Number of found documents: 43989
Published from to

Non-linear numerical evaluation of baroque epoch foundation structures on the example of the Broumov Group of Churches footings
Kuklík Pavel; Tatiana Larionova; Kos Jan
2021 -
Česká republika je domovem mnoha historických památek a míst, včetně pohádkových hradů, ikonických geografických prvků a malebných vesniček. Mnoho kostelů a kaplí na venkově bylo postaveno v 17. a 18. století barokním architektonickým stylem, který proměnil krajinu. Broumov je jedinečný region na severovýchodě České republiky, který se vyznačuje nejen přírodními podmínkami a krásou, ale také bohatým kulturním dědictvím. Nachází se zde několik desítek architektonicky cenných kulturních památek, které dotvářejí krajinu této oblasti. Pozoruhodný je komplex kostelů, které byly postaveny v krátkém období od roku 1709 do roku 1743 otcem a synem Dientzenhoferem. Tyto kostely, díky své jedinečnosti, jsou známé jako Broumovská skupina kostelů. Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnotit znalosti a dovednosti starověkých zedníků na příkladu čtyř kostelů z Broumovské skupiny. Práce byla zaměřena zejména na základové konstrukce. Určitou specifičností je navíc odhad vlivu financí na kvalitu stavebních prací. Po historickém přehledu a představení geologických podmínek regionu se práce zaměřila na výpočet hloubky deformačních zón v podloží, která zejména ovlivňuje nelineární průběh sedání. K jejich určení bylo použito několik metod. Počínaje analytickou metodou pomocí softwaru DEPTH. Pro numerické řešení byl použit software GEO5 FEM. Stejné výpočty byly také provedeny podle ruského standardu pomocí softwaru Foundation. Toto posloužilo nejen k porovnání uvedených metod, ale k jejich určité verifikaci. Vstupní parametry popisující vlastnosti půdy byly převzaty na základě vizuálních prohlídek a doporučení katedry geotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze. Výsledky získané pomocí těchto různých metod se využily k porovnání kvality základových konstrukcí dílčích kostelů. Nakonec byly analyzovány některé z možných příčin poškození stavebních materiálů, zejména kamene. Pro případ sanace byla navržena doporučení a některá řešení.The Czech Republic is home to many historical monuments and places, including fairy-tale castles, iconic geomorphological features, and picturesque villages. Many churches and chapels in the countryside were built in the 17th and 18th centuries using a Baroque architectural style to transform the landscape. Broumov is a unique region in the northeast of the Czech Republic, that is distinguished not only by its natural conditions and beauty but also by its rich cultural heritage. There are several dozens of architecturally valuable cultural monuments, that complete the typical landscape of this area. One of remarkable monuments is the complex of churches, that were built in a short period from 1709 to 1743 by famous bohemian architects father and son Dientzenhofer. This complex due to its uniqueness is known as the Broumov group of churches. The main goal of this dissertation was to evaluate the knowledge and skills of ancient masons on the example of four churches in the Broumov group, with a focus on foundation structures. In addition, there is a certain specificity in an estimation of the impact of funding and the amount of money on the quality of the construction work. After a historical overview and presentation of the geological conditions of the region, the work was focused on the calculation of the depth of influence zones in the subsoil, which mainly affects the non-linear character of settlement. Several methods were used to determine them. Starting with the analytical method by means of DEPTH software, then GEO5 FEM software was used for the numerical solution. Additionally, the same calculations were also performed according to the Russian standard using Foundation software. Thus, the methods were not only compared but verified as well. Input parameters describing soil properties were taken based on visual inspections and recommendations of the Department of Geotechnics CTU in Prague. The results obtained using these different methods were used to compare the quality of the foundation structures of particular churches. Finally, some of the possible causes of damage to building materials, especially stone, were analysed. Recommendations and some solutions were proposed for the case of remediation. Keywords: Baroko; interakce stavby s podložím; sedání základů; kulturní dědictví; Baroque; soil-structure interaction; foundation settlement; cultural heritage Available in digital repository of ČVUT.
Non-linear numerical evaluation of baroque epoch foundation structures on the example of the Broumov Group of Churches footings

Česká republika je domovem mnoha historických památek a míst, včetně pohádkových hradů, ikonických geografických prvků a malebných vesniček. Mnoho kostelů a kaplí na venkově bylo postaveno v 17. a 18. ...

Kuklík Pavel; Tatiana Larionova; Kos Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Load rating of the stone arch bridge at Poniklá using 2D and 3D models.
Fajman Petr; Lucy Jane Davis; Šafář Roman
2021 -
Zděné klenbové mosty jsou jedinečnou a důležitou částí světové silniční sítě. Mnohé byly postaveny před více než 100 lety a od té doby měnící se dopravní zátěž vyžaduje obnovení informací o jejich bezpečnosti. Zatížitelnost mostu určuje jeho přípustné zatížení k ověření bezpečnosti a v normách a směrnicích existují metody k jejímu stanovení. Platí to pro ocelové, železobetonové a dřevěné mosty ale pro zděné klenbové mosty není přijata žádná konsistentní metoda. Práce nejprve identifikuje existující metody a sofware použitelné k určení zatížitelnosti zděných klenbových mostů. Lze je shrnout do těchto kategorií: normy, semiempirické metody, metody založené na mezní únosnosti a numerické metody. Mnohé z nich používají jednodušší 2D modely místo 3D modelů protože nelineární 3D výpočet je mnohem obtížnější a dražší. Třídimensionální podstata mostů se často nerespektuje a příčné efekty se zanedbávají . V tomto kontextu je cílem práce je poskytnout opravné koeficienty pro 2D nelineární výpočty které pokryjí odchylky v příčném směru v případové studii mostu v Poniklé v severních Čechách v České republice.M odely jsou vytvořeny v software RFEM. Kompletní je analýza v lineárně pružném režimu při nesymetrickém zatížení. Opravné faktory jsou vypočteny pro několik příčných řezů podél rozpětí jednoho pole, kde mohou vzniknout mechanismy. Byla provedena analýza senzitivity na změny materiálovýchparametrů k ověření konsistence výsledků. Konečným cílem disertace je použít tento přístup na 2D nelineární model vytvořený v nekomerčním software stavební fakulty ČVUT a poskytnout aktualizovanou zatížitelnost zděného klenbového mostu v Poniklé. Rozšíření znalostí o očekávaných rozdílech mezi 2D a3D modely může pomoci vytvořit přesnější modely zatížitelnosti a snížit nároky na vstupní data. Je tedy naším zájmem porozumět rozdílům mezi 2D a 3D modely. Hlavním cílem diplomové práce je srovnat tyto rozdíly na případu mostu v Poniklé v severních Čechách v České republice.Masonry arch bridges are a unique and important part of the world’s bridge stock. Many were built over 100 years ago, and in that time changing traffic patterns and loading conditions require updated information of their current usage. Bridge load rating is the method of determining the load carrying capacity of all bridges, to verify safety, and methods exist in codes that can be applied. However, the applicability of these load rating techniques is limited to steel, reinforced concrete, and timber bridges. For masonry arch bridges, no one method is adopted consistently to examine these bridges. The work herein presented, first identifies all of the methods and software that exist in order to determine the load rating of masonry arch bridges. Load rating methods typically fall under the following categories: codes, semi-empirical methods, limit analysis-based methods, and numerical methods. Many of these methods utilize 2D models instead of 3D models, as it is much more difficult and expensive to perform a nonlinear 3D analysis. The intrinsic nature of bridges in three-dimensions is often not considered, disregarding any transverse effect due to their components. In this context, the primary objective of this thesis is to provide correction factors for nonlinear 2D solutions which cover the transverse fluctuations the case study of the Poniklá Bridge located in Bohemia in the Czech Republic. Models are created in the software RFEM. The analysis completed is linear elastic under unsymmetrical live loading. Correction factors are calculated at locations along the span of the arch where possible failure mechanisms can be created. A sensitivity analysis of material properties was carried out to validate the model. The final objective of this thesis is to apply this approach to a 2D nonlinear model, created using a non-commercial software designed in the CTU Faculty of Civil Engineering, and to provide an updated load rating for the masonry arch bridge at Poniklá. The growth of knowledge regarding the expected difference between 2D and 3D models can help to make load rating models more accurate and easier to carry out with less input data. Keywords: zatížitelnost; zděné klenbové mosty; příčné efekty; konečné prvky; srovnání 2D/3D; load rating; masonry arch bridge; transverse effects; finite element; comparison; 2D/3D Available in digital repository of ČVUT.
Load rating of the stone arch bridge at Poniklá using 2D and 3D models.

Zděné klenbové mosty jsou jedinečnou a důležitou částí světové silniční sítě. Mnohé byly postaveny před více než 100 lety a od té doby měnící se dopravní zátěž vyžaduje obnovení informací o jejich ...

Fajman Petr; Lucy Jane Davis; Šafář Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Hierarchické hustotné shlukování a interpretace síťových měření
Kencl Lukáš; Pavol Mulinka; Moucha Alexandru
2021 -
Automatická detekce a interpretace anomálií síťového provozu s pomocí strojového učení je známý problém, pro který však není známé žádné všeobecné řešení. Řešení využívající strojové učení s učitelem jsou často používána, když existuje jasná představa o provozních vzorech, které mají být detekovány, zatímco detekce anomálií je preferovaným řešením, známe-li pouze normální chování monitorovaného systému. Oba přístupy vyžadují předchozí znalosti o sledovaném systému, buď o jeho normálních provozních profilech nebo o specifických vzorech anomálií, což efektivně znemožňuje jejich využití pro detekci a interpretaci neznámých provozních vzorů. V této práci představujeme Hi-Clust, automatický a univerzálně použitelný způsobanalýzy síťového provozu založený na hierarchickém klastrování, který dokáže detekovat a charakterizovat anomálie pomocí tzv. ``black-box'' přístupu, tedy bez nutnosti spoléhat se na jakékoli pravdivostní hodnoty trénovacích vzorků. Hi-Clust řeší kombinovanou detekci a interpretaci anomálií ve vícerozměrných síťových datech pomocí strojového učení bez učitele a při detekci a interpretaci vzorů se spoléhá na metody hierarchického klastrování. Hi-Clust lze použít na analýzu jakéhokoliv druhu vnořených nebo hierarchicky strukturovaných vícerozměrných dat. Aplikaci navrženého přístupu demonstrujeme na dvou odlišných klasifikačních scénářích: (i) tranzitní Internetový provozu a (ii) aktivní měřeních latence Cloudu. Pro oba případy popisujeme postup aplikace, porovnáváme různé metody automatické identifikace měření popisujících zjištěné události a navrhujeme metody extrakce prvků a jejich vhodných sad.. Hlavní výhodou Hi-Clustu je jeho schopnost objevit zcela nové vzory v datech. Tu prakticky demonstrujeme na využití Hi-Clust přístupu, založeného na strukturované interpretaci vzorů, pro klasifikaci síťového provozu. Také, i když nepřímo, ukazujeme jak Hi-Clust nalézá zcela nové vzory v porovnání se standartními metodami založenými na anotaci datasetů.Automatic detection and interpretation of network traffic anomalies through machine learning is a well-known problem, for which no general solution is available. Supervised learning solutions are often employed when there is a clear idea of the traffic patterns to be detected, whereas anomaly detection (i.e., detection of outliers) is the preferred solution when only the normal behaviour of the monitored system is known. Both approaches require prior knowledge about the monitored system, either the normal operation profiles or the specific anomalies patterns. As a consequence, both approaches have clear limitations when it comes to detecting, and interpreting unknown events. In this work we present Hi-Clust, an universally applicable hierarchical densitybased clustering approach for unsupervised network traffic analysis, which can both detect and characterize anomalous behaviours in a completely black-box manner, without relying on any ground-truth. Hi-Clust tackles the combined detection and interpretation of anomalies in multi-dimensional network data as an unsupervised machine learning task, relying on hierarchical clustering techniques for pattern discovery and interpretation. Hi-Clust can be applied to the unsupervised analysis of any kind of nested or hierarchically structured multi-dimensional data. We apply this approach to two distinct classification scenarios: (i) transit Internet traffic and (ii) active Cloud latency measurements. We describe the application procedure in both scenarios, benchmarking different methods for automatic identification of relevant features describing the detected events and propose methods of feature extraction and their suitable sets in both scenarios. The main contribution of Hi-Clust is its ability to discover novel data patterns. Consequently, we demonstrate Hi-Clust’s capability to carry out network traffic classification by interpretation of patterns with a structural approach. We also indirectly show how Hi-Clust discovers additional anomalies in comparison to traditional methods of labeling datasets. Keywords: Počítačové Sítě; Cloud; Latence; Klasifikace; Interpretace; Strojové učení bez učitele; Networks; Cloud; Latency; Classification; Interpretation; Unsupervised machine learning Available in digital repository of ČVUT.
Hierarchické hustotné shlukování a interpretace síťových měření

Automatická detekce a interpretace anomálií síťového provozu s pomocí strojového učení je známý problém, pro který však není známé žádné všeobecné řešení. Řešení využívající strojové učení s učitelem ...

Kencl Lukáš; Pavol Mulinka; Moucha Alexandru
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Ukládání energie do stlačeného a zkapalněného vzduchu
Novotný Václav; Petr Smola; Kolovratník Michal
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá ukládáním elektrické energie do stlačeného a zkapalněného vzduchu. Součástí práce je rešerše současného stavu a vývoje v oblasti dané technologie a stručný popis principu fungování. V další části je proveden návrh termodynamického bilančního modelu systému LAES.This bachelor thesis deals with the storage of electricity in compressed and liquefied air. It comprises of a research on the current state and development in that area and a brief description of its operation. The following part of the thesis performs the design of the thermodynamic balance model of the LAES system. Keywords: ukládání elektřiny; CAES; LAES; TES; návrh úložiště; energy storage; CAES; LAES; TES; storage design Available in digital repository of ČVUT.
Ukládání energie do stlačeného a zkapalněného vzduchu

Tato bakalářská práce se zabývá ukládáním elektrické energie do stlačeného a zkapalněného vzduchu. Součástí práce je rešerše současného stavu a vývoje v oblasti dané technologie a stručný popis ...

Novotný Václav; Petr Smola; Kolovratník Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Výběr optimální konfigurace ocasních ploch soutěžního RC modelu
Prokop Petr; Daniel Hořejší; Papež Václav
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem ocasních ploch soutěžního RC modelu podle pravidel ACC 2021. Nejprve je provedeno seznámení s funkcí a různými koncepty ocasních ploch společně s rešerší volby konceptů ocasních ploch v minulých ročnících soutěže. V praktické části jsou provedeny výpočty a volba letové trasy navrženého letounu. Dále je stanovena obecná podoba letounu a proveden aerodynamický a konstrukční návrh ocasních ploch, stejně jako volba konkrétních komponentů pro zajištění ovládání a pohonu letounu.This bachelor’s thesis deals with conceptual design of the tail surfaces for a competitive RC model airplane in accordance to the rules of ACC 2021. First, function and various concepts of tail configuration are introduced together with a search of tail surface concepts used in previous years of the cometition. In the practical part, calculations and selection of the flight path of the designed aircraft are performed. Furthermore, the general layout of the aircraft is determined and the aerodynamic and structural design of the tail surfaces is performed, as well as the selection of specific components to ensure control and propulsion of the aircraft. Keywords: ACC 2021; ocasní plochy; XFLR5; aerodynamický návrh; konstrukční návrh; koncepční návrh; ACC 2021; tail surfaces; XFLR 5; aerodynamice design; constructrion design; conceptual design Available in digital repository of ČVUT.
Výběr optimální konfigurace ocasních ploch soutěžního RC modelu

Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem ocasních ploch soutěžního RC modelu podle pravidel ACC 2021. Nejprve je provedeno seznámení s funkcí a různými koncepty ocasních ploch společně s ...

Prokop Petr; Daniel Hořejší; Papež Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Studie letové laboratoře pro experimentální úlohy ústavu 12112
Prokop Petr; Jan Navrátil; Mixa Jan
2021 -
Tato práce se zaměřuje na návrh bezpilotního prostředku pro aerodynamická měření v reálných podmínkách, především pak pro měření rozložení tlaku podél leteckého profilu. První část se zaměřuje na teoretické základy obtékání a rešeršní rozbor předchozích řešení letových laboratoří a možností měření na nich prováděných. Zbytek práce je věnován koncepčnímu návrhu letounu jako nosné základny pro prováděná měření.This thesis is focused on elementary design of unmanned aerial vehicle capable of taking aerodynamic measurements on board during flight. More specifically measuring changes in pressure and pressure distribution along an airfoil. Theoretical part of this thesis is about fundamentals of fluid mechanics needed in this thesis as well as research of past versions of flying laboratories and measurement possibilities. The rest of this thesis is dedicated to conceptual design of aircraft suitable as base for these measurements. Keywords: Bezpilotní letoun; aerodynamická měření; návrh letounu; UAV; aerodynamic measurements; aircraft design Available in digital repository of ČVUT.
Studie letové laboratoře pro experimentální úlohy ústavu 12112

Tato práce se zaměřuje na návrh bezpilotního prostředku pro aerodynamická měření v reálných podmínkách, především pak pro měření rozložení tlaku podél leteckého profilu. První část se zaměřuje na ...

Prokop Petr; Jan Navrátil; Mixa Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Možnosti konverze elektřiny do paliv
Novotný Václav; Vojtěch Tomašík; Vitvarová Monika
2021 -
Práce se zabývá možnostmi ukládání elektrické energie konverzí do paliv. Elektrická energie z obnovitelných zdrojů je využita k výrobě paliva, které lze následně uložit do doby, než bude opět zapotřebí. V první části práce jsou shrnuty možnosti ukládání elektrické energie, způsob ukládání elektrické energie konverzí do paliv s možnými palivy, do kterých je možné energii ukládat, a současná situace na trhu s již existujícími i budovanými projekty. V druhé části jsou na základě rešeršní části vytvořeny 2 návrhy systémů na konverzi elektrické energie do paliv.This work deals with possibilities of preserving electrical energy in the fuels. Electrical energy from renewable sources is directly used to produce fuels, which can by stored until energy is needed. The first part of this thesis summarizes the possibilities of electricity storage, the basics of power-to-fuels conversion with possible fuels, that can be used for energy storage, and the present situation of already existing projects and projects under construction. The second part presents two power-to-fuels systems designed using the theoretical knowledge gained in the first part. Keywords: Ukládání energie; elektrolýza; vodík; paliva; obnovitelné zdroje energie; Energy storage; electrolysis; hydrogen; fuels; renewable energy sources Available in digital repository of ČVUT.
Možnosti konverze elektřiny do paliv

Práce se zabývá možnostmi ukládání elektrické energie konverzí do paliv. Elektrická energie z obnovitelných zdrojů je využita k výrobě paliva, které lze následně uložit do doby, než bude opět ...

Novotný Václav; Vojtěch Tomašík; Vitvarová Monika
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Experimentální ověření aerodynamických parametrů leteckých vrtulí
Schmirler Michal; Jan Paďouk; Suchý Jakub
2021 -
Náplní této práce je návrh a zkonstruování experimentálního zařízení pro měření výkonových parametrů vrtulí. V první části jsou popsány základní geometrické charakteristiky vrtulí. Následně jsou zde uvedeny analytické metody návrhu vrtule. Je zde uveden popis konstrukce experimentálního zařízení a jsou zde prezentovány výsledky měření dvou vybraných vrtulí. Ty jsou srovnány s daty udávanými výrobcem.The content of this work is to design and construct experimental device for measurements of performance data of aircraft propellers. In the first part, the fundamental geometric characteristics of propellers are described. Subsequently, the analytical methods of propeller design are presented. There is a description of the construction of the experimental device and the results of measurements of two selected propellers are presented. These are compared with the data provided by the manufacturer. Keywords: Vrtule; režim letu; tah vrtule; experimentální zařízení; teorie nosné čáry; úhel nastavení; Propeller; flight mode; thrust; experimental device; lifting line theory; pitch angle Available in digital repository of ČVUT.
Experimentální ověření aerodynamických parametrů leteckých vrtulí

Náplní této práce je návrh a zkonstruování experimentálního zařízení pro měření výkonových parametrů vrtulí. V první části jsou popsány základní geometrické charakteristiky vrtulí. Následně jsou zde ...

Schmirler Michal; Jan Paďouk; Suchý Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Základní návrh a bilance technologie geotermální elektrárny pro tekutiny s nadkritickými parametry
Kolovratník Michal; Albert Vocel; Novotný Václav
2021 -
Předmětem této bakalářské práce je variantní návrh možných zapojení technologie geotermální elektrárny využívající zdroj poskytující médium o daných superkritických parametrech, které je pro zjednodušení nahrazeno vodou. Východiskem je rešerše zaměřená na geotermální energii, její zdroje a způsoby jejího využití. Pozornost je rovněž věnována tekutinám v superkritickém stavu. V návrhové části jsou uvedeny tři varianty zapojení technologie. Pro tyto varianty jsou provedeny bilanční výpočty s využitím softwaru Matlab a CoolProp. Navržené varianty jsou porovnány z hlediska dosaženého výkonu, resp. účinnosti využití geotermálního zdroje.Goal of this thesis is to design and balance geothermal power plant suitable for geofluid at given supercritical conditions. There are several variants considered, balanced and compared to each other. The research part of this thesis is focused on geothermal energy, its sources and their utilization as well as (geo)fluids at supercritical conditions. Keywords: Geotermální elektrárna; GTE; základní návrh; bilance; nadkritické parametry; superkritické parametry; organický Rankinův cyklus; ORC; Geothermal power plant; basic design; balance; supercritical conditions; SCC; organic Rankine cycle; ORC Available in digital repository of ČVUT.
Základní návrh a bilance technologie geotermální elektrárny pro tekutiny s nadkritickými parametry

Předmětem této bakalářské práce je variantní návrh možných zapojení technologie geotermální elektrárny využívající zdroj poskytující médium o daných superkritických parametrech, které je pro ...

Kolovratník Michal; Albert Vocel; Novotný Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Posouzení účinnosti biomasového horkovodního kotle z pohledu požadavků norem pro uvedení na trh
Maščuch Jakub; Vojtěch Mervart; Zelený Zbyněk
2021 -
Tato bakalářská práce mapuje aktuální legislativou pro uvedení horkovodního kole na trh s výhledem na potenciální nové požadavky. V další části nabízí průzkum trhu horkovodních kotlů na biomasu o jmenovitém výkonu do 10 MW. Dále zahrnuje výpočty směřující k určení tepelné účinnosti navrhovaného horkovodního kotle s ohledem na splnění norem pro uvedení na trh. Značná část práce je věnována tepelným ztrátám kotle.This bachelor thesis maps the current legislation for the marketing of the hot water wheel with a view to potential new requirements. In the next section, it offers a market survey of biomass hot water boilers up to 10 MW nominal output. It also includes calculations aimed at determining the thermal efficiency of the proposed hot water boiler with respect to meeting the standards for marketing. A significant part of the work is devoted to the heat losses of the boiler. Keywords: Horkovodní kotel; tepelné ztráty; tepelná účinnost; Hot water boiler; heat losses; thermal efficiency Available in digital repository of ČVUT.
Posouzení účinnosti biomasového horkovodního kotle z pohledu požadavků norem pro uvedení na trh

Tato bakalářská práce mapuje aktuální legislativou pro uvedení horkovodního kole na trh s výhledem na potenciální nové požadavky. V další části nabízí průzkum trhu horkovodních kotlů na biomasu o ...

Maščuch Jakub; Vojtěch Mervart; Zelený Zbyněk
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases