Number of found documents: 200
Published from to

Hodnocení zaměstnanců jako nástroj řízení lidských zdrojů v odvětví zemědělství
Venclová, Kateřina; Macák, Tomáš; Fejfarová, Martina
2017 - Czech
Účel: Cílem práce je navrhnout systém hodnocení zaměstnanců pro vybrané zemědělské pozice jako nástroj řízení lidských zdrojů v České republice. Dílčími cíli je identifikovat význam řízení lidských zdrojů (ŘLZ) a hodnocení v odvětví zemědělství v době personální obměny a sestavit teoretický systém hodnocení vybraných pozic jako nástroj řízení lidských zdrojů. Dále určit aktuální stav formálního hodnocení zaměstnanců a identifikovat návaznost ostatních činností ŘLZ na hodnocení zaměstnanců v odvětví zemědělství. Výzkumný design/metody/přístup: Pro tuto práci je zvolen výzkumný design smíšených metod (kombinace kvalitativní i kvantitativní formy výzkumu). Dále se vychází z předpokladu pragmatismu. Strategie výzkumu vychází ze sekvenční strategie smíšených metod. Bylo aplikováno studium relevantní literatury, elektronické dotazování, osobní dotazování, jednorozměrné i vícerozměrné statistické metody. Výsledky: Byl navržen systém hodnocení zaměstnanců pro vybrané zemědělské profese jako nástroj řízení lidských zdrojů. Přestože byla zjištěna důležitost systému hodnocení zaměstnanců v rámci vybraného modelu ŘLZ v době personální obměny v odvětví zemědělství, zemědělské podniky během časového období tří let v ČR nevyužívaly formální hodnocení zaměstnanců. Dále byly zjištěny aktuálně využívané metody hodnocení zaměstnanců, kdo je hodnotitelem (i), hodnocení a účel/y hodnocení a návaznost systému hodnocení zaměstnanců na systém odměňování v odvětví zemědělství. Limity výzkumu: Výběrový soubor zemědělských podniků nebyl reprezentativní v rámci celého odvětví, protože se jednalo o účelový výběr. Rozsah dotazníku nebyl dostatečný pro detailní identifikování metod a jejich kritérií v odvětví zemědělství, proto muselo být realizováno osobní dotazování. Originalita/hodnota: V odvětví zemědělství v ČR nebyl doposud realizován výzkum týkající se hodnocení zaměstnanců. Práce přináší detailní pohled na aktuální systém hodnocení zaměstnanců v odvětví zemědělství v ČR, který je doporučen rozšířit o metody hodnocení zaměstnanců zaměřené na oblasti hodnocení procesu a vstupu pro zvýšení úrovně řízení lidských zdrojů. Dále vyzdvihuje důležitost výstupů hodnocení zaměstnanců v rámci návaznosti na systém odměňování. Navržený systém hodnocení zaměstnanců může mít význam v době personální obměny a poskytuje podporu pro efektivní řízení lidských zdrojů v odvětví zemědělství. Disertační práce je podkladem pro další výzkum v oblasti výkonnosti zaměstnanců a dalších oblastech ŘLZ. Purpose: The aim of this PhD dissertation is to design a performance appraisal system as a Human Resource Management (HRM) tool for selected professions in the field of agriculture in the Czech Republic. Further objectives of the dissertation are to identify the significance of HRM and performance appraisal in the field of agriculture within generational change. A subsequent objective is to create a theoretical performance appraisal system for selected professions as a tool of HRM. Further objectives are to determine the current state of formal performance appraisal and to identify the input criteria of an appropriate performance appraisal system for the field of agriculture. Research design/methodology/approach: The research for this dissertation has been developed on the basis of a mixed methods research design, involving a sequential strategy based on quantitative and qualitative research methods. Moreover a pragmatic philosophical approach has been adopted. The quantitative and qualitative elements of the strategy adopted include study of pertinent literature, an electronic questionnaire, personal interviewing, one--dimensional and multidimensional statistical methods. Findings: A performance appraisal system for selected professions as a tool of HRM in the field of agriculture in the Czech Republic has been designed, together with possible areas for future research. The survey conducted has shown over a period of 3 years that the majority of agricultural organizations do not utilise any performance appraisal system. However, this research demonstrated the significance of a performance appraisal system in the context of the selected HRM model within generational change in the field of agriculture. The research also explored the currently used performance appraisal methods, identified appraisers and appraisees, the purposes of performance appraisal in the field of agriculture, and performance appraisal connection to the reward system. Research limitations: The random sample of agricultural organizations was not necessarily representative of the industry as a whole, because the sample taken was a purposive sample. The length and structure of the questionnaire developed for this research was not sufficient to permit the detailed identification of performance appraisal methods used and the criteria applied in the field of agriculture. In order to compensate for this limitation, personal interviewing with a random sample of informants was conducted. Originality/value: No previous research focused on performance appraisal in the field of agriculture has been conducted in the Czech Republic. The research described in this dissertation presents the first detailed description and analysis of the currently used performance appraisal system for the field of agriculture in the Czech Republic. The Author recommends that the currently used performance appraisal system should be used to extend other performance appraisal methods focused in the areas of process and input to reach higher attitude of HRM. In addition, the author highlights the importance of performance appraisal outputs in the connection to the reward system. The specific performance appraisal system proposed here may be beneficial for good management during a period of generational change. Furthermore, it may support more effective human resource management in the field of agriculture. It is hoped that this PhD dissertation may provide the basic groundwork for further research in other HRM areas and performance management. Keywords: systém; řízení lidských zdrojů; hodnocení zaměstnanců; metody hodnocení; zaměstnanec; hodnotitel dostupnost_czu
Hodnocení zaměstnanců jako nástroj řízení lidských zdrojů v odvětví zemědělství

Účel: Cílem práce je navrhnout systém hodnocení zaměstnanců pro vybrané zemědělské pozice jako nástroj řízení lidských zdrojů v České republice. Dílčími cíli je identifikovat význam řízení lidských ...

Venclová, Kateřina; Macák, Tomáš; Fejfarová, Martina
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Stanovení genetických parametrů u vybraných ukazatelů plodnosti ovcí a přepracování stávajících způsobů hodnocení zvířat (předpověď plemenné hodnoty).
Schmidová, Jitka; Vostrý, Luboš; Jan, Jan
2017 - Czech
Cílem práce bylo vybrání vhodného modelu pro odhad genetických parametrů, odhad genetických parametrů a předpověď plemenných hodnot pro četnost vrhu u nejvíce rozšířených plemen ovcí chovaných v České republice. Analyzováno bylo celkem 143896 údajů o bahnění z let 1990 až 2012. Metodou BLUP animal model byly odhadnuty komponenty rozptylu a genetické parametry, a to pro každé plemeno samostatně. Základní modelová rovnice zahrnovala efekt věku bahnice (fixní efekt) a dále náhodné efekty stádo-rok-období bahnění, trvalé prostředí a aditivní genetický efekt zvířete (bahnice). Dále byly zkoumány modifikace základního modelu, kdy byly zahrnovány různé kombinace efektů spojených s pářením (efekt harému, trvalé prostředí a aditivní genetický efekt berana). Odhady fenotypové variance se zvyšovaly s rostoucím průměrem četnosti vrhu (od 0,236 u šumavské ovce do 0,779 u romanovské ovce). Podíl trvalého prostředí bahnice byl velmi nízký u všech plemen (od 0,0001 do 0,0262). Vliv sdruženého efektu stádo-rok-období (CG) na celkovou variabilitu četnosti vrhu (0,0223 - 0,1309) byl u většiny plemen větší než aditivní genetická variance (0,0146 - 0,0587). Nejnižší koeficienty dědivosti a opakovatelnosti byly odhadnuty u ovce šumavské (h2 = 0,0619; w2 = 0,0823) a plemene romney (h2 = 0,0626; w2 = 0,0811); zatímco nejvyšší byly odhadnuty u plemene merinolandschaf (h2 = 0,1091; w2= 0,1129). Podíl efektu plemenného berana se pohyboval v rozmezí od 0,01 do 0,02 fenotypové variance u šumavské ovce, od 0,04 do 0,05 u plemene suffolk a od 0,05 do 0,1 u romanovské ovce. Zahrnutí efektů souvisejících s pářením (efekt plemenného berana, harém a/nebo trvalé prostředí berana) do modelové rovnice snížilo informační kritérium odchylek (DIC), což poukazuje na to, že tyto modely jsou vhodnější než model základní. Z výsledků práce vyplývá, že i podíl aditivního genetického efektu bahnice na variabilitě četnosti vrhu je u jednotlivých plemen rozdílný, což je vhodné vzít do úvahy při genetickém hodnocení zvířat. Výsledky dále ukazují, že berani, jakožto otcové výsledných vrhů, mají sice malý, ale prokazatelný vliv na počet narozených jehňat. Odhady genetických parametrů ukazují, že selekce podle "paternálních" plemenných hodnot by mohla být dalším selekčním kritériem, jak zlepšit četnost vrhu u ovcí. The objective of this investigation was to select the proper model for genetic parameter estimation, to estimate genetic parameters, and to predict breeding values for litter size in most common sheep breeds in Czech Republic. A total of 143 896 lambing records from 1990 to 2012 were analysed. Variance components and genetic parameters for litter size were estimated separately for each breed using the BLUP animal model with repeatability. The basic model equation contained ewe age as a fixed effect and random effects of contemporary group, permanent environment and direct additive genetic effect of the animal. Modifications of the basic model were examined when various combinations of mating effects were included (contemporary group of ewes during mating (harem), additive genetic and permanent environmental effect of service ram). Estimates of phenotype variance increased across breeds (0.236 for Šumava to 0.779 for Romanov) with increasing breed average for number of lambs per litter. Variance component estimates for permanent environmental effect of the ewe were low (0.0001 to 0.0262). The variance of common environment of contemporary group (from 0.0223 to 0.1309) had bigger influence on the total variability of litter size in almost all studied breeds then additive genetic variance (from 0.0146 to 0.0587). The lowest heritability and repeatability estimates were for the Šumava (h2=0.0619; w2=0.0823) and Romney breeds (h2=0.0626; w2=0.0811); while the highest were for Merinolandschaf (h2=0.1091; w2 = 0.1129). The effect of service ram ranged from 0.01 to 0.02 of phenotypic variance in Šumava sheep, in Romanov sheep it was from 0.05 to 0.10, and in Suffolk sheep it was from 0.04 to 0.05. Including effects of mating (service sire, harem, and/or ram´s permanent environmental effect) in the model decreased deviance information criterion, what means that these models are more proper than the basic one. Results from present study demonstrate that genetic parameters did differ among the investigated breeds, which should be taken into account in breeding value estimation. The service rams have low but a clearly detectable influence on litter size of their mates. Genetic parameter estimates indicate that direct selection on the service ram effect could increase litter size and achieve genetic gain through ram selection. Keywords: Selekce; Četnost vrhu; Bahnice; Beran dostupnost_czu
Stanovení genetických parametrů u vybraných ukazatelů plodnosti ovcí a přepracování stávajících způsobů hodnocení zvířat (předpověď plemenné hodnoty).

Cílem práce bylo vybrání vhodného modelu pro odhad genetických parametrů, odhad genetických parametrů a předpověď plemenných hodnot pro četnost vrhu u nejvíce rozšířených plemen ovcí chovaných v České ...

Schmidová, Jitka; Vostrý, Luboš; Jan, Jan
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Lidské zdroje, struktura jejich využívání ve vybraných odvětvích
Hospodkova, Petra; Severová, Lucie
2017 - Czech
Cílem disertační práce je vyvtoření doporučení pro investice do vzdělávání v oblasti pracovních pozic ve zdravotnickém sektoru a dále vytvoření návrhu pro podporu rozvoje těchto pracovních pozic z hlediska nabídky oborů na vysokých školách v ČR. V rámci šetření bude kladen důraz na určení kritických míst, tj. určení odborností, pro které je zřejmá nedostatečná nabídka pracovních pozic na trhu práce a diskuse důvodů, dále na odbornosti, u kterých je naopak nabídka vyšší než poptávka a specialisté v důsledku toho mění svoji odbornost. Dalším cílem práce je stanovení trendů v oblasti vzdělávání zdravotnických pozic u sousedních států (potažmo u států se stejným systémem zdravotní péče) pomocí systematické rešerše. Dalšími zvyžovanými metodami jsou dotazníkové šetření, matematicko-statistické modely (korelace, regrese), CEA, CUA, analýza The main target of dissertation is to prepare recommendations and plan of investments for education in healthcare for paramedical professions. In the investigation, the emphasis will be on identifying critical points, ie. the determination of expertise for which the apparent insufficient supply of jobs on the labor market and discussions reasons. Another aim is to determine trends in education for paramedical positions in neighboring countries through systematic review. Other methods are survey, mathematical-statistical models (correlation, regression), CEA, CUA, etc. Keywords: investice do vzdělávání; nelékařské profese; systém zdravotní péče; zdravotnicví dostupnost_czu
Lidské zdroje, struktura jejich využívání ve vybraných odvětvích

Cílem disertační práce je vyvtoření doporučení pro investice do vzdělávání v oblasti pracovních pozic ve zdravotnickém sektoru a dále vytvoření návrhu pro podporu rozvoje těchto pracovních pozic ...

Hospodkova, Petra; Severová, Lucie
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Antioxidační, anti-proliferační a imunomodulační účinky ovoce, zeleniny a hub in vitro
Doskočil, Ivo; Havlík, Jaroslav; Orsák, Matyáš
2016 - Czech
V poslední době stoupá zájem o nalezení nových druhů rostlin a hub, které mají antioxidační nebo antiproliferační aktivitu. Tento zájem je vyvolán zejména jejich možným léčivým a potravinovým využitím při mnoha onemocněních, které mohou být spojeny s oxidačním stresem, jako jsou například zánětlivá onemocnění střev, kardiovaskulární onemocnění, hypertenze nebo nádorová onemocnění. Tato práce předkládá charakterizaci in vitro antioxidační a anti proliferační aktivity vybraných 19 džusů a 28 metanolových extraktů z ovoce a zeleniny, které jsou běžnou součástí jídelníčku. Dále 13 etanolových extraktů jedlých hub řádu chorošotvarých (Popyporales). Pro stanovení antioxidační aktivity byly využity metody 2,2 diphenyl 1 picrylhydrazyl (DPPH); absorbance kyslíkových radikálů (oxygen radical absorbance capacity ORAC) a inhibice produkce oxidu dusnatého (NO). Cytotoxicita byla měřena pomocí metody MTT využívající tetrazolovou sůl 3 [4,5 dimetyltiazol 2 yl] 2,5 difenyltetrazol bromid; a pro stanovení imunomodulační aktivity byla použita metoda fagocytární aktivity lidských neutrofilních granulocytů. Dále byl zjišťován celkový obsah fenolů (TPC) a ß glukanů, jako potenciálně aktivních složek podílejících se na těchto aktivitách. Z výsledků je patrné, že z testovaných vzorků ovoce a zeleniny vykazovaly nejvyšší antioxidační aktivitu džusy (TPC = 1603,2 mg GAE/l džusu; ORAC = 438,5 umol TE/g) a extrakty (ORAC 836,6 umol TE/g; DPPH = 404,6 umol TE/g) z plodů brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus), následované džusem z papriky (Capsicum L.)(TPC = 642,1 mg GAE/l džusu; ORAC = 127,9 umol TE/g) a extraktem z ředkve bílé (Raphanus sativus L.)(ORAC = 724,5 umol TE/g; DPPH = 52,2 umol TE/g). Z testovaných druhů ovoce a zeleniny inhibovaly produkci NO džusy z cibule kuchyňské (Allium cepa L)(snižoval produkci NO o 57 %) a mandarinka (Citrus reticulata Blanco)(o 52 %) spolu s extrakty z brokolice (Brassica oleracea var. botrytis italica) (o 21 %) a pomeranče (Citrus sinensis Pers.) (o 10 %). Z jedlých hub byl stanoven nejvyšší obsah fenolových sloučenin u Lentinus tigrinus (Bull.) (houževnatec tygrovaný) Fr. (TPC = 216,2 umol GAE/g extraktu), Ganoderma lucidum (Curtis) P. Kras (lesklokorka lesklá)(TPC = 257,9 umol GAE/g extraktu) a Royoporus badius (Pers.) A.B. De (choroš smolonohý)(TPC = 257,8 umol GAE/g extraktu). Obsah ß glukanů byl nejvyšší u Sparassis crispa (Wulfen) Fr. (kotrč kadeřavá)(117,4 mg/g extraktu). Významný efekt na fagocytární aktivitu granulocytů byl zaznamenán u Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns, Polyporus squamosus (Huds.) Fr. (choroš šupinatý) a S. crispa. U poslední ze zmíněných hub byl taktéž zaznamenán mírný inhibiční účinek vůči buněčné linii HT 29 kolorektálního karcinomu člověka (IC50 = 107 ug/ml extraktu). Výsledky naznačují, že některé námi testované rostliny a houby mohou být perspektivní ve snižování následků vzniklých v důsledku oxidačního stresu, který má podíl na celé řadě onemocnění a snížení toho oxidačního stresu může vést ke snížení progrese těchto onemocnění. Výsledky naznačují možný mechanismus účinku na lidské zdraví, při jejich interpretaci je však třeba brát v úvahu, že in vitro testy a screeningy jsou prvním stupněm systematického výzkumu těchto účinků a slouží pro výběr kandidátů pro návazné podrobnější studie. Recently there has been an increasing interest in discovering of new species of plants and mushrooms which have antioxidant or anti proliferative activity. The interest is caused by the fact that these species have medicinal and food utilization. These properties of plants and mushrooms can be used when dealing with many diseases which may be connected with oxidative stress (inflammatory bowel disease, cardiovascular disease, hypertension, and tumour disease, etc.). The thesis propounds characteristics of in vitro antioxidant and anti proliferative activity of 19 types of juices and 28 methanol extracts of fruits and vegetables, which are common parts of a diet. In the thesis there are also characteristics of 13 ethanol extracts of edible mushrooms of the order of Polypore (Popyporales). Antioxidant activity was quantifie by 2, 2 diphenyl 1 picrylhydrazyl (DPPH), oxygen radical absorbance capacity (ORAC), and inhibition of nitric oxide (NO) production. Cytotoxicity was measured by MTT (3 (4,5 dimethylthiazol 2 yl) 2,5 diphenyltetrazolium bromide. Immunomodulatory activity was determined by an assay of phagocytic activity of human neutrophil granulocytes. Further a total phenolic content (TPC) and total beta glucan content were investigated; these are considered to be the potentially active constituents participating in mentioned activities. From the obtained results it is evident that juices (TPC = 1603.2 mg GAE/L; ORAC = 438.5 umol TE/g) and a bilberry (Vaccinium myrtillus) fruit extract (ORAC 836.6 umol TE/g; DPPH = 404.6 umol TE/g) showed the highest antioxidant activity of all tested samples of fruits and vegetables. Capsicum (Capsicum L.) juices (TPC = 642.1 mg GAE/L; ORAC = 127.9 umol TE/g) and a radish (Raphanus sativus L.) extract (ORAC 724.5 umol TE/g; DPPH = 52.2 umol TE/g) also proved to have the high values of antioxidant activity. From the tested fruits and vegetables the following inhibited to produce a nitric oxide: onion (Allium cepa L) juices (lowered the NO production by 57%), tangerine juices (Citrus reticulata Blanco)(by 52%), broccoli (Brassica oleracea var. botrytis italic) extract (by 21%), and orange (Citrus sinensis Pers.) extract (by 10%). Concerning edible mushrooms, Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. (TPC = 216.2 umol GAE/g of extract), Ganoderma lucidum (Curtis) P. Kras (TPC = 257.9 umol GAE/g of extract), and Royoporus badius (Pers.) A.B. De (TPC = 257.8 umol GAE/g of extract) presented the highest phenolic content. Sparassis crispa (Wulfen) Fr. (117.4 mg/g of extract) had the highest content of beta glucan. Substantial effect on phagocytic activity of granulocytes was noticed in connection with Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns, Polyporus squamosus (Huds.) Fr., and S. crispa. In connection with the latter of mentioned mushrooms, a moderate inhibitory effect towards HT 29 human colorectal adenocarcinoma cell line (IC50 = 107 ug/ml of extract) was noticed. The results indicate that the tested plants and mushrooms can be beneficial when reducing the negative effects of oxidative stress. The oxidative stress has been recognized as a contributing factor to a whole range of diseases and the reduction of the oxidative stress may lead to the decrease in the possibility of the diseases´ progression. The results show the possible favourable effects on the human health. When evaluating the results, the following fact should be taken into consideration; the in vitro tests and screenings are considered to be the first phase of systematic research of the effects and serve for the choice of respondents for further detailed studies. Keywords: antioxidanty; anti-proliferační účinky; ovoce; zelenin; Polyporales; buněčné linie dostupnost_czu
Antioxidační, anti-proliferační a imunomodulační účinky ovoce, zeleniny a hub in vitro

V poslední době stoupá zájem o nalezení nových druhů rostlin a hub, které mají antioxidační nebo antiproliferační aktivitu. Tento zájem je vyvolán zejména jejich možným léčivým a potravinovým využitím ...

Doskočil, Ivo; Havlík, Jaroslav; Orsák, Matyáš
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Dendrochronologie arktické tundry
Lehejček, Jiří; Svoboda, Miroslav; Monika, Monika
2016 - Czech
Historicky bezprecedentní environmentální změny arktických ekosystémů jsou často zasazovány do kontextu jejich vývoje; minulého, ale i očekávaného budoucího. V oblastech s nedostatečnými instrumentálními meteorologickými pozorováními je nutné studovat klimatické archivy, které jsou schopny zasadit probíhající environmentální změny do kontextu minulosti. Práce předkládá syntézu jednoho takového archivu jalovce obecného (Juniperus communis) dlouhověkého cirkumpolárního keře arktické tundry. Na úrovni anatomie buňky bylo prozkoumáno 20 keřů. Kromě ekologických nároků druhu se tím odkryl i jeho potenciál pro environmentální a klimatické rekonstrukce. Mezi klíčové výsledky patří následující: i) Zastavení exponenciálního zvětšování plochy vodivého aparátu s věkem je v rozporu s přirozeným charakterem tohoto fenoménu u stromů. To naznačuje, že keře nepotřebují zajišťovat potřeby vody a živin klasickými cestami zákonů hydraulické konduktivity ale spíše pomocí jiných mechanismů. Extrémní podmínky tedy limitují výškový vzrůst rostlin, které kvůli nim mění převládající směr svého růstu z vertikálního na horizontální. Jednotlivé projevy počasí však na vzrůst působí pravděpodobně odlišně. Zatímco sníh a vítr ovlivňují růst kmene/větví mechanicky, pak teplota spíše fyziologicky. Až do věku, kdy je mladý keř schopen ustát silný vítr ve vzpřímené pozici a jeho kmínek/větve mají dostatečnou resilienci se po odtání sněhové pokrývky opět narovnat, roste vzhůru a plocha vodivého aparátu se zvětšuje. Současně s tím teplota, resp. cykly opakovaného mrznutí a rozmrzání, způsobuje konzervativní vývoj keře, který preferuje bezpečnost (limitní velikost plochy vodivého aparátu) před hydraulickou efektivitou, čímž se brání embólii, ale tím i dalšímu výškovému růstu. Všechny tyto (ale i další) faktory jsou zřejmě dohromady zodpovědné za postupný přechod od vertikálního ke kvazihorizontálnímu růstu. Od této chvíle již není potřeba (ani to není fyziologicky možné) dále zvětšovat plochu vodivého aparátu, jelikož voda přestává být transportována proti gravitaci. ii) Tento věkový/růstový trend je nutné uvažovat při dalším využívání růstových parametrů v paleoenvironmentálních studiích. Buněčné parametry by tedy neměly být využívány k těmto účelům, pokud nejsou správně detrendovány. To umožní nejen přesnější ale i delší rekonstrukce, protože je možné využít celý život rostlin včetně často opomíjené juvenilní fáze. iii) Předložena je i rekonstrukce tání jihozápadní části Grónského ledovcového štítu (GrIS) během 20. st. Tato oblast je považována v rámci celého GrIS za nejaktivnější. Dle naší rekonstrukce není míra současného tání GrIS v kontextu 20. st. neobvyklá, resp. je srovnatelná s prvními dekádami 20. st. Tento poznatek je významným přispěním do debaty o Atlantické meridionální zpětné cirkulaci (AMOC). A sice, příliš velký přítok sladké studené vody do severního Atlantiku v důsledku tání GrIS může zpomalit nebo dokonce zastavit AMOC, což by způsobilo prohloubení kontinentálního charakteru evropského klimatu. Naše výsledky tak ukazují, že tato hranice leží výše, než je současná míra tání GrIS. Jalovec obecný je fascinující arktický keř, který prokázal schopnost zodpovědět množství ekologický a environmentálních otázek. Především díky své dlouhověkosti a četnosti má obrovský potenciál stát se významných účastníkem arktického výzkumu. Historically unprecedented environmental change in the Arctic ecosystems is often given into the context of its past and possible future development. In the region where instrumental meteorological observations are scarce archives need to be investigated in order to address this issues. The comprehensive synthesis one of the archives: long-live circumpolar evergreen Juniperus communis L. shrub is presented here. 20 individuals from southwest Greenland were investigated at the cell anatomy level to understand the ecology of the species and unhide its potential for environmental and climate reconstructions. The findings are as follows: i) Stop of exponential cross-sectional conduit-lumen widening with increasing age is in contrast with conduit-lumen nature of trees. This indicates that shrubs do not need to saturate their water and nutrient demands via traits of classical hydraulic conductivity law but rather developed different mechanisms. Extreme weather conditions result in prostrate growth form. However, different weather factors probably influence shrub growth differently: While snow and wind act mechanically (a), temperature influences the form of growth physiologically (b). a) So long as the young shrub stem has high resilience to bend back to an upright position after snow melt and so long as it can withstand the wind during the vegetation season it most likely grows upright and the conduit-lumens widen. b) Temperature, resp. freeze-thaw events are responsible for the shrubs preference of safety (finite size of conduit-lumens) over hydraulic efficiency, thus not allowing for more primary growth. All of these (and other) factors are apparently working together and the transition of vertical to more horizontal growth is gradual. As a consequence, the conduit-lumen sizes may not have to be further increased (due to ecophysiological restrictions possibly also must not) because water is no longer transported against gravity. ii) Observed age/growth trend has to be taken into consideration for further employment of the wood anatomical parameter in paleoenvironmental studies. That is, shrub cell parameters can only be used for this purposes if correctly detrended. This allows for more accurate as well as longer reconstructions because youth trend was often neglected in reconstructions based on shrub annual-rings. iii) The south-western Greenland Ice-Sheet (GrIS) melt rates reconstruction is presented for the whole 20th century. This part of GrIS is considered as the most active. According to the presented reconstruction current GrIS melt rates are not uncommon for the last century being comparable to first decades of 20th century. This finding is particularly important contribution to the debate on Atlantic meridional overturning circulation (AMOC). Too high fresh water inputs into the Northern Atlantic from GrIS melting may slow down or even stop the AMOC which would result in more continental climate in Europe. Presented results indicate that this threshold lies higher than observed current melt rates of GrIS. Fascinating Juniperus comunnis species has shown to be able to address many ecological as well as environmental open questions and due to its longevity and abundant distribution has a great potential to become an important player in the Arctic research. Keywords: jalovec obecný; buněčné parametry; environmentální rekonstrukce; míra tání Grónského ledovcového štítu; Atlantická meridionální zpětná cirkulace dostupnost_czu
Dendrochronologie arktické tundry

Historicky bezprecedentní environmentální změny arktických ekosystémů jsou často zasazovány do kontextu jejich vývoje; minulého, ale i očekávaného budoucího. V oblastech s nedostatečnými ...

Lehejček, Jiří; Svoboda, Miroslav; Monika, Monika
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Příčiny a důsledky fragmentace zemědělské půdy
Janovská, Vratislava; Sklenička, Petr; Karel, Karel
2016 - Czech
Problematika vlastnické fragmentace zemědělské půdy je v současné době velice aktuálním tématem nejen v České republice, ale i v zahraničí. V rámci výzkumného týmu na Fakultě životního prostředí na Katedře biotechnických úprav krjainy pod vedením prof. Petra Skleničky bylby zpracovány dílčí studie, které svým charakterem přispívají k řešení problematiky týkajicí se vlivu vlastnické držby a hospodařského využití na prostorovou strukturu zemědělské půdy, fragmentaci a homogenizaci. Vědecké studie, které jsou součástí této dizertační práce, vznikaly postupně a jsou na sebe logicky navázány. Fragmented ownership of agricultural land is currently a very actual topic in the Czech Republic but also abroad. The research studies were developed in collaboration with the research team at the Faculty of Environment Sciences, Department of Land Use and Improvement, led by Professor Petr Sklenička. This research is solving problems related to the impact of agricultural land use on the spatial structure of agricultural land, fragmentation, and homogenization. Scientific studies that are part of this doctoral thesis emerged progressively and are logically linked. Keywords: držba půdy; struktura krajiny; uživatelé dostupnost_czu
Příčiny a důsledky fragmentace zemědělské půdy

Problematika vlastnické fragmentace zemědělské půdy je v současné době velice aktuálním tématem nejen v České republice, ale i v zahraničí. V rámci výzkumného týmu na Fakultě životního prostředí na ...

Janovská, Vratislava; Sklenička, Petr; Karel, Karel
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Ekologie Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Vachová, Pavla; Hejcman, Michal
2016 - Czech
Ekologie expanzních druhů je stále aktuální téma. Již od neolitu pozvolna docházelo k antropogenizaci krajiny. Důsledkem byla změna struktury rostlinných společenstev a úspěch expanzních druhů jako je Calamagrostis epigejos. C. epigejos je expansivní, vytrvalá, vysokostébelnatá, výběžkatá tráva. Mezi její významné vlastnosti patří především velmi široká ekologická amplituda, produkce velkého množství biomasy a schopnost přizpůsobovat si stanovištní podmínky. Experimenty a studie, které jsou součástí disertační práce, mají tyto základní cíle: (1)Zjistit, jak probíhá expanze ve společenstvu s třtinou křovištní. (2) Zkoumat teoretickou míru stabilitu těchto fytocenóz. (3) Zjistit reakci C. epigejos na dodané živiny. (4) Otestovat možnosti eliminace C. epigejos. (5) Navrhnout praktické využití C. epigeos. Primárně byla sledována reakce zájmového druhu na management (aplikace N, P, K živin a kosení v různých kombinacích). Zajímalo nás především její chování ve fytocenóze. Byl založen blokový a nádobový experiment. Výsledky polního experimentu byly využity i k výpočtu teoretické míry stability jednotlivých variant. Další výzkum byl směřován na eliminaci C. epigejos pomocí drátovců (larvy druhu Elateridae). Studie, která využívá C. epigejos pro monitoring depozice těžkých kovů ukázala, že aspekty globální rozšíření této trávy nejsou vždy negativní. Ecology of expansion species is still a hot topic. The antropogenic landscape gradually occurred since the Neolithic . The result has been a change in the structure of plant communities and the successful expansion of species such as Calamagrostis epigejos. C. epigejos is expansive, perennial, long-stemmed, rhizomatous grass. Its important characteristic are very large ecological amplitude, high biomass production and a ability adjust habitat conditions. Experiments and studies that are included in dissertation, have the following basic objectives: (1) Investigate the expansion of C. epigejos in plant community. (2) Investigate the theoretical degree of stability of this phytocenosis. (3) Determine the response of C. epigejos to nutrients availability. (4) Test of possibility eliminating of C. epigejos. (5) Suggest a practical use of C. epigeos. Primarily, we monitored the reaction of interest species to management (aplication of N, P, K nutrients, mowing in various combinations). We were interested in its behavior in the plant community. It founded field and pot experiment. Results of field experiment were also used to calculate the theoretical measure of the stability of individual variants. Further research has been directed at eliminating C. epigejos using wireworms (Elateridae larvae species). The study which uses C epigejos for monitoring of deposition of heavy metals, has shown that aspects of the global expansion of the grass are not always negative. Keywords: atmosférická depozice; experiment; studie; eliminace; drátovci; management; expanze dostupnost_czu
Ekologie Calamagrostis epigejos (L.) Roth

Ekologie expanzních druhů je stále aktuální téma. Již od neolitu pozvolna docházelo k antropogenizaci krajiny. Důsledkem byla změna struktury rostlinných společenstev a úspěch expanzních druhů jako je ...

Vachová, Pavla; Hejcman, Michal
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Potenciál cholesterolem obalených cyklodextrinů a nízkodenzitního lipoproteinu pro zvýšení účinnosti kryokonzervace epididymálních spermií hřebců
Janošíková, Martina; Rajmon, Radko
2016 - Czech
V případě náhlého úmrtí, nutné kastrace nebo poranění reprodukční soustavy hřebce, znemožňující odběr ejakulátu, lze pro zachování genetického potenciálu výjimečných jedinců využít epididymálních spermií. Prakticky jediným způsobem, jak dlouhodobě uchovat fertilizační potenciál spermií, je kryokonzervace. Tento proces však navozuje nevratné změny, které jsou příčinou sníženého počtu oplození schopných spermií po rozmrazení. Epididymální spermie mají jiné vlastnosti než ejakulované a hůře se uchovávají. Proto se neustále hledají způsoby, jak jejich kryokonzervaci zefektivnit. Obecně nejpoužívanějšími kryoprotektanty jsou glycerol a vaječný žloutek. Navzdory pozitivním účinkům je glycerol pro buňky toxický a vaječný žloutek obsahuje i složky, které působí na metabolismus spermií negativně. Zvýšení efektivity kryokonzervačních protokolů by se pravděpodobně dalo dosáhnout náhradou toxických komponent při současném využití průmyslově vyráběných účinných frakcí žloutku. Předkládané téma disertační práce se bude zabývat použitím cholesterolem obalených cyklodextrinů spolu s nízkodenzitními lipoproteiny při kryokonzervaci epididymálních spermií. Hlavní metody: HPLC, Western blot, elektroforéza, fluorescenční značení, počítačem asistovaná analýza spermií(CASA). In the case of sudden death or injury stallion reproductive system or necessary castration preventing the collection of semen can to preserve the genetic potential of exceptional individuals take advantage of epididymal sperm. Virtually the only way, how to preserve fertilizing sperm POTENTIAL for long time IS cryopreservation. However, this process induces irreversible changes that are the cause of the reduced number of sperm capable of fertilization after thawing. Epididymal sperm cells have properties different from the ejaculated, harder to keep. Therefore, they are constantly looking for ways to streamline their cryopreservation. GENERAL most commonly used cryoprotectants include glycerol and Egg yolk. Despite the positive effects is glycerol toxic to cells and Egg yolk also contains ingredients that act on sperm metabolism negatively. Increasing the efficiency of cryopreservation protocols themselves likely to be achieved by replacing toxic components while leveraging industry-produced active yolk fractions. Submitted dissertation topic itself will deal with the use of cholesterol-loaded cyclodextrins Along with low density lipoproteins, the cryopreservation of epididymal sperm. Main method: HPLC, Western blot, electrophoresis, fluorescent labels, computer-assisted sperm analysis (CASA). Keywords: hřebec; kryokonzervace; cyklodextrin; nízkodenzitní lipoprotein dostupnost_czu
Potenciál cholesterolem obalených cyklodextrinů a nízkodenzitního lipoproteinu pro zvýšení účinnosti kryokonzervace epididymálních spermií hřebců

V případě náhlého úmrtí, nutné kastrace nebo poranění reprodukční soustavy hřebce, znemožňující odběr ejakulátu, lze pro zachování genetického potenciálu výjimečných jedinců využít epididymálních ...

Janošíková, Martina; Rajmon, Radko
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Vliv zapojení zákazníka na věrnost značce
Vebrová, Tereza; Hron, Jan; Rojík, Stanislav
2016 - Czech
Předkládaná disertační práce zkoumá vliv zapojení zákazníka na věrnost značce. Hlavním cílem práce je zjistit, zda zapojení zákazníka má pozitivní vliv na věrnost značce. V teoretické části jsou definovány hlavní pojmy v oblasti věrnosti značce a zapojení zákazníka a jsou zde rozebrány různé přístupy jednotlivých autorů. Na teoretickou část navazuje vlastní výzkum, jehož primární data byla získána metodou elektronického dotazování. Výzkum byl aplikován na oblast telekomunikačních služeb v České republice. Na základě faktorové analýzy byly zhodnoceny faktory ovlivňující věrnost značce a zapojení zákazníka a s těmito faktory byla následně provedena shluková analýza za účelem segmentace zákazníků. Pomocí korelační analýzy byly určeny vlivy sociodemografických proměnných na věrnost značce a zapojení zákazníka. Současně byl také zjištěn vliv zapojení zákazníka na věrnost značce. Výsledky výzkumu slouží pro rozvoj vědního oboru, jsou diskutovány v kontextu předešlých výzkumů a jsou popsány z hlediska teoretického a praktického přínosu. The dissertation thesis focuses on identifying relationship between brand loyalty and customer product involvement. The main goal is to find out whether customer product involvement has a positive effect on brand loyalty. In the theoretical basis are defined the main terms of brand loyalty and customer product involvement and are discussed various approaches of authors who examined the issue. The own research follows after the theoretical part whose primary data was collected by using an electronic questionnaire. The research was applied to the area of telecommunication services in the Czech Republic. On the basis of factor analyses were evaluated factors a web-based brand loyalty and customer product involvement with these factors were then made cluster analyses to find customers segments. Using correlation analyses were determined the effects of sociodemographic variables on brand loyalty and customer product involvement. At the same time it was also found the relationship between brand loyalty and customer product involvement. The research results are used for the development of the discipline, are discussed in the context of previous studies and are described in terms of theoretical and practical use. Keywords: značka; hodnota značky; věrnost značce; zapojení zákazníka; zapojení produktu; segmentace zákazníků dostupnost_czu
Vliv zapojení zákazníka na věrnost značce

Předkládaná disertační práce zkoumá vliv zapojení zákazníka na věrnost značce. Hlavním cílem práce je zjistit, zda zapojení zákazníka má pozitivní vliv na věrnost značce. V teoretické části jsou ...

Vebrová, Tereza; Hron, Jan; Rojík, Stanislav
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Vliv dlouhodobého hnojení na chemické vlastnosti půdy, rostlinné druhové složení a arbusculární mykorhízní huby travních ekosystémů.
Zemková, Lenka; Pavlů, Vilém; Hakl, Josef
2016 - Czech
Již několik století je hnojení a vápnění travních ekosystémů důležitým a používaným opatřením, které slouží ke zlepšení produkce sena. Po dlouhou dobu zajišťovalo nejen stálé nebo vyšší výnosy, ale také negativně ovlivňovalo travní ekosystémy. Mimo jiné způsobilo závažné změny v druhové skladbě rostlin, které ve většině případů vedly ke snížení druhové rozmanitosti, jelikož původní druhy rostlin jsou méně konkurence schopné ve srovnání s druhy z produktivnějších pastvin. Dále dlouhodobé hnojení významně změnilo chemické vlastnosti půdy i biomasy a společenstva půdních mikroorganismů, včetně arbuskulárních mykorhizních hub. Cílem této disertační práce bylo analyzovat vliv dlouhodobé aplikace dusíku, fosforu, draslíku a vápníku na rostlinné a mykorhizní společenstva a chemické vlastnosti půdy v travních ekosystémech. Výsledky této práce naznačují, že zemědělské postupy, které mají za úkol maximalizovat produkci nadzemní biomasy, mohou v dlouhodobém časovém horizontu významně zvýšit výnosy, snížit druhovou rozmanitost rostlin, podpořit trávy, potlačit byliny, leguminózy a arbuskulární mykorhizní houby v půdě, ačkoliv reakce na fosfor se lišily u jednotlivých druhů arbuskulárních hub. Dlouhodobé hnojení dále významně změnilo chemické vlastnosti půdy a podstatně zredukovalo ukládání uhlíku do podzemních částí. Fertilization and liming of grasslands have been used as an instrument improving hay production for centuries. For a long period of time, these practices not only sustained and increased hay yields, but also had negative effects on grassland ecosystems. Among others, they caused considerable changes in plant species composition leading in most cases to the reduction of species richness due to a lower capability of indigenous plants to compete with more productive pasture species. Furthermore these practices caused changes in soil and biomass chemical properties and shifts of soil microbial communities, including arbuscular mycorrhizal fungi. The aim of this thesis was to analyze the responses of plant and mycorrhizal community and soil chemical properties in grassland ecosystems to long-term application of nitrogen, phosphorus, potassium, and calcium. Results of this work indicate that agricultural management practices aimed at maximization of hay production may, in the long run, significantly increased hay yield, reduce plant species richness, promote grasses but suppress herbs, legumes and arbuscular mycorrhizal fungi in the soil although the response to phosphorus varied among different arbuscular mycorrhizal fungal taxa. Long-term fertilization also significantly changed soil chemical properties and considerably reduced belowground carbon storage. Keywords: travní ekosystém; dlouhodobé hnojení; arbuskulární mykorhizní houby; dusík; fosfor; vápník dostupnost_czu
Vliv dlouhodobého hnojení na chemické vlastnosti půdy, rostlinné druhové složení a arbusculární mykorhízní huby travních ekosystémů.

Již několik století je hnojení a vápnění travních ekosystémů důležitým a používaným opatřením, které slouží ke zlepšení produkce sena. Po dlouhou dobu zajišťovalo nejen stálé nebo vyšší výnosy, ale ...

Zemková, Lenka; Pavlů, Vilém; Hakl, Josef
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases