Number of found documents: 22164
Published from to

Teorie a aplikace postupu DoE (planovani experimentu) ve farmaceuticke technologii
Maruška, Julie; Duintjer Tebbens, Erik Jurjen; Svozil, Daniel; Muselík, Jan
2024 - English
Charles University, Faculty of pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical Technology Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Mgr. Julie Maruška Supervisor: Assoc. Prof. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. Consultant: Assoc. Prof. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Title of dissertation: Theory and applications of DoE (design of experiments) in pharmaceutical technology The conventional process for developing new medicines involves selecting combinations of various types of factors that impact numerous properties of the final dosage form. This scenario is well-suited for using methods from the statistical field of design of experiments (DoE). Currently, the latest publications on pharmaceutical technology related to the development of new dosage forms are increasingly beginning to incorporate experimental design techniques, which are the subject of study in this work. This interdisciplinary dissertation thesis is an annotated summary of the publication and research activities of the author and aims to explore the DoE approaches focusing on their practical applications within the realm of pharmaceutical technology; to apply the selected techniques in actual processes of pharmaceutical technology; and to present a review of the most useful... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Mgr. Julie Maruška Školitel: doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. Konzultant: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Název disertační práce: Teorie a aplikace postupu DoE (plánovaní experimentů) ve farmaceutické technologii Tradiční proces vývoje nových přípravků zahrnuje výběr kombinací různých typů faktorů ovlivňujících řadu vlastností konečné lékové formy. Tato situace je vhodná pro použití metod z oblasti statistického plánovaní experimentů (DoE). V současné době začínají nejnovější publikace v oblasti farmaceutické technologie týkající se vývoje nových lékových forem stále více začleňovat techniky plánovaní experimentů, které jsou předmětem studia v této práci. Tato interdisciplinární disertační práce je anotovaným shrnutím publikací a výzkumných aktivit autora a klade si za cíl zkoumat postupy DoE zaměřené na jejich praktické využití v oblasti farmaceutické technologie; aplikovat vybrané techniky na reálné postupy farmaceutické technologie; a představit přehled nejúčinnějších DoE technik pro implementaci ve výzkumu v oblasti farmaceutické technologie. V prvním publikovaném článku jsme provedli retrospektivní analýzu získaných dat... Keywords: Design of Experiments; Quality by design; factorial design; pharmaceutical technology; Plánováni experimentu; plánování kvality; faktoriální design; farmaceutická technologie Available in a digital repository NRGL
Teorie a aplikace postupu DoE (planovani experimentu) ve farmaceuticke technologii

Charles University, Faculty of pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical Technology Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Mgr. Julie Maruška Supervisor: ...

Maruška, Julie; Duintjer Tebbens, Erik Jurjen; Svozil, Daniel; Muselík, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Adaptace komponent a jejich kooperace na základě strojového učení
Töpfer, Michal; Bureš, Tomáš
2024 - English
In the area of distributed self-adaptive smart systems (such as applications of Internet of Things and Cyber-Physical Systems), machine learning has been successfully used in several applications including the prediction of metrics regarding the components in the system (e.g., battery consumption), and pruning of the space of possible adaptations. It is clear that machine learning can be a useful tool in self-adaptive systems. Most of the research works focus on using the machine learning algorithms for a specific task, yet they are (at least partially) lacking in providing a systematic approach to the introduction of machine learning into the architecture of the system. In this thesis, we propose ML-DEECo - a machine-learning-enabled component model for adaptive component architectures. It is based on the concepts of autonomous com- ponents and their ensembles (coalitions) from the DEECo component model. We enrich DEECo with abstractions for specifying machine-learning-based estimates directly in the architecture of the system. The architect can thus focus on the business logic of the application while all the tasks necessary to provide the estimates (such as collecting the data and training the model) are provided by our runtime framework. We provide an implementation of the ML-DEECo runtime in Python and... Strojové učení se úspěšně používá pro dílčí úlohy v oblasti distribuovaných adaptivních systémů (například internet věcí a tzv. cyber-physical systémy). Mezi nejčastější použití patří predikce budoucího stavu komponent systému (například kolik energie bude zbý- vat v baterii dané komponenty za určitý čas) a prořezávání prostoru možných adaptací systému. Většina dosavadního výzkumu se soustředila především na použití algoritmů strojového učení pro konkrétní úlohy, nicméně zatím nebylo věnováno příliš pozornosti systematickému zapojení strojového učení přímo do architektury systémů. V této práci představujeme ML-DEECo - komponentový model specificky navržený pro snadné použití strojového učení v adaptivní komponentové architektuře systému. ML-DEECo je založen na konceptech komponent a jejich kooperace z komponentového modelu DEECo a rozšiřuje DEECo o abstrakce pro specifikaci predikcí přímo v architek- tuře systému. Architekt softwarového systému se tak může soustředit pouze na logiku systému a vše potřebné pro získání predikcí (například trénink modelu pomocí algoritmů strojového učení) zajišťuje náš framework. Součástí práce je implementace ML-DEECo frameworku v Pythonu a ukázka jeho použití na příkladech adaptivních systémů z oblastí chytrého farmaření a Průmyslu 4.0. Keywords: adaptace|strojové učení|komponenty|kooperace; self-adaptive|machine learning|components|ensembles Available in a digital repository NRGL
Adaptace komponent a jejich kooperace na základě strojového učení

In the area of distributed self-adaptive smart systems (such as applications of Internet of Things and Cyber-Physical Systems), machine learning has been successfully used in several applications ...

Töpfer, Michal; Bureš, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Základní vlastnosti víceúrovňových metod
Minarovičová, Anna Marie; Papež, Jan; Pultarová, Ivana
2024 - English
Multigrid methods are among the most effective iterative methods for the numerical solution of partial differential equations (PDEs). In the thesis, we consider Poisson's equation as the model problem and present its discretization by the finite difference method. Discretization of PDEs gives typically large algebraic systems of linear equations. Various iterative methods can struggle to find an enough accurate approximation within the allocated time. In particular, relaxation methods such as Jacobi or Gauss-Seidel effectively reduce oscillating parts of the error but are inefficient in reducing smooth error components. Multigrid methods combine relaxation methods with correction on a coarser grid to overcome this deficiency. The problem discretized on a coarser grid is smaller and easier to solve. Typically, a recursive error correction is considered using a hierarchy of grids until the coarsest problem is small enough to get a solution quickly by a direct solver. The purpose of this thesis is to discuss the main principles and thoughts behind the multigrid methods, alongside some practical examples and numerical experiments. Víceúrovňové metody patří mezi nejefektivnější iterační metody pro numerické ře- šení parciálních diferenciálních rovnic (PDR). V práci uvažujeme jako modelový problém Poissonovu rovnici a její diskretizaci metodou konečných diferencí. Obecně diskretizace PDR vede na velké soustavy lineárních rovnic. Různé iterační metody mohou mít potíže s nalezením dostatečně přesné aproximace v daném čase. Zejména relaxační metody, jako je Jacobi nebo Gauss-Seidel, účinně redukují oscilující části chyby, ale jsou neefektivní v redukci hladkých chybových složek. Multigridní metody kombinují relaxační metody s korekcí na hrubší síti, aby překonaly tento nedostatek. Problém diskretizovaný na hrubší síti je menší a snáze řešitelný. Oprava na hrubší síti se obvykle realizuje rekurzivně pomocí hierarchie sítí, dokud nejhrubší problém není dostatečně malý na to, aby jej bylo možné řešit přímým řešičem. Cílem této práce je diskutovat hlavní principy a myšlenky, které stojí za multigridními metodami, spolu s některými praktickými příklady a numerickými experimenty. Keywords: víceúrovňové metody|numerické metody|řešení soustav lineárních rovnic|hierarchie diskretizací; multigrid methods|numerical methods|solution of linear algebraic systems|discretization hierarchy Available in a digital repository NRGL
Základní vlastnosti víceúrovňových metod

Multigrid methods are among the most effective iterative methods for the numerical solution of partial differential equations (PDEs). In the thesis, we consider Poisson's equation as the model problem ...

Minarovičová, Anna Marie; Papež, Jan; Pultarová, Ivana
Univerzita Karlova, 2024

Gabrielova-Roiterova míra v teorii reprezentací
Krasula, Dominik; Šťovíček, Jan
2024 - English
The Gabriel-Roiter measure is a module-theoretic invariant, defined in 1972 by P. Gabriel. It is an order-preserving function that refines a composition length of a module by also taking lengths of indecomposable submodules into account. We calculate all Gabriel-Roiter measures for finite-length representa- tions of an orientation of a Dynkin graph D4 and an orientation of a Euclidean graph ˜A3. In 2007, H. Krause proposed a combinatorial definition of the Gabriel-Roiter measure based on other length functions instead of composition length. We study these alternative Gabriel-Roiter measures on thin representations of quiv- ers whose underlying graph is a tree. 1 Gabriel-Roiterova míra je invariant na modulech, definovaný v roce 1973 P. Gabrielem. Je to uspořádání-zachovávajicí funkce, která zjemňuje kompoziční délku modulu tím, že bere v potaz též délky nerozložitelných podmodulů. Spočí- táme všechny Gabriel-Roiterovi míry pro reprezentace konečné délky pro konkrét- ní orientaci Dynkinova grafu D4 a Euklidovského grafu ˜A3. V roce 2007 H. Krause navrhl kombinatorickou definici Gabriel-Roiterovi míry založenou na jiných funkcích než kompoziční délce. Tyto alternativní Gabriel- Roiterovi míry studujeme na tenkých reprezentacích toulců, které neobsahují neorientované cesty. 1 Keywords: Gabriel-Roiter measure|representations of quivers|thin representations; Gabriel-Roiterova míra|reprezentace toulců|tenké reprezentace Available in a digital repository NRGL
Gabrielova-Roiterova míra v teorii reprezentací

The Gabriel-Roiter measure is a module-theoretic invariant, defined in 1972 by P. Gabriel. It is an order-preserving function that refines a composition length of a module by also taking lengths of ...

Krasula, Dominik; Šťovíček, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Optimální prostory funkcí pro vážená Sobolevova vnoření s monomiální vahou
Drážný, Ladislav; Mihula, Zdeněk
2024 - English
In this thesis we study a weighted Sobolev-type inequality for functions from a certain Sobolev-type space that is built upon a rearrangement-invariant space. Considered rear- rangement-invariant spaces are defined on the space Rn endowed with the measure that is given by a monomial weight. We prove a so-called reduction principle for the Sobolev- type inequality. The reduction principle represents a method of how to characterize the rearrangement-invariant spaces that satisfy the Sobolev-type inequality by means of one- dimensional inequalities. Next, for a fixed domain rearrangement-invariant space, we describe the optimal, i.e. the smallest target rearrangement-invariant space such that the Sobolev-type inequality holds. Finally, we describe some concrete examples. We describe the optimal spaces for Lorentz-Karamata spaces. 1 V této práci studujeme jistou váženou Sobolevovu nerovnost pro funkce z daného Sobolevova prostoru, jenž je vybudován nad prostorem s normou nezávisející na pře- rovnání. Uvažované prostory s normou nezávisející na přerovnání jsou zavedeny na pro- storu Rn s váženou mírou, jež je definována pomocí monomiální váhy. V práci dokážeme redukční princip pro danou Sobolevovu nerovnost. Redukční princip představuje metodu, jak za použití nerovností zahrnujících funkce pouze jedné proměnné charakterizovat pro- story s normou nezávisející na přerovnání, jež splňují zkoumanou Sobolevovu nerovnost. Pro pevně zvolený prostor s normou nezávisející na přerovnání dále nalezneme optimální, tedy nejmenší, prostor s normou nezávisející na přerovnání, jenž splňuje Sobolevovu ne- rovnost. Nakonec odvodíme charakterizaci těchto optimálních prostorů pro Lorentzovy- Karamatovy prostory. 1 Keywords: prostory funkcí s normou invariantní k přerovnání|Sobolevova vnoření|monomiální váhy|optimální prostory funkcí|Lorentzovy-Karamatovy prostory; rearrangement-invariant function spaces|Sobolev embeddings|monomial weights|optimal function spaces|Lorentz-Karamata spaces Available in a digital repository NRGL
Optimální prostory funkcí pro vážená Sobolevova vnoření s monomiální vahou

In this thesis we study a weighted Sobolev-type inequality for functions from a certain Sobolev-type space that is built upon a rearrangement-invariant space. Considered rear- rangement-invariant ...

Drážný, Ladislav; Mihula, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2024

Propojení transkripční regulace lipidového metabolismu a katastrofické mitózy u poltivé kvasinky
Marešová, Anna; Převorovský, Martin; Čáp, Michal; Veverka, Václav
2024 - English
Linking regulation of lipid metabolism with nuclear division has recently become a thoroughly investigated phenomenon. It has been shown that an undisturbed lipid metabolism is required for proper mitotic division from yeasts to mammals. In my doctoral project, I focused on the transcriptional regulation of lipid metabolism genes with respect to mitotic fidelity in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. Cbf11 and Mga2 are two transcriptional regulators of lipid metabolism genes. For a long time, it was assumed that they act as two independently functioning units. However, we have identified a novel regulatory partnership between Cbf11 and Mga2. Our results show that Cbf11 and Mga2 work closely together. In addition to regulating lipid metabolism, Cbf11 was known to be involved in cell cycle progression and a range of other processes. We have now determined that all known functions of Cbf11 require its canonical DNA-binding ability. Interestingly, we have identified novel roles for both Cbf11 and Mga2 and found that Mga2 mirrors the functions of Cbf11, including cell cycle control. Furthermore, we have shown that lipid metabolism has a pronounced impact on chromatin structure and the proper regulation of gene expression, and we have suggested how fatty acid synthesis contributes to mitotic... Propojení regulace metabolismu lipidů s jaderným dělením se v poslední době stalo předmětem intenzivního studia. Ukázalo se, že pro správné mitotické dělení je nutný nenarušený metabolismus lipidů, a to od kvasinek až po savce. Ve svém doktorském projektu jsem se zaměřila na transkripční regulaci genů lipidového metabolismu s ohledem na průběh mitózy u poltivé kvasinky Schizosaccharomyces pombe. Cbf11 a Mga2 jsou dva transkripční regulátory genů metabolismu lipidů. Dlouho se předpokládalo, že působí jako dvě nezávisle fungující jednotky. My jsme však identifikovali nové regulační partnerství mezi Cbf11 a Mga2. Naše výsledky ukazují, že Cbf11 a Mga2 spolu úzce spolupracují. Kromě regulace metabolismu lipidů bylo známo, že se Cbf11 podílí na regulaci průchodu buněčným cyklem a na řadě dalších procesů. Nyní jsme zjistili, že všechny známé funkce proteinu Cbf11 vyžadují jeho schopnost kanonické vazby na DNA. Identifikovali jsme také nové role pro Cbf11 i Mga2 a zjistili jsme, že Mga2 zrcadlí funkce Cbf11, včetně regulace buněčného cyklu. Dále jsme ukázali, že metabolismus lipidů má výrazný vliv na strukturu chromatinu a správnou regulaci genové exprese, a popsali jsme, jak syntéza mastných kyselin přispívá ke správnému průběhu mitózy. Kromě toho jsme popsali nová propojení mezi metabolismem lipidů a... Keywords: Cbf11; Mga2; transkripční faktory; vazba na DNA; metabolismus lipidů; uzavřená mitóza; integrita genomu; poltivá kvasinka; Cbf11; Mga2; transcription factors; binding to DNA; lipid metabolism; closed mitosis; genome integrity; fission yeast Available in a digital repository NRGL
Propojení transkripční regulace lipidového metabolismu a katastrofické mitózy u poltivé kvasinky

Linking regulation of lipid metabolism with nuclear division has recently become a thoroughly investigated phenomenon. It has been shown that an undisturbed lipid metabolism is required for proper ...

Marešová, Anna; Převorovský, Martin; Čáp, Michal; Veverka, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Metamorfóza gabroidních hornin tepelsko-barrandienské oblasti
Holá, Petra; Racek, Martin; Janák, Marian; Collett, Stephen
2024 - English
In the thesis I focuse on petrographic, geochronological and geochemical characterization of gabbroic rocks to provide constrains on the Cambro-Ordovician and Variscan evolution of the Teplá-Barrandian Unit in Bohemian Massif situated in Central Europe. The studied rocks occur in two areas of interest in the western margin of the Teplá-Barrandian: (1) along the contact of the Teplá Crystalline and Mariánské Lázně Complexes in the north-western part of the TBU, (2) in area between the Domažlice Crystalline Complex and Kdyně-Neukirchen Massif (KNM) in the south-western part of the Teplá-Barrandian Unit. Detailed petrological study together with U-Pb dating of representative samples allow to characterize three events (I-III) defined by different textural position of analyses zircon and titanite grains. The oldest (Cambrian) event I is recorded in isolated metamictized matrix-hosted grains that yield similar mean age of c. 500-510 Ma in both areas. The second Cambro-Ordovician event II was connected with formation of tiny zircon grains forming rim around ilmenite at ~480-490 Ma due to diffusion reaction of ilmenite and surrounding silicate matrix enabled by increase of temperature. The youngest (Variscan) event III is associated with the formation of zircon corona around baddeleyite at ca. 360-380 Ma.... Český abstrakt V této disertační práci se zabývám petrologickou, geochronologickou a geochemickou charakteristikou gabroidních hornin v kontextu kambro-ordovického a variského vývoje tepelsko-barrandienské jednotky, která je součástí Českého masivu. Studované horniny se vyskytují ve dvou zájmových oblastech podél západního okraje tepelsko-barrandienské jednotky: 1. oblast se nachází na kontaktu tepelského krystalinika a mariánsko-lázeňského komplexu a 2. zájmová oblast zabírá jiho-západní cíp tepelsko-barrandienské jednotky a táhne se z neukirchen-kdyňského masivu přes domažlické krystalinikum. Na základě detailní petrologické charakteristiky kombinované s datováním metodou uran-olovo aplikované na zirkony a monazity byly definovány tři etapy (I-III) vývoje gabbroidních hornin, kdy každá etapa je spojena s jinou texturní pozicí datovaného zirkonu, případně titanitu. Nejstarší událost I je kambrického stáří, v tomto případě byly průměrné věky c. 500-510 Ma stanoveny pro velká izolovaná zrna zirkonů nacházejících se v matrix. Druhá datovaná II událost ukazuje kambro-ordovické stáří (~480-490 Ma) a je spojena s výskytem malých zrnek zirkonu lemujících ilmenit. Vznik těchto malých zrnek tvořících lem kolem ilmenitu je výsledkem difúzní reakce mezi ilmenitem a okolní silikátovou matrix, kdy mobilita zirkonia je... Keywords: metamorfóza; gabro; metasomatóza; korony; metamorphism; gabbro; metasomatism; corona Available in a digital repository NRGL
Metamorfóza gabroidních hornin tepelsko-barrandienské oblasti

In the thesis I focuse on petrographic, geochronological and geochemical characterization of gabbroic rocks to provide constrains on the Cambro-Ordovician and Variscan evolution of the ...

Holá, Petra; Racek, Martin; Janák, Marian; Collett, Stephen
Univerzita Karlova, 2024

Proč Romové nejsou teroristé: Přehodnocení sporných faktorů radikalizace
Kocmanová, Markéta; Aslan, Emil; Droogan, Julian; Lakhani, Suraj
2024 - English
Research on radicalisation is characterised by an excessive emphasis on risk factors that lead to manifestations of different forms of extreme political violence. This dissertation presents the results of research focused on factors that make communities resilient against behavioural radicalisation. The empirical basis draws on extensive data from 139 research participants from six countries, obtained primarily from in-depth interviews and other ethnographic data collection techniques. Utilising Grounded Theory in Ethnography as the overarching methodological framework, I provide robust empirical evidence to build a unique case of group resilience against radicalisation among the Romani ethnic group. I identified five main factors of resilience that complement each other and work as brakes on behavioural radicalisation in mutual synergy. The factors of resilience are grounded in the organisational ontology of the group, their strong sense of belonging to a community, their propensity to avoid conflict, their ability to forgive rather than seek revenge, and a category of complex flexibility that includes present-time orientation, effective emotional regulation, and cognitive adaptability. I also identify risk factors related to potential radicalisation in the community, mainly the risk of continued... Výzkum radikalizace se vyznačuje nadměrným důrazem na rizikové faktory, které vedou k projevům různých forem extrémního politického násilí. Tato disertační práce představuje výsledky výzkumu zaměřeného na faktory, které činí komunity odolnými vůči behaviorální radikalizaci. Empirický základ vychází z rozsáhlých dat od 139 účastníků výzkumu ze šesti zemí, získaných především z hloubkových rozhovorů a dalších etnografických technik sběru dat. Jako obecný metodologický rámec využívám postupů zakotvené teorie v etnografii, která umožňuje na robustních empirických základech vystavět přesvědčivou a unikátní případovou studii skupinové odolnosti vůči radikalizaci mezi romskou etnickou menšinou. Identifikovala jsem pět hlavních faktorů odolnosti, které se vzájemně doplňují a synergicky působí jako brzda proti behaviorální radikalizaci. Faktory odolnosti spočívají v organizační ontologii skupiny, silném pocitu sounáležitosti s komunitou, sklonu vyhýbat se konfliktu, schopnosti odpouštět spíše než hledat pomstu a kategorii komplexní flexibility, která zahrnuje orientaci na přítomný okamžik, účinnou emoční regulaci a kognitivní adaptabilitu. Identifikuji také rizikové faktory související s potenciální radikalizací v komunitě, které spatřuji především v pokračující erozi tradičních romských hodnot. Keywords: kvalitativní rozhovory; marginalizované skupiny; násilný extremismus; odolnost vůči radikalizaci; radikalizace; terénní výzkum; terorismus; zakotvená teorie; Fieldwork; Grounded Theory; Marginalised Groups; Qualitative Interviews; Radicalisation; Resilience Against Radicalisation; Violent Extremism; Terrorism Available in a digital repository NRGL
Proč Romové nejsou teroristé: Přehodnocení sporných faktorů radikalizace

Research on radicalisation is characterised by an excessive emphasis on risk factors that lead to manifestations of different forms of extreme political violence. This dissertation presents the ...

Kocmanová, Markéta; Aslan, Emil; Droogan, Julian; Lakhani, Suraj
Univerzita Karlova, 2024

Vliv obezity a metabolických onemocnění na molekulární vlastnosti kmenových buněk kostní dřeně ve vztahu k metabolismu kosti a tukové tkáně
Beňová, Andrea; Tencerová, Michaela; Kuda, Ondřej; Rauner, Martina
2024 - English
Obesity and diabetes are metabolic complications associated with higher accumulation of fat in periphery and bones leading to higher fracture risk. Several approaches have been introduced in the treatment of obesity and diabetes - non-pharmacological (e.g. dietary intervention or physical activity) and pharmacological (e.g. metformin, thiazolidinediones (TZDs)) to improve metabolic complications. Dietary intervention including omega-3 polyunsaturated fatty acid (PUFA) supplementation showed multiple beneficial effects on bone parameters and bone marrow skeletal stem cells (BMSC) properties in animal and clinical studies. However, this was not well studied in obesogenic conditions. Further, TZDs (e.g. pioglitazone, rosiglitazone) are very effective insulin sensitizers but with several side effects (increased bone marrow adiposity (BMA) with higher fracture risk) due to their mechanism of action. MSDC-0602K, a novel TZD analog, has been developed to minimize side effects on fat metabolism. However, its impact on bone phenotype and bone marrow skeletal stem cells BMSCs in relation to obesity has not been intensively studied. Thus, in my PhD thesis I investigated both approaches using high-fat diet (HFD)-induced obesity mouse model. 8 weeks old male mice were fed with HFD or HFD supplemented with... Obezita a diabetes jsou metabolické komplikace spojené s vyšší akumulací tuku v periferii a kostech, mající za následek zvýšené riziko fraktury. Při léčbě obezity a diabetu bylo zavedeno několik přístupů - nefarmakologických (např. dietní intervence nebo fyzická aktivita) a farmakologických (např. metformin, tiazolidindiony (TZD)) ke snížení metabolických komplikací. Dietní intervence včetně suplementace omega-3 polynenasycenými mastnými kyselinami (PUFA) ve studiích na zvířatech a v klinických studiích prokázala mnohonásobné příznivé účinky na kostní parametry a vlastnosti kmenových buněk kostní dřeně (BMSC). To však nebylo dobře prozkoumáno v obezogenních podmínkách. Dále jsou TZD (např. pioglitazon, rosiglitazon) velmi účinnými sensibilizátory inzulinu, ale s několika vedlejšími účinky (zvýšená adipozita kostní dřeně (BMA) s vyšším rizikem fraktur) v důsledku jejich mechanismu účinku. MSDC-0602K, nový analog TZD, byl vyvinut pro minimalizaci vedlejších účinků na metabolismus tuků. Jeho vliv na kostní fenotyp a fenotyp BMSC ve vztahu k obezitě však nebyl intenzivně studován. V disertační práci jsem zkoumala oba přístupy pomocí myšího modelu dietou indukované obezity (HFD). Samci myší ve věku 8 týdnů byli krmeni HFD nebo HFD doplněným omega- 3 PUFA, MSDC-0602K nebo pioglitazonem po dobu 2 měsíců,... Keywords: Obezitou indukovaná křehkost kostí; Omega-3 polynenasycené mastné kyseliny; Analog thiazolidindionu MSDC-0602K; Kmenové buňky kostní dřeně; Buněčný metabolismus; Tuková tkáň kostní dřeně; Mikrostruktura kosti; Obesity-induced bone fragility; Omega-3 polyunsaturated fatty acids; Thiazolidinedione analog MSDC-0602K; Bone marrow stromal cells; Cellular metabolism; Bone marrow adipose tissue; Bone microstructure Available in a digital repository NRGL
Vliv obezity a metabolických onemocnění na molekulární vlastnosti kmenových buněk kostní dřeně ve vztahu k metabolismu kosti a tukové tkáně

Obesity and diabetes are metabolic complications associated with higher accumulation of fat in periphery and bones leading to higher fracture risk. Several approaches have been introduced in the ...

Beňová, Andrea; Tencerová, Michaela; Kuda, Ondřej; Rauner, Martina
Univerzita Karlova, 2024

Funkční analýza role proteinů z Bcl-2 rodiny nejen v mitochondriálním metabolismu
Sovilj, Dana; Anděra, Ladislav; Mráček, Tomáš; Živný, Jan
2024 - English
(CZ) Od jejich prvotní identifikace v háďátku C. elegans a také v lidských buňkách před více než 30 lety jsou proteiny z rodiny Bcl-2 spojovány s indukcí, regulací a potlačením mitochondriální apoptotické signalizace, ale také se mohou uplatňovat při modulaci neapoptotických signálních dráh. V této studii jsme si stanovili za hlavní cíl rozšířit stávající znalosti o neapoptotických rolích hlavních proapoptotických proteinů z Bcl-2 rodiny, BAX a BAK, zejména pak na jejich roli v buněčném metabolismu. Pomocí genové editace využitím CRISPR/Cas9 jsme eliminovali expresi těchto proteinů v lidských nádorových buňkách různého tkáňového původu a v těchto Bax/Bak- deficitních buňkách jsme primárně analyzovali mitochondriální respiraci a buněčnou glykolýzu. Zatímco eliminace exprese Bax a Bak neměla žádný patrný vliv na glykolýzu ve všech testovaných buněčných liniích, v závislosti na buněčném typu modulovala mitochondriální respiraci. Eliminace exprese Bax a Bak v buňkách rakoviny tlustého střeva HCT-116 neměla vliv na mitochondriální respiraci, ale zjevně ovlivnila mitochondriální respiraci v Bax/Bak-deficitních buňkách odvozených od glioblastomu (U87) a lymfomů (HBL-2, UPF1H, UPF1G). Bax/Bak -/- buňky U87 významně upregulovaly mitochondriální respiraci a akcelerovaly svou proliferaci a také nádorový růst... Keywords: Bcl-2 proteiny; metabolismus; apoptóza; mitochondrie; respirace; glycolýza; bunečná smrt; Bcl-2 proteins; metabolism; apoptosis; mitochondria; respiration; glycolysis; cell death Available in a digital repository NRGL
Funkční analýza role proteinů z Bcl-2 rodiny nejen v mitochondriálním metabolismu

(CZ) Od jejich prvotní identifikace v háďátku C. elegans a také v lidských buňkách před více než 30 lety jsou proteiny z rodiny Bcl-2 spojovány s indukcí, regulací a potlačením mitochondriální ...

Sovilj, Dana; Anděra, Ladislav; Mráček, Tomáš; Živný, Jan
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases