Number of found documents: 65917
Published from to

Čelákovičtí vodáci v době tzv. normalizace pohledem orální historie
Fridrichová, Martina; Wohlmuth Markupová, Jana; Franc, Martin
2024 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Čelákovičtí vodáci v době tzv. normalizace pohledem orální historie

Fridrichová, Martina; Wohlmuth Markupová, Jana; Franc, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Otevření hranic v roce 1989 a první cesty do zahraničí v pamětnické reflexi obyvatel ze Zlínska.
Jasenská, Nikol; Krátká, Lenka; Štemberk, Jan
2024 - Czech
Keywords: orální historie; cestování; socialismus; hranice; oral history; travelling; socialism; borders Available in a digital repository NRGL
Otevření hranic v roce 1989 a první cesty do zahraničí v pamětnické reflexi obyvatel ze Zlínska.

Jasenská, Nikol; Krátká, Lenka; Štemberk, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Cizinec v byrokratických rámcích národního státu: příklad regionálního pracoviště
Dušková, Barbora; Bittnerová, Dana; Terry, Zuzana
2024 - Czech
Keywords: národní stát; migrace; migrant; cizinec; byrokracie; fronta; ekonomika času; nation state; migration; migrant; foreigner; bureaucracy; queue; time economy Available in a digital repository NRGL
Cizinec v byrokratických rámcích národního státu: příklad regionálního pracoviště

Dušková, Barbora; Bittnerová, Dana; Terry, Zuzana
Univerzita Karlova, 2024

"Po práci na pivo a pak vlakem domů". Etnografie nádražky.
Konopíková, Jana; Novotná, Hedvika; Bittnerová, Dana
2024 - Czech
Keywords: nádražka; nádražní restaurace; uzel; sociální instituce; hospoda; železniční nádraží; cesta; cestující,štamgast; station pub; station restaurant; node; social institution; pub; railway station; path; passenger,local Available in a digital repository NRGL
"Po práci na pivo a pak vlakem domů". Etnografie nádražky.

Konopíková, Jana; Novotná, Hedvika; Bittnerová, Dana
Univerzita Karlova, 2024

Dějiny sportovního oddílu TJ Sokol Poruba a osudy jeho hráček. Na pozadí dějin mezinárodní házené v České republice
Piatková, Lucie; Soukupová, Blanka; Šalanda, Bohuslav
2024 - Czech
Keywords: Ostrava; historie házené; TJ Sokol Poruba; rozhovor; vzpomínky; Ostrava; history of hanfball; TJ Sokol Poruba; interview; memories Available in a digital repository NRGL
Dějiny sportovního oddílu TJ Sokol Poruba a osudy jeho hráček. Na pozadí dějin mezinárodní házené v České republice

Piatková, Lucie; Soukupová, Blanka; Šalanda, Bohuslav
Univerzita Karlova, 2024

Porovnání upírské postavy v anglické literatuře 19. století
Adamírová, Anna; Zika, Richard; Petříčková, Taťána
2024 - Czech
Keywords: upír; literatura; Polidori; le Fanu; Stoker; vampire; literature; Polidori; le Fanu; Stoker Available in a digital repository NRGL
Porovnání upírské postavy v anglické literatuře 19. století

Adamírová, Anna; Zika, Richard; Petříčková, Taťána
Univerzita Karlova, 2024

Nové molekulární materiály pro optické aplikace - syntéza a studium solí 5-aminotetrazolu
Pospíšil, Stanislav; Zábranský, Martin; Tyrpekl, Václav
2024 - Czech
Title: Novel Molecular Materials for Optics - Synthesis and Characterization of 5-aminotetrazole Salts Author: Stanislav Pospíöil Department: Department of Inorganic Chemistry Supervisor: Mgr. Martin Zábransk˝, Ph.D., Department of Inorganic Chemistry Advisors: Prof. RNDr. Ivan N mec, Ph.D., RNDr. Irena Matulková, Ph.D., De- partment of Inorganic Chemistry Abstract: Nonlinear optics is currently an important field for the development of areas such as laser physics or telecommunications, and its understanding is essen- tial for development of new technologies. Its development can also be aided by the investigation of various crystalline materials, such as salts containing cations and anions derived from polarizable organic molecules, exhibiting essential properties for nonlinear optics. This bachelor thesis is focused on preparation of crystalline forms of these compounds. These are salts of simple, nitrogen-rich bases with 5- aminotetrazole. Bigunidium 5-aminotetrazolate, guanidinium 5-aminotetrazolate and aminoguanidium 5-aminotetrazolate were prepared and further characteri- zed. The structures of the latter salts were solved from X-ray di raction data. The methods of spectral vibrational analysis supplemented with nuclear magne- tic resonance and powder di raction were applied to these prepared compounds.... Název práce: Nové molekulární materiály pro optické aplikace - syntéza a stu- dium solí 5-aminotetrazolu Autor: Stanislav Pospíöil Katedra: Katedra anorganické chemie Vedoucí bakalá ské práce: Mgr. Martin Zábransk˝, Ph.D., Katedra anorga- nické chemie Konzultanti: Prof. RNDr. Ivan N mec, Ph.D., RNDr. Irena Matulková, Ph.D. Abstrakt: Nelineární optika je v sou asnosti d leûit˝m oborem pro rozvoj oblastí jako je nap íklad laserová fyzika nebo telekomunikace, jejíû pochopení je zásad- ní pro v˝voj nov˝ch technologií. K jejímu rozvoji m ûe napomoci i zkoumání vybran˝ch krystalick˝ch materiál , jako jsou nap íklad soli obsahující kationty a anionty odvozené od polarizovateln˝ch organick˝ch molekul, které mohou vykazo- vat zásadní vlastnosti pro nelineární optiku. Tato bakalá ská práce je na p ípravu krystalick˝ch forem t chto slou enin zam ena. Jedná se o soli 5-aminotetrazolu s jednoduch˝mi, na dusík bohat˝mi bázemi. Biguanidium 5-aminotetrazolát, gua- nidinium 5-aminotetrazolát a aminoguanidinium 5-aminotetrazolát byly p ipra- veny a dále charakterizovány. Na tyto slou eniny, jiû d íve popsané v literatu e, byly aplikovány metody vibra ní spektroskopie dopln né o nukleární magnetic- kou rezonanci a práökovou difrakci. Pro dv posledn jmenované soli, byla nov vy eöena jejich struktura z dat difrakce rtg. zá ení... Keywords: nelineární optika; krystalová struktura; vibrační spektroskopie; nonlinear optics; crystal structure; vibrational spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Nové molekulární materiály pro optické aplikace - syntéza a studium solí 5-aminotetrazolu

Title: Novel Molecular Materials for Optics - Synthesis and Characterization of 5-aminotetrazole Salts Author: Stanislav Pospíöil Department: Department of Inorganic Chemistry Supervisor: Mgr. Martin ...

Pospíšil, Stanislav; Zábranský, Martin; Tyrpekl, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Smrtelnost v díle J. R. R. Tolkiena
Rajmont, Matěj; Zika, Richard; Holeček, Tomáš
2024 - Czech
Keywords: Tolkien; smrtelnost; nesmrtelnost; stvoření; křesťanství; krása; zlo; lidské bytí; láska; Tolkien; mortality; immortality; creation; Christianity; beauty; evil; human existence; love Available in a digital repository NRGL
Smrtelnost v díle J. R. R. Tolkiena

Rajmont, Matěj; Zika, Richard; Holeček, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Progresivně-regresivní analýza J. P. Sartra
Pražák, Jiří; Chavalka, Jakub; Zika, Richard
2024 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Progresivně-regresivní analýza J. P. Sartra

Pražák, Jiří; Chavalka, Jakub; Zika, Richard
Univerzita Karlova, 2024

Analýza narativních schopností u dětí s Aspergerovým syndromem
Raichlová, Kateřina; Nováková Schöffelová, Miroslava; Jonáš, Juraj
2024 - Czech
Keywords: Aspergerův syndrom; autismus; dítě; emoce; komunikace; narativ; jazyk; řeč; vývoj; Asperger syndrome; autism; communication; child; development; emotions; language narrative; speech Available in a digital repository NRGL
Analýza narativních schopností u dětí s Aspergerovým syndromem

Raichlová, Kateřina; Nováková Schöffelová, Miroslava; Jonáš, Juraj
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases