Number of found documents: 120224
Published from to

Kinematická analýza pohybového systému u osob s abnormálním postavením kyčelního kloubu
Zahradník, Petr; Kolář, Pavel; Janura, Miroslav
2021 - Czech
Femoroacerabular impingement (FAI) syndrome is a hip joint impairment, which occurs frequently as a result of repeated overloading of the joint in combination with the imperfect orientation of the articulating surfaces. Therefore, it does not respect the biomechanically optimal position of the joint. Currently, many experts consider FAI as an important factor contributing to hip degeneration with the subsequent coxarthrosis. In our research, we evaluated how the FAI translates into normal walking. We used 3D kinematic motion analysis as an objectivization method. Objective: The study aimed to objectify changes in basic walk parameters, lower limb joint and pelvic movements in normal walking in people with FAI using 3D kinematic analysis and to compare the results with a group of healthy people. Sample: 21 patients (7 females, 14 males) were selected for the study with the confirmed FAI by clinical examination and X-ray. The control group consisted of 18 healthy probands (8 females, 10 males) in whom the hip joint morphology by MRI was excluded. Methods: All probands underwent walking examination using 3D kinematic motion analysis using the Qaulisys system. Data were processed by the Qualisys Track Manager and the Visual3D software. The subject of the examination was the basic walk parameters, ankle... SOUHRN Femoroacetabulární impingement syndrom (FAI) je porucha kyčelního kloubu, ke kterému dochází nejčastěji následkem opakovaného přetěžování kloubu v kombinaci s neideální orientací artikulujících ploch, které tedy nerespektují biomechanicky ideální postavení kloubu. V současné době řada odborníků považuje FAI jako významný faktor přispívající k degeneraci kyčelního kloubu s následným rozvojem koxartrózy. V našem výzkumu jsme hodnotili, jakým způsobem se FAI promítá do běžné chůze. Jako objektivizační metodu jsme k tomu využili 3D kinematickou analýzu pohybu. Cíl práce: Cílem práce bylo objektivizovat změny základních parametrů chůze, pohybů kloubů dolních končetin a pohybů pánve v běžné chůzi u osob s FAI pomocí 3D kinematické analýzy a výsledky porovnat se skupinou zdravých osob. Soubor: Do výzkumu bylo vybráno 21 pacientů (7 žen, 14 mužů), u kterých byl klinickým vyšetřením a pomocí RTG potvrzen FAI. Kontrolní skupinu tvořilo 18 zdravých probandů (8 žen, 10 mužů), u kterých byla vyloučena patomorfologie kyčelního kloubu pomocí MRI. Metody: Všichni probandi absolvovali vyšetření chůze pomocí 3D kinematické analýzy pohybu systémem Qaulisys. Data byla zpracována softwary Qualisys Track Manager a Visual3D. Předmětem zkoumání byly základní parametry chůze, pohyby v hlezenním a kolenním kloubu v sagitální... Available in a digital repository NRGL
Kinematická analýza pohybového systému u osob s abnormálním postavením kyčelního kloubu

Femoroacerabular impingement (FAI) syndrome is a hip joint impairment, which occurs frequently as a result of repeated overloading of the joint in combination with the imperfect orientation of the ...

Zahradník, Petr; Kolář, Pavel; Janura, Miroslav
Univerzita Karlova, 2021

Tři eseje o selháních ve finančním jednání podniků a reakcích trhu
de Batz de Trenquelléon, Laure; Kočenda, Evžen; Havránek, Tomáš; Brůna, Karel; Karpoff, Jonathan M.
2021 - English
Chapter 1 Summary of the Dissertation "We are in the golden age of fraud." Jim Chanos, Kynikos Associates, Financial Times 24/07/2020. Beyond the speculations about the consecutive waves of Covid, 2020 will be reminded for one of the most notorious failures of a listed firm, due to a massive accounting fraud: the German payment fintech Wirecard. The firm, with 30 subsidiaries in 26 countries, joined the prestigious DAX index just two years before. The spillovers of the billion-euro fraud range from the arrest of top managers to suspicion of auditors, politicians, and regulatory authorities (BaFin, European Commission, and ESMA), as suggested the Financial Times headline "Why was Frankfurt so blind for so long?"1 Such a failure serves as a reminder of the relevance of financial markets regulation, oversight, and enforcement, in order to protect investors and to encourage compliance with regulations. Research on the relationship between the publication of financial misconducts and financial performance for corporates has continuously grown, as illustrated by the recent in- depth literature reviews undergone by Amiram et al. (2018) and Liu and Yawson (2020). It is fueling regulatory debates on how to enforce more efficiently financial regulations. Some specificities of white-collar crimes must be accounted for... Keywords: Financial Misconduct; Fraud; Sanction; Listed Companies Regulation; Victim; Returns Spillovers; Event Study; Meta-Analysis; Financial Markets; Information and Market Efficiency; Financial Misconduct; Fraud; Sanction; Listed Companies Regulation; Victim; Returns Spillovers; Event Study; Meta-Analysis; Financial Markets; Information and Market Efficiency Available in a digital repository NRGL
Tři eseje o selháních ve finančním jednání podniků a reakcích trhu

Chapter 1 Summary of the Dissertation "We are in the golden age of fraud." Jim Chanos, Kynikos Associates, Financial Times 24/07/2020. Beyond the speculations about the consecutive waves of Covid, ...

de Batz de Trenquelléon, Laure; Kočenda, Evžen; Havránek, Tomáš; Brůna, Karel; Karpoff, Jonathan M.
Univerzita Karlova, 2021

Roztroušená skleróza: Klinické a paraklinické markery pro sledování aktivity nemoci.
Srpová, Barbora; Horáková, Dana; Taláb, Radomír; Bartoš, Aleš
2021 - Czech
Multiple sclerosis is chronic, autoimmune and neurodegenerative disorder of central nervous system. Currently, we have only limited markers of disease activity. From clinical markers, speech markers were analysed. Data from 141 patients and 70 healthy controls were evaluated. The most important results were detection of speech abnormalities in patients with minimal neurological disability (EDSS<2) and their correlations with global and regional brain atrophy. This work is predominantly concetrated on neurofilament light chain (NfL) as one of the most promising paraclinical biomarkers. NfL, especially level of serum NfL (sNfL), is considered to be a biomarker of future disease course, disease activity and effect of DMD (disease modifying drugs) therapy. The main aim was to clarify the position of NfL among others biomarkes and their potential benefit for routine clinical praxis. MRI data, clinical data and results of NfL measurements from 172 newly diagnosed patients with relaps-remiting MS (revised McDonald criteria 2017) from original SET cohort were analysed. Additionally, we compared levels of serum and CSF NfL with other biochemical parameters, such as lipidogram and markers of blood-brain permeability. We found sNfL as a marker of ongoing neuroinflammation and predictor of future brain atrophy... Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní, neurodegenerativní onemocnění centrálního nervového systému. V současnosti máme pouze omezené markery vypovídající o aktivitě onemocnění a schopné predikovat budoucí průběh nemoci u pacientů s RS. Tato práce se zabývá dvěma potenciálními markery. Prvním z nich je řeč, jejíž parametry jsme hodnotili v kohortě o 141 pacientech a 70 zdravých kontrol. Pomocí akustické analýzy jsme prokázali přítomnost řečových abnormalit již u pacientů s minimálním neurologickým postižením (EDSS<2) a korelaci těchto odchylek s regionální i celkovou mozkovou atrofií. Hlavní část práce je věnována lehkým řetězcům neurofilament (NfL), především jejich sérovým hladinám (sNfL) jakožto v současnosti nejslibnějšího markeru nejen pro sledování aktivity onemocnění, ale také zhodnocení efektu terapie a predikce průběhu nemoci. Cílem bylo objasnit význam tohoto parametru a jeho možné uplatnění v běžné klinické praxi. V kohortě 172 nově diagnostikovaných pacientů byly stanoveny sérové a likvorové hladiny NfL společně s klinickým vyšetřením a magnetickou rezonancí mozku. Nejdůležitějšími závěry naší práce byly průkaz NfL jako markeru probíhajícího zánětu CNS (zánětlivé neurodegenerace), potažmo aktivity nemoci, a zároveň jako prediktivního markeru budoucí mozkové atrofie. Dále jsme se... Keywords: roztroušená skleróza; biomarkery; lehké řetězce neurofilament; řeč; multiple sclerosis; biomarkers; neurofilament light chain; speech Available in a digital repository NRGL
Roztroušená skleróza: Klinické a paraklinické markery pro sledování aktivity nemoci.

Multiple sclerosis is chronic, autoimmune and neurodegenerative disorder of central nervous system. Currently, we have only limited markers of disease activity. From clinical markers, speech markers ...

Srpová, Barbora; Horáková, Dana; Taláb, Radomír; Bartoš, Aleš
Univerzita Karlova, 2021

Dobrovolnictví v rámci sportovní akce - Olympijské parky 2016-2018
Svobodová, Markéta; Voráček, Josef; Pecinová, Markéta
2021 - Czech
Title: Volunteering in a sports event - Olympic Parks 2016-2018 Objectives: The main objective of this thesis, based on the research of the development of volunteer satisfaction rate of cooperation with the Czech Olympic Committee, is to provide specific recommendations for improving the cooperation between these parties. The research will focus on the cooperation between COC and volunteers within the events of Rio - Lipno 2016 and PyeongChang 2018 Olympic Parks. Methods: The research was implemented using qualitative and quantitative methods. For the quality of the data an interview with the main volunteer coordinator, Tomáš Mirovský, and the observations in the natural environment of the events were conducted. The author participated in this sporting event as a volunteer. She represented an equal member of the group. As the observer was in the position of participant of the team, the other co-workers were informed about her true identity. The quantitative method was implemented through paper and electronic questionnaires. Results: The research results showed that the development of the satisfaction rate of volunteer cooperation with the Czech Olympic Committee improved in 2018. The research revealed the drawbacks of COC especially in the area of organization, insufficient informative directions... Název: Dobrovolnictví v rámci sportovní akce - Olympijské parky 2016-2018 Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je na základě výzkumu vývoje spokojenosti spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským výborem poskytnout konkrétní doporučení pro zlepšení vzájemné součinnosti mezi těmito stranami. Výzkum se zaměří na spolupráci ČOV a dobrovolníků v rámci olympijských parků Rio - Lipno 2016 a PyeongChang 2018. Metody: Výzkum byl proveden pomocí kvalitativní a kvantitativní metody. Pro kvalitu získaných dat byl realizován rozhovor s hlavním koordinátorem dobrovolníků Tomášem Mirovským a zúčastněné pozorování v přirozeném prostředí. Této sportovní události se autorka účastnila jako dobrovolník. Působila jako účastník pozorovatel, tzv. rovnoprávný člen skupiny, který informuje spolupracovníky o své pravé totožnosti. Kvantitativní metoda byla realizována prostřednictvím písemných a elektronických dotazníků. Výsledky: Z výsledku výzkumu vyplynulo, že vývoj spokojenosti spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským výborem se v roce 2018 zlepšil. Pomocí výzkumu byly odhaleny nedostatky ČOV zejména v oblasti organizace, nedostatečné informovanosti a aroganci některých placených členů ve vyšších postech. V případě, že ČOV nebude věnovat pozornost kvalitní péči dobrovolníkům a zajištění jejich potřeb, může se... Keywords: Český olympijský výbor; dobrovolník; metodika práce s dobrovolníky; The Czech Olympic Commitee; volunteer; methodology of work with volunteers Available in a digital repository NRGL
Dobrovolnictví v rámci sportovní akce - Olympijské parky 2016-2018

Title: Volunteering in a sports event - Olympic Parks 2016-2018 Objectives: The main objective of this thesis, based on the research of the development of volunteer satisfaction rate of cooperation ...

Svobodová, Markéta; Voráček, Josef; Pecinová, Markéta
Univerzita Karlova, 2021

Využití písně v hodinách německého jazyka jako prostředku k rozvoji komunikační kompetence
Pokorný, Petr
2021 - Czech
This diploma thesis is focused on the issue of using songs in German language teaching. Its aim is to contribute to tackling the issue of using songs in lessons of the German language as a second foreign language. The theoretical part introduces the position of the German language in the current Czech educational system, presents crucial methodical concepts of German teaching relevant to the chosen topic and also describes some difficulties with using music while teaching a foreign language in terms of pedagogy and psychology. The subject matter of the practical part is a research among students and teachers of lower-secondary and secondary schools. The aim of the research is to ascertain and describe the current use of songs in German lessons and detect when and why the songs are used for teaching German as a foreign language. On the basis of the results collected by a questionnaire survey and semi-structured dialogues with experts, a collection of nine worksheets and methodic sheets for working with songs during German lessons has been created. The sheets present diverse activities and methods suitable for A1, A2 and B1 levels according to the CEFR. ráce se zabývá problematikou využití písní ve výuce německého jazyka. Jejím cílem je přispět k řešení problematiky využití písní ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka. Teoretické východisko představuje popis postavení německého jazyka v současném vzdělávacím systému České republiky, následuje přiblížení základních meto výuky německého jazyka relevantních pro zvolené téma a rovněž specifikace vybraných psychologických problémů souvisejících s využitím hudby v cizojazyčné výuce. Předmětem praktické části je výzkumné šetření mezi žáky a učitel škol a na školách středních. Cílem výzkumného šetření je zjistit a popsat současnou situaci využití písní v hodinách německého jazyka a odhalit, kdy a proč dochází k využívání písní hodinách němčiny jako cizího jazyka. Na základě zjištěných dat získaných prostřednictvím dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů byl po konzultaci s vytvořen soubor pracovních a metodických listů pro úrovně A1, A2 a B1 dle SERR, ve kterých jsou prezentovány různorodé způsoby práce s hodinách německého jazyka. Ty mohou pomoci jako metodická opora a příklady dobré praxe učitelům německého jazyka častějšímu využívání písní ve výuce německého jazyka. Keywords: němčina jako cizí jazyk; píseň; didaktika německého jazyka jako cizího jazyka; základní škola; střední škola; German as a foreign language; song; didactics of German as a foreign language; basic school; secondary school Available in a digital repository NRGL
Využití písně v hodinách německého jazyka jako prostředku k rozvoji komunikační kompetence

This diploma thesis is focused on the issue of using songs in German language teaching. Its aim is to contribute to tackling the issue of using songs in lessons of the German language as a second ...

Pokorný, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Využití písně v hodinách německého jazyka jako prostředku k rozvoji komunikační kompetence
Pokorný, Petr
2021 - Czech
This diploma thesis is focused on the issue of using songs in German language teaching. Its aim is to contribute to tackling the issue of using songs in lessons of the German language as a second foreign language. The theoretical part introduces the position of the German language in the current Czech educational system, presents crucial methodical concepts of German teaching relevant to the chosen topic and also describes some difficulties with using music while teaching a foreign language in terms of pedagogy and psychology. The subject matter of the practical part is a research among students and teachers of lower-secondary and secondary schools. The aim of the research is to ascertain and describe the current use of songs in German lessons and detect when and why the songs are used for teaching German as a foreign language. On the basis of the results collected by a questionnaire survey and semi-structured dialogues with experts, a collection of nine worksheets and methodic sheets for working with songs during German lessons has been created. The sheets present diverse activities and methods suitable for A1, A2 and B1 levels according to the CEFR. ráce se zabývá problematikou využití písní ve výuce německého jazyka. Jejím cílem je přispět k řešení problematiky využití písní ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka. Teoretické východisko představuje popis postavení německého jazyka v současném vzdělávacím systému České republiky, následuje přiblížení základních meto výuky německého jazyka relevantních pro zvolené téma a rovněž specifikace vybraných psychologických problémů souvisejících s využitím hudby v cizojazyčné výuce. Předmětem praktické části je výzkumné šetření mezi žáky a učitel škol a na školách středních. Cílem výzkumného šetření je zjistit a popsat současnou situaci využití písní v hodinách německého jazyka a odhalit, kdy a proč dochází k využívání písní hodinách němčiny jako cizího jazyka. Na základě zjištěných dat získaných prostřednictvím dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů byl po konzultaci s vytvořen soubor pracovních a metodických listů pro úrovně A1, A2 a B1 dle SERR, ve kterých jsou prezentovány různorodé způsoby práce s hodinách německého jazyka. Ty mohou pomoci jako metodická opora a příklady dobré praxe učitelům německého jazyka častějšímu využívání písní ve výuce německého jazyka. Keywords: němčina jako cizí jazyk; píseň; didaktika německého jazyka jako cizího jazyka; základní škola; střední škola; German as a foreign language; song; didactics of German as a foreign language; basic school; secondary school Available in a digital repository NRGL
Využití písně v hodinách německého jazyka jako prostředku k rozvoji komunikační kompetence

This diploma thesis is focused on the issue of using songs in German language teaching. Its aim is to contribute to tackling the issue of using songs in lessons of the German language as a second ...

Pokorný, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Vývoj a optimalizácia chromatografických metód vhodných pre bioanalytickú aplikáciu
Jenčo, Jaroslav; Solich, Petr; Hroboňová, Katarína; Šatínský, Dalibor
2021 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Jaroslav Jenčo Supervisor: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Consultant: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Title of dissertation thesis: Development and optimization of chromatographic methods suitable for clinical application The presented dissertation thesis is divided into several parts, copying the workplaces, which I gradually worked on. The unifying element is the development and optimization of methods for the preparation of samples of biologically active substances and their subsequent analysis using separation methods. The theoretical part characterizes the target substances, from a biochemical, physicochemical, and analytical point of view. It describes the basic characteristics of extraction procedures and presents an overview of the methods used to determine the substances described in the thesis. In the first, main experimental part, of the dissertation thesis the development, optimization, and validation of an analytical method for chromatographic analysis of vitamin B1, its biologically active forms and the active form of vitamin B6 in blood is described. It illustrates the selection of sample preparation techniques, the optimization of the target methodology... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Jaroslav Jenčo Školiteľ: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Konzultant: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Názov dizertačnej práce: Vývoj a optimalizácia chromatografických metód vhodných pre klinickú aplikáciu Predkladaná dizertačná práca je rozdelená do niekoľkých častí, kopírujúcich pracoviská, na ktorých som postupne pracoval. Zjednocujúcim prvkom je vývoj a optimalizácia metód na prípravu vzoriek biologicky aktívnych látok a ich následná analýza za pomoci separačných metód. V teoretickej časti sú charakterizované cieľové látky, z biochemického, fyzikálno - chemického a analytického hľadiska. Sú v nej popísané základné charakteristiky extrakčných postupov a prehľad metód používaných na stanovenie popísaných látok v biologickom materiáli. V prvej, hlavnej experimentálnej časti, sa dizertačná práca zaoberá vývojom, optimalizáciou a validáciou analytickej metódy na chromatografickú analýzu vitamínu B1, jeho biologicky aktívnych foriem a aktívnej formy vitamínu B6 v krvi. Je v nej popísaný výber techník úpravy vzoriek, samotná optimalizácia cieľovej metodiky a dôvody jej výberu. V ďalšej časti sa práca zaoberá samotným vývojom chromatografickej metódy a jej aplikáciou na vybrané vzorky... Available in a digital repository NRGL
Vývoj a optimalizácia chromatografických metód vhodných pre bioanalytickú aplikáciu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Jaroslav Jenčo Supervisor: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Consultant: doc. RNDr. ...

Jenčo, Jaroslav; Solich, Petr; Hroboňová, Katarína; Šatínský, Dalibor
Univerzita Karlova, 2021

Genderové aspekty hraní počítačových her
Fousek Krobová, Tereza; Reifová, Irena; Fárová, Nina; Černohorská, Vanda
2021 - Czech
This dissertation deals with various gender aspects of playing computer games. It describes how gender stereotypes are connected with the level of production, content, and with the players themselves. In this sense, it shows that games are still created mainly by homogeneous male teams, in order to attract male players, they contain mainly male characters, while the female ones are created to be attractive to these ideal male players. However, the primary goal of this dissertation is to describe the different ways and intensities of the relationship with the avatar, the playable character in the game. The analytical part consists of two illustrative case studies, one concerning female heterosexual players, the other male heterosexual players. The basic premise is the fact that the player "plays gender" - that is, performs it similarly to social reality. However, this performance is not just a reconstruction and confirmation of hypothetically stable gender identities, but on the contrary their deconstruction ("playing with gender"). In this sense, the work pays particular attention to situations where the player and the avatar have different genders and the heterosexual player, therefore, identifies with the avatar but also objectifies him/her. This dissertation aims to emphasize the uniqueness of... Tato disertační práce se věnuje různým genderovým aspektům hraní počítačových her. Všímá si tak, jak jsou genderové stereotypy spojeny s oblastí produkce, obsahu i s hráči a hráčkami samotnými. V tomto smyslu tak ukazuje, že hry jsou stále vytvářeny především homogenními mužskými týmy s cílem zaujmout mužské hráče, obsahují především mužské postavy, přičemž ty ženské jsou vytvářeny s tím, aby byly pro tyto ideální mužské hráče atraktivní. Primárním cílem této práce je ovšem popsat různé způsoby a intenzity vztahu s avatarem, tedy hratelnou postavou ve hře. Analytická část se tak skládá ze dvou ilustrativních případových studií, jedna se týká heterosexuálních hráček, druhá heterosexuálních hráčů. Základní premisou je fakt, že hráč "hraje gender" - tedy ho performuje podobně jako v sociální realitě. Toto performování ale není jen rekonstrukcí a potvrzováním zdánlivě stabilních genderových identit, ale naopak jejich dekonstruováním (tedy "hraní si s genderem"). Práce si v tomto smyslu všímá především situací, kdy mají hráč a avatar odlišný gender a heterosexuální hráč se tedy s avatarem identifikuje, ale zároveň ho i objektifikuje. Tato disertační práce má zdůraznit jedinečnost prožitku, který je sice omezen a "rámcován" základním a často homogenním a stereotypním textem, ale jinak je výrazně... Keywords: Počítačové hry; gender; performativita genderu; identifikace; objektifikace; hegemonická maskulinita; male gaze; queer; Video games; gender; performativity of gender; identification; objectification; hegemonic masculinity; male gaze; queer Available in a digital repository NRGL
Genderové aspekty hraní počítačových her

This dissertation deals with various gender aspects of playing computer games. It describes how gender stereotypes are connected with the level of production, content, and with the players themselves. ...

Fousek Krobová, Tereza; Reifová, Irena; Fárová, Nina; Černohorská, Vanda
Univerzita Karlova, 2021

Dobrovolnictví jako alokace personálních zdrojů v neziskové organizaci
Pecinová, Markéta; Čáslavová, Eva; Omcirk, Vilém; Maršíková, Kateřina
2021 - Czech
Title: Volunteering as an allocation of human resources in sports organizations Objectives: The objective of the thesis is to recommend the most suitable Belbin roles for job positions in sports organizations based on knowledge from research and literature. Methods: The thesis uses qualitative and quantitative research. Qualitative research will take place in the form of dialogue and subsequent discussion of the Focus Group with representatives of sports organizations. 9 respondents will participate in this group discussion. Quantitative research is conducted among volunteers in sports organizations through electronic surveys and the Click4Survey tool. The Belbin test is part of the questionnaire survey. The questionnaire survey includes a sample of 305 respondents. Results: The results of qualitative research show that the positions offered to volunteers include the positions of administrative worker, assistant, supervisor, organizer and coach. The results of quantitative research show that the most represented role in volunteers, according to Belbin's typology, is the role of the Implementer. There is no statistically significant relationship between the job position and the role of volunteers, however, based on the findings from research and literature, the author recommends the most suitable... Název: Dobrovolnictví jako alokace personálních zdrojů ve sportovních organizacích Cíle: Cílem disertační práce je na základě poznatků z výzkumu a literatury doporučit k pracovním pozicím ve sportovních organizacích nejvhodnější Belbinovy role. Metody: V disertační práci je využito kvalitativního a kvantitativního dotazování. Kvalitativní výzkum proběhne formou dialogu a následné diskuze Focus Group se zástupci sportovních organizací. Této skupinové diskuze se účastní 9 respondentů. Kvantitativní výzkum je proveden mezi dobrovolníky ve sportovních organizacích prostřednictvím písemného, elektronického dotazování a nástroje Click4Survey. Součástí dotazníkového šetření je Belbinův test. Dotazníkové šetření zahrnuje vzorek 305 respondentů. Výsledky: Výsledky kvalitativního výzkumu ukazují, že mezi pracovní pozice, které jsou nabízeny dobrovolníkům, patří pozice administrativního pracovníka, asistenta, dozorčího, organizátora a trenéra. Výsledky kvantitativního výzkumu ukazují, že nejvíce zastoupenou rolí u dobrovolníků, dle Belbinovy typologie, je role Realizátora. Mezi pracovní pozicí a rolí dobrovolníků neexistuje statisticky významný vztah, nicméně na základě poznatků z výzkumu a literatury jsou autorem k jednotlivým pracovním pozicím doporučeny nejvhodnější Belbinovy role. Klíčová slova:... Keywords: dobrovolník; sportovní organizace; role; Belbinovy role; pracovní pozice; volunteer; sports organizations; role; Belbin 's role; job position Available in a digital repository NRGL
Dobrovolnictví jako alokace personálních zdrojů v neziskové organizaci

Title: Volunteering as an allocation of human resources in sports organizations Objectives: The objective of the thesis is to recommend the most suitable Belbin roles for job positions in sports ...

Pecinová, Markéta; Čáslavová, Eva; Omcirk, Vilém; Maršíková, Kateřina
Univerzita Karlova, 2021

Podstatné náležitosti demokratického právního státu v Ústavě České republiky
Žáček, Filip; Suchánek, Radovan; Preuss, Ondřej
2021 - Czech
Essential Elements of a Democratic Rule of Law in the Constitution of the Czech Republic Abstract This thesis aims at comprehensive examination of the way in which essential elements of a democratic rule of law are embedded in the laws of the Czech Republic, in particular the Constitution, effective from 1 January 1993, as their centrepoint. The author's key task has been to deal with the difference between constitutional standards of other countries and Czech laws, where the text of the Constitution does not expressly identify the legal institutions that in their unity form the material core of the Constitution. The thesis provides a theoretical definition of the individual components of a democratic rule of law in the light of modern jurisprudence findings. It also outlines procedures aiming at the identification of the individual institutions embedded in the substance of constitutional law that form the unchangeable parts of the Constitution. The state idea, which individualizes the generally applicable essentials of a democratic state governed by the rule of law for requirements of Czech legal system, is considered the cardinal bearer of the core of the essential elements. Its development is described since the 16th century until the present, while its continuity or discontinuity is examined. It is... Podstatné náležitosti demokratického právního státu v Ústavě České republiky Abstrakt Cílem této práce je co nejkomplexněji zmapovat zakotvení materie podstatných náležitostí demokratického právního státu v právním řádu České republiky, jehož primárním ohniskem je právě Ústava účinná od 1. ledna 1993. Stěžejním úkolem autora bylo vypořádat se se skutečností, že na rozdíl od ústavních norem jiných státu, v případě českého právního řádu nejsou právní instituty tvořící ve své celistvosti materiální jádro ústavy v jejím textu výslovně identifikovány. Vedle teoretického vymezení jednotlivých složek demokratického právního státu ve světle aktuálních poznatků právní vědy, přibližuje práce postupy směřující k identifikaci jednotlivých institutů zakotvených v materii ústavního práva, jež lze zahrnout do množiny nezměnitelných součástí ústavy. Za stěžejního nositele jádra podstatných náležitostí je vnímána státní idea, která individualizuje obecně platné náležitosti demokratického právního státu pro podmínky českého právního řádu. Její vývoj je zmapován od 16. století až po současnost s přihlédnutím k tomu, kdy byla, nebo naopak nebyla, zachována její kontinuita. Značný prostor je pak věnován ovlivnění materiálního jádra současného ústavního pořádku tradicí československé ústavnosti, především pak ústavní listinou z... Keywords: ústava; podstatné náležitosti; demokratický právní stát; constitution; essential elements; democratic rule of law Available in a digital repository NRGL
Podstatné náležitosti demokratického právního státu v Ústavě České republiky

Essential Elements of a Democratic Rule of Law in the Constitution of the Czech Republic Abstract This thesis aims at comprehensive examination of the way in which essential elements of a democratic ...

Žáček, Filip; Suchánek, Radovan; Preuss, Ondřej
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases