Number of found documents: 4427
Published from to

Návrh železničního spojení České Budějovice - st. hranice s Rakouskem (směr Summerau) s návrhovou rychlostí až 200 km/h
Horníček Leoš; Vandrovec Radek; Kučera Petr
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem trasování železniční trati České Budějovice - státní hranice s Rakouskem (směr Linz) v nové stopě. Trať je navržena jako konvenční s návrhovou rychlostí až 200 km/h. Práce porovnává dvě varianty z hlediska trasování, sklonových poměrů, objemů zemních prací, vztahů k danému území a dalších nákladů. Zabývá se také napojením na stávající železniční trať, otázkou jejího využití a umístěním přechodového bodu na státní hranici s Rakouskem. Předmětem práce není podrobné technické řešení.The diploma thesis deals with the design of the new railway line České Budějovice - state border with Austria (direction to Summerau). The track is designed as conventional with design speed up to 200 km/h. The thesis compares two variants in terms of tracking, gradient, earthworks, relationships to the area and other aspects. The thesis contains questions about connection to the existing railway line, usability of the existing railway line and the position of the border point with Austria. The thesis does not contain detailed technical solution. Keywords: novostavba,železniční trať,zvýšení rychlosti,zvýšení kapacity,tranzitní železniční koridor,mezinárodní spojení,interoperabilita; new construction,railway line,speed increase,capacity increase,railway corridor,international route,interoperability Available in digital repository of ČVUT.
Návrh železničního spojení České Budějovice - st. hranice s Rakouskem (směr Summerau) s návrhovou rychlostí až 200 km/h

Diplomová práce se zabývá návrhem trasování železniční trati České Budějovice - státní hranice s Rakouskem (směr Linz) v nové stopě. Trať je navržena jako konvenční s návrhovou rychlostí až 200 km/h. ...

Horníček Leoš; Vandrovec Radek; Kučera Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optimalizace využití kancelářských prostor
Štrup Ondřej; Bartošová Adéla; Tichá Alena
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na využití a optimalizaci kancelářských prostor. Seznamuje s historií a vývojem těchto prostor a služeb s nimi spjatých. Popisuje druhy prostor, jejich dělení a specifikace jednotlivých prostor. Uvádí vztah mezi facility managementem a prostorami, vysvětluje definici prostoru v rámci facility managementu. Se zaměřením na facility management administrativních budov popisuje jednotlivé legislativní, bezpečnostní a normové požadavky na návrh těchto prostor. S podporou jedné anonymní společnosti je popsán princip identifikace využití pracovního prostoru pomocí softwaru a následné možnosti optimalizace prostoru tak, aby se využitelnost zvýšila.Thesis focuses on application and optimalization of office spaces. It presents history and development of these workplaces and the services connected with them. Thesis describes different types of workplaces, their division and specifications of particular places. It characterizes connection between these workplaces and facility management, it explains definition of workplace. The legislation, security and standards for worklplace design are described here. With support of one anonymous facility management company is the identification of usage of workplace by software shown with following possiblity of workplace optimalization in the way to increase the usability. Keywords: Facility management,optimalizace,kancelář,obsazenost,využití; Facility management,optimizing,office,occupancy,utility Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace využití kancelářských prostor

Diplomová práce je zaměřena na využití a optimalizaci kancelářských prostor. Seznamuje s historií a vývojem těchto prostor a služeb s nimi spjatých. Popisuje druhy prostor, jejich dělení a specifikace ...

Štrup Ondřej; Bartošová Adéla; Tichá Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2019

STP - Logistické centrum Plzeň Božkov
Polák Karel; Kladívko Dan; Holubová Lucie
2019 - Czech
Úkolem této diplomové práce bylo zpracovat stavebně technologický projekt a technologické porovnání řešení likvidace dešťových vod. Podkladem pro zpracování bakalářské práce byla projektová dokumentace poskytnutá projekční firmou Optima spol. s.r.o.The task of this Diploma thesis was to elaborate a building technological project and a technological comparison of solutions for the disposal of rainwater. The basis for the bachelor thesis was the project documentation provided by the project company Optima spol. s.r.o. Keywords: Rozborový list,technologický normál,časoprostorový graf,technologické schéma,zařízení staveniště,likvidace dešťových vod; Analysis sheet,technological standard,spatio-tempolar graph,technological scheme,construction site,disposal of rainwater Available in digital repository of ČVUT.
STP - Logistické centrum Plzeň Božkov

Úkolem této diplomové práce bylo zpracovat stavebně technologický projekt a technologické porovnání řešení likvidace dešťových vod. Podkladem pro zpracování bakalářské práce byla projektová ...

Polák Karel; Kladívko Dan; Holubová Lucie
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Stavebně technologický projekt - Rezidence Na Plachtě, bytové domy BD2 a BD3
Hlava Martin; Szabó Jiří; Lucuk Martin
2019 - Czech
Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt stavby dvou bytových domů v Hradci Králové. Zabývá se prostorovou, technologickou a časovou strukturou plánování. Navrhuje optimální řešení pro zařízení staveniště. Diplomová práce obsahuje posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace, schéma postupu výstavby, návrh a posouzení zdvihacího prostředku, rozborový list, technologický normál, návrh dopravního inženýrského opatření, časoprostorový graf, časový harmonogram, graf nasazení pracovníků, finanční plán, graf nasazení strojů a graf spotřeby materiálu, výkresy zařízení staveniště pro čtyři různé fáze výstavby, technická zpráva zařízení staveniště, technologický postup pro realizaci cementového litého potěru a technologický postup pro provedení sádrokartonového podhledu. Cílem této diplomové práce je navrhnout postupnou a plynulou výstavbu dvou bytových domů s optimálním nasazením pracovníků a strojů.This diploma thesis solves the construction and technological project of construction of the two apartment buildings in Hradec Kralove. It deals with spatial, technological and temporal structure of planning. It proposes an optimal solutions for site facilities. The thesis includes assessing the completeness and correctness of the project documentation, diagram of the construction proces, design and assessment of the lifting device, technology analytical sheet, spatio-temporal graph, time schedule, graph of the workers productivity, financial plan, graph of the machines deployment, material consumption graph, drawings of site facilities for four different phases of construction, technical report of construction site facilities, technological prescription for the realization of cement floor and technological prescription for the realization of plasterboard ceiling. The main aim of this diploma thesis is to design a gradual and continuous construction of two apartment buildings with optimal use of workers and machines. Keywords: Stavebně technologický projekt,projektová dokumentace,časoprostorový graf,zařízení staveniště,technologický postup; Construction and technological project,project documentation,spatio-temporal graph,site facilities,technological prescription Available in digital repository of ČVUT.
Stavebně technologický projekt - Rezidence Na Plachtě, bytové domy BD2 a BD3

Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt stavby dvou bytových domů v Hradci Králové. Zabývá se prostorovou, technologickou a časovou strukturou plánování. Navrhuje optimální řešení pro ...

Hlava Martin; Szabó Jiří; Lucuk Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Metody měření mechanických vlastností betonu při vysokých teplotách
Štefan Radek; Rochelt Filip; Sura Josef
2019 - Czech
Tato práce se zaměřuje na různé metody měření mechanických vlastností betonu při zvýšených teplotách a je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části jsou popsány mechanické vlastnosti různých druhů betonu za běžné i zvýšené teploty. Dále je popsána problematika měření mechanických vlastností za zvýšené teploty a měření reziduálních vlastností. Jsou zde vyzdviženy doporučení unie RILEM a možnost použití českých technických norem. Na konci teoretické části je práce věnována zkušebnímu zařízení a všech jeho součástí. Tedy systému pro ohřívání a ochlazování vzorku, systému zatěžování a způsobu měření jednotlivých veličin. Praktická část sestává z dvou experimentů. První experiment se věnuje zkoušení tlakové pevnosti různých druhů betonu za zvýšené teploty. Experiment druhý se zaměřuje na zkoušení reziduální pevnosti v tlaku různých druhů betonu. Dále je ukázán rozdíl mezi různými rychlostmi ohřevu betonu a porovnání reziduální zkoušení se zkoušením za tepla.This thesis is focused on test methods of mechanical properties of concrete at elevated temperatures. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the description of mechanical properties of concrete at elevated temperatures and its test methods. It also describes recommendations of RILEM and possibility of using Czech technical standards. The end of the theoretical part is focused on testing device and its components such as system of heating and cooling, system of loading the specimen and system for measuring and recording data. In the practical part there are two experiments. First experiment focuses on compressive strength of different concrete types at elevated temperature. On the other hand, second experiment deals with residual compressive strength of different types of concrete. Also it shows differences between various heating rates of concrete and the differences between residual and hot ¬state testing of concrete. Keywords: Pevnost v tlaku,pevnost v tahu,modul pružnosti,pracovní diagram,beton,vláknobeton,provzdušněný beton,mechanické vlastnosti,zvýšená teplota,zkušební metody,experiment; Compressive strength,tensile strength,Young’s modulus,stress-strain diagram,concrete,fibre-reinforced concrete,air-entrained concrete,mechanical properties,elevated temperature,test methods,experiment Available in digital repository of ČVUT.
Metody měření mechanických vlastností betonu při vysokých teplotách

Tato práce se zaměřuje na různé metody měření mechanických vlastností betonu při zvýšených teplotách a je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části jsou popsány ...

Štefan Radek; Rochelt Filip; Sura Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Posuzování odolnosti betonových konstrukcí s využitím různých modelů požáru
Štefan Radek; Lánský Tomáš; Sura Josef
2019 - Czech
Tato práce se zabývá modelováním požáru a modelováním železobetonových konstrukcí vystavených účinkům požáru. V první části je popsán požár, modely požáru a fyzikální jevy s tím spojené. Druhá část řeší příklad posouzení požární odolnosti železobetonové desky pro případ použití různých modelů požáru. V závěru praktické části jsou porovnány výsledky, tak aby byl vidět vliv volby modelu požáru na výslednou požární odolnost železobetonové desky.This thesis deals with the design of fire models and fire design of concrete structures. The first part describes fire models and the second part deals with the assessment of fire resistance of the reinforced concrete slab with the use of different fire models. Conclusion of the second part compares results in the way to display influence of the fire model selection on the ultimate fire resistence of the reinforced concrete slab. Keywords: požární odolnost,modely požáru,betonové konstrukce,železobetonová deska,únosnost; fire resistance,fire models,concrete structures,reinforced concrete slab,load capacity Available in digital repository of ČVUT.
Posuzování odolnosti betonových konstrukcí s využitím různých modelů požáru

Tato práce se zabývá modelováním požáru a modelováním železobetonových konstrukcí vystavených účinkům požáru. V první části je popsán požár, modely požáru a fyzikální jevy s tím spojené. Druhá část ...

Štefan Radek; Lánský Tomáš; Sura Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Metody měření vlhkosti v betonu vystaveném vysokým teplotám
Štefan Radek; Rajman Daniel; Chmelík Pavel
2019 - Czech
Práce se zabývá vlhkostí v betonu a jejím měřením při zvýšených teplotách. První kapitola se věnuje teoretickému základu, jako je obecné seznámení s vlhkostí, jejími účinky, zdroji a dělením. V další kapitole jsou shrnuty metody měření vlhkosti v betonu při běžné teplotě. Třetí kapitola má za úkol představit problematiku měření vlhkosti za zvýšené teploty, konkrétně numerické modely zabývající se migrací vlhkosti uvnitř betonu a nukleární magnetickou rezonanci. Poslední kapitola je zaměřená na návrh, provedení a vyhodnocení experimentu v laboratoři Fakulty stavební ČVUT v Praze. Experiment je proveden za účelem zjišťování relativní vlhkosti uvnitř betonových vzorků pomocí vlhkoměru Proceq Hygropin při jednostranném zahřívání vzorku a zároveň po celou dobu experimentu je vzorek vážen.The paper deals with moisture in concrete and its measurement at elevated temperatures. This first chapter deals with a theoretical basis, such as general familiarization with moisture, its effects, sources and division. The next chapter summarizes the moisture measurement methods in concrete at normal temperatures. The third chapter is to introduce the issue of moisture measurement at elevated temperatures, namely numerical models dealing with the migration of moisture inside the concrete and nuclear magnetic resonance. The last chapter is focused on the design, implementation and evaluation of the experiment in the laboratory of the Faculty of Civil Engineering of the CTU in Prague. The experiment is performed to determinate the relative humidity inside the concrete samples using a Proceq Hygropin hygrometer in on-sided heating of the sample while the sample is weighed throughout the experiment. Keywords: Vlhkost,vlhkoměr,beton,teplota,měření,požár; Moisture,moisture meter,concrete,temperature,measurement,fire Available in digital repository of ČVUT.
Metody měření vlhkosti v betonu vystaveném vysokým teplotám

Práce se zabývá vlhkostí v betonu a jejím měřením při zvýšených teplotách. První kapitola se věnuje teoretickému základu, jako je obecné seznámení s vlhkostí, jejími účinky, zdroji a dělením. V další ...

Štefan Radek; Rajman Daniel; Chmelík Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vliv odvětrávání uvažovaného při výpočtu požárního rizika a numerické simulaci požáru
Štefan Radek; Marks Viktor; Král Josef
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá vlivem odvětrání při výpočtu požárního rizika a numerické simulaci požáru. V rámci rešerše této práce je shrnut výpočet požárního zatížení pro nevýrobní objekty (dle ČSN 73 0802 [1]) a ekvivalentní doby trvání požáru pro výrobní objekty (dle ČSN 73 0804 [2]). Pozornost ve výpočtu je věnována především parametru odvětrání. Popsána je i aplikace podrobnějšího výpočtu, který uvažuje vliv umístění otvorů na parametr odvětrání. Dále je v rámci rešerše shrnuto chování dvojitého a trojitého zasklení při požáru. Předmětem této práce je parametrická studie vlivu odvětrání na výpočet požárního rizika a numerickou simulaci požáru. Nejprve je provedeno analytické porovnání vlivu umístění otvorů na výpočet ekvivalentní doby trvání požáru. V tomto porovnání je aplikován podrobnější postup výpočtu vlivu umístění otvorů na parametr odvětrání. Následně je provedeno i numerické porovnání vlivu umístění otvorů v programu Fire Dynamics Simulator.The diploma thesis describes the effect of ventilation during fire load calculation and numerical simulation of fire. The research part of this thesis sums up the procedure of calculation of the fire load in non-production facilities (according to ČSN 73 0802 [1]) and the equivalent duration of fire in production facilities (according to ČSN 73 0804 [2]). Attention is drawn to the ventilation parameter in the calculation process. A more detailed calculation, which considers the influence of the location of the opening, is described. In addition, the behaviour of double and triple glazing is summarized in this research. The subject of this thesis is a parametric study of the effect of ventilation on fire load calculation and numerical fire simulation. First, an analytical comparison of the effect of opening location on the calculation of the equivalent duration of fire is performed. In this comparison, more detailed procedure for calculation of the influence of the opening location on the ventilation parameter is applied. Subsequently, a numerical comparison of the effect of the opening placement in Fire Dynamics Simulator is performed. Keywords: požární zatížení,výpočet požárního zatížení,ekvivalentní doba trvání požáru,parametr odvětrání,okenní výplň,vliv umístění otvorů,program FDS; fire load,calculation of fire load,equivalent duration of fire,ventilation parameter,window glazing,influence of openings,program FDS Available in digital repository of ČVUT.
Vliv odvětrávání uvažovaného při výpočtu požárního rizika a numerické simulaci požáru

Diplomová práce se zabývá vlivem odvětrání při výpočtu požárního rizika a numerické simulaci požáru. V rámci rešerše této práce je shrnut výpočet požárního zatížení pro nevýrobní objekty (dle ČSN 73 ...

Štefan Radek; Marks Viktor; Král Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vývoj výpočetního nástroje pro stanovení požárního rizika ve výrobních objektech
Štefan Radek; Musil Jan; Král Josef
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na požární riziko ve výrobních objektech ve vazbě na požární bezpečnost staveb dle ČSN 73 0804 a rámcový pohled na požární riziko v zahraničí. Hlavním cílem této práce bylo vytvořit výpočetní nástroj pro stanovení požárního rizika ve výrobních objektech, který bude mít uživatelsky přívětivé prostředí a zefektivní práci. Práce je rozdělena do několika částí. V první části je popsána samotná teorie a postupy pro stanovení požárního rizika ve výrobních objektech řešených dle ČSN 73 0804. Popsány byly všechny potřebné rovnice a parametry, se kterými výpočetní nástroj pracuje. V praktické části je nejprve popsán vývoj výpočetního nástroje. Byly vyhledány a popsány konkurenční programy. Základní souvislosti a postupy výpočetního nástroje reprezentují vývojové diagramy. Následně je podrobně popsán celý výpočetní nástroj. V další části je ověřena funkčnost programu pomocí vzorového příkladu. Výsledky jsou porovnány s konkurenčním programem WINFIRE OFFICE 04. Závěrečná část diplomové práce je věnována rámcovému porovnání přístupu k požárnímu riziku v jiných státech. Porovnání je vytvořeno na základě vytvořeného dotazníku se vzorovým příkladem, který byl rozeslán do projekčních kanceláří mezinárodní společnosti Bilfinger Tebodin, a to konkrétně do Rumunska, Ruska a Ukrajiny. Podrobněji je popsán přístup k požárním riziku dle předpisů NFPA.The diploma thesis is focused on fire risk in industrial buildings in relation on fire protection of buildings according to ČSN 73 0804 and look at approach to fire risk abroad. The main aim of this work was to create a calculation tool for the determination of fire risk in industrial buildings. The calculation tool should have user-friendly interface and make work more efficient. The thesis is divided into several parts. The first part describes the theory and algorithms for the determination of fire risk in industrial buildings according to ČSN 73 0804. All necessary equations and parameters which the calculation tool uses are described. The development of the calculation tool is described in the practical part at first. Competitive programs were searched and described. Flow charts represent basic contexts and processes of the calculation tool. Subsequently, the calculation tool is described in detail. The next part verifies the functionality of the program by using a sample calculation. The results are compared with the competitive program WINFIRE OFFICE 04. The final part of the thesis deals with comparison of the approach to fire risk in other countries. The comparison is created by a form with a sample calculation, which was sent to design offices of the international company Bilfinger Tebodin, specifically into Romania, Russia and Ukraine. The approach to fire risk according to the NFPA is described in more detail. Keywords: požární bezpečnost staveb,požární riziko,ekonomické riziko,výrobní objekty,stupeň požární bezpečnosti,NFPA,typy stavebních konstrukcí,vývojový diagram,programování; fire protection of buildings,fire risk,economic risk,industrial buildings,degree of fire safety,NFPA,construction types,flowchart,programming Available in digital repository of ČVUT.
Vývoj výpočetního nástroje pro stanovení požárního rizika ve výrobních objektech

Diplomová práce je zaměřena na požární riziko ve výrobních objektech ve vazbě na požární bezpečnost staveb dle ČSN 73 0804 a rámcový pohled na požární riziko v zahraničí. Hlavním cílem této práce bylo ...

Štefan Radek; Musil Jan; Král Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Stavebně technologický projekt - Bytový dům Mediumpark v Hradci Králové
Hlava Martin; Zeman Stanislav; Uxa Jakub
2019 - Czech
Cílem diplomové práce je vytvoření stavebně technologického projektu pro bytový dům Mediumpark v Hradci Králové. Autor práce se zde zabývá v první řadě posouzením předané projektové dokumentace a dále pak vytvořením prostorové, technologické a časové struktury výstavby díla. Pro fázi realizace autor navrhuje situace zařízení staveniště pro různé etapy výstavby. Závěrem práce je vytvoření technologických postupů pro vybrané stavební práce.The diploma thesis contains creation of a building technology project of Mediumpark block of flats in Hradec Králové. The author firstly deals with the assessment of the submitted project documentation and forms spatial, technological and time structure of the construction. For the realization phase author proposes the construction site equipment situation for various stages of construction. The thesis conclusion designs technological procedures for selected construction works. Keywords: Technologický projekt,stavba,bytový dům,zařízení staveniště,plánování výstavby,technologická struktura,prostorová struktura,časová struktura; Technological project,building,apartment house,building site equipment,construction planning,technological structure,spatial structure,time structure Available in digital repository of ČVUT.
Stavebně technologický projekt - Bytový dům Mediumpark v Hradci Králové

Cílem diplomové práce je vytvoření stavebně technologického projektu pro bytový dům Mediumpark v Hradci Králové. Autor práce se zde zabývá v první řadě posouzením předané projektové dokumentace a dále ...

Hlava Martin; Zeman Stanislav; Uxa Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases