Number of found documents: 29516
Published from to

Marketingová strategie pro pronajímatele glampingových zařízení
Abrahamová, Dominika
2024 - Czech
Abrahamová, D. Marketingová strategie pro pronajímatele glampingových zařízení. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2024. Bakalářská práce se věnuje novému trendu cestovního ruchu, který se nazývá glamping. Je zde popsána historie a vznik glampingu a také aktuální situace na českém trhu. Dále je zde uveden teoretický rámec, který je nutný pro pochopení problematiky marketingu služeb a marketingové strategie. Cílem práce je sestavení marketingové strategie pro pronajímatele glampingových zařízení. Marketingová strategie bude sestavena tak, aby dosáhla splnění vytyčených cílů, které si stanovil pronajímatel. Pro dosažení cíle bakalářské práce byly uskutečněny analýzy, které se věnují marketingovému prostředí. Další metodou výzkumu bylo dotazníkové šetření, které bylo určeno jak pro stále či potenciální zákazníky, tak pro neznalce glampingu. Výsledkem utvořených analýz a dotazníkového šetření je návrh vhodné marketingové strategie. Abrahamová, D. Marketing strategy for glamping facility owners. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2024. The bachelor thesis is devoted to a new trend in tourism called glamping. It describes the history and the origin of glamping, as well as the current situation on the Czech market. Furthermore, a theoretical framework is presented which is necessary for understanding the issues of service marketing and marketing strategy. The aim of the thesis is to establish a marketing strategy for glamping facilities. The marketing strategy will be constructed to achieve the set objectives set by the owner. To achieve the aim of the bachelor thesis, analyses have been carried out to look at the marketing environment. Another method of research was a questionnaire survey, which was designed for both regular or potential customers and those who are not familiar with glamping. The result of the formed analyses and questionnaire survey is the proposal of an appropriate marketing strategy. Keywords: cestovní ruch; glampingové ubytování; marketing služeb; marketingová strategie; glamping accommodation; marketing of services; marketing strategy; tourism Available in digital repository of Mendel University.
Marketingová strategie pro pronajímatele glampingových zařízení

Abrahamová, D. Marketingová strategie pro pronajímatele glampingových zařízení. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2024. Bakalářská práce se věnuje novému trendu cestovního ruchu, ...

Abrahamová, Dominika
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Základní souvislosti poptávky po Barceloně
Tatarinova, Daria
2024 - Czech
Cílem této bakalářské práce je identifikovat vlivy na příjezdovou poptávku Barcelony, která je jednou z klíčových turistických destinací ve Španělsku. Příjezdovou poptávku ovlivňují jak ekonomické, tak i neekonomické faktory. Pro identifikování faktorů ovlivňujících poptávku byla provedená regresní analýza a použitá metoda nejmenších čtverců (OLS). Výsledky analýzy ukázaly, že závislost mezi průměrnou teplotou v destinaci a příjezdy do Barcelony je docela velká. Příjezdovou poptávku také významně ovlivnila pandemie Covid-19, která snížila počet příjezdů. The aim of this bachelor thesis is to identify the influences on the inbound demand for Barcelona, which is one of the key tourist destinations in Spain. Both economic and non-economic factors affect inbound demand. Regression analysis and the method of least squares (OLS) were used to identify the factors influencing demand. The analysis results showed that there is a significant correlation between the average temperature at the destination and arrivals in Barcelona. The inbound demand was also significantly affected by the Covid-19 pandemic, which reduced the number of arrivals. Keywords: faktory ovlivňující poptávku; Barcelona; cestovní ruch; destinace; poptávka; demand; destination; factors influencing demand; tourism Available in digital repository of Mendel University.
Základní souvislosti poptávky po Barceloně

Cílem této bakalářské práce je identifikovat vlivy na příjezdovou poptávku Barcelony, která je jednou z klíčových turistických destinací ve Španělsku. Příjezdovou poptávku ovlivňují jak ekonomické, ...

Tatarinova, Daria
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Programy péče o zaměstnance ve vybraných společnostech X a Y
Borková, Andrea
2024 - Czech
Bakalářská práce se zabývá programy péče o zaměstnance. Zaměřuje se především na zaměstnanecké benefity, work-life balance a well-being. Tato klíčová témata jsou definována v literární rešerši. Cílem práce je srovnání aktuální situace ve společnostech X a Y, čehož je dosaženo pomocí dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů. Získaná data jsou nejprve podrobena analýze a následně dochází k jejich komparaci s cílem odhalit rozdíly a podobnosti mezi vybranými společnostmi. Na základě výsledků z analytické části jsou předložena alternativní řešení a doporučení, která by mohla vést ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců, ke zvýšení jejich výkonu a výkonu celé organizace. The bachelor thesis deals with employee welfare programmes. The major topics are employee benefits, work-life balance and well-being. These key topics are theoretically elaborated in the literature review. The aim of work is to compare the current situation in selected companies X and Y, which was achieved by means of a questionnaire survey and semi-structured interviews. The collected data is first analysed and then compiled to reveal differences and similarities between the selected companies. Based on the results from the analytical part, alternative solutions and recommendations are presented that could lead to increased employee satisfaction, improved employee performance and organizational performance. Keywords: programy péče o zaměstnance; well-being; work-life balance; zaměstnanecké benefity; employee benefits; employee welfare programmes Available in digital repository of Mendel University.
Programy péče o zaměstnance ve vybraných společnostech X a Y

Bakalářská práce se zabývá programy péče o zaměstnance. Zaměřuje se především na zaměstnanecké benefity, work-life balance a well-being. Tato klíčová témata jsou definována v literární rešerši. Cílem ...

Borková, Andrea
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Hodnocení služeb poskytovaných ve fitness centrech
Bodláková, Natálie
2024 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na identifikaci významných faktorů fitness služeb ovlivňujících rozhodování zákazníka v následném výběru fitness centra. Významnými faktory je dostupnost strojů, personál, čistota posilovny a sociálního zařízení, skupinové lekce a jiné služby týkající se i relaxační zóny. Práce je vytvořena pro dvě fitness centra. Pro obě posilovny jsou vytvořeny tři shluky pomocí shlukové analýzy. Tyto shluky jsou následně popsány z hlediska demografické struktury i spokojenosti respondentů. Dále je provedena preferenční analýza, která je nápomocná také k vytvoření doporučení pro jednotlivá fitness centra. Zjištěním je, že fitness centra trápí podobné problémy. This bachelor thesis focuses on identifying the significant factors of fitness services influencing the customer's decision making in the subsequent selection of a fitness centre. The significant factors are availability of machines, staff, cleanliness of the gym and toilet facilities, group classes and other services related to and relaxation area. The work is created for two fitness centres. Three clusters are created for the two gyms using cluster analysis. These clusters are then described in terms of demographic structure and respondent satisfaction. Further, a preference analysis is also conducted which is also helpful to make recommendations for individual fitness centers. The finding is that fitness centers are plagued by similar problems. Keywords: dotazníkové šetření; fitness centra; kvalita služeb; shluková analýza; zákazník; zdravý životní styl; cluster analysis; customer; fitness centres; healthy lifestyle; questionnaire survey; service quality Available in digital repository of Mendel University.
Hodnocení služeb poskytovaných ve fitness centrech

Tato bakalářská práce je zaměřena na identifikaci významných faktorů fitness služeb ovlivňujících rozhodování zákazníka v následném výběru fitness centra. Významnými faktory je dostupnost strojů, ...

Bodláková, Natálie
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Úroveň daňové gramotnosti zaměstnanců ve vybraných firmách
Čeplová, Kristina
2024 - Czech
Čeplová, K. Úroveň daňové gramotnosti zaměstnanců ve vybraných firmách. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita, 2023. Bakalářská práce posuzuje úroveň daňové gramotnosti zaměstnanců ve vybraných firmách. Cílem této práce bylo zjistit, jaká je úroveň daňové gramotnosti a zároveň identifikovat socio-ekonomické aspekty, které mají vliv. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá gramotností a jejím rozdělením, výzkumnými studiemi, definicí pojmu daň a daně z příjmů fyzických osob. Klíčovou částí práce je dotazníkové šetření u zaměstnanců a data byla vyhodnocena prostřednictvím statistických metod. Hypotézy byly na základě výsledků vyhodnoceny a v závěrečné kapitole byly uvedené kroky, které mohou zvýšit daňovou gramotnost zaměstnanců. Čeplová K. Tax literacy of employees in selected companies. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2023. The bachelor thesis assesses the level of tax literacy of employees in selected companies. The aim of this thesis was to find out the level of tax literacy and also to identify the socio-economic aspects that have an impact. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with literacy and its distribution, research studies, definition of tax and personal income tax. The key part of the thesis is a questionnaire survey and the data from survey has been evaluated through statistical methods. The hypotheses were evaluated based on the results and in the final chapter, steps that can increase the tax literacy of employees were given. Keywords: daň; daňová gramotnost; daňové znalosti; zaměstnanec; employee; tax; tax knowledge; tax literacy Available in digital repository of Mendel University.
Úroveň daňové gramotnosti zaměstnanců ve vybraných firmách

Čeplová, K. Úroveň daňové gramotnosti zaměstnanců ve vybraných firmách. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita, 2023. Bakalářská práce posuzuje úroveň daňové gramotnosti zaměstnanců ve vybraných ...

Čeplová, Kristina
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Automatické nasazování bezpečnostních pravidel na základě sledování provozu v síti
Fišer, Patrik
2024 - Czech
Tato závěrečná práce se zabývá implementací pravidel pro automatické nasazování bezpečnostních pravidel do zařízení od firmy MikroTik nebo zasílání notifikací správci, v případě vyhodnocení nebezpečného provozu na firemní síti. Ten bude monitorován IDS systémem, jehož volba je součástí této práce. Veškeré logy budou shromažďovány v centrálním logovacím systému Graylog. Předpokládá se práce s open source řešeními a otestování funkčnosti celého systému pomocí simulace provozu. This thesis deals with the implementation of rules for automatic deployment of security rules on devices from MikroTik or sending notifications to the administrator in case of detection of unsafe traffic on the corporate network. This will be monitored by an IDS system, the choice of which is part of this thesis. All logs will be collected in the central logging system Graylog. It is expected to work with open-source solutions and test of the functionality of the whole system by simulating the traffic. Keywords: Filebeat; Graylog; IDS; MikroTik; NIDS; podniková síť; Sidecar; síťová bezpečnost; business network; network security Available in digital repository of Mendel University.
Automatické nasazování bezpečnostních pravidel na základě sledování provozu v síti

Tato závěrečná práce se zabývá implementací pravidel pro automatické nasazování bezpečnostních pravidel do zařízení od firmy MikroTik nebo zasílání notifikací správci, v případě vyhodnocení ...

Fišer, Patrik
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Vliv právní regulace reklamy na vybrané společnosti
Báborská, Veronika
2024 - Czech
Bakalářská práce se zaměřila na problematiku vlivu právní regulace reklamy a legislativy proti nekalé soutěži na konkrétní podnikatele. Teoretická část je zamě-řena na definování základních pojmů, které souvisejí s daným tématem. V analy-tické části je provedena analýza právních sankcí, které byly společnostem uloženy a následně se porovnávají s ekonomickou výkonností podniků vypočítanou z fi-nanční analýzy. Poté je uskutečněn výzkum pomocí kvalitativní výzkumné metody polostrukturovaných rozhovorů. Na základě zjištěných poznatků bylo sestaveno zhodnocení, zda legislativa proti nekalé soutěži a právní regulace reklamy je plat-ná a účinná. The impact of legal regulation of advertising on selected companies. The bachelor's thesis focused on the issue of the influence of legal regulation of advertising and legislation against unfair competition on specific entrepreneurs. The theoretical part is focused on defining basic concepts related to the given topic. In the analytical part, an analysis of the legal sanctions imposed on the companies is carried out and then compared with the economic performance of the companies calculated from the financial analysis. Then the research is carried out using the qualitative research method of semi-structured interviews. Based on the findings, an assessment was made of whether the legislation against unfair competition and the legal regulation of advertising is valid and effective. Keywords: nekalá soutěž; právní regulace reklamy; reklama; advertising; legal regulation of advertising; unfair competition Available in digital repository of Mendel University.
Vliv právní regulace reklamy na vybrané společnosti

Bakalářská práce se zaměřila na problematiku vlivu právní regulace reklamy a legislativy proti nekalé soutěži na konkrétní podnikatele. Teoretická část je zamě-řena na definování základních pojmů, ...

Báborská, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Aplikace pro přípravu podkladů ke zdanění příjmů z cenných papírů
Stibor, Filip
2024 - Czech
Cílem bakalářské práce je návrh a realizace webové aplikace, která má sloužit k výpočtu daně fyzických osob v rámci prodeje cenných papírů v České republice. Následně je proveden výběr technologií použitých k řešení tohoto problému. Dále následuje analýza samotného problému s navazujícím návrhem aplikace. Také je zde popsána realizace samotné aplikace se zaměřením na validitu dat, bezpečnost, spustitelnost skrze různé operační systémy, testování a finálně nasazení aplikace na web. Na závěr je provedena diskuse s možnými rozšířeními aplikace. Výsled-kem je aplikace řešící výše zmíněný problém. The aim of the bachelor's thesis is the design and implementation of a web application intended for calculating the income tax of individuals regarding the sale of securities in the Czech Republic. The selection of technologies used to ad-dress this issue is then discussed. Following this, an analysis of the problem itself is presented along with a subsequent application design. The thesis also describes the implementation of the application with a focus on data validity, security, oper-ability across various operating systems, testing and ultimately the deployment of the application on the web. In conclusion, a discussion is conducted regarding potential application expansions. The result is an application addressing the aforementioned problem. Keywords: backend; broker; cenné papíry; danění v České republice; Django; Docker; frontend; fyzické osoby; JavaScript; Python; React; Trading212; webová aplikace; individuals; securities; taxation in the Czech Republic; web application Available in digital repository of Mendel University.
Aplikace pro přípravu podkladů ke zdanění příjmů z cenných papírů

Cílem bakalářské práce je návrh a realizace webové aplikace, která má sloužit k výpočtu daně fyzických osob v rámci prodeje cenných papírů v České republice. Následně je proveden výběr technologií ...

Stibor, Filip
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Implementace Business Intelligence pro menší firmu
Mucha, Tomáš
2024 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou implementace Business Intelligence řešení pro malé firmy. Analyzování dat a získávání užitečných informací pro rozhodování je v dnešní době stále více klíčové, zejména pro podniky působící v sektorech s vysokým počtem konkurenčních subjektů na trhu. BI systémy umožňují firmám sbírat, ukládat, analyzovat a prezentovat data v ucelené a srozumitelné formě. V práci jsou popsány, jak základní teoretické koncepty a metodiky pro implementaci BI, tak i samotná implementace na příkladu reálné firmy působící na trhu. This bachelor thesis deals with the implementation of Business Intelligence solutions for small companies. Analyzing data and obtaining useful information for decision-making is increasingly crucial nowadays, especially for businesses operating in sectors with a high number of competitors in the market. BI systems allow companies to collect, store, analyze and present data in a comprehensive and understandable form. The thesis describes the basic theoretical concepts and methods for BI implementation, as well as the implementation itself on the exam-ple of a real company operating on the market. Keywords: Business Intelligence; ETL procesy; implementace BI; ETL process; implementation BI Available in digital repository of Mendel University.
Implementace Business Intelligence pro menší firmu

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou implementace Business Intelligence řešení pro malé firmy. Analyzování dat a získávání užitečných informací pro rozhodování je v dnešní době stále více ...

Mucha, Tomáš
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Posilované učení a agentní prostředí
Brychta, Adam
2024 - Czech
Tato práce se zabývá posilovaným učením a jeho aplikací v agentním prostředí. V teoretické části je proveden rozbor teorie obsahující oblasti agentního prostředí, neuronových sítí a posilovaného učení. Praktická část je zaměřena na návrh a implementaci agenta hlubokého posilovaného učení s možností použití hierarchického posilovaného učení. This work deals with reinforcement learning and its application in an agent environment. The theoretical part includes an analysis of the theory covering areas of agent environments, neural networks and reinforcement learning. The practical part is focused on the design and implementation of a deep reinforcement learning agent with the possibility of using hierarchical reinforcement learning. Keywords: agentní prostředí; hluboká neuronová síť; hluboké posilované učení; posilované učení; agent environment; deep neural network; deep reinforcement learning; reinforcement learning Available in digital repository of Mendel University.
Posilované učení a agentní prostředí

Tato práce se zabývá posilovaným učením a jeho aplikací v agentním prostředí. V teoretické části je proveden rozbor teorie obsahující oblasti agentního prostředí, neuronových sítí a posilovaného ...

Brychta, Adam
Mendelova univerzita v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases