Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 545281
Published from to

Experimentální vyšetřování orientace vláken v cementovém kompozitu
Litoš Jiří; Romana Lovichová; Doležel Tomáš
2021 -
Disertační práce je zaměřena na uspořádání a orientaci ocelových vláken v čerstvé směsi vysokopevnostního betonu a na možnosti záměrné orientace vláken ve směsi. Rešeršní část se věnuje podstatě, vzniku a popisu viskózního chování tekutin, seznamuje s problematikou v oblasti měření viskozity viskoelastických látek a nalezením vhodné metody pro měření viskozity čerstvého betonu. Pozornost je zde především zaměřena na nenewtonské kapaliny, jejich vlastnosti, typy, teoretické způsoby výpočtu viskozity a srovnání s newtonskými tekutinami. Dále práce obecně popisuje a přibližuje definici cementu a cementových kompozitů. Následuje podrobnější popis cementových kompozitů vyztužených ocelovými vlákny s důrazem na orientaci vláken. V experimentální části práce jsou obsaženy materiálové zkoušky, které zahrnovaly experimentální měření konzistence a viskozity tekuté směsi a mechanické zatěžování zralých betonových vzorků. Prostřednictvím zkoušky pevnosti v tahu ohybem byl pro vzorky z cementové směsi s vlákny experimentálně ověřován vliv směru ukládání směsi do bednění na výslednou orientaci vláken. Ověření bylo provedeno ukládáním směsi do bednících forem v navzájem kolmých směrech. Z výsledků zkoušek tahové pevnosti v ohybu byly dále dopočítány hodnoty specifické lomové energie. Vyhodnocení naměřených dat bylo provedeno i pro pevnost v tlaku. Část práce je zároveň pro srovnání věnována simulaci ukládání směsi pomocí průhledné hmoty s konzistencí podobnou čerstvému betonu. Do průhledného bednění byl ukládán sonogel s rozptýlenou ocelovou výztuží, čímž bylo možné velmi dobře vizuálně zkoumat uspořádání a orientaci ocelových vláken ve směsi. Balistické zkoušky rozšiřují zkoumané vlastnosti kompozitu o odolnost materiálu v extrémních podmínkách. Provedené experimenty zaměřené na cílenou orientaci vláken ve směsi jsou doplněny o možnosti vyrovnávání ocelových vláken v čerstvé cementové směsi prostřednictvím působení magnetického pole.The doctoral thesis focuses on the arrangement and orientation of steel fibres in a fresh mixture of high-strength concrete and the possibilities of targeted orientation of the fibres in the mixture. The search section looks at the nature of the viscous behaviour of liquids, familiarises the issues of measuring viscosity of viscoelastic substances, and finds a suitable method for measuring the viscosity of fresh concrete. The attention is mainly focused on non-Newtonian liquids, their properties, types, theoretical ways of calculating viscosity and comparisons with Newtonian liquids. Further, the work broadly describes and interprets the definition of cement and cement composites, followed by a more detailed description of steel-fibre reinforced cement composites with an emphasis on fibre orientation. The experimental part of the work includes material tests, which comprise experimental measurements of the viscosity and determining the consistency of the liquid mixture and various types of mechanical loading of concrete samples. The influence of the direction of mixture casting into the formwork on the resultant orientation of the fibres was experimentally verified through the bending tensile strength test. The tests were performed by pouring the mixture into the formworks in two perpendicular directions. Specific fracture energy values were further calculated from the results of the bending strength tests. The measurement data evaluation was also done for the pressure strength. Part of the work, for comparison, is devoted to simulating the deposition of the mixture using a transparent substance with a dispersed steel fibre reinforcement. A sonogel with a consistency similar to fresh concrete was poured into the transparent formwork. In this way, the arrangement and orientation of the steel fibres in the mixture can be very well visually examined. Ballistic testing extends the studied properties of the composite by the material resistance under extreme conditions. Experiments carried out for the targeted orientation of the fibres in the mixture are amended by the possibility of aligning steel fibres in a fresh cement mixture by the action of a magnetic field. Keywords: Cementový kompozit; ocelová vlákna; orientace vláken; uspořádání vláken; viskozita; pevnost v tahu ohybem; směr ukládání; sonogel; magnetické pole; Cementitious composite; steel fibres; fibre orientation; fibre arrangement; viscosity; tensile strength by bending; casting direction; ultra-sound gel; magnetic field Available in digital repository of ČVUT.
Experimentální vyšetřování orientace vláken v cementovém kompozitu

Disertační práce je zaměřena na uspořádání a orientaci ocelových vláken v čerstvé směsi vysokopevnostního betonu a na možnosti záměrné orientace vláken ve směsi. Rešeršní část se věnuje podstatě, ...

Litoš Jiří; Romana Lovichová; Doležel Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kompozit na bázi geopolymeru jako nový materiál v podzemním stavebnictví
Litoš Jiří; Alexey Manaenkov; Rovnaník Pavel
2021 -
Mezi důvody, proč geopolymer (GP) nahrazuje portlandský cement jako pojivo v betonu, patři jeho vysoká pevnost, ultra mikro-poréznost, nízké objemové smrštění a odolnost vůči agresivnímu prostředí. GP je již využíván pro opravy nebo výstavbu mostů, budov, podzemních tunelů a pro sanaci potrubí. Navíc GP může být i levnější než portlandský cement a jeho výroba produkuje snížené množství CO2. Současná práce ukazuje, že kompozit na bázi geopolymeru Baucis LNa vyráběný v České republice s obsahem až 70 % hm. písku Zlosyn vykazuje téměř 60 MPa pro pevnost v tlaku a až 18 MPa pro pevnost v ohybu. Testované GP kompozity vykazovaly vynikající odolnost vůči agresivnímu prostředí: kyselým roztokům HCl a H2SO4. Po 4 měsících ponoření nedošlo ke snížení pevnosti ani v tlaku ani v ohybu. Malé množství kaolinu v metakaolinu (až do 3 % hm.) zlepšilo vlastnosti GP po zkouškách mrazuvzdornosti (zvýšení pevnosti v tlaku a ohybu) ve srovnání se vzorky před zkouškou. Přítomnost až 20 % hm. kaolinu neovlivnila pevnost GP v ohybu, ale mírně zvyšila pevnost v tlaku. Na základě získaných výsledků lze docílit peněžních úspor ve velkoobjemové produkci buď přimícháním surového kaolinu do metakaolinu nebo řádnou regulací procesu spalování. Důležitým výsledkem dané práce je nalezení optimální receptury GP kompozitu na bázi písku Zlosyn, která vykazuje dobré fyzikální a mechanické vlastností a zároveň je finančně nízkonákladová.There are several reasons why geopolymer (GP) is substituting Portland cement as a binder in concrete, like its high strength, ultra-porosity, low drying shrinkage, low creep and high acid resistance. GP is already utilized for repairing and building bridges, buildings, underground tunnels, and in the pipes rehabilitation. Moreover, GP is usually cheaper than Portland cement, and its production produces a reduced amount of CO2. Current work shows that the Czech-produced geopolymer Baucis LNa based composite with up to 70 wt.% content of Zlosyn sand has shown almost 60 MPa for a compressive strength and up to 18 MPa for a flexural strength. The tested GP composites showed excellent resistance to the aggressive environment: HCl and H2SO4 acid solutions. After 4 months of immersion compressive and flexural strengths did not decrease. Small amount of kaolin residua in metakaolin (up to 3 wt.%) improved the geopolymer performance in compressive and flexural strength tests after frost-resistance tests in comparison with no-frost samples. Furthermore, the presence of up to 20 wt% of kaolin did not affect the flexural strength of the geopolymer but slightly improved a compressive strength. Based on the obtained results, monetary savings in a large volume production can be achieved by either admixing raw kaolin into metakaolin or properly regulating the burning process. According to this work, the best recipe is ordinary Zlosyn sand-based one due to its good physical and mechanical characteristics as well as a low cost. Keywords: geopolymer; pevnost v tlaku; pevnost v ohybu; odolnost vůči agresivnímu prostředí; mrazuvzdornost; geopolymer; compressive strength; flexural strength; aggressive environment resistance; frost resistance Available in digital repository of ČVUT.
Kompozit na bázi geopolymeru jako nový materiál v podzemním stavebnictví

Mezi důvody, proč geopolymer (GP) nahrazuje portlandský cement jako pojivo v betonu, patři jeho vysoká pevnost, ultra mikro-poréznost, nízké objemové smrštění a odolnost vůči agresivnímu prostředí. GP ...

Litoš Jiří; Alexey Manaenkov; Rovnaník Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vlivy působící na přesnost výstupů z RPAS
Pavelka Karel; Jaroslav Šedina; Hanzl Vlastimil
2021 -
V této práci jsou přestaveny jednotlivé vlivy působících na přesnost výstupů z RPAS (systém dálkově řízeného letadla) a možné způsoby jejich eliminace. V práci je probrána problematika kalibrace kamery, stability prvků vnitřní orientace, korelace prvků vnitřní a vnější orientace, varianty provedení snímkového letu, minimalizace počtu vlícovacích bodů při snímkování RPAS s RTK/PPK GNSS aparaturou, a další vlivy působící na přesnost výstupů z RPAS. Část této práce se zabývá návrhem a testováním algoritmu (DEAn), který detekuje, zda v modelu působí systematická chyba. Algoritmus DEAn určí velikost této chyby na základě analýzy souřadnicových oprav projekčních center. Algoritmus určí optimální hodnotu středních chyb oprav, pokud je odstraněna systematická chyba modelu. Algoritmus Korata je druhým výstupem, který iteračně optimalizuje prvky vnitřní orientace kamery na základě minimalizace střední prostorové chyby souřadnicových oprav projekčních center snímků. Algoritmus Korata dosahoval zlepšení průhybu fotogrammetrického modelu o cca 50%. V jednom případě byly výsledky aplikace algoritmu Korata výrazně horší. Výsledky této práce naznačují nezanedbatelný dopad povětrnostních podmínek při snímkovém letu na přesnost výstupů z RPAS.The aim of this work is to introduce the individual influences affecting the accuracy of the RPAS (remotely piloted aircraft system) outputs. This work suggests possible ways of elimination of their action. The issues of camera calibration are widely discussed here, also the stability of interior orientation elements, correlation between interior and exterior orientation elements, survey flight design, control points reduction by using RPAS equipped with RTK / PPK GNSS receivers, and other influences affecting the accuracy of RPAS outputs. The next part of this thesis deals with the design and implementation of an algorithm DEAn). Algorithm detects and describes systematic error of photogrammetric models known as “dome error”. The DEAn algorithm determines dome error magnitude based on the analysis of corrections of projection centre coordinates. The algorithm smoothes the height coordinate corrections and fit sphere to corrections. The Korata algorithm is the second output that iteratively optimizes the interior orientation elements by minimizing the spatial standard deviation of coordinate’s correction of projection centres. The Korata algorithm improved the dome error of the photogrammetric model by about 50%. The results of the Korata apply were significantly worse just in one case. A poor light conditions and relatively strong wind can cause the weak results of imaged area. Results suggests considerable impact of weather conditions on the accuracy of RPAS outputs. Keywords: fotogrammetrie; RPAS; přesnost výstupů; deformace modelů; prvky vnitřní orientace; prvky vnější orientace; projekční centrum; kalibrace kamery; photogrammetry; RPAS; outputs accuracy; model deformation; elements of interior orientation; elements of exterior orientation; projection center; camera calibration Available in digital repository of ČVUT.
Vlivy působící na přesnost výstupů z RPAS

V této práci jsou přestaveny jednotlivé vlivy působících na přesnost výstupů z RPAS (systém dálkově řízeného letadla) a možné způsoby jejich eliminace. V práci je probrána problematika kalibrace ...

Pavelka Karel; Jaroslav Šedina; Hanzl Vlastimil
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Využití odpadního mramoru na bázi odprašku ve stavebnictví
Tesárek Pavel; Zdeněk Prošek; Keršner Zbyněk
2021 -
Predložená disertacní práce je souhrnem experimentálního výzkumu zamereného na charakterizaci a využití odpadního materiálu na bázi mramoru ve stavebnictví. Pro úpravu mramorového odpadu byla zvolena recyklace pomocí vysokoenergetického mletí. V rámci provedené práce byly využity experimenty pro stanovení souboru materiálových parametru, které charakterizují vstupní materiál pred a po vysokoenergetickém mletí, predevším pomocí elektronové mikroskopie. Následne byly vytvoreny vzorky, jež obsahovaly mikromletou mramorovou moucku, která redukovala množství použitého cementu, prírodního plniva a mikroplniva. Na vzorcích byly následne stanoveny charakteristiky popisující fyzikální, chemické a mechanické vlastnosti výsledného kompozitu. Materiálové vlastnosti tvorily následne podklady pro vytvorení mikromechanického modelu a aplikaci ve forme malt, lepidel, omítacích smesí a plných i lehcených zdicích bloku.The dissertation is a summary of experimental research, which was designed to describe and use marble-based waste material in civil engineering. Recycling using high-energy milling was chosen for the treatment of marble waste. The work used experiments to determine a set of material parameters that characterize the input material before and after high-energy milling, especially using electron microscopy. Subsequently, samples were made that contained micronized marble powder, which reduced the amount of cement, natural filler and microfiller used. The samples were then characterized by characteristics that describe the physical, chemical and mechanical properties of the resulting composite. The material properties subsequently formed the basis for the creation of a micromechanical model and application in the form of mortars, plaster and solid and lightweight masonry blocks. Keywords: odpadní mramorová moucka; recyklace; mechanické vlastnosti; elektronová; waste marble powder; recyklation; mechanical properties; electron Available in digital repository of ČVUT.
Využití odpadního mramoru na bázi odprašku ve stavebnictví

Predložená disertacní práce je souhrnem experimentálního výzkumu zamereného na charakterizaci a využití odpadního materiálu na bázi mramoru ve stavebnictví. Pro úpravu mramorového odpadu byla zvolena ...

Tesárek Pavel; Zdeněk Prošek; Keršner Zbyněk
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Hyperspektrální snímkování a jeho pozemní aplikace
Pavelka Karel; Eva Matoušková; Halounová Lena
2021 -
Cílem práce je porovnání a zhodnocení využití několika metod používaných pro určení složení historických materiálů, zejména těch využívajících odrazivostní spektrometrii a hyperspektrálním snímkování. Tyto metody jsou ve své podstatě neinvazivní, a proto velmi zajímavé pro dokumentaci historických památek. Složení materiálů, jejich analýza a rozpoznání bylo zaměřeno zejména na historické objekty – konkrétně malby, omítky a malty. Dále bylo zkoumáno i biologické znečištění kamenů. Bylo zjištěno, že pomocí výše zmíněných metod lze získat nové informace o zkoumaných objektech, které mohou být následně použity například pro restaurátorské práce. Základní informací je použitý rozsah vlnových délek – rozmezí mezi viditelným a blízkým infračerveným pásmem je vhodné zejména pro analýzu biologických pokryvů, zatímco střední infračervená pásma se hodí spíše pro určení složení materiálů. V této práci bylo použito hyperspektrální snímkování v rozsahu 400 – 1000nm a metoda odrazivostní spektrometrie v rozsahu 900 – 2500nm. V rozsahu 1000 – 2500nm byla v rámci práce vytvořena spektrální knihovna materiálů nazvaná “CTU material spectral library”, která je určena zejména pro určení složení historických malt a omítek. Knihovna byla vytvořena pro středoevropský region a následně využita pro analýzy jedenácti vzorků. Tyto výsledky byly pro kontrolu porovnány s výsledky z elektronového mikroskopu (Scanning Electron Microscope). Bylo zjištěno, že za pomoci vhodných analýz je možné určit složení neznámých vzorků, pokud je k dispozici vhodná spektrální knihovna. Vzhledem k vysoké míře podobnosti jednotlivých směsí malt a omítek je tento úkol velmi náročný, a proto byl pro tuto úlohu testován i přístup založený na tzv. rozhodovacím stromu.The goal of this thesis is to compare and evaluate various exact methods of historical material determination, with special interest to methods based on reflectance spectroscopy and hyperspectral imaging. These methods are non-invasive and therefore very interesting for historic preservation. The material decomposition was oriented to several historical objects like paintings, plasters and mortars, but biological contamination of stone was also tested. It was found that these methods can provide new information about historic materials and therefore help with object identification and restoration works. The key issue is the used spectral range where the visible near infrared spectral region gives information mainly for biological purposes and the short-wave for material determination. In this work, hyperspectral imaging was used in the spectral range 400-1000nm and reflectance spectroscopy in 900-2500nm. In the 1000 – 2500nm region, the new material spectral library was created for the material decomposition of historical plasters and mortars. This library is produced with respect to the Central Europe region and then applied for eleven historical samples analysis using various algorithms. Final results were then compared to the Scanning electron microscope findings. It was ascertained that classification analysis can be used for material decomposition of samples when a convenient spectral library is available, although the similarity of plaster and mortar mixture makes the task very challenging. Due to this fact, a decision tree approach was successfully tested. Keywords: Hyperspektrální snímkování; Odrazivostní spektrometrie; Spektrální knihovna; Kulturní dědictví; určení složení materiálů; Omítka; Malta; Biologické znečištění kamene; Hyperspectral imaging; Reflectance spectroscopy; Spectral library; Cultural heritage; Material determination; Plaster; Mortar; Biological contamination of stone Available in digital repository of ČVUT.
Hyperspektrální snímkování a jeho pozemní aplikace

Cílem práce je porovnání a zhodnocení využití několika metod používaných pro určení složení historických materiálů, zejména těch využívajících odrazivostní spektrometrii a hyperspektrálním snímkování. ...

Pavelka Karel; Eva Matoušková; Halounová Lena
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kompozitní materiály na bázi cementu: Využití betonového recyklátu
Plachý Tomáš; Jaroslav Topič; Slížková Zuzana
2021 -
Disertační práce se zaměřuje na využití velmi jemné frakce recyklovaného betonu ve stavebnictví. Rešerše je věnována recyklaci betonu ve stavebnictví a zdokumentování možností využití velmi jemné frakce. Cílem této práce je efektivně využít tento odpadní materiál s minimálními náklady na úpravu. Pro tento účel bylo využito vysokorychlostní mletí a vytvořen produkt nazvaný mikromletá betonová moučka (MBM), který je využit jako mikroplnivo a částečná náhrada cementu. Experimentální část se zaměřuje na popis vlastností mikromleté betonové moučky z různých zdrojů s rozdílnou jemností mletí. Pro zjišťování mechnicko-fyzikálních a mikrostrukturálních vlastností byly vytvořeny vzorky cementové pasty s rozdílným množstvím mikromleté betonové moučky. Na základě získaných dat byl následně navržen postup pro výběr a využití mikromleté betonové moučky v cementových kompozitech.The dissertation focuses on reuse of very fine fraction of recycled concrete in construction. The searches is dedicated to concrete recycling in construction and possible use of very fine fraction. The goal of this work is effective reuse of this waste material with minimal treatment cost. The high-speed milling process was used for this purpose and micro-milled concrete powder was produced and used as microfiller and cement replacement. Experimental part focuses on description of properties of micro-milled concrete powder from different sources and with different fines. Then the cement paste samples with different amount of micromilled concrete powder were made. The mechanical-physical and microstructural properties of these samples were determined. Based on obtained data, the approach to selection and reuse of micro-milled concrete powder in cement-based composites was suggested. Keywords: Betonová moučka; cementový kompozit; recyklace; mechanické vlastnosti; Concrete powder; cementitious composite; recycling; mechanical properties Available in digital repository of ČVUT.
Kompozitní materiály na bázi cementu: Využití betonového recyklátu

Disertační práce se zaměřuje na využití velmi jemné frakce recyklovaného betonu ve stavebnictví. Rešerše je věnována recyklaci betonu ve stavebnictví a zdokumentování možností využití velmi jemné ...

Plachý Tomáš; Jaroslav Topič; Slížková Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Modelování eroze půdy s využitím dat podrobného monitoringu
Krása Josef; Tomáš Laburda; Halounová Lena
2021 -
Vodní eroze půdy je v současné době stále aktuální problém, který negativním způsobem ohrožuje jak zemědělské pozemky a jejich produkční schopnost, tak i široké okolí od vodních zdrojů až po intravilán. V dnešní době existuje mnoho způsobů určení erozní ohroženosti, přímého měření a monitoringu ztráty půdy, avšak stále je zde velký potenciál pro jejich ověřování, zpřesňování či vyvíjení metod nových. Tato studie se zabývá problematikou sběru erozních dat pomocí přímých a nepřímých metod s cílem ověření jejich vzájemné korelace a odvozením jednoduchého vztahu pro rychlý odhad množství eroze půdy na základě vytvořených rozdílových digitálních modelů terénu. Pro tyto účely byly v rámci disertační práce provedeny různé typy experimentů, které testovaly a ověřovaly tyto metody v několika měřítcích experimentálních ploch od malých (< 1 m2) po středně velké (< 10 m2). Tyto experimenty byly založeny na sledování erozních procesů s využitím přirozených i umělých srážek a při kombinaci přímého a nepřímého měření erozních jevů a procesů. Z hlediska přirozených srážek se jednalo o venkovní experimenty pod širým nebem při zkoumání kapkové eroze půdy. V případě využití umělých srážek se jednalo o dva různé dešťové simulátory při testování kapkové eroze a zároveň i při standardních erozních experimentech doprovázených povrchovým odtokem. Přímé metody monitoringu eroze zahrnovaly měření erozního procesu za pomoci odběru vzorků povrchového odtoku či přímo půdních částic u kapkové eroze, s následnou laboratorní analýzou množství erodovaných půdních částic. Tyto hodnoty byly považovány za referenční hodnoty. Nepřímé metody se zaměřily na využití fotogrammetrické metody „Structure from Motion – Multi-View Stereo“ (SfM-MVS), pomocí níž byly analyzovány následně vzniklé projevy zkoumaných erozních procesů pomocí digitálních modelů terénu a vytvořených rozdílových modelů. Zpracování dat zahrnovalo využití částečně automatizovaného procesu pomocí hromadných příkazů v prostředí Agisoft Metashape a pomocí výpočtového skriptu v prostředí ArcGIS. Oba tyto přístupy byly porovnávány a byl zkoumán jejich vzájemný vztah. Na základě získaných a analyzovaných dat byly odvozeny lineární regresní rovnice pro odhad množství eroze na základě výškového rozdílu digitálních modelů terénu s výsledným koeficientem determinace (p < 0,05) v rozmezí od 0,63 do 0,72 v závislosti na testované půdě a lokalitě. V případě experimentu zkoumající kapkovou erozi bylo možné díky velkému počtu provedených experimentů na třech různých půdních vzorcích analyzovat i vliv odlišného zrnitostního složení.Water erosion of soil is a current problem, which negatively threatens both agricultural land and its productive capacity, as well as the wider environment from water sources to urban areas. Today, there are many ways to identify erosion risk, directly measure and monitor soil loss, but there is still great potential for verifying, refining or developing new methods. This study deals with the issue of erosion data collection using direct and indirect methods in order to verify their mutual correlation and derive a simple relationship for rapid estimation of soil erosion based on the created differential digital elevation models. For this purpose, various types of experiments were performed within the dissertation, which tested and verified these methods in several scales of experimental plots from small (< 1 m2) to medium-sized scales (< 10 m2). These experiments were based on the monitoring of erosion processes using natural and artificial precipitation and a combination of direct and indirect measurements of erosion phenomena. In terms of natural precipitation, these were outdoor experiments in the open air to study droplet erosion of the soil. In the case of the use of artificial precipitation, there were used two different rainfall simulators in the testing of droplet erosion and at the same time in standard erosion experiments accompanied by surface runoff. Direct methods of erosion monitoring included measurement of the erosion process by sampling surface runoff or directly soil particles in droplet erosion, followed by laboratory analysis of the amount of dried soil particles. These values were taken as reference values. Indirect methods included the use of the contactless remote sensing method, namely the terrestrial photogrammetric method "Structure from Motion - Multi-View Stereo" (SfM-MVS), which was used to analyze the subsequent manifestations of the investigated erosion processes using digital elevation models and subsequent digital elevation models of difference. Data processing included the use of a partially automated process using batch commands in the Agisoft Metashape and a computational script in the ArcGIS. Both of these methods were compared and their relationship was examined. Based on the obtained and analyzed data, linear regression equations were derived to estimate the amount of erosion based on the height difference of digital elevation models with the resulting coefficient of determinace (p < 0,05) ranging from 0,63 to 0,72 depending on the tested soil and locality. In the case of an experiment investigating splash erosion, it was possible to analyze the effect of different grain size distribution due to the large number of experiments performed on three different soil samples. Keywords: vodní eroze; fotogrammetrie; SfM-MVS; půda; odtok; déšť; simulátor; soil erosion; photogrammetry; SfM-MVS; runoff; soil; rainfall; simulator Available in digital repository of ČVUT.
Modelování eroze půdy s využitím dat podrobného monitoringu

Vodní eroze půdy je v současné době stále aktuální problém, který negativním způsobem ohrožuje jak zemědělské pozemky a jejich produkční schopnost, tak i široké okolí od vodních zdrojů až po ...

Krása Josef; Tomáš Laburda; Halounová Lena
České vysoké učení technické v Praze, 2021

REGENERACE AREÁLU LÁZNÍ SEDMIHOREK V ČESKÉM RÁJI
Efler Tomáš; Tereza Horáková; Kocourek Tomáš
2021 -
Tématem diplomové práce je regenerace areálu lázní Sedmihorek v Českém ráji. Cílem návrhu je nové využití areálu pro rekreaci. Diplomní projekt se zabývá novým využitím jednotlivých budov areálu a jejich vhodnou architektonickou úpravou či případně přestavbou a zároveň úpravami venkovního prostranství areálu.The topic of the diploma thesis is the regeneration of the Sedmihorky spa complex in the Bohemian Paradise. The aim of the proposal is a new use of the area for recreation. The diploma project deals with the new use of individual buildings of the complex and their suitable architectural modification or eventual reconstruction and at the same time modifications of the outdoor area of the complex. Keywords: lázně; Sedmihorky; Český ráj; regenerace; obnova; areál; spa; Sedmihorky; Bohemian Paradise; regeneration; renewal; area Available in digital repository of ČVUT.
REGENERACE AREÁLU LÁZNÍ SEDMIHOREK V ČESKÉM RÁJI

Tématem diplomové práce je regenerace areálu lázní Sedmihorek v Českém ráji. Cílem návrhu je nové využití areálu pro rekreaci. Diplomní projekt se zabývá novým využitím jednotlivých budov areálu a ...

Efler Tomáš; Tereza Horáková; Kocourek Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kulturní dům, Stará Boleslav
Mádr Josef; Václav Havránek; Lajda Štěpán
2021 -
Předmětem bakalářské práce je návrh kulturního domu do proluky na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Součástí 1.NP bude návaznost na přilehlou pěší zónu a zahradu ve dvorní části objektu.Matter of bachelor thesis is design of cultural house in gap of Mariánské náměstí in Stará Boleslav. First above the ground floor includes continuity to adjacted pedestrian zone and garden at the court part of object. Keywords: Kulturní dům; Stará Boleslav; Proluka; Cultural house; Stará Boleslav; Gap Available in digital repository of ČVUT.
Kulturní dům, Stará Boleslav

Předmětem bakalářské práce je návrh kulturního domu do proluky na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Součástí 1.NP bude návaznost na přilehlou pěší zónu a zahradu ve dvorní části objektu.Matter of ...

Mádr Josef; Václav Havránek; Lajda Štěpán
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Družstevní bydlení, Libeň
Císler Ondřej; Justýna Kaislerová; Mahdal Pavel
2021 -
Libeň je specifická svou rozmanitostí, poetickou atmosférou a částečně zanedbaným veřejným prostorem s řídkou zástavbou. Holé štíty, proluky, průhledy a zákoutí vytváří určitou intimitu a charakter místa. Návrh se snaží reagovat na prostředí s dostatečným ohledem k duchu místa, ale zároveň cílí na kultivaci prostředí a redefinuje současnou urbanistickou situaci. Parcela objektu se nachází mezi ulicemi Na Hrázi a Světova, v blízkosti náměstí Bohumila Hrabala, přímo naproti autobusovému nádraží a výstupu z metra Palmovka.Libeň is specific for its diversity, poetic atmosphere and partly neglected public space with sparse development. Bare gables, gaps, vistas and nooks give the place a certain intimacy and character. The design of the apartment building seeks to respond to the environment with sufficient regard to the spirit of the place, but at the same time aims to cultivate the environment and redefine the current urban situation. The plot of the building is located between Na Hrázi and Světova streets, close to Bohumil Hrabal Square, directly opposite the bus station and the Palmovka metro exit. Keywords: Bytový dům; Družstevní bydlení; Libeň; členitost; zástavba; Apartment building; Cooperative housing; Libeň; Diversity; Development Available in digital repository of ČVUT.
Družstevní bydlení, Libeň

Libeň je specifická svou rozmanitostí, poetickou atmosférou a částečně zanedbaným veřejným prostorem s řídkou zástavbou. Holé štíty, proluky, průhledy a zákoutí vytváří určitou intimitu a charakter ...

Císler Ondřej; Justýna Kaislerová; Mahdal Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases