzkumné zprávy je identifikace a detailní popis optimálních podmínek produkce sinice Nostoc v přirozeném mikrobiálním konsorciu. Dále byla pro účely ověření molekulární identifikace genetického mechanismu produkce vybraného sekundárního metabolitu provedena axenizace sinice Nostoc. The subject of the research report is the identification and detailed description of the optimal conditions for the production of filamentous cyanobacterium Nostoc in a natural microbial consortium. In addition, the axonization of Nostoc was performed to allow verifycation of the molecular identification of the genetic mechanism of production of the selected secondary metabolite. Keywords: bioproduction; biotechnology; cyanobacteria; socindary metabolite; optimization Available at various institutes of the ASCR
Vývoj metody optimalizace kultivace sinice Nostoc sp. CCAP 1453/38

Předmětem výzkumné zprávy je identifikace a detailní popis optimálních podmínek produkce sinice Nostoc v přirozeném mikrobiálním konsorciu. Dále byla pro účely ověření molekulární identifikace ...

Chmelík, Dominik; Červený, Jan
Ústav výzkumu globální změny , 2017

ČZU_1701
Hanuš, Jan; Fabiánek, Tomáš; Fajmon, Lukáš
2017 - Czech
Letecká hyperspektrální kampaň se souběžným laserovým snímáním povrchu nad výsypkami povrchových dolů v okolí Litvínova a Bíliny byla provedena 18. 5. 2017. Dle zadání výzkumu byly snímány dvě lokality o ploše 100 a 60km2 leteckou laboratoří Ústavu Výzkumu Globální změny AV, v.v.i. a to ve spektrálním rozsahu 380–2450nm (ve 46 a 141 pásmech), prostorovém rozlišení 0.5 a 1.25m a hustotou LiDARového mračna 4 bodů na m2. Výsledným produktem byla ortorektifikovaná mosaikovaná rastrová data v ENVI formátu (po atmosférických korekcích) a georeferencované LiDARové mračno bodů využitelné pro studium fyzicko-geografické diverzity potěžebních oblastí. Aerial hyperspectral campaign with laser scanning of surface in Litvínov and Bílina dumps area was carried out on May 18., 2017. Flying Laboratory of Imaging Systems of the Global change research institute CAS was used on two location with area of 100 and 60 km2. Surface scanning took place in the spectral range 380–2450nm (in 46 and 141 bands), spatial resolution 0.5 and 1.25m and LiDAR cloud density of 4 point per m2. The resulting product was orthocertificated raster data in ENVI format (with atmospheric correction) and georeferenced LiDAR for physical geographic diversity of the mining area studies. Keywords: hyperspectral data; raster data in ENVI format; physical geographic diversity Available at various institutes of the ASCR
ČZU_1701

Letecká hyperspektrální kampaň se souběžným laserovým snímáním povrchu nad výsypkami povrchových dolů v okolí Litvínova a Bíliny byla provedena 18. 5. 2017. Dle zadání výzkumu byly snímány dvě ...

Hanuš, Jan; Fabiánek, Tomáš; Fajmon, Lukáš
Ústav výzkumu globální změny , 2017

Vyškov_1705
Hanuš, Jan; Fajmon, Lukáš
2017 - Czech
Letecká kampaň Vyškov probíhala nad újezdem Březina ve dvou rozdílných letových výškách (o postorovém rozlišení rastru 0.25 a 0.5m, 0.63 a 1.25m). Data byla snímána v termínu 5.9.2017. Data byla pořízena současně třemi senzory instalovanými v Letecké hyperspektrální laboratoři Ústavu výzkumu globalní změny AV ČR, v.v.i. (ve spektrálním rozmezí od 380 do 2450 nm LiDARové mračno 8 a 4 body na m2) v průběhu jednoho přeletu. Letecká hyperspektrální kampaň Vyškov byla zaměřena na pořízení dat pro ověření maskování vojenských objektů. The airborne campaign Vyškov was carried above Březina military area in two diferent flight level (spatial resolution 0.25 and 0.5m, 0.63 and 1.25m). Flying Laboratory of Imaging Systems of Global change research institut CAS was used for aerial scanning on 5.9.2017. Airborne sensors was scanning during one flight line (spectral range from 380 to 2450nm and LiDAR with cloud density 8 and 4 points per m2). The point of interest of campaign was the acquisition of military object. Keywords: hyperspectral data scanning; acquisition of military object Available at various institutes of the ASCR
Vyškov_1705

Letecká kampaň Vyškov probíhala nad újezdem Březina ve dvou rozdílných letových výškách (o postorovém rozlišení rastru 0.25 a 0.5m, 0.63 a 1.25m). Data byla snímána v termínu 5.9.2017. Data byla ...

Hanuš, Jan; Fajmon, Lukáš
Ústav výzkumu globální změny , 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases