Number of found documents: 8
Published from to

Modeling of 2D and 3D woven fabric structure and properties
2013 - English
Hlavním cílem práce je design, projekce a konstrukce 2D i 3D tkaných struktur a technické použití. Geometrický model textilie poskytuje určitý zjednodušený vzorec pro usnadnění výpočtů a specifické konstanty, které jsou důležité pro textilní inženýrství, problémy struktury a mechanických vlastností. Tyto tkaniny parametry jsou násrojem pro inovativní návrháře tkanin pro různé použití. Modelovací techniky jsou popsány pro struktury tkanin. The main focus of habilitation work is design and development of 2D as well as 3D woven structures for clothing and technical applications. The geometrical model of fabric provides some simplified formulae to facilitate calculations and specific constants which are of value for textile engineering, problems of structure and mechanical properties. These fabric parameters are tool for an fabric designer in creating fabrics for diverse applications. Modeling techniques are discussed for woven structures. Keywords: geometrické modelování; struktura textilií; tkaniny Available to registered users in the Library of TUL
Modeling of 2D and 3D woven fabric structure and properties

Hlavním cílem práce je design, projekce a konstrukce 2D i 3D tkaných struktur a technické použití. Geometrický model textilie poskytuje určitý zjednodušený vzorec pro usnadnění výpočtů a specifické ...

Technická univerzita v Liberci, 2013

Blind separation of multichannel signals by independent components analysis
Zbyněk Koldovský
2011 - English
Práce obsahuje přehled hlavních výsledků autora od roku 2006 v oblasti Slepé separace signálů. Je koncipována jako komponentovaný sborník šesti nejvýznamějších článků publikovaných v impaktovaných časopisech nebo ve sbornících mezinárodních konferencí. The thesis presents a survey of the main achievements in the Blind Source Separation (BSS) area to which the autor has been contributing since 2006, that is, since he finished his PhD studies. It is organized as a proceedings of six important articles, which were published in journals or in proceedings of distinguished conferences, accompanied by introductory parts and overviews putting each paper in the right context. Keywords: signály Available to registered users in the Library of TUL
Blind separation of multichannel signals by independent components analysis

Práce obsahuje přehled hlavních výsledků autora od roku 2006 v oblasti Slepé separace signálů. Je koncipována jako komponentovaný sborník šesti nejvýznamějších článků publikovaných v impaktovaných ...

Zbyněk Koldovský
Technická univerzita v Liberci, 2011

Aplikace numerických metod v úlohách transportu látek v podzemních vodách
Milan Hokr
2006 - English
Předložená práce je složena z vybraných jednotlivých výsledků autora v oboru numerického modelování úloh podzemních vod, v podobě upravených a diplněnýách prací dříve samostatně publikovaných. The submitted work is composed of selected author's results in numerical modeling of groundwater problems, in the form of modified and completed papers previously published separately. Keywords: podzemní vody; numerické modelování; dynamika tekutin; proudění tekutin Available to registered users in the Library of TUL
Aplikace numerických metod v úlohách transportu látek v podzemních vodách

Předložená práce je složena z vybraných jednotlivých výsledků autora v oboru numerického modelování úloh podzemních vod, v podobě upravených a diplněnýách prací dříve samostatně publikovaných....

Milan Hokr
Technická univerzita v Liberci, 2006

Optimalizační metody v modelování přírodních a technologických dějů
Ladislav Lukšan
1999 - English
Práce obsahuje ucelenou teorii nehladné optimalizace a soubor článků týkajících se numerických metod spojité optimalizace. Keywords: nelineární rovnice; numerické metody; nelineární programování Available to registered users in the Library of TUL
Optimalizační metody v modelování přírodních a technologických dějů

Práce obsahuje ucelenou teorii nehladné optimalizace a soubor článků týkajících se numerických metod spojité optimalizace.

Ladislav Lukšan
Technická univerzita v Liberci, 1999

Soubor vybraných publikací
Jaroslav Nosek
1997 - English
Available to registered users in the Library of TUL
Soubor vybraných publikací

Jaroslav Nosek
Technická univerzita v Liberci, 1997

Numerical modeling and experimental investigation of flow in domains with moving boundaries
Petr Šidlof
English
Habilitační práce shrnuje příspěvky autora v oblasti výzkumu nestlačitelného proudění na pohyblivých geometriích se dvěma aplikacemi: proudění kolem kmitajících lidských hlasivek při fonaci, a samobuzené kmitání elasticky uložených leteckých profilů se dvěma stupni volnosti. Práce se věnuje jak experimentálnímu výzkumu (zejmména metodám PIV a interferometrickým metodám), tak numerickým simulacím (metoda konečných prvků a metoda konečných objemů). The habilitation thesis is based on author's contributions to the research of incompressible flow on moving geometries with two applications-flow past the vibrating vocal folds in human phonation, and flow-induced vibrations of elastically supported airfloils with two degrees of freedom. The thesis covers both experimental investigation (PIV, reference-beam interferometry) and numerical simulation approaches (finite element and finite volume methods). Keywords: biomechanika člověka; proudění vzduchu; numerické modelování Available to registered users in the Library of TUL
Numerical modeling and experimental investigation of flow in domains with moving boundaries

Habilitační práce shrnuje příspěvky autora v oblasti výzkumu nestlačitelného proudění na pohyblivých geometriích se dvěma aplikacemi: proudění kolem kmitajících lidských hlasivek při fonaci, a ...

Petr Šidlof
Technická univerzita v Liberci

Soft computing and computer vision for the characterization and evaluation of fibrous structures
Mohamed Eldessouki
English
Mnoho parametrů pro hodnocení vláknitých struktur je získáváno pouze pozorováním na základě subjektivních kritérií. Cílem práce je nahradit vizuální kontrolu a měřicí procesy pro vyhodnocování vláknitých struktur objektivními a inteligentními systémy, které mohou pracovat automaticky. Tato práce prezentuje sbírku odborných článků, které se zaměřují na zhodnocení jednorozměrných (přízí) a dvojrozměrných (tkaniny) vláknitých struktur. Význam algoritmů uvedených v této práci vyplývá ze skutečnosti, že tyto algoritmy jsou zaměřeny na zlepšení, zjednodušení, automatizaci a zkrácení doby potřebné pro aktuální metodu hodnocení. To v konečném důsledku vede k odhalení některých vlastností vláknitých struktur, které nejsou dosud přesně známy kvůli pracným měřicím metodám. Many parameters thah are considered in the avalution of fibrous structures are performed manually through the observation of human operators who make their judgment based on subjective criteria. The goal this work is to replace the visual inspection and measurement processes during the evaluation of some fibrous structures with objective and smart systems that can work automatically. This work presents a collection of research articles that focus on the evaluation of one-dimensional (yarns)and two-dimensional (fabrics) fibrous structures. The significance of the algorithms presented in this work arises from the fact that these algorithms aim at improving, simplifying and reducing the time required for the current evaluation methods. This will, ultimately, result in revealing some properties of the fibrous structures that are not clearly understood becouse of their tedious and laborious measuring methods. Keywords: hodnocení textilií; struktura textilií Available to registered users in the Library of TUL
Soft computing and computer vision for the characterization and evaluation of fibrous structures

Mnoho parametrů pro hodnocení vláknitých struktur je získáváno pouze pozorováním na základě subjektivních kritérií. Cílem práce je nahradit vizuální kontrolu a měřicí procesy pro vyhodnocování ...

Mohamed Eldessouki
Technická univerzita v Liberci

Role of nozzle-less electrospinning in development of industrial production and applications of nanofiber materials
Stanislav Petrík
English
Práce prezentuje přínosy autora ve výzkumu a vývoji průmyslové technologie výroby a aplikací nanovlákenných materiálů, založené na beztryskovém elektrostatickém zvlákňování, objeveném na Fakltě textilní Technické univerzity v liberci. práce je souborem vybraných publikací, které jsou seskupeny do tří témat a demonstrují: a) příspěvek v oblasti vývoje průmyslové technologie, b) Příspěvek v oblasti využití technologie pro filtrační aplikace, c) Příspěvek ve vývoji dalších aplikací, které mají vysoký komerní potenciál a jsou na prahu průmyslové výroby. The thesis presents author's contribution to the research and development of industrial production technology and applications of nanofiber materials, discovered at the Faculty of Textile Engineering of the Technical University of Liberec. The thesis is composed up of selected publications grouped into three topcs which demonstrate a) Contribution in the field of industrial technology, b) Contribution in the field of utilization of the technology for filtration applications, c) Contribution to development of the applications having commercial potential at the verge of industrial production. Keywords: elektrostatické zvlákňování; nanovlákna Available to registered users in the Library of TUL
Role of nozzle-less electrospinning in development of industrial production and applications of nanofiber materials

Práce prezentuje přínosy autora ve výzkumu a vývoji průmyslové technologie výroby a aplikací nanovlákenných materiálů, založené na beztryskovém elektrostatickém zvlákňování, objeveném na Fakltě ...

Stanislav Petrík
Technická univerzita v Liberci

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases