Number of found documents: 855
Published from to

Vliv mechanických veličin na síly působící v kondenzátorech s asymetrickými elektrodami
Michal Malík; školitel Miroslav Svoboda
2014 - Czech
The doctoral thesis deals with mechanical properties of a capacitor with asymmetrical electrodes and their influence on the force originating on this capacitor while it is connected to high voltage. In the first part of the thesis the history and current state of the research of this phenomenon is given. In the next part possible methods of measuring are discussed and the most appropriate is selected. A default design of a capacitor allowing independent changes of its dimensions is chosen. These are then changed during the following measurements and the influence of these changes on the resulting force is investigated. The negative impact of an air flow generated around the capacitor concurrently with the force is also discussed. To eliminate this, a new asymmetrical capacitor was built. Unlike the fist one, which has a solid large electrode, the large electrode of this new device is formed by a wire mesh, which does not hinder the neutral air flow. The new capacitor is then measured and the validity of its use is verified. In the last part of the thesis a description of impact of dimension changes on both capacitors is derived and a set of instructions to maximize the generated force is stated. Keywords: kondenzátory; elektrody Available to registered users in the Library of TUL
Vliv mechanických veličin na síly působící v kondenzátorech s asymetrickými elektrodami

The doctoral thesis deals with mechanical properties of a capacitor with asymmetrical electrodes and their influence on the force originating on this capacitor while it is connected to high voltage. ...

Michal Malík; školitel Miroslav Svoboda
Technická univerzita v Liberci, 2014

Generalized Gram-Schmidt Process: Its Analysis and Use in Preconditioning
Jiří Kopal; školitel Miroslav Tůma
2014 - English
The main goal is to present a new dropping technique that may generally help to better understand of the interplay between floating-point analysis and numerical aspects of preconditioning by incomplete decompositions. Hlavním cílem je prezentovat techniku odvrhování prvků, která může obecně napomoci lepšímu pochopení spojitosti mezi analýzou v aritmetice s konečnou přesností a numerickými aspekty předpodmínění počítaných pomocí neúplných rozkladů. Keywords: algoritmy (programování) Available to registered users in the Library of TUL
Generalized Gram-Schmidt Process: Its Analysis and Use in Preconditioning

The main goal is to present a new dropping technique that may generally help to better understand of the interplay between floating-point analysis and numerical aspects of preconditioning by ...

Jiří Kopal; školitel Miroslav Tůma
Technická univerzita v Liberci, 2014

Metodika oceňování předmětů průmyslového vlastnictví na veřejných vysokých školách
Ivana Chramostová; školitel Olga Hasprová
2014 - Czech
The presented thesis deals with the issue of the industrial property valuation in the area of universities in the Czech Republic. At first there are analysed the present and future development of quantity of the industrial property and the development of the intangible fixed assets all of the czech universities. The analyse compares the development of quantity of the industrial property and the intangible fixed assets and tries to find the relationship between these two categories. The main goal of the thesis is the proposal of the industrial property valuation method which helps to determine the book value and the market value of the industrial property. Práce se zabývá problematikou oceňování předmětů průmyslového vlastnictví vzniklých v prostředí veřejných vysokých škol v ČR. Práce nejprve analyzuje současný stav a budoucí vývoj kvantity předmětů průmyslového vlastnictví a dlouhodobého nehmotného majetku veřejných vysokých škol. Dílčím cílem je srovnání vývoje obou kategorií a snaha o nalezení vzájemné závislosti. Hlavním cílem je navržení metodiky ocenění předmětů průmyslového vlastnictví, která dopomůže určit účetní i tržní hodnotu chráněného vynálezu. Keywords: oceňování průmyslového vlastnictví; vysoké školy Available to registered users in the Library of TUL
Metodika oceňování předmětů průmyslového vlastnictví na veřejných vysokých školách

The presented thesis deals with the issue of the industrial property valuation in the area of universities in the Czech Republic. At first there are analysed the present and future development of ...

Ivana Chramostová; školitel Olga Hasprová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Nitrogen S-phase Coatings for Food processing Industry
Věra Jahodová; školitel Petr Louda
2014 - English
The aim of this doctoral thesis is deposition of nitrogen doped coatings on austenitic stainless steel to enhance the wear resistance in food processing industry. Wear rate loss was significantly decreased although the values of friction coefficient increased compared to steel substrate. Resistance to general corrosion was not affectedm, better behaviour was observed after immersion tests in physiological solution. Cílem práce bylo vytvoření vrstev dopovaných dusíkem na austenitické korozivzdorné oceli pro zvýšení otěru odolnosti v potravinářském průmyslu. Zkoumání struktury potvrdilo existenci fáze S bez přítomnosti dalších fází (např. nitridy chromu). Tvrdost se zvyšovala se zvyšujícím se obsahem dusíku až třikrát. Opotřebení bylo výrazě sníženo o dva řády, i kdyř koeficient tření vzrostl poroti ocelovému podkladu. Korozní odolnost nebyla narušena a byla pozorována dokonce lepší odolnost po ponoru ve fyziologickém roztoku. Keywords: koroze; opotřebení materiálu Available to registered users in the Library of TUL
Nitrogen S-phase Coatings for Food processing Industry

The aim of this doctoral thesis is deposition of nitrogen doped coatings on austenitic stainless steel to enhance the wear resistance in food processing industry. Wear rate loss was significantly ...

Věra Jahodová; školitel Petr Louda
Technická univerzita v Liberci, 2014

Automatic speech recognition of Vietnamese
Nguyen Thien Chuong; školitel Josef Chaloupka
2014 - English
This thesis presents the work on automatic speech recognition of Vietnamese, a tonal, syllable-based language in which new approaches have to be applied to obtain reliable results. When dealing with Vietnamese, the following basic problems have to be solved or clarified: the selection of phonetic unit to build acoustic models, the collection of text and speech corpora, the creation of pronouncing dictionary, the construction of language model and especially, the methods to deal with tone. With the basic idea of systematically and methodically finding solutions to all the problems mention above, in this work, several methods for collecting large text and speech corpora are first described in which two types of text corpora are obtained by exploiting the source of linguistic data from the Internet, and also two types of speech corpora are extracted, including an Internet-based large continuous speech corpus and a recorded audio-visual speech corpus. Then, a standard phoneme set optimal to Vietnamese with its corresponding grapheme-to-phoneme mapping table is proposed. By constructing various types of pronunciation dictionaries and language models for Vietnamese, the optimal way to integrate tone in a syllable as well as the strategies to deal with speech recognition of Vietnamese will be totally examined in the form of large vocabulary continuous speech recognition tasks. The study is further extended to the field of audio-visual speech recognition of Vietnamese in which the performance gains of audio only speech recognition in noisy condition is proved to be noticeable when integrated with visual information. In this work, many types of visual front ends and visual features are examined in the task of isolated-word speech recognition of Vietnamese. Práce se zabývá zpracování vietnamského jazyka. V rámci práce jsou navrženy, implementovány a otestovány algoritmy pro rozpoznávání spojité řeči s přihlédnutím na specifika vietnamského jazyka. Součástí práce je i kapitola věnovaná audiovizuálnímu rozpoznávání řeči při využití metody AM. Keywords: rozpoznávání řeči; vietnamština Available to registered users in the Library of TUL
Automatic speech recognition of Vietnamese

This thesis presents the work on automatic speech recognition of Vietnamese, a tonal, syllable-based language in which new approaches have to be applied to obtain reliable results. When dealing with ...

Nguyen Thien Chuong; školitel Josef Chaloupka
Technická univerzita v Liberci, 2014

Modelování transportně-chemických procesů
Lukáš Zedek; školitel Jan Šembera
2014 - Czech
The book describes computer simulation of selected natural processes and reactive-transport problem which influence groundwater contaminant transport. Models described in this book describe inovative application of approaches and simulation tools which are widely spread and often used in different simulation fields. Dissertation is strongly focused on mathematical formulation of reactive-transport problem description. In one part of the book we proposed and described tests of an original ordinary differential formulation of reactive transport problem. The proposed formulation enables to involve equlibrium reactions which are obviously described by algebraic equations. Thanks to a focus of dissertation on mathematical formulation of reactive transport problem, proposed approaches can be used analogicaly for simulation of similarly described natural and other processes such as heat transfer, ozone depletion chemical mechanism, air polution model and many others. Práce je věnována problematice počítačové simulace vybraných přírodních jevů a chemických reakcí, které ovlivňují šíření znečištění podzemní vodou. V práci popisované počítačové modely využívají inovativní aplikace v jiných oblastech zavedených postupů a modelovacích nástrojů. Velká pozornost je v práci věnována matematické formulaci popisu problému reakčního transportu kontaminace. v rámci práce je navržen a byl prověřen originální popis problému reakčního transportu soustavou obyčejných diferenciálních rovnic. Navržený popis diferenciálními rovnicemi umožňuje zahrnout do modelu i rovnovážné chemické reakce, které jsou obvykle popisovány rovnicemi algebraickými. Díky zaměření práce na matematický popis simulovaných úloh je možné navržené postupy analogiky aplikovat na modely dalších přírodních a jiných jevů jako jsou například šíření tepla, mechanismus ztenčování ozonové vrstvy, znečištění vzduchu a mnoho dalších. Keywords: počítačové modelování; počítačová simulace; transportní jevy Available to registered users in the Library of TUL
Modelování transportně-chemických procesů

The book describes computer simulation of selected natural processes and reactive-transport problem which influence groundwater contaminant transport. Models described in this book describe inovative ...

Lukáš Zedek; školitel Jan Šembera
Technická univerzita v Liberci, 2014

Nedestruktivní strukturoskopie izotermicky kalených litin
Zuzana Andršová; školitel Břetislav Skrbek
2014 - Czech
This work deals with the development of methods of NDT structuroscopy for inspection of castings made of austempered iron with lamellar, vermicular and spheroidal graphite. Theoretical part deals with principles and usagae of both methods. Describes the production , properties and use of austempered iron. As conclusion there are projected further possibilities. Práce se zabývá vývojem NDT strukturoskopie pro kontrolu odlitků z izotermicky kalených litin s lupínkovým, vermikulárním a kuličkovým grafitem. Teoretická část se zabývá principy obou metod a jejich využitím. Dále popisuje výrobu, vlastnosti a použití izotermicky kalených litin. V závěru jsou pak předeslány možnosti dalšího vývoje. Keywords: ultrazvukové zkoušení materiálů; grafitové litiny Available to registered users in the Library of TUL
Nedestruktivní strukturoskopie izotermicky kalených litin

This work deals with the development of methods of NDT structuroscopy for inspection of castings made of austempered iron with lamellar, vermicular and spheroidal graphite. Theoretical part deals with ...

Zuzana Andršová; školitel Břetislav Skrbek
Technická univerzita v Liberci, 2014

Materiálové charakteristiky vysokopevných oceľových plechov v dynamických podmienkach
Stanislava Hlebová; školitel Ladislav Pešek
2014 - Slovak
The experimental testing is focused on study of material characteristics of UHSS in static and dynamic conditions Práce se zaměřuje na studium materiálových charakteristik vysokopevnostních ocelí v statických a v dynamických podmínkách Keywords: ocelové plechy; vysokopevnostní oceli; vlastnosti materiálů Available to registered users in the Library of TUL
Materiálové charakteristiky vysokopevných oceľových plechov v dynamických podmienkach

The experimental testing is focused on study of material characteristics of UHSS in static and dynamic conditions...

Stanislava Hlebová; školitel Ladislav Pešek
Technická univerzita v Liberci, 2014

Identification and prediction source vibration and noise of disc brake on car
Thai Huynh le hong; školitel Pavel Němeček
2014 - English
The vibration and noise of disc brake system is omong the most important priorities for todayś vehicle manufacturersthat are known as namely brake squeal. Overall brake squeal can be annoying to the driver, vehicle passengers, passers-by, pedestrians. The brake squeal experiment was performed on chassis dynamometer system at TUL with full disc brake system suspension of real car by standard SAE J2521. Furthermore, an analysis of SEM and EDS for pads with different worn were shown that the percentage noise occurrence of pad that high worn is higher than pad with low worn. Simultaneously, it is also explained effecting characteristic of disc and pad surfaces to contribute creating noise. V dnešní době je pro výrobce automobilů jednou z hlavních priorit řešení problematiky hluku a vibrací kotoučových brzd vznikajících při brzdění (často jako skřípění brzd). Takto vzniklé vibrace a hluk snižují komfort posádky vozu a zároveň mohou být velmi nepříjemné pro ostatní účastníky silničního provozu. Experimentální měření bylo provedeno na válcovém dynamometru na Katedře vozidel a motorů TUL K experimentu bylo použito vozidlo určené pro běžný provoz. Experiment byl proveden dle normy SAE J2521. To napomohlo simulaci dosáhnout rozdílných stavů brzdového systému odpovídajících reálným podmínkám. Keywords: hluk; vibrace; brzdy Available to registered users in the Library of TUL
Identification and prediction source vibration and noise of disc brake on car

The vibration and noise of disc brake system is omong the most important priorities for todayś vehicle manufacturersthat are known as namely brake squeal. Overall brake squeal can be annoying to the ...

Thai Huynh le hong; školitel Pavel Němeček
Technická univerzita v Liberci, 2014

New Methods in the Study of Roller Electrospinning Mechanism
Fatma Yalcinkaya; školitel Oldřich Jirskák
2014 - English
Needleless roller electrospinning is a new technique when compared with needle electrospinning; therefore, parameters of needleless electrospinning have not yet been fully identified and defined. Some dependent parameters were defined in previous works. Relations between selected independent and selected dependent parameters were studied, as it is shown in theoretical part, both experimentally and theoretically. Not all the parameters were defined and studied yet, such as: spinner geometry, roller properties, roller velocity. Only few dependent parameters were defined (throughput, fiber diameter and diameter distribution, quality of nanofiber layer and some others). Ve srovnání s jehlovým elektrostatickým zvlákňováním je bezjehlové zvlákňování novější technologií; z toho důvodu nebyly dosud parametry bezjehlového zvlákňování v celé šíři identifikovány a definovány. Některé závislé parametry byly definovány v předešlých pracích. teoreticky i experimentálně byly také studovány vztahy mezi vybranými nezávislými a závislými parametry, jak je popsáno v teoretické části práce. Některé parametry však dosud nebyly studovány, jako například: geometrie zvlákňovacího zařízení a vlastnosti a rychlost otáčení válcové zvlákňovací elektrody. Ze závislých parametrů byly definovány pouze některé -zvlákňovací výkon, průměry vláken a jejich distribuce, kvalita nanovlákenné vrstvy. Keywords: elektrostatické zvlákňování Available to registered users in the Library of TUL
New Methods in the Study of Roller Electrospinning Mechanism

Needleless roller electrospinning is a new technique when compared with needle electrospinning; therefore, parameters of needleless electrospinning have not yet been fully identified and defined. Some ...

Fatma Yalcinkaya; školitel Oldřich Jirskák
Technická univerzita v Liberci, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases