Number of found documents: 107
Published from to

Luminiscenční nanočástice pro bioanalytické aplikace
Vaněčková, Tereza
2019 - English
Disertační práce s názvem Luminiscenční nanočástice pro bioanalytické aplikace se věnuje optickým nanomateriálům využívaným v biologických vědách. V první části je uveden přehled optických značek a jejich výhod oproti běžně používaným organickým barvivům a fluorescenčním proteinům. Dále jsou diskutovány povrchové modifikace a možnosti biofunkcionalizace nanočástic cílícími ligandy. Molekulárně imprintované polymery jsou následně představeny jako alternativní povrchová modifikace umožňující rozeznání biomolekul. V závěru teoretické části práce jsou shrnuty příklady použití luminiscenčních nanočástic v bioanalytických aplikacích a zobrazování. Výsledky a odborné výstupy autorky dizertační práce jsou prezentovány formou 2 přehledových článků a 3 experimentálních vědeckých prací v recenzovaném odborném periodiku. The dissertation thesis entitled Luminescence nanoparticles for bioanalytical applications deals with the use of optical nanomaterials in life sciences. An overview of the commonly used luminescent nanoprobes is provided together with their advantages over commonly used organic dyes or fluorescence proteins. Next, surface modifications and biofunctionalization of nanoparticles with targeting moieties are discussed. Molecularly imprinted polymers are introduced as an alternative surface modification enabling biorecognition. Finally, theoretical part is concluded with recent examples of the luminescent nanoparticles in bioanalytical and imaging applications. The scientific results of the Ph.D. candidate are presented in the form of 2 review articles and 3 research articles in the peer reviewed journals. Keywords: foton-upkonverze; kvantové tečky; nanotechnologie Available in digital repository of Mendel University.
Luminiscenční nanočástice pro bioanalytické aplikace

Disertační práce s názvem Luminiscenční nanočástice pro bioanalytické aplikace se věnuje optickým nanomateriálům využívaným v biologických vědách. V první části je uveden přehled optických značek a ...

Vaněčková, Tereza
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Chřadnutí rostlin v bioremediační krajině
Funai, James
2019 - English
Současná doporučení pro strukturu půdních médií pro bioremediaci dešťové vody obsahují velké poměry písku. Krajinné segmenty na tomto typů půdních médií však trpí katastrofální ztrátou rostlin během několika málo let od založení, čímž ztrácejí většinu svých biologických funkcí. Filtrační a výsadbová média, která se používají v oblasti managementu dešťové vody by však naopak měla mít pozitivní vliv na zdravotní stav remediační flóry a na ní vázané fauny při současném zachování technických specifik a estetických požadavků. Zlepšený zdravotní stav a zlepšená biologická aktivita ekosystémů by tak vedla k delší životnosti těchto ekosystémů a ke zlepšení jejich biologických a technických funkcí. Prostřednictvím vyhodnocení dat z experimentálních ploch sledovaných po dobu 3 let prezentovaných v této práci bylo prokázáno že zvýšené obsahy břidlic a břidličnatě rozpadavých hornin v půdách (remediačních médiích) zlepšují celkový stav společenstev, která jsou na nich za účelem remediace pěstována. Current soil media recommendations for stormwater bioremediation landscapes contain large ratios of sand. These same landscapes suffer catastrophic plant loss within several years thus losing a majority of biological functionality. Filter and planting media used in stormwater management landscapes should improve floral and faunal health while maintaining engineered specifications and esthetic requirements. With improved ecosystem health and activity, these landscapes could last longer, perform better, and cost less to maintain. Through evaluation of experimental plots over 3 years, lessons shared in this dissertation include realized failures in a high sand soil and success in soils engineered with expanded shale to achieve a better functioning landscape. Keywords: Bioremediace; Břidličnatost; Nízkodopadový rozvoj; Přírodní systémy čištění; Zasakovací dešťové zahrady Available in digital repository of Mendel University.
Chřadnutí rostlin v bioremediační krajině

Současná doporučení pro strukturu půdních médií pro bioremediaci dešťové vody obsahují velké poměry písku. Krajinné segmenty na tomto typů půdních médií však trpí katastrofální ztrátou rostlin během ...

Funai, James
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Soil enzyme activities and microbial communities as bio indicators for soil recovery, health and quality in forest ecosystem in south Moravian region of the Czech Republic
Ananbeh, Hanadi Abd Alrahman Ali
2019 - English
Lesní ekosystém v Evropě je již mnoho desetiletí ovlivňován antropogenní činností. Pařezina neboli výmladkový les bylo nejčastěji používanou lesnickou praxí v Evropě a od počátku 20. století byly lesní porosty opuštěny nebo přeměněny na vysoké lesy. Obecně platí, že antropogenní činnosti včetně lesního hospodaření (zejména sklizeň biomasy) způsobují změny v chemických, biochemických a biologických vlastnostech půdy. To následně ovlivňuje zdraví a kvalitu půdy, což může vest ke změnám funkce ekosystému půdy včetně změny klimatu. Všechny způsoby těžby lesů mohou nepříznivě ovlivňovat vlastnosti půdy, ale jejich opuštění nebo přeměna na vysoké lesy může mít pozitivní dopad na jejich obnovu. Předkládaná práce se zabývala hodnocením funkčnosti, zdraví a kvality půdy v různě obhospodařovaných dubových lesích v jihomoravském regionu České republiky s využitím aktivity půdních enzymů a funkční rozmanitosti mikrobiálních komunit jako bioindikátorů zdraví a kvality půdy. Tato práce dále prokázala potenciál půdních proteinů jako antimikrobiálního činidla proti multirezistentním mikrobiálním patogenům (tj. MRSA) s použitím různých experimentálních protokolů. Naše výsledky dokazují, že systém intenzivního hospodaření v minulosti, jako je např. pařezení, přispěl k úbytku organických látek v půdě a opuštění tohoto způsobu hospodaření zlepšilo celkovou situaci, a to snížením vedlejších účinků hospodaření v dlouhém časovém období a pomoci při obnově půdy pod rozsáhle řízeným porostem. Na druhé straně, půdní proteiny extrahované z výmlatkového lesa vykazovaly vyšší potenciál jako antimikrobiální činidlo než půdní proteiny extrahované z vysokého lesa. Tento výsledek poskytuje silný důkaz, že metody řízení ovlivňují složení, strukturu a funkci mikrobiálních komunit v důsledku změn mikro a makroklimatických podmínek v daném místě. Forest ecosystem in Europe has been affected by the anthropogenic activities for many decades. Coppicing was the most commonly used forest management practice in Europe and the coppice forests were abandoned or converted into high forests from the beginning of 20th century. In general, anthropogenic activities including forest management (especially biomass harvesting) cause modifications in soil chemical, biochemical, and biological properties that subsequently affects the soil health and quality which may affect the soil ecosystem functions including the climate change. However, all forests harvesting practices might have adverse effects on soil properties, but their abandoned or conversion into high forests can have positive impact on their recovery. The present thesis highlights the assessing of soil functionality, health and quality in differently managed sessile oak forest in the south Moravian region of the Czech Republic using soil enzyme activities and microbial community functional diversity as bio indicators for soil health and qualityy. In addition, this work proved the potential of soil proteins as antimicrobial agent against multi-resistant microbial pathogens (i.e. methicillin resistant staphylococcus aureus MRSA) using different experimental protocols. Our results provide evidence that the past intensive management system such as coppicing contributed to organic matter depletion in the soil and the abandonment of these forests has improved the overall situation, by reducing the side effects of the management within long time period and help the soil recovery under the extensively managed coppiced forest. On the other hand, the soil proteins extracted from the coppiced forest showed higher potential as antimicrobial agent than the soil proteins extracted from the high forest. This result provides strong evidence that the management practices affect the microbial community composition, structure, and function due to the changes in the micro and macroclimatic conditions in the managed site. Keywords: aktivity enzymů; mikrobiální komunita; půdní proteiny Available in digital repository of Mendel University.
Soil enzyme activities and microbial communities as bio indicators for soil recovery, health and quality in forest ecosystem in south Moravian region of the Czech Republic

Lesní ekosystém v Evropě je již mnoho desetiletí ovlivňován antropogenní činností. Pařezina neboli výmladkový les bylo nejčastěji používanou lesnickou praxí v Evropě a od počátku 20. století byly ...

Ananbeh, Hanadi Abd Alrahman Ali
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Wood Extractive Compounds - Extraction, Chemical composition, Biological activity, Native durability
Sablík, Pavel
2018 - English
Výzkum zaměřený na chemické složení dřeva je zásadní nejen pro využití tohoto materiálu k získávání látek pro dřevozpracující, potravinářský nebo farmaceutický průmysl. Nespočet vědeckých prací bylo motivováno poznatkem, že dřevo některých druhů dřevin vykazuje výrazně vyžší odolnost vůči působení biotických činitelů degradujících dřevní hmotu, a tudíž je jeho využití výrazně vhodnější pro náročnější aplikace, například zabudování v kontaktu se zemí nebo vodou. Tato významná vlastnost dřeva je připisována především obsahu extraktivních látek, které jsou produkovány při tvorbě jádrového dřeva. Tato disertační práce si proto klade za cíl zjistit možnosti využití extraktivních látek dřeva akátu (Robinia pseudoacacia L.) jako impregnačního prostředku pro zvýšení odolnosti dřeva s menší přirozenou odolností. Experimentální část práce byla provedena v prostorách a za použití vybavení Mendelovy university v Brně a to především v v laboratořích výzkumného centra v Útěchově. Článek 01 se zabývá ustanovením metodiky práce s extrakčním přístrojem fexIKA. Popisuje především kvantitativní možnosti zisku extraktivních látek při použití rozličných organických rozpouštědel. V rámci výzkumu prezentovaného v tomto článku bylo jako zdrojového materiálu využito dřeva (jádro a běl) a kůry akátu (Robinia pseudoacacia L.), jakožto zásadního zdroje pro další výzkum, a to především pro extrémně vysokou odolnost tohoto dřeva, přirozeně rostoucího ve střední Evropě. Výsledkem bylo stanovení metodiky práce pro základní rozpouštědla (aceton, benzen, cyklohexan, etanol a destilovanou vodu). Vliv jednotlivých extračních vstupů (velikost částic extrahovaného materiálu, typ rozpouštědla, teplota) na kvalitativní a kvantitativní výsledek extračního procesu byl předmětem zájmu výzkumného projektu prezentovaném v Článku 02. Ten prokázal srovnatelné výsledky extrakce s literárními zdroji. Zároveň byl popsán vliv výše zmíněných parametrů a metodou HPLC-HRMS identifikován obsah získaných extraktů. Přímé využití látek, získaných pomocí metodiky popsané v Článku 01 a extrahovaných s cílem vysokého podílu fenolických sloučenin podle výsledků Článku 02, bylo námětem Článku 03. Zde byla přímo prokázána fungicidní aktivita extraktivních látek akátu (Robinia pseudoacacia L.) a afrického padouku (Pterocarpus soyauxii Taub.) po tlakové impregnaci do bělového dřeva buku (Fagus sylvatica L.), které je hodnoceno třídou 5 jako netrvanlivé a v rámci experimentu ukázalo průměrné hmotnostní úbytky neošetřeného dřeva 43.6%. Po aplikaci extraktivních látek došlo ke zvýšení jeho odolnosti proti působení dřevokazné houby Trametes versicolor a to až na úrověň třídy 3 s průměrnou hmotnostní ztrátou 12.7%. Článek 04 pokračuje s výzkumem fixace extraktivních látek ve dřevě po impregnaci a testu vyluhovatelnosti. S cílem zvýšit fixaci impregnovaných látek ve dřevě bylo použito tepelného ošetření vzorků. Výsledky experimentu potvrdily významnou závyslost mezi fixací látek ve dřevě a tepelným ošetřením. Wood chemical composition research is of significant importance for various fields like wood-manufacturing, food and pharmaceutical industries. Much research work has been motivated by the fundamental knowledge that wood of some tree species demonstrate significantly higher native durability against biological degradation and therefore is much convenient to use in more demanding applications, e.g. in contact with soil or water. This important wood property was assign mainly to presence of extractive chemical compounds or secondary metabolites, produced by wood when heartwood is formed. The presented doctoral thesis aims to find the possibilities of how to utilize extractive chemical compounds found in Black locust (Robinia pseudoacacia L.) as treatment solutions. These can be used to increase the durability of low durable wood species. The experimental part of the presented thesis was carried out using the laboraties and equipment of the Mendel University in Brno, and their external laboratories of research centre in Útěchov. Paper 01 aims to establish methodology for extraction apparatus fexIKA. Describes mainly possibilities for quantitative gains of extractives when using various organic solvents. Within this papers research scope heartwood, sapwood and bark of Black locust were used as the source material. Black locust was choosen mainly due to its extremely high native durability, together with oak considered highest in Central Europe, and for longer term experimental plans and reason. The established methodology for primal solvents (acetone, benzene, cyclohexane, ethanol and distilled water) was the result of this paper. The influence of extraction inputs (particles size, solvent type and temperature) on quantitative and qualitative result of extraction process was the topic for research design presented in Paper 02. In the paper comparable results with literature and established fexIKA methodology were proven. Also the effect of the above mentioned inputs are described and extracted chemical content was identified using HPLC-HRMS technique. The possibility of utilizing chemical compounds obtained, based on Paper 01 extractive methodology, aimed for higher content of phenolic compounds according to Paper 02 results, were the topic of Paper 03. This research paper proves antifungal activity of Black locust (Robinia pseudoacacia L.) and African padauk (Pterocarpus soyauxii Taub.) extracts after impregnation into European beech (Fagus sylvatica L.) sapwood. This wood species is assessed as class 5 (not durable), with an average mass loss result after the durability test of untreated samples 43.6 %. Native durability of European beech wood was significantly improved after impregnation with extractives, mass loss resulted in average 12.7 %. This revalued treated beech sapwood into durability class 3. Paper 04 continues with a study of extractives retention in wood matrix after impregnation whilst introducing adjusted leaching tests. Despite standard EN 84, this research employed miniaturized Bravery wood blocks for impregnation and leaching tests, which were at the end shortened to 144 hours. In order to increase the biologicaly active chemical compounds retention in the specimens, heat treatment was used. The results of the experiment proved the significance between heat treatment and retention. Keywords: Extraktiva; Fagus sylvatica L.; fenolické látky; fexIKA metodika; HPLC–HRMS; impregnace; odolnost; Robinia pseudoacacia L.; tepelné ošetření; vyluhovatelnost Available in digital repository of Mendel University.
Wood Extractive Compounds - Extraction, Chemical composition, Biological activity, Native durability

Výzkum zaměřený na chemické složení dřeva je zásadní nejen pro využití tohoto materiálu k získávání látek pro dřevozpracující, potravinářský nebo farmaceutický průmysl. Nespočet vědeckých prací bylo ...

Sablík, Pavel
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Understanding the effect of biogenic & Xenobiotic substances on microbial metabolism in the soil
Datta, Rahul
2018 - English
Půda představuje jedno z přirozených stanovišť mikroorganismů, které se významným způsobem podílejí na neustálých přeměnách organických i anorganických látek. Otázky, se kterými se v současnosti potýká tato oblast zkoumání, vycházejí z výskytu cizorodých umělých látek (xenobiotika) v životním prostředí. Tyto xenobiotické látky nemají přirozený původ v přírodě, ale byly uměle syntetizovány člověkem. Ke kontaminaci prostředí xenobiotiky dochází s rozvojem hospodářské činnosti člověka (průmysl a zemědělství); xenobiotické látky jsou odolné vůči degradačním pochodům, hromadí se v půdě a působí na mikroorganismy. Biogenní látky jsou až na výjimky snadno rozložitelné. Pouze málo výzkumů bylo realizováno s cílem analyzovat souvislosti mezi výskytem biogenních a xenobiotických látek v půdě a jejich vlivy na mikroorganismy. Cílem předložené disertační práce bylo získání poznatků o vlivu biogenních a xenobiotických látek na metabolismus půdních mikroorganismů a zdokonalení postupů využívaných pro hodnocení vlivu chemikálií aplikovaných do půdy. Předložená disertační práce je rovněž věnována studiu půdních enzymů. Disertační práce je členěna do dvou částí. První teoretická část je dále podrobněji členěna na: a) přehledový článek o adsorpci enzymů na pevnou složku půdy a faktorech, které limitují jejich aktivitu. Tento přehledový článek shrnuje některé důležité poznatky publikované ve vědecké literatuře a poskytuje informace o adsorpci enzymů na pevnou složku půdy a faktorech, které limitují jejich aktivitu. V první části tohoto přehledového článku je zejména diskutována problematika interakcí enzymů s pevnou složkou půdy a kinetika adsorpce enzymů. Ve druhé části tohoto článku se zabývám problematikou faktorů, které mohou mít vliv na aktivitu adsorbovaných enzymů. b) přehledový článek o ligninu. Tento přehledový článek shrnuje poznatky o chemickém složení ligninu a jeho obsahu v lesních půdách, biodegradaci ligninu a mikroorganismech produkujících ligninolytické enzymy; mezi nejprostudovanější ligninolytické enzymy patří ligninperoxidasa, mangan-dependentní peroxidasa a jiné versatilní peroxidasy. c) článek o vlivu agrochemikálií na půdu a půdní mikroorganismy. Cílem tohoto přehledového článku bylo shrnutí poznatků o vlivu agrochemikálií na trvalou udržitelnost a zdraví půdy. Druhá experimentální část obsahuje poznatky o vlivu xenobiotických (chlortetracyklin a sulfapyridin) a biogenních látek (kyselina askorbová a aminokyseliny) na půdní mikroorganismy. Získané výsledky ukázaly vliv chlortetracyklinu a sulfapyridinu na aktivitu půdních enzymů v závislosti na studovaném enzymu a použitém antibiotiku. V rámci této experimentální části byl rovněž studován vliv oxytetracyklinu a sulfamethoxazolu na strukturu a funkci mikrobiálního společenstva v půdě. Získané výsledky ukázaly rozdílný vliv obou testovaných antibiotik na kumulativní respiraci a uhlík mikrobiální biomasy v půdě. V rámci předložené disertační práce bylo také realizováno studium respirace lesních půd po aplikaci kyseliny askorbové a aminokyselin. Získané výsledky těchto experimentů ukázaly vzrůst respirační aktivity po aplikaci kyseliny askorbové či kyseliny askorbové v kombinaci s aminokyselinami v závislosti na vlastnostech testovaných půdních vzorků; maximální respirační aktivita v kyselých půdách byla indukována po přídavku kyseliny L-glutamové a v zásaditých půdách po přídavku beta-alaninu. Velikost otvorů sít má významný vliv na narušení půdy, které ovlivňují strukturu pórů, houbové hyfy, podíl plísní k bakteriím a frakce organické hmoty. Účinky jsou závislé na půdním typu a vegetačním krytu. Prosévání přes 2 mm síta zvyšuje mineralizaci exogenně dodaných sacharidů a fenolických látek ve srovnání s 5 mm a síty s průkazným významem (p<0,05), a to zejména v organických horizontech, v důsledku zvýšeného mikrobiálního metabolismu a změn dalších vlastností půdy. Soil is one of the natural habitats of microorganisms that are significantly involved in the continuous transformation of organic and inorganic substances. The issues currently faced by this area of research are based on the occurrence of extraneous synthetic substances (xenobiotics) in the environment. These xenobiotics do not have a natural origin but have been artificially synthesized by humans. The contamination of the xenobiotic environment occurs with the development of human economic activity (industry and agriculture); xenobiotics are resistant to degradation processes, accumulate in soil and act on microorganisms. Biogenic substances are, by way of exception, easily decomposable. Few studies have been conducted to analyze the relationship between the occurrence of biogenic and xenobiotic substances in soil and their effects on microorganisms. The aim of this dissertation was to gain knowledge about the influence of biogenic and xenobiotic substances on the metabolism of soil microorganisms and to improve the procedures used to evaluate the influence of chemicals applied to the soil. This dissertation is also devoted to the study of soil enzymes. The dissertation is divided into two parts. The first theoretical part is further divided into: a) a review article on adsorption of enzymes to the solid soil component and factors limiting their activity. This review article summarizes some of the important findings published in the scientific literature and provides information on adsorption of enzymes to the solid soil component and factors limiting their activity. The first part of this review article discusses in particular the problems of enzyme interactions with the solid soil component and enzyme adsorption kinetics. In the second part of this paper I deal with the issue of factors that can affect the activity of adsorbed enzymes (b) An overview on lignin. This review article summarizes the knowledge about the chemical composition of lignin and its content in forest soils, lignin biodegradation and microorganisms producing ligninolytic enzymes; lignin peroxidase, manganese-dependent peroxidase and other versatile peroxidases are amongst the most conspicuous ligninolytic enzymes. (c) An article on the influence of agrochemicals on soil and soil micro-organisms. The aim of this review article was to summarize the knowledge of the influence of agrochemicals on sustainability and soil health. The second experimental part contains knowledge about the effects of xenobiotic (chlortetracycline and sulfapyridine) and biogenic substances (ascorbic acid and amino acids) on soil microorganisms. The results obtained showed the effect of chlortetracycline and sulfapyridine on the activity of soil enzymes depending on the enzyme studied and the antibiotic used. Within this experimental part, the influence of oxytetracycline and sulfamethoxazole on the structure and function of the microbial community in the soil was also studied. The results obtained showed the different effects of both tested antibiotics on cumulative respiration and carbon microbial biomass in soil. In the framework of this dissertation, a study of respiration of forest soils after application of ascorbic acid and amino acids was also carried out. The results obtained from these experiments showed an increase in respiratory activity after administration of ascorbic acid or ascorbic acid in combination with amino acids, depending on the properties of the soil samples tested; maximum respiratory activity in acidic soils was induced after the addition of L-glutamic acid and alkaline soils after the addition of beta-alanine. The size of the mesh holes has a significant effect on soil disturbance that affects pore structure, fungal hyphae, fungal fraction and bacterial fraction. The effects are dependent on the soil type and the vegetation cover. Sifting through 2 mm sieve increases the mineralization of exogenously supplied carbohydrates and phenolic substances compared to 5 mm and the sieve of significant importance (p <0.05), especially in organic horizons, due to increased microbial metabolism and changes in other soil properties. Keywords: enzymová adsorpce; lignin; xenobiotikum; půdy Available in digital repository of Mendel University.
Understanding the effect of biogenic & Xenobiotic substances on microbial metabolism in the soil

Půda představuje jedno z přirozených stanovišť mikroorganismů, které se významným způsobem podílejí na neustálých přeměnách organických i anorganických látek. Otázky, se kterými se v současnosti ...

Datta, Rahul
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Studies on Antimicrobial Resistance in Pathogenic Bacteria
Jelínková, Pavlína
2018 - English
Bakteriální infekce způsobené patogenními mikroorganismy jsou řazeny mezi jednu ze závažných světových zdravotních problémů. V posledních desetiletích je rezistence bakterií vůči antimikrobiálním látkám považována za hlavní problém v humánní i veterinární oblasti. Disertační práce se zabývá vývojem a hodnocením biologické aktivity antimikrobiálních látek s následným popsáním mechanismu rezistence na antibiotika z molekulárně mikrobiologického hlediska. V experimentální části práce byly pro vývoj nových antimikrobiálních látek a testování jejich inhibičního efektu na bakteriální růst použity nanomateriály, antimikrobiální peptidy, antibiotika a v neposlední řadě kompozity těchto materiálů. Syntetizované antimikrobiální látky byly fyzikálně a chemicky charakterizovány a jejich biologická aktivita byla testována základními mikrobiologickými a molekulárními metodami. Z výsledků je vidět, že vytvořené kompozity mohou překonat stávající mechanismy rezistence vůči léčivým přípravkům, vykazují výbornou biokompatibilitu a v budoucnosti by mohly být uplatněny v klinické praxi. Bacterial infections caused by pathogenic microorganisms are classified among one of the major global health problems. In recent decades, bacterial resistance to antimicrobials has been seen as a major problem in the human and veterinary fields. The dissertation thesis is focused on the development and evaluation of the biological activity of antimicrobial agents, followed by describing the mechanism of antibiotic resistance from a molecularly microbiologically aspects. In the experimental part the nanomaterials, antimicrobial peptides, antibiotics and also the composites from these materials have been used for development of new antimicrobial agents and subsequently tested for their inhibitory effect on bacterial growth. The synthesized antimicrobials were physically and chemically characterized and their biological activity was established by basic microbiological and molecular methods. The results show that the produced composites can overcome existing drug resistance mechanisms, show excellent biocompatibility, and can be used in clinical practice in the future. Keywords: antibiotika; bakterie; rezistence; mikrobiologie Available in digital repository of Mendel University.
Studies on Antimicrobial Resistance in Pathogenic Bacteria

Bakteriální infekce způsobené patogenními mikroorganismy jsou řazeny mezi jednu ze závažných světových zdravotních problémů. V posledních desetiletích je rezistence bakterií vůči antimikrobiálním ...

Jelínková, Pavlína
Mendelova univerzita v Brně, 2018

The reaction of phytophagous on differenced manganese content in the diet
Martinek, Petr
2018 - English
The rapid adaptation of insect species on environment changes can represent a significant advantage for their development and consequently a great negative effect for the stability of forest ecosystems. Larval individuals of Cabera pusaria and Lymantria dispar and adults of Melolontha hippocastani and Phillobius arborator is in general widely expanded species of herbivorous insects in European regions and with them are connected huge economic and ecological losses. The composition of food (biogenic elements, trace elements, heavy metals, proteins, carbohydrates etc.) is the main parameter of food quality. Laboratory experiment with natural diet (assimilation apparatus of Quercus petraea and Betula pendula) in control conditions (temperature, humidity, and light) were used for determination of insects’ reactions to increased concentration of manganese in the diet. Food was contaminated by soaking in solutions of MnCl2.4H2O with graded manganese concentrations. On the base of experiment design and character of reared experimental species we determined the food consumption, the activity period of adults, the mortality of larvae, the quantity of eggs laying, the dry mass and live weight of experimental individuals, concentrations of manganese in unconsumed food, excrement and lyophilized bodies, larval and pupal exuviae. Mentioned parameters were observed for determination of reactions of experimental insect species on changed food quality via the presence of high manganese contents. The results showed, that the reactions of individual experimental animals were very different. We observed the negative reaction to high manganese content in the diet of L. dispar larvae with the tendency of its compensation (the increasing food consumption rate and prolongation of development). Caterpillars of C. pusaria were very sensitive to changed food quality and therefore we observed high mortality. On the other side, the high manganese content in the diet of P. arborator in the laboratory conditions influenced neither their food intake nor their mortality. For individuals of M. hippocastani very high content of manganese in the diet significantly influenced the food consumption and thereby their development(distortion of copulation and consequent eggs laying). We observed the repellent effect of high levels of manganese in the diet. In all cases, the elimination mechanisms of surplus manganese in the diet were observed. Individuals in experiments exuded manganese through the digestive system into excrements and by incorporation of it into unspecified parts of their adult body without direct physiology activity or in exuviae of caterpillars. The rapid adaptation of insect species on environment changes can represent a significant advantage for their development and consequently a great negative effect for the stability of forest ecosystems. Larval individuals of Cabera pusaria and Lymantria dispar and adults of Melolontha hippocastani and Phillobius arborator is in general widely expanded species of herbivorous insects in European regions and with them are connected huge economic and ecological losses. The composition of food (biogenic elements, trace elements, heavy metals, proteins, carbohydrates etc.) is the main parameter of food quality. Laboratory experiment with natural diet (assimilation apparatus of Quercus petraea and Betula pendula) in control conditions (temperature, humidity, and light) were used for determination of insects’ reactions to increased concentration of manganese in the diet. Food was contaminated by soaking in solutions of MnCl2.4H2O with graded manganese concentrations. On the base of experiment design and character of reared experimental species we determined the food consumption, the activity period of adults, the mortality of larvae, the quantity of eggs laying, the dry mass and live weight of experimental individuals, concentrations of manganese in unconsumed food, excrement and lyophilized bodies, larval and pupal exuviae. Mentioned parameters were observed for determination of reactions of experimental insect species on changed food quality via the presence of high manganese contents. The results showed, that the reactions of individual experimental animals were very different. We observed the negative reaction to high manganese content in the diet of L. dispar larvae with the tendency of its compensation (the increasing food consumption rate and prolongation of development). Caterpillars of C. pusaria were very sensitive to changed food quality and therefore we observed high mortality. On the other side, the high manganese content in the diet of P. arborator in the laboratory conditions influenced neither their food intake nor their mortality. For individuals of M. hippocastani very high content of manganese in the diet significantly influenced the food consumption and thereby their development(distortion of copulation and consequent eggs laying). We observed the repellent effect of high levels of manganese in the diet. In all cases, the elimination mechanisms of surplus manganese in the diet were observed. Individuals in experiments exuded manganese through the digestive system into excrements and by incorporation of it into unspecified parts of their adult body without direct physiology activity or in exuviae of caterpillars. Keywords: bekyně velkohlavá; bříza; dub; chroust maďalový; listohlod stromový; Mn; mortalita; přírodní potrava; světlokřídlec obecný; vývoj Available to registered users in the Library of Mendel University.
The reaction of phytophagous on differenced manganese content in the diet

The rapid adaptation of insect species on environment changes can represent a significant advantage for their development and consequently a great negative effect for the stability of forest ...

Martinek, Petr
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Selected impacts of missing data problem in economics
Uenal, Hatice
2018 - English
Dizertační práce se zaměřuje na specifický ekonomický problém vyplývající z problematiky chybějících hodnot v rozsáhlých datových souborech. Obecně kvalitní zpracování dat a statistické analýzy promítající se do následného rozhodování striktně závisí na kvalitě používaných datových souborů. Zároveň však ideální případ kompletní datové základny s dostatečným rozsahem a reliabilitou v praxi nastává velmi zřídka. Navíc, dosažená kvalita dat přímo souvisí s náklady na jejich sběr. V konkrétních aplikacích stojíme tedy před problémem, jak dosáhnout dostatečně kvalitního souboru dat při omezených finančních prostředcích. V aplikacích, které jsou mimořádně náročné z hlediska rozsahu a kvality dat, pak nastává otázka, zda je možné dosáhnout časové a finanční úspory ve fázi sběru dat např. zkrácením doby sledování vzorku či zmenšením celkového pozorovaného rozsahu souboru při požadavku na dostatečnou kvalitu výsledného souboru. Tato práce se zabývá: (i) výzkumem možností kvalitního doplnění chybějících dat do neúplných souborů a zaměřuje se na vyhodnocení celkové kvality zejména s ohledem na reliabilitu a reprezentativnost doplněných souborů; (ii) kvantitativním odhadem možných úspor pro situace, kde doplněné soubory vykazují dostatečné kvalitativní charakteristiky. Jelikož daný výzkum není možné provádět pouze v teoretické rovině, věnuje se práce výzkumu paralelně na třech významných typech datových souborů: ekonomickém, technickodopravním a medicínském. Konkrétně jsou provedeny podrobné rozbory podkladových dat, vybrány a aplikovány vhodné metody doplnění chybějících hodnot a nakonec je statisticky vyhodnocena dosažená kvalita, reliabilita a mohutnost datové základny pro případ (1) podkladových dat pro bankrotní modely, (2) technicko-dopravních dat a (3) dat pacientů nemocných rakovinou. Je rovněž provedena ekonomická analýza možných úspor a práce prezentuje konkrétní doporučení pro realistickou a ekonomicky vhodnou aplikaci metod nahrazení chybějících dat v jednotlivých oborech při zachování reprezentativnosti datových souborů. Data sources and data quality are indispensable in economical, medical, pharmaceutical or other studies and provide the basis for reliable study results in numerous research questions. Depending on the purpose of use, a high quality of data is a prerequisite. However, with increasing registry quality, costs also increase accordingly. Considering these time and cost consuming factors, this work is an attempt to estimate the cost advantages when applying statistical tools to existing registry data. This includes methodological considerations and suggestions regarding the evaluation of data quality including factors such as bias and reliability after dealing properly (or not) with missing data (MD), and possible consequences when ignoring the incompleteness of data. Results for the quality analysis of the gastric cancer patients’ data example showed that millions of Euros in study costs can be saved by reducing the time horizon. On average, €523,126.70 can be saved for every year that the study duration is shortened. Replacing additionally the over 25% of MD in some variables, data quality was immensely improved, but still showed quality difficulties, which – beside MD in variables – could be an indication for completely missing entries of patients in the registry. Capturerecapture methods were therefore discussed to demonstrate how the total completeness in a registry can be estimated. Since it was not possible to illustrate the CARE method with the example of the gastric cancer patients due to the given data structure (no access to required variables), other data sets had to be chosen – the publicly accessible data of the amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and data of towed vehicles in the City of Chicago. The consequence of ignoring MD was further analyzed using bankruptcy prediction data sets of agribusiness companies and confirmed the assumption that MD have a negative impact on the data quality, in this case also regarding the misclassifications of predictions of bankrupted companies. Using the decision tree method (known as one of the most suitable methods in predicting financial distress), the percentage of correctly bankruptcy-predicted of bankrupted companies (one year to bankruptcy) with MD imputation was 87.5%, whereas it was only 60% when completely omitting MD. Overall, my findings showed dearly the importance of statistical methods to improve data quality which in turn helps to avoid drawing biased conclusions due to incomplete data. Keywords: kvalita dat; kvalita registru; metoda capture-recapture Available in digital repository of Mendel University.
Selected impacts of missing data problem in economics

Dizertační práce se zaměřuje na specifický ekonomický problém vyplývající z problematiky chybějících hodnot v rozsáhlých datových souborech. Obecně kvalitní zpracování dat a statistické analýzy ...

Uenal, Hatice
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Influence of environment and genotype on accumulation of selected antioxidants in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.)
Granda Cruz, Leiter
2018 - English
Homogenita plodin používaných pro lidskou výživu je důvodem, proč potraviny často nesplňují požadavky na nutričně vyváženou stravu, což způsobuje zdravotní problémy. Z tohoto důvodu by měly být prováděny další studie s cílem objasnit nutriční aspekty málo známých či využívaných plodin nebo jejich odrůd s cílem podpořit jejich spotřebu. Např. merlík čilský – quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) obsahuje látky, jejichž funkční vlastnosti zlepšují nutriční kvalitu lidské stravy. Za tímto účelem byly v této práci stanoveny obsahy vybraných látek - vitamínů a antioxidantů - v semenech několika odrůd quinoy a porovnány s obsahem těchto látek v zrnu vybraných odrůd ječmene a pšenice. Cílové látky - vitamín E, vitamín B1 (thiamin), vitamín B2 (riboflavin) a vitamín B6 (pyridoxin) byly stanoveny metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí. Aktivita antioxidačního enzymu superoxiddismutázy (SOD) byla stanovena pomocí komerčního setu na principu inhibice reakce tvorby barevného komplexu a dále byla provedena charakteristika zrn pomocí zobrazovacích technik. Obsah cílových látek byl hodnocen v semenech šesti genotypů quinoy, pěstovaných na dvou různých lokalitách v České republice (Žabčice a Olomouc). Zároveň byla hodnocena adaptační schopnost těchto odrůd na pěstitelské podmínky. U genotypů quinoy byla zjištěna rozmanitost výskytu obsahu sledovaných látek v závislosti na podmínkách prostředí. Maloparcelní experimenty s odrůdou “Titicaca” v České republice umožnily vyspecifikovat některá pěstitelská doporučení pro quinou, která jsou v této práci popsána. Výsledky jednoznačně ukázaly potenciál quinoy pro celkové zlepšení kvality stravy a dále potvrdily vliv různých genotypů a pěstebních podmínek na obsah zdraví prospěšných látek v quinoy a předpoklady adaptace některých jejích odrůd na mírné klimatické podmínky. The homogeneity of crops used for human nutrition is the reason why diets often do not meet the requirements for a nutritionally balanced food and can cause health problems. Because of that, more studies should be carried out in order to clarify nutritional aspects of underutilized crops or varieties and encourage their consumption. Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.), for example, contains several compounds whose functional properties can improve nutritional quality of human diet. Thus, the content of selected compounds - vitamins and antioxidants - was determined in seeds of several quinoa varieties and compared with selected varieties of barley and wheat. Target analytes - vitamin E isomers, vitamin B1 (thiamine), vitamin B2 (riboflavin) and vitamin B6 (pyridoxine) were determined by HPLC with fluorescence detection. The activity of the antioxidant enzyme superoxide dismutase (SOD) was determined using a commercial set based on the inhibition of the reaction of colour complex formation. Grain characteristics were obtained using imaging techniques. The content of target analytes was evaluated in the seeds of six quinoa genotypes grown in two different localities in the Czech Republic (Žabčice and Olomouc). At the same time, the ability of these varieties to adapt for growing conditions was assessed. The quinoa genotypes revealed a wide range of the content of monitored substances, depending on environmental conditions. Small-scale experiments with the "Titicaca" variety carried out in the Czech Republic enabled the specification of several recommendations for quinoa breeding described in this paper. The results unambiguously demonstrated the potential of quinoa use for overall improvement of human diet quality and further confirmed the effect of different genotypes and growth conditions on the content of functional substances in quinoa, as well as the assumptions of adaptation possibilities of some of its varieties to mild climatic conditions. Keywords: Quinoa; superoxid dismutáza; vitamín E Available in digital repository of Mendel University.
Influence of environment and genotype on accumulation of selected antioxidants in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.)

Homogenita plodin používaných pro lidskou výživu je důvodem, proč potraviny často nesplňují požadavky na nutričně vyváženou stravu, což způsobuje zdravotní problémy. Z tohoto důvodu by měly být ...

Granda Cruz, Leiter
Mendelova univerzita v Brně, 2018

The effect of differences in composition and structure of field pea crops on abundances and distribution of insect pests
Seidenglanz, Marek
2018 - English
V první části disertační práce jsou uvedeny postupy hodnocení a výsledky pokusů zaměřených na srovnávání disperse kyjatky hrachové (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) a pestřenek (Diptera: Syrphidae; predátor kyjatek) a jejich vzájemných časových a prostorových asociací v porostech hrachových monokultur (Pisum sativum L.) a směsek hrachu s ječmenem (2014 – 2016). Druhá část disertace se zabývá zozdílnou vypovídající hodnotou maloparcelových a velkoparcelových pokusů zaměřených na porovnávání vývoje výskytů kyjatky hrachové a jejich přirozených nepřátel v hracových monokulturách a hrachových směskách (2013 – 2015). Ve třetí části disertační práce byly hodnoceny výskyty a disperse vajíček zrnokaza hrachového (B. pisorum) a semen napadených tímto škůdcem ve čtyřech odlišně struktorovaných porostech hrachu. Pokusy probíhaly v letech 2015 – 2017. pisum Harris, 1776) and syrphids (Diptera: Syrphidae; aphid´s predators) and their spatio-temporal associations in pea (Pisum sativum L.) monocrops and pea/spring barley intercrops were assessed (2014 – 2016). The second part of the dissertation thesis was based on the comparisons of abundances of pea aphid (A. pisum) and their natural enemies found on field pea plants, grown either as a monoculture or intercropped with spring cereals in small plot trials vs. large plot trials (2013 - 2015). In the third part of the dissertation thesis (2015 – 2017) the abundances and the distributions of B. pisorum eggs and the seeds infested by the insect pest were assessed in four differently structured field pea crops. Keywords: Acyrthosiphon pisum; Bruchus pisorum; Pisum sativum Available in digital repository of Mendel University.
The effect of differences in composition and structure of field pea crops on abundances and distribution of insect pests

V první části disertační práce jsou uvedeny postupy hodnocení a výsledky pokusů zaměřených na srovnávání disperse kyjatky hrachové (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) a pestřenek (Diptera: Syrphidae; ...

Seidenglanz, Marek
Mendelova univerzita v Brně, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases