Number of found documents: 90
Published from to

Differences between the Common law and the Continental law and their practical consequences
Kukovynets, Olga; Švejdarová, Sylva; Jansa, Viktor
2017 - English
Tatopráceanalyzujerozdílymezi Common law a kontinentálnímprávem a jejichpraktickýdopad and umožňujepochopitdynamikuchodutěchotsystému a jejichinterakci a průniky v odpovídajícíhpřípadech.Pojednáno je o jejichpoužitívevybranýchzemích a o jejichvlivunavymezenívztahů a režimů, cožmázcelazásadnípraktickýdopad. V teoretickéčásti je nastíněnadefinicepráva a vůbecjehopojetí a rysy v rámciperspectivy Common law a kontinentálníhopráva.V tomtoohledu je zásadnísiuvědomithistoricko-sociální context a zásadnímilníkyvývojeobousystému, tedyjak Common law takikontinentálníhopráva.Zvláštnípozornost je věnovánaroli a funkciprávníků, soudců a porot v každém z těchtosystémů.Nastíněnyjsouipramenypráva a dalšíaspektyainstitutynutné pro pochopeníinterakce a odlišnostíobousystémů a pro jejichposouzení a vyvozenípraktickýchdůsledků a dopadů. Praktickáčástspočívá v case study ohledněsoudníhořízení v Anglii a v Českérepublice, a to jak o institucionálnístruktuře, takipostupujednotlivýchaktérů.Průběžnějsoukomparativněanalyzoványjednotlivéaspekty a předkládánydílčízávěry a komentáře. V závěru je diskutovánacelápráce a z dílčíchzávěřů a komentářůjsoudovozoványkonečnézávěry a doporučeníosvětlujícídynamiku a významobousystémů pro globálnípostomoderníspolečnostijednotlivce. This Bachelors thesis analyses the differences between the Common law and the Continental law and their practical consequences and let to understand better how this two systems work in general and how crossed between each other in cases. How they could be used in the area of countries, which are under their influence and show to the readers how he or she can use the law in their own favour in practice. In the theoretical part is described the general definition of law the Common law and Continental law the features, history and development of both systems of law. Examined the role and functions of lawyers, judges and types of juries in each system. Represented the sources of Common law and Continental law. It is contain all necessary information for reader to make understand all questions which can appear. The practical part consist of Case Study of the Court Proceeding (Great Britain and Czech Republic). It examined courts and court proceeding in each system .The comparison between them and their lawyers. The results are analyzed and supplemented with comments. In conclusion of bachelors thesis discussed the whole summary of the work, which results were gotten and added comments and recommendations of author. Keywords: Continental Law; Kontinentální právo; poroty; soudci; soudní řízení dostupnost_czu
Differences between the Common law and the Continental law and their practical consequences

Tatopráceanalyzujerozdílymezi Common law a kontinentálnímprávem a jejichpraktickýdopad and umožňujepochopitdynamikuchodutěchotsystému a jejichinterakci a průniky v odpovídajícíhpřípadech.Pojednáno je ...

Kukovynets, Olga; Švejdarová, Sylva; Jansa, Viktor
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Analysis and design of online public service in Addis Ababa
Abate Iwnetu, Yinagn; Ulman, Miloš; David, David
2017 - English
Tato práce se zabývá bariérami e-governmentu v Etiopii. Hlavním cílem této práce je identifikovat problémy spojené s zadostim pasu / zápisu a pokusí se zajistit odpovídající řešení. Tato práce se zabývá současný stav e-governmentu v Etiopii a analyzuje rozsah pokrytí těchto služeb v zemi. Jakmile jsou nedostatky zjisteno, autor navrhuje služby online portál. Tento portál bude vycházet z literatury, osobních zkušeností a výběrových šetření probíhá. V praktické části, webová aplikace byla vytvořena pomocí HTML5, CSS3 a PHP. Žádost obsahuje údaje informace o uživatelských (žadatele pas) k, jako je celé jméno, datum narození, adresa a další atributy. Tato data se vloží do databáze SQL, která budou data do webové aplikace. This thesis deals with the barriers of e-government in Ethiopia. The main goal of this thesis is to identify the problems associated with Passport application/registration and tries to provide an appropriate solution. The thesis discusses the current situation of e-government in Ethiopia and analyzes the extent of coverage of such services in the country. Once the drawbacks are found out, the author proposes an online service portal. This portal will be based on the literature, personal experience and sample surveys conducted. In the practical part, a web application was created using HTML5, CSS3 and PHP. The application includes details information about the user (passport applicant), such as full name, date of birth, address and other attributes. This data is inserted into a SQL database, which will feed the data to the web application. Keywords: Analýza; e-government v etiopské Addis Abebě; on-line služby; webové aplikace dostupnost_czu
Analysis and design of online public service in Addis Ababa

Tato práce se zabývá bariérami e-governmentu v Etiopii. Hlavním cílem této práce je identifikovat problémy spojené s zadostim pasu / zápisu a pokusí se zajistit odpovídající řešení. Tato práce se ...

Abate Iwnetu, Yinagn; Ulman, Miloš; David, David
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

The effectiveness of advertising in the hotel “Holiday Inn Almaty”
Alpysbayev, Yesset; Selby, Richard; Zdeněk, Zdeněk
2017 - English
Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení a studium hlavních rysů reklamy v oblasti pohostinství. První část je teoretická část, která podrobně popisuje definici jako reklama, reklama v médiích, reklamní funkce. Dalé podrobné popsány typy reklam, jejich výhody a nevýhody. V praktické části práce je prezentace hotelu "Holliday Inn Almaty". Tato část podrobně popisuje strukturu hotelu, SWOT analýza, činnost hotelu. Další část je vlastní analýza formou dotazníkového šetření na základě reklamy. Dotazník zaměřen na reklamní strategii hotelu a hodnocení hotelu celkem. Finální část představuje doporučení pro zlepšení reklamního byznesu hotelu a závěr o reklamní činnosti hotelu "Holiday Inn Almaty". This Diploma Thesis is focused on the evaluation and study of the main features of advertising in the hospitality industry. The first part is a theoretical part, which describes in detail the definition as advertising, media advertising, promotional function. Further detailed adertising types, their advantages and disadvantages. In the practical part is the presentation of the hotel "Holliday Inn Almaty". This part describes in detail the structure of the hotel, SWOT analysis, advertising activity by hotel. Another part of the analysis survey research, which based on advertising. The questionnaire focused on the advertising strategy and evaluation of the hotel altogether. The final section presents recommendations for improving advertising business and conclusion is about the advertising business of the hotel "Holiday Inn Almaty". Keywords: marketing; reklama; propagace; media reklama; hotel dostupnost_czu
The effectiveness of advertising in the hotel “Holiday Inn Almaty”

Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení a studium hlavních rysů reklamy v oblasti pohostinství. První část je teoretická část, která podrobně popisuje definici jako reklama, reklama v médiích, ...

Alpysbayev, Yesset; Selby, Richard; Zdeněk, Zdeněk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Analysis of Foreign Direct Investment in the Czech Republic
Kalinová, Sandra; Procházka, Petr; Václav , Václav
2017 - English
Hlavním cílem diplomové práce je poskytnout ucelený přehled o přílivu přímých zahraničních investic (PZI) v České republice a to z pohledu jejich determinant. V první části práce jsou předloženy obecné definice PZI, popsány jsou také možné pozitivní a negativní dopady na hostitelskou zemi, které s sebou PZI nesou. Dále se práce zabývá determinanty definující atraktivnost země pro zahraniční investory. Následuje stručný popis globálních investičních trendů a transformace České ekonomiky. Na základě teoretických poznatků je vystavena druhá část diplomové práce. Druhá část práce je zaměřena na analýzu vývoje přílivu přímých zahraničních investic v České republice na základě země původu investora a sektoru. Dále se práce zabývá klíčovými faktory ovlivňujícími příliv PZI do České republiky a vývojem vybraných makroekonomických ukazatelů. Následuje ekonometrický model, který zkoumá, jaké faktory mají vliv na příliv PZI do země. V závěru jsou prezentovány výsledky práce. The main objective of this diploma thesis is to provide a comprehensive overview of the foreign direct investment (FDI) inflows in the Czech Republic from the perspective of its determinants. The first part presents the general definitions of FDI and its possible positive and negative impacts on the host country. Furthermore, the thesis deals with the determinants defining the attractiveness of the country for foreign investors. The following part contains a brief description of global investment trends and the transformation of the Czech economy. Based on the theoretical background, the second part of the thesis is built up. The second part focuses on analysis of FDI inflows in the Czech Republic based on the country of origin of the investor and the sector. Furthermore, the thesis deals with key attractiveness factors influencing Czech foreign direct investment and the development of selected macroeconomic indicators. Moreover, the econometric model examines which factors affect FDI inflows into the country. In the final conclusion, the results of the diploma thesis are presented. Keywords: přímé zahraniční investice; Česká republika; atraktivnost; ekonomický růst; investiční pobídky; HDP; inflace; nezaměstnanost; směnný kurz; otevřenost ekonomiky dostupnost_czu
Analysis of Foreign Direct Investment in the Czech Republic

Hlavním cílem diplomové práce je poskytnout ucelený přehled o přílivu přímých zahraničních investic (PZI) v České republice a to z pohledu jejich determinant. V první části práce jsou předloženy ...

Kalinová, Sandra; Procházka, Petr; Václav , Václav
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Statistical analysis of wine consumption preferences
Boldsaikhan, Amarzul; Hlavsa, Tomáš; Svobodová, Jitka
2017 - English
Bakalařská práce se zabývá preferncemi ve spotřebě vína. Hlavním cílem je určit možné faktory, které pravděpodobně mohou ovlinovat chování spotřebitele. První čast se věnuje základní metodice a objasnění teoretických vývhodisek. Hlavní pozornost je zde zaměřěna na marketingový výzkum a pravidla při tvořbě dotazníku. V této časti je rovněž popsána historie vína ve světě i v České republice nebo technologický postup při výrově vína. Poslední podkapitola první části se zabývá spotřebním chováním a faktory, které ovlivnují spotřebitele při nákupu potravin. Praktická část práce je poté zaměřena na vyhodnocení dotazníkového šetření. Nejzajímavější otázky jsou vyhodnoceny graficky. Dále jsou zde testovány hypotézy, které jsou na základě výsledků příjaty nebo zamítnuty. This bachelor thesis deals with wine consumption preferences. The main aim is to assess factors, which may influence consumer behavior. The first part is devoted to the research and the rules for creating a questionnaire. I will focus on the history of wine worldwide and in the Czech Republic. Technological process of wine productions is also described in this part. The last subchapter of the first part deals with consumer behavior and with the factors, which influence the consumer when purchasing food. The most interesting questions in the practical research are evaluated graphically. The stated hypotheses are tested in this part, as well. The dataset is analyzed using categorical data analysis. According to the results the stated hypotheses are either accepted or rejected. Keywords: spotřeba; preference; marketingový výzkum; dotazníkové šetrení; víno; statistická analýza; hypotéza dostupnost_czu
Statistical analysis of wine consumption preferences

Bakalařská práce se zabývá preferncemi ve spotřebě vína. Hlavním cílem je určit možné faktory, které pravděpodobně mohou ovlinovat chování spotřebitele. První čast se věnuje základní metodice ...

Boldsaikhan, Amarzul; Hlavsa, Tomáš; Svobodová, Jitka
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Evaluation of Self-management in Corporate Environment
Seidlová, Barbora; Balcarová, Tereza; Dalibor, Dalibor
2016 - English
V současném měnícím se podnikatelském prostředí je sebeřízení považováno za užitečnou strategii. Tato strategie je ovlivněna klíčovými okruhy, jakými jsou řízení času, správné nastavení cílů nebo vyhodnocení faktorů ovlivňujících výkon. Hlavním cílem této práce je identifikovat faktory určující podstatu sebeřízení skrze vzájemný vztah mezi každým z klíčových faktorů, který ovlivňuje úroveň vlastního řízení manažerů v podnikovém prostředí. Prvotní údaje byly shromážděny prostřednictvím dotazníkového šetření s manažery napříč všemi úrovněmi vedení, kteří hledají příležitosti k osobnímu rozvoji. Komplexní faktory jsou identifikovány pomocí explorační faktorové analýzy, kde bylo nalezeno 6 faktorů: (F1) pracovník, který dosáhl osobnostního řízení, (F2) pracovník, který dosáhl dobrého řízení času, (F3) plánovač / analytik (F4) pracovník, o kterého je dobře postaráno ve firmě, (F5) pracovník zaměřený na osobní život, (F6) neefektivní pracovník. Pomocí konfirmační faktorové analýzy byly dále vyhodnoceny tři kladné a čtyři záporné vztahy mezi získanými faktory. Výsledky výzkumu mohou být použity jako determinanty manažerského přístupu k sebeřízení. Tyto výsledky také mohou sloužit manažerům jako základ pro vedení a další rozvoj členů týmů, kteří dosáhli určité úrovně sebeřízení. Self-management is considered to be a useful strategy in the contemporary changing business environment and is influenced by the key issues such as the time management, goals setting and evaluation of factors influencing performance. The main aim of this thesis is to identify factors determining the essence of self-management and the relationship between each key factors influencing self-management performance by managers within corporate environment. The primary data have been collected through questionnaire survey across all levels of management with managers who seek for further self-development. Complex factors are identified using the exploratory factor analysis, which found 6 factors: (F1) Self-managed worker, (F2) Time-managed, (F3) Planner/analyst, (F4) Well-cared worked, (F5) Life-oriented worker and (F6) Ineffective worker. The confirmatory factor analysis further evaluated three positive and four negative relations between extracted factors. The outcomes can be used as a determination of managers approaches to self-management. These researched results serve managers as the basis for leadership and further development of self-managed team members. Keywords: Řízení; Rozhodování; Řízení času; Životní a profesní rovnováha; Stres; Vedení dostupnost_czu
Evaluation of Self-management in Corporate Environment

V současném měnícím se podnikatelském prostředí je sebeřízení považováno za užitečnou strategii. Tato strategie je ovlivněna klíčovými okruhy, jakými jsou řízení času, správné nastavení cílů nebo ...

Seidlová, Barbora; Balcarová, Tereza; Dalibor, Dalibor
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

International Trade of Iran
Saremi, Shadi; Benešová, Irena; Monika, Monika
2016 - English
V 21. století již nikdo nepopírá význam mezinárodního obchodu. Jeho důležitost je natolik významná, že zastíní i rasové, etnické či regionální rozdíly. Země, které jsou zapojeny do mezinárodního obchodu, který jim přináší zisk, se snaží zvýšit svoji obchodní výměnu. Zároveň tyto země zakládají různé uskupení či organizace, které mají napomoci ke zvýšení a zlepšení obchodu. Irán patří mezi tyto země. Mezinárodní obchod má prospěšný vliv nikoliv pouze na obchod, ale také na rozvoj. Může se jednat o rozvoj politický kulturní či ekonomický. In 21th century nobody can deny the value of international trade, also its importance has spread so much that racial, ethnic and regional differences seem less important these days. Today, those countries that have entered the international trade business and achieved the profitability are still trying to expand their trade volume and also have decided to establish different organizations and unions. Iran is one of these countries. International trade not only promotes the growth and the level of economic expansion of countries but also involves the political, social and cultural development. Keywords: Mezinárodní obchod; Makroekonomie; Irán; bariéry obchodu; import; export; cla; teorie; sankce dostupnost_czu
International Trade of Iran

V 21. století již nikdo nepopírá význam mezinárodního obchodu. Jeho důležitost je natolik významná, že zastíní i rasové, etnické či regionální rozdíly. Země, které jsou zapojeny do mezinárodního ...

Saremi, Shadi; Benešová, Irena; Monika, Monika
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Factors that affect revenue management in luxury hotels in Prague
Saido, Daniel; Selby, Richard; Procházka, Petr
2016 - English
Hlavním cílem této práce je analyzovat různé funkční body řízení příjmů na vzorku luxusních hotelů v Praze. Tento výzkum, rozvádí základní pojmy v oblasti řízení příjmů. Například systém řízení příjmů, segmentace trhu, analýza, prognózování, strategie procesu, profilování a metriky. Práce je rozdělena na dvě části: První část je teoretická část řízení příjmů, jeho různé strategie, vývoje a nástroje optimalizace příjmů a druhou částí je praktické zkoumání shromážděných výsledků a informací. Na základě tohoto, identifikovat hlavní faktory, ovlivňující realizaci řízení příjmů v tomto hotelovém sektoru a poskytnout doporučení pro jejich zlepšení. The overall aim of this thesis is to analyze different points of revenue management function at a sample of luxury hotels in Prague. This research monograph clarifies the essential concepts in the field of revenue management like revenue management system, market segmentation, analysis, forecasting, process strategies, profiling, and metrics. The work is divided first into a theoretical part of revenue management, its different strategies, development, and tools of revenue optimization, and second to a practical investigation of the collected results and information. Therefore, based on this to identify the main factors affecting revenue management and provide recommendations for its improvement. Keywords: Luxusní hotely; řízení příjmů; řízení výnosů dostupnost_czu
Factors that affect revenue management in luxury hotels in Prague

Hlavním cílem této práce je analyzovat různé funkční body řízení příjmů na vzorku luxusních hotelů v Praze. Tento výzkum, rozvádí základní pojmy v oblasti řízení příjmů. Například systém řízení ...

Saido, Daniel; Selby, Richard; Procházka, Petr
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Financial Analysis of Nike Inc.
Havlytska, Viktoriia; Procházka, Petr; Čermák, Michal
2016 - English
Tato diplomová práce se zabývá tématem "Finanční analýza společnocsti Nike , Inc.". Cílem této bakalářské práce je analyzovat a vyhodnocovat finanční situaci jedné z nejlepších sportovních značek nadnárodní společnosti Nike , Inc. Práce je rozdělena do dvou částí: především, teoretický díl, v němž jsou představeny základní pojmy a definice týkající se finanční analýzy a její cílů, vysvětlení horizontální i vertikální analýzy. Poté jsou vysvětleny fundamentální a technické analýzy. Druhý díl, praktický, hodnotí výsledky na základě fundamentální a technické analýzy, zisk metodou dolování dat . Grafiky a diagramy se používají pro vizualizaci a prokázování změn v hlavních činnostech účetní závěrky. Cílem této části je nejprve zhodnotit silné a slabé strany podniku a zda je rozumné investovat do něj. This diploma thesis examines the topic "Financial Analysis of Nike, Inc.". The goal of this bachelor thesis is to analyze and evaluate financial situation of one of the best sports brands, multinational company Nike, Inc. The thesis is divided into two parts. Firstly, the theoretical section introduces and defines basic terms about financial analysis and its objectives as well as explanation of horizontal and vertical analysis. Afterwards, fundamental and technical analyses are explained. The second, practical section evaluates results based on fundamental and technical analysis, gain by data mining method. Graphics and diagrams are used to visualize and demonstrate changes in main activities of financial statements. The aim of this section is firstly to evaluate strengths and weaknesses of company and if it is reasonable to invest in its stocks. Keywords: horizontální analýza; vertikální analýza; rentabilita; fundamentální analýza; technická analýza; finanční výrok; finanční analýza dostupnost_czu
Financial Analysis of Nike Inc.

Tato diplomová práce se zabývá tématem "Finanční analýza společnocsti Nike , Inc.". Cílem této bakalářské práce je analyzovat a vyhodnocovat finanční situaci jedné z nejlepších sportovních značek ...

Havlytska, Viktoriia; Procházka, Petr; Čermák, Michal
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Managerial approaches in practice
Snopek, Jan; Selby, Richard; Toth, Daniel
2016 - English
Tato práce je zaměřena na rozdíly mezi teorií a praxí manažerských přístupů vybrané společnosti. Práce je založena na literární rešerši a sérii strukturovaných rozhovorů se zaměstnanci vybrané firmy ve vyšších a středních manažerských pozicích. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Cílem této práce je identifikace obecného manažerského přístupu praktikovaného ve vybrané společnosti a prokázat spojitost praktikovaného manažerského přístupu přímého podřízeného s přímým nadřízeným. This thesis focuses on the differences between managerial styles in theory and in practice in a selected company. It is based on literature review and a series of structured interviews conducted among top and middle management of the selected company. It is divided into two main parts respectively. The aims of the thesis are to identify general managerial approach practiced by the managers of the selected company and to determine whether there is a link between the managerial approach of a direct superior and subordinate. Keywords: Manažerský přístup; Leadership; Motivace; Manažerský styl; Praxe managementu dostupnost_czu
Managerial approaches in practice

Tato práce je zaměřena na rozdíly mezi teorií a praxí manažerských přístupů vybrané společnosti. Práce je založena na literární rešerši a sérii strukturovaných rozhovorů se zaměstnanci vybrané firmy ...

Snopek, Jan; Selby, Richard; Toth, Daniel
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases