Number of found documents: 1601
Published from to

Studium regulace transkripční aktivity androgenního receptoru
ŽENATA, Ondřej; VRZAL, Radim
2019 - Czech
Androgenní receptor (AR) patří mezi nejvýznamnější transkripční faktory v lidském těle a je jedním z kritických bodů pro vznik rakoviny prostaty. Jakékoliv narušení jeho signalizace látkami exogenního původu může mít vážné důsledky na lidské zdraví.Mezi studovanými látkami byli: mykofenolát mofetil (MYC), imunosupresivní léčivo; bisfenol S, analog známého endokrinního disruptoru bisfenolu A, který je stále častěji užíván v chemickém průmyslu a v malých dávkách se nachází v potravě; berberin, alkaloid používaný i jako potravní doplněk, a jako poslední studovanou látkou byl grafen oxid, materiál který nalézá stále širší využití snad ve všech oblastech průmyslu, medicínské aplikace nevyjímaje. Sledoval jsem vliv všech čtyř látek na aktivitu androgenního receptoru pomocí metody s reportérovým genem, kvantitativní PCR v reálném čase a metody western blottingu. Celkově jsem došel ke zjištění, že MYC ovlivňuje signalizaci v linii 22Rv1 pomocí indukce JNK54 a JNK46 a navíc zvyšuje jejich citlivost vůči inhibitorům JNK. Bisfenol S potencuje aktivitu AR, ale neovlivňuje expresi cílového genu AR, KLK3 mRNA. Berberin potencoval aktivitu AR a slabě moduloval hladinu KLK3 mRNA a proliferaci 22Rv1, ale jeho účinky byly pozorovatelné ve fyziologicky relevantních koncentracích. Grafen oxid potlačoval indukovanou expresi KLK3 a moduloval translokaci AR. Získaná data mohou mít toxikologický i klinický význam. The androgen receptor (AR) is one of the most important transcription factors in the human body and is one of the critical factors in the development of prostate cancer. Disruption of its signaling by compounds of exogenous origin can have serious consequences for human health. Among studied compounds were: Mycophenolate mofetil (MYC), an is immunosuppressive drug; bisphenol S, an analogue of the known endocrine disruptor bisphenol A, which is increasingly used in the chemical industry and can be found in small quantities in the diet; berberine, an alcaloid used as a food supplement as well as the last studied compound, was graphene oxide, a material that is increasingly used in all areas of industry, medical aplications being no exception. I analyzed the effect of all four compounds on the androgen receptor activity using the reporter gene assay, quantitative real-time PCR and western blotting. I demonstrate that MYC affects 22Rv1 signaling by inducing JNK54 and JNK46 and, in addition, increases their sensitivity to JNK inhibitors. Bisphenol S potentiates AR activity but does not affect the target gene of AR, KLK3 mRNA. I showed that Berberine potentiated AR activity and it was a weak modulator of KLK3 mRNA and 22Rv1 proliferation. However, its effects were observable at physiologically relevant concentrations. Graphene oxide attenuated inducible KLK3 mRNA and modulate translocation of AR. The data obtained may have toxicological and clinical implications. Keywords: androgenní receptor; xenobiotika; KLK3; PSA; androgen receptor; xenobiotics; KLK3; PSA Available in digital repository of UPOL.
Studium regulace transkripční aktivity androgenního receptoru

Androgenní receptor (AR) patří mezi nejvýznamnější transkripční faktory v lidském těle a je jedním z kritických bodů pro vznik rakoviny prostaty. Jakékoliv narušení jeho signalizace látkami ...

ŽENATA, Ondřej; VRZAL, Radim
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Společenství vlastníků jednotek
DITMAROVÁ, Martina; DVOŘÁK, TOMÁŠ
2019 - Czech
Disertační práce cílí na podrobné pochopení společenství vlastníků jak v jeho izolované podobě jako jedinečného a samostatného institutu soukromého práva, tak i v kontextu s jeho právním prostředím, neboť je členem rodiny právnických osob obecně - členem rodiny korporací konkrétně a jeho existence je neoddělitelně funkčně spjata s bytovým spoluvlastnictvím. Tato práce srovnává předchozí a platnou právní úpravu právnických osob, společenství vlastníků a bytového spoluvlastnictví. Všímá si hlavních znaků a také specifik těchto institutů. Označuje nedostatky předchozí právní úpravy; zaměřuje se na změny, které přinesla platná právní úprava a hodnotí je; hledá nedostatky platné právní úpravy a navrhuje možná řešení. Měla by být přínosná pro doktrinální interpretaci předmětné problematiky. Zasazením společenství vlastníků do kontextu souvisejících institutů jakož i do kontextu dřívější a platné právní úpravy autorka podrobila společenství vlastníků komplexnímu zkoumání s cílem zjistit, zda obstojí ve smyslu požadavku praktického řešení právní úpravy zkoumané oblasti společenských vztahů, neboť zastává názor, že právo má sloužit rozumnému a předvídatelnému uspořádání regulovaných společenských vztahů a má umožňovat adresátům právní regulace se v co nejširší možné míře svobodně a racionálně rozhodovat. Pochopení předmětné problematiky je důležité nejen pro vnitřní trh, ale také pro realitní trh v rámci evropské integrace. Klíčové je rozumět právům a povinnostem spojeným s bytovým spoluvlastnictvím (tedy i způsobu organizace správy domu a pozemku skrze společenství vlastníků), stejně jako mít zajištěn stabilní systém bytového spoluvlastnictví a jeho právní ochranu, neboť to vše má vliv na uspokojování bytových potřeb a společenství vlastník v tomto procesu hraje klíčovou roli. This thesis is focused on a legal entity managing a house and land which is inextricably linked with the unit (flat) ownership system called "condominium" (in countries of the Commonwealth is called "commonhold") and also on its contextualization to the concept of legal entities. The focus is on situations; where the real property unit contains flat or commercial rooms in the house and therefore there exists also a system of collective co-ownership of house and land on which the house is built in some form (e. g. according the Czech legislation it is so called the flat co-ownership). The condominium is a form of flat (or commercial rooms) possession, where ownership is organized through a legal structure dividing a real estate into private and common parts. The central concept is the unit subsuming a private part - always a flat or commercial rooms, sometimes plus a part of a building (and in some cases land) used exclusively by one owner, and also a share of common parts. The superficial principle is in effect therefore the house divided into units is as a rule component of land (a plot) on which a house is built (there are exceptions from this rule because the superficial principle was not in effect under the former legislation therefore under certain conditions a house divided into units can also be separate subject of ownership). According to our legislation a condominium system is called flat co-ownership. As stated above flat ownership (unit ownership) is connected with a legal entity managing a house and land which is called the Unit Owners Association (hereinafter "UOA"). An objective of this company is not to run a business and generate profit. Its only purpose is to manage a house and land. The UOA deals with matters in connection with building administration and it also collects payments from all owners for building maintenance, repairs and reconstruction of the building and advanced payments for services in connection with using a flat. Repairs of common parts of a building are covered with contributions for repairs and repairs in individual flats are paid by owners themselves. The UOA has to be established in any cases when there are at least five units and at least three of them are owned by three different owners then it is founded by registration to the public register. Membership in the UOA is compulsory to all unit owners. The main reason for organising collectively owned properties into a legal entity is its organized decision-making structure. In this system, the right to decide on the use and alterations of a property is divided between owners and a collective or individual decision-making body. This thesis compares the former (Act No. 40/1964 of the Collection of Laws, the Civil Code, as amended by subsequent regulations, Act No.72/1994 of the Collection of Laws, on Flat Ownership, Government Decree No. 322/2000 of the Collection of Laws, model statutes) and current (Act No. 80/2012 of the Collection of Laws, the Civil Code) legislation of legal entities, the UOA and condominium as well. It deals with main characteristics and also specifics of these concepts. It indicates the deficiencies of the former legislation, observes and evaluates the changes in the current legislation; suggests the possible solutions where defects or imperfections are seen. Keywords: byt; bytová jednotka; bytové potřeby; bytové spoluvlastnictví; korporace; obydlí; pozemek; právnická osoba; předseda SVJ; shromáždění vlastníků jednotek; smlouva o výstavbě; soukromé části; Společenství vlastníků jednotek; společné části; spolek; spoluvlastník; správa domu a pozemku; stanovy; statutární organ; superficiální zásada; věc nemovitá; veřejný rejstřík; vlastnický podíl; vlastnictví jednotky; vlastník; výbor SVJ; členský podíl; nebytový prostor; orgány SVJ; flat; flat unit; housing needs; flat ownership; corporation; condominium; commonhold; flat co-ownership; dwelling; plot of land; legal entity; chairman of the UOA; assembly of unit owners; construction contract; private parts; The Unit Owners Association; common parts; association; co-owner; building and land management; code of rules; statutory body; superficial principle; real estate; public register; ownership share; ownership; owner; committee of the UOA; membership (investment) contribution; non-residential space; bodies of the UOA Available in digital repository of UPOL.
Společenství vlastníků jednotek

Disertační práce cílí na podrobné pochopení společenství vlastníků jak v jeho izolované podobě jako jedinečného a samostatného institutu soukromého práva, tak i v kontextu s jeho právním prostředím, ...

DITMAROVÁ, Martina; DVOŘÁK, TOMÁŠ
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vztah mezi pohybovou aktivitou a ekzekutivními funkcemi u dětí s mentálním postižením
PROTIĆ, Mladen; VÁLKOVÁ, Hana
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Vztah mezi pohybovou aktivitou a ekzekutivními funkcemi u dětí s mentálním postižením

PROTIĆ, Mladen; VÁLKOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Princip proporcionality v judikatuře Ústavního soudu ČR
ČERVÍNEK, Zdeněk; BARTOŇ, Michal; BARTOŇ, Michal
2019 - Czech
Předmětem této disertační práce je otázka aplikace metody proporcionality v judikatuře Ústavního soudu České republiky (dále jen "ÚS"). Tato metoda totiž na svém "triumfálním tažení" z praxe Spolkového ústavního soudu doputovala také do České republiky. Ústavní soud z ní následně učinil základní metodologický nástoj pro přezkum ústavnosti aktů veřejné moci omezující základní práva. Česká doktrína se dosud aplikační praxi ÚS věnovala pouze okrajově nebo vůbec. Tuto mezeru na trhu si v nejobecnější rovině bere za cíl vyplnit právě má disertační práce. Jejím hlavním cílem je tedy popsat, jakým způsobem ÚS metodu proporcionality aplikuje. Tato práce však není pouze deskriptivní, naopak bere si za cíl též nalézt sporná místa a označit nedostatky ÚS aplikované metodologie a navrhnout jejich řešení. Práci proto strukturuji následovně. Předně vycházím z paradigmatické struktury základních práv rozlišující rozsah práva (scope) a rozsah jemu poskytnuté ochrany (extent if its protection). Jakmile je do práva zasaženo, spouští se požadavek na ospravedlnění (justification) tohoto zásahu. Ospravedlnění je pak následně zprostředkováno metodou proporcionality. Tuto diskusi následně doplňuji o srovnávací analýzu přístupů k metodě proporcionality a formuluji její základní definiční prvky. Takto "vyzbrojen" se pak pouštím do analýzy samotné praxe ÚS. Nejprve se zaměřuji na strukturální otázky aplikace proporcionaliy (kapitola 3): její východiska, vývoj a strukturu. Dospívám přitom k závěru, že ačkoli v rané judikatuře byla metoda proporcionality aplikována odlišně v řízení o kontrole norem a v řízení o ústavních stížnostech, tak v recentní praxi je již aplikována totožně v obou typech těchto řízení. Sjednocení struktury metody proporcionality mi tedy dále umožňuje analyzovat rozhodnutí vydaná v obou typech řízení společně. Následující kapitoly pak věnuji postupně jednotlivým součástem protokolu metody proporcionality: legitimitě (kapitola 4); vhodnosti (kapitola 5); potřebnosti (kapitola 6) a poměřování (kapitola 7). V jejich rámci přitom vždy svůj výklad začínám analytickým vymezením konkrétního kritéria, kterým pak aplikační praxi ÚS posuzuji. Konečně v poslední kapitole (kapitola 8.) se zabývám povahou deferenčních testů aplikovaných ÚS při přezkumu opatření realizujících hospodářskou a sociální politiku státu: testu vyloučení extrémní disproporcionality a testu racionality. Konkrétně zde zkoumám, zda je tyto testy možné považovat za deferenční varianty metody proporcionality či nikoli. This Ph.D. thesis covers the issue of application of proportionality method in the case-law of the Constitutional Court of the Czech Republic ("ConCourt"). This method found its way, successfully, from the practice of the German Federal Constitutional Court to the Czech Republic. ConCourt made it the basic methodological instrument for review of constitutionality of acts of public power limiting fundamental rights. Czech doctrine focused on the application practice of ConCourt only in a limited manner, or not at all. This thesis aims to fill-in this gap. Its main goal is to describe, how ConCourt applies this method. But the thesis is not only descriptive. To the contrary, it attempts to identify disputable aspects and deficiencies of the methodology applied by ConCourt, and to come up with their solutions. The thesis is structured in the following way. First, it is based on the paradigm of fundamental rights, distinguishing the scope of a right and the extent of its protection. If a fundamental right is interfered with, such interference must be justified. The justification phase is carried out by means of proportionality. The thesis supplements this discussion with a comparative analysis of various approaches to proportionality and it formulates several criteria of their definition. On this basis, the thesis initiates the analysis of the very practice of the ConCourt. At first, it deals with the structural issues of application of proportionality (chapter 3): its starting points, development and structure. It comes to the conclusion that early case-law applied the proportionality method differently in the proceedings on review of laws and in the proceedings on constitutional appeals, but nowadays, it is applied equally in both of these categories of proceedings. Unification of the proportionality method's structure further allows one to conduct an analysis of decisions delivered in both of these categories of proceedings. The following chapters cover individual parts of the proportionality method protocol: legitimacy (chapter 4); suitability (chapter 5); necessity (chapter 6) and balancing (chapter 7). Within their framework, the thesis always begins with analytical definition of a concrete criterion which is used to evaluate decision-making practice of the ConCourt. In the last chapter (chapter 8), the thesis analyses the nature of the two deferential tests applied by the ConCourt in review of measures implementing socio-economic policies of the state: exclusion of extreme disproportionality test and rationality test. In particular, the thesis determines whether these tests may be regarded as deferential alternatives of proportionality or not. Keywords: Metoda proporcionality; Ústavní soud ČR. legitimita; vhodnost; potřebnost; poměřování; přiměřenost v úzkém slova smyslu; test vyloučení extrémní disproporcionality; test racionality; Proportionality Analysis; Proportionality; Czech Constitutional Court; Proper Purpose; Suitability; Necessity; Balancing; Proportionality Stricto Sensu; Rationality Test; Exclusion of Extreme Disproportionality Test Available in digital repository of UPOL.
Princip proporcionality v judikatuře Ústavního soudu ČR

Předmětem této disertační práce je otázka aplikace metody proporcionality v judikatuře Ústavního soudu České republiky (dále jen "ÚS"). Tato metoda totiž na svém "triumfálním tažení" z praxe ...

ČERVÍNEK, Zdeněk; BARTOŇ, Michal; BARTOŇ, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

'
CHURA, Anna; VEPŘEK, Miroslav
2019 - Czech
V disertační práci je pomocí sémantické analýzy vymezen deterministický terminologický kruh titulárních lexémů staroslověnského sociálně-politického lexika pro definici státních, náboženských a militaristických středověkých společenských statusů: "cár", "král", "kníže", "vladatel", "vladyka", "vlastelin", "vůdce", "vojevoda", "igmn", "igumen", "oblastel". Na základě studia jejich kultivace ve dvaceti šesti slovnících dávného staroslověského jazyka, byla provedena komparativní vědecká analýza lexikografie, sémanticko-fonetické a slovotvorné genezy, pravopisu, frekvence užití a srovnávací lingvistické, obsahové a historické proměny během středověku a moderního období. In this dissertation, a deterministic terminological circle of titular lexemes of Old Slavic socio-political vocabulary referring to the definition of state, religious and military medieval social statuses, such as "tsar" (tzar), "korol" (king), "knyaz'" (prince), "vladatel" (sovereign), "vladyka" (archbishop), "vlastelin" (lord), "vozhd'" (leader), "voivoda" (voivode, commander), "ihemon", "ihumen" (hegumen, Father Superior), "oblastel'" (ruler, master) is presented by means of semantic analysis. A comparative scientific analysis of lexicography, semantic phonetic and word-formative genesis, orthographic, frequency of usage as well as comparative linguistic, content and historical transformations that occurred during the medieval and modern periods is carried out on the basis of studying their cultivation in the twenty six dictionaries of the ancient Slavic language. Keywords: Kličová slova: davná staroslověnská sociopolitická slovní zásoba; stát; náboženský; vojenský titul; středověký; staroslověnské kroniky; srovnávací analýza; ukrajinský jazyk; český jazyk; lexikografická; fonetická; slovotvorní; pravopisní; frekvenční; lingvistiká; obsahova; historická analýza.; Key words: ancient Slavic socio-political vocabulary; state; religious; military titles; medieval; Old Slavic chronicles; comparative analysis; the Ukrainian language; the Czech language; lexicographic; phonetic; word-formative; orthographic; frequency; linguistic; content; historical analysis. Available in digital repository of UPOL.
'

V disertační práci je pomocí sémantické analýzy vymezen deterministický terminologický kruh titulárních lexémů staroslověnského sociálně-politického lexika pro definici státních, náboženských a ...

CHURA, Anna; VEPŘEK, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Základní problémy II. biblické redakce
KREISINGEROVÁ, Hana; KOMÁREK, Karel; KOMÁREK, Karel
2019 - Czech
Práce dokumentuje vztahy mezi texty druhé redakce staročeského biblického překladu a jejich závislost na okruhu biblických památek, které druhé redakci předcházejí (I. redakce) a které po ní následují (III. redakce). Bylo analyzováno celkem 31 dostupných a z větší části zachovaných textů druhoredakčních biblí a také 3 rukopisy první redakce a 3 rukopisy třetí redakce. Rozbor textů využil analýzu textových sond, zahrnujících jak knihy starozákonní (13 sond v rozmezí 1-2 kapitol, vždy 25-50 veršů), tak knihy novozákonní (25 sond v rozmezí 1-5 kapitol, vždy 30-120 veršů). Práce poskytuje podklad pro hlubší pochopení vztahů mezi širokým okruhem druhoredakčních památek a vztahu mezi druhou a třetí redakcí staročeského biblického překladu. Doplňující pohled na problematiku druhé redakce poskytla analýza Klementinského Nového zákona glosovaného dokumentující blíže vývoj překladu druhé redakce. The work documents the relations between the texts of the second Old Czech biblical translation and their dependence on the previous translation (1st translation) and the relation to the following (3rd translation). A total of 31 available and largely preserved texts of the second translation of the Bible as well as 3 manuscripts of the first translation and 3 manuscripts of the third translation were analyzed. The analysis of the texts used the text probes, including both Old Testament books (13 probes in 1-2 chapters, 25-50 verses each), and New Testament books (25 probes in 1-5 chapters, each 30-120 verses). The work provides a background for a deeper understanding of the relationship between a wide range of texts of the second translation and the relationship between the second and third editors of the Old Czech Bible translation. An additional view of the issue of the second editorial was provided by an analysis of the Klementinum New Testament, which documents the development of the second editor's translation. Keywords: stará čeština; Bible; překlad; old Czech; Bible; translation Available in digital repository of UPOL.
Základní problémy II. biblické redakce

Práce dokumentuje vztahy mezi texty druhé redakce staročeského biblického překladu a jejich závislost na okruhu biblických památek, které druhé redakci předcházejí (I. redakce) a které po ní následují ...

KREISINGEROVÁ, Hana; KOMÁREK, Karel; KOMÁREK, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

SYBERIA w polskim i SIBIR' w rosyjskim językowym obrazie świata
STARZYŃSKA, Aleksandra; DOBROTOVÁ, Ivana
2019 - Czech
Tematicky disertační práce - SYBERIA v polském a SIBIR' () v ruském jazykovém obrazu světa - zapadá do výzkumu lublinské školy kognitivní etnolingvistiky, který se zaměřuje na rekonstrukci jazykového obrazu světa. Sibiř je významnou "částí" tohoto světa. Cílem mého výzkumu bylo zanalyzovat, jak jsou tyto dva slovanské pojmy, SYBERIA 'Sibiř' a SIBIR' 'Sibiř', chápány a jak jsou lingvisticky charakterizovány, a následně vytvořit zvláštní typ definice těchto pojmů, tzv. kognitivních definic. Za účelem vytvoření a porovnání obrazu Sibiře v obou jazycích jsem vycházela z konceptu kognitivní definice a profilování pojmů, které vypracoval Jerzy Bartmiński a jeho etnolingvistický tým z Lublinu. V teoretické části své práce pojednávám o teorii jazykového obrazu světa. Zmiňuji historické zdroje tohoto pojmu, různé definice a způsoby jeho rekonstrukce v rámci kognitivní etnolingvistiky. V analytické části jsem pak provedla rekonstrukci polského a ruského obrazu Sibiře na základě porovnatelné databáze materiálů, kterou tvoří jazyková data systémové a textové povahy. Databáze systémových dat je založena na lexikografickém výzkumu (zahrnujícího období od 19. do 21. století). Databáze textových dat je založena na tištěných textech z 19. a 20. století, které žánrově spadají do memoárové literatury psané lidmi, kteří byli na Sibiř vyhnáni. V rámci porovnávání jsem se soustředila na to, co je v obou jazycích - v tom nejširším smyslu - společné, tj. na spisovný jazyk. Při konstrukci sémantického popisu pojmů jsem rovněž zohlednila skutečnosti z polské a ruské historie a kultury, jimiž bych mohla jazyková data podpořit. Východiskem mého výzkumu byla rekonstrukce základního pojmu SYBERIA a SIBIR' přítomného v povědomí Poláků a Rusů (uživatelů zkoumaných jazyků) na základě lingvistických systémových dat. Vznikly tak paralelní sémantické popisy pojmů vypracované esejistickou formou (forma kognitivní definice v podrobném provedení). Rysy, které zkoumaný pojem naplňují a které byly při analýze materiálu extrahovány, byly seřazeny do jednotlivých bloků, které byly pojmenovány podle příslušného typu systémových dat (např. etymologie, definice, synonyma, opozita, sémantické a slovotvorné deriváty, ustálené výrazy a kolokace). Výstupem analýzy těchto typů dat byla zjednodušená fazetově uspořádaná kognitivní definice daného pojmu. Jednotlivé fazety (např. kategorie, část, opozice, poloha, nefyzické rysy, velikost) vyplynuly z analýzy materiálu, který určil jejich výběr a uspořádání. Druhotným cílem dizertační práce bylo ukázat na vybraném textovém materiálu, jak jsou tyto pojmy profilovány. Popsala jsem deportační profily (tedy specifické obrazy) pojmu SYBERIA a SIBIR' charakteristické pro konkrétní typ textů, a sice paměti a vzpomínky z 19. a 20. století. Pokusila jsem se rovněž vydefinovat, z čího hlediska jsou tyto profily tvořeny. Srovnání obrazů pojmů provedené v této práci umožnilo vyčlenit společné rysy, které jsou hlavními složkami obrazu a které lze považovat za univerzální, a také rysy odlišné a proměnlivé, které jsou považovány za národně-specifické. Srovnání umožnilo také poukázat na konvergence a diskrepance mezi profily těchto pojmů ve vybraných textech a dále též pozorovat způsoby hodnocení Sibiře a dynamiku změn ve způsobu jejího vnímání. Tímto jsem získala možnost vykreslit síť propojení mezi zkoumanými pojmy. Paralelní sémantický popis a analýza obou pojmů umožňují vyplnit mezeru v komparativním lingvistickém a kulturním zkoumání složitosti vnímání Sibiře v rámci polského a ruského (spisovného) jazyka a národní kultury. The topic of my dissertation - SYBERIA in Polish and SIBIR' () in Russian Linguistic Worldview - is part of the research of the cognitive ethnolinguistic school in Lublin, which focuses on the reconstruction of the linguistic worldview (LW). Siberia is significant "part" of this world. The aim of my research was to analyze the ways in which the two Slavic concepts SYBERIA 'Siberia' and SIBIR' 'Siberia' are understood and linguistically characterized, and as a consequence to create definities referred to as "cognitive definitions". In order to reach the goal of recreation and comparison of the image of Siberia in both languages I used the premises of the cognitive definition as well as of the notion of profiling of concepts which was worked out and defined by Jerzy Bartmiński and his ethnolinguistic team from Lublin. In the theoretical part of the dissertation I discussed the theory of the linguistic worldview. I included historical sources of the concepts, various definitions and methods of reconstruction of LW in the framework of cognitive ethnolinguistics. In the analytical part I reconstructed Polish and Russian image of Siberia on the basis of a comparable material database, which is formed by language data: systemic and text data. The database of the systemic data was based on the lexicographic research (from 19th to 21st century). The database of the text data was based on the 19th and 20th century printed texts, which generically belong to the memoir literature written by deportees to Siberia. In the comparison I focused on what in both languages - in the widest sense - was common i.e. on the standard language. When constructing the semantic descriptions of concepts, I also took into account information on Polish and Russian history and culture in order to support the language data. The starting point in my research was the reconstruction of the basic concept of SYBERIA and SIBIR' present in the common consciousness of Poles and Russians (users of the researched languages) based on the data of the linguistic system. The result was a parallel description of semantic concepts prepared in an essay form (a form of the cognitive definition in the elaborate variant). The characteristics that make up the concept of Siberia, extracted during the analysis of the material, were ordered into blocks. The names of the block were made up according to the types of the systemic data (e.g. etymology, definitions, synonyms, opposites, semantic and word formation derivatives, fixed expressions and collocations). As an outcome of the analysis of this type of data a simplified facet-arranged cognitive definition of the concept was created. Facets (e.g.: category, part, opposition, location, non-physical features, size) were discovered during the analysis of the material which determined their selection and arrangement. The secondary aim of the dissertation was to present - on the selected text material - how these concepts are being profiled. I described the deportation profiles (which are specified images) of SYBERIA and SIBIR' characteristic of the given type of texts (belong to the memoir literature) from the 19th and 20th century. I also attempted to define from whose point of view these profiles are created. The comparison of images of concepts carried out in the dissertation allowed to distinguish common features, which are the main components of the image and can be considered universal, as well as differentiating elements and variables, which are considered to be specifically national. The comparison made it also possible to show the convergences and discrepancies between the profiles of these concepts in the selected texts, as well as to observe the ways of valuation of Siberia and the dynamics of change in the way it is perceived. This gave me an opportunity to present the network of connections between the researched concepts. Keywords: jazykový obraz světa; kognitivní definice; profil; Sibiř; Sibir'; polský jazyk; ruský jazyk; jazykový system; textová data; srovnávací analýza; linguistic worldview; cognitive definition; profile; Siberia; Sibir'; Polish; Russian; language system; textual data; comparative approach Available in digital repository of UPOL.
SYBERIA w polskim i SIBIR' w rosyjskim językowym obrazie świata

Tematicky disertační práce - SYBERIA v polském a SIBIR' () v ruském jazykovém obrazu světa - zapadá do výzkumu lublinské školy kognitivní etnolingvistiky, který se zaměřuje na rekonstrukci jazykového ...

STARZYŃSKA, Aleksandra; DOBROTOVÁ, Ivana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Morfonologie češtiny a slovenštiny
KAŠPÁRKOVÁ, Pavlína; VEPŘEK, Miroslav; VEPŘEK, Miroslav; JANDOVÁ, Eva; DUDÁŠOVÁ, Júlia
2019 - Czech
Předkládaná disertační práce se zabývá morfonologickými alternacemi v českém a slovenském jazyce. Předmětem zájmu je srovnání morfonologických alternací v těchto jazycích a také dalších jevů z jazykových rovin, s nimiž alternace souvisejí, tedy fonologií, morfologií a slovotvorbou. Práce zahrnuje obsáhlý soupis českých a slovenských alternací, které nastávají na tvarotvorném a slovotvorném základu slova. Výzkumná část práce předkládá návrh na systém deklinačních vzorů českých substantiv, který zachycuje veškeré obměny slovních tvarů včetně alternací. Analýza českých a slovenských deminutiv excerpovaných z Českého národního korpusu a Slovenského národného korpusu přináší přesné srovnání průběhu alternací i derivace těchto slov. This thesis deals with morphonological alternations in the Czech and Slovak languages. The work compares the morphonological alternations, as well as other phenomena from phonology, morphology, and word formation. The thesis includes a comprehensive list of the Czech and Slovak alternations occurring at the form-formation and word-formation bases of a word. The research part of the thesis proposes a system of declension patterns of Czech nouns that captures all variations of word forms, including alternations. The analysis of the Czech and Slovak diminutives excerpted from the Czech National Corpus and the Slovak National Corpus gives an accurate comparison of the course of alternations and the derivation of these words. Keywords: morfonologie; morfonologické alternace; deminutiva; morphonology; morphonological alternations; deminutives Available in digital repository of UPOL.
Morfonologie češtiny a slovenštiny

Předkládaná disertační práce se zabývá morfonologickými alternacemi v českém a slovenském jazyce. Předmětem zájmu je srovnání morfonologických alternací v těchto jazycích a také dalších jevů z ...

KAŠPÁRKOVÁ, Pavlína; VEPŘEK, Miroslav; VEPŘEK, Miroslav; JANDOVÁ, Eva; DUDÁŠOVÁ, Júlia
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

"Nezaviněná" selhání: rozhodování humanitárních pracovníků v kontextu kognitivních zkreslení
ŘÍKOVSKÝ, Jan; MACHAR, Ivo
2019 - Czech
Humanitární práce se zejména v posledních dvaceti letech stala robustním a profesionálním sektorem s koordinačními strukturami, implementační podporou, exaktními nástroji a specifickou expertízou. Přesto je však vystavena novým výzvám multipolárního světa procházejícího klimatickou změnou a vysoké míře nejistoty spojené s proměnou tradičních struktur, problémů a hodnot, ze kterých mainstreamová humanitární práce vychází a na které reaguje. V takovém prostředí mohou humanitární pracovníci chybovat i navzdory dobrému úmyslu a dostatečným znalostem. Vlivy, které způsobují systematické odchylky od racionálního rozhodování, se navíc často projevují výrazněji právě v situacích nedostatku času, vysoké míry nejistoty, nepřehlednosti informací a komplexnosti problémů a časovým rozdílem mezi užitkem a vynaloženým úsilím, tedy inherentními charakteristikami prostředí humanitární práce. Tato disertační práce se zaměřuje na reálné humanitární rozhodování a faktory, které jej ovlivňují s ohledem na úspěšnost rozhodování. Hlavní cíle této disertační práce jsou zjištění, jak vnímají humanitární pracovníci rozhodování v krizových situacích, jaké situace považují za nejkomplikovanější, jaké faktory podle nich ovlivňují humanitární rozhodování, jak sami popisují svůj přístup k rozhodování a vliv různých faktorů, s jakými rozhodnutími a jejich dopady se setkávají. Z metodologického hlediska je tato disertační práce zpracována pomocí kvalitativního výzkumu s využitím metody zakotvené teorie prostřednictvím rozhovorů s humanitárními pracovníky. Na základě interpretace jejich sdělení práce dochází ke zmapování rozhodovacího procesu v rámci prvotní analýzy a jeho detailnímu rozpracování s ohledem na chyby v rozhodování, faktory ovlivňující humanitární rozhodování a jejich parametry zvyšující náchylnost ke kognitivním zkreslení z hlediska aktérů i situací, parametry situací mající potenciální závažný dopad a specifická kognitivní zkreslení, ke kterým může docházet v konkrétních humanitárních rozhodovacích situacích. Humanitarian work has become robust and highly professional sector with its coordinating structures, implementation support, exact tools and specific expertise, particularly over past twenty years. However, it is exposed to new challenges of a multi-polar world which is undergoing climate change and a high degree of uncertainty linked to the transformation of traditional structures, problems and values from which mainstream humanitarian work emerges and responds to. In such an environment, humanitarian workers can produce errors despite good intentions and sufficient knowledge and skills. Moreover, the effects of systematic deviations from rational decision-making often manifest themselves more strongly in situations of lack of time, high uncertainty, lack of clarity of information and complexity of problems and the time difference between benefit and effort, which are all inherent characteristics of the humanitarian work environment. This dissertation focuses on real humanitarian decision making and the factors that influence it with respect to success of the decisions. The main objectives of this dissertation are to find out how the aid workers in emergency situations perceive their decision making, what situations they find most complicated, what factors they believe influence humanitarian decision-making, how they themselves describe their decision-making approach and the influence of various factors and finally which decisions and their impacts they observe in the field. From a methodological point of view, this dissertation is elaborated by means of qualitative research using the grounded theory method through individual interviews with relief workers. Based on the qualitative data from the interviews, the decision-making process is initially analyzed and further elaborated in detail with regard to decision-making errors, factors influencing humanitarian decision-making and their values increasing the susceptibility to cognitive biases in terms of actors and situations, features of situations with potential serious impact. Eventually, specific cognitive biases that may occur in humanitarian decision-making, have been identified. Keywords: Humanitární práce; kognitivní zkreslení; rozhodování; krizové situace; humanitární pracovníci; Humanitarian aid; cognitive bias; decision making; emergencies; aid workers Available in digital repository of UPOL.
"Nezaviněná" selhání: rozhodování humanitárních pracovníků v kontextu kognitivních zkreslení

Humanitární práce se zejména v posledních dvaceti letech stala robustním a profesionálním sektorem s koordinačními strukturami, implementační podporou, exaktními nástroji a specifickou expertízou. ...

ŘÍKOVSKÝ, Jan; MACHAR, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

SYNKRETIZMUS VĚTNÝCH ČLENŮ V RUŠTINĚ A ČEŠTINĚ
SLOVÁK, Václav; FLÍDROVÁ, Helena; FLÍDROVÁ, Helena
2019 - Czech
Problematika popisu systému větných členů v ruštině i češtině je jedním ze stále aktuálních témat současné jazykovědy. V současných mluvnicích se výklad o větných členech soustředí zejména na jevy typické. Periferní jevy jsou často zmiňovány okrajově, v různých publikacích se podobné jevy chápou různě či je zdůrazňována plynulost přechodů mezi jednotlivými větnými členy. V naší dizertační práci se soustředíme právě na popis těchto periferních jevů v systému větných členů, které jsou jedním z projevů jazykového synkretizmu. V práci je definován termín synkretizmus, jsou uvedeny různé přístupy lingvistů k jevům, které chápeme jako synkretické, a je popsán kompletní systém větných členů v ruštině a češtině s ohledem na jevy synkretické. Dizertační práce se skládá z úvodu, pěti kapitol, závěrů, seznamu literatury a dvou resumé v ruštině a angličtině. The description of the system of the parts of a sentence in Russian and Czech is one of the topical question in contemporary linguistics. In contemporary grammar books, the interpretation of the parts of a sentence is focused mainly on typical phenomena. Peripheral phenomena are often mentioned marginally; similar phenomena are understood differently in various publications. Sometimes, the fluency of transitions between individual parts of a sentence is being emphasized. In our research, we are focused on description of these peripheral phenomena in the system of the parts of a sentence, which represent one of the examples of linguistic syncretism. The term syncretism is defined in the thesis and various approaches of linguists to phenomena that we perceive as syncretic are presented. The complete system of the parts of a sentence in Russian and Czech is described with respect to syncretic phenomena. The dissertation consists of an introduction, five chapters, conclusions, bibliography, and summaries in Russian and English. Keywords: větný člen; synkretizmus; přechodnost; jádro; periferie; parts of a sentence; syncretism; transitivity; centre; periphery Available in digital repository of UPOL.
SYNKRETIZMUS VĚTNÝCH ČLENŮ V RUŠTINĚ A ČEŠTINĚ

Problematika popisu systému větných členů v ruštině i češtině je jedním ze stále aktuálních témat současné jazykovědy. V současných mluvnicích se výklad o větných členech soustředí zejména na jevy ...

SLOVÁK, Václav; FLÍDROVÁ, Helena; FLÍDROVÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases