Number of found documents: 146
Published from to

K problematice ohybové tuhosti textilií
2013 - Czech
Navržen byl a vyroben přístroj CLFT určený pro zkoušku ohybové tuhosti textilií metodou převislého vzorku. Zároveň byl pro tuto zkoušku vytvořen viskoelastický model sviskoelastickými vlastnostmi diskretizovanými do kloubů. Byl vytvořen další model určený pro výpočet ohybové tuhosti převislého kruhového vzorku. Byly navrženy a realizovány inovace přístroje TH-5 určeného pro měření ohybové síly. S použitím navrženého přístroje TH-7 byla analyzována anizotropie ohybové tuhosti tkaniny na kruhových vzorcích, byly hledány souvislosti mezi anizotropií ohybové síly tkaniny a její splývavostí a mačkavostí. Byla navržena nová metodika zkoumání dynamického koeficientu splývavosti. The device CLFT was designed for testing bending rigidity of textiles by the method of overhang sample. A ciscoelastic calculation model of bending rigidity was created, where viscoelastic properties were concentrated to joints. There was created another model for calculation of bending rigidity of the overhang half-circular sample. There were designed and carried out innovations of device TH-5 which is used for measuring bending rigidity. The anisotrophy of bending rigidity of fabrics on circular samples was analyzed. Relations between anisotrophy of bending rigidity and draping as well as creasing of fabrics were looked for. A new method for examining the dynamic coefficient of drape ability was designe. Keywords: zkoušení textilií; zkoušky ohybem; zkoušení materiálů; textilie; tkaniny Available to registered users in the Library of TUL
K problematice ohybové tuhosti textilií

Navržen byl a vyroben přístroj CLFT určený pro zkoušku ohybové tuhosti textilií metodou převislého vzorku. Zároveň byl pro tuto zkoušku vytvořen viskoelastický model sviskoelastickými vlastnostmi ...

Technická univerzita v Liberci, 2013

Modeling of 2D and 3D woven fabric structure and properties
2013 - English
Hlavním cílem práce je design, projekce a konstrukce 2D i 3D tkaných struktur a technické použití. Geometrický model textilie poskytuje určitý zjednodušený vzorec pro usnadnění výpočtů a specifické konstanty, které jsou důležité pro textilní inženýrství, problémy struktury a mechanických vlastností. Tyto tkaniny parametry jsou násrojem pro inovativní návrháře tkanin pro různé použití. Modelovací techniky jsou popsány pro struktury tkanin. The main focus of habilitation work is design and development of 2D as well as 3D woven structures for clothing and technical applications. The geometrical model of fabric provides some simplified formulae to facilitate calculations and specific constants which are of value for textile engineering, problems of structure and mechanical properties. These fabric parameters are tool for an fabric designer in creating fabrics for diverse applications. Modeling techniques are discussed for woven structures. Keywords: geometrické modelování; struktura textilií; tkaniny Available to registered users in the Library of TUL
Modeling of 2D and 3D woven fabric structure and properties

Hlavním cílem práce je design, projekce a konstrukce 2D i 3D tkaných struktur a technické použití. Geometrický model textilie poskytuje určitý zjednodušený vzorec pro usnadnění výpočtů a specifické ...

Technická univerzita v Liberci, 2013

Neizotermické úplavy a impaktní proudy
Zdeněk Trávníček
2013 - Czech
Práce byla vypracována na základě výsledků vědecké a pedagogické práce autora. Zaměřuje se na problematiku nestacionárních a neizotermických proudových a teplotních polí. po shrnutí dostupných poznatků byly řešeny 2 úlohy:1. Vírová řada za ochlazovaným válcem, 2. impaktní proud řízený úplavy. Obě úlohy byly vyřešeny experimentálně, jednak z pohledu mechaniky tekutin, jednak z pohledu termodynamiky. výsledkem jsou nové vědecké poznatky, které potvrzují prozatím jinak neprokázané hypotézy: 1. Ochlazování válce destabilizuje proudové pole vzduchu a 2. pasivní řízení v uvedeném případě zvyšuje přestup tepla na obtékané stěně. třetím cílem práce byla podpora výchovy studentů. V průběhu řešení se podařilo vybudovat výzkumný tým, přičemž studenti byli zapojování do aktivit tohoto týmu. Autor byl konzultantem nebo školitelem několika bakalářských, diplomových a doktorských prací, jejichž zaměření úzce souviselo s problematikou této práce. This habilitation work was prepared on the basis of the author´s scientific and educational results. The work focuses on unsteady and non-isothermal flow and thermal fields. After a rewiew of available information, two tasks have been solved: 1. vortex shedding behind a cooled cylibder; 2. impinging jet controlled by wakes. These tasks were investigated experimentally. both tasks provided new scientific results: 1. a hypothesis that cylinder cooling destabilizes the wake flow in air under a laminar vortex shedding regime was formulated and confirmes. 2. The heat transfer of impinging jets was enhanced via passive flow control, namely due to a an insertion of wakes in the core of the impinging jet. The third aim was to educate students. A research team was assembled, with students incorporated into the team. the author also supevised or consulted on several bachelor, master, and Ph.D. theses with subjects relevant to the topic of this work. Keywords: sdílení tepla; mechanika tekutin Available to registered users in the Library of TUL
Neizotermické úplavy a impaktní proudy

Práce byla vypracována na základě výsledků vědecké a pedagogické práce autora. Zaměřuje se na problematiku nestacionárních a neizotermických proudových a teplotních polí. po shrnutí dostupných ...

Zdeněk Trávníček
Technická univerzita v Liberci, 2013

Technologičnost návrhu svarů MAG pro ocelové konstrukce
2012 - Czech
Práce vymezuje oblast technologičnosti návrhu svaru pro ocelové konstrukce, což znamená konstrukčně-technologické řešení svaru pro dosažení maximální produktivity při zajištění požadované jakosti. Podle tohoto kritéria byly rozděleny všechny komerčně dostupné metody svařování MAG ocelových konstrukcí a zejména navržena nová metoda hlubokozávarového svařování, vymezena oblast jejího použití a navržen způpsb její implementace do systému automatického a robotického svařování. Dále byla demonstrována metodika experimentální optimalizace systémů materiál-zdroj-drát-plyn za pomocí DOE statistického návrhu experimentů, na navrženou výstupní hodnotu-efektivitu provedení svaru, která byla teoreticky vysvětlena a prakticky na několika soustavách ověřena. This paper defines a new field of Weld Design for Fabrication of steel Structures, that means design-technologic weld solution that reaches maximum productivity for required quality assurance. All commercially accessible GMAW methods were sorted in respect of this new criteria and especially new deep-penetrated GMAW method was introduced and defined in the welding variables field. A way of its implementation to Automatic and Robotic systems was proposed. A new access to Design and Process optimatization of T-joint and V-grooved joint, based on fillet and butt weld performance efficiency optimizing was presented. Various material-source-wire-gas systems were experimentally optimized with the help of DOE statistical method of central composite design in accordance to these criteria. Keywords: svařování MAG; svařování; ocelové konstrukce Available to registered users in the Library of TUL
Technologičnost návrhu svarů MAG pro ocelové konstrukce

Práce vymezuje oblast technologičnosti návrhu svaru pro ocelové konstrukce, což znamená konstrukčně-technologické řešení svaru pro dosažení maximální produktivity při zajištění požadované jakosti. ...

Technická univerzita v Liberci, 2012

Postupy a procesy vedoucí k vytvoření a nastavení expertního systému pro podzemní zásobník plynu v Lobodicích
Vladimír Onderka
2012 -
Práce popisuje možnosti numerických aplikací v oblasti naftové geologie, podzemních zásobníků plynu a podzemní hydrauliky. První část práce je věnována úvodu do problematiky ložiskové geologie, hydrauliky a numerických řešení včetně expertního systému. Hlavní část práce je zaměřena na řešení konkrétní aplikace expertního sytému na podzemním zásobníku plynu v Lobodicích a to od ložiskové interpretace, materiálových bilancí, matematického modelování až po automatizaci provozu. The habilitation thesis describes principles of applications in the field of petroleum geology, UGS and resorvoir engineering. The first part is dedicated to introdution to geology, traps, UGS reservoirs, hydraulics and solutions covered by expert systems. The main part of the thesis is dedicated to a development and set up of the expert system on UGS Lobodice. Keywords: skladování plynů; proudění plynů Available to registered users in the Library of TUL
Postupy a procesy vedoucí k vytvoření a nastavení expertního systému pro podzemní zásobník plynu v Lobodicích

Práce popisuje možnosti numerických aplikací v oblasti naftové geologie, podzemních zásobníků plynu a podzemní hydrauliky. První část práce je věnována úvodu do problematiky ložiskové geologie, ...

Vladimír Onderka
Technická univerzita v Liberci, 2012

Antibakteriální materiály a jejich biomedicínské aplikace
2012 - Czech
Keywords: nanomateriály; biomedicína; zdravotnický materiál Available to registered users in the Library of TUL
Antibakteriální materiály a jejich biomedicínské aplikace

Technická univerzita v Liberci, 2012

Nanokompozitní materiály
Eva Košťáková
2012 -
Práce se věnuje tématu výroby a testování nanokompozitních a kompozitních vlákenných materiálů. je podána jako komentovaný soubor vědeckých prací publikovaných v recenzovaných odborných časopisech. komentář se dělí na dvě hlavní témata týkající se výroby kompozitních nanovlákenných materiálů s integrovanými uhlíkovými nanostrukturami a výroby kompozitních a nanokompozitních materiálů pro využití v tkáňovém inženýrství. The habilitation thesis is devoted to the production and testing of nanocomposite and composite fibrous materials. The habilitation is in form of annotated set of research publications. The comments are divided into two main topics: 1) nanocomposite electrospun fibrous materials with integrated carbon nanostructures as carbon nanotubes and spherical fullerenes; 2) composite and nanocomposite materials as scaffolds for tissue engineering. Keywords: nanokompozitní materiály; elektrostatické zvlákňování Available to registered users in the Library of TUL
Nanokompozitní materiály

Práce se věnuje tématu výroby a testování nanokompozitních a kompozitních vlákenných materiálů. je podána jako komentovaný soubor vědeckých prací publikovaných v recenzovaných odborných časopisech. ...

Eva Košťáková
Technická univerzita v Liberci, 2012

Predikce omaku tkanin
Vladimír Bajzík
2012 - Czech
V práci je uveden postup pro predikaci omaku tkanin, který je založen na originální logistické regresy. Práce je předložena jako souhrn vědeckých a odborných prací, které jsou doplněny komentářem. Práce je rozdělena do dvou kapitol. V první jsou diskutovány klíčové problémy subjektivního hodnocení omaku-opakovatelnost, reprodukovatelnost a měření drsnosti tkanin. ve druhé části jsou diskutovány aspekty postupu tvorby predikční rovnice. Většina se zabývá predikcí omaku či širšími aspekty s omakem spojenými. The original approach to prediction of hand evaluation of fabrics based on ordinal logistic regression is presented in habilitation thesis. The thesis is submitted as a summary of scientific papers completed with comments. Thesis is divided to two charteres. In the first part the key aspects connected with subjective hand evaluation are discussed-repeatability and reproducibility and measurement of surface roughness of fabrics. In the second part the aspects of the procedure of the creation of regression equation for prediction of hand are mentioned. The most of papers deals with prediction of hand or broader context associated with the hand. Keywords: omak; tkaniny Available to registered users in the Library of TUL
Predikce omaku tkanin

V práci je uveden postup pro predikaci omaku tkanin, který je založen na originální logistické regresy. Práce je předložena jako souhrn vědeckých a odborných prací, které jsou doplněny komentářem. ...

Vladimír Bajzík
Technická univerzita v Liberci, 2012

Blind separation of multichannel signals by independent components analysis
Zbyněk Koldovský
2011 - English
Práce obsahuje přehled hlavních výsledků autora od roku 2006 v oblasti Slepé separace signálů. Je koncipována jako komponentovaný sborník šesti nejvýznamějších článků publikovaných v impaktovaných časopisech nebo ve sbornících mezinárodních konferencí. The thesis presents a survey of the main achievements in the Blind Source Separation (BSS) area to which the autor has been contributing since 2006, that is, since he finished his PhD studies. It is organized as a proceedings of six important articles, which were published in journals or in proceedings of distinguished conferences, accompanied by introductory parts and overviews putting each paper in the right context. Keywords: signály Available to registered users in the Library of TUL
Blind separation of multichannel signals by independent components analysis

Práce obsahuje přehled hlavních výsledků autora od roku 2006 v oblasti Slepé separace signálů. Je koncipována jako komponentovaný sborník šesti nejvýznamějších článků publikovaných v impaktovaných ...

Zbyněk Koldovský
Technická univerzita v Liberci, 2011

Silové účinky při reparaci kožních defektů a jejich význam při použití tkáňového lepidla
Lukáš Čapek
2011 - Czech
Práce je z oboru biomechaniky lidské kůže. Prvotní cíl práce bylo identifikovat silové působení při šití kožních defektů. Druhotný cíl práce bylo posoudit a stanovit limity pro použití tkáňových lepidel pro uzavření kožních defektů. Předstože k tématu je dostupná celá řada informací po provedení důkladné rešerše a vyhodnocení údajů bylo překvapivě zjištěno, jak málo infofmací o silových poměrech působících při uzavření kožních defektů je známo. Znalost těchto silových účinků bude sloužit jako doplňující informace pro stanovení limit tkáňových lepiel a také v robotické chirurgii při analýze šití tkání. The presented work is aimed to the field of biomechanics of human skin. The main purpose of this work was to evaluate force required for suturing in selected skin wounds and to evaluate the tensile strength of 2-octylcyanoacrylate tissue adhesive on human skin specimens. There is a lack of information regarding forces required for suturing human wounds. The knowledge of suturing forces serves as complementary information for setting up the limiting geometry when using the tissue adhesives and also it might be used in robot-assisted surgery. Keywords: aplikovaná biomechanika; kůže (anatomie) Available to registered users in the Library of TUL
Silové účinky při reparaci kožních defektů a jejich význam při použití tkáňového lepidla

Práce je z oboru biomechaniky lidské kůže. Prvotní cíl práce bylo identifikovat silové působení při šití kožních defektů. Druhotný cíl práce bylo posoudit a stanovit limity pro použití tkáňových ...

Lukáš Čapek
Technická univerzita v Liberci, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases