Number of found documents: 41
Published from to

Využitie genetických markerov u hexaploidných pšeníc s neštandartným sfarbením obilky
Štiasna, Klára
2019 - Slovak
U 25 genotypů pšenice s nestandardním zbarvením obilek byly vykonány molekulárně genetické analýzy zaměřené na vybrané aspekty technologické kvality. Byl sledován výskyt nulových alel pro gen odpovědný za syntézu amylózy, GBSSI, tzv. „waxy gen“. U 20 % genotypů byla detekována nulová alela Wx-B1, ostatní nulové alely pozorovány nebyly. Dále byla analyzována alelická skladba genů podmiňujících tvrdost obilek, Pina a Pinb. U tří genotypů se alely nepodařilo identifikovat. U Pina se v kolekci vyskytovala pouze standardní alela Pina-D1a, u Pinb byla pozorována větší variabilita, 36 % genotypů neslo standardní alelu Pinb-D1a, 40 % alelu Pinb-D1b a 12 % alelu Pinb-D1d. Byla změřena instrumentální tvrdost, která korelovala se zjištěným alelickým stavem genotypů. Na základě propustnosti laserového paprsku skrz obilky byla stanovena jejich textura. Výskyt moučnatých obilek se pohyboval od 0 % do 100 %. Textura a tvrdost spolu nekorelují na instrumentální ani genetické úrovni. Výskyt nulové alely Wx-B1 se nijak neprojevil na tvrdosti obilek ani na jejich textuře. U pěti genotypů s modrým, purpurovým a bílým zabarvením obilky byly získány částečné sekvence strukturních genů biosyntetické dráhy anthokyanů, F3H a DFR. Mezi jednotlivými kopiemi genů byly pozorovány jednonukleotidové polymorfizmy. Molecular genetic analyses focused on selected aspects of technological quality were carried out on 25 wheat genotypes with non-standard coloured caryopses. Occurrence of null alleles was observed for the GBSSI gene responsible for amylose synthesis, the so-called waxy gene. Null allele Wx-B1 was found in 20 % of the genotypes, other null alleles were not observed. Allelic state of Pina and Pinb genes affecting caryopsis hardness was analysed too. Allele identification of three genotypes was not successful. In the Pina case, only the wild-type allele Pina-D1a was present, in the Pinb wider variability was observed, 36 % of the genotypes carried wild-type Pinb-D1a allele, 40 % carried Pinb-D1b allele and 12 % Pinb-D1d allele. Instrumental hardness was measured and it correlated with the detected allelic state. Caryopses texture was determined based on the laser beam transmission through the caryopsis. Occurrence of mealy caryopses ranged from 0 % to 100 %. Caryopsis texture and hard-ness do not correlate neither on the instrumental nor on the genetic basis. Null allele Wx-B1 occurrence did not influence the caryopsis hardness nor their texture. Partial sequences of F3H a DFR structural genes of the anthocyanin biosynthetic pathway were obtained at five genotypes with blue, purple and white caryopses. Single nucleotide polymorphisms among individual gene copies were observed. Keywords: anthokyany; tvrdost; waxy Available in digital repository of Mendel University.
Využitie genetických markerov u hexaploidných pšeníc s neštandartným sfarbením obilky

U 25 genotypů pšenice s nestandardním zbarvením obilek byly vykonány molekulárně genetické analýzy zaměřené na vybrané aspekty technologické kvality. Byl sledován výskyt nulových alel pro gen ...

Štiasna, Klára
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Štúdium burín vo viniciach a možnosti zefektívnenia ich regulácie
Porčová, Lenka
2018 - Slovak
V první části disertační práce byl hodnocený vliv managementu údržby vinohradu na druhové spektrum plevelů. Aktuální zaplevelení bylo hodnoceno pomocí fytocenologických snímků a získané data byly vyhodnoceny pomocí mnohorozměrné analýzy ekologických dat (CCA). Druhové spektrum rostlin bylo nejbohatší v zatravněném meziřadí. Nejmíň druhů rostlin se nacházelo v příkmenném pásu. K vyhodnocení potenciálního zaplevelení byla použita extrakční metoda. Největší množství semen se nacházelo v půdních vzorkách y kultivovaného meziřadí. Na všech hodnocených stanovištích se nejčastěji vyskytovaly stejné druhy plevelů a to Amaranthus sp., Portulaca oleracea, Chenopodium album a Stellaria media. Na základě výsledků je možné konstatovat, že management údržby vinohradu má výrazný vliv na aktuální i potenciální zaplevelení vinohradu. V druhé části se práce zaobírá hodnocením účinnosti různých koncentrací přípravků Basta15 a Touchdown quattro na vybrané druhy plevelů. Přípravek Basta 15 měl dostatečnou účinnost na druhy Bromus hordeaceus a Tripleurospermum perforatum. Přípravek Touchdown quattro měl dostatečnou účinnost na druhy Arrhenatherum elatius, Bromus hordeaceus, Lolium perenne a Tripleurospermum perforatum. Ani jeden z přípravků neměl dostatečnou účinnost na druh Convolvulus arvensis. The impact of the maintenance management of the vineyard on the weed spectrum was evaluated in the first part of the dissertation thesis. Actual weed infestation was assessed by phytoceonological reléves and the obtained data was evaluated using a multidimensional analysis of ecological data (CCA). The largest number of plant species was in the grass-covered inter-space between rows. The smallest number of plant species was in the place below the grapevine. The extraction method was used to evaluate the soil seedbank. The largest number of seeds were found in soil samples from the cultivated inter-space between rows. The most common species of weeds were Amaranthus sp., Portulaca oleracea, Chenopodium album and Stellaria media. Based on the results, we can state that the maintenance management of the vineyard has a statistically significant impact on the actual weed infestation and the soil seedbank. In the second part it was evaluated the efficacy of the different concentrations of herbicides Basta15 and Touchdown quattro on selected weeds. Basta15 had sufficient efficacy at species Bromus hordaceus and Tripleurospermum perforatum. Touchdown quattro had sufficient efficacy at species Arrhenatherum elatius, Bromus hordeaceus, Lolium perenne and Tripleurospermum perforatum. None of the herbicides had sufficient efficacy at Convolvulus arvensis. Keywords: plevele; regulace; vinohrady Available in digital repository of Mendel University.
Štúdium burín vo viniciach a možnosti zefektívnenia ich regulácie

V první části disertační práce byl hodnocený vliv managementu údržby vinohradu na druhové spektrum plevelů. Aktuální zaplevelení bylo hodnoceno pomocí fytocenologických snímků a získané data byly ...

Porčová, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Analýza parametrov trakčného ústrojenstva ťažobno-dopravných strojov a ich vplyvu na pôdne prostredie
Marušiak, Milan
2018 - Slovak
Disertační práce se zaoberá analýzou trakčního ústrojenství lesních strojů a působením přejezdu stroje na půdní prostředí. V rámci práce je řešena problematika přenosu hnaceí síly v trakčním ústrojí, kde je vypracovaná trakční charakteristika pro čtyři nejpoužívanejší druhy přenosu. V oblasti působení stroje na půdu je rozpracována problematika stanovení kontaktního tlaku na půdu a hloubky koleje při prvním a vícenásobním přejezdu stroje. Zvláštní pozornost je vřnována výpočtu dynamického zatížení kde je jako vstupní parametr použita rychlost stroje. Důležitou částí práce je verifikáce výpočtových vztahů pro stanovení dalších parametrů (kontaktní plocha pneumatiky, kontaktní tlak s půdou, valivý odpor, hloubka koleje) s naměřenými údajmi. V poslední sti práce jsou porovnávány mobility stroje podle metody WES a MMP, spolu s odhadem mobility podle koeficientů valivého odporu a tažní síly. Výsledkem analýzy trakčního ústrojí je vytvoření výpočtové aplikáce v programe MS Excel která poskytuje základní údaje o mobilitě stroje v teréne. This PhD thesis deals with analysis of the forest machines traction device and the ma-chine operation to the soil environment. Within the thesis are solved problems covering transmission of drive force in the traction device, where the traction characteristic for most used types of transmission is developed. Within the scope of machine action on the soil there is elaborated problem of the soil contact pressure determination and the rut depth determination by the first and multiple passage of the machine. Particular attention is paid to dynamic load calculation where the vehicle speed is used as input para-meter. An important part of this work is the verification of the calculation relationships for determination of several parameters (tire contact area, soil contact pressure, rolling resistance, rut depth) with the measured data. The last part of this thesis compares ma-chine mobility calculations according to the WES and MMP method, together with the mobility estimation according to the rolling resistance coefficient and the pulling force. The result of traction analysis is the creation of a computing application in MS Excel which provides basic data on machine mobility in the field. Keywords: dynamické zatížení náprav; hloubka koleje; jezdní odpory; kontaktní tlak na půdu; metoda WES; trakční síla Available in digital repository of Mendel University.
Analýza parametrov trakčného ústrojenstva ťažobno-dopravných strojov a ich vplyvu na pôdne prostredie

Disertační práce se zaoberá analýzou trakčního ústrojenství lesních strojů a působením přejezdu stroje na půdní prostředí. V rámci práce je řešena problematika přenosu hnaceí síly v trakčním ústrojí, ...

Marušiak, Milan
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Vyhodnotenie exteriérových vlastností huculských koní vo vybraných chovoch v Európe
Oravcová, Ivana
2018 - Slovak
Cílem disertační práce bylo porovnat mezi sebou exteriérové vlastnosti huculských koní z hlediska věku, pohlaví, linie, místa měření a krajiny měření. Měření probíhala v 4 krajinách v 12 chovech huculských koní. Nejprve jsme zpracovali podmínky chovu a rozbor chovného materiálu. Následně jsme změřili v každém chovu 14 tělesných rozměrů. Z těchto rozměrů jsme vypočítali 7 hipometrických indexů a všechny hodnoty jsme statisticky zpracovali a porovnali mezi sebou pomocí statistického programu Unistat 6.5. Nejvíce statisticky průkazných rozdílů bylo zjištěných při efektu místa a krajiny měření. České a slovenské huculské koně jsou vyšší, mohutnější a kompatnejší, ale se slabší kostrou. Maďarské koně jsou poměrně vysoké ale krátké, nejméně mohutné a dosahují i nižší index kompaktnosti, mají však nejsilnější kostru. Polské hucule jsou nejnižší, nejdelší a nejvíce přestavěny. Vyhodnocením vlivu efektu pohlaví jsme zjistili, že klisny jsou průkazně delší a mohutnější, mají delší a širší pánev a jemnější kostru. Jedinci linie Oušor a Prislop dosahují průkazně vyšší výškové rozměry, jedinci linie Polan a Goral nížší. Průkazně kratší hlavu mají zástupci linie Goral, delší zástupci linie Prislop, kteří jsou, vzhledem k nejvyšší kohoutkové výšce hůlkové, nejméně kostnaté. Nejkostnatejší je linie Gurgul a Oušor. Vyhodnocením vlivu efektu věkové kategorie se ukázalo, že rostoucí věk nemá vliv na rozměry délky a šířky pánve, délky hlavy ani na kohoutkovou výšku hůlkovou a páskovou. Se stoupajícím věkem klesá výška v sedle a kříži, což vede při konstantní kohoutkové výšce hůlkové ke snižování indexu přestavěnosti. Rozměry obvod a hloubka hrudníku s věkem od 7 do 18 roku postupně narůstají. The aim of the dissertation thesis was compared exterior of Hucul horses in terms of age, sex, sire line, place and country of measurement and tried to find out relative relations between these factors. The measurements were taken in 4 coutries in 12 places. At the beginning we targeted the breeding conditions and we analyzed stud material. Then we measured 14 body dimensions in every breeding. From these data the 7 hippometric indices were calculated and processed statistically using the statistical programme Unistat version 6.5. Most of the highly significant differences were differences between places and country of measurement. Hucul horses from Czech republic and Slovakia are higher, stronger and more compact but with weaker skeleton. Hucul horses from Hungary are also higher but shorter, less strong and less compact but with the strongest skeleton. Polish Hucul horses are the smallest but also longest with the most rebuilt body. However, they are rather bony. On the basis of the results of the analysis on the effect of sex we found out that mares are longer and stronger, with longer and wider pelvis and finer skeleton. Individuals from Oušor and Prislop lines are significantly higher, from Polan and Goral line smaller. Individuals from Goral line have shorter head, from Prislop line longer head. Individuals from Prislop line are, due to the highest high in wither, at least bony. The most bony is the Gurgul and Oušor line. Evaluation of the effect of age showed that the growing age does not affect the dimensions of the length and width of the pelvis, the length of the head, or the high in wither. With the rising age, the height in the saddle and croup decreases which leads to reduction of index of rebuildness. The dimensions of heart girth and depth of chest with the age from 7 to 18 years are gradually increasing. Keywords: hucul; místo měření; tělesné rozměry Available in digital repository of Mendel University.
Vyhodnotenie exteriérových vlastností huculských koní vo vybraných chovoch v Európe

Cílem disertační práce bylo porovnat mezi sebou exteriérové vlastnosti huculských koní z hlediska věku, pohlaví, linie, místa měření a krajiny měření. Měření probíhala v 4 krajinách v 12 chovech ...

Oravcová, Ivana
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Vplyv rastových regulátorov na efektívnosť využitia vody a odolonosť voči stresu such u vybraných odrod pšenici ozimnej
Barányiová, Irena
2018 - Slovak
Hlavným cieľom dizertačnej práce bolo preukázať vplyv exogénnej aplikácie rastových regulátorov na fyziológiu a celkový výnos pšenice ozimnej v podmienkach sucha. Pre účel vyhodnotenia vplyvu regulátorov rastu v podmienkach sucha bol založený v rokoch 2013-2014 a 2014-2015 poľný maloparcelkový experiment na pokusnej stanici v Žabčiciach. V experimente bol sledovaný vplyv regulátorov rastu na efektivitu využitia vody a odolnosť k pôsobeniu stresu sucha u ozimnej pšenice. Jednalo sa o účinnú látku chlormequate (CCC) aplikovanú vo fáze začiatku steblovania, trinexapac-ethyl aplikovanú vo fáze polovici steblovania, etephon s termínom aplikácie koniec steblovania a posledná bola aplikácia fungicídu zo skupiny strobilurínov (azoxystrobin) vykonaná vo fáze metania. Stres sucha bol indukovaný pomocou experimentálnych striešok, ktoré boli inštalované ku konci steblovania. V termínoch približne 2 a 4 týždne od začiatku pôsobenia stresu sucha boli vykonané fyziologické merania. Nízke hodnoty výnosov zrna boli zaznamenané v roku 2014 s priemernými výnosmi (4 až 6t.ha-1). Výnosy zrna boli najvyššie v roku 2015 s priemernými výnosmi (10 až 13 t.ha-1). Pozitívny vplyv rastových regulátorov sa preukázal hlavne v zvýšení výnosu a produktivity klasov. Pozitívny účinok rastových regulátorov na odstránenie negatívneho dopadu sucha pre rýchlosť asimilácie CO2 (Amax) bol preukázaný po aplikácii azoxystrobinu, v menšom rozsahu pri CCC a trinexapacu. Najnižší účinok na zníženie stresu sucha na Amax mal etephon. Negatívny dopad sucha na obsah chlorofylu bol štatisticky významne eliminovaný pri všetkých ošetreniach regulátormi rastu. Po vyhodnotení účinku regulátorov rastu a stresu sucha bolo zistené, že aplikácia regulátorov rastu obmedzuje vplyv stresu sucha na efektivitu využitia vody (WUE). Regulátory rastu zmierňujú taktiež negatívny dopad sucha na primárnu fázu fotosyntézy vyhodnotených pomocou parametrov fluorescencie chlorofylu. V komorovom experimente bol sledovaný vplyv regulátorov rastu pri kombinovanom účinku stresu sucha a vodného sýtostného doplnku (VPD). Najvyšší pozitívny efekt za sucha mali regulátory trinexapac-etyl a CCC a to pri nízkom aj vysokom VPD. The main objective of dissertation thesis was to show impact of exogenous application of growth regulators on physiology and the total yield of winter wheat under drought stress. For the purpose of assessing the impact of growth regulators under drought conditions, it was in 2013-2014 and 2014-2015 established field experiment at the field experimental station Žabčice. The field experiment monitored the effects of growth regulators on water use effeciency and tolerance to drought stress. We compared the effect of four growth regulators representing a different mode of action, the application time and potential of drought stress reduction. These were the active compound chlormequate (CCC) applied at the beginning of stem elongation, trinexapac-ethyl applied in the middle of stem elongation, etephon applied at the end of stem elongation and finally it was application of fungicide from the group of strobilurins (azoxystrobin) carried out at the heading growth stage. The drought stress was inducted by using experimental rain-out shelters that were installed at the end of stem elongation. Approximatelly 2 and 4 weeks after the beginning of drought stress, physiological measurements. Lower grain yields were recorded in 2014 with the average yields (4 to 6 t.ha-1). The highest grain yields were in 2015 with the average yields (10 to 13 t.ha-1).The positive impact of plant growth regulators was demonstrated mostly in increased yield and spike productivity. A positive effect of plant growth regulators on elimination of negative impact of drought in the parameter Amax was demonstrated after application of azoxystrobin, to a lesser extent after application of CCC and trinexapax. Etephon had the lowest impact on elimination of drought stress. The negative impact of drought stress on chlorophyll content was statistically significantly eliminated in all treatments by growth regulators. In addition, application of growth regulators reduced the impact of drought stress on water use efficiency (WUE). Growth regulators also mitigate a negative impact of drought stress on the primary phase of photosynthesis evaluated using chlorophyll fluorescence parameters. In the growth chamber experiment, the effect of growth regulators on the combined effect of drought stress and vapour pressure deficit (VPD) was studied. The highest positive effect in dry conditions had application of trinexapac-ethyl and CCC regulators under both low and high VPD. Keywords: pšenice ozimá; růstové regulátory; sucho; výnos zrna Available in digital repository of Mendel University.
Vplyv rastových regulátorov na efektívnosť využitia vody a odolonosť voči stresu such u vybraných odrod pšenici ozimnej

Hlavným cieľom dizertačnej práce bolo preukázať vplyv exogénnej aplikácie rastových regulátorov na fyziológiu a celkový výnos pšenice ozimnej v podmienkach sucha. Pre účel vyhodnotenia vplyvu ...

Barányiová, Irena
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Sentiment individuálnych investorov a verejne obchodované korporácie s vysokou tržnou kapitalizáciou
Bukovina, Jaroslav
2017 - Slovak
Disertační práce zkoumá vztah mezi sentimentem individuálních investorů a veřejně obchodovanými korporacemi s vysokou tržní kapitalizací. Sentiment na úrovni individuálních investorů je v práci aproximován sociální sítí Facebook. Web, respektive sociální média jsou hlavním zdrojem informací pro investiční rozhodování se individuálních investorů. Díky technologickému pokroku se dnes zvyšuje počet individuálních investorů. Současně, na základě teorie behaviorálních financí jsou individuální investoři definováni jako méně racionální ekonomické subjekty, které mohou být ovlivněny méně racionálními faktory (názorem, náladou společnosti), které nejsou podstatné pro fundamenty firem. Dopad sentimentu se zkoumá na úrovni objemu obchodů (likvidita) a cen akcií. Výsledky poukazují na negativní vztah mezi růstem aktivity na sociálních sítích a objemem obchodů respektive cenami akcií. Dosažený vliv je možné považovat za kauzální na základě charakteru dat a existence víkendového efektu. This thesis studies the relation between the sentiment of individual investors and large-cap publicly traded corporations. The sentiment of individual investors is proxied by social media Facebook. In terms of investment decision making, the web or social media are main sources of information for individual investors. Due to technological development, the number of individual investors is growing. According to the behavioral finance theory, individual investors are considered as less rational agents that react to less rational information (emotions, social mood or opinion) irrelevant to fundamentals of securities. The impact of sentiment is studied at the level of volume of trade (liquidity) and stock prices. The results show a negative link between growing social media activity and volume of trade/stock prices. Delivered results can be considered as causal due to nature of employed data and presence of a weekend effect. Keywords: individuální investoři; sentiment; sociální média Available in digital repository of Mendel University.
Sentiment individuálnych investorov a verejne obchodované korporácie s vysokou tržnou kapitalizáciou

Disertační práce zkoumá vztah mezi sentimentem individuálních investorů a veřejně obchodovanými korporacemi s vysokou tržní kapitalizací. Sentiment na úrovni individuálních investorů je v práci ...

Bukovina, Jaroslav
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Hodnotenie obsahu sekundárnych metabolitov a ďalších vybraných zložek v odrodách bazalky pravej pestovaných v skleníkových podmienkach
Muráriková, Andrea
2017 - Slovak
Druhy rodu Ocimum basilicum L. hrají významnou roli ve světovém obchodu se zeleným kořením. Cílem této studie bylo určit množství a chemické složení silice, celkový obsah fenolů a flavonoidů, antioxidační kapacity, obsah kyseliny L-askorbové, hrubé vlákniny, dusičnanů, chlorofylu a, b a karotenoidů. Tato práce měla ověřit vliv různých sezon a růstových faktorů (teplota, relativní vlhkost a globální záření) na množství a kvalitu uvedených látek. Experiment byl založen ve skleníku Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. V období 2014-2016 byly pěstovány v hrncích odrůdy bazalky, jmenovitě 'Ohře', 'Lettuce Leaf', 'Purple opaal', 'Dark Green', 'Mammolo Genovese', 'Mánes' a 'Red Rubin' . Silice byly izolovány destilací a analyzovány hmotnostní plynovou chromatografií (GC-MS). Celkový obsah fenolů (TPC) byl stanoven spektrofotometricky podle kolorimetrické metody s použitím Follina-Ciocalteuovho zkoumadla. Stanovení celkového obsahu flavonoidů (TFC) bylo kolorimetrickou metodou s chloridem hlinitým. Celková antioxidační kapacita (TAC) byla hodnocena pro schopnost vychytávat stabilní radikály 2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl (DPPH). Obsah kyseliny L-askorbové byl stanoven metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). Obsah hrubé vlákniny byl stanoven enzymaticky gravimetrickou metodou. Obsah dusičnanů byl stanoven pomocí iontově selektivní elektrody (ISE). Chlorofyl a, b a karotenoidy byly stanoveny spektrofotometricky v acetonových extraktech. V závislosti na odrůdě a sezóně bylo množství silice od 2,45 do 18,12 mg.kg-1 sušiny. Analýza GC-MS identifikovala 41 složek v 7 odrůdách bazalky. Hlavními složkami silice byly metylchavikol (4,59-48,13%), ß-linalol (0,43-33,25%), eugenol (0,45-33,52%), ?-bergamotén (0,07-13,40% ), eucalyptol (0,71-11,70%) a ?-cadinin (0,24-8,90%). Odrůdy 'Purple opaal', 'Dark Green', 'Mammolo Genovese', 'Mánes' a 'Red Rubin' byly identifikovány jako metyleugenolové chemotypy, zatímco odrůda 'Ohře' měla v závislosti od sezóny převahu linalolu / metyleugenolu. Odrůda 'Lettuce Leaf' byla specifická dominancí metylchavicolu. Množství TPC pozorované v metanolových extraktech bylo od 364,07 do 5606,43 mg GAE 100 g-1 sušiny. TFC se pohybovalo v rozmezí od 430,14-5979,69 mg CE.100 g-1 sušiny. TAC byla od 2,40 do 44,48 mM TE 100 g-1 sušiny. Obsah kyseliny L-askorbové byl v rozmezí 34,27 až 234,47 mg.kg-1 čerstvé hmoty. Obsah hrubé vlákniny byl v rozmezí od 9,57 do 21,74 %. Průměrné hladiny dusičnanů se pohybovaly v rozmezí 178,67-17918,21 mg.kg-1 čerstvé hmoty. Průměrný obsah chlorofylu a, b a karotenoidů byl 3,01-5,15, 1,26-2,65 a 0,65-1,53 mg.g-1 čerstvé hmoty. Byl zaznamenán významný statistický účinek odrůdy a sezóny na hodnocené obsahové látky. Faktory růstu ovlivnily všechny vyhodnocené parametry s výjimkou obsahu silic a TAC. Pro pěstování bazalky v hrncích jsou nejvhodnější odrůdy 'Mánes' (vynikající zdroj silice), 'Lettuce Leaf' a 'Red Rubin' (pro jejich antioxidační kapacitu a vysoký obsah vlákniny). Naopak, odrůdy s purpurovými listy 'Purple Opaal' a 'Red Rubin' byli náchylné k akumulaci dusičnanů. The variety of Ocimum basilicum plays a primary role among culinary herbs in world trade. The main objective of this study was to determine yield and chemical composition of the essential oil, total phenolic and flavonoid content, total antioxidant capacity, L-ascorbic acid, crude fiber, nitrates, chlorophyll a, b, and carotenoids content. This work should be verified what influence had the variety, the seasonal, and the external factors affecting to said substances. Experiment was established in the greenhouse of the Faculty of Horticulture, Mendel University in Brno. The basil varieties, namely 'Ohře', 'Lettuce Leaf', 'Purple Opaal', 'Dark Green', 'Mammolo Genovese', 'Manes', and 'Red Rubin' were grown as a pot culture during the years 2014-2016. The essential oil were isolated by distillation and analysed by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS). The total phenolic content (TPC) was determinated spectrophotometrically according to Folin-Ciocalteau colorimetric method. Determinations of the total flavonoid content (TFC) were measured with the aluminium chloride colorimetric assay. The total antioxidant capacity (TAC) was evaluated by their ability to scavenging 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) stable radicals. The ascorbic acid content was determined by High Performance Liquid Chromatography (HPLC). The crude ?ber content was determined by the enzymatic gravimetric method. The nitrates content was determined by Ion Selective Electrode (ISE). Chlorophyll a, b, and carotenoids were determinated spectrophototmetrically in the acetone extracts. The essential oil production was from 2.45 to 18.12 mg.kg-1 d. w., depending on variety and season. GC-MS analysis showed that the essential oil from 7 basil varieties consist of 41 components. Main constituents of the essential oil were methyleugenol (4.59-48.13 %), followed by methylchavicol (4.59-48.13 %), ß-linalool (0.43-33.25 %), eugenol (0.45-33.52 %), ?-bergamotene (0.07-13.40 %), eucalyptol (0.71-11.70 %), and ?-cadinene (0.24-8.90 %). The 'Purple Opaal', 'Dark Green', 'Mammolo Genovese', 'Mánes' and 'Red Rubin' varieties were identified as methyleugenol chemotypes while 'Ohře' varied according to the seasonal prevalence of linalool / methyleugenol. Variety 'Lettuce Leaf' was specific by the methylchavicol domination. The amount of TPC observed in methanol extracts were from 364.07 to 5606.43 mg GAE.100 g-1 d. w. TFC varied from 430.14-5979.69 mg CE.100 g-1 d. w. TAC were measured from 2.40 to 44.48 mM TE.100 g-1 d. w. L-ascorbic acid was ranged between 34.27-234.47 mg.kg-1 f. w. Content of crude fiber varied from 9.57 to 21.74 %. The mean levels of nitates were from 178.67-17918.21 mg.kg-1 f. w. The average contents of chlorophyll a, b, and carotenoids were 3.01-5.15, 1.26-2.65, and 0.65-1.53 mg.g-1 f. w., respectively. The influence of the variety and the season on the evaluated substances was significantly confirmed. The external factors on growth (temperature, relative humidity and solar irradiance) had an impact on all evaluated parameters with the exception of the contents of essential oils and TAC. For further cultivation of basil in pots, the most suitable are varieties 'Mánes' (excellent source of essential oil), 'Lettuce Leaf' and 'Red Rubin' (for their antioxidant capacity, and high contents of crude fiber). On the contrary, prone to the accumulation of nitrates were purple leaves varieties 'Purple Opaal' and 'Red Rubin'. Keywords: bazalka pravá; obsahové látky; odrůdy; skleníkové kultury Available in digital repository of Mendel University.
Hodnotenie obsahu sekundárnych metabolitov a ďalších vybraných zložek v odrodách bazalky pravej pestovaných v skleníkových podmienkach

Druhy rodu Ocimum basilicum L. hrají významnou roli ve světovém obchodu se zeleným kořením. Cílem této studie bylo určit množství a chemické složení silice, celkový obsah fenolů a flavonoidů, ...

Muráriková, Andrea
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Analýza faktorů ovlivňujících efektivitu údržby okrasných porostů a parkových ploch při využití malé mechanizace
Mašán, Vladimír
2016 - Slovak
Dizertačná práca Analýza faktorů ovlivňujících efektivitu údržby okrasných porostů a parkových ploch při využití malé mechanizace sa venuje téme vyhodnotenia vplyvu faktorov, ktoré určujú výkonnosť a spotrebu energie techniky nasadzovanej pri údržbe zelene. Pri hodnotení výkonnosti žacích strojov, krovinorezov a plotostrihov boli posúdené vplyvy členitosti a svahovitosti lokality, charakteru, rastlinného druhu a veľkostných parametrov porastov i technického stavu a prevedenia strojov. Vypracované metódy hodnotenia porastov v 5 stupňoch predstavujú originálny spôsob posudzovania vplyvu každého sledovaného faktoru na výkonnosť daného druhu stroja ich kvantifikáciou. Výsledné koeficienty sú prehľadne zoradené tak, aby ich použitie v bežných podmienkach údržby zelene bolo jednoduché a praktické, sú spracované pre použitie žacích malotraktorov, riderov, ručne vedených žacích strojov, plotostrihov, plotostrižných nádstavcov a krovinorezov. Zistené a overené koeficienty umožňujú v reálnom území vyhodnotiť vplyv vybraných faktorov a stanoviť skutočne dosahovanú výkonnosť. V rámci manažmentu údržby zelene je ich použitie vhodné pri korekcií výkonnosti použitých strojov pre presnejšie ekonomické kalkulácie cien údržbových prác i nasadenia techniky a personálu. Výsledky práce sú využiteľné i v oblasti navrhovania a realizácie záhradných (parkových, sadovníckych) úprav, kde môžu vymedzovať rozmiestnenie vegetačných a stavebných prvkov s ohľadom na dosahovanú výkonnosť strojov pri údržbe. The thesis titled Analysis of factors affecting the efficiency of the maintenance of ornamental vegetation and park areas using small machinery is addressing the issue of evaluation of effects of the factors which determine the performance of deployed equipment. In evaluating the performance of cutting machines, bush cutters, and hedge trimmers we have considered the effects of terrain segmentation and steepness in the locality, the character, plant species, and size parameters of the growths as well as the technical condition and design of machinery. The processed results then became the basis for the calculation of coefficients expressing the effect of each monitored factor on the performance of a given type of machine. Developed methods for 5-level evaluation of growths represent an original way of assessment of diverse factors on the performance of the machines by quantifying them. The proposed coefficients are clearly grouped so as their use under normal conditions of green areas maintenance is simple and practical. These coefficients are developed for the use of lawn tractors, riders, hand held mowers, hedge trimmers, hedge trimmer attachments, and brush cutters, and have been tested in practice. The identified and verified coefficients permit to evaluate the effects of selected factors under real-area conditions and determine the actually achieved performance. In the framework of the management of green areas maintenance their use is appropriate for the correction of performance of used machinery for more precise economic calculation of prices of maintenance works and deployment of equipment and personnel. The results of the work are also useful in garden, park, and landscape design and implementation where they can define the spatial distribution of vegetation elements with respect to the effective movement of machinery during maintenance. Keywords: údržba zeleně; faktory údržby; křovinořez; parkové plochy; žací stroj Available in digital repository of Mendel University.
Analýza faktorů ovlivňujících efektivitu údržby okrasných porostů a parkových ploch při využití malé mechanizace

Dizertačná práca Analýza faktorů ovlivňujících efektivitu údržby okrasných porostů a parkových ploch při využití malé mechanizace sa venuje téme vyhodnotenia vplyvu faktorov, ktoré určujú výkonnosť a ...

Mašán, Vladimír
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry
Baltazár, Tivadar
2016 - Slovak
V zámockom parku v Lednici sa skúmalo napadnutie imelom u cca 10 000 stromov. Napadnutie bolo zistené u 62 taxónov. Z 6034 jedincov týchto taxónov už bolo infikovaných 1692 (28%). U najčastejších hostiteľov (Acer campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus, Crataegus monogyna a druhy z jeho okruhu, C. pedicellata, Juglans nigra, Robinia pseudoacacia, Tilia cordata a T. platyphyllos) bolo urobené základné (analýza rozptylu, analýza kovariance, analýza kontingenčných tabuliek a regresná analýza) a pokročilé (logistická regresia, loglineárna analýza a priestorová analýza) štatistické modelovanie, kde bolo používaných celkom deväť lokálnych faktorov (výška stromov, hrúbka kmeňa, priemet a objem koruny, vek, vývojové štádium, fyziologická a biomechanická vitalita a umiestnenie jedinca). Zo zistených výsledkov jednoznačne vyplýva, že skúmané lokálne faktory majú štatisticky signifikantný vplyv na rozšírenie imela, z toho najdôležitejšie sú vek a vitalita drevín. Cieľom tejto práce bolo aj overenie metód redukcie výskytu imela na drevinách pomocou mechanických a chemických metód. Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že žiadna z foriem odstránenia imela nebola dostatočne účinná. Najneskôr v druhom roku po aplikácii metód na odstránenie imela došlo aspoň k jeho čiastočnej regenerácii. Okrem toho bol zistený negatívny efekt herbicídov na hostiteľa. Mistletoe infection was investigated in the castle park of Lednice on approximately 10 000 woody trees. There are 6034 potential host individuals of 62 taxa, from which already 1692 individual is infected (28%). The most common hosts (Acer campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus, Crataegus monogyna and species in his circle, C. pedicellata, Juglans nigra, Robinia pseudoacacia, Tilia cordata a T. platyphyllos) were studied for basic (analysis of variance, analysis of covariance, analysis of contingency table and regression analysis) and advanced (logistic regression, log-linear analysis and spatial analysis) statistical modelling with nine local factors (tree height, diameter at breast height, crown projection area, crown volume, tree age, development stage, physiological and biomechanical aspect of vitality and location of individuals). The examined local factors, from which the most important are the age and vitality of trees, have statistically significant effects to mistletoe distribution. The aim of our study was also testing the control methods against mistletoe using mechanical removal and herbicide treatment. Based on our studies it can be conclude that none of these control methods were effective enough. The partial regeneration of mistletoe shrubs was observed no later than the second year after the application. Besides, herbicide treatments have negative effects to the host. Keywords: hostitelské dřeviny; jmelí; Viscum album Available in digital repository of Mendel University.
Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry

V zámockom parku v Lednici sa skúmalo napadnutie imelom u cca 10 000 stromov. Napadnutie bolo zistené u 62 taxónov. Z 6034 jedincov týchto taxónov už bolo infikovaných 1692 (28%). U najčastejších ...

Baltazár, Tivadar
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Biologicky aktivní látky vybraných taxonů rodu Mentha L. a možnosti jejich využití v ochraně rostlin
Kaffková, Katarína
2015 - Slovak
Hodnotenie položiek sortimentu Mentha L. prebiehalo v období 2011-2014. Tridsaťpäť taxónov bolo hodnotených z hľadiska morfologických parametrov, obsahových látok (kvantita a kvalita silice, obsah fenolov a flavonoidov) a insekticídnych účinkov silíc na Musca domestica L. a Culex quinquefasciatus Say. Silice boli získané pomocou destilácie vodnou parou, ich zloženie bolo determinované pomocou GC/MS. Obsah fenolických látok bol hodnotený spektrofotometrickou metódou s Folin-Cioltaeovým činidlom, obsah flavonoidov bol hodnotený pomocou spektrofotometrickej metódy s hlinitou soľou a dusitanom a antioxidačná kapacita pomocou metódy DPPH. Insekticídne účinky boli hodnotené podľa upravených metodík WHO. V prípade oboch rodov, Musca i Culex, mali najvyššiu insekticídnu activitu silice s majoritou piperitenónoxidu, konkrétne silice z M. suaveolens 'Variegata' a M. sp. 'Cinderella'. Taxa of Mentha L. were evaluated during 2011-2014. Thirty-five taxa were evaluated in terms of morphological parameters, in term of constituents (quantity and quality of essential oil, content of phenols and flavonoids) and insecticidal activity of essential oils on Musca domestica and Culex quinquefasciatus Say. Essential oils were obtained by steam-distillation and their composition was determined by GC/MS. Content of phenolics was evaluated by Folin-Ciocalteu assay, content of flavonoids was determined by aluminium chloride colorimetric assay and antioxidant capacity was determined by DPPH method. Insecticidal activities were evaluated according to the modified WHO methodology. The best insecticidal activity, for Musca and Culex, was observed in case of essential oil with majority stake of piperitenone oxide, namely essential oils obtained form taxa M. suaveolens 'Variegata' and M. sp. 'Cinderella'. Keywords: insekticidy; Mentha L.; silice; taxon Available in digital repository of Mendel University.
Biologicky aktivní látky vybraných taxonů rodu Mentha L. a možnosti jejich využití v ochraně rostlin

Hodnotenie položiek sortimentu Mentha L. prebiehalo v období 2011-2014. Tridsaťpäť taxónov bolo hodnotených z hľadiska morfologických parametrov, obsahových látok (kvantita a kvalita silice, obsah ...

Kaffková, Katarína
Mendelova univerzita v Brně, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases