Number of found documents: 14821
Published from to

Biologické a sociální prediktory a koreláty lidské morálky
Kopecký, Robin
2024 - Czech
In this dissertation, we delve into the multifaceted domains of biological and social factors influencing human morality. The connecting element of this collection of four studies is both an interest in human morality as a traditional philosophical topic and the use of methods from empirical sciences, particularly biology, behavioural, and cognitive sciences. The first study focuses on the moral algorithms in autonomous vehicles. We examined moral preferences regarding the choice between software types that differ in their built-in algorithms for dealing with lethal collisions. These are categorized into three specific types: selfish, altruistic, and conservative. Respondents exhibited a preference for the altruistic strategy, which is reinforced when signalled to others. The altruistic preference is the most pronounced when it applies to everybody else, weaker when it reflects only a personal choice, and the weakest when choosing for one's own child. We conclude that making a choice public significantly sways individuals towards a more socially beneficial solution. The second study investigates the relationship between parasite Toxoplasma gondii infection and its subsequent impact on human political beliefs and values. Infected participants exhibited a tendency towards heightened tribalism and... V této disertační práci se zabýváme rozličnými oblastmi biologických a sociálních faktorů ovlivňujících lidskou morálku. Spojujícím prvkem tohoto souboru čtyř studií je souběžně zájem o lidskou morálku jako tradiční filozofické téma spolu s využitím metod empirických věd, zejména biologie, behaviorálních a kognitivních věd. První studie se zaměřuje na morální algoritmy v autonomních vozidlech. Zkoumali jsme morální preference týkající se volby mezi typy softwaru, které se liší zabudovanými algoritmy pro řešení smrtelných kolizí. Příslušné typy jsou kategorizovány do tří strategií: sobecké, altruistické a konzervativní. Respondenti preferovali altruistické strategie, a tato preference se ještě posílila, pokud byla signalizována ostatním. Altruistická preference je nejvýraznější, když se vztahuje na všechny ostatní, slabší, když odráží pouze osobní volbu, a nejslabší při volbě pro vlastní dítě. Docházíme k závěru, že zveřejnění volby výrazně ovlivní jedince směrem ke společensky výhodnějšímu řešení. Druhá studie zkoumá vztah mezi infekcí parazitem Toxoplasma gondii a jejím následným dopadem na politické přesvědčení a hodnoty lidí. Nakažení účastníci vykazovali tendenci ke zvýšenému tribalismu a sníženému kulturnímu liberalismu a antiautoritářství. Statisticky odfiltrovaný vliv horšího fyzického a... Keywords: morální soud; altruismus; wellbeing; experimentální filosofie; náboženství; toxoplazmóza; moral judgement; altruism; wellbeing; experimental philosophy; religion; toxoplasmosis Available in a digital repository NRGL
Biologické a sociální prediktory a koreláty lidské morálky

In this dissertation, we delve into the multifaceted domains of biological and social factors influencing human morality. The connecting element of this collection of four studies is both an interest ...

Kopecký, Robin
Univerzita Karlova, 2024

Studium dynamiky deformačních procesů ve slitinách Mg-RE pomocí in-situ experimentálních metod
Farkas, Andrea; Mathis, Kristián
2024 - Slovak
In this present work, the dynamics of deformation mechanisms activated in binary magnesium-gadolinium alloys with respect to amount of Gd were investigated with in-situ experimental methods. Cast alloys are characterized by random texture. Compression test were done at room temperature with simultaneous record of acoustic emission response. The acoustic emission signal was subsequently analysed using advanced clustering method providing information about the dominant deformation mechanisms. High speed camera was used to study the dynamics of twinning, including estimation of the velocity of twin propagation with respect to Gd concentration. The deformation tests were repeated in a chamber of scanning electron microscope (in-situ SEM) with concurrent following the microstructure development using secondary electrons and electron back-scattered diffraction (EBSD) in different stages of the deformation. Main goal of this measurements was to identify active slip systems and the progress of twin volume fraction during deformation. Keywords: magnesium alloy, deformation tests, acoustic emission, high-speed camera, electron microscopy, twinning Předložená práce se zabývá studiem dynamiky deformačních procesů binárních slitin Mg-Gd pomocí in-situ experimentálních metod v závislosti na koncentraci Gd. Zkoumané lité slitiny jsou charakterizované náhodnou texturou. Tlakové zkoušky byly provedené se souběžným záznamem akustické emise, ze kterého byla následně pomocí pokročilé analýzy určená časová závislost dominantních deformačních mechanismů. Měření vysokorychlostní kamerou umožnila studium dynamiky dvojčatění, včetně vyhodnocení rychlosti propagace dvojčat v závislosti na koncentraci Gd. Deformační zkoušky byly opakovány v komoře řádkovacího elektronového mikroskopu (in-situ SEM) za současného pozorování mikrostruktury pomocí sekundárných elektronů a zpětně odrážených elektronů (EBSD) v jednotlivých stádiích deformace. Cílem těchto měření bylo identifikovat aktivní skluzové systémy a určit vývoj podílu dvojčat v průběhu deformace. Klíčová slova: hořčíková slitina, deformační zkoušky, akustická emise, vysokorychlostní kamera, elektronová mikroskopie, dvojčatění Keywords: hořčíkové slitiny|dislokační skluz|dvojčatění|akustická emise|vysokorychlostní kamera|difrkace zpětné odražených elektronů; magnesium alloys|dislocation slip|twinning|acoustic emission|high-speed camera|electron back-scatter diffraction Available in a digital repository NRGL
Studium dynamiky deformačních procesů ve slitinách Mg-RE pomocí in-situ experimentálních metod

In this present work, the dynamics of deformation mechanisms activated in binary magnesium-gadolinium alloys with respect to amount of Gd were investigated with in-situ experimental methods. Cast ...

Farkas, Andrea; Mathis, Kristián
Univerzita Karlova, 2024

Farmakokinetika intramuskulárně aplikovaných termoresponsivních polyakrylamidů
Groborz, Ondřej
2024 - English
6 Pharmacokinetics of Intramuscularly Administered Thermoresponsive Polyacrylamides Author: Ondřej Groborz Supervisor: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc. Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Sciences Advisers: Ing. Pavel Švec RNDr. Lenka Loukotová, PhD. Abstract Polymer solutions with lower critical solution temperature (LCST) undergo a phase separation when heated above their cloud point temperature (TCP). These thermoresponsive polymers have numerous promising medicinal applications, such as in situ depot-forming radiotherapy (brachytherapy), controlled drug-release, immuno-radiotherapy, injectable thermogelling for tissue engineering and cell culture and magnetic resonance imaging (MRI), among others. Yet, despite extensive research on medicinal applications of thermoresponsive polymers, their fate after their administration remains largely unknown. Thus, in our study, we synthesized and thoroughly characterized four different thermoresponsive polyacrylamides, namely poly(N-(2,2-difluoroethyl)acrylamide), poly(N- isopropylacrylamide), poly(N,N-diethylacrylamide) and poly(N-acryloylpyrrolidine) under physiologically relevant conditions. Subsequently, we determined their biodistribution kinetics in mice and proposed a data-based pharmacological model to describe their in vivo behaviour,... 5 Farmakokinetika intramuskulárně aplikovaných termoresponzivních polyakrylamidů Autor: Ondřej Groborz Vedoucí práce: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc. Ústav makromolekulární chemie, Akademie věd České republiky Konzultanti: Ing. Pavel Švec RNDr. Lenka Loukotová, PhD. Abstrakt Roztoky některých polymerů vykazují dolní kritickou rozpouštěcí teplotu (lower critical solution temperature, LCST). Takové polymery za určitých podmínek vytvářejí homogenní roztoky, ale jakmile teplota roztoku překročí kritickou teplotu (cloud point temperature, TCP), dojde k fázové separaci. Pro tyto polymery bylo navrženo nespočet aplikací v rámci medicinální chemie a medicíny, například in situ formovaná depa pro radioterapii (brachytherapii), in situ formovaná depa pro protrahované uvolňování léčiv, imunoradiotherapie, injekční thermogelling pro tkáňová inženýrství a pěstování buněčných kultur, tracery pro magnetickou rezonanci (MRI) a mnoho dalších. Navzdory četným navrženým využitím a rozsáhlému výzkumu těchto polymerů, farmakokinetika injekovaných termoresponzivních polymerů stále není dostatečně dobře prozkoumána. V této práci se věnujeme syntéze a důkladné fyzikálně-chemické charakterizaci čtyř různých termoresponzivních polyakrylamidů, konkrétně poly(N-(2,2-difluoroethyl)akrylamidu, poly(N- isopropylakrylamidu),... Keywords: polyakrylamidy; thermoresponzivní; farmakokinetika; in vivo; polymery; biodistribuce; fluorescence; LCST; polyacrylamides; thermoresponsive; pharmacokinetics; in vivo; polymers; biodistribution; fluorescence; LCST Available in a digital repository NRGL
Farmakokinetika intramuskulárně aplikovaných termoresponsivních polyakrylamidů

6 Pharmacokinetics of Intramuscularly Administered Thermoresponsive Polyacrylamides Author: Ondřej Groborz Supervisor: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc. Institute of Macromolecular Chemistry, Czech ...

Groborz, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Běh v kontextu vývojové kineziologie
Růžek, Ondřej; Bačáková, Radka; Pokorný, Jan
2024 - Czech
Title: Running in the context of developmental kinesiology Objective: The objective of this diploma thesis was to describe the running gait in the context of human developmental ontogenesis. From information sources working with the topic of developmental kinesiology, a comprehensive text was prepared on the influence of establishing posture on the subsequent development of locomotion patterns of walking and running. Methods: The compilation method was used in this work. Relevant peer-reviewed articles were drawn upon to identify current information on running kinesiology for subsequent interdisciplinary comparison of approaches to the definition and description of the running stride cycle. Results: In the thesis, it was repeatedly emphasized that reaching the float phase in a running gait is a genetically conditioned in a person's life. The thesis that the central control of postural-locomotor function is already engaged in the first year of life thanks to genetically encoded programs. In parallel with how the musculoskeletal system strengthens during the first year of life with the aim of overcoming gravity and achieving bipedality, the strength of functional control at the level of the CNS. Key words: step cycle of running, running, locomotion, posture, kinesiology of running Název: Běh v kontextu vývojové kineziologie Cíl: Cílem této diplomové práce bylo popsat krokový cyklus běhu v kontextu motorické ontogeneze člověka. Z informačních zdrojů pracujících s tématem vývojové kineziologie byl zpracován ucelený text o vlivu založení postury na následovný vývoj lokomočních vzorů chůze a běhu. Metody: V práci byla využita metoda kompilace. Bylo čerpáno z relevantních odborných článků s cílem zjištění aktuálních informací o kineziologii běhu pro následovné mezioborové srovnání přístupů k definici a popisu krokového cyklu běhu. Výsledky: V práci bylo opakovaně akcentováno, že dosažení letové fáze v běžeckém kroku je geneticky podmíněnou vývojovou etudou v životě člověka. Práce vysvětluje, že centrální kontrola posturálně-lokomoční funkce se angažuje již v prvním roce života právě díky geneticky zakódovaným programům. Paralelně s tím, jak sílí muskuloskeletální aparát v průběhu prvního roku života s cílem přemoci gravitaci a dosáhnout na bipedalitu, sílí rovněž funkční řízení na úrovni CNS. Klíčová slova: krokový cyklus běhu, běh, lokomoce, postura, kineziologie běhu Keywords: krokový cyklus běhu; běh; lokomoce; postura; kineziologie běhu; gait cycle of running; running; locomotion; posture; kinesiology of running Available in a digital repository NRGL
Běh v kontextu vývojové kineziologie

Title: Running in the context of developmental kinesiology Objective: The objective of this diploma thesis was to describe the running gait in the context of human developmental ontogenesis. From ...

Růžek, Ondřej; Bačáková, Radka; Pokorný, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Ultrarychlá dynamika nosičů náboje ve 2D materiálech
Koutenský, Petr; Kozák, Martin
2024 - Czech
Title: Ultrafast dynamics of charge carriers in 2D materials Author: Bc. Petr Koutenský Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor: RNDr. Martin Kozák, Ph.D., Department of Chemical Physics and Optics Abstract: The goal of this thesis was to study ultrafast dynamics of excitons in monolayers of transient metal dichalcogenides WSe2 and MoS2 using methods of ultrafast laser spectroscopy. We focus on two types of processes in this thesis. We measured ultrafast dynamics of carrier recombination and inter-valley scattering of excitons. We also focused on ultrafast manipulation with excitonic energy levels which allows us to remove the energy degeneracy in different minima of the band structure using coherent optical effects (optical Stark effect and Bloch-Siegert shifts). In the future, the observed phenomena could contribute to developement of new utrafast optical and optoelectronical devices exploting so called valley polarization of electrons in the studied materials. Keywords: Ultrashort laser puses, time-resolved laser spectroscopy, nonlinear op- tics, 2D crystals iii Název práce: Ultrarychlá dynamika nosičů náboje ve 2D materiálech Autor: Bc. Petr Koutenský Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martin Kozák, Ph.D., Katedra chemické fyziky a optiky Abstrakt: Cílem této práce bylo experimentálně zkoumat ultrarychlou dynamiku excitonů v monovrstvách dichalkogenidů přechodných kovů WSe2 a MoS2 pomocí metod ultrarychlé laserové spektroskopie. Práce se zaměřuje na pozorování dvou typů procesů. Konkrétně jsme měřili dynamiku rekombinace a meziúdolního roz- ptylu excitonů. Dále se v práci zaměřujeme na ultrarychlou manipulaci s energe- tickými hladinami excitonů dovolující sejmout energetickou degeneraci v různých minimech pásové struktury pomocí optických koherentních jevů (optický Star- kův jev a Bloch-Siegertův posuv). Pozorované jevy mohou v budoucnu přispět k rozvoji nového typu ultrarychlých optických a optoelektronických součástek a nového typu elektroniky využívající tzv. údolní polarizaci elektronů v látkách. Klíčová slova: Ultrakrátké laserové pulzy, časově-rozlišená laserová spektroskopie, nelineární optika, 2D krystaly iii Keywords: Ultrakrátké laserové pulzy|časově-rozlišená laserová spektroskopie|nelineární optika|2D krystaly; Ultrashort laser puses|time-resolved laser spectroscopy|nonlinear optics|2D crystals Available in a digital repository NRGL
Ultrarychlá dynamika nosičů náboje ve 2D materiálech

Title: Ultrafast dynamics of charge carriers in 2D materials Author: Bc. Petr Koutenský Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor: RNDr. Martin Kozák, Ph.D., Department of ...

Koutenský, Petr; Kozák, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Mezinárodní obchodní mediace v kontextu Singapurské úmluvy o mediaci
Vrábel Porteš, Veronika; Pauknerová, Monika
2024 - Czech
International Commercial Mediation in the Context of the Singapore Convention Abstract The thesis deals with the topic of mediation in private international law, focusing on the enforceability of mediation agreements arising from international commercial disputes. The thesis is focused on the Singapore Convention, which was signed in August 2019, and marginally on the related UNCITRAL Model Law on Mediation. Although the success of the Singapore Convention will depend largely on the political actions and motivations of individual states, in order for it to be used by private actors, an analysis of the construction of the international norm in question is necessary. The aim of this work is to answer the question whether the regulation of mediation in international commercial law has its justifiable importance. In order to answer this question, the an analysis of the current legislative framework and the conditions for the performance of mediation agreements in international conventions and other international source sis performed, in relation to the EU and the Czech law. At the same time, unclear issues of the legislation in question are highlighted, also with regard to the transposition of EU regulations into Czech legislation, and possible ways of bridging them. A comparison of the sources of legislation... Mezinárodní obchodní mediace v kontextu Singapurské úmluvy o mediaci Abstrakt Diplomová práce pojednává o tématu mediace v mezinárodním právu soukromém, se zaměřením na vykonatelnost mediačních dohod vyplývajících z mezinárodních obchodních sporů. Práce je zpracována se zaměřením na Singapurskou úmluvu, která byla podepsána v srpnu roku 2019, a okrajově také na související Vzorový zákon UNCITRAL o mediaci. Přestože bude úspěšnost Singapurské úmluvy záležet převážně na politických krocích a motivaci jednotlivých států, proto, aby mohla být používána soukromými subjekty je nezbytná analýza konstrukce zmiňované mezinárodní normy. Cílem předkládané práce je odpovědět na otázku, zda má úprava mediace v mezinárodním obchodním právu svůj opodstatněný význam. Pro zodpovězení uvedené otázky je v práci provedena analýza současného legislativního rámce a podmínek pro výkon mediačních dohod v mezinárodních úmluvách a dalších mezinárodních pramenech, v právu EU a ČR. Zároveň je upozorněno na nejasné otázky předmětných právních předpisů, a to i s ohledem na transpozici unijních předpisů do české právní úpravy, a případných způsobů jejich překlenutí. Je provedena komparace pramenů právní úpravy jednotlivých unijních předpisů a předpisů České republiky, dále je analyzován rozsah působnosti Singapurské úmluvy a její... Keywords: obchodní mediace; Singapurská úmluva o mediaci; přímý výkonmediačních dohod; commercial mediation; Singapore Convention; directenforcement Available in a digital repository NRGL
Mezinárodní obchodní mediace v kontextu Singapurské úmluvy o mediaci

International Commercial Mediation in the Context of the Singapore Convention Abstract The thesis deals with the topic of mediation in private international law, focusing on the enforceability of ...

Vrábel Porteš, Veronika; Pauknerová, Monika
Univerzita Karlova, 2024

Trestněprávní nástroje boje s organizovaným zločinem
Šmejc, Marek; Jelínek, Jiří; Šelleng, Dalibor
2024 - Czech
78 The Means of Criminal Law Dealing With Organized Crime Abstract The rigorous thesis explores the phenomenon of organized crime, examining it from criminological, criminal law, and historical perspectives in the introduction. Within the initial pages, the thesis delves into the concept of organized crime, considering various expert opinions. However, attempts to conceptually or empirically capture the phenomenon face numerous challenges due to its complexity and diverse forms. The thesis consistently emphasizes the importance of the topic, stemming from the serious threat to public interest posed by organized crime and ongoing international and national debates on the need to improve tools to combat it. The author also examines the current legal regulations, both domestic and international. The conclusion of the second chapter particularly focuses on the criminal offense of participation in an organized criminal group. Another chapter is dedicated to categorizing tools to combat organized crime into legal, institutional, and political categories. The author then delves into selected criminal law tools to combat organized crime, focusing on some of the most problematic instruments, where skepticism among certain experts is often justified. These controversial institutions of criminal procedural law,... 77 Trestněprávní nástroje boje s organizovaným zločinem Abstrakt Rigorózní práce pojednává o fenoménu organizovaného zločinu, přičemž v úvodu práce je tento fenomén zkoumán z hlediska kriminologického, trestněprávního a samozřejmě rovněž z hlediska historického. V rámci úvodních stránek se práce zabývá pojmem organizovaného zločinu, přičemž zde bylo zohledněno několik odborných názorů, avšak snahy o zachycení jevu organizovaného zločinu pojmově, natož pak empiricky, naráží pro mnohotvárnost a zvláštnosti jevových forem na četné obtíže. Opakovaně je zde upozorňováno na důležitost tohoto tématu, která vychází jednak ze závažného ohrožení veřejného zájmu, které organizovaný zločin představuje, a také z probíhajících mezinárodních i vnitrostátních debat o nutnosti zlepšení nástrojů k jeho potlačení. Dále se autor zabýval platnou právní úpravou, a to jak vnitrostátní, tak mezinárodní. V závěru druhé kapitoly je pak zvláště věnována pozornost trestnému činu účasti na organizované zločinecké skupině. Další kapitola rigorózní práce je pak zaměřena na rozdělení nástrojů boje s organizovaným zločinem na právní, institucionální a politické. Následně se autor zabýval vybranými trestněprávními nástroji boje s organizovaným zločinem, přičemž se jednalo zejména o některé nejproblematičtější nástroje, resp. takové... Keywords: organizovaný zločin; organizovaná zločinecká skupina; agent; spolupracující obviněný; trestní odpovědnost právnických osob; organised crime; organised criminal group; undercover agent; cooperating defendant; corporate criminal liablitity Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní nástroje boje s organizovaným zločinem

78 The Means of Criminal Law Dealing With Organized Crime Abstract The rigorous thesis explores the phenomenon of organized crime, examining it from criminological, criminal law, and historical ...

Šmejc, Marek; Jelínek, Jiří; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2024

Kriminalizace útoků na informační systémy
Stanková, Pavla; Vokoun, Rudolf
2024 - Czech
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE The Criminalization of Cyberattacks on Information Systems ABSTRACT This master thesis deals with the issue of criminalization of attacks on information systems. The topicality of the topic is supported by the rapid development of information and communication technologies and the shift of everyday activities to the virtual environment. Nowadays, cybercrime poses a growing danger not only to individuals but also to the state. The aim of this thesis is to introduce cyberattacks and to classify them criminally. Furthermore, attention is concentrated on the procedural aspect of attacks, in particular on their detection, investigation and the procedure of international cooperation. The transnational and international framework in the fight against cybercrime is not omitted. The thesis seeks to identify what problematic aspects domestic legislation faces and what future developments in the field of cybercrime can be expected. The introductory section explains the basic terms that are used extensively in the thesis. Subsequently, key international instruments in the fight against cybercrime are introduced. The focus is on introducing the different types of cyberattacks and their subsequent criminal classification. The subsequent part introduces the procedural level of the... NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE V ČESKÉM JAZYCE Kriminalizace útoků na informační systémy ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou kriminalizací útoků na informační systémy. Aktuálnost tématu je podržena rapidním vývojem informačních a komunikačních technologií a přesunem každodenních aktivit do virtuálního prostředí. V současné době kybernetická kriminalita představuje rostoucí nebezpečí nejenom pro jednotlivce, ale také pro stát. Cílem práce je představit kybernetické útoky a trestněprávně je klasifikovat. Dále je pozornost koncentrována na procesněprávní stránku útoků, zejména na jejich odhalování, vyšetřování a postup při mezinárodní spolupráci. Opomenut není ani nadnárodní a mezinárodní rámec v boji proti kybernetické kriminalitě. Snahou práce je zjistit jakým problematickým aspektům čelí tuzemská právní úprava a jaký budoucí vývoj v oblasti kyberzločinu lze očekávat. Úvodní část objasňuje základní pojmy, se kterými práce hojně pracuje. Následně jsou představeny klíčové mezinárodní instrumenty v boji proti kybernetické kriminalitě. Těžiště je věnováno představení jednotlivých druhů kybernetických útoků a jejich následné trestněprávní klasifikaci. Navazující část přibližuje procesní rovinu problematiky, přičemž vymezená část obsahuje taktéž poznatky z kriminologie, jako je typologie pachatelů a jejich... Keywords: kybernetická kriminalita; kyberútok; kyberprostor; cybercrime; cyberattack; cyberspace Available in a digital repository NRGL
Kriminalizace útoků na informační systémy

NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE The Criminalization of Cyberattacks on Information Systems ABSTRACT This master thesis deals with the issue of criminalization of attacks on information ...

Stanková, Pavla; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2024

Trestní odpovědnost ve zdravotnictví se zaměřením na analýzu rozhodovací praxe českých a slovenských soudů
Kodýmová, Kateřina; Bohuslav, Lukáš
2024 - Czech
1 Criminal liability in healthcare with focus on an analysis of Czech and Slovak court rulings Abstract This master's thesis deals with the issue of criminal liability of healthcare workers. The aim of this thesis is to create a comprehensive overview of the Czech legislation of the relevant part of criminal law and individual institutes of medical law and to present related case law. Slovak legislation is used for comparison. The thesis consists of six parts, the first chapter is focused on the legal regulation of medical law and its international and national sources. It also deals with types of legal liability of healthcare professionals such as civil, labour, administrative and disciplinary liability. The second and one of the most extensive chapters approaches criminal liability and its necessary conditions. It describes the current concept of crime in more detail as well as the analysis of the necessity of the principle of subsidiarity of criminal repression. It also includes legal regulation of criminal liability of legal entities. The third chapter is dedicated to a cardinal concept - lex artis as an appropriate level of expertise, which contains a number of obligations that every healthcare worker must comply with. The process of proving criminal liability of medical workers in criminal proceedings... 1 Trestní odpovědnost ve zdravotnictví se zaměřením na analýzu rozhodovací praxe českých a slovenských soudů Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou trestní odpovědnosti zdravotnických pracovníků. Jejím cílem je vytvořit ucelený přehled české právní úpravy relevantní části trestního práva a jednotlivých institutů zdravotnického práva a představit související judikaturu. Pro komparaci je užita slovenská právní úprava. Práce se skládá z šesti částí. V první kapitole je pozornost zaměřena na právní úpravu zdravotnického práva a její mezinárodní a vnitrostátní prameny. Zabývá se také jednotlivými druhy odpovědnosti, jež mohou zdravotnické pracovníky za jejich protiprávní jednání postihnout. Druhá kapitola je jednou z nejrozsáhlejších a věnuje se trestní odpovědnosti jako takové a předpokladům jejího naplnění. Blíže přibližuje současné pojetí trestného činu a rozbor potřebnosti zásady subsidiarity trestní represe. Zahrnuje také právní úpravu trestní odpovědnosti právnických osob. Třetí kapitola se zabývá klíčovým pojmem lex artis jakožto náležité odborné úrovně, jež v sobě obsahuje celou řadu povinností, které musí každý zdravotnický pracovník dodržovat. Jako související problematika je předneseno dokazování trestní odpovědnosti zdravotnických pracovníků v trestním řízení zejména prostřednictvím... Available in a digital repository NRGL
Trestní odpovědnost ve zdravotnictví se zaměřením na analýzu rozhodovací praxe českých a slovenských soudů

1 Criminal liability in healthcare with focus on an analysis of Czech and Slovak court rulings Abstract This master's thesis deals with the issue of criminal liability of healthcare workers. The aim ...

Kodýmová, Kateřina; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Náhrada nemajetkové újmy v trestním řízení
Klatovský, Jakub; Jelínek, Jiří; Šelleng, Dalibor
2024 - Czech
121 Compensation of immaterial damage in criminal proceedings - Abstract The topic of this rigorous thesis is compensation for immaterial damage in criminal proceedings. This topic is mainly related to the question of fulfilling the conditions for its compensation and determining its amount. This thesis deals with the victim's entitlement to claim compensation for immaterial damage and a series of related issues, especially in relation to the determination of the amount of the claim for compensation for immaterial damage. The application and quantification of the injured party's claim in monetary form is considerably more complicated than in the case of compensation for material damages, and therefore this issue requires increased attention. The purpose of this thesis is to point out the procedural procedure of making a claim by the injured party in adhesion proceedings, the decision-making practice of the Supreme Court and the Constitutional Court, which often come into conflict with each other, and at the same time to put forward my own proposals for possible changes to the current wording of the Criminal Procedure Code. This rigorous thesis is divided into six chapters, each chapter dealing with a selected aspect of the issue of compensation for immaterial damage in criminal proceedings. The first... 118 Náhrada nemajetkové újmy v trestním řízení - Abstrakt Tématem této rigorózní práce je náhrada nemajetkové újmy v trestním řízení. S tímto tématem souvisí zejména otázka splnění podmínek pro její náhradu a určení její výše. Tato práce se zabývá oprávněním poškozeného na uplatnění nároku na náhradu nemajetkové újmy a řadou souvisejících otázek, zejména potom ve vztahu ke zjištění výše nároku na náhradu nemajetkové újmy. Uplatnění a vyčíslení nároku poškozeného v penězích je totiž značně komplikovanější než v případě náhrady majetkové škody, a proto je této otázce nutné věnovat zvýšenou pozornost. Účelem této práce je poukázat na procesní postup při uplatnění nároku ze strany poškozených v adhezním řízení, rozhodovací soudní praxi ze strany Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, jenž se v rámci rozhodovací praxe často dostávají do vzájemného střetu, a současně předložit vlastní návrhy na možnou úpravu současného znění trestního řádu. Tato rigorózní práce je rozdělena celkem na šest kapitol, kdy každá kapitola pojednává o vybraném aspektu problematiky náhrady nemajetkové újmy v rámci trestního řízení. První kapitola se věnuje významu náhrady nemajetkové újmy. Současně popisuje účel právní úpravy náhrady nemajetkové újmy v rámci adhezního řízení, za který lze považovat zajištění práv poškozených a ochranu před... Keywords: Nemajetková újma; Trestní řízení; Poškozený; Immaterial damage; Criminal proceedings; Injured person Available in a digital repository NRGL
Náhrada nemajetkové újmy v trestním řízení

121 Compensation of immaterial damage in criminal proceedings - Abstract The topic of this rigorous thesis is compensation for immaterial damage in criminal proceedings. This topic is mainly related ...

Klatovský, Jakub; Jelínek, Jiří; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases