Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 501873
Published from to

Učení přechodových funkcí v klasickém plánování pomocí hlubokých neuronových sítí
Komenda Antonín; Michaela Urbanovská; Shleyfman Alexander
2020 -
V současné době existují dva silné směry v oblasti umělé inteligence, a to strojové učení a symbolická umělá inteligence. V nedávné době se objevilo několik pokusů o propojení těchto dvou vědeckých směrů. Konkrétně spojením hlubokého učení a klasického plánování. Hluboké učení poskytuje silné nástroje pro získávání znalostí z velkého množství dat, zatímco klasické plánování poskytuje algoritmy pro obecné řešení problémů. Tyto směry se tedy přirozeně doplňují a jejich kombinace je krokem k vytvoření autonomní umělé inteligence. V této práci jsme vytvořili techniku kombinování klasického plánování a hlubokého učení. Docílili jsme toho nahrazením klíčových částí plánovacích algoritmů řešeními, která jsou založena na paradigmatu hlubokého učení. Dále jsme ukázali experimentální evaluaci, která porovnává implementované metody s postupy, které se běžně používají v klasickém plánování.There are currently two strong research directions in the area of artificial intelligence (AI), namely, machine learning and symbolic AI. Recently, there have been several attempts to bridge these two research directions. Namely, we focus on the connections between deep learning and classical planning. Deep learning provides strong techniques for extracting information from large datasets, while classical planning provides algorithms for general problem solving. Complementarity of these two techniques is therefore natural, and combining these two approaches is a step towards autonomously learning intelligent machines. In this work, we implement a technique combining classical planning and deep learning. Namely, we replace key parts of planning algorithms by solutions devised based on the deep learning paradigm. We provide experimental evaluation to compare the implemented techniques with methods used in classical planning. Keywords: Klasické plánování; hluboké učení; přechodová funkce; heuristická funkce; Classical planning; deep learning; transition function; heuristic function Available in digital repository of ČVUT.
Učení přechodových funkcí v klasickém plánování pomocí hlubokých neuronových sítí

V současné době existují dva silné směry v oblasti umělé inteligence, a to strojové učení a symbolická umělá inteligence. V nedávné době se objevilo několik pokusů o propojení těchto dvou vědeckých ...

Komenda Antonín; Michaela Urbanovská; Shleyfman Alexander
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Detekce anomálií v komplexních IT architekturách
Svatoš Martin; Ondřej Borovec; Brabec Jan
2020 -
Detekce problémů a anomálií hraje důležitou roli při správě a tvoření komplexních softwarových řešeních. Brzká detekce potenciálního problémů pomáhá správcům takových systémů rychle reagovat a v důsledku snižovat riziko odstávky služby a ztráty peněz. Naneštěstí současná řešení pro monitoring zaostávají za rychle rostoucím I.T. průmyslem a velikostí samotných softwarových řešeních. Tato práce je zaměřena na řešení problémů známé společnosti a má za úkol navrhnout nový kompletní řešení pro detekci anomálií. V rámci výzkumu této problematiky jsme se zabývali doporučenými řešeními monitorovacích systémů, jaké techniky detekce anomálií mohou být použity a které vlastnosti a příznaky architektur mají být sbírány a následně zpracovány. Námi navržený systém zaznamenával každodenní chování dvou různých architektur a tyto data jsou publikovány společně s touto prací jako vědecký dataset s anotacemi vytvořenými experty na dané architektury. Identifikovali jsme potencionální slabiny uznávaných nejmodernějších metod a navrhli modifikaci jedné z nich na řešení tohoto problému. Také jsme navrhli a implementovali nový model založený na grafových strukturách sloužící jako generalizace současných řešení. Naše modely byly experimentálně vyhodnoceny v porovnání se zmíněnými uznávanými algoritmy na námi vytvořeném datasetu. Naše řešení se prokázalo být stejné kvality a v některých vlastnostech dokonce lepší.Anomaly detection is a crucial aspect of software architecture maintenance and building a stable system. With early problem detection operators can react quickly to reduce potential downtime risk resulting in data and money saving, therefore a reliable real-time anomaly detection system is highly desired. Unfortunately, currently used monitoring techniques are lacking behind fast-growing industry applications and scale of used architectures. This thesis aims at solving a problem of a renown company to design a new end-to-end solution for anomaly detection. We reviewed and discuss the best practices of designing such monitoring system, what anomaly detection techniques can be used, what metrics and features to collect and how to represent them. Collected logs and metrics by our system were preprocessed and released as a research dataset together with this work. The dataset records several days of anonymized runtime behaviour of 2 architectures with expert annotations of anomalous behaviour based on expert experience. We identified potential weaknesses of current state-of-the-art models and propose a modification called Timed workflow inference to address this issue. We also designed and implemented a new graph-based model - Timed graph workflow - to generalize some strict rules of other solutions. Our models were experimentally evaluated with other state-of-the-art anomaly detection models using our dataset. The proposed solutions proved to be competitive and in several aspects even better. Keywords: Detekce; Anomalie; Software; Machine learning; Detection; Anomaly; Software; Machine learning Available in digital repository of ČVUT.
Detekce anomálií v komplexních IT architekturách

Detekce problémů a anomálií hraje důležitou roli při správě a tvoření komplexních softwarových řešeních. Brzká detekce potenciálního problémů pomáhá správcům takových systémů rychle reagovat a v ...

Svatoš Martin; Ondřej Borovec; Brabec Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Detekce a sledování objektů pomocí konvolučních neuronových-sítí v dopravních scénách
Krček Jan; Filip Langr; Reinštein Michal
2020 -
S rozmachem hlubokého učení se sledování uživatelů vozovek z dopravních kamer dostává na výsluní. Tato práce přispívá k tomuto tématu dvěma částmi. Zaprvé, implementujeme rozhraní pro hluboké neuronové sítě, s jehož pomocí úspešně natrénujeme model pro rozpoznávání objektů. Zadruhé, navrhujeme a implementujeme pět metod pro sledování mnoha objektů ve videu, z nichž některé jsou postaveny s využitím natrénovaného modelu z první části. Dále vyhodnocujeme a porovnáváme vlastnosti metod na dvou datasetech, včetně UA-DETRAC. Naše výsledky dokládají potenciál sledovacích metod využívajících hluboké rozpoznávací modely.With the advance of deep learning, road users tracking from traffic video scenes has recently got to spotlight. This thesis contributes to the topic in two ways. First, we implement a deep neural network framework which we use to successfully train an object re-identification model. Second, we propose and implement five video multi-object trackers, some of which are built on the trained appearance model from the first part. We evaluate and compare trackers' quality on two datasets, including UA-DETRAC. Our results show the performance potential of deep re-identification-based trackers. Keywords: Rozpoznávání uživatelů silnic; Sledování mnoha objektů; Počítačové vidění; Hluboké neuronové sítě; Road users re-identification; Multi-object tracking; Computer vision; Deep neural networks Available in digital repository of ČVUT.
Detekce a sledování objektů pomocí konvolučních neuronových-sítí v dopravních scénách

S rozmachem hlubokého učení se sledování uživatelů vozovek z dopravních kamer dostává na výsluní. Tato práce přispívá k tomuto tématu dvěma částmi. Zaprvé, implementujeme rozhraní pro hluboké ...

Krček Jan; Filip Langr; Reinštein Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Reducing Variance in Monte Carlo Counterfactual Regret Minimization
Lisý Viliam; Pavel Kuchař; Bošanský Branislav
2020 -
Práce se zaměřuje na redukci variance v Monte Carlo CFR algoritmech v hrách s neúplnou informací. Po představení základního názvosloví a základních konceptů z teorie her jsou rozebrány nedávné úspěchy v redukci variance v MCCFR algoritmech jako je AIVAT, Generalized Sampling a VR-MCCFR. V rámci práce je navrhnut nový algoritmus pro redukci variance MCCFR za použití baselines a control variates založený na VR-MCCFR přístupu. Na konec je experimentálně ověřena funkčnost navrženého algoritmu.This thesis focused on variance reduction of Monte Carlo CFR algorithm in game with incomplete information. After introduction basic game theoretic terminology and theoretical concepts there are analyzed recent achievement in variance reduction of MCCFR algorithms like AIVAT, Generalized Sampling and VR-MCCFR. Within this work is proposed novel algorithm for variance reduction with usage of baselines and control variates based on VR-MCCFR approach. Finally the functionality of proposed algorithm is experimentally verified. Keywords: Teorie her; Counterfactual regret; Monte Carlo Conterfactual Regret; MCCFR; CFR; Game theory; Counterfactual regret; Monte Carlo Conterfactual Regret; MCCFR; CFR Available in digital repository of ČVUT.
Reducing Variance in Monte Carlo Counterfactual Regret Minimization

Práce se zaměřuje na redukci variance v Monte Carlo CFR algoritmech v hrách s neúplnou informací. Po představení základního názvosloví a základních konceptů z teorie her jsou rozebrány nedávné úspěchy ...

Lisý Viliam; Pavel Kuchař; Bošanský Branislav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Učení konvolučních neuronových sítí ze slabě anotovaných obrázků tváří
Franc Vojtěch; Stefan Ćirić; Urban Martin
2020 -
Predikce věku ze snímků obličejů je dlouhodobě studovaný problém, pro který byla navržena řada různých postupů. V oblastech rozpoznávání tváří a predikci věku dosahují v současné době nejlepších výsledků metody založené na konvolučních neuronových sítích. Jejich nevýhodou je nutnost učení z velkých anotovaných kolekcí, které bývá obtížné zajistit. Obvykle se používá automaticky vygenerovaná databáze ze serveru IMDB obsahující přes 500 tisíc snímků, která ale vlivem použitého anotačního algoritmu obsahuje velké množství špatných označení. Představíme anotační algoritmus dosahující lepších výsledků na IMDB datasetu. Metoda je založená na modelování identit herců v databázi a následném přiřazení věku k obličejům. Kromě metody samotné je také diskutováno optimální nastavení parametrů pro dosažení maximální přesnosti. Za pomoci vlastního nástroje pro ruční anotaci je model vyhodnocen na dvou nezávislých datasetech, a to ze dvou hledisek. Nejprve uvažujeme počet špatně klasifikovaných vzorků, dále také počet osob jimž nebyl přiřazen žádný věk z důvodu chybějícího modelu identity.Age prediction from facial images is a long standing problem. Various automated facial recognition applications and models have been developed and researched to tackle it. State of the art models for age prediction and face recognition are based on convolutional neural network. The main weakness of such models is the requirement of large annotated datasets. Many state of the art models are learned from automatically annotated IMDB database containing over 500k images. The major weakness of the IMDB database is a large amount of noisy labels produced by the used annotation algorithm. The thesis aims to develop an annotation algorithm which produces a cleaner annotation of the IMDB database. The proposed algorithm builds identity models of the actors appearing in the database and uses the identity models to assign age to the correct faces, and as such accurately annotate the data. We present the proposed annotation method for building the identity models and the fine tuning of the necessary parameters surrounding the annotation. We evaluate the model on two manually independent datasets, and compute two different types of errors: overlooked and misclassified samples. For the purpose of manual annotation we develop a tool which is used for efficient collection of the labels from the data. Keywords: predikce věku; rozpoznávání obličejů; CNN; keras; VGGFace; model identity; IMDB; IJB; anotace; age prediction; face recognition; CNN; keras; VGGFace; identity model; IMDB; IJB; annotation Available in digital repository of ČVUT.
Učení konvolučních neuronových sítí ze slabě anotovaných obrázků tváří

Predikce věku ze snímků obličejů je dlouhodobě studovaný problém, pro který byla navržena řada různých postupů. V oblastech rozpoznávání tváří a predikci věku dosahují v současné době nejlepších ...

Franc Vojtěch; Stefan Ćirić; Urban Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Interní mikroklima v historických objektech. Využití adaptivního větrání pro úpravu tepelně-vlhkostní složky
Kabele Karel; Michala Lysczas; Vranayová Zuzana
2020 -
Disertační práce se zabývá kvalitou vnitřního prostředí v historických objektech s ohledem na uchování kulturních památek a jejich interiérů. Práce si dává za cíl nastínit rozsáhlou problematiku vnitřního prostředí historických objektů a poukázat na možnosti, kterými je možné k daným problémům přistupovat. Tato práce je zaměřena na využívání adaptivního větrání, jakožto dostupného nástroje ke zlepšení tepelně vlhkostních parametrů v historických objektech. Z tohoto důvodu je hlavní část práce věnována objektům, u kterých není možná instalace plnohodnotných systémů na úpravu vzduchu. Předkládaná práce je zaměřena zejména na praktickou část, která je rozdělena do tří částí. Ty popisují vývoj numerického modelu adaptivního větrání, vývoj zařízení pro adaptivní větrání a případové studie. Teoretická část je zaměřena na stručný popis současného stavu rozsáhlé problematiky vnitřního prostředí v historických objektech a detailnější rešerši současných aplikací adaptivního větrání v ostatních evropských státech. Za účelem ověření efektu adaptivního větrání byl vytvořen zjednodušený model, který pracuje na principu regresní metody. Výpočet závisle proměnných veličin byl stanoven na základě metody tepelné rovnováhy, která je založena na zákonu zachování energie. Model byl kalibrován a verifikován naměřenými daty z reálných objektů, popisovaných v části případových studií. Další z cílů práce je vývoj zařízení určeného k řízení přísunu venkovního vzduchu. Testování zařízení adaptivního větrání bylo provedeno v laboratorních podmínkách. Hlavní úkol vyvíjeného zařízení je ověření a zpřesnění algoritmu, který byl stanoven na základě výsledků z numerického modelu, dále verifikace numerického modelu a ověření adaptivního větrání v laboratorních podmínkách. Výstupem je programovatelný regulátor, který je schopen monitorovat, zaznamenávat a zejména vyhodnocovat různé okrajové podmínky venkovních klimatických dat, aktuální situaci vnitřního prostředí v interiéru a zejména požadavky na kvalitu prostředí v interiéru.The dissertation thesis deals with the indoor environmental quality in historic buildings and cultural heritage preservation. The main aim of the thesis is to outline the extensive problem of the internal environment in historic interior and to point out the possibilities for its solving. This work is focused on the use of adaptive ventilation as an accessible tool to improve hygro-thermal parameters in the interior. For this reason, the main part of the work is devoted to buildings with no possibilities for HVAC system installation. The thesis is mainly focused on practical part. It is divided into three parts describing the development of the numerical model of adaptive ventilation, the development of adaptive ventilation devices and case studies. The theoretical part is focused on a brief description of the current state of extensive problems of the internal environment in historical buildings and a more detailed research of current applications of adaptive ventilation in other European countries. In order to assess the ventilation strategy, a simplified numerical model was created. In order to examine the properties of hydro-thermal microclimate, the variables of indoor temperature, indoor humidity ration and surface temperature must be calculated. The variables were determined by explicit method based on the principle of heat balance method, which forms basis of all load estimation methods. The model was calibrated and verified with measured data from buildings monitoring described in case studies section. Another task of the thesis is the development a design of a device for adaptive ventilation application. This device was testing in laboratory. The main task of this tools is development and verification algorithm for adaptive ventilation, which was determined based on the results from numerical model. This device also allowed the verification of numerical model. The output is a programmable controller that is able to monitor, record and especially evaluate various boundary conditions of outdoor climate data, the current situation of the indoor environment and especially the requirements for the quality of the indoor environment. Keywords: Historické budovy; adaptivní větrání; numerický model; kvalita vnitřního prostředí; algoritmus přívodu venkovního vzduchu; historical buildings; adaptive ventilation; numerical moel; indoor invirnment quality; outdoor air supply algoritm Available in digital repository of ČVUT.
Interní mikroklima v historických objektech. Využití adaptivního větrání pro úpravu tepelně-vlhkostní složky

Disertační práce se zabývá kvalitou vnitřního prostředí v historických objektech s ohledem na uchování kulturních památek a jejich interiérů. Práce si dává za cíl nastínit rozsáhlou problematiku ...

Kabele Karel; Michala Lysczas; Vranayová Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Implementace technologie RFID v logistických procesech vybrané společnosti
Skolilová Petra; Alena Plašilová; Šlegr Petr
2020 -
Cílem diplomové práce je zmapovat současný stav využívání automatické identifikace ve společnosti Česká pošta a navrhnout možnosti implementace technologie RFID. V teoretické části jsou popsány technologie automatické identifikace – zejména technologie čárových kódů a RFID, které jsou pro tuto práci stěžejní. V praktické části je proveden průzkum využívání technologie u zahraničních poštovních správ a následně jsou navrženy čtyři způsoby implementace RFID technologie ve společnosti Česká pošta.The thesis aims to explore the current state of use of automatic identification in the Czech Post and propose implementation possibilities of RFID technology. The theoretical part describes the technologies of automatic identification - especially barcode and RFID technologies, which are important for this thesis. In the practical part, research on the use of technology in foreign postal authorities is carried out and four ways of implementing RFID technology in the Czech Post are proposed. Keywords: Automatická identifikace; balík; C128; čárový kód; Česká pošta; doručování; logistika; poštovní správa; psaní; PT40; RFID; sledování zásilky; SPU; STROBE; UNEX; zásilka; Automatic identification; barcode; C128; consignment; Czech Post; delivery; letter; logistics; postal authorities; package; PT40; RFID; SPU; STROBE; tracking; UNEX Available in digital repository of ČVUT.
Implementace technologie RFID v logistických procesech vybrané společnosti

Cílem diplomové práce je zmapovat současný stav využívání automatické identifikace ve společnosti Česká pošta a navrhnout možnosti implementace technologie RFID. V teoretické části jsou popsány ...

Skolilová Petra; Alena Plašilová; Šlegr Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Identifikace výzkumného potenciálu Ústavu letecké dopravy
Kraus Jakub; Jan Regináč; Mlezivová Michaela
2020 -
Vzhledem k neustálému vývoji letecké dopravy po celém světě je potřeba inovovat a modernizovat stávající systémy ATM/CNS. Hlavním cílem této diplomové práce je identifikace současných trendů výzkumu a nejaktuálnějších výzkumné oblastí v celosvětovém měřítku a následné porovnání oblastí primárního výzkumu a vývoje (R&D) s výzkumným potenciálem Ústavu letecké dopravy ČVUT v Praze, zejména s laboratoří systémů ATM zaměřenou na výzkum v oblasti ATM / CNS. Na základě zjištěných informací byl doporučen výhled do roku 2025 prostřednictvím roadmap se specifickými kroky navrženými pro vhodné budoucí směřování výzkumu na Ústavu. První část práce je zaměřena na vytvoření komplexního přehledu nad současnou modernizací, sestaveného především na základě programů a plánovací a strategické dokumentace vybraných mezinárodních organizací, které se na vývoj ATM systémů specializují. Následovala část, která se již zaměřila na samotný proces identifikace současných výzkumných oblastí, ke kterému bylo použito kvantitativní metody výzkumu v podobě podrobných myšlenkových map spolu s kvalitativním přístupem provedeným formou hloubkového výzkumu kombinovaného se strukturovaným řízeným rozhovorem s akademiky a odborníky pracujícími na výzkumu CNS / ATM na Ústavu letecké dopravy ČVUT v Praze. Výsledky obou metod byly porovnány s výzkumným potenciálem Ústavu letecké dopravy a kriticky analyzovány. Poslední část práce tak shrnuje výstupy a představuje oblasti a témata, která tvoří průnik identifikovaných oblastí a výzkumných schopností Ústavu letecké dopravy, nabízí doporučení pro případné zlepšení i témata navrhovaná pro další výzkum.With a constant growth of air transport around the world, there are significant needs for innovation and modernisation of existing air traffic management/communications, navigation and surveillance (ATM/CNS) systems. The purpose of this master’s thesis is the identification of the most current research areas in a global ATM system, comparison of the primary research & development (R&D) sections with research capabilities of the Department of Air Transport at the Czech Technical University in Prague, particularly with ATM systems laboratory focusing on research in ATM/CNS domain, and subsequently recommend a view to the year 2025 in a specific roadmap with steps required for further exploration. The first part of the thesis provides a comprehensive overview of the modernisation of ATM system worldwide, including programmes, visions and strategies of different organisations focused on ATM system innovation. The following part focused on the process of identification of the current research areas was done by the quantitative approach using a created mind map as an instrument for further exploration of the most current topics, together with the qualitative approach performed in the form of in-depth research combined with structured interview with academics and experts working on CNS/ATM research from Department of Air Transport in the Czech Technical University, Prague. Results from both methods were compared to the research capabilities of the Department of Air Transport and critically analysed. The last section of the thesis summarises outcomes and presents the areas as well as topics that are in alignment with the research abilities of the Department of Air Transport and offers recommendations for potential improvement as well as topics suggested for further research. Keywords: ATM; CNS; Letecká doprava; modernizace; inovace; výzkum; SESAR; GANP; Evropský ATM Master Plan; ATM; CNS; Air Transport; modernisation; innovation; research; SESAR; GANP; European ATM Master Plan Available in digital repository of ČVUT.
Identifikace výzkumného potenciálu Ústavu letecké dopravy

Vzhledem k neustálému vývoji letecké dopravy po celém světě je potřeba inovovat a modernizovat stávající systémy ATM/CNS. Hlavním cílem této diplomové práce je identifikace současných trendů výzkumu a ...

Kraus Jakub; Jan Regináč; Mlezivová Michaela
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh úsporných opatření při přepravě balíkových zásilek mezi vybranými SPU
Skolilová Petra; Jan Procházka; Šlegr Petr
2020 -
Práce pojednává o snižování nákladů v přepravě mezi sběrnými přepravními uzly v Plzni a Ostravě. Cílem práce je navrhnout úsporná opatření pro snížení nákladů v této relaci při přepravě balíkových zásilek. V práci jsou popsány vybrané sběrné přepravní uzly a logistické procesy mezi nimi. Následně jsou vytvořeny návrhy pro snížení nákladů v relaci Ostrava – Plzeň.The work deals with the reduction of transport costs between the collection points in Pilsen and Ostrava. The aim of this work is to propose austerity measures to reduce costs in this relation in the transport of parcels. The thesis describes selected collection transport nodes and logistic processes between them. Subsequently, proposals are made to reduce costs in the Ostrava - Plzeň session. Keywords: SPU; přeprava; náklady; železniční přeprava; silniční přeprava; Česká pošta; SPU; transport; costs; railway transport; road transport; Czech Post Available in digital repository of ČVUT.
Návrh úsporných opatření při přepravě balíkových zásilek mezi vybranými SPU

Práce pojednává o snižování nákladů v přepravě mezi sběrnými přepravními uzly v Plzni a Ostravě. Cílem práce je navrhnout úsporná opatření pro snížení nákladů v této relaci při přepravě balíkových ...

Skolilová Petra; Jan Procházka; Šlegr Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh a zhodnocení optimalizace dodavatelských a výrobních procesů ve startupu
Skolilová Petra; Eliška Chmelařová; Březina Edvard
2020 -
Diplomová práce pojednává o návrhu optimalizačních opatření pro dodavatelský a výrobní řetězec a nástroje pro sledování jejich dopadů v průběhu času v konkrétním subjektu. Zkoumaná společnost se řadí mezi startupy, což jsou podnikatelské subjekty vyznačující se specifickými vlastnostmi. Vývoj dodavatelských a výrobních řetězců je sledován v průběhu šesti měsíců. Výstupem je demonstrace dopadu navržených změn na přípravu konkrétní zakázky.The thesis deals with the proposal of optimization measures for the supply and production chain and tools for monitoring their impacts over time in a particular subject. The researched company ranks among startups, which are business entities with specific characteristics. The development of supply and production chains is monitored for six months. The output is a demonstration of the impact of the proposed changes on the preparation of a specific order. Keywords: dodavatelské řetězce; výrobní řetězce; logistika; výroba; startup; KPIs; optimalizace; supply chains; production chains; logistics; production; startup; KPIs; optimization Available in digital repository of ČVUT.
Návrh a zhodnocení optimalizace dodavatelských a výrobních procesů ve startupu

Diplomová práce pojednává o návrhu optimalizačních opatření pro dodavatelský a výrobní řetězec a nástroje pro sledování jejich dopadů v průběhu času v konkrétním subjektu. Zkoumaná společnost se řadí ...

Skolilová Petra; Eliška Chmelařová; Březina Edvard
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases