Number of found documents: 22675
Published from to

Metodika hodnocení porostů dřevin pro potřeby památkové péče
Borusík, Pavel; Martinek, Jiří; Šimek, Pavel
2020 - Czech
Porosty představují strukturálně složité uskupení dřevinných vegetačních prvků v úzké vazbě na funkční, provozní a kompoziční podstatu památky zahradního umění. Metodika hodnocení porostů v sobě zahrnuje jak popis současného stavu a perspektivy vegetační složky, tak soubor informací o funkčním, provozním a kompozičním stavu hodnoceného porostu. Model hodnocení obsahuje doporučenou a ověřenou strukturu atributů hodnocení včetně popisu metod zjišťování jejich hodnot. Metodika je zaměřena na popis stavu porostů, jako podkladu pro návrh pěstební péče, ale současně je velmi cennou součástí stavebně historického (zahradně architektonického) průzkumu celého objektu památky. Tree stands represent a structurally complex grouping of woody vegetation elements in close connection with the functional, operational and compositional essence of the garden art monument. The methodology of tree stand evaluation includes both a description of the current state and perspective of the vegetation component, as well as a set of information on the functional, operational and compositional state of the evaluated stand. Keywords: porost; krajinářská architektura; metodika; tree stand; landscape architecture; methodology Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika hodnocení porostů dřevin pro potřeby památkové péče

Porosty představují strukturálně složité uskupení dřevinných vegetačních prvků v úzké vazbě na funkční, provozní a kompoziční podstatu památky zahradního umění. Metodika hodnocení porostů v sobě ...

Borusík, Pavel; Martinek, Jiří; Šimek, Pavel
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Starobylé výmladkové lesy - metodika inventarizace, evidence a péče
Maděra, Petr; Buček, Antonín; Úradníček, Luboš; Slach, Tomáš; Friedl, Michal; Machala, Martin; Řepka, Radomír; Lacina, Jan; Černušáková, Linda; Volařík, Daniel
2016 - Czech
Metodika se zabývá návrhem postupu inventarizace, evidence a péče o starobylé výmladkové lesy. Starobylé výmladkové lesy definuje jako dlouhodobě, kontinuálně využívané lesy obhospodařované výmladkovým způsobem. Methodology is focused on suggestion how to do an inventory, evidence and management of ancient coppice woodlands. Ancient coppice woodlands are defined as longterm and continuously coppiced forest stands. Keywords: Starobylé výmladkové lesy; přírodní prvky; kulturně-historické prvky; výskyt; Ancient coppice woodlands; natural elements; cultural and historical elements; distribution; svědectví; kontrolní účetnictví Available to registered users in the Library of Mendel University.
Starobylé výmladkové lesy - metodika inventarizace, evidence a péče

Metodika se zabývá návrhem postupu inventarizace, evidence a péče o starobylé výmladkové lesy. Starobylé výmladkové lesy definuje jako dlouhodobě, kontinuálně využívané lesy obhospodařované ...

Maděra, Petr; Buček, Antonín; Úradníček, Luboš; Slach, Tomáš; Friedl, Michal; Machala, Martin; Řepka, Radomír; Lacina, Jan; Černušáková, Linda; Volařík, Daniel
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Metodika navrhování veřejných prostorů nově zakládaných obytných souborů s důrazem na zahradní a krajinářskou architekturu
Krátká Adámková, Barbara; Magni, Anna
2016 - Czech
Výstavba nových obytných souborů v České republice je silně kritizována za neustálé zabírání příměstské krajiny a za nefunkční veřejné prostory. Metodika může být využita jak v okamžiku plánování nové bytové výstavby (otázka stavět či nestavět a kde?), tak při samotném navrhování optimální urbanistické struktury nového souboru, architektury a systému veřejných prostorů včetně funkčních i výtvarných detailů. Možnosti uplatnění zahradně architektonických principů jsou obrovské a jejich správné využívání prokazatelně vede k vytváření kvalitního bydlení, v souladu s místem. Construction of new residential complexes in the Czech Republic is heavily criticized for constantly absorbing the suburban landscape and dysfunctional public spaces. The methodology can be used both when planning new housing (the question to build or not to build, and where?) and in the design process of an optimal urban structure of a new complex, its architecture and public spaces, including both functional and artistic details. Possibilities of applying principles of landscape architecture are huge and their proper use demonstrably leads to creation of quality housing, in accordance with the place. Keywords: veřejné prostory; obytné soubory; open spaces; residential complexes; zahradní architektura; suburbanizace; obytné budovy; krajina; navrhování Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika navrhování veřejných prostorů nově zakládaných obytných souborů s důrazem na zahradní a krajinářskou architekturu

Výstavba nových obytných souborů v České republice je silně kritizována za neustálé zabírání příměstské krajiny a za nefunkční veřejné prostory. Metodika může být využita jak v okamžiku plánování nové ...

Krátká Adámková, Barbara; Magni, Anna
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Metodika hodnocení hlavních náměstí malých měst pro potřeby krajinářské architektury a rozvoje městského prostředí
Ambrožová, Zuzana
2016 - Czech
Metodika představuje postup hodnocení hlavních náměstí pro potřebu jejich komparace, problémovou analýzu a identifikaci jejich hodnot a fenoménů a poskytuje vodítka pro urbanistickou, architektonickou a krajinářskou tvorbu při budoucích úpravách. Metodika obsahuje komentované grafické výstupy a formulář pro terénní sběr informací, které se promítají do textového popisu, grafického vyjádření a hodnocení kvalitativních charakteristik formou pětibodové stupnice. Komplexní typologii hlavních náměstí doplňují obecné zásady rozvoje, další součástí jsou příklady vybraných modelových objektů, na kterých byl postup ověřen. Přehledná metodická osnova se může stát databázovým souborem v rámci informačních systémů a předprojektové přípravy v oblasti městského plánování. The methodology represents a method for evaluating main squares for the purpose of comparison, problem analysis and identification of their value and phenomena. It provides guidelines for urban, architectural and landscape design applicable in future projects. The methodology includes commented graphic outputs and a form for field survey data that reflect in the text description, graphic representation and evaluation of qualitative traits on a five-point scale. The comprehensive typology of main squares comes with general principles for development, and examples of selected model objects on which the approach was tested. A clear methodology has a potential of becoming a database file as part of information systems and preliminary project preparation in urban planning. Keywords: hlavní náměstí; main square; krajinářská architektura; veřejná prostranství; náměstí Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika hodnocení hlavních náměstí malých měst pro potřeby krajinářské architektury a rozvoje městského prostředí

Metodika představuje postup hodnocení hlavních náměstí pro potřebu jejich komparace, problémovou analýzu a identifikaci jejich hodnot a fenoménů a poskytuje vodítka pro urbanistickou, architektonickou ...

Ambrožová, Zuzana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Aplikace dataminingových metod na bankovní data
Melichar, Miloš
2016 - Czech
Práce se zabývá procesem přípravy dvou datových množin, které dohromady obsahovaly informace o klientech, úvěrech a kartách. Datové množiny byly odděleně předzpracovány a modelovány pomocí softwaru SPSS Modeler, který obsahuje množství metod a algoritmů pro podporu obou těchto fází. Pro modelování byly definovány tři klasifikační dataminingové úlohy: schvalování či zamítání úvěrů, jejich rating a přidělování vhodného typu debetní karty. Pro každou úlohu byly pomocí vybraných metod strojového učení vytvořeny klasifikační modely, jejichž přesnosti byly testovány s použitím skriptovacího jazyka v SPSS. Problematika řešených úloh byla doplněna o metodu shlukování pomocí skrytých faktorů vytvořených pomocí faktorové analýzy. Shlukování v kombinaci s faktorovou analýzou představuje další přístup v poznávání vzorů v datech v kontextu řešení zkoumaného jevu. The thesis deals with pre-processing of two data sets with information on clients, loans and debit cards. The data sets were separately pre-processed and modeled by SPSS Modeler using a number of methods and algorithms. For the modeling purposes, three classification data mining tasks were defined: loan approving or rejecting, loan rating and debit card type assignment. By using the selected methods of machine learning techniques the classification models were built for each task. Models accuracy was tested by script written in SPSS language for automation. All tasks were supplemented by clustering technique based on latent factors gained by factor analysis. Factor analysis combined with clustering presents another approach in pattern discovery. Keywords: bankovní data; faktorová analýza; klasifikace úvěrů; metody strojového učení; nebankovní půjčky; shlukování; SPSS Modeler Available in digital repository of Mendel University.
Aplikace dataminingových metod na bankovní data

Práce se zabývá procesem přípravy dvou datových množin, které dohromady obsahovaly informace o klientech, úvěrech a kartách. Datové množiny byly odděleně předzpracovány a modelovány pomocí softwaru ...

Melichar, Miloš
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Dolování znalostí z rozsáhlých statistických souborů lékařských dat
Cupal, Jan
2016 - Czech
V teoretické části práce se seznámíme s pojmy, které úzce souvisí se zkoumanou problematikou. Tyto poznatky poté využijeme při analýze lékařských dat a k vhodnému zvolení algoritmů, které použijeme při dolování znalostí z dat. Získané výsledky otestujeme a na základě těchto výsledků zhotovíme závěr. Praktická část bude probíhat v programu od společnosti IBM SPSS Statistics a programu IBM SPSS Modeler. In the theoretical part, we introduce the concepts that have close to the issues. These concepts then will be used in the analysis of medical data and for selecting appropriate algorithms that we will use in area of data mining. The results will be tested and based on the results, that we get by algorithms, will be made conslu-sions. The practical part will run in a programs SPSS Modeler and SPSS Statistics of company IBM. Keywords: analýza; data; data mining; diplomová práce; rakovina; výzkum Available in digital repository of Mendel University.
Dolování znalostí z rozsáhlých statistických souborů lékařských dat

V teoretické části práce se seznámíme s pojmy, které úzce souvisí se zkoumanou problematikou. Tyto poznatky poté využijeme při analýze lékařských dat a k vhodnému zvolení algoritmů, které použijeme ...

Cupal, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Dopady změn věkové struktury obyvatelstva na důchodový systém
Hasoňová, Jana
2016 - Czech
Diplomová práce se zabývá vývojem důchodového systému v České republice od roku 2000. Pomocí analýzy časových řad je charakterizován vývoj u jednotlivých typů důchodů a vývoj příjmů a výdajů důchodového systému. Další část práce se zaměřuje na průměrnou výši důchodů. Zpracovávaná data pocházejí zejména z databáze České správy sociálního zabezpečení. Na základě zjištěných informací jsou navržena opatření pro důchodový systém. This diploma thesis deals with the development of the pension system in the Czech Republic since 2000. Time series analysis is used to assess changes in individual pension types and in the income and expenditure of the pension system. The thesis is furthermore focused on the average amount of the retirement income. The data analyzed come mainly from the database of the Czech Social Security Administration. Based on the information obtained, some measures for improving the Czech pension system are proposed. Keywords: analýza časových řad; deficit; důchodový systém; stárnutí obyvatelstva; valorizace důchodů Available in digital repository of Mendel University.
Dopady změn věkové struktury obyvatelstva na důchodový systém

Diplomová práce se zabývá vývojem důchodového systému v České republice od roku 2000. Pomocí analýzy časových řad je charakterizován vývoj u jednotlivých typů důchodů a vývoj příjmů a výdajů ...

Hasoňová, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

eGovernment ve veřejné správě
Říhová, Zdeňka
2016 - Czech
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením úspěšnosti zavedení a analýzou současného stavu jednotlivých agend eGovernmentu na úřadech vybraných obcí s rozšířenou působností v Kraji Vysočina. Úvodní část se zaměřuje na komparaci těchto obcí a vyčíslení nákladů na elektronizaci veřejné správy u těchto územních celků. Jsou zde uvedeny náklady vynaložené na zřízení či upgrade pracovišť Czech POINT, na pořízení elektronických podpisů, na vybudování eGON center a náklady související se vzděláváním pracovníků v eGON centrech. Následně je provedena analýza současného stavu vybraných agend eGovernmentu v daných obcích. Poté následuje kapitola, která obsahuje přínosy eGovernmentu a upozornění na jeho rizika, zhodnocení současného stavu a výhledů do budoucnosti v rámci této problematiky. V závěru práce jsou zpracována doporučení a metodika pro obce související se zaváděním eGovernmentu. Diploma thesis deals with evaluation the success of introduction and analysis of the current state of individual agendas eGovernment at the offices of selected municipalities with extended powers in the Vysocina region. The first part focuses on the comparison of these municipalities and costings for eGovernment for such units. They are listed here costs incurred for the acquisition or upgrade workstations CzechPOINT, the acquisition of electronic signatures, the establishment of centers eGON and costs related to the training of workers in eGON centers. The other part is an analysis of the current state of eGovernment selected agendas in these communities. The following chapter includes the benefits of eGovernment and warnings on the risks, assess the current state and future prospects in the context of this issue. At the end of the work are elaborated recommendations and methodology for the municipalities related to the implementation of eGovernment. Keywords: Czech POINT; eGON centrum; eGovernment; elektronický podpis; informační systémy veřejné správy; obec s rozšířenou působností; veřejná správa Available in digital repository of Mendel University.
eGovernment ve veřejné správě

Diplomová práce se zabývá vyhodnocením úspěšnosti zavedení a analýzou současného stavu jednotlivých agend eGovernmentu na úřadech vybraných obcí s rozšířenou působností v Kraji Vysočina. Úvodní část ...

Říhová, Zdeňka
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Hodnocení kvality vybraných středisek cestovního ruchu
Martináková, Denisa
2016 - Czech
Diplomová práce se zabývá nejvýznamnějšími faktory kvality služeb vybraných lyžařských center, které mají vliv na spokojenost zákazníků. Hlavním cílem práce je zhodnotit kvalitu lyžařských středisek z objektivního a subjektivního pohledu. Výzkum primárních dat slouží ke zjištění stěžejních faktorů kvality služeb. Dále se práce zabývá hodnocením skutečně poskytovaných služeb vybraných lyžařských středisek. K vyhodnocení slouží model SERVQUAL. Výsledky práce podávají informace o vnímané kvalitě služeb daných středisek. V závěru práce jsou předložena doporučení pro zvýšení nynější kvality. The thesis deals with the most important factors of service quality of selected ski centers which have an impact on customer satisfaction. The main objective is to evaluate the quality of the ski resorts of objective and subjective point of view. The prprimary research is to determine the fundamental factors of service quality. Furthermore, this work deals with an evaluation of actually provided services of selected resorts. The SERVQUAL model was used for this evaluation. The results of this work provide information about perceived service quality of the ski centres. In the conclusion there are recommendations for improving the current quality. Keywords: cestovní ruch; kvalita; lyžařské středisko; model SERVQUAL; služby Available in digital repository of Mendel University.
Hodnocení kvality vybraných středisek cestovního ruchu

Diplomová práce se zabývá nejvýznamnějšími faktory kvality služeb vybraných lyžařských center, které mají vliv na spokojenost zákazníků. Hlavním cílem práce je zhodnotit kvalitu lyžařských středisek z ...

Martináková, Denisa
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Implementace IFRS do malých a středních podniků
Martincová, Klára
2016 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá problematikou mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro malé a střední podniky. Mým úkolem je transformovat české účetní výkazy dvou vybraných společností, tak aby byly v souladu s IFRS pro SME. V první polovině práce je popsán proces harmonizace účetnictví v Evropě a ve světě, charakteristika malých a středních podniků, vývoj standardu pro malé a střední podniky a jeho jednotlivé oddíly. V druhé části práce je zpracován převod účetních výkazů konkrétních subjektů na účetní výkazy dle IFRS pro SME. V závěru diplomové práce jsou zhodnoceny dopady implementace na vybrané položky výkazů dle ukazatelů hodnotících výkonnost. This thesis is dealing with problem of international financial reporting standards for small and medium-sized entities. My task is to transform Czech accountant reports of two chosen companies to be in accordance with IFRS for SMEs. In the first part of the thesis is described process of accountancy harmonization in Europe and in the world, characteristic of small and medium-sized entities, devel-opment of standard for small and medium-sized entities and its particular sec-tions. In the second part of thesis is processed transfer of accountancy reports of specific subjects to accountancy reports in accordance to IFRS for SMEs. In the end of the thesis are evaluated impacts of implementation for chosen report items as per productivity indicators. Keywords: harmonizace účetnictví; IFRS pro SME; malé a střední podniky; mezinárodní standardy účetního výkaznictví; poměrové ukazatele; transformace účetních výkazů Available in digital repository of Mendel University.
Implementace IFRS do malých a středních podniků

Tato diplomová práce se zabývá problematikou mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro malé a střední podniky. Mým úkolem je transformovat české účetní výkazy dvou vybraných společností, tak ...

Martincová, Klára
Mendelova univerzita v Brně, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases