Number of found documents: 231987
Published from to

Návrh způsobu měření otáček vstupní hřídele převodovky
Jasný Michal; Ladislav Vamberský; Pakosta Jiří
2019 -
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku při měření otáček vstupní hřídele převodovky. V práci je popsáno stanoviště, které se nalézá v laboratořích na Julisce a to z hlediska celku, tak i jednotlivých prvků, které se na stanovišti vyskytují. Dále je v práci popis převodovky MQ200, která se nyní využívá při měření, popis lamely spojky a v neposlední řadě popis snímačů otáček, které lze použít. V práci nalezneme výsledný výběr dvou snímačů a jejich možné umístění na stanovišti a následné vymodelování těchto způsobů v programu Inventor.The bachelor thesis focuses on the issue of measuring the speed of the gearbox input shaft. The work describes the testing environment, which is located in the laboratories of Juliska and in terms of the whole, as well as the individual elements that occur at the site. Furthermore, there is a description of the MQ200 gearbox, which is now used for measurement, the description of the clutch plate and, last but not least, the description of the speed sensors that can be used. We will determine the final selection of two sensors and their possible location on the site and then model these methods in Inventor. Keywords: Zkušební stanoviště; převodovka MQ 200; lamela spojky; snímače otáček; umístění na stanovišti; Testing environment; MQ 200 gearbox; clutch plate; speed sensors; location on the site Available in digital repository of ČVUT.
Návrh způsobu měření otáček vstupní hřídele převodovky

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku při měření otáček vstupní hřídele převodovky. V práci je popsáno stanoviště, které se nalézá v laboratořích na Julisce a to z hlediska celku, tak i ...

Jasný Michal; Ladislav Vamberský; Pakosta Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vliv vzorkovací frekvence vstupních dat na přesnost aproximace softwarové kompenzace teplotních chyb se základem v přenosových funkcích
Mareš Martin; Jiří Petříček; Halama Jan
2019 -
Tato práce mapuje současný stav výzkumu minimalizace teplotních deformací obráběcích strojů, popisuje používané metody a ukazuje důležitou roli softwarové kompenzace pomocí matematických modelů. Je zde popsán komplexní matematický aparát pro analýzu vlivu vzorkovací frekvence na přesnost jejich simulace. V praktické části je provedena analýza vlivu vzorkovací frekvence na přesnost aproximace softwarové kompenzace teplotních chyb se základem v přenosových funkcích. Demonstrace metody a poznatků byla provedena na souboru dat ze tří komerčních obráběcích strojů. Vzhledem ke komplexnosti problematiky bylo v závěru možné využití popsané metody pouze naznačeno.This thesis does research on thermal error minimalization methods, describes currently used models and shows the importance of software compensation. The complex mathematical apparatus which lies behind transfer function models is briefly analysed. Practical work analyses the impact of sampling frequency on the quality of their simulation on set of data from three industrial machines. Due to the complexity of the topic the potentnial of the method was just briefly shown. Keywords: Teplotní deformace obráběcích strojů; teplotně-deformační modely; vzorkovací frekvence; matematické modely; Thermal errors in machine tools; thermal error modelling; sampling frequency; mathematical models Available in digital repository of ČVUT.
Vliv vzorkovací frekvence vstupních dat na přesnost aproximace softwarové kompenzace teplotních chyb se základem v přenosových funkcích

Tato práce mapuje současný stav výzkumu minimalizace teplotních deformací obráběcích strojů, popisuje používané metody a ukazuje důležitou roli softwarové kompenzace pomocí matematických modelů. Je ...

Mareš Martin; Jiří Petříček; Halama Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh lanového navijáku
Uhlíř Roman; Petr Půlpán; Štoček Ondřej
2019 -
Tato bakalářská práce pojednává o přehledu běžně používaných navijácích a o návrhu lanového navijáku pro navíjení nepojízdného automobilu na odtahové vozidlo. Parametry mechanismu jsou maximální hmotnost automobilu a maximální úhel, pod kterým může být navíjeno.This bachelor thesis deals with an overview of commonly used winches and the design of a rope winch for winding an immobile car on a tow truck. The mechanism parameters are the maximum weight of the car and the maximum angle under which it can be wound. Keywords: Lanový naviják; lano; lanový buben; pohon mechanismu; Cable winch; cable; rope drum; drive mechanism Available in digital repository of ČVUT.
Návrh lanového navijáku

Tato bakalářská práce pojednává o přehledu běžně používaných navijácích a o návrhu lanového navijáku pro navíjení nepojízdného automobilu na odtahové vozidlo. Parametry mechanismu jsou maximální ...

Uhlíř Roman; Petr Půlpán; Štoček Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optimalizace konstrukce ostnatoválcového drtiče uhlí
Cézová Eliška; Patrik Novotný; Kocourek Pavel
2019 -
Bakalářská práce se zabývá navržením optimalizace konstrukce ostnatoválcového drtiče hnědého uhlí. V bakalářské práci byl popsán problém i jeho příčiny a následně navržena vhodná řešení nastalého problému. Ta jsou mezi sebou porovnána. Nakonec je vybráno nejlepší řešení optimalizace konstrukce ostnatoválcového drtiče uhlí.The bachelor thesis deals with the proposal of design optimization of the spike crusher of brown coal. The problem and its causes were found in the bachelor thesis and suitable solutions to the problem were proposed. These are compared with each other. In the end, the best solution for optimizing the construction of the spike crusher has been chosen. Keywords: Optimalizace; konstrukce; drtič; hnědé uhlí; Optimization; design; crusher; brown coal Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace konstrukce ostnatoválcového drtiče uhlí

Bakalářská práce se zabývá navržením optimalizace konstrukce ostnatoválcového drtiče hnědého uhlí. V bakalářské práci byl popsán problém i jeho příčiny a následně navržena vhodná řešení nastalého ...

Cézová Eliška; Patrik Novotný; Kocourek Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Nekonvenční konstrukce kolové skupiny automobilu
Baněček Jan; Daniel Sviták; Hořenín Jindřich
2019 -
Tato bakalářská práce se zaměřuje na nekonvekční konstrukci kolové skupiny se zřetelem na bezstředou konstrukci. Rešeršní část práce zkoumá historii a vývoj konstrukce. Konstrukční část obsahuje konstrukční studii a diskuzi obtíží tohoto řešení.This bachelor's thesis focuses on non standard design of wheel unit with consideration of hubless design. The review part of this thesis is examining history and development of design. The construction part contains design study and discussion of difficulties in solving design. Keywords: bezstředé kolo; nekonvenční konstrukce; konstrukční studie; Formula Student; hubless wheel; non standard design; design study; Formula Student Available in digital repository of ČVUT.
Nekonvenční konstrukce kolové skupiny automobilu

Tato bakalářská práce se zaměřuje na nekonvekční konstrukci kolové skupiny se zřetelem na bezstředou konstrukci. Rešeršní část práce zkoumá historii a vývoj konstrukce. Konstrukční část obsahuje ...

Baněček Jan; Daniel Sviták; Hořenín Jindřich
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Klimatizace adminstrativní budovy
Lain Miloš; Tomáš Korejtko; Hvížďala Jindřich
2019 -
Práce se zabývala projektem klimatizace administrativní budovy M-tech s.r.o., sídlící v Pardubicích. Práce je zaměřena především na zpracování naměřených dat, dále zpracování spotřeb elektrické energie klimatizačního systému a tepelných čerpadel. Dále práce klade důraz na kontrolu současného systému a kontrolu jeho provozu v administrativní budově.The work dealt with the air-conditioning project of the office building M-tech s.r.o., based in Pardubice. The work is focused mainly on the processing of measured data, further processing of electricity consumption of the air-conditioning system and heat pumps. Furthermore, the thesis emphasizes control of the current system and control of its operation in the administrative building. Keywords: Klimatizace; analýza; spotřeby elektrické energie; Air-conditioning; analysis; The electricity comsumption Available in digital repository of ČVUT.
Klimatizace adminstrativní budovy

Práce se zabývala projektem klimatizace administrativní budovy M-tech s.r.o., sídlící v Pardubicích. Práce je zaměřena především na zpracování naměřených dat, dále zpracování spotřeb elektrické ...

Lain Miloš; Tomáš Korejtko; Hvížďala Jindřich
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Monitorování provozu klimatizačního zařízení obchodního centra
Lain Miloš; Lukáš Chytrý; Šimek Jakub
2019 -
Bakalářská práce pojednává o monitorování energetického provozu obchodního centra Chodov, který se nachází na Praze 12. Teoretická část bakalářské práce je věnována popisem větracích a klimatizačních zařízení, zdroje chladu pro klimatizační zařízení, chladící věže, systém freecooling, měření spotřeby energie, chladící faktory zdrojů chladu a v neposlední řadě historií klimatizace. Praktická část je zaměřena prve na představení obchodního centra Chodov a popis strojoven východ a západ a dále strojovny v nově vybudovaném objektu D. Cílem práce a hlavním obsahem praktické části je vyhodnocení spotřeby elektrické energie vzduchotechniky a zdrojů chladu za rok 2018.The bachelor thesis deals with the monitoring of the energy operation of the shopping center Chodov, which is located in Prague 12. The theoretical part of the bachelor thesis is devoted to the description of ventilation and air-conditioning equipment, sources of cooling for air-conditioning equipment, cooling towers, freecooling system, measurement of energy consumption, cooling factors of cold sources as well as the history of air conditioning. The practical part is focused on the introduction of the shopping center Chodov and the description of the engine rooms east and west and the engine room in the newly built building D. The main content of the practical part is the evaluation of electricity consumption of air conditioning and cooling sources during the year 2018. Keywords: Klimatizace; Vzduchotechnika; Spotřeba; Energie; Zdroj chladu; air conditioning; airing and climatization mechanisms; Energy; Chillers; consumption Available in digital repository of ČVUT.
Monitorování provozu klimatizačního zařízení obchodního centra

Bakalářská práce pojednává o monitorování energetického provozu obchodního centra Chodov, který se nachází na Praze 12. Teoretická část bakalářské práce je věnována popisem větracích a klimatizačních ...

Lain Miloš; Lukáš Chytrý; Šimek Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vytápění rodinného domu
Vavřička Roman; Martin Kycelt; Shemelin Viacheslav
2019 -
Cílem mé bakalářské práce je navrhnout vytápění rodinného domu s teplovodní otopnou soustavou v rozsahu studie. Potřebu tepla na vytápění jsem stanovil dle ČSN EN ISO 13 790. Z hlediska potřeby tepla jsem navrhl rodinný dům na požadované a pasivní hodnoty součinitele prostupu tepla. Pro variantu pasivní hodnoty jsem navrhl otopnou soustavu a tři varianty zdroje tepla a to plynový kondenzační kotel, kotel na tuhá paliva a tepelné čerpadlo vzduch - voda. Tyto tři varianty zdroje tepla jsem následně ekonomicky porovnal. Součástí této práce v přílohách je výkresová dokumentace.The aim of my bachelor thesis is to design heating in detached house with heating system encompassing my study. The heat demand is set by ČSN EN ISO 13 790. From the point of view of heat demand I designed a detached house with required and passive value of transmission heat loss coefficient. For a passive value variant, I designed heating system and three options of heat source, gas condensing boiler, solid fuel boiler and heat pump air - water. Subsequently, these three passive value variants were economically compared. A Part of this thesis is attached drawing documentation. Keywords: Vytápění; Součinitel prostupu tepla; Tepelné ztráty; Potřeba tepla; Otopná soustava; Zdroje tepla; Plynový kondenzační kotel; Kotel na tuhá paliva; Tepelné čerpadlo; Heating; Transmission heat loss coefficient; Heat loos; Heat demand; Heating system; Heat source; Gas condensing boiler; Solid fuel boiler; Heat pump Available in digital repository of ČVUT.
Vytápění rodinného domu

Cílem mé bakalářské práce je navrhnout vytápění rodinného domu s teplovodní otopnou soustavou v rozsahu studie. Potřebu tepla na vytápění jsem stanovil dle ČSN EN ISO 13 790. Z hlediska potřeby tepla ...

Vavřička Roman; Martin Kycelt; Shemelin Viacheslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zátěžový profil ohřívačů teplé vody
Vavřička Roman; Erika Langerová; Pokorný Nikola
2019 -
Cílem bakalářské práce je provést studii zátěžových profilů ohřívačů teplé vody v souvislosti s Nařízením komise EU č. 811, 812, 813 a 814/2013. V teoretické části byla popsána metodika návrhu ohřívačů teplé vody pomocí křivek odběru a dodávky. V praktické části práce byl proveden rozbor zátěžových profilů, které byly poté převedeny na křivky odběru a porovnány s naměřenými údaji. Na závěr bylo sestaveno doporučení pro návrh zásobníků teplé vody s ohledem na připojený zdroj tepla.The aim of the bachelor thesis is to carry out a study on the load profiles of the domestic hot water heaters defined in the Commission Regulation (EU) No 811, 812, 813 and 814/2013. The theoretical part described a sizing method of hot water heaters based on heat demand curves and heat supply curves. As far as the study is concerned, load profiles were analyzed, converted to heat demand curves and then compared with real measured data. Furthermore, recommendations for sizing hot water storage tanks regarded to the connected heat source were proposed. Keywords: příprava teplé vody; návrh zásobníku teplé vody; zátěžový profil; křivky odběru a dodávky tepla; zdroj tepla; ohřívač teplé vody; water heating; sizing hot water storage tank; load profile; heat demand curves and heat supply curves; heat source; domestic hot water heater Available in digital repository of ČVUT.
Zátěžový profil ohřívačů teplé vody

Cílem bakalářské práce je provést studii zátěžových profilů ohřívačů teplé vody v souvislosti s Nařízením komise EU č. 811, 812, 813 a 814/2013. V teoretické části byla popsána metodika návrhu ...

Vavřička Roman; Erika Langerová; Pokorný Nikola
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh značící stanice pro značení dílů v automobilovém průmyslu
Andrlík Vladimír; Martin Karas; Šindler Jan
2019 -
Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem značící stanice ocelových dílů automobilového průmyslu. Snaží se najít optimální variantu konstrukčního řešení pro dopravu dílů do pracovního prostoru a jejich následného trvalého označení 2D kódy, či textem.The bachelor thesis deals with the design of the marking station of the steel parts of the automotive industry. It tries to find the optimal variant of the constructional solution for the transport of parts to the working space and their subsequent permanent identification with 2D codes or text. Keywords: značící stanice; laserová technologie; otočný stůl; 2D kód; marking station; laser technology; turntable; 2D code Available in digital repository of ČVUT.
Návrh značící stanice pro značení dílů v automobilovém průmyslu

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem značící stanice ocelových dílů automobilového průmyslu. Snaží se najít optimální variantu konstrukčního řešení pro dopravu dílů do pracovního prostoru a ...

Andrlík Vladimír; Martin Karas; Šindler Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases