Number of found documents: 40558
Published from to

Řízení lidských zdrojů v kontextu Průmyslu 4.0 ve výrobě
KODATOVÁ, Lucie
2024 - Czech
Tématem této bakalářské práce je řízení lidských zdrojů v kontextu Průmyslu 4.0 ve výrobě. Cílem je zhodnotit systém a změny v oblasti řízení lidských zdrojů v kontextu Průmyslu 4.0 ve výrobě a navrhnout změny vedoucí k lepší připravenosti systému řízení lidských zdrojů na Průmysl 4.0. Těchto cílů bylo dosaženo pomocí dotazníkového šetření, které bylo provedeno v 96 výrobních podnicích v ČR. Tento dotazník byl vytvořen kompilací teoretických východisek. Dotazníkové šetření obsahovalo 17 otázek zaměřených zejména na současný stav řízení lidských zdrojů v kontextu Průmysl 4.0 - konkrétně na HRM digitalizaci ve výrobním sektoru v ČR. Dotazník byl distribuován elektronickou formou (Google Docs) mezi široké spektrum výrobních podniků v ČR s cílem získat reprezentativní data. Sesbíraná data byla zpracována a analyzována za využití deskriptivní statistiky v Microsoft Excel. Dále bylo provedeno statistické zpracování dat, kde byly ověřovány hypotézy pomocí t-testu a chí kvadrát testu. Po shrnutí výsledků byly vytvořeny konkrétní návrhy a doporučení pro výrobní podniky vedoucí k lepší připravenosti systému řízení lidských zdrojů na Průmysl 4.0 v souvislosti s digitalizací HRM. The topic of this bachelor thesis is human resource management in the context of Industry 4.0 in manufacturing. The aim is to evaluate the system and changes in human resource management in the context of Industry 4.0 in manufacturing and to propose changes leading to a better readiness of the human resource management system for Industry 4.0. These objectives were achieved through a questionnaire survey conducted in 96 manufacturing companies in the Czech Republic. This questionnaire was created by compiling theoretical background. The questionnaire survey contained 17 questions focused mainly on the current state of human resource management in the context of Industry 4.0 - specifically on HRM digitalization in the manufacturing sector in the Czech Republic. The questionnaire was distributed electronically (Google Docs) among a wide range of manufacturing enterprises in the Czech Republic in order to obtain representative data. The collected data was processed and analysed using descriptive statistics in Microsoft Excel. Further, statistical processing of the data was done where the hypotheses were tested using t-test and chi-square test. After summarizing the results, specific suggestions and recommendations were made for manufacturing companies leading to better readiness of the HRM system for Industry 4.0 in the context of HRM digitalization. Keywords: řízení lidských zdrojů; Průmysl 4.0; lidské zdroje; HRM; digitalizace; digitalizační nástroje v HR; human resource management; Industry 4.0; human resources; HRM; digitalization; digitalization tools in HR Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Řízení lidských zdrojů v kontextu Průmyslu 4.0 ve výrobě

Tématem této bakalářské práce je řízení lidských zdrojů v kontextu Průmyslu 4.0 ve výrobě. Cílem je zhodnotit systém a změny v oblasti řízení lidských zdrojů v kontextu Průmyslu 4.0 ve výrobě a ...

KODATOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Radiační zátěž pacientů v intervenční radiologii
MALÍNSKÁ, Karla
2024 - Czech
Problematika radiační zátěže pacientů je stále důležitým tématem v oblasti radiologie. Cílem bakalářské práce bylo zjistit průměrné efektivní dávky pacientů, kteří podstoupili skiaskopicky naváděný intervenční výkon na vybraném pracovišti. Teoretická část práce pojednává o využití ionizujícího záření v lékařské praxi, dále popisuje radiační zátěž pacientů a její specifika pro danou oblast. V neposlední řadě jsou shrnuty informace o současných možnostech intervenční radiologie. V praktické části bakalářské práce byl zpracován vzorek dat z radiologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., který obsahoval přehled přímo měřitelných veličin ze skiaskopicky naváděných intervenčních výkonů. Pro zhodnocení radiační zátěže pacientů byla vybrána efektivní dávka, jelikož nabízí možnost zhodnocení rizik vyplývajících z lékařského ozáření pomocí jednoho čísla. Samotný odhad průměrných efektivních dávek byl proveden pomocí konverzních faktorů, které umožňují přepočet přímo měřitelné veličiny KAP na efektivní dávku. Výsledky praktické části práce odhalily, že se rizika spojená s radiační zátěží ze skiaskopicky naváděných intervenčních výkonů dají považovat za minimální až nízká. Z výsledků práce taktéž vyplývá, že se hodnoty efektivních dávek u jednotlivých pacientů poměrně liší. The issue of patient radiation exposure remains an important topic in the field of radiology. The objective of the bachelor's thesis was to determine the average effective doses of patients who underwent fluoroscopy-guided interventional procedures at a selected workplace. The theoretical part of the thesis discusses the use of ionizing radiation in medical practice and describes the specific radiation exposure for patients in the given area. Additionally, it provides an overview of the current possibilities of interventional radiology. In the practical part of the bachelor's thesis, a sample of data from the radiology department of České Budějovice Hospital, a.s. was used. The effective dose was chosen as the measure to evaluate patient radiation exposure, as it allows for the assessment of risks associated with medical radiation using a single value. The estimation of average effective doses was conducted using conversion factors, which enable the conversion of the directly measurable KAP value into an effective dose. The results of the practical part of the study revealed that the risks associated with radiation exposure from fluoroscopy-guided interventional procedures can be considered minimal to low. Furthermore, the results indicate that the values of effective doses vary significantly among individual patients. Keywords: radiologie; intervenční radiologie; radiační zátěž; efektivní dávka; lékařské ozáření; radiobiologie; radiology; interventional radiology; radiation exposure; effective dose; medical radiation; radiobiology Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Radiační zátěž pacientů v intervenční radiologii

Problematika radiační zátěže pacientů je stále důležitým tématem v oblasti radiologie. Cílem bakalářské práce bylo zjistit průměrné efektivní dávky pacientů, kteří podstoupili skiaskopicky naváděný ...

MALÍNSKÁ, Karla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Výroba a příprava radiofarmak z pohledu radiační ochrany
HYKOVÁ, Kateřina
2024 - Czech
Bakalářská práce shrnuje poznatky týkající se celého procesu zajištění radiofarmak pro účely pozitron emisní tomografie od výroby radionuklidů, přes jejich transport na oddělení nukleární medicíny, přípravy radiofarmak až k jejich podání pacientovi, a to zejména z pohledu radiační ochrany pracovníků. Popisuje, jaké jsou zásady radiační ochrany v oblasti nukleární medicíny z hlediska platné legislativy a jak vypadá jejich aplikace v praxi. V bakalářské práci byly stanoveny cíle shrnout poznatky týkající se celého procesu výroby a přípravy radiofarmak pro účely PET a zaměřit se na problematiku ozáření rukou radiačních pracovníků při přípravě a aplikaci radiofarmak pro účely PET. The bachelor's thesis summarizes knowledge regarding the entire process of providing radiopharmaceuticals for the purposes of positron emission tomography, from the production of radionuclides, through their transport to the nuclear medicine department, preparation of radiopharmaceuticals and their administration to the patient, especially from the point of view of radiation protection of workers. It describes what the principles of radiation protection in the field of nuclear medicine are in terms of the applicable legislation and how their application looks like in practice. Keywords: Radiofarmaka; pozitron emisní tomografie; nukleární medicína; radiační ochrana; efektivní dávka; fluorodeoxyglukóza; ozáření rukou; dozimetrie; dávkové optimalizační meze; monitorovací úrovně; Radiopharmaceuticals; positron emission tomography; nuclear medicine; radiation protection; effective dose; fluorodeoxyglucose; hand irradiation; dosimetry; dose optimization limits; monitoring levels Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Výroba a příprava radiofarmak z pohledu radiační ochrany

Bakalářská práce shrnuje poznatky týkající se celého procesu zajištění radiofarmak pro účely pozitron emisní tomografie od výroby radionuklidů, přes jejich transport na oddělení nukleární medicíny, ...

HYKOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Radioterapie kostních metastáz
ŠIMKOVÁ, Kristina
2024 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou diagnostiky a léčby kostních metastáz. Radioterapie je klíčovým prvkem v léčbě kostních metastáz, často sloužícím k úlevě od bolesti a zlepšení kvality života pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním. V teoretické části je zpracována dostupná literatura na téma struktury kosti, obsahuje popis diagnostiky kostních metastáz a jejich následné léčby. Cílem bakalářské práce bylo zodpovědět výzkumné otázky. Praktická část byla zaměřena na kvantitativní výzkum. Pro účely výzkumu byly nejprve stanoveny výzkumné otázky, následovalo sesbírání dat potřebných pro jejich zodpovězení na oddělení radioterapie v nemocnici v Českých Budějovicích za roky 2021, 2022 a 2023. K jejich získání byl využit nemocniční informační systém NIS pro výběr informací o pacientovi a povaze jeho onemocnění, a také plánovací systém Aria pro ověření informace o ozařovacích technikách a aplikovaných dávkách. Výzkumné šetření zahrnovalo 224 pacientů. Tato data byla následně vizualizována pomocí tabulek a grafů, aby bylo možné je lépe porovnat. Z výsledků praktické části vyplynulo, že kostní metastázy pacientů léčených radioterapií v českobudějovické nemocnici nejčastěji postihovaly páteř, pánev a dlouhé kosti. Věkové spektrum je různorodé, ale nejčastěji se problematika kostních metastáz týkala pacientů ve věkovém rozmezí 60-80 let. Aplikovaný hypofrakcionační režim byl vybrán i s ohledem na umístění dané metastázy a aktuální stav pacienta. Výsledná data a jejich zpracování mohou sloužit jako zpětná vazba pracovníkům daného oddělení. Teoretické zpracování práce může být použito jako rámcový edukační materiál studenty ZSF oboru radiologická asistence. This bachelor thesis deals with the issue of diagnosis and treatment of bone metastases. Radiotherapy is a key element in the therapy of bone metastases, serving to relieve pain and improve the quality of life of patients with advanced cancer. The theoretical part reviews the available literature on the structure of bone, description of the diagnosis of bone metastases, and their subsequent treatment. The aim of the bachelor thesis was to answer research questions. The practical part focused on quantitative research. For the purposes of the research, research questions were first established, followed by data collection necessary to answer them at the radiotherapy department of the hospital in České Budějovice for the years 2021, 2022, and 2023. Hospital information system NIS was used to obtain patient information and the nature of their illness, and also the Aria planning system to verify information on irradiation techniques and applied doses. The research study included 224 patients. The collected data were then visualized using tables and graphs to facilitate comparison. From the results of the practical part, it was apparent that bone metastases of patients treated with radiotherapy at the hospital in České Budějovice most commonly affected the spine, pelvis, and long bones. The age range was diverse, but the issue of bone metastases mostly concerned patients in the age range of 60-80 years. The applied hypofractionation regimen was chosen considering the location of the metastasis and the patient's current condition. The resulting data and their analysis can serve as feedback to the staff of the respective radiotherapy department. The theoretical processing of the thesis can be used as a framework educational material for students of the field of radiological assistance at ZSF. Keywords: kostní metastázy; paliativní medicína; radioterapie; frakcionace; lineární urychlovač; terapeutický RTG přístroj; ozařovací techniky; bone metastases; palliative medicine; radiotherapy; fractionation; linear accelerator; therapeutic X-ray device; irradiation techniques Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Radioterapie kostních metastáz

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou diagnostiky a léčby kostních metastáz. Radioterapie je klíčovým prvkem v léčbě kostních metastáz, často sloužícím k úlevě od bolesti a zlepšení kvality ...

ŠIMKOVÁ, Kristina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Analýza znalostí obyvatelstva o radonu ve vybraných lokalitách ČR
STARÁ, Adéla
2024 - Czech
Tato práce shrnuje informace o radioaktivitě, přírodních zdrojích a radonu. Také se zabývá zdravotními komplikacemi spojených s radonem, zdroji a způsoby, jakými proniká do budov a radonovým programem, ve kterém jsou shrnuta protiradonová opatření. Tato opatření mají za cíl ochránit obyvatelstvo před expozicí radonu účinnými úpravami budov. Cílem předložené bakalářské práce je zjistit míru informovanosti obyvatelstva Jihočeského kraje o radonu a porovnat informovanost obyvatelstva v Jihočeském kraji o radonu ve věkových kategoriích do 40 let a nad 40 let. K dosažení tohoto cíle byl použit dotazníkový průzkum. V tomto průzkumu bylo zjištěno, nakolik jsou obyvatelé Jihočeského kraje obeznámeni s tématem radon. V průměru lidé odpověděli správně v 68 %. Ve výzkumné části jsou shrnuty výsledky dotazníkového šetření pomocí grafů. Tyto výsledky jsou dále zpracovány za použití statistických metod. Díky těmto metodám byly potvrzeny obě dané hypotézy. První hypotéza zkoumala, zda informovanost obyvatelstva Jihočeského kraje o radonu bude dosahovat alespoň 70 %, což bylo potvrzeno pomocí jednovýběrového t-testu. Druhá hypotéza se týkala porovnávání znalostí obyvatelstva Jihočeského kraje o radonu. Zkoumalo se, zda bude informovanost obyvatelstva ve věkové kategorii nad 40 let statisticky významně vyšší než informovanost obyvatelstva ve věkové kategorii do 40 let. Hypotéza byla potvrzena za použití dvojvýběrového t-testu. This work summarizes information about radioactivity, natural sources, and radon. It also addresses health complications associated with radon, sources and ways it penetrates buildings. Furthermore, it discusses the radon program, which outlines anti-radon measures aimed at protecting the population from radon exposure through effective building modifications. The aim of the presented bachelor thesis is to determine the level of awareness among the population of the South Bohemian Region about radon. It compares the awareness of the population in the South Bohemian Region about radon in the age category up to 40 years and in the age category over 40 years. A questionnaire survey was used to achieve this goal. This survey determined the extent to which residents of the South Bohemian Region are familiar with the topic of radon. On average, people answered correctly 68 % of the time. The research section summarizes the results of the questionnaire survey using graphs. These results are further processed using statistical methods. Thanks to these methods, both hypotheses were confirmed. The first hypothesis examined whether the awareness of the population of the South Bohemian Region about radon would reach at least 70 %, which was confirmed using a one-sample t-test. The second hypothesis concerned comparing the knowledge of the population of the South Bohemian Region about radon. It was investigated whether the awareness of the population in the age category over 40 years would be statistically significantly higher than the awareness of the population in the age category up to 40 years. The hypothesis was confirmed using a two-sample t-test. Keywords: Radon; ochrana zdraví; protiradonová opatření; radonový program; Radon; health protection; anti-radon measures; radon program Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analýza znalostí obyvatelstva o radonu ve vybraných lokalitách ČR

Tato práce shrnuje informace o radioaktivitě, přírodních zdrojích a radonu. Také se zabývá zdravotními komplikacemi spojených s radonem, zdroji a způsoby, jakými proniká do budov a radonovým ...

STARÁ, Adéla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Možnosti zapojení radiologických asistentů v rámci AČR se zaměřením na CBRNE
VLČKOVÁ, Kristýna
2024 - Czech
Vytížení radiologických asistentů v nemocnicích a v soukromých klinických pracovištích je zejména z důvodu nedostatečné informovanosti široké veřejnosti o tomto oboru. Tato bakalářská práce má za úkol čtenáře vnést do problematiky zapojení radiologických asistentů mimo obor zdravotnictví. První část této bakalářské práce je věnováno přiblížení bezpečnostních hrozeb, neboli terorismu, veřejnosti. Terorismus obecně je velice používaný termín, proto ho detailně rozeberu v několika částech. V další části práce se budu věnovat CBRNE terorismu. Útoky chemickými, biologickými, jadernými či nukleárními zbraněmi jsou v 21. století velice populární. Proto je přiblížena historie, mechanismus útoku jednotlivými druhy zbraní, a dopady jejich užívání na populaci. Důležitými tématy této práce také budou již zmíněné následky užívání CBRNE zbraní. Práce bude obsahovat a vysvětlovat pojmy kontaminace a dekontaminace populace, fauny i flory. Praktická část bakalářské práce bude zaměřena na analýzu široké veřejnosti, kde prostřednictvím dotazníku budou zodpovězeny otázky, zda má veřejnost přehled o práci radiologických asistentů a zda vidí zapojení oboru i v jiné sféře než je zdravotnictví. The workload of radiology assistants in hospitals and private clinical workplaces is mainly due to the general public's need for more awareness of this field. This bachelor's thesis aims to introduce the reader to the issue of the involvement of radiological assistants outside the healthcare field. The first section of this bachelor's thesis is devoted to bringing security threats, or public terrorism. Terrorism in general is a widely used term, so I will discuss it in detail in several sections. In the next part of the work, I will focus on CBRNE terrorism. Attacks with chemical, biological, nuclear, or nuclear weapons are very popular in the 21st century. Therefore, the history, the mechanism of attack by individual types of weapons, and the effects of their use on the population are explained. Important topics of this work will also be the already mentioned consequences of using CBRNE weapons. The work will contain and explain the concepts of contamination and decontamination of the population, fauna, and flora. The practical part of the bachelor's thesis will be focused on general public analysis, where questions will be answered using a questionnaire, whether the public has an overview of the work of radiological assistants, and whether they see the involvement of the field in a sphere other than healthcare. Keywords: Terorismus; CBRNE; radiologičtí asistenti; Armáda České republiky; Terrorism; CBRNE; radiological assistants; Army of the Czech Republic Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Možnosti zapojení radiologických asistentů v rámci AČR se zaměřením na CBRNE

Vytížení radiologických asistentů v nemocnicích a v soukromých klinických pracovištích je zejména z důvodu nedostatečné informovanosti široké veřejnosti o tomto oboru. Tato bakalářská práce má za úkol ...

VLČKOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Porodní poranění a jejich dopad na ženy
KROTKÁ, Eliška
2024 - Czech
Bakalářská práce se věnuje tématu porodní poranění a jejich dopad na ženy. Práce zahrnuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části bakalářské práce jsou popsány typy porodního poranění, příčiny jejich vzniku a preventivní metody. Pozornost je dále věnována diagnostice a ošetření porodního poranění a péči porodní asistentky o porodní poranění v období šestinedělí . V závěru teoretické části jsou shrnuty nejčastější dopady na ženy v souvislosti s porodním poraněním. Pro praktickou část bakalářské práce byly stanoveny tři cíle a čtyři hypotézy. Prvním cílem bylo zjistit, s jakými problémy se ženy v souvislosti s rupturami perinea III. a IV. stupně potýkají nejčastěji. K danému cíli byly určeny dvě hypotézy. H1: Ženy s rupturou perinea III. a IV. stupně se potýkají s problémy v sexuálním životě. H2: U více než 75% žen s rupturou perinea III. a IV. stupně se vyskytuje nechtěný únik plynů. Druhým cílem bakalářské práce bylo zmapovat roli porodní asistentky v péči o porodní poranění. Zde byla stanovena právě jedna hypotéza, a to H3: Role porodní asistentky v péči o porodní poranění spočívá v edukaci žen v této oblasti. Účelem posledního, třetího cíle bylo zjistit informovanost žen v péči o jejich porodní poranění. K tomuto cíli byla zvolena také jedna hypotéza. H4: Informace týkající se péče o porodní poranění získávají ženy spíše od porodních asistentek než od lékařů. Cílů bylo dosaženo prostřednictvím kvantitativního výzkumného šetření pomocí vlastních online dotazníků. Dotazník obsahoval 18 otázek. Šest otázek bylo uzavřených, jedenáct otázek polouzavřených, u nichž bylo možné označit více odpovědí, včetně možnosti "jiné" a jedna otázka otevřená. Všechny dotazníky byly statisticky zpracovány v programu Microsoft Excel. Výzkumný soubor tvořilo 620 žen, které rodily v období od března 2019 do ledna 2024 a u nichž došlo při porodu k ruptuře perinea III. a IV. stupně nebo byla provedena epiziotomie. Z celkového počtu 620 respondentek mělo porodní poranění dopad na 446 respondentek a u 174 respondentek se žádné problémy v souvislosti s porodním poraněním nevyskytly. Z výzkumného šetření vyplynulo, že má porodní poranění (epiziotomie a ruptura perinea III. a IV. stupně) dopad na více než 70% respondentek. Dále bylo zjištěno, že téměř 35% respondentek nebylo během hospitalizace edukováno v problematice péče o porodní poranění. Z celkového počtu čtyř hypotéz se potvrdily hypotézy H1, H3 a H4. Hypotéza H2 se nepotvrdila. The bachelor thesis is focused on the topic of birth injuries and their impact on women. The thesis includes a theoretical and practical part. The theoretical part of the bachelor thesis describes the types of birth injuries, the reasons for their occurrence and preventive methods. Attention is also given to the diagnosis and treatment of birth injuries and the care of a midwife for birth injuries during the six-week postpartum period. At the end of the theoretical part are summarized the most common impacts on women related to birth injuries. For the practical part of the bachelor thesis were established three objectives and four hypotheses. The first objective was to determine the most common problems women face in relation to third and fourth degree perineal tears. For this objective were determined two hypotheses. H1: Women with third and fourth degreee perineal tears have problems in their sex life. H2: More than 75% of women with third and fourth degree perineal tears experience unwanted gas leakage. The second objective of the bachelor thesis was to map out the role of a midwife in caring for birth injuries. One hypothesis was established for this objective: H3: The role of a midwife in caring for birth injuries involves educating women in this area. The purpose of the third objective was to determine women's awareness in caring for their birth injuries. For this objective was chosen one hypothesis: H4: Women obtain information regarding the care of birth injuries more from midwives than from doctor. The goals were achieved through quantitative research using online questionnaires. The questionnaire contained 18 questions: six closed questions, eleven semi-closed questions where multiple answers could be selected, including an "other" option, and one open-ended question. Statistical processing of all questionnaires was done in Microsoft Excel. The research sample consisted of 620 women who gave birth between March 2019 and January 2024, and who had third and fourth degree perineal tears or an episiotomy during childbirth. Out of the total of 620 respondents, birth injuries had an impact on 446 respondents, while 174 respondents did not experience any problems related to birth injuries. The research revealed that birth injuries (episiotomy and third and fourth degree perineal tears) had an impact on more than 70% of respondents. It was also found that almost 35% of respondents were not educated on the care of birth injuries during hospitalization. Out of the four hypotheses, hypotheses H1, H3 and H4 were confirmed, while hypothesis H2 was not confirmed. Keywords: Porodní poranění; epiziotomie; ruptura perinea III. a IV. stupně; porod; porodní asistentka; žena; dopad; edukace; Birth injury; episiotomy; third and fourth degree perineal tears; delivery; midwife; woman; impact; education Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Porodní poranění a jejich dopad na ženy

Bakalářská práce se věnuje tématu porodní poranění a jejich dopad na ženy. Práce zahrnuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části bakalářské práce jsou popsány typy porodního poranění, ...

KROTKÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Porodní asistentka v roli laktační poradkyně žen
ŽIROVNICKÁ, Tereza
2024 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá tématem porodní asistentky v roli laktační poradkyně žen. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsáno období šestinedělí, tvorba mateřského mléka, fyziologie laktace, včetně složení mateřského mléka, a výhod které kojení přináší ženě i dítěti. Dále jsou v práci popsány komplikace spojené s kojením, jejich řešení a role porodní asistentky v laktačním poradenství. V bakalářské práci je dále věnován prostor laktačnímu poradenství v předporodní přípravě a vzdělání laktačních poradkyň. V neposlední řadě je v teoretické části zmíněna technika kojení, polohy při kojení a nejčastěji využívané pomůcky. V praktické části bakalářské práce bylo cílem zjistit, zda ženy, které mají problém s kojením, vyhledávají péči porodní asistentky zabývající se laktačním poradenstvím. Druhým cílem bylo zjistit, jakým způsobem poskytují porodní asistentky ženám laktační poradenství. Kvalitativní výzkum byl realizován formou polostrukturovaných rozhovorů. Výzkumné šetření bylo prováděno od února do března roku 2024 prostřednictvím hovorů, videohovorů či osobního setkání. Výzkumné soubory byly dva. První výzkumný soubor tvořily porodní asistentky zabývající se laktačním poradenstvím a druhý výzkumný soubor tvořily ženy, které kojily. Rozhovory s informantkami byly vedeny na základě jejich souhlasu a data získaná během rozhovorů jsou zcela anonymní. Získaná data byla přepsána a poté analyzována pomocí barvení textu. Pro vyhodnocení dat byly stanoveny hlavní kategorie a podkategorie, jež jsou popsány v praktické části bakalářské práce. U porodních asistentek byly na základě získaných odpovědí vytvořeny hlavní kategorie (Profese laktační poradkyně, Laktační poradenství), které obsahují podkategorie (Vzdělávání v oblasti laktačního poradenství, Propagace služeb, Nejčastěji řešené problémy s kojením, Forma poskytované péče, Přístup k laktačnímu poradenství a Řešení akutních problémů). U kojících žen byly stanoveny hlavní kategorie (Informace o kojení, Začátek kojení a Komplikace při kojení), dělící se do podkategorií (Informovanost žen o kojení před porodem, Zájem o kojení, První přiložení, Edukace na stanici šestinedělí, Podpora laktace, Problémy při laktaci, Využití péče laktační poradkyně, Ukončení kojení). První výzkumná otázka se zabývala nejčastějšími problémy, které vedou ženy k vyhledání péče porodní asistentky zabývající se laktačním poradenstvím. Dle odpovědí bývá nejčastějším důvodem ke kontaktování porodní asistentky dokrmování dítěte umělým mlékem a problémy s prsy, například bolestivost, ragády a potíže s přisátím dítěte k prsu. Informantky také sdělily, že ženy laktační poradkyně kontaktují, protože potřebují při kojení ujistit a zkontrolovat techniku kojení. Druhá výzkumná otázka zjišťovala, jakým způsobem poskytují porodní asistentky laktační poradenství. Všechny informantky navštěvují ženy v domácím prostředí, kde jim pomáhají s kojením, kontrolují správnou techniku kojení a pomáhají s případnými komplikacemi. Většina informantek poznamenala, že otázky ohledně kojení se ženami probírají i v rámci předporodního kurzu či kurzu o kojení, kde se porodní asistentky snaží ženy na kojení připravit. This bachelor thesis explores the topic of the midwife in the role of lactation consultant for women. The thesis is divided into two parts - a theoretical part and a practical part. The theoretical part describes the postpartum period, the production of breast milk, the physiology of lactation, including the composition of breast milk and the benefits that breastfeeding brings to the woman and the baby. Furthermore, the complications associated with breastfeeding, their management and the role of the midwife in lactation counselling are described. The bachelor thesis also discusses lactation counselling in antenatal preparation and the education of lactation counsellors. Last but not least, the theoretical part describes breastfeeding technique, breastfeeding positions and the most commonly used breastfeeding aids. In the practical part of the bachelor thesis, the aim was to find out whether women who have a problem with breastfeeding seek care from a midwife involved in lactation counselling. The second aim was to find out how midwives provide lactation counselling to women. The qualitative research was conducted through semi-structured interviews. The research was conducted from February to March 2024 through telephone calls, video interviews or face-to-face meetings. The research sets were two. The first research set consisted of midwives involved in lactation counseling and the second research set consisted of women who were breastfeeding. The interviews with the informants were conducted on the basis of their consent and were completely anonymous. The collected data were transcribed and then analyzed using text coloring. The main categories and subcategories were established for data analysis and are described in the practical part of the bachelor thesis. For midwives, two main categories (Lactation Counsellor Profession, Lactation Counselling) were established based on the responses obtained, which include six sub-categories: (Lactation Counselling Education, Service Promotion, Most Frequently Addressed Breastfeeding Problems, Form of care provided, Access to Lactation Counselling and Resolution of Emergency Problems). For women, there are three main categories (Breastfeeding information, Starting breastfeeding and Breastfeeding complications). These categories are divided into eight subcategories (Women's information about breastfeeding before delivery, Interest in breastfeeding, First attachment, Education at the postpartum department, Lactation support, Lactation problems, Use of lactation consultant care, and Breastfeeding termination). The first research question looked at the most common issues that lead women to seek care from a midwife for lactation counselling. According to the responses, the most common reasons were feeding the baby with artificial milk and breast problems such as soreness, raga and difficulty attaching the baby to the breast. Informants also reported that women contact lactation counsellors because they need reassurance and a check on breastfeeding technique. The second research question explored how midwives provide lactation counselling. All informants visit women in their home environment to help them with breastfeeding, check correct breastfeeding technique and help women with any complications. Most of the informants noted that they also discuss breastfeeding issues with women in the antenatal or breastfeeding course, where they try to prepare women for breastfeeding. Keywords: Žena; dítě; mateřské mléko; kojení; laktace; porodní asistentka; laktační poradenství; Woman; baby; breast milk; breastfeeding; lactation; midwife; lactation counselling Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Porodní asistentka v roli laktační poradkyně žen

Tato bakalářská práce se zabývá tématem porodní asistentky v roli laktační poradkyně žen. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsáno období ...

ŽIROVNICKÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Využití TIME managementu v ošetřovatelské praxi
RATHOVÁ, Lenka
2024 - Czech
Bakalářská práce se zabývá využitím konceptu TIME managementu v ošetřovatelské praxi. Teoretická část přináší poznatky týkající se managementu ran, přičemž největší pozornost byla kladena primárně na koncept TIME managementu a jeho využívání v ošetřovatelské praxi. V empirické části bylo prvním cílem srovnat znalosti konceptu TIME managementu z pohledu vzdělání ošetřovatelského personálu. Druhým cílem práce bylo zjistit, jakými zkušenostmi v oblasti TIME managementu sestry disponují. Posledním, třetím cílem bylo zmapovat zda, a jakém rozsahu se TIME management na vybraných odděleních využívá. Ke splnění cílů byly formulovány tři hypotézy. Stanovených cílů bylo dosaženo formou kvantitativního výzkumu pomocí nestandardizovaného dotazníku. Výzkumný soubor zahrnoval všeobecné sestry pracující na vybraných odděleních v Klatovské nemocnici a.s. Celkový počet respondentů činil 140. Získané výsledky nám ověřili, že respondenti s vyšším vzděláním častěji deklarovali znalosti hodnotících škál (p = 0,006), což odráží význam vzdělávacího pozadí v přípravě na efektivní péči o nehojící se rány. Při hodnocení míry zkušeností s TIME managementem se neprokázaly výrazné změny v hodnocení parametrů rány, které by souvisely s délkou praxe respondentů. Dále bylo zjištěno, že využití terapeutických metod v TIME managementu se liší podle typu a zaměření pracoviště. Což primárně souvisí s četností výskytu nehojících se ran na daném pracovišti. The bachelor thesis deals with the use of the TIME management concept in the practice of nursing. The theoretical part presents knowledge related to wound management, with the primary focus on the concept of TIME management and its use in nursing. In the empirical part, the first objective was to compare the knowledge of the TIME management concept in terms of the education of the nursing staff. The study's second objective was to find out the kind of experience nurses have in TIME management. The third and last objective was to map whether, an000d to what extent, TIME management is being used in selected wards. To meet the objectives, three hypotheses were formulated. The objectives were achieved through quantitative research using a non-standardized questionnaire. The research population included general nurses working in selected wards in the Klatovy hospital. The total number of respondents was 140. The results obtained verified that respondents with higher education more often declared knowledge of the rating scales (p = 0.006), reflecting the importance of educational background when preparing to provide effective care to non-healing wounds. When assessing the level of experience with TIME management, there were no significant changes in wound parameter scores, which related to respondents' length of experience. It was also found that the use of therapeutic methods in TIME management varied by type and specialization of the ward, which is primarily related to the frequency of the occurrence of non-healing wounds in a given workplace. Keywords: débridement; nehojící se rána; ošetřovatelská praxe; TIME management; debridement; non-healing wound; the practice of nursing; TIME management Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití TIME managementu v ošetřovatelské praxi

Bakalářská práce se zabývá využitím konceptu TIME managementu v ošetřovatelské praxi. Teoretická část přináší poznatky týkající se managementu ran, přičemž největší pozornost byla kladena primárně na ...

RATHOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Komunikace sestry se sluchově znevýhodněným pacientem na covidových jednotkách
RAUŠOVÁ, Ilona
2024 - Czech
Úvod: Pro sestry je komunikace základním nástrojem v ošetřovatelském procesu. V době pandemie Covid - 19 měly sestry povinnost nosit ochranné pomůcky, aby se zabránilo šíření této nemoci. Ochranné pomůcky, zejména roušky, mají negativní dopad na komunikaci. Tlumí hlasitost mluvené řeči, zabraňují odezírání a rozpoznání výrazu tváře. Sestry se musely vyrovnat s těmito komunikačními bariérami a zároveň zachovat standardy ošetřovatelské péče. Cíle práce: Cílem bakalářské práce bylo zjistit specifika při komunikaci sester se sluchově znevýhodněným pacientem. Metodologie: Empirická část bakalářské práce byla zpracována metodou kvalitativního výzkumného šetření. Pro sběr dat byl použit hloubkový rozhovor se sestrami, které v období pandemie Covid - 19 pracovaly na covidové jednotce. Rozhovory probíhaly v období březen až květen roku 2023. Rozhovory byly se souhlasem nahrány na mobilní telefon do aplikace Záznamník. Poté byly rozhovory přepsány do písemné formy v programu Microsoft Word. Sepsaná data byla analyzována metodou otevřeného kódování, technikou "tužka papír". Získaná data byla rozdělena do tří kategorií, které byly následně rozděleny na podkategorie. Pro větší názornost byly jednotlivé kategorie a podkategorie zpracovány do přehledných schémat a podrobně popsány. Výsledky: Výsledky práce byly rozčleněny na tři hlavní kategorie, kterými jsou sluchově znevýhodněný pacient, bariérová ošetřovatelská péče a komunikace sester se sluchově znevýhodněným pacientem. Obě kategorie jsou členěny na období před pandemií v době pandemie a po ukončení pandemie Covid - 19. Z výzkumného šetření vyplývá, že pandemie Covid - 19 změnila postoj sester k bariérové ošetřovatelské péči, sestry získaly neocenitelné zkušenosti v oblasti komunikace se sluchově znevýhodněným pacientem. Naučily se improvizovat a využívat všechny dostupné komunikační nástroje. Vzájemně si sdělovaly informace, rady a psychickou podporu. Závěr: Práce dokumentuje pohled sester na bariérovou ošetřovatelskou péči a její vliv na komunikaci se sluchově znevýhodněným pacientem. Výzkum ukázal, že sestry překonaly komunikační bariéry a dokázaly udržet standardy ošetřovatelské péče. Přizpůsobily se náročným podmínkám, naučily se používat jednoduché nástroje, které jim usnadnily komunikaci se sluchově znevýhodněným pacientem. Prohloubily vzájemnou spolupráci. Zároveň odhalila, že většina sester se s problémy vyrovnávala na základě intuice. U sester tato zkušenost vyvolala potřebu odborného vzdělávání v oblasti komunikace se sluchově znevýhodněným pacientem. Práce přináší celkový pohled na problematiku komunikace v ošetřovatelském procesu při používání ochranných pomůcek. Předkládá pomůcky, které pomáhají překonat komunikační bariéru. Výsledky mohou pomoci ostatním sestrám v praxi. Introduction: For nurses, communication is a basic instrument in the nursing process. During the Covid-19 pandemic, nurses were obliged to wear protective equipment to prevent the spread of the disease. Protective equipment, especially masks, have a negative impact on nurse - patient communication. They dampen the volume of spoken speech, prevent reading and recognition of facial expressions. Nurses had to deal with these communication barriers while maintaining the nursing standards. Purpose of this work: The aim of the bachelor's thesis was to find out the specifics when communicating with a hearing-impaired patient. Methodology:The empirical part of this thesis was processed using the method of qualitative research analysis. To collect data, a semi-structured interview was used with nurses who worked at a covid-19 unit during the Covid-19 pandemic. The conversations took place in the period from March to May 2023. The conversations were recorded with the participants consent on a mobile phone by the use of the application Záznamník (recorder). The interviews were written afterwards in text, using the Microsoft Word program. Written data were then analyzed by the method of open coding, using the "pencil and paper"technique. The data obtained were divided into three categories, which were subsequently divided into subcategories. For better illustration, the individual categories and subcategories were drawn up in clear diagrams and described in detail. Results:The work results were divided into three categories, which are: hearing-impaired patient, barriers to nursing care and nurses' communication with hearing-impaired patients. Both categories are divided to the period before the Covid-19 pandemic, the period during the pandemic and the period after the end of the pandemic. Research indicates that the Covid-19 pandemic has changed the nurses' approach towards barrier nursing care and nurses have gained invaluable experience in the sense of communication with hearing impaired patients. They learned to improvise and use all available communication tools. They shared information, advice and psychological support with each other. Conclusion: This work documents the view of nurses on barrier nursing care and their influence on communication with hearing-impaired patients. The research showed that nurses overcame the communication barriers and were able to maintain the standards of nursing care. They adapted to demanding conditions, learned to use simple tools which made it easier for them to communicate with hearing-impaired patients. They deepened their mutual cooperation. At the same time, it revealed that most nurses coped with these problems based on their intuition. For nurses, this experience created the need for professional training in the field of communication with hearing-impaired patients. The work provides an overall view of the issue of communication in the nursing process when using protective equipment. It presents tools that can help overcome the communication barrier. The results may help other nurses in practice. Keywords: poruchy sluchu; komunikace; Covid - 19; ošetřovatelská péče; bariérová péče; sestra; pacient; earing impairment; communication; Covid - 19; nursing care; barrier care; nurse; patient Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Komunikace sestry se sluchově znevýhodněným pacientem na covidových jednotkách

Úvod: Pro sestry je komunikace základním nástrojem v ošetřovatelském procesu. V době pandemie Covid - 19 měly sestry povinnost nosit ochranné pomůcky, aby se zabránilo šíření této nemoci. Ochranné ...

RAUŠOVÁ, Ilona
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases