Number of found documents: 1222
Published from to

The reaction of phytophagous on differenced manganese content in the diet
Martinek, Petr
2018 - English
The rapid adaptation of insect species on environment changes can represent a significant advantage for their development and consequently a great negative effect for the stability of forest ecosystems. Larval individuals of Cabera pusaria and Lymantria dispar and adults of Melolontha hippocastani and Phillobius arborator is in general widely expanded species of herbivorous insects in European regions and with them are connected huge economic and ecological losses. The composition of food (biogenic elements, trace elements, heavy metals, proteins, carbohydrates etc.) is the main parameter of food quality. Laboratory experiment with natural diet (assimilation apparatus of Quercus petraea and Betula pendula) in control conditions (temperature, humidity, and light) were used for determination of insects’ reactions to increased concentration of manganese in the diet. Food was contaminated by soaking in solutions of MnCl2.4H2O with graded manganese concentrations. On the base of experiment design and character of reared experimental species we determined the food consumption, the activity period of adults, the mortality of larvae, the quantity of eggs laying, the dry mass and live weight of experimental individuals, concentrations of manganese in unconsumed food, excrement and lyophilized bodies, larval and pupal exuviae. Mentioned parameters were observed for determination of reactions of experimental insect species on changed food quality via the presence of high manganese contents. The results showed, that the reactions of individual experimental animals were very different. We observed the negative reaction to high manganese content in the diet of L. dispar larvae with the tendency of its compensation (the increasing food consumption rate and prolongation of development). Caterpillars of C. pusaria were very sensitive to changed food quality and therefore we observed high mortality. On the other side, the high manganese content in the diet of P. arborator in the laboratory conditions influenced neither their food intake nor their mortality. For individuals of M. hippocastani very high content of manganese in the diet significantly influenced the food consumption and thereby their development(distortion of copulation and consequent eggs laying). We observed the repellent effect of high levels of manganese in the diet. In all cases, the elimination mechanisms of surplus manganese in the diet were observed. Individuals in experiments exuded manganese through the digestive system into excrements and by incorporation of it into unspecified parts of their adult body without direct physiology activity or in exuviae of caterpillars. The rapid adaptation of insect species on environment changes can represent a significant advantage for their development and consequently a great negative effect for the stability of forest ecosystems. Larval individuals of Cabera pusaria and Lymantria dispar and adults of Melolontha hippocastani and Phillobius arborator is in general widely expanded species of herbivorous insects in European regions and with them are connected huge economic and ecological losses. The composition of food (biogenic elements, trace elements, heavy metals, proteins, carbohydrates etc.) is the main parameter of food quality. Laboratory experiment with natural diet (assimilation apparatus of Quercus petraea and Betula pendula) in control conditions (temperature, humidity, and light) were used for determination of insects’ reactions to increased concentration of manganese in the diet. Food was contaminated by soaking in solutions of MnCl2.4H2O with graded manganese concentrations. On the base of experiment design and character of reared experimental species we determined the food consumption, the activity period of adults, the mortality of larvae, the quantity of eggs laying, the dry mass and live weight of experimental individuals, concentrations of manganese in unconsumed food, excrement and lyophilized bodies, larval and pupal exuviae. Mentioned parameters were observed for determination of reactions of experimental insect species on changed food quality via the presence of high manganese contents. The results showed, that the reactions of individual experimental animals were very different. We observed the negative reaction to high manganese content in the diet of L. dispar larvae with the tendency of its compensation (the increasing food consumption rate and prolongation of development). Caterpillars of C. pusaria were very sensitive to changed food quality and therefore we observed high mortality. On the other side, the high manganese content in the diet of P. arborator in the laboratory conditions influenced neither their food intake nor their mortality. For individuals of M. hippocastani very high content of manganese in the diet significantly influenced the food consumption and thereby their development(distortion of copulation and consequent eggs laying). We observed the repellent effect of high levels of manganese in the diet. In all cases, the elimination mechanisms of surplus manganese in the diet were observed. Individuals in experiments exuded manganese through the digestive system into excrements and by incorporation of it into unspecified parts of their adult body without direct physiology activity or in exuviae of caterpillars. Keywords: bekyně velkohlavá; bříza; dub; chroust maďalový; listohlod stromový; Mn; mortalita; přírodní potrava; světlokřídlec obecný; vývoj Available to registered users in the Library of Mendel University.
The reaction of phytophagous on differenced manganese content in the diet

The rapid adaptation of insect species on environment changes can represent a significant advantage for their development and consequently a great negative effect for the stability of forest ...

Martinek, Petr
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Energetické využití nerecyklovatelného směsného komunálního odpadu
Laštůvka, Igor
2015 - Czech
V disertační práci je ve spalovně SAKO Brno, a.s. zjišťována a definována závislost produkce tepla na změně poměrného zastoupení složky plastů ve směsném komunálním odpadu s cílem získat informaci o jeji potřebném dílu hmotnostního zastoupení tak, aby bylo možné dosažení zvýšení potřebné výhřevnosti směsného komunálního odpadu o nejméně 5% a zároveň snížení hmotnostního množství tuhých komunálních odpadů ukládaných na skládce v Němčicích na Hané ve smyslu požadavku Plánu odpadového hospodářství České republiky a Jihomoravského kraje na snížení množství skládkování komunálního odpadu. Teoretická část disertační práce je věnována historii a porovnání vývoje množství komunálního odpadu ukládaného na skládkách a jeho spalování. Vychází z požadavku Evropské unie, který podporuje spalování za účelem minimalizace skládkování v příštích 10 letech. Praktická část disertační práce představuje analýzy spalitelnosti a výhřevnosti vybraných směsných komunálních odpadů a jejich vliv na provoz spalovny. Byly porovnány 3 vzorky odpadů, u kterých byla měřena výhřevnost přímo ve spalovně SAKO Brno. Nejvyšší výhřevnost byla naměřena u vzorku č.2 - komunální odpad hmotnostně obohacený o 1/5 plastů s výhřevností 13,09 GJ.t-1. Při této výhřevnosti by na produkci páry o hmotnosti 42,55 tun za hodinu bylo zapotřebí 10,04 tun uvedeného vzorku směsného komunálního odpadu. Závěry a doporučení shrnují všechny výhody technologie, včetně rizik a příležitostí, které jsou spojené s touto metodou a jejím využitím v podmínkách spalovny SAKO Brno, a.s. The aim of the dissertation was set in respect to the decline of caloric value of waste at SAKO Brno incineration plant and decrease of the amount of MSW at landfill in Nemcice in Hana. Smart goal was defined to increase the caloric value of municipal waste components by at least 5%. The theoretical part is basically a comparsion of the development of municipal waste in landfills and combustion. There is also described the historical development of municipal waste management in different times and countries in the paper. Used technologies and individual components raised at landfilling and combustion are compared and scrutinized. This topic is very current since the European Union supports most forms of combustion, in order to minimize landfilling in the next 10 years. The practical part shows technology of waste to energy from municipal waste. There is a procedure set for the classification and sieving of municipal waste, so the energy components are separed and the heating value is increased. There were 3 compared to samples of wastes caloric value was measured in the process within the incinerator SAKO Brno. Highest calorific value was measured for sample no. 2 - communal waste enriched with 1/5 weight plastics calorific 13.09 GJ.t-1. When the calorific value of the operating amounth for producing 42.55 tp.h-1 was needed 10.04 t.h-1 one of said sample. The suggestion part determines the specific procedure. The output is the energetical and economical benefit for the incinerator and the economical benefit for the landfill. We can say that both technologies are maximally used. The conclusion and recommendations summarize all the benefits of the technology, including the risks and opportunies that are associated with this method. Keywords: směsný komunální odpad; spalování odpadu; výhřevnost Available to registered users in the Library of Mendel University.
Energetické využití nerecyklovatelného směsného komunálního odpadu

V disertační práci je ve spalovně SAKO Brno, a.s. zjišťována a definována závislost produkce tepla na změně poměrného zastoupení složky plastů ve směsném komunálním odpadu s cílem získat informaci o ...

Laštůvka, Igor
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Virtual organization as a special cooperation form in the activity field of Mergers & Acquisitions
Hanser, Nicholas
2014 - English
Předložená disertace se zaměřuje na poskytnutí návodu k výzkumu a praxi v oblasti spolupráce formou virtuální organizace, a poskytuje podklady k prokázání, že virtuální organizační formy mohou být životaschopnou alternativou ke klasickým a tradičním formám spolupráce jako jsou fúze, akvizice, strategické aliance, joint ventures a další v praxi uplatňované formy. Přestože klasické a tradiční formy spolupráce jsou široce známé a často diskutované v příslušných publikacích, neplatí totéž o spolupráci formou virtuálních organizací. Disertace vysvětluje vznik a teoretické základy virtuálních organizací. Poté jsou uvedeny typické charakteristiky, a také příležitosti a rizika této organizační formy. Empirické studie manažerů a firem kotovaných na burzách v Evropě prokazují, že koncept virtuálních organizací není mezi odbornou veřejností a v podnikatelské praxi tak rozšířen, jako jiné klasické a tradiční formy spolupráce. Na druhé straně práce též dokládá, že mnohé charakteristiky a aspekty virtuální organizace popsané v příslušné manažerské literatuře lze nalézt také v podnikatelské praxi a v reálných firmách. Následně jsou diskutovány případové studie z moderní podnikatelské praxe s cílem dále zdůraznit koncept virtuální organizace a jeho přirozené vlastnosti pomocí reálných příkladů z podnikatelského světa. Tato disertační práce si klade za cíl objasnit tento rozdíl spočívající v nedostatečném veřejném povědomí na straně jedné a v zastoupení příslušných charakteristik virtuálních organizací ve firmách na straně druhé. Srovnání s jinými formami spolupráce ukazuje, že virtuální korporace lze jasně odlišit od jiných forem spolupráce, a to navzdory skutečnosti, že lze pozorovat významné podobnosti a společné základy. V závěru je diskutován význam a potenciál virtuálních organizací v současnosti a v budoucnosti. This dissertation aims to provide guidance to research and practice in regards to the co-operation form of the virtual organisation and the insight that virtual organisation forms could prove to be a viable alternative to classic and traditional cooperation forms such as mergers, acquisitions, strategic alliances, joint ventures and others in business practice. Although the classic and more traditional cooperation forms are widely known and often discussed in the relevant press, the same does not seem to be true for the cooperation form of the virtual organisation. The explanation of the emergence and the theoretical foundation of the virtual organisation are mentioned in this dissertation. After that, typical characteristics and chances and risks of the organisation form follow. Empirical studies with business professionals and stock exchange listed companies in Europe prove that the concept of the virtual organisation is not so widely known in the public and in the business praxis as other classic and traditional cooperation forms. It is shown that on the other hand, many characteristics and aspects of the virtual organisation, as they are described in the relevant business and management theory, can also be found in business praxis and in real life companies. Case studies from modern business praxis will be discussed in order to further highlight the concept of the virtual organisation and its inherent characteristics via real examples from the business world. This dissertation aims to make clear this discrepancy of a lack of public conscious awareness on the one hand and representation of relevant characteristics of virtual companies on the other hand. The comparison with other forms of cooperation shows that virtual corporations can be clearly distinguished from other forms of cooperation, despite the fact that significant similarities and common grounds can be partially observed. The relevance and the potential of the cooperation type of the virtual organisation can have in the present and in the future is also discussed. Keywords: formy spolupráce; technologie; virtualizace; virtuální firma Available to registered users in the Library of Mendel University.
Virtual organization as a special cooperation form in the activity field of Mergers & Acquisitions

Předložená disertace se zaměřuje na poskytnutí návodu k výzkumu a praxi v oblasti spolupráce formou virtuální organizace, a poskytuje podklady k prokázání, že virtuální organizační formy mohou být ...

Hanser, Nicholas
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Analýza srážkových řad z hlediska vlivu srážek na vodní erozi
Kozlovská, Silvie
2014 - Czech
Cílem této práce bylo komplexně zpracovat dlouhodobé údaje o denních srážkových úhrnech (1961 -- 2013) na osmi vybraných meteorologických stanicích v působnosti brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, a to především z hlediska jejich možné erozní účinnosti. Zvláštní zřetel byl proto kladen především na srážkové dny s úhrnem vyšším než 10 mm a na roční extrémy jednodenních srážek. Zjištěné údaje posloužily k analýze N-letých návrhových srážek o různých dobách opakování a posouzení vhodné metody jejich stanovení. Druhotným cílem byla analýza rozložení srážkových intenzit a erozní účinnosti dešťů (tzv. R faktoru) na území města Brna, založená na desetiletých ombrografických záznamech (2003 -- 2012) ze 14 stanic společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Byla zjištěna vysoká prostorová variabilita ve výskytu přívalových dešťů na poměrně malé ploše města, což naznačuje nutnost co nejvyšší možné míry regionalizace při stanovení R faktoru na území České republiky. The objective of this study was to process long-term daily rainfall data in a comprehensive way (1961 -- 2013) collected from eight selected meteorological stations operated by the Brno branch of the Czech Hydrometeorological Institute, mainly in terms of the potential erosion efficiency. Therefore, special attention was paid to rainy days with rainfall above 10 mm and yearly extreme one-day rainfalls. The determined data was used to analyze N-year design rainfall of various recurrence intervals and to assess suitable determination methods. The secondary objective was to analyze the distribution of rainfall intensities and erosion efficiency of rainfall (the so-called R factor) in the area of Brno, based on ten-year ombrograph records (2003 -- 2012) from 14 stations of Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. High spatial variability in the occurrence of heavy rainfalls in a relatively small city area was identified indicating the necessity of the greatest possible level of regionalization in determining R factor in the territory of the Czech Republic. Keywords: eroze; srážky; vodní eroze; erozně nebezpečný déšť Available to registered users in the Library of Mendel University.
Analýza srážkových řad z hlediska vlivu srážek na vodní erozi

Cílem této práce bylo komplexně zpracovat dlouhodobé údaje o denních srážkových úhrnech (1961 -- 2013) na osmi vybraných meteorologických stanicích v působnosti brněnské pobočky Českého ...

Kozlovská, Silvie
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Vliv tranzitní krmné dávky a délky stání na sucho na užitkovost dojnic
Čermáková, Jana
2013 - Czech
Cílem disertační práce bylo zkoumat vliv délky suchostojné periody a typu diety na příjem krmiva, mléčnou užitkovost, zdravotní stav a reprodukční ukazatele vysokoužitkových dojnic. Do experimentu bylo zařazeno 29 vysokoprodukčních dojnic, rozdělených do dvou vyvážených skupin. Kontrolní skupina dojnic (C; n=14), přidělena k tradiční suchostojné periodě přibližně 60 dnů (57 +- 5,9 d), byla krmena dietou odpovídající nutričním požadavkům zasušených dojnic. Přibližně 3 týdny před plánovaným otelením byla do jejich diety přidána směs koncentrovaných krmiv (3 kg/ks/den). Dojnice pokusné skupiny (S, n=15), přiřazené zkrácené době stání na sucho (35 +- 6.3 d), byly krmeny dietou pro závěrečnou fázi laktace až do otelení. Po otelení dojnice v obou skupinách přijímaly stejnou dietu, odpovídající laktačním požadavkům dojnic na počátku laktace. Příjem sušiny v období 60 dnů před otelením byl přibližně o 4,11 kg/ks/den vyšší u pokusné skupiny S (17,1 kg/ks/den) v porovnání s kontrolní skupinou C (13,0 kg/ks/den) (P=0,0004). Nicméně, po otelení byl příjem sušiny naopak o 0,71 kg/ks/den vyšší u kontrolní skupiny: C = 21,48 kg/ks/den vs. S = 20,77 kg/ks/den S (P>0,05) a dojnice se zkrácenou dobou stání na sucho produkovaly o 3,34 kg/den (8,3 %) méně mléka a jejich laktační křivky byly plošší v průběhu prvních 100 dnů laktace. Za normovanou laktaci (305 dnů) nadojily dojnice v průměru 10 583 kg (C) a 9 638 kg (S) mléka. Nebyly zjištěny rozdíly v živé hmotnosti, tělesné kondici, ani výšce podkožního tuku mezi skupinami C a S. Zkrácení doby stání na sucho a zkrmování diety pro 2. fázi laktace zvýšilo koncentrace VFA a snížilo pH v bachoru v období před otelením v porovnání s dojnicemi s typickou dobou stání na sucho (P<0,05). Nebyly zjištěny významné rozdíly v základních parametrech krve a bachorové tekutiny dojnic po otelení. Inseminační interval u dojnic se zkrácenou dobou stání na sucho byl průměrně o 34 dnů kratší v porovnání s typickou dobou stání na sucho (S = 64,67 dnů vs. C = 99,11 dnů; P=0,007). Zkrácení doby stání na sucho neovlivnilo kvalitu mleziva, ani porodní hmotnost telat. The aim of this doctoral thesis was to investigate the effects of dry period length and type of diet through dry and transition periods on feed intake, lactation performance, health status and reproduction of high-yielding dairy cows. The experiment was conducted with 29 high-yielding dairy cows which were divided into two groups. The control group (C; n=14) was assigned to a traditional dry period of approximately 60 d (57 +- 5.9 d) and was fed a far-off dry cow ration from dry-off until 21 d prepartum. From d 21 until calving, the cows were switched to a pre-calving ration containing an additional 3 kg of concentrates. The cows of experimental group (S; n=15) were assigned to a shortened dry period (35 +- 6.3 d) and were continuously fed a late-lactation diet until calving. After calving, both groups were fed the same lactation diet corresponding to their lactation requirements. Dry matter intake of the cows assigned to a shortened dry period and fed a late-lactation diet (17.1 kg/cow/d) was approximately 4.11 kg per cow/d greater compared with the control group (13.0 kg/cow/d) through 60 d prepartum (P=0.0004). After calving, however, the average dry matter intake was approximately 0.71 kg per cow/d higher in the control group (21.48 kg/cow/d (C) vs. 20.77 kg/cow/d (S); P>0.05). Cows with a shortened dry period produced approximately 3.34 kg/d (8.3%) less milk and had flatter lactation curves during the first 100 d of lactation. Through standardized lactation (305 days) cows produced in the average 10 583 kg (C) and 9 638 kg (S) of milk. No differences were observed in live body weight, body condition score or back-fat thickness between the treatments. Shortening the dry period and feeding a late-lactation diet increased the concentrations of VFA and decreased the rumen pH (P<0.05). No differences were observed in basic parameters of blood and rumen fluid after calving. The insemination interval of the cows with shortened dry period was in the average about 34 days shorter compared with conventional dry period (S 64.67 d vs. C 99.11; P=0.007). Shortening the dry period did not affect the colostrum quality or birth weights of the calves. Keywords: mléčný skot; mléčná užitkovost; výživa zvířat; metabolismus Available to registered users in the Library of Mendel University.
Vliv tranzitní krmné dávky a délky stání na sucho na užitkovost dojnic

Cílem disertační práce bylo zkoumat vliv délky suchostojné periody a typu diety na příjem krmiva, mléčnou užitkovost, zdravotní stav a reprodukční ukazatele vysokoužitkových dojnic. Do experimentu ...

Čermáková, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Klimatické podmínky rozvoje větrné eroze v oblasti jižní Moravy
Spáčilová, Bronislava
2012 - Czech
Práce se zabývá současným stavem a budoucím vývojem klimatických podmínek jižní Moravy ve vztahu k větrné erozi a stanovováním účinnosti větrolamů. Zájmové lokality reprezentují oblasti ohrožené větrnou erozí. Klimatické poměry byly vyhodnoceny za období 1961--1990, 2021--2050 a 2071--2100, a to pomocí klimadiagramů, teplotní a srážkové extremity, vláhové bilance a klimatických regionů. Scénáře předpokládají úbytek měsíců teplotně podnormálních, pokles vláhové bilance do záporných hodnot a nárůst měsíců teplotně mimořádně nadnormálních i srážkově podnormálních a zvýšení pravděpodobnosti suchých vegetačních období. Hrozba sucha by měla narůstat a tím také výměra půdy ohrožené větrnou erozí. Výrazná schopnost větrolamů snižovat rychlost větru i v době, kdy dřeviny nejsou ještě olistěné, byla prokázána měřením u pěti vybraných větrolamů na jižní Moravě. Nejklidovější zóna byla zjištěna ve vzdálenosti dvoj až trojnásobku výšky větrolamu na závětrné straně. K posouzení účinnosti větrolamů v různých fenofázích bez nutnosti měření byla použita optická porozita a model WEng. Výstupy modelu ukázaly podobný průběh zeslabení rychlosti větru jako výsledky terénních měření, avšak pouze v blízkosti větrolamu. The thesis deals with the current state and future development of climatic conditions of South Moravia in relation to wind erosion and determining the effectiveness of windbreaks. Localities represent areas vulnerable to wind erosion. Climatic conditions were evaluated for the periods 1961-1990, 2021-2050 and 2071-2100, using climadiagrams, temperature and precipitation extremity, water balance and climatic regions. Scenarios assume decrease of subnormal temperature months, negative water balance values and increase in extremely above normal temperature months and below normal precipitation months and the probability of dry vegetation period. The threat of drought should increase and thus the land area threatened by wind erosion as well. Significant ability of windbreaks to reduce wind speed, even when trees are still without leaves, was demonstrated by measuring at five selected windbreaks in South Moravia. The calmest zone was detected at a distance of two to three times the height of the windbreak on the leeward side. To assess the effectiveness of windbreaks in different phenophases without measuring the optical porosity and model WEng were used. Model outputs showed similar attenuation of wind speed as the results of field measurements, but only in the vicinity of the windbreak. Keywords: větrná eroze; jižní Morava; klima Available to registered users in the Library of Mendel University.
Klimatické podmínky rozvoje větrné eroze v oblasti jižní Moravy

Práce se zabývá současným stavem a budoucím vývojem klimatických podmínek jižní Moravy ve vztahu k větrné erozi a stanovováním účinnosti větrolamů. Zájmové lokality reprezentují oblasti ohrožené ...

Spáčilová, Bronislava
Mendelova univerzita v Brně, 2012

Success factors of small and medium sized enterprises
Peschel, Stefan
2012 - English
Předložená disertace je zaměřena na identifikaci klíčových aspektů, kterým by malé a střední podniky (MSP) v Německu měly věnovat pozornost s cílem zajištění své dlouhodobé existence na volném trhu. Disertace přináší kritickou analýzu a výzkum faktorů úspěchu, které pomáhají podnikatelům v jejich rozhodování a řízení organizací. Nejdůležitějším faktorem úspěchu je dle respondentů prováděného dotazníkového šetření a řízených rozhovorů je vytrvalost těsně následovaná flexibilní strukturou. Dále je dle respondentů pro založení a řízení úspěšného MSP v Německu a jeho dlouhodobé přežití na volném trhu nezbytná podpora a rodinné zázemí. Další nezbytné předpoklady úspěchu MSP zahrnují inovativní přístupy k procesům a produktům, stejně jako kompetentní zaměstnance. Významné faktory úspěchu MSP, které rovněž pozitivně korelují s jejich výkonností, souvisejí též s osobností vlastníka a rodinným zázemím. Osoba vlastníka je považována za klíčový faktor úspěchu MSP, neboť vytrvalost a osobnost vlastníka/manažera, jeho "pocitová" rozhodnutí a vizionářské vedení jsou přímo vázány k osobě vlastníka či rodinnému zázemí. Tyto čtyři aspekty související s osobností vlastníka byly respondenty průzkumu řazeny mezi jedenáct faktorů identifikovaných jako nejvýznamnější. U zkoumaných MSP se projevuje jednoznačná tendence řízení s ohledem na jejich dlouhodobou existenci s častým uplatněním diferenciační strategie a za úspěch je v nich považována tvorba hodnot pro budoucnost a ne prosté finanční ukazatele. This dissertation focuses on identification of key aspects small and medium sized enterprises in Germany should pay attention to in order to survive on the free market. The dissertation comes up with critically analysed and researched success factors that support entrepreneurs in their decision making and steering of their enterprise. The most important factor for success regarding the respondents of the survey and interviews is the power of endurance closely followed by the aspect of flexible structures. Additionally it seems to be important to have support and backing from the family in order to own/manage/found a successful small and medium sized enterprise in Germany and survive on the free, self regulating market. Furthermore innovation in processes and products show significance towards being relevant for a successful SME. Another aspect that seems to be important for these German SMEs are competent employees. There are certain aspects that show significance towards a successful small and medium sized enterprise that are related to the owner and family. The owner seems to be one key aspect for a successful SME, as power of endurance, the personality of the owner/manager, "gut-feeling" decisions of the owner and a visionary leadership all relate to the personality of the individual owner or family. These four aspects relating to the personality of the owner are all ranked under the first eleven success factors of the survey. Researched SMEs tend to be steered and managed with a long-term perspective with the strategy of differentiation and rather consider success as creating values for the future not simply monetary profit. Keywords: faktory úspěchu; malé podniky; střední podniky; podnikatelská strategie; rodinná firma Available to registered users in the Library of Mendel University.
Success factors of small and medium sized enterprises

Předložená disertace je zaměřena na identifikaci klíčových aspektů, kterým by malé a střední podniky (MSP) v Německu měly věnovat pozornost s cílem zajištění své dlouhodobé existence na volném trhu. ...

Peschel, Stefan
Mendelova univerzita v Brně, 2012

Optimalizace krajinného prostředí z hlediska protipovodňové ochrany
Hubačíková, Věra
2012 - Czech
Keywords: modelování; odtok; srážky; protipovodňová ochrana; využití krajiny Available to registered users in the Library of Mendel University.
Optimalizace krajinného prostředí z hlediska protipovodňové ochrany

Hubačíková, Věra
Mendelova univerzita v Brně, 2012

Funkce jihomoravského venkova v současném období
Ševelová, Miloslava
2012 - Czech
Předkládaná disertační práce se zabývá funkcemi současného jihomoravského venkova. Jihomoravský kraj byl rozdělen do čtyř typů venkova, ve kterých byly vybrány modelové mikroregiony. Byla navržena typologie funkcí venkova, která vychází z analýzy odborných a tematicky zaměřených publikací a dokumentů. Hlavním cílem práce je specifikace a analýza současných funkcí jihomoravského venkova. První část práce je zaměřena na statistickou analýzu modelových mikroregionů. Na ni navazuje dotazníkové a anketní šetření, které je zaměřeno na specifické funkce diferencovaných typů venkova. Výsledky práce potvrzují, že současný venkov plní více funkcí. Ty se vzájemné podmiňují a ovlivňují. Je důležité hledat rovnováhu v rozvoji jednotlivých funkcí. Dále bylo prokázáno, že existuje určitá vazba mezi typem venkova a jeho funkcemi. Analýza funkcí venkova je přínosná především pro pochopení role venkova a jeho budoucí podoby. Podoba venkova se bude odvíjet od toho, v jakém poměru jednotlivé funkce budou. Současný venkov plní a do budoucna bude plnit tři hlavní funkce a to rezidenční, produkční a rekreační. Z výsledků šetření je patrná rostoucí závislost jednotlivých funkcí venkova na dotační politice EU. Zvolené statistické ukazatele do jisté míry kvantifikují navržené funkce. The submitted thesis deals with functions of the current South Moravian countryside. This region was divided into four types of countryside, where model micro-regions were chosen. A typology of countryside functions that results from the analyses of professional and thematic publications and documents was suggested. Main objective of this thesis is to specify and analyses the current functions of the South Moravian countryside. The first part is aimed at the statistical analysis of micro - regions modeling. The following part is aimed at the specific functions of different types of countryside based on a questionnaire and an enquiry survey. Thesis findings confirm that the current countryside serves several functions. They are mutually conditioned and they influence each other. It is important to search for equilibrium in the development of particular functions. In addition, it was proved that there has been a certain link between the types of the countryside and their functions. Analysis of the countryside functions is particularly beneficial for understanding of the countryside role and its future form. The image of the countryside will be determined by the relation among individual functions. The current countryside fulfills three following main functions: residential, production and recreation. They are bound to other functions. A noticeable growing dependence of the individual countryside functions on EU subsidy system has been shown from the enquiry. To some extent the selected statistical indicators quantify the suggested functions. Keywords: mikroregiony; Jihomoravský kraj; venkov; sociologie venkova Available to registered users in the Library of Mendel University.
Funkce jihomoravského venkova v současném období

Předkládaná disertační práce se zabývá funkcemi současného jihomoravského venkova. Jihomoravský kraj byl rozdělen do čtyř typů venkova, ve kterých byly vybrány modelové mikroregiony. Byla navržena ...

Ševelová, Miloslava
Mendelova univerzita v Brně, 2012

Studium populace bobra evropského (Castor fiber) pomocí GPS systému a GIS metod a zhodnocení jeho role v lužních lesích jižní Moravy
Urban, Jakub
2012 - Czech
Keywords: Castor fiber; GIS; GPS; bobr evropský; živočišné populace; Morava (Česko); lužní lesy; populační dynamika Available to registered users in the Library of Mendel University.
Studium populace bobra evropského (Castor fiber) pomocí GPS systému a GIS metod a zhodnocení jeho role v lužních lesích jižní Moravy

Urban, Jakub
Mendelova univerzita v Brně, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases