Number of found documents: 934
Published from to

Užití informačních technologií v badatelsky orientované výuce pravděpodobnosti a statistiky
KOPECKÝ, Jiří
2024 - Czech
Tato disertační práce se zaměřuje na integraci simulací náhodných množin do výuky pravděpodobnosti a statistiky na gymnáziích s využitím badatelského přístupu. Cílem je zjistit, zda takové začlenění může přispět ke změně vnímání těchto předmětů mezi gymnaziálními studenty. Výzkumná otázka zní: "Jak využití simulací náhodných množin v badatelsky orientované výuce ovlivňuje vnímání a postoje studentů gymnázia k předmětům pravděpodobnost a statistika?" Studie zahrnovala analýzu odpovědí 52 respondentů z kontrolní a experimentální skupiny, kteří vyplnili dotazníky sémantického diferenciálu. Ze 110 provedených t-testů vyplynulo, že existují statisticky významné rozdíly v odpovědích obou skupin. Žáci experimentální skupiny vnímali ve svém sémantickém prostoru pravděpodobnost jako rychlejší a pestřejší a statistiku jako užitečnější. V rámci didaktické rekonstrukce obsahu pro středoškolskou úroveň byly stanoveny výukové cíle v třech úrovních propracovanosti. Výsledky ukázaly, že více než polovina žáků gymnázia byla schopna vytvořit simulace náhodných množin se shluky nebo pravidelné množiny a odhalit a odstranit nejčastější chyby. Výzkum poukazuje na to, že začlenění simulací náhodných množin do výuky může být efektivním nástrojem pro zlepšení porozumění a zvýšení zájmu o pravděpodobnost a statistiku. Tato metoda navíc podporuje rozvoj digitálních kompetencí a programovacích dovedností, které jsou stále důležitější v současném vzdělávacím prostředí. Práce také ukazuje, že simulace náhodných množin mohou napomoci studentům gymnázia k lepšímu porozumění základních konceptů statistiky a pravděpodobnosti, což je důležité v kontextu jejich rostoucího významu v moderním světě. This dissertation focuses on the integration of random set simulations into the teaching of probability and statistics in high schools using an inquiry-based approach. The aim is to determine whether such integration can contribute to changing the perception of these subjects among high school students. The research question is: "How does the use of random set simulations in research-oriented teaching affect the perceptions and attitudes of grammar school students towards the subjects of probability and statistics?" The study involved an analysis of the responses of 52 respondents from the control and experimental groups who completed semantic differential questionnaires. The 110 t-tests conducted showed that there were statistically significant differences in the responses of the two groups in the perceptions within the semantic space of students for probability as faster and more varied and for statistics as more useful. In the didactic reconstruction of the content for the secondary level, learning objectives were set at three levels of sophistication. The results showed that more than half of the high school students were able to create simulations of random sets with clusters or regular sets and to detect and eliminate the most common errors. Research suggests that incorporating random set simulations into the classroom can be an effective tool for improving understanding and increasing interest in probability and statistics. Moreover, this method supports the development of digital competences and programming skills, which are increasingly important in today's educational environment. The work also shows that random set simulations can help high school students to better understand the basic concepts of statistics and probability, which is important in the context of their growing importance in the modern world. Keywords: badatelsky orientovaná výuka; simulace náhodných množin; simulace bodových procesů; MCMC; sémantický diferenciál; statistické myšlení; inquiry-based science education; point process simulation; MCMC; semantic differential; statistical thinking Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Užití informačních technologií v badatelsky orientované výuce pravděpodobnosti a statistiky

Tato disertační práce se zaměřuje na integraci simulací náhodných množin do výuky pravděpodobnosti a statistiky na gymnáziích s využitím badatelského přístupu. Cílem je zjistit, zda takové začlenění ...

KOPECKÝ, Jiří
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Monitoring mikroklimatických podmínek v intenzivních chovech hospodářských zvířat s technologií nucené a přirozené ventilace
KUNEŠ, Radim
2024 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Monitoring mikroklimatických podmínek v intenzivních chovech hospodářských zvířat s technologií nucené a přirozené ventilace

KUNEŠ, Radim
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Počítačové modelování pohybu zemědělské techniky po pozemku
FILIP, Martin
2024 - Czech
Tato disertační práce se zabývá problematikou optimalizace počtu odvozních souprav a nakladačů při manipulaci, svozu a přepravě balíků píce, nebo slámy z pozemku na místo skladování tak, aby bylo dosaženo co nejnižší spotřeby lidské práce. Automatizovanýrozhodovací proces umožňuje zvolit optimální počet odvozních souprav a nakladačů tak, aby nedocházelo ke zbytečným prostojům manipulačních prostředků při čekání na přepravní techniku, nebo naopak aby nevznikaly ztrátové časy odvozních souprav nedostatečnou kapacitou nakladačů. Základní funkcí optimalizačního programu je zpracování obrazového snímku reálného pozemku, detekování jeho hranic a na základě odhadů výnosu píce nebo slámy odhadnout přibližné rozmístění velikostně předem definovaných balíků a určení centroidů, tedy míst, kde by měla být přistavena odvozní souprava při nakládání Centroid je současně místo, ze kterého jsou nejkratší pojezdové vzdálenosti pro nakladač. K centroidům jsou postupně přiřazovány balíky s nejnižší vzdáleností až do naplnění skupiny. Jedná se o stav, kdy počet balíků ve skupině odpovídá přepravní kapacitě odvozního prostředku. Další funkcí optimalizačního algoritmu je naplánování pojezdových tras v centroidu, a na základě vstupní hodnoty průměrné rychlosti nakladače, je vypočítaný potřebný čas pro pojezd tohoto stroje. K celkovému pracovnímu času nakladače je přičten i čas potřebný na jízdu z prostoru uskladnění stroje k pozemku, a také čas potřebný pro pojezd z místa vstupu na pracovní plochu k centroidu, i doba jízdy od zpracovaného centroidu k dalším centroidům, včetně doby pojezdu ze sklizených ploch zpět na místo, kde bude nakladač odstaven. K pojezdu nakladače je dále přičtena hodnota potřebného času zdvihu všech balíků v centroidech a jejich uložení na odvozní prostředek a doba prostojů manipulátoru, čímž je zjištěn celkový čas práce nakladače. Pracovní čas odvozních souprav je vypočten z dálky trasy (násobené průměrnou rychlostí těchto strojů) z místa uskladnění strojů k centroidu, doby nakládání a času potřebného na pojezd k místu skladování balíků, včetně doby potřebné na složení balíků z odvozní soupravy. Čas nakladačů a odvozních souprav je vyhodnocován souběžně, v synchronizaci, a je rozhodováno, zda dochází ke ztrátovým časům, které jsou postupně připočítávány pracovním časům. Optimalizační program postupně počítá různé varianty pro (n) nakladačů, (n) odvozních souprav, vyhodnocuje, která varianta spotřebuje nejméně času a je tedy optimální z pohledu nejnižší spotřeby času. This dissertation deals with the problem of optimizing the number of hauling trailers and loaders in the handling, collection and transport of bales of fodder or straw from the land to the storage site in order to achieve the lowest possible consumption of human labour. The automated decision-making process allows the optimum number of removal trailers and loaders to be selected s that there is no unnecessary downtime for the handling equipment while waiting for the transport equipment or, conversely, no lost time for the removal trailers due to insufficient loader capacity. The basic function of the optimization program is to process a Google Maps image of a real plot of land, detect its boundaries and, on the basis of estimates of forage or straw yields, estimate the approximate distribution of predefined bale sizes and determine the centroids, i.e. the locations where the hauler should be positioned when loading.The centroid is also the point from which the shortest travel distances for the loader are obtained. The centroids are assigned successively to the packages with the lowest distance until the group is full. This is the condition where the number of bales in the group corresponds to the transport capacity of the conveyor. Another function of the optimization algorithm is to schedule the travel routes in the centroid and based on the input value of the average speed of the loader, the time required for the travel of this machine is calculated. To the total working time of the loader is added the time required for driving from the storage area of the machine to the plot, as well as the time required for driving from the point of entry to the working area to the centroid, and the driving time from the processed centroid to the other centroids, including the driving time from the harvested areas back to the place where the loader will be parked. In addition, the value of the time required to lift all bales in the centroids and place them on the conveyor and the downtime of the manipulator are added to the loader's travel time to obtain the loader's total time. The working time of the removal trains is calculated from the distance of the route (multiplied by the average speed of these machines) from the storage location of the machines to the centroid, the loading time and the time required to travel to the storage location of the bales, including the time required to remove the bales from the removal trains. The time of the loaders and the removal trains is evaluated simultaneously, in synchronisation, and it is calculated whether there are any lost times, which are added successively to the working times. The optimization program sequentially calculates the different variants for (n) loaders, (n) transfer sets, evaluates which variant consumes the least time and is therefore optimal in terms of the lowest time consumption. Keywords: optimalizace spotřeby pracovního času; nakladače; odvozní soupravy; simulace; Optimization of time consumption; loaders; transport sets; simulations Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Počítačové modelování pohybu zemědělské techniky po pozemku

Tato disertační práce se zabývá problematikou optimalizace počtu odvozních souprav a nakladačů při manipulaci, svozu a přepravě balíků píce, nebo slámy z pozemku na místo skladování tak, aby bylo ...

FILIP, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Využití genetických algoritmů k optimalizaci činnosti zemědělských strojů v systémech precizního zemědělství
BUMBÁLEK, Roman
2024 - Czech
Metaheuristické metody, inspirované fyzikálními, biologickými, chemickými, séman-tickými i sociálními jevy, jsou aplikovány pro optimalizaci úloh s rozsáhlou množinou možných řešení v širokém spektru oborů včetně zemědělství, přičemž významnou část tvoří evoluční výpočty, z nichž jsou pro potřeby precizního zemědělství využívány především genetické algoritmy. Tato práce se zabývá jejich implementací v rámci pro-blematiky plánování tras pojezdu zemědělské techniky s cílem snížení délky trajekto-rie pohybu na souvratích i ve vnitřní části pozemku. Vytvořený algoritmus se skládá z několika částí, kdy nejprve dochází k výpočtu souřadnic dílčích tras a následně apli-kací genetických algoritmů k optimalizaci otáčení souprav na souvratích vhodnou kombinací jejich průjezdů s ohledem na vstupní parametry zahrnující poloměr otáčení a záběr nástroje. Kvalitu získaných výsledků ovlivňuje mnoho parametrů použitého genetického algoritmu, jako je velikost populace, počet generací či zvolený typ se-lekce, kdy se zvyšujícím se množstvím chromozomů v populaci i generací dochází k vygenerování lepších řešení, umožňujících zkrácení vzdálenosti pojezdu při otáčení na souvratích o více než 37 %, což může přímo vést k úsporám pracovního času, po-honných hmot a nižšímu zhutnění půdy. Metaheuristic methods, inspired by physical, biological, chemical, semantic and social phenomena, are used to optimise problems with a large number of possible solutions in a wide range of fields, including agriculture, with a significant part of evolutionary computation, of which genetic algorithms are mainly used for precision agriculture. This paper deals with their implementation in the context of the problem of planning the routes of agricultural machines with the aim of reducing the length of the trajectory of movement both on the headlands and in the inner part of the plot. The developed algorithm consists of several parts, where first the coordinates of the partial routes are calculated and then genetic algorithms are applied to optimise the rotation of the im-plements on the headlands through a suitable combination of their passes with respect to the input parameters, including the turning radius and the tool sweep. The quality of the results obtained is influenced by many factors, such as the size of the population, the number of generations or the type of selection chosen, with better solutions being generated as the number of chromosomes in the population and generations increases, allowing a reduction of more than 37 % in the distance travelled when turning on he-adlands, which can directly translate into savings in working time, fuel and reduced soil compaction. Keywords: genetické algoritmy; metaheuristické metody; plánování pojezdových tras; optimalizace trajektorie pohybu; otáčení zemědělských strojů na souvratích; Genetic algorithms; metaheuristic methods; route planning; trajectory op-timisation; headland turning of agricultural machine Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití genetických algoritmů k optimalizaci činnosti zemědělských strojů v systémech precizního zemědělství

Metaheuristické metody, inspirované fyzikálními, biologickými, chemickými, séman-tickými i sociálními jevy, jsou aplikovány pro optimalizaci úloh s rozsáhlou množinou možných řešení v širokém spektru ...

BUMBÁLEK, Roman
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Význam environmentálních prvků (vodního prostředí a zeleně) v urbanizovaných oblastech České republiky
HAVRÁNKOVÁ, Lucie
2024 - Czech
Cílem disertační práce je nabídnout analytické srovnání efektivnosti využívání environmetálního potenciálu vodního toku a zeleně v urbanizovaných oblastech/městech České republiky (ČR). Práce je rozdělena na část fyzickogeografického a sociologického hodnocení a výzkumu. Fyzickogeografická analýza poskytne výsledky průzkumu využívání vodních toků ve městě pomocí Indexu udržitelnosti městských řek (URSI) a analýzy dostupnosti vodních toků. V oblasti hodnocení měst z hlediska zeleně jsou výsledky získávány prostřednictvím výpočtu Indikátoru obecné kvality zeleně ve městech (IOKZM) na základě Koeficientu ekologické stability (KES) a hodnocení podílu zeleně ve městech. Sociologický výzkum poskytuje názor uživatelů na pozitivní environmentální přínos vodního toku v konkrétních urbanizovaných oblastech, a to na základě výsledků kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Tato část je statisticky vyhodnocena pomocí logistické regrese (LR) a mnohorozměrné korespondenční analýzy (CA). Souhrnné výsledky práce přinášejí celkový obraz významu environmentálních prvků (vodního prostředí a zeleně) v urbanizovaných oblastech ČR. Dále upozorňují na aktuální stav českých měst a nabízejí možná zlepšující řešení nejen pro jejich měnící se klimatickou situaci. The aim of the dissertation is to provide an analytical comparison of the effectiveness of using of the environmental potential of watercourses and greenery in urbanized areas/cities of the Czech Republic (ČR). The work is divided into a part of physical-geographical and sociological assessment and research. The physical-geographical analysis will provide the results of watercourse use in the city using the Urban River Sustainability Index (URSI) and watercourse availability analysis. In the area of eva-luation of cities in terms of greenery, the results are obtained through the calculation of the Indicator of the General Quality of Greenery in Cities (IOKZM) based on the Coefficient of Ecological Stability (KES) and the evaluation of the share of greenery in cities. Sociological research provides the user's opinion on the positive environmental contribution of the watercourse in specific urbanized areas, based on the results of quantitative and qualitative research. This section is statistically evaluated using logistic regression (LR) and multivariate correspondence analysis (CA). The overall results of the work create an overal image of the importance of environmental elements (water environment and greenery) in urbanized areas of the Czech Republic. They draw attention to the current state of Czech cities and suggest possible improving solutions not only for their changing climatic situation. Keywords: urbanizovaná oblast; nábřeží; vodní tok; zeleň; urbanized area; waterfront; watercourse; greenery Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Význam environmentálních prvků (vodního prostředí a zeleně) v urbanizovaných oblastech České republiky

Cílem disertační práce je nabídnout analytické srovnání efektivnosti využívání environmetálního potenciálu vodního toku a zeleně v urbanizovaných oblastech/městech České republiky (ČR). Práce je ...

HAVRÁNKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Diagnostika parazitárních onemocnění a úspěšnost vybraných terapeutických postupů u lichokopytníků a sudokopytníků
HAVRDOVÁ, Nikola
2024 - Czech
Tato disertační práce se zabývala diagnostikou a terapeutickými postupy při léčbě parazitárních onemocnění u lichokopytníků a sudokopytníků vybranými anthelmintiky. V letech 2020 - 2023 bylo v rámci České republiky mikroskopicky vyšetřeno na přítomnost nematod, trematod nebo cestod ve vzorcích výkalů 5 359 sudokopytníků a 819 lichokopytníků, konkrétně - skotu, ovcí, koz, praturů, muflonů, jelenů, zubrů, bizonů, koní, oslů a poníků. Molekulárně bylo na přítomnost trematod vyšetřeno 76 vzorků skotu, 26 vzorků zubrů a 52 vzorků bizonů, kde byla prokázána přítomnost C. daubneyi. Parazitární infekce byly sledovány u přirozeně infikovaných jedinců a během studie nebyly u žádného monitorovaného jedince zpozorovány klinické příznaky prokazující parazitární infekci. Nejvíce parazitárních infekcí bylo vyhodnoceno pro H. contortus, O. ostertagi, M. benedeni, C. daubneyi a A. perfoliata. V rámci disertační práce bylo zvoleno celkem deset anthelmintik dostupných v České republice se zaměřením na jednotlivé kategorie parazitárních infekcí u různých druhů zvířat. Na základě laboratorních analýz testů LDA byl určen druh nematody dle vývojového stádia larev, který při terapeutické léčbě pomohl zvolit vhodné anthelmintikum. Závěrem lze konstatovat, že u terapeuticky léčených jedinců hospodářských zvířat byla prokázána účinnost téměř u všech anthelmintik. This dissertation dealt with the diagnosis and therapeutic procedures for the treatment of parasitic diseases in odd-toed and even-toed ungulates with selected anthelmintics. Between 2020 - 2023, 5.359 artiodactyls and 819 solipeds, namely cattle, sheep, goats, aurochs, mouflon, deer, bison, bison bonasus, horses, donkeys and ponies, were microscopically examined for the presence of nematodes, trematodes or cestodes in faecal samples in the Czech Republic. Molecularly, 76 cattle samples, 26 bison bonasus samples and 52 bison samples were examined for the presence of trematodes and C. daubneyi was detected. Parasitic infections were monitored in naturally infected individuals, and during the study no clinical signs suggestive of parasitemia were observed in any of the monitored individuals. The most parasitic infections were evaluated for H. contortus, O. ostertagi, M. benedeni, C. daubneyi and A. perfoliata. As part of the dissertation, a total of ten anthelmintics available in the Czech Republic were chosen, focusing on individual categories of parasitic infections in various animal species. Based on laboratory analyzes of LDA tests, the species of nematode was determined according to the developmental stage of the larvae, which helped to choose the appropriate anthelmintic during treatment. In conclusion, it can be stated that almost all anthelmintics have been shown to be effective in therapeutically treated farm animals. Keywords: prevalence; sudokopytníci; lichokopytníci; parazitární infekce; nematoda; trematoda; cestoda; anthelmintika; prevalence; artiodactyls; solipeds; parasitic infections; nematodes; trematodes; cestodes; anthelmintics Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Diagnostika parazitárních onemocnění a úspěšnost vybraných terapeutických postupů u lichokopytníků a sudokopytníků

Tato disertační práce se zabývala diagnostikou a terapeutickými postupy při léčbě parazitárních onemocnění u lichokopytníků a sudokopytníků vybranými anthelmintiky. V letech 2020 - 2023 bylo v rámci ...

HAVRDOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Rozvoj kompetencí k podnikavosti a řízení MSP
SLABOVÁ, Michaela
2023 - Czech
Hlavním cílem disertační práce je stanovit klíčové kompetence podnikavosti studentů, a to z hlediska jejich významu pro podnikání a řízení MSP. Dále je v rámci dílčích cílů řešeno porovnání a vyhodnocení názorů studentů a podnikatelů na tyto klíčové kompetence a zhodnocení vhodnosti vybraných metod výuky z pohledu studentů pro rozvoj zvolených kompetencí. Součástí výzkumu je také hodnocení přínosu výukové techniky manažerského simulátoru GRETAIL International před a po absolvování kurzu u vybraných studentů pro rozvoj stanovených 7 klíčových kompetencí k podnikání. The aim is to select and identify key competencies that help develop students' entrepreneurship and to evaluate the importance of the selected competencies for entrepreneurship from the perspective of SME entrepreneurs and students of economics. Furthermore, the goal is to evaluate the appropriateness of the selected teaching methods from the students' point of view and to determine the contribution of the selected management simulator Gretail International to the development of key competencies for business. Keywords: Podnikatelské kompetence; podnikatelské vzdělávání; vysokoškolské vzdělávání; výukové metody; kompetenční model; simulační hry; Entrepreneurial competencies; entrepreneurship education; higher education; teaching methods; competency model; simulation games. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rozvoj kompetencí k podnikavosti a řízení MSP

Hlavním cílem disertační práce je stanovit klíčové kompetence podnikavosti studentů, a to z hlediska jejich významu pro podnikání a řízení MSP. Dále je v rámci dílčích cílů řešeno porovnání a ...

SLABOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Vliv druhého vatikánského koncilu na postoj církve ke světu. Ilustrace na teologii dějin církve v českých zemích v době komunismu
OTÝPKOVÁ, Petra
2023 - Czech
Cílem disertační práce je najít odpověď na otázku, zda Druhý vatikánský koncil ovlivnil postoj církve ke světu, což konkrétně ilustrujeme na životě církve v českých zemích během komunismu, kdy rozdíly mezi církví a světem byly nejvíce patrné. Vycházíme ze základních pojmů Druhého vatikánského koncilu, jimiž jsou čtení znamení času a aggiornamento. Jako hlavní zdroje nám slouží především dokumenty Druhého vatikánského koncilu, jejich komentáře, které tvoří jeho ucelený výstup, a práce věnované přímo koncilu. Situaci církve českých zemí nahlížíme z hlediska postoje státu k církvi a reakce církve na ně, což ovlivnilo i vnímání a recepci samotného Druhého vatikánského koncilu. Ilustrujeme je především na základě tematických prací a svědectví pamětníků. Vliv Druhého vatikánského koncilu obecně spatřujeme zejména v cílené reflexi situace církve a společnosti i cest, které církev pro šíření evangelia volí. V českých zemích Druhý vatikánský koncil katolíky povzbudil především k aktivnímu jednání v oblasti občanské angažovanosti jako odpovědnosti za společnost, k níž koncil také ve svých dokumentech vybízí. The dissertation deals with impact of Second Vatican Council in attitude of the Catholic Church to World and it is illustrated in life of the Church in Czech countries in the course of communistic period, because of marginal differances between Church and World. Read the sings of times and aggiornamento are key concepts of Second Vatican Council. Main source are documents of Council and works dedicated to Second Vatican Council, what give us the most comprehensive information. Situation of the Church in the Czech countries from the point of view of systém of government, what effort to eliminate the Church, and response of the Church to it, what impacted reception of Second Vatican Council, and it is illustrated in thematic works and contemporary witness of communist regime. Generaly impact of Second Vatican Council find to reflection directed to situation of the Church and society and the ways, what Church choices for spreading of Gospel. In the Czech countries the Second Vatican Council encourage catholics to be active and take responsibility for civic society. Keywords: Druhý vatikánský koncil; vliv; církev; svět; čtení znamení času; aggiornamento; ateismus; komunismus; kontinuita; diskontinuita; Second Vatican Council; Church; World; Impact; read the sings of times; aggiornamento; continuity; discontinuity; atheism; communism Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv druhého vatikánského koncilu na postoj církve ke světu. Ilustrace na teologii dějin církve v českých zemích v době komunismu

Cílem disertační práce je najít odpověď na otázku, zda Druhý vatikánský koncil ovlivnil postoj církve ke světu, což konkrétně ilustrujeme na životě církve v českých zemích během komunismu, kdy rozdíly ...

OTÝPKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Problematika řešení soustav polynomiálních rovnic ve výuce matematiky
KÖNIGSMARKOVÁ, Soňa
2023 - Czech
Cílem práce je zmapovat současný stav v oblasti výuky a žákovských řešitelských strategií u polynomiálních rovnic a využití těchto soustav rovnic při řešení úloh na množiny bodů dané vlastnosti na různých typech škol a na základě toho navrhnout v odůvodněných případech obohacení výuky v této oblasti o metody odrážející současné trendy ve využití výpočetní techniky. Vzhledem k uvedenému cíli se autorka zaměřuje na současný stav výuky soustav polynomiálních rovnic z hlediska užívaných metod řešení na ZŠ, na SŠ a na fakultách připravujících matematiky, na řešení složitějších úloh, především úloh na množiny bodů vlastnosti budoucími učiteli matematiky a na potenciál systémů počítačové algebry pro zlepšení současného stavu. Práce je rozdělena na 9 kapitol, přičemž v prvních čtyřech kapitolách je odůvodněna aktuálnost tématu, je uveden historický vývoj řešení úloh na soustavy rovnic a především aktuální stav dané problematiky z pohledu postavení učiva ve vzdělávacích programech a výskytu příslušných úloh v učebnicích, přijímacích a maturitních zkouškách a v matematické olympiádě. Vzhledem k tématu práce jsou uvedeny ukázky řešení úloh elementárními metodami i metodami, které se opírají o teorii Gröbnerových bází a využití výpočetní techniky. Pátá kapitola vymezuje cíle práce, další tři kapitoly se věnují vlastnímu výzkumu na SŠ a VŠ, který se zabývá řešením soustav polynomiálních rovnic a řešením úloh na množiny bodů dané vlastnosti z hlediska volby metod řešení a výskytu chyb při jejich použití. V závěrečné kapitole jsou shrnuty výsledky výzkumu a uvedena některá doporučení pro výuku na střední škole i pro přípravu budoucích učitelů matematiky. Přílohy obsahují původní a na základě výzkumu upravený návrh učebního materiálu o metodách řešení soustav polynomiálních rovnic a řešení úloh na množiny bodů dané vlastnosti pro nadané studenty SŠ a studenty učitelství na VŠ. The aim of this thesis is to map the current state of teaching and student problem solving strategies for polynomial equations. A substantial part of the work is devoted to the use of these systems of equations in solving problems of the loci of a given property at different types of schools. On this basis, where warranted, suggestions are made for enriching teaching in this area with methods reflecting current trends in the use of systems of computer algebra. Considering the above objectives, the author focuses on the current state of teaching systems of polynomial equations in terms of the methods of solution used at primary schools, secondary schools and faculties preparing teachers of mathematics. The author does not neglect the solution of more complex problems, especially problems of the loci of a given property, by future mathematics teachers. The potential of computer algebra systems for improving the current state is also mentioned. The thesis is divided into 9 chapters, with the first four chapters justifying the topicality of the topic. The historical development of the solution of problems on systems of equations and especially the current state of the subject from the point of view of the position of the curriculum and the occurrence of relevant problems in textbooks, entrance and final exams and in the Mathematical Olympiad are presented. Considering the topic of the thesis, examples of solving problems by elementary methods and methods based on the theory of Gröbner bases and the use of computer technology are given. The fifth chapter defines the objectives of the thesis. The next three chapters are devoted to the actual research at secondary and higher education institutions, which deals with the solution of systems of polynomial equations and the solution of problems of loci of a given property in terms of the choice of solution methods and the occurrence of errors in their use.The final chapter summarizes the research results and gives some recommendations for secondary school teaching and for the preparation of future mathematics teachers. Appendices contain an original and research-based draft of teaching material on methods of solving systems of polynomial equations and solving problems on sets of points given characteristics for gifted secondary school students and university teaching students. Keywords: akční výzkum; GeoGebra; matematický software; metody řešení soustav rovnic; množiny bodů dané vlastnosti; soustavy polynomiálních rovnic; action research; GeoGebra; loci of a given property; mathematical software; methods of solving systems of equations; systems of polynomial equations Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Problematika řešení soustav polynomiálních rovnic ve výuce matematiky

Cílem práce je zmapovat současný stav v oblasti výuky a žákovských řešitelských strategií u polynomiálních rovnic a využití těchto soustav rovnic při řešení úloh na množiny bodů dané vlastnosti na ...

KÖNIGSMARKOVÁ, Soňa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Mezi akcí a kontemplací. Mystika otevřených očí Dorothee Sölle
BALI, Kateřina
2023 - Czech
Předložená práce se zabývá teologickou reflexí myšlenek protestantské, feministické teoložky Dorothee Sölle, vztahující se k jejímu dílu Mystika a vzdor. Cílem této práce je reflexe pojetí mystiky a vzdoru, přičemž nahlíží mystiku a vzdor v přímé souvislosti s pozicí Sölle uvnitř feministické teologie osvobození, tj. pokouší se zasadit myšlenky o mystice a vzdoru do rámce jejího raného teologického myšlení. S ohledem na pozici Sölle uvnitř feministické teologie se práce zabývá i otázkou, jakým způsobem mystika a vzdor nabývá budoucí podoby feministické teologie osvobození. Ve středu zájmu této práce, skrze hermeneutickou metodu, je zejména reflexe vztahu akce a kontemplace, stojící v jádru mystiky a vzdoru. Na pozadí výtky Zimmerlinga vůči mystice a vzdoru, předně z politizace mystiky, se práce pokouší zamýšlet nad vztahem mystiky a vzdoru, kdy se jedná o vztah radikální souvztažnosti. Výtka Zimmerlinga se jeví oprávněná s ohledem na zacílení se na vztahy uvnitř stvoření a s nimi související proměnu člověka, namísto vztahu s Bohem. V jistém ohledu tak mystika jakožto vzdor nabývá podoby politické mystiky, přesněji mystiky osvobození. Reflexe mystiky jakožto vzdoru vyvolává otázky po "potřebě" kontemplativní dimenze", která se v důsledku může jevit jako sekundární. Práce se pokouší nalézat odpovědi v textu Sölle, přičemž onou odpovědí může být reflexe bezúčelné modlitby, která je "srdcem" mystiky jakožto vzdoru. Ačkoliv Sölle zdůrazňuje zejména jeden aspekt mystického vztahu-proměnu člověka a světa, jejím cílem je ona jednota akce a kontemplace v podobě jednoty mystiky a vzdoru.V její perspektivě vztah s Bohem není izolovanou zkušeností jedince, nýbrž odrazem a zároveň i vzorem vztahů uvnitř stvoření. Stejně tak jako neodděluje akci od kontemplace, neodděluje vztah mezi Bohem a člověkem a člověkem a stvořením. Na pozadí tohoto přístupu lze v důsledku nalézt touhu Sölle po nalezení jednoty. Právě v myšlence mystiky jakožto vzdoru, v mystice otevřených očí se vynořuje dialogický vztah akce a kontemplace, který je vztahem vzájemným. Akce a kontemplace jsou dvěmi stranami jedné mince, tj.jedno nemůže být bez druhého, přičemž jejich harmonie je předpokladem (i důsledkem) mystiky a vzdoru. The presented work deals with the theological reflection of the ideas of Protestant, feminist theologian Dorothee Sölle, related to her work Mysticism and Resistance. The aim of this work is to reflect on the concepts of mysticism and resistance, while viewing mysticism and resistance in direct relation to Sölle's position within feminist liberation theology, i.e. attempting to place ideas about mysticism and resistance in the framework of her early theological thinking. With regard to Sölle's position within feminist theology, the work also deals with the question of how mysticism and resistance take on the future form of feminist liberation theology. The focus of this work, through the hermeneutic method, is mainly the reflection of the relationship between action and contemplation, standing at the core of mysticism and resistance. Against the background of Zimmerling's criticism of mysticism and resistance, primarily from the politicization of mysticism, the work tries to reflect on the relationship between mysticism and resistance, which is a relationship of radical correlation. Zimmerling's criticism seems justified in view of the focus on relationships within creation and the related transformation of man, instead of the relationship with God. In a certain respect, mysticism as resistance takes on the form of political mysticism, more precisely the mysticism of liberation. The reflection of mysticism as resistance raises questions about the "need" of the "contemplative dimension", which as a result can appear secondary. The work tries to find answers in Sölle's text, and that answer can be the reflection of aimless prayer, which is the "heart" of mysticism as resistance. Although Sölle emphasizes one aspect of the mystical relationship in particular - the transformation of man and the world, her goal is the unity of action and contemplation in in the form of the unity of mysticism and resistance. In her perspective, the relationship with God is not an isolated experience of an individual, but a reflection and at the same time a pattern of relationships within creation. Just as it does not separate action from contemplation, it does not separate the relationship between God and man and man and creation. As a result, Sölle's desire to find unity can be found in the background of this approach. It is precisely in the idea of mysticism as resistance, in the mysticism of open eyes, that the dialogical relationship of action and contemplation emerges, which is a mutual relationship. Action and contemplation are two sides of the same coin, i.e. one cannot exist without the other, and their harmony is a prerequisite (and consequence) of mysticism and resistance. Keywords: mystika; vzdor; kontemplace; angažovanost; vzájemnost; mysticism; resistance; contemplation; engagement; reciprocity Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mezi akcí a kontemplací. Mystika otevřených očí Dorothee Sölle

Předložená práce se zabývá teologickou reflexí myšlenek protestantské, feministické teoložky Dorothee Sölle, vztahující se k jejímu dílu Mystika a vzdor. Cílem této práce je reflexe pojetí mystiky a ...

BALI, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases