Number of found documents: 15564
Published from to

Stanovení výparu z malých povodí
Toušková, Jitka; Šípek, Václav; Možný, Martin; Brom, Jakub
2024 - Czech
Evapotranspiration (ET) plays a significant role in the hydrological balance. The terms potential (PET) and reference (RET) evapotranspiration are often used while estimating its rate. The doctoral thesis deals with the estimation of PET, RET and other selected processes. First, the influence of net longwave radiation (the component of radiation balance) on the rate of PET was examined. It was found that the standard methods result in the significant differences in PET estimation due to the absence of model calibration to local conditions. The original model caused distinction in the PET evaluation for the Liz experimental catchment by up to 100 mm/year. Calibration of the parameters of two commonly used methods for calculating net longwave radiation reduced the error in PET evaluation to less than 20 mm/year. PET or RET estimation itself can be performed by many direct or indirect methods. Their accuracy is highly discussed. This work focused on selection of suitable methods and their further testing on conditions of 18 stations in the Czech Republic. 37 methods were compared with measured data. It was proven, that the best results in this region were achieved by combination methods (with average RMSE of 1.2 mm/day, 18.6 mm/month, and 33.3 mm/year). Among individual models, the radiation-based... Evapotranspirace (ET) hraje významnou roli v hydrologické bilanci. Při odhadování míry ET se pracuje obvykle s koncepty potenciální (PET) a referenční (RET) evapotranspirace. Předkládaná disertační práce se zabývá stanovením PET/RET a vybranými dílčími procesy, které tvoří celkovou aktuální ET. V rámci studie zabývající se vlivem dlouhovlnné složky radiační bilance bylo zjištěno, že standardně používané metody obsahují značnou nejistotu při odhadu PET díky absenci kalibrace parametrů modelů na lokální podmínky. Doporučené hodnoty parametrů zapříčinily odchylku v odhadu PET na povodí Liz na Šumavě až o 100 mm/rok. Kalibrace parametrů dvou běžně využívaných metod pro výpočet dlouhovlnné složky radiační bilance snížila chybu v odhadu PET na úroveň <20 mm/rok. Samotný odhad PET/RET je možné provádět pomocí řady přímých nebo nepřímých metod, jejichž přesnost je vysoce diskutována. V této práci byl s ohledem na existenci velkého množství výpočetních metod proveden výběr vhodných metod a jejich následné otestování na poměrech 18 stanic České republiky. Bylo porovnáno 37 metod s naměřenými daty. Bylo prokázáno, že nejlepších výsledků v našem regionu dosáhly kombinační metody (s průměrným RMSE 1.2 mm/den, 18.6 mm/měsíc a 33.3 mm/rok). Z jednotlivých metod pak byly jako nejlepší vyhodnoceny radiačně zaměřená... Keywords: hydrologie; evapotranspirace; výpar; radiace; hydrologická bilance; hydrology; evapotranspiration; evaporation; radiation; water balance Available in a digital repository NRGL
Stanovení výparu z malých povodí

Evapotranspiration (ET) plays a significant role in the hydrological balance. The terms potential (PET) and reference (RET) evapotranspiration are often used while estimating its rate. The doctoral ...

Toušková, Jitka; Šípek, Václav; Možný, Martin; Brom, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Pohlavní promiskuita, skrytá volba samice a biologie pěvčí spermie
Míčková, Kristýna; Albrecht, Tomáš; Vrbacký, Marek; Krist, Miloš
2024 - English
The discovery of postcopulatory mechanisms of mate choice has fundamentally altered our understanding of sexual selection. Passerines are an ideal group for studying two basic mechanisms of postcopulatory sexual selection, sperm competition and cryptic female choice. This doctoral thesis focuses on postcopulatory sexual selection in passerines from three different angles. In this study, we investigated (1) age-related changes in traits that can affect male reproductive success (sperm morphology, velocity and production) and a trade-off between these traits and lifespan in male barn swallows (Hirundo rustica); (2) variation in seminal fluid and sperm proteins in six selected passerine species and whether these differences are caused by phylogeny or postcopulatory sexual selection; and (3) the protein composition of female barn swallow cloacal fluids in four phases of the reproductive season, changes in protein composition in individual phases, and identification of phase-specific proteins. Our results show that there is no unified trend for changes in sperm traits or sperm production across male lifespan. While sperm morphology and velocity do not change considerably, sperm production increases in first years of life. However, excessive investment in sperm production could reduce the male's chances... Objev postkopulačních mechanizmů výběru partnera zásadně změnil pohled na pohlavní selekci. Pěvci tvoří ideální skupinu pro studium dvou mechanizmů postkopulační pohlavní selekce, kompetice spermií a skryté volby samice. Tato dizertační práce se zabývá postkopulační selekcí ze třech různých uhlů právě u tohoto taxonu. V této práci jsme se zabývali (1) životními změnami znaků, které mohou ovlivňovat reprodukční úspěch samců (morfologie a velocita spermií, produkce spermií) a zároveň trade-off mezi těmito znaky a délkou dožití u samců vlaštovky obecné (Hirundo rustica); (2) variabilitou v proteinech seminální tekutiny a spermií u šesti vybraných druhů pěvců a zda jsou tyto rozdíly způsobeny fylogenezí či vlivem postkopulační pohlavní selekce a (3) popisem proteinového složení samičích kloakálních tekutin vlaštovky obecné ve čtyřech fázích reprodukčního cyklu, změnami v zastoupení proteinů v jednotlivých fázích a stanovením proteinů specifických pro jednotlivé reprodukční fáze. Naše výsledky ukazují, že neexistuje jednotný trend pro změny ve znacích spermií či produkce spermií napříč životem samce. Zatímco morfologie ani velocita spermií se zásadně nemění, produkce spermií v prvních letech života stoupá. Přílišná investice do produkce spermií však může snížit šance samce na delší život, což... Keywords: extra-pair paternity; postcopulatory sexual selection; sperm morphology; sperm motility; cryptic female choice; heritability; sexual ornamentation; extra-pair paternity; postcopulatory sexual selection; sperm morphology; sperm motility; cryptic female choice; heritability; sexual ornamentation Available in a digital repository NRGL
Pohlavní promiskuita, skrytá volba samice a biologie pěvčí spermie

The discovery of postcopulatory mechanisms of mate choice has fundamentally altered our understanding of sexual selection. Passerines are an ideal group for studying two basic mechanisms of ...

Míčková, Kristýna; Albrecht, Tomáš; Vrbacký, Marek; Krist, Miloš
Univerzita Karlova, 2024

VÝCHOVNÝ POTENCIÁL ESTETICKÉ A MORÁLNÍ ZKUŠENOSTI V PEDAGOGICE JOHNA DEWEYHO
Pelzová, Markéta; Strouhal, Martin; Pelcová, Naděžda; Šíp, Radim
2024 - Czech
The text submitted aims at analysis of the relation between aesthetic experience and moral education. In seven chapters it addresses current issues of aesthetic education at schools, presents the most important discourses from the field of moral issues and elaborates on analysis of the relation between aesthetic and moral experience in the work of a representative of American pragmatism, John Dewey. The text offers not only answers to the questions of educational potential of aesthetic classes, but also new ideas for improvement of the current educational practice. Předložený text je zacílen na analýzu vztahu mezi estetickou zkušeností a morální výchovou. V rámci sedmi kapitol se věnujeme aktuálním otázkám praxe estetických výchov ve škole, představení nejdůležitějších diskurzů z oblasti morální problematiky i samotné analýze vztahu estetické a morální zkušenosti v díle představitele amerického pragmatismu Johna Deweyho. Text nabízí odpovědi nejen na výchovně vzdělávací potenciál estetických předmětů, přináší také nové náměty pro zkvalitnění současné vzdělávací praxe. Keywords: John Dewey|americký pragmatismus|estetická výchova|estetická zkušenost|morální výchova|kurikulum; John Dewey|American pragmatism|aesthetic education|aesthetic experience|moral education|curriculum Available in a digital repository NRGL
VÝCHOVNÝ POTENCIÁL ESTETICKÉ A MORÁLNÍ ZKUŠENOSTI V PEDAGOGICE JOHNA DEWEYHO

The text submitted aims at analysis of the relation between aesthetic experience and moral education. In seven chapters it addresses current issues of aesthetic education at schools, presents the most ...

Pelzová, Markéta; Strouhal, Martin; Pelcová, Naděžda; Šíp, Radim
Univerzita Karlova, 2024

Interakce sauroleishmanií s flebotomy
Tichá, Lucie; Volf, Petr; Berriatua Fernández de Larea, Eduardo; Shaw, Jeffrey Jon
2024 - English
Sauroleishmania is a group of less studied parasites that belong to the genus Leishmania (Kinetoplastida: Trypanosomatidae). They circulate between reptile hosts and sand fly vectors (Diptera: Psychodidae). Due to the non-pathogenic character of its species, little is known about their development in reptiles and sand flies. The main objective of this project was to elucidate some missing aspects of Sauroleishmania life cycle. A major part of this thesis aimed to test the susceptibility of various sand fly species to different Sauroleishmania isolates and describe their development in the sand fly intestinal tract. A minor part was devoted to the study of infection in reptiles. First, we investigated the development of Leishmania (Sauroleishmania) tarentolae in three Phlebotomus species. Sand flies were infected through membrane on promastigote suspension and dissected at various time intervals post infection. Leishmania (S.) tarentolae developed in all three species tested and underwent peripylarian type of the development. Moreover, heavy parasite loads were frequently found in Malpighian tubules, which is a unique localization among Leishmania parasites. To summarize the current knowledge on L. (S.) tarentolae, we have also written a review describing the origin, life cycle and application of... Sauroleishmanie jsou méně zkoumanou skupinou parazitů, kteří náleží do rodu Leishmania (Kinetoplastida: Trypanosomatidae). Jejich životní cyklus zahrnuje plazí hostitele a flebotomy (Diptera: Psychodidae). Sauroleishmanie nejsou patogenní pro člověka, a tak je o jejich vývoji ve flebotomech a gekonech známo velmi málo. Hlavním cílem této práce tedy bylo otestovat vnímavost různých druhů flebotomů k sauroleishmaniové infekci a popsat vývoj těchto parazitů ve střevě přenašeče; menší část pak byla věnována výzkumu infekcí v plazech. Nejprve jsme se zabývali vývojem Leishmania (Sauroleishmania) tarentolae ve třech druzích flebotomů rodu Phlebotomus. Flebotomové byli infikováni kulturou promastigotů sáním přes membránu a jejich střeva byla vyšetřována v různých časových intervalech po infekci. Leishmania (S.) tarentolae se vyvíjela ve všech třech zkoumaných druzích, typ vývoje byl peripylární. Kromě toho se parazité v hojném počtu vyskytovali v Malpigických trubicích, což je pro parazity rodu Leishmania unikátní lokalizace. Dosavadní poznatky o L. (S.) tarentolae jsme také shrnuli do přehledového článku popisujícího původ, životní cyklus a využití tohoto druhu sauroleishmanie. Dále jsme popsali vývoj dvou vybraných druhů sauroleishmanií, L. (S.) adleri a L. (S.) hoogstraali, v různých druzích flebotomů... Keywords: Leishmania; Sauroleishmania; Sergentomyia; Phlebotomus; flebotomové; Leishmania; Sauroleishmania; Sergentomyia; Phlebotomus; sand flies Available in a digital repository NRGL
Interakce sauroleishmanií s flebotomy

Sauroleishmania is a group of less studied parasites that belong to the genus Leishmania (Kinetoplastida: Trypanosomatidae). They circulate between reptile hosts and sand fly vectors (Diptera: ...

Tichá, Lucie; Volf, Petr; Berriatua Fernández de Larea, Eduardo; Shaw, Jeffrey Jon
Univerzita Karlova, 2024

Vývoj hmotnostně-spektrometrických metod pro strukturní analýzu mastných kyselin a estolidů
Cudlman, Lukáš; Cvačka, Josef; Kozlík, Petr; Lísa, Miroslav
2024 - Czech
(EN) This doctoral thesis summarizes the use of modern mass spectrometric methods for the structural identification of fatty acids and triacylglycerol estolides (TG-EST) and their subsequent characterization in the lipidome of vernix caseosa, i.e., the biofilm covering the skin of the human fetus during the last trimester of in-utero development. Vernix caseosa has mainly antimicrobial properties and the ability to heal wounds and burns. The first part of the doctoral thesis focuses on the diversity of fatty acids in the lipidome of vernix caseosa. These acids form the structural subunits of complex lipids, such as the abundant triacylglycerols and wax esters. By studying fatty acids and their structural features, this thesis has provided valuable insights into the structural variability of the vernix caseosa lipidome. Without a full understanding of the structure of these key subunits, it would be impossible to complete the analysis of this lipidome in the future. In this thesis, fatty acids using high-performance liquid chromatography (HPLC) and modern mass spectrometry methods, namely ultraviolet photodissociation (UVPD) and ozone-induced dissociation (OzID), were characterized. The coupling of HPLC and mass spectrometry (HPLC-MS) provided unambiguous information on the positions and geometry of... (CZ) Tato disertační práce shrnuje použití moderních hmotnostně-spektrometrických metod pro strukturní identifikaci mastných kyselin a estolidů triacylglycerolů (TG-EST) a jejich následnou charakterizaci v lipidomu novorozeneckého mázku, tj. biofilmu pokrývajícího pokožku lidského plodu během posledního trimestru těhotenství. Novorozenecký mázek je především známý svými antimikrobiálními vlastnostmi a schopností hojení ran a popálenin. První část disertační práce se zaměřuje na rozmanitost mastných kyselin v lipidomu novorozeneckého mázku. Tyto kyseliny tvoří strukturní podjednotky komplexních lipidů, např. hojně zastoupených triacylglycerolů a voskových esterů. Studiem mastných kyselin a jejich strukturních rysů bylo možné v této práci získat cenné poznatky o strukturní variabilitě celého lipidomu novorozeneckého mázku. Bez plného pochopení struktury těchto klíčových podjednotek by bylo v budoucnu nemožné dokončit analýzu tohoto lipidomu. Mastné kyseliny byly v této práci charakterizovány pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) a pokročilých metod hmotnostní spektrometrie, a to fotodisociace ultrafialovým zářením (UVPD) a disociace vyvolané ozonem (OzID). Spojení HPLC a hmotnostní spektrometrie (HPLC-MS) poskytlo jednoznačné informace o polohách a geometrii dvojných vazeb a... Keywords: hmotnostní spektrometrie; HPLC; lipidy; novorozenecký mázek; mass spectrometry; HPLC; lipids; vernix caseosa Available in a digital repository NRGL
Vývoj hmotnostně-spektrometrických metod pro strukturní analýzu mastných kyselin a estolidů

(EN) This doctoral thesis summarizes the use of modern mass spectrometric methods for the structural identification of fatty acids and triacylglycerol estolides (TG-EST) and their subsequent ...

Cudlman, Lukáš; Cvačka, Josef; Kozlík, Petr; Lísa, Miroslav
Univerzita Karlova, 2024

Svrchovaný panovník lidu
von Wedel, Joachim; Vojtíšek, Zdeněk; Bargár, Pavol; Hošek, Pavel
2024 - Czech
1. The introductory chapter provides an overview of the research question - namely the relationship between religion and modern democracy - and the literature used in the discussion of the topic. It is first shown that for the discussion of the connection between religion and modern democracy, no meaningful reference can be made to the concept of "political religions", which was developed in particular by Eric Voegelin for the connection between religion and modern totalitarian systems. On this basis, the concluding part of the introduction states the two central aims of the thesis: in a first step, other concepts (than that of political religion) are to be examined that might be considered for a discussion of the relationship between modern democracy and religion, in particular the concept of civil religion. Since this is not the case, the work turns to a second objective: the question of whether the historical beginnings of modern democracy in Paris in 1789 can instead provide a better answer to the question. 2. The second chapter will therefore examine the question of whether one of various conceptual proposals is suitable for clarifying this connection in a general way. Theological (Rothe, Gogarten, Rhonheimer), legal (Hörnle) and sociological (Durkheim) approaches are presented, but in... Úvodní kapitola poskytuje přehled výzkumné otázky - konkrétně vztahu náboženství a moderní demokracie - a literatury použité v diskusi na toto téma. Nejprve se ukazuje, že pro diskusi o spojení náboženství a moderní demokracie nelze smysluplně odkázat na koncept "politických náboženství", který pro spojení náboženství s moderními totalitními systémy rozvinul zejména Eric Voegelin. Na tomto základě závěrečná část úvodu uvádí dva hlavní cíle práce: v prvním kroku je třeba prozkoumat jiné koncepty (než politické náboženství), které by mohly být zvažovány pro diskusi o vztahu mezi moderní demokracií. a náboženství, zejména koncept občanského náboženství. Protože tomu tak není, obrací se práce k druhému cíli: k otázce, zda historické počátky moderní demokracie v Paříži v roce 1789 mohou místo toho poskytnout lepší odpověď na otázku Druhá kapitola se tedy bude zabývat otázkou, zda je pro obecné objasnění této souvislosti vhodný některý z různých koncepčních návrhů. Prezentovány jsou teologické (Rothe, Gogarten, Rhonheimer), právní (Hörnle) a sociologické (Durkheim) přístupy, ale zejména koncept občanského náboženství a moderního nacionalismu, který je již zhruba sto let kvalifikován jako "náboženství moderny". V důsledku toho žádný z těchto návrhů není vhodný pro poskytování obecných, tedy globálně... Keywords: občanské náboženství; zjevení; moderní demokracie; civil religion; revelation; modern democracy Available in a digital repository NRGL
Svrchovaný panovník lidu

1. The introductory chapter provides an overview of the research question - namely the relationship between religion and modern democracy - and the literature used in the discussion of the topic. It ...

von Wedel, Joachim; Vojtíšek, Zdeněk; Bargár, Pavol; Hošek, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Trypanosomy přenášené komáry: výskyt v hostitelích, přenos a specifita
Kulich Fialová, Magdaléna; Svobodová, Milena; Bernotienė, Rasa; Modrý, David
2024 - English
7 Abstract Trypanosomes (Trypanosoma, Kinetoplastea) are dixenous blood protists that require not only a vertebrate host but also a blood-feeding invertebrate to complete their life cycle. Infection of vertebrates can be asymptomatic, but on the other hand can cause serious diseases affecting lives of humans and animals. Thus, researchers usually focus on Trypanosoma species causing Chagas disease and sleeping sickness in humans or nagana and surra in animals, and on their vectors: tsetse flies and kissing bugs. However, mosquitoes are able to transmit trypanosomes as well, specifically, avian trypanosomes and probably mammalian trypanosomes from the T. theileri group. Nevertheless, the role of mosquitoes in the life cycle of trypanosomes has substantial gaps, which are focused in this dissertation. Within the experimental work, it has been demonstrated that mosquitoes of the genus Culex are susceptible hosts of two species of avian trypanosomes: T. thomasbancrofti and T. tertium n. sp. On the other hand, Culex mosquitoes were unsuitable hosts for T. theileri, while the genus Aedes and surprisingly even sand flies (Phlebotomus perniciosus) turned up to be competent vectors. All investigated trypanosomes were able to develop within the guts of mosquitoes and were also found in their prediuretic liquid. This... 7 Abstrakt Trypanosomy (Trypanosoma, Kinetoplastea) jsou dixenní krevní prvoci, kteří střídají v životním cyklu obratlovce a krev sající bezobratlé. Infekce obratlovců mohou probíhat bez zřejmých zdravotních komplikací, ale mohou způsobovat i závažná onemocnění ohrožující jak lidi, tak zvířata. Pozornost výzkumu se proto většinou obrací právě směrem k druhům trypanosom způsobujících lidská onemocnění jako Chagasova choroba a spavá nemoc, či nagana a surra u dobytka, a také k jejich přenašečům, kterými jsou mouchy tse tse a ploštice. Méně známý je fakt, že trypanosomy jsou přenášeny i komáry, konkrétně trypanosomy ptačí a s velkou pravděpodobností i savčí ze skupiny T. theileri. Nicméně role komárů v životním cyklu trypanosom je jen nedostatečně prozkoumána, a proto se tato disertace věnuje tomuto tématu. V rámci experimentální práce jsme prokázali, že komáři rodu Culex jsou vnímavými hostiteli a pravděpodobnými přenašeči dvou druhů ptačích trypanosom: T. thomasbancrofti a T. tertium n. sp. Naopak pro T. theileri nejsou komáři rodu Culex vhodnými hostiteli, těmi se ukázali být komáři rodu Aedes a překvapivě i flebotomové rodu Phlebotomus. Všechny tři zkoumané trypanosomy se vyvíjely v zadní části střeva komárů a byly nalézány i v jejich prediuretické tekutině. Tato lokalizace trypanosom napovídá, že kromě... Keywords: trypanosoma; pěvec; sýkora; culex; komár; životní cyklus Available in a digital repository NRGL
Trypanosomy přenášené komáry: výskyt v hostitelích, přenos a specifita

7 Abstract Trypanosomes (Trypanosoma, Kinetoplastea) are dixenous blood protists that require not only a vertebrate host but also a blood-feeding invertebrate to complete their life cycle. Infection ...

Kulich Fialová, Magdaléna; Svobodová, Milena; Bernotienė, Rasa; Modrý, David
Univerzita Karlova, 2024

Dynamika severozápadního okraje Laurentinského ledovcového štítu
Stoker, Benjamin James; Margold, Martin; Darvill, Christopher; Nývlt, Daniel
2024 - English
The Laurentide Ice Sheet (LIS) was the largest ephemeral ice sheet in the Northern Hemisphere, reaching its all-time maximum during the last glacial cycle (~115 ka to ~11.7 ka) as it coalesced with the Cordilleran and Innuitian ice sheets over northern North America and the Canadian Arctic Archipelago. At its maximum extent it was comparable in size to the modern-day Antarctic Ice Sheet and may provide a useful analogue for understanding the long-term dynamics of ice sheets. There are considerable regional variations in our understanding of the deglaciation of the LIS. In particular, the northwestern LIS remains one of the most poorly understood sectors, as the latest reconstruction of this sector dates to the early 1990s and empirical constraints on the timing of deglaciation are sparse. In this thesis, I reconstruct the deglaciation of the northwestern LIS from its local Last Glacial Maximum (LGM) position using numerical dating methods and glacial geomorphological mapping. I use a combination of high-resolution digital elevation models (DEMs) and satellite imagery to map the glacial geomorphology of much of the Northwest Territories, Canada, and reconstruct the ice margin retreat patterns, ice flow dynamics, and interaction of the northwestern LIS with other ice masses. This new information is... Laurentinský ledovcový štít byl největším z efemérních ledovcových štítů severní polokoule. Svého maximálního rozsahu dosáhl během posledního glaciálního cyklu (~115 ka až ~11,7 ka), kdy se spojil s Kordillerským a Inuitským ledovcovým štítem na severu Severní Ameriky a v Kanadském arktickém souostroví, a svou velikostí byl srovnatelný s dnešním Antarktickým ledovcovým štítem. Porozumění dynamice odlednění Laurentinského ledovcového štítu je cenné pro pochopení dlouhodobé dynamiky dnešních ledovcových štítů, ale v informacích o odlednění Laurentinského ledového štítu existují značné regionální rozdíly. Zejména severozápadní sektor Laurentinského ledovcového štítu zůstává jedním z nejhůře prostudovaných, protože poslední rekonstrukce tohoto sektoru pochází z počátku 90. let 20. století a množství empirických informací o chronologii odlednění v tomto sektoru je nedostatečné. Tato práce rekonstruuje odlednění severozápadního sektoru Laurentinského ledovcového štítu z jeho posledního glaciálního maxima pomocí numerických datovacích metod a geomorfologického mapování. Glaciální geomorfologie velké části Severozápadních teritorií Kanady je mapována z digitálních modelů terénu s vysokým rozlišením a ze satelitních snímků a následně interpretována za účelem rekonstrukce dynamiky ústupu ledovcového štítu a... Keywords: ice sheet; Pleistocene; glacial landforms Available in a digital repository NRGL
Dynamika severozápadního okraje Laurentinského ledovcového štítu

The Laurentide Ice Sheet (LIS) was the largest ephemeral ice sheet in the Northern Hemisphere, reaching its all-time maximum during the last glacial cycle (~115 ka to ~11.7 ka) as it coalesced with ...

Stoker, Benjamin James; Margold, Martin; Darvill, Christopher; Nývlt, Daniel
Univerzita Karlova, 2024

Vývoj a použití elektrochemických průtokových detektorů
Baroch, Martin; Dejmková, Hana; Vyskočil, Vlastimil; Trnková, Libuše
2024 - English
The proposed dissertation thesis deals with the development and investigation of electrochemical flow systems using both conventional and unconventional electrode materials. In the first part of this thesis, the problem of porous flow-through large area electrodes is addressed. As a working electrode material, a free-standing porous boron-doped diamond (fs-pBDD) was used. This was used for the first time in the construction of an electrochemical cell designed for amperometric detection in flow methods. Testing of this electrode was performed using amperometric detection combined with flow injection analysis of a ruthenium complex solution. The detection limits achieved on this material were in the submicromolar range and the linear dynamic range of the concentration dependence spanned over three orders of magnitude. In addition to amperometry, fs-pBDD was also subjected to testing by cyclic voltammetry. The main reason for using this method was to determine the electrochemically active area, which contributed to the overall physicochemical characterization of this promising material. However, it was this step that brought into question the accuracy and precision of the calculation used. For this reason, the search for new ways to calculate the electrochemically active area of the working electrode... Předkládaná disertační práce se zabývá vývojem a výzkumem elektrochemických průtokových systémů využívajících běžné, ale i netradiční elektrodové materiály. V první části této práce je řešena problematika porézních průlinčitých velkoplošných elektrod. Jako materiál pro pracovní elektrodu byl použit samostojící porézní borem dopovaný diamant (fs-pBDD). Ten byl vůbec poprvé použit pro konstrukci elektrochemické cely určené pro amperometrickou detekci v průtokových metodách. Testování této elektrody bylo prováděno pomocí amperometrické detekce kombinované s průtokovou injekční analýzou roztoku komplexu ruthenia. Limity detekce dosažené na tomto materiálu byly v submikromolárních hodnotách a lineární dynamický rozsah koncentrační závislosti sahal přes tři řády. Kromě amperometrie byl fs-pBDD podroben také testování pomocí cyklické voltametrie. Hlavním důvodem použití této metody bylo stanovení elektrochemicky aktivní plochy, což přispělo k celkové fyzikálně-chemické charakterizaci tohoto slibného materiálu. Právě tento krok ale vnesl do problematiky otázky v podobě správnosti a přesnosti použitého výpočtu. Z tohoto důvodu je v této části práce také zahrnuto hledání nových cest pro výpočty elektrochemicky aktivní plochy pracovní elektrody. Zde prezentované způsoby výpočtu jsou založené jednak na... Available in a digital repository NRGL
Vývoj a použití elektrochemických průtokových detektorů

The proposed dissertation thesis deals with the development and investigation of electrochemical flow systems using both conventional and unconventional electrode materials. In the first part of this ...

Baroch, Martin; Dejmková, Hana; Vyskočil, Vlastimil; Trnková, Libuše
Univerzita Karlova, 2024

Ploché relativně Mittag-Lefflerovy moduly a aproximace
Ben Yassine, Asmae; Trlifaj, Jan; Cortés Izurdiaga, Manuel; Herbera Espinal, Dolors
2024 - English
Práce představuje hlavní výsledky naší společné práce s vedoucím mé práce na aproximacích modulů, s primárním důrazem na třídu plochých relativně Mittag-Lefflerových modulů, Zariského lokalitu kvazikoherentních svazků spo- jených s touto třídou, a dualizaci aproximací. Nejprve charakterizujeme třídy DQ skládající se ze všech plochých relativně Mittag-Lefflerových modulů z hlediska jejich lokální struktury. Dále ukážeme, že Enochsova domněnka platí pro všechny třídy DQ. Tyto výsledky jsou aplikovány na speciální případ f-projektivních modulů. Naše studium se pak rozšiřuje na ascent a descent pro relativní verze Mittag-Lefflerovy vlastnosti vzhledem k plochým a věrně plochým homomorfismům komutativních okruhů. Toto zk- oumání vede k výsledkům, jako je Zariského lokalita lokálně f-projektivních kvazi-koherentních svazků pro všechna schémata, a pro každé n ≥ 1, Zariského lokalita n-Drinfeldových vektorových bandlů pro všechna lokálně noetherovská schémata. Nakonec se zaměříme na obecné aproximační třídy modulů a zk- oumáme možnosti dualizace v závislosti na uzávěrových vlastnostech těchto tříd. Zatímco některé důkazy se snadno dualizují, jiné vyžadují existenci velkých kardinálů:... Keywords: pokrývající třídy modulů|uzávěrové vlastnosti; covering classes of modules|closure properties Available in a digital repository NRGL
Ploché relativně Mittag-Lefflerovy moduly a aproximace

Práce představuje hlavní výsledky naší společné práce s vedoucím mé práce na aproximacích modulů, s primárním důrazem na třídu plochých relativně Mittag-Lefflerových modulů, Zariského lokalitu ...

Ben Yassine, Asmae; Trlifaj, Jan; Cortés Izurdiaga, Manuel; Herbera Espinal, Dolors
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases