Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2815
Published from to

Informovanost žáků 6. ročníků ZŠ na Přerovsku v problematice sexuální výchovy a reprodukčního zdraví
ENENKLOVÁ, Tereza; HŘIVNOVÁ, Michaela
2019 - German
Tato bakalářská práce se zaměřuje na znalosti žáků 6. ročníků ZŠ na Přerovsku v problematice sexuální výchovy a reprodukčního zdraví. Teoretická část popisuje pojmy sexualita, sexuální chování a důkladně se věnuje procesu dospívání a změnami s ním spojenými. Dále se zabývá vybranými tématy spojenými se sexuálně reprodukčním zdravím jako jsou antikoncepce, či pohlavně přenosná onemocnění. Závěrečný úsek teoretické části je věnován postavení sexuální výchovy na českých školách, jak v minulosti, tak především nyní. Praktická část je realizována kvantitativním výzkumem, který zkoumá znalosti, preference a hodnoty žáků 6. tříd základních škol na Přerovsku v problematice sexuální výchovy a reprodukčního zdraví. This bachelor thesis focuses on the knowledge of sixth-graders at Přerov primary schools in the field of sex education and reproductive health. The theoretical part describes the concepts of sexuality, sexual behavior, and thoroughly deals with the process of growing up and changes associated with it. Furthermore, it deals with selected topics related to sexually reproductive health such as contraception or sexually transmitted diseases. The final segment of the theoretical part deals with the position of sex education at Czech schools, both in the past and mainly now. The practical part uses quantitative research, which examines the knowledge, preferences and values of sixth-graders at Přerov primary schools in the area of sex education and reproductive health. Keywords: reproductive health; sex education at school; sexuality; growing up; quantitative research Available in digital repository of UPOL.
Informovanost žáků 6. ročníků ZŠ na Přerovsku v problematice sexuální výchovy a reprodukčního zdraví

Tato bakalářská práce se zaměřuje na znalosti žáků 6. ročníků ZŠ na Přerovsku v problematice sexuální výchovy a reprodukčního zdraví. Teoretická část popisuje pojmy sexualita, sexuální chování a ...

ENENKLOVÁ, Tereza; HŘIVNOVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Die Metapher in der Belletristik
STRYK, Zdeněk; VOMÁČKOVÁ, Olga
2019 - German
Práce se zabývá metaforami v beletrii. Práce je rozdělena do dvou částí, výzkum se soustřeďuje na klasifikaci metafor. This thesis focuses on metaphers in fiction Keywords: Metraphors; classification; freazeologie; Available in digital repository of UPOL.
Die Metapher in der Belletristik

Práce se zabývá metaforami v beletrii. Práce je rozdělena do dvou částí, výzkum se soustřeďuje na klasifikaci metafor.


This thesis focuses on metaphers in fiction

STRYK, Zdeněk; VOMÁČKOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Gegenwärtige fachsprachliche Tendenzen im Bereich des Umweltschutzes
PODLEŠÁKOVÁ, Kateřina
2019 - German
Diplomová práce se zakládá na odborném jazyku recyklace a zpracování plastů a zohledňuje jednotlivé jazykové a textové rysy. Charakteristické znaky jsou analyzovány na základě prospektů získaných na mezinárodním veletrhu Fakuma věnujícímu se právě tomuto průmyslovému odvětví. Nejprve zaměříme pozornost na definování odborného jazyka samotného, přestaveny budou i různé pohledy na tuto problematiku, později se práce zaměří na odborný jazyk techniky, chemie a ekologie, které se objevují v analyzovaných technických reklamních prospektech. Značnou roli zde hraje i reklama, proto se jí věnuje druhá kapitola. Empirická část se soustředí na rozbor textů podle konkrétních jazykových rovin, a sice od textové, stylistické, přes lexikální, až po morfologickou. Na závěr jsou zařazeny tabulkové přehledy a shrnující kapitola. The following Master thesis is based on the technical language of recycling and plastic processing taking into consideration the relevant language and text attributes. Characteristic features are analysed on the basis of leaflets acquired at the international trade fair Fakuma focussing on this particular industry. First, the Master thesis concentrates on the definition of technical language itself presenting different points of view of this issue. Furthermore, the thesis focuses on the technical language of technology, chemistry and ecology which is employed in the analysed leaflets. Of major importance for the flyers is also the element of advertising which is elaborated in the second chapter. The empirical part of the thesis concentrates on a text analysis of each of the language subsystems: textual, stylistic, lexical and morphological. To conclude with, the thesis provides table overviews and a summarizing chapter. Keywords: technical language - technical language of technology - technical language of chemistry - technical language of ecology - language of advertising - technical leaflets Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Gegenwärtige fachsprachliche Tendenzen im Bereich des Umweltschutzes

Diplomová práce se zakládá na odborném jazyku recyklace a zpracování plastů a zohledňuje jednotlivé jazykové a textové rysy. Charakteristické znaky jsou analyzovány na základě prospektů získaných na ...

PODLEŠÁKOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Ein Dichter Hitlers - Das Beispiel Kurt Eggers
HORKÝ, Ladislav
2019 - German
Téma bakalářské práce "Hitlerův básník - Příklad Kurt Eggers" se soustředí na přiblížení temného období Třetí říše v oblasti literatury sympatizující s nacistickým režimem. Přístup k literatuře a kultuře ze strany nacistické ideologie je popsán v teoretickém oddíle práce. Jako příklad jednoho z mnoha literátů sympatizujících s tehdejším režimem byl vybrán Kurt Eggers, jehož život je představen dále v teoretické části bakalářské práce. Kontext životních událostí zmíněného autora je nezbytný pro porozumění jeho literární tvorby, která je rozpracována v praktické části práce. Přímo se jedná o literární analýzu jedné z mnoha básnických sbírek, a to díla "Německý démon", které prezentuje základní Eggersovy pohledy na historii, nacistickou ideologii, přístup k militarismu a náboženství. Práce se zaměřila také na analýzu projevů Adolfa Hitlera a Josepha Goebbelse, ve kterých oba muži odkazují nepřímo na Kurta Eggerse a jeho dílo. The topic of the bachelor's thesis "A Poet of Hitler - An Example of Kurt Eggers" focuses on the clarification of dark time of the Third Reich in the field of literature sympathizing with the Nazi regime. The attitude to literature and culture from the side of the Nazi ideology is described in the theoretical part of the work. As an example of with the then regime, Kurt Eggers was chosen whose life is presented in the theoretical part of this bachelor's thesis as well. The context of life events of the abovementioned author is necessary for the understanding of his literature work, which is elaborated in the practical part of the work. The practical part focuses directly on the literature analysis of one of the many books of verse, namely "The German Demon". This work presents the fundamental author's thoughts of history, Nazi ideology, militarism and religion. Furthermore, the work focuses on the analysis of speeches of Adolf Hitler and Joseph Goebbels, who both referred indirectly to Kurt Eggers and his work there. Keywords: Kurt Eggers; Nazi literature; Third Reich; German history; culture of the Third Reich Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ein Dichter Hitlers - Das Beispiel Kurt Eggers

Téma bakalářské práce "Hitlerův básník - Příklad Kurt Eggers" se soustředí na přiblížení temného období Třetí říše v oblasti literatury sympatizující s nacistickým režimem. Přístup k literatuře a ...

HORKÝ, Ladislav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Jaroslav Rudiš und die deutsch-tschechischen Beziehungen in seinem Werk
KARPÍŠKOVÁ, Aneta
2019 - German
Bakalářská práce se zabývá dílem současného českého spisovatele Jaroslava Rudiše, který v německy mluvících zemích dosáhl značného úspěchu. Cílem je představit autorovu osobnost a analyzovat jeho romány na základě česko-německých vztahů. Práce přináší autorovu doposud neprobádanou biografii a dotýká se jeho vztahu a názorů ohledně česko-německého prostoru. V další části jsou detailně analyzovány jeho romány Nebe pod Berlínem, Alois Nebel, Grandhotel a Konec punku v Helsinkách a následně zkoumány v oblasti česko-německých vztahů. Pozornost se zaměřuje především na historické, interkulturní a jazykové motivy, které jsou doplněny odbornými komentáři. The main topic of this bachelor thesis is the work of contemporary Czech writer Jaroslav Rudiš, who gained quite a success in German speaking countries. The goal of this thesis is to introduce him and his personality and analyze his novels from the perspective of Czech-German relations. This thesis is the first one to introduce author's biography and his opinions concerning Czech-German area. In the next part of this thesis his novels such as Nebe pod Berlínem, Alois Nebel, Grandhotel and Konec punku v Helsinkách are studied from the perspective of Czech-German relations. The focus is to capture historical, intercultural and language motives, which are enhanced by expert commentary. Keywords: Contemporary Czech literature; Czech-German relations; Jaroslav Rudiš; Nebe pod Berlínem; Alois Nebel; Grandhotel; Konec punku v Helsinkách Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Jaroslav Rudiš und die deutsch-tschechischen Beziehungen in seinem Werk

Bakalářská práce se zabývá dílem současného českého spisovatele Jaroslava Rudiše, který v německy mluvících zemích dosáhl značného úspěchu. Cílem je představit autorovu osobnost a analyzovat jeho ...

KARPÍŠKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Deutsch-tschechische Zusammenarbeit am konkreten Beispiel des Koordinierungszentrums des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches Tandem
ŠVÉDOVÁ, Hana
2019 - German
Cílem předložené bakalářské práce je představit Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, který vznikl a funguje na základě spolupráce obou sousedních zemí v oblasti politiky mládeže. Bakalářská práce nejprve vysvětlí pojem mezinárodní práce s mládeží chápaný jako pojem nadřazený k již zmíněné formě spolupráce. Smlouvy pro výměny mládeže musí být uzavřeny na nejvyšší politické úrovni, ale ve středu konkrétní výměny stojí jednotlivec. Bakalářská práce proto neopomene nastínit i úskalí, která se mohou z důvodu interkulturních rozdílů při výměně vyskytnout, ale zároveň poukáže i na výhody, které z účasti na výměně pro jednotlivce plynou. Následuje stručný historický vývoj v navazování spolupráce obou zemí v oblasti politiky mládeže po roce 1989. Praktická část se pak výhradně zaměřuje na Tandem. Je představeno, jak Tandem vznikl a jak je organizace vnitřně strukturována, aby mohla koordinace výměn správně fungovat. Následně jsou uvedeny jednotlivé oblasti, ve kterých jsou zahrnuty konkrétní projekty na podporu výměn mládeže. Důležitou částí práce je způsob financování. Bakalářská práce je zakončena pohledem do budoucnosti Tandemu očima obou ředitelů. This bachelor thesis analyses the work of Tandem, a Czech-German Youth Exchange Coordination Centre. Tandem functions as a coordination centre of youth-political cooperation between both countries. The term the international youth work is explained in the theoretical part and operates as a hyperonym to youth-political cooperation. Although the treaties for youth exchanges programmes must be ratified on highest political level, it is the juvenile who is in the centre of attention. Therefore, the bachelor thesis goes into the problematic issues which could occur due to intercultural differences among the juveniles during the exchange programmes and it also highlights the advantages of participation on the youth exchange programmes. It includes a brief outline of the development of the youth-political cooperation between both neighbouring countries after 1989. The practical part inquires into the organization Tandem, its foundation and the inner organizational structure which ensures the successful coordination of the exchange programmes. Attention was also paid to the areas of cooperation and concrete projects that were realized by Tandem. Furthermore, the bachelor thesis looks into the financing of this organization. Finally, this bachelor thesis concludes with the prospects of this organisation for the future that were discussed directly with both chiefs of Coordination Centre Tandem. Keywords: International youth work; cooperation in youth policy; intercultural differences; Tandem; youth exchange; projects; funding Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Deutsch-tschechische Zusammenarbeit am konkreten Beispiel des Koordinierungszentrums des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches Tandem

Cílem předložené bakalářské práce je představit Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, který vznikl a funguje na základě spolupráce obou sousedních zemí v oblasti politiky mládeže. ...

ŠVÉDOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Hitler´s unbekannte Helfer. Das Beispiel Ilse Koch.
VAVRDOVÁ, Markéta
2019 - German
Předmětem práce je analýza osoby Ilse Kochové, ženy, která vyrůstala v době nacionálního socialismu, a v období druhé světové války se aktivně podílela na chodu koncentračního tábora v Buchenwaldu. Známá se stala především díky svému sadismu a krutým činům, které vykonávala na nevinných zajatcích tábora. Právě jejich výpovědi se pro práci stávají klíčovými. Budou jmenovány aspekty, které zcela jasně dokazují vinu Kochové, na druhou stranu bude poukázáno i na svědectví, která sloužila k její obhajobě. K celistvému výkladu patří i deskripce historického kontextu, jehož součástí je téma žen v nacionálním socialismu a stručné informace o koncentračním táboře Buchenwald. Práce bude zakončena úvahou autora na základě zjištěných poznatků. The subject of this thesis is an analysis of Ilse Koch, a woman who grew up in the time of National Socialism in Germany and actively took part in running the concentration camp Buchenwald during the Second World War. She became well-known mainly because of her sadism and cruel actions she inflicted on innocent captives in the camp. Their own testimonies are key parts of the thesis. The aspects clearly proving Koch was to blame are named, on the other hand, there are also pointed out testimonies which defend her. To the complete narrative also belongs a description of the historical context, a part of which is a role of women in National Socialism and brief information about the concentration camp Buchenwald. The thesis is concluded by the author's reflection based on gained knowledge. Keywords: Second World War; National Socialism; Holocaust; Buchenwald; Ilse Koch Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hitler´s unbekannte Helfer. Das Beispiel Ilse Koch.

Předmětem práce je analýza osoby Ilse Kochové, ženy, která vyrůstala v době nacionálního socialismu, a v období druhé světové války se aktivně podílela na chodu koncentračního tábora v Buchenwaldu. ...

VAVRDOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Komparative Analyse von Anglizismen in den deutschen Standardvarietäten
ŠTĚPÁNKOVÁ, Sabina
2019 - German
Předkládaná diplomová práce "Komparativní analýza anglicismů v německých standardních varietách" se soustředí na problematiku anglických lexikálních výpůjček v současné němčině, která je v současnosti velmi aktuální a vyvolává smíšené reakce v řadách jak laické veřejnosti, tak jazykovědců. Diplomová práce nejprve představí základní poznatky k tématu proměny jazyka, zvláště pak její příčiny vně i uvnitř jazyka. Následně jsou blíže charakterizovány tři národní variety spisovné němčiny - německá, rakouská a švýcarská. Třetí kapitola je věnována konkrétnímu vlivu anglických lexikálních výpůjček na němčinu. V empirické části se diplomová práce soustředí na komparativní analýzu anglicismů, které byly pro každou z národních variet sesbírány na základě 100 novinových článků ze tří nadregionálních online periodik. V závěru analýzy jsou stanoveny aktuální tendence v používání anglicismů a specifika jednotlivých variet v tomto ohledu. V poslední kapitole se práce věnuje kritické recepci anglicismů u veřejnosti a představuje problematiku anglických lexikálních výpůjček v němčině z pohledu sociolingvistiky. The following Master thesis "A Comparative Analysis of Anglicisms in German Standard Varieties" focuses on the matter of English lexical borrowing in German which is currently very topical and provokes mixed reactions both from laymen and linguists. First, the thesis introduces the fundamental knowledge of language change focusing on its internal and external causes. Furthermore, the three German standard varieties are characterised - German Standard German, Austrian German and Swiss German. The third chapter is devoted to the concrete influence of English lexical borrowings on German. Moreover, the empirical part presents a comparative analysis based on a collection of anglicisms from 100 newspaper articles from national online newspapers for each of the varieties. At the end of the analysis, current tendencies concerning the use of anglicisms and the particularities of the individual standard varieties are defined. To conclude with, the thesis deals with the critical reception of anglicisms in the public discourse and presents the matter from the point of view of sociolinguistics. Keywords: Language Change; Lexical Borrowing; Anglicism; German Standard German; Austrian German; Swiss German Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Komparative Analyse von Anglizismen in den deutschen Standardvarietäten

Předkládaná diplomová práce "Komparativní analýza anglicismů v německých standardních varietách" se soustředí na problematiku anglických lexikálních výpůjček v současné němčině, která je v současnosti ...

ŠTĚPÁNKOVÁ, Sabina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Geschichte der deutschen Minderheit Lenoras bis heute
TOUŠEK, Filip
2019 - German
Tato diplomová práce se zabývá tématem německé menšiny v obci Lenora. Protože byl život v Lenoře úzce spojen se zdejší sklárnou, je v práci popsána i historie skla na Šumavě a lenorské sklárny. Od založení Československa je vždy popsán kontext celého Československa, a až poté je analyzován život v Lenoře. Práce informuje také o situaci po odsunu, protože v Lenoře zůstalo kvůli sklárně hodně Němců. Pro doplnění historie Němců v Lenoře byly provedeny s několika pamětníky rozhovory. Po odsunu se obyvatelstvo v Lenoře hodně proměnilo, proto byla napsána i jedna kapitola o reemigraci. Poslední kapitola informuje o dnešním stavu. Přičemž je zde popsán spolek Heimatkreis Prachatitz, který je spravován od Němců, kteří žili v prachatickém okrese. This Master thesis deals with the topic of the German minority in the village Lenora. As the life in Lenora was very closely connected to the local glassworks, the thesis provides a brief history of glass in the Bohemian Forest and the glassworks in Lenora as well as the historical context in the country dating from the establishment of Czechoslovakia and the analysis of the life in Lenora. The thesis also describes the situation after the expulsion of Germans from Czechoslovakia because many Germans stayed in Lenora even after the expulsion due to their employment in the glassworks. In addition to the history of Germans in Lenora, interviews with several contemporary witnesses were made. After the expulsion, the population in Lenora changed significantly, which was the reason for dedicating one chapter to the topic of remigration. The last chapter informs about the current state of affairs concentrating on the society Heimatkreis Prachatitz administered by Germans who lived in the district of Prachatice. Keywords: Lenora; glassworks; German minority; contemporary witnesses; expulsion of Germans from Czechoslovakia. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Geschichte der deutschen Minderheit Lenoras bis heute

Tato diplomová práce se zabývá tématem německé menšiny v obci Lenora. Protože byl život v Lenoře úzce spojen se zdejší sklárnou, je v práci popsána i historie skla na Šumavě a lenorské sklárny. Od ...

TOUŠEK, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Eine Brücke zwischen Bayern und Böhmen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Region Egerland
SOLOMKOVÁ, Štěpánka
2019 - German
Cílem práce je zdokumentovat vývoj a současný stav přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v regionu Chebsko (Egerland). Tento region disponuje kromě výhodné polohy při společné hranici těchto dvou států také bohatou historií a kulturou, která spojuje české i německé aspekty. Významnou roli při realizaci projektů přeshraničního charakteru hraje Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis, které poskytuje především finanční podporu z dispozičního fondu ČR-Bavorsko, jenž je zároveň spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Česko-německá spolupráce se v daném regionu zaměřuje především na oblast kultury, vzdělávání či cestovního ruchu. Práce se soustředí zároveň i na činnost dvou následujících spolků, a to Svazu Němců - Region Chebsko se sídlem v Chebu a Bund der Eghalanda Gmoin e.V. se sídlem v Marktredwitz. Hlavním úkolem těchto institucí je zachovávat a pečovat o kulturní, historické a jazykové dědictví chebského regionu. The main aim of the thesis is to document the development and current situation of cross-border cooperation between the Czech Republic and the Federal Republic of Germany in region Chebsko (Egerland). Not only that this region has an advantageous position next to the mutual border of these two countries, but it also has a rich history and culture, which connects the Czech and German aspects. The association called Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis plays a significant role in the realization of projects with cross-border impact. It provides especially financial support from a disposal fund, the Czech Republic - Bavaria, which is also co-financed by the European Regional Development Fund. The Czech-German cooperation in the region is mostly aimed at the culture, education, and tourism. The thesis also aims at the activity of the following associations: Svaz Němců - Region Chebsko based in Cheb and Bund der Eghalanda Gmoin e.V. based in Marktredwitz. The main goal of these institutions is to maintain and care of the cultural, historic and linguistic heritage of the region Chebsko. Keywords: Chebsko; History and Culture of region Chebsko; cross-border cooperation; Euregio Egrensis; regional policy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Eine Brücke zwischen Bayern und Böhmen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Region Egerland

Cílem práce je zdokumentovat vývoj a současný stav přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v regionu Chebsko (Egerland). Tento region disponuje kromě výhodné ...

SOLOMKOVÁ, Štěpánka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases