Number of found documents: 1204
Published from to

Rozvoj kompetencí k podnikavosti a řízení MSP
SLABOVÁ, Michaela
2023 - Czech
Hlavním cílem disertační práce je stanovit klíčové kompetence podnikavosti studentů, a to z hlediska jejich významu pro podnikání a řízení MSP. Dále je v rámci dílčích cílů řešeno porovnání a vyhodnocení názorů studentů a podnikatelů na tyto klíčové kompetence a zhodnocení vhodnosti vybraných metod výuky z pohledu studentů pro rozvoj zvolených kompetencí. Součástí výzkumu je také hodnocení přínosu výukové techniky manažerského simulátoru GRETAIL International před a po absolvování kurzu u vybraných studentů pro rozvoj stanovených 7 klíčových kompetencí k podnikání. The aim is to select and identify key competencies that help develop students' entrepreneurship and to evaluate the importance of the selected competencies for entrepreneurship from the perspective of SME entrepreneurs and students of economics. Furthermore, the goal is to evaluate the appropriateness of the selected teaching methods from the students' point of view and to determine the contribution of the selected management simulator Gretail International to the development of key competencies for business. Keywords: Podnikatelské kompetence; podnikatelské vzdělávání; vysokoškolské vzdělávání; výukové metody; kompetenční model; simulační hry; Entrepreneurial competencies; entrepreneurship education; higher education; teaching methods; competency model; simulation games. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rozvoj kompetencí k podnikavosti a řízení MSP

Hlavním cílem disertační práce je stanovit klíčové kompetence podnikavosti studentů, a to z hlediska jejich významu pro podnikání a řízení MSP. Dále je v rámci dílčích cílů řešeno porovnání a ...

SLABOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Evolúcia socio-kultúrnych adaptací člověka: Fylogenetická medzi-kultúrna perspektíva
ŠAFFA, Gabriel
2023 - English
This thesis investigates the adaptive significance of seemingly maladaptive human behaviors or cultural norms that are often viewed as responses to intra- and inter-sexual conflict. It combines behavioral ecological approach with phylogenetic comparative methods to study evolutionary origins and maintenance of these practices, using samples of ethnographically documented human societies. The thesis is divided into three sections. The first section is the introduction to evolutionary sciences of human behavior, including an overview of the theoretical perspectives and a critical evaluation of the methodological approaches to macro-evolutionary studies of human behavior and culture. The second section consists of three chapters - two published research papers and a manuscript that is currently under review. The first paper investigates female and male genital mutilation/cutting practices, their evolutionary history, and socio-ecological correlates; the second paper investigates restrictions on female premarital sex and evaluates the three hypotheses explaining them - male, female, and parental control hypothesis; the third paper investigates the causes of socially imposed monogamy and evaluates the competing hypotheses explaining its prevalence in stratified, agricultural societies. The last section summarizes the results of the three studies and concludes with perspectives of future research. Keywords: adaptation; causal inference; cultural evolution; human behavioral ecology; phylogenetics; regression Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Evolúcia socio-kultúrnych adaptací člověka: Fylogenetická medzi-kultúrna perspektíva

This thesis investigates the adaptive significance of seemingly maladaptive human behaviors or cultural norms that are often viewed as responses to intra- and inter-sexual conflict. It combines ...

ŠAFFA, Gabriel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Environmental and socio-cultural determinants of language skills and ethnobiological knowledge in Papua New Guinea and Cameroon
KIK, Alfred
2023 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Environmental and socio-cultural determinants of language skills and ethnobiological knowledge in Papua New Guinea and Cameroon

KIK, Alfred
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Functional analysis of cryoprotectant system in Chymomyza costata
GRGAC, Robert
2023 - English
In this study, employing an integrated approach that involves transcriptomics, metabolomics, and other techniques, we aimed to understand the mechanistic roles of the cryoprotective system underlying extreme freeze tolerance in the larvae of the drosophilid fly, Chymomyza costata. Metabolomics unveiled the complex composition of the seasonally accumulated larval innate mixture of putative cryoprotectants. This mixture was predominantly composed of proline and trehalose, supplemented by minor components (glutamine, asparagine, betaine, sarcosine, glycerophospho-choline, and ethanolamine). We identified food ingestion as a significant source for the direct assimilation of amino compounds, while glycogen and phospholipids served as the primary internal sources for the biosynthesis of other cryoprotectants. The utilization of MALDI-MSI to observe cryoprotectants revealed distinct behaviors of proline and trehalose during ecologically relevant, gradual inoculative extracellular freezing of larvae. Trehalose exhibited accumulation in partially dehydrated hemolymph, inducing a transition to the amorphous glass phase. On the other hand, proline migrated to the boundary between extracellular ice and dehydrated hemolymph and tissues, forming a layer of dense viscoelastic liquid. Finally, through a combination of in vivo and in vitro assays, we found that cell membranes are likely targets of freezing injury, while their integrity is sustained by accumulated small cryoprotective molecules and proteins in cold-acclimated C. costata larvae. Contrary to our expectations, our assays did not provide support for the hypothesis that proteins (soluble enzymes) require in vivo stabilization through the accumulation of cryoprotectants. In this study, employing an integrated approach that involves transcriptomics, metabolomics, and other techniques, we aimed to understand the mechanistic roles of the cryoprotective system underlying extreme freeze tolerance in the larvae of the drosophilid fly, Chymomyza costata. Metabolomics unveiled the complex composition of the seasonally accumulated larval innate mixture of putative cryoprotectants. This mixture was predominantly composed of proline and trehalose, supplemented by minor components (glutamine, asparagine, betaine, sarcosine, glycerophospho-choline, and ethanolamine). We identified food ingestion as a significant source for the direct assimilation of amino compounds, while glycogen and phospholipids served as the primary internal sources for the biosynthesis of other cryoprotectants. The utilization of MALDI-MSI to observe cryoprotectants revealed distinct behaviors of proline and trehalose during ecologically relevant, gradual inoculative extracellular freezing of larvae. Trehalose exhibited accumulation in partially dehydrated hemolymph, inducing a transition to the amorphous glass phase. On the other hand, proline migrated to the boundary between extracellular ice and dehydrated hemolymph and tissues, forming a layer of dense viscoelastic liquid. Finally, through a combination of in vivo and in vitro assays, we found that cell membranes are likely targets of freezing injury, while their integrity is sustained by accumulated small cryoprotective molecules and proteins in cold-acclimated C. costata larvae. Contrary to our expectations, our assays did not provide support for the hypothesis that proteins (soluble enzymes) require in vivo stabilization through the accumulation of cryoprotectants. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Functional analysis of cryoprotectant system in Chymomyza costata

In this study, employing an integrated approach that involves transcriptomics, metabolomics, and other techniques, we aimed to understand the mechanistic roles of the cryoprotective system underlying ...

GRGAC, Robert
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Efficient communication of SMEs with geographically limited target groups
ENZ, Christian
2023 - English
Předmětem této disertační práce je komunikační chování malých a středních podniků s geograficky vymezenou oblastí podnikání. Jsou sledovány dva výzkumné cíle. Zaprvé je třeba objasnit, zda lze komunikační mix přizpůsobený regionální hospodářské oblasti rozvinout v konkurenční výhodu malých a středních podniků ve srovnání s celostátně nebo globálně působícími korporacemi. Za druhé, pokud tomu tak je, má být vyvinuta metoda, která umožní malým a středním podnikům vytvořit takový účinnější komunikační mix, aniž by musely mít speciální interní odborné znalosti nebo aniž by musely být pověřeny marketingové agentury. Pro dosažení cíle výzkumu bude nejprve analyzováno chování firem a spotřebitelů v regionech Praha, Jižní Čechy, Norimberk a Střední Franky. Na základě rozsáhlého průzkumu lze identifikovat statisticky významnou závislost firemní komunikace na místě sídla společnosti. Podle Cohena existují také střední a silné regionální závislosti ve využívání médií ze strany spotřebitelů. To poskytuje pozitivní odpověď na první výzkumnou otázku. Existují regionální rozdíly ve využívání médií - jak mezi malými a středními podniky, tak mezi příjemci. V souladu s Porterovou teorií konkurence to nabízí potenciál pro optimalizaci, včetně možnosti získat konkurenční výhodu oproti celostátně nebo mezinárodně působícím účastníkům trhu. Dalším cílem výzkumné práce proto bylo vyvinout metriku, která umožní rozhodovacím pracovníkům v malých a středních podnicích posoudit dostupné komunikační příležitosti bez hlubokých marketingových znalostí. V rámci rešerše literatury byla jako vhodný nástroj identifikována metrika vzdálenosti FLOW, která se doposud používala především při vývoji softwaru, a byla upravena tak, aby bylo možné tuto metriku použít k hodnocení marketingových komunikačních kanálů. Vzdálenost FLOW je matematická hodnota, která kvantifikuje pomyslnou vzdálenost mezi komunikující společností a příjemcem. Pokud je hodnota FLOW vysoká, musí sdělení urazit dlouhou cestu od odesílatele k příjemci - komunikační kanál má tedy nízkou úroveň účinnosti. Čím je hodnota FLOW nižší, tím je komunikační prostředek efektivnější. Stanovení vzdálenosti FLOW je založeno na snadno použitelném vzorci - proto je také dosaženo druhého cíle výzkumu. Významu vzdálenosti FLOW je dosaženo proto, že zohledňuje vnímanou intenzitu na straně zákazníka. Za tímto účelem je vnímaný vliv na komunikační kanál stanoven na základě průzkumu mezi spotřebiteli ve čtyřech cílových regionech. Zohledněna je rovněž vhodnost komunikačního kanálu. Za tímto účelem autor kvantifikuje vhodnost jednotlivých komunikačních kanálů pomocí expertního průzkumu. V rámci deskriptivní analýzy je přitom analyzováno 13 marketingových komunikačních kanálů. Zohledněna jsou hlediska nákladů, časové náročnosti, personální náročnosti, potřebné frekvence a potřebných odborných znalostí. The subject of this doctoral thesis is the communication behaviour of SMEs with a geographically defined business area. Two research objectives are pursued. Firstly, it is to be clarified whether a communication mix adapted to regional economic regions can be developed into a competitive advantage for SMEs compared to nationally or globally operating corporations. Secondly, if this is the case, a method will be developed that allows SMEs to create a more effective communication mix without particular in-house expertise or a marketing agency to be commissioned. To achieve the research objective, the behaviour of companies and consumers in the regions of Prague, South Bohemia, Nuremberg and Middle Franconia is first analysed. Based on a large-scale survey, a statistically significant dependence of corporate communication on the company's location can be identified. According to Cohen, there are also medium and firm regional dependencies in media use on the part of consumers. These dependencies provide a positive answer to the first research question. There are regional differences in media utilisation - both among SMEs and recipients. In line with Porter's competition theory, this offers optimisation potential and even the opportunity to gain a competitive advantage over nationally or internationally active market players. A further aim of the research was to develop a metric enabling decision-makers in SMEs to evaluate the available communication options without in-depth marketing expertise. As part of a literature review, the FLOW distance metric, which has primarily been used in software development to date, was identified as a suitable instrument and modified so that this metric can be used to evaluate marketing communication channels. The FLOW distance is a mathematical value quantifying an imaginary distance between the communicating company and the recipient. If the FLOW value is high, a message must travel a long way from the sender to the recipient - the communication channel, therefore, has a low level of effectiveness. The lower the FLOW value, the more efficient the means of communication. The determination of the FLOW distance is based on an easy-to-use formula - which is why the second research objective is also achieved. The significance of the FLOW distance is achieved because it takes into account the perceived intensity on the customer side. For this purpose, a consumer survey in the four target regions determines the perceived influence per communication channel. The suitability of a communication channel is also taken into account. To this end, the author quantifies the suitability of individual communication channels by employing an expert survey. In the process, 13 marketing communication channels are analysed as part of a descriptive analysis. The aspects of costs, time expenditure, personnel intensity, necessary frequency and required expertise are considered. Keywords: malé a střední podniky; prodej; integrovaná komunikace; komunikační mix; konkurenční výhoda; regionální hospodářský prostor; aplikovaná ekonomie Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Efficient communication of SMEs with geographically limited target groups

Předmětem této disertační práce je komunikační chování malých a středních podniků s geograficky vymezenou oblastí podnikání. Jsou sledovány dva výzkumné cíle. Zaprvé je třeba objasnit, zda lze ...

ENZ, Christian
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Butterfly thermoregulation across habitats and climates
LAIRD-HOPKINS, Benita Carmen
2023 - English
Global warming, through rising temperatures and changing precipitation patterns, is placing major stress on species and ecosystems. Understanding how species respond to temperature and the mechanisms underpinning thermoregulation can help us predict which species are most vulnerable in the face of warming. In this thesis, I explore how butterflies across different habitats and climates thermoregulate and the mechanisms, including morphology and behaviour, underlaying thermoregulatory ability. Firstly, when comparing the buffering ability of neotropical and temperate butterflies I found that tropical butterflies were able to maintain more stable body temperatures than temperate butterflies, and this was likely driven by their morphology. I also found that temperate butterflies used postural means to raise their body temperature more than neotropical species, likely an adaptation to the cooler air temperatures they experience. Secondly, I showed the importance of butterflies' thermoregulatory abilities at the community level, by comparing thermoregulation of European butterflies across geographic regions and climatic zones. This study highlighted that behavioural thermoregulation, including the use of microclimates and postural means, drives regional differences in butterflies' thermoregulatory abilities. Finally, I utilised the Müllerian mimicry exhibited in Heliconius butterflies to untangle the contributions of morphology and phylogeny in butterfly thermoregulation, investigating thermal traits, including buffering ability, take-off temperature and heating rate. I found that morphology, not phylogeny, was the main driver of thermoregulation in these butterflies. Further, I investigated differences in the thermoregulatory ability of Heliconius butterflies from different habitats. I found that species from colder habitats were able to maintain a more stable body temperature and took off at a lower temperature than those from hotter habitats, suggesting there is local adaptation or acclimation in thermal traits. Overall, this work highlights that species have their own unique thermoregulatory abilities, as a result of the thermal environment they experience, and that thermoregulation is driven by morphology, behaviour and physiology. My findings have important consequences for predicting the impacts of climate change on ectotherms, by highlighting variation in thermal ability which makes some populations and species more vulnerable, while others more resilient. This thesis lays the groundwork for future studies comparing species' thermal traits across climates and habitats, increasing our understanding of how species cope with climate and land-use change. Keywords: Insects; ectotherms; Lepidoptera; butterflies; thermoregulation; ecophysiology; behaviour; microclimates; climate change; tropical regions Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Butterfly thermoregulation across habitats and climates

Global warming, through rising temperatures and changing precipitation patterns, is placing major stress on species and ecosystems. Understanding how species respond to temperature and the mechanisms ...

LAIRD-HOPKINS, Benita Carmen
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Manažerská komunikace v malých a středních podnicích
ČARVAŠOVÁ, Alena
2023 - Czech
Disertační práce seznamuje s výsledky současného poznání odborné literatury v oblasti manažerské komunikace v malých a středních podnicích při zavádění flexibilních forem práce, zhodnocuje situaci ve zkoumané oblasti v Jihočeském kraji a poskytuje vzdělávací materiály určené pro školení manažerů a personalistů malých a středních podniků, kteří se chystají zavést flexibilní formy práce. Tyto vzdělávací materiály mohou využít lektoři při workshopech určených pro manažery malých a středních podniků nebo pro studenty manažerských oborů a přispět tak ke zvýšení počtu flexibilních pracovních míst, k otevření trhu práce nevyužité nabídce, která se z důvodu nedostatku flexibilních pracovních míst nerealizuje. V neposlední řadě přispěje vzdělávání manažerů dle vytvořených vzdělávacích materiálů k minimalizaci rizik spojených s nevhodnou komunikací při zavádění flexibilních pracovních míst ve firmách. The dissertation introduces the results of the current knowledge of professional li-terature in the field of managerial communication in small and medium-sized enter-prises when introducing flexible working arangement, it also maps the situation in the investigated area in the South Bohemia in 2018-2019 and provides educational mate-rials intended for training managers and HR professionals small and medium-sized enterprises that want to introduce flexible working arangements. These educational materials can be used by lecturers during workshops designed for small and middle-sized enterprises services and thus contribute to an increase in the number of jobs with flexibility, to the discovery of potential human resources not yet actively participating in the offer on the labor market, and last but not least, to the minimization of risks associated with unsystematic introduction flexible working conditions in companies. Keywords: Manažerská komunikace; malé a střední podniky; flexibilní formy práce; kratší pracovní doba; práce z domova; pružná pracovní doba.; Managerial communication; small and medium-sized enterprises; flexible forms of work; home office; shorter working hours; flexible working hours. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Manažerská komunikace v malých a středních podnicích

Disertační práce seznamuje s výsledky současného poznání odborné literatury v oblasti manažerské komunikace v malých a středních podnicích při zavádění flexibilních forem práce, zhodnocuje situaci ve ...

ČARVAŠOVÁ, Alena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Mozkový systém odměny u hmyzu
DVOŘÁČEK, Jiří
2023 - Czech
Chování živočichů není náhodné, ale je primárně orientováno podle biologické významnosti podnětů prostředí: podněty potřebné pro přežití jedince či druhu jsou konkrétními mozkovými oblastmi, tzv. systémem odměny, označkovány pozitivní libostní hodnotou a jejich dosažení je spojeno s libostí (odměnou). Koncept systému odměny vzešel ze studia mozku savců, předpokládalo se, že jde o systém nacházející se jen v mozku vyšších živočichů (mesolimbický dopaminergní systém), libost byla projev vyšších funkcí mozku a komplikovaných nervových sítí. V interpretacích studia systému odměny dochází ale k vývoji. Od relativně celistvého fenoménu mozkové odměny ke komplexní funkci a k rozdělení na komponenty "liking", "wanting" a "learning", od dominantní libostní role dopaminu ke komplexnější představě přiznávající klíčové role dalším neurochemickým systémům. Dopaminu nadále zůstává důležitá role ve funkci "wanting", komponenta "liking" je pravděpodobně více řízena systémem opioidovým. Systém odměny již také není vnímán jen jako funkce mozku savců, ale stejné principy rozlišování podnětů na libé/nelibé (atraktivní/averzivní) byly popsány i u hmyzu (a jsou předpokládány v celé živočišné říši). V mozku hmyzu (zejména u dvou hlavních modelových druhů octomilky Drosophila melanogaster a včely Apis mellifera) byla jako klíčové oblasti libostních funkcí identifikována houbovitá tělíska (mushroom body) - oblasti spojované s asociativním učením a s vytvářením paměti. Byly také precizně popsány konkrétní buněčné a síťové struktury včetně zúčastněných neurotransmiterů a modulátorů. Odlišnosti mezi savčím a hmyzím systémem odměny jsou v komplexnosti mozkové sítě, obecné principy zůstávají však stejné. Moucha Drosophila melanogaster je častým laboratorním modelem pro zkoumání principů fungování nervových sítí. Při studiu mozkového libostního systému není atraktivní jen tím, že jde o relativně jednoduchý organismus s přehledným mozkem a s popsaným genomem, ale i tím, že při přemýšlení o jejím mozku neuplatňujeme tolik relativně staré, komplexní pojmy s neohraničenými významy - právě komplexnost a neohraničitelnost pojmů je při interpretacích studia lidského mozku potíž. U octomilky můžeme zdůraznit, že 1) oblasti mozku uplatňující se v asociativním učení a funkcích mozkové odměny jsou překvapivě komplexní, ač jde o organismus relativně jednoduchý a krátce žijící, 2) téměř jistě má její mozek systém vytvářející motivační drive (funkci "wanting" ), 3) existují náznaky možné přítomnosti hedonické složky libosti či jejího evolučního předchůdce, postavené nikoli na endogenních opioidech, ale pravděpodobně na jiných neuropeptidech. Srovnání mozkových systémů dvou evolučně vzdálených skupin živočichů (hmyzu a savců/člověka) je inspirativní v mnoha směrech. Ze srovnání lze vyvodit několik důsledků pro obecný model libosti živočichů: Libostní principy jsou univerzální - usilování o libost je pravděpodobně základní vlastností všech živočichů. Libostní funkce mozku se jeví být hierarchicky postavené, nikoliv centrálně organizované, ale s funkcemi spíše distribuovanými mezi ostatní mozkové sítě, a funkce, její jednotlivé části můžou být na sobě nezávislé a pracovat paralelně, posílení spojení konkrétního podnětu s žádoucím chováním může být víceúrovňové. Role monoaminů v systému odměny je evolučně pravděpodobně konzervativní, role neuropeptidů je vývojově flexibilní (roli endogenních opioidů savců může alespoň částečně mít u hmyzu jiný neuropeptid). Neurotransmiterová identita dopaminergních neuronů v systému odměny je pravděpodobně flexibilní a úzce závislá na životním kontextu. U systému odměny včely lze najít další dva zajímavé koncepty: sublimaci libostních funkcí u jedinců ve prospěch kolektivní libosti a naznačenou integrovanou funkci spojující funkce odměny a sociálního chování v jedno kontinuum. Toto komparativní studium dává nový prostor k pochopení poruch libostního systému, zejména závislosti, a může mít i významné důsledky filozofické. Animal behavior is not random; rather, it is primarily determined by the biological significance of environmental stimuli: stimuli essential for a survival are marked by the brain reward system, with a positive hedonic value and their achievement is associated with the pleasure (reward). The concept of the reward system emerged from research of the mammalian brain; early theories held that it was a system present only in the brains of higher animals (the mesolimbic dopaminergic system), and that reward was a manifestation of more complex neural networks and higher brain functions. The brain reward has evolved from a solitary phenomenon to a complex function that is divided into the components of ´liking´, ´wanting´, and ´learning´, and from the predominate role of dopamine to a more sophisticated idea that assigns important functions to other neurochemical systems. While dopamine still plays a significant part in the ´wanting´ function, the opioid system likely plays a larger role in the ´liking´ function. The distinction of stimuli into pleasant/unpleasant (attractive/aversive) has been described in insects, and it is widely believed that this principle applies throughout the animal kingdom. Mushroom bodies have been identified as the critical regions of reward functions in the brains of insects. The exact descriptions of the implicated neurotransmitters and modulators, as well as specific cellular and network structures, were also provided. Although the complexity of the brain networks in mammalian and insect reward systems differs, the general principles are the similar in both. The fly Drosophila melanogaster is a frequent laboratory model for investigating the principles of neural network functioning. When studying the brain reward system, it is not only appealing because it is a relatively simple organism with a transparent brain and a described genome, but it may also have the benefit for us that when thinking about its brain, we do not apply relatively old, complex concepts with unlimited meanings, which are a problem in interpreting the human brain study. In the case of the fruit fly, we can highlight that 1) the brain regions involved in associative learning and brain reward functions are surprisingly complex, despite the fact that it is a relatively simple and short-lived organism, 2) its brain almost certainly has a system that creates a motivational drive (´wanting´), and 3) there are indications of the potential existence of a hedonic component of pleasure or its evolutionary predecessor, based not on endogenous opioids. It is inspiring in many ways to compare the brain structures of two evolutionary distinct animal groupsinsects and mammals/humans. This comparison has several implications for a broad paradigm of animal reward, including: Reward principles are universal, and all species are likely fundamentally motivated by the need for rewards. The brain reward mechanisms appear to be hierarchically structured; rather than being centrally organized, they are distributed among other brain networks and mechanisms. The components of these mechanisms can operate independently of one another and concurrently. While the function of neuropeptides in the reward system is flexible, the function of monoamines in the reward system is likely to be conservative in evolutionary terms (the function of endogenous opioids in mammals may be at least partially regulated by another neuropeptide in insects). The neurotransmitter identity of dopaminergic neurons in the reward system is likely to be very context-dependent. Two other interesting concepts can be found in the bee: the sublimation of reward functions in individuals in favor of collective pleasure, and the implied integrated function connecting reward functions and social behavior into one continuum. The comparative study gives new scope for understanding disorders of the reward system, especially addiction, and may also have significant philosophical consequences. Keywords: mozkový systém odměny; mozková libost; mushroom body; mozek Drosophily; dopamin; závislost; kolektivní odměna.; brain reward system; brain reward; mushroom body; Drosophila brain; addiction; dopamine; collective reward Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mozkový systém odměny u hmyzu

Chování živočichů není náhodné, ale je primárně orientováno podle biologické významnosti podnětů prostředí: podněty potřebné pro přežití jedince či druhu jsou konkrétními mozkovými oblastmi, tzv. ...

DVOŘÁČEK, Jiří
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Comparative Analysis of Silk Proteins and Discovery of Novel Sericin Gene in Lepidopteran Moths
WU, Bulah Chia-Hsiang
2023 - English
This thesis focuses on the silk components of the Mediterranean moth, Ephestia kuehniella, and the discovery of a novel silk gene, P150/ser6, in the silkworm, Bombyx mori. We analyzed and described the cocoon silk components in both species. In the first publication, we combined transcriptomic, genomic, and proteomic approaches to identify silk proteins in E. kuehniella. In the second publication, we described the discovery of gene P150/sericin6 in B. mori based on microsynteny analysis. Keywords: Ephestia kuehniella; Bombyx mori; Galleria mellonella; silk; fibroin; sericin; synteny; genomics; transcriptomics; proteomics Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Comparative Analysis of Silk Proteins and Discovery of Novel Sericin Gene in Lepidopteran Moths

This thesis focuses on the silk components of the Mediterranean moth, Ephestia kuehniella, and the discovery of a novel silk gene, P150/ser6, in the silkworm, Bombyx mori. We analyzed and described ...

WU, Bulah Chia-Hsiang
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0 a rozvoj lidských zdrojů
ČERMÁKOVÁ, Julie
2023 - Czech
Na základě výzkumu je cílem disertační práce zjistit klíčové kompetence v podmínkách Industry 4.0 a navrhnout nástroje pro rozvoj lidských zdrojů s cílem vyhodnotit jejich implementaci z hlediska zajištění požadovaného rozvoje pracovníků. V kvantitaivní části na základě dotazníkového šetření statistický výzkum odhalil v počtu testů ANOVA a po úpravě jejich p-hodnot Bonferroniho korekcí kompetence leadership a celoživotní vzdělávání jako statisticky významné klíčové kompetence odborníků pro Industry 4.0. Tento statistický výsledek je podpořen případovými studiemi, které jsou součástí kvalitativní části disertační práce. Případové studie zachycují profesionální rozvoj pěti manažerů, kteří zastávají klíčové profese Industry 4.0. Z kvalitativního výzkumu ve formě koučovacích interview je v práci zřetelný profesní rozvoj expertů v průměru o dvě úrovně u každé kompetence zvlášť na desetibodové škále, která vychází z primárního dotazníkového šetření založeného na sebeevaluaci odborníků. Metoda koučování se v případových studiích potvrdila jako nejúčinnější metoda rozvoje kompetencí pro Industry 4.0 oproti leadershipu a mentoringu. Využití 360stupňové zpětné vazby potvrzuje výsledky, ke kterým autorka v rámci případových studiích dospěla. Metody pro rozvoj lidských zdrojů na klíčových pracovních pozicích v podmínkách Industry 4.0 se podařilo účelně vystihnout a cíle naplnit. Based on the research, the aim of the dissertation is to identify the key competencies in the conditions of Industry 4.0 and to propose tools for human resources development in order to evaluate their implementation in terms of ensuring the required development of employees. In the quantitative part, based on a questionnaire survey, the statistical research revealed in the number of ANOVA tests and after adjusting their p-values by Bonferroni correction, the competencies of leadership and lifelong learning as statistically significant key competencies of professionals for Industry 4.0. This statistical result is supported by the case studies included in the qualitative part of the dissertation. The case studies capture the professional development of five managers who hold Industry 4.0 core competencies. From the qualitative research in the form of coaching interviews, the thesis shows the professional development of the experts by an average of two levels for each competency separately on the ten-point scale based on the primary questionnaire survey based on the experts' self-evaluation. The coaching method was confirmed in the case studies as the most effective method of competence development for Industry 4.0 compared to leadership and mentoring. The use of 360-degree feedback confirms the results reached by the author in the case studies. The methods for developing human resources in key positions in Industry 4.0 conditions have been effectively captured and the objectives have been met. Keywords: Klíčové kompetence pro Průmysl 4.0; rozvoj lidských zdrojů; případové studie; koučink; vedení; celoživotní vzdělávání 360stupňová zpětná vazba; Key competencies for Industry 4.0; human resources development; case studies; coaching; leadership; lifelong learning; 360degree feedback Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0 a rozvoj lidských zdrojů

Na základě výzkumu je cílem disertační práce zjistit klíčové kompetence v podmínkách Industry 4.0 a navrhnout nástroje pro rozvoj lidských zdrojů s cílem vyhodnotit jejich implementaci z hlediska ...

ČERMÁKOVÁ, Julie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases