Number of found documents: 21
Published from to

Neusachliche Verhaltenslehren in drei Romanen der Prager deutschen Literatur: Otto Roelds Malenski auf der Tour, Hans Natoneks Kinder einer Stadt und Paul Kornfelds Blanche oder Das Atelier im GartenNew-objective Cool Conduct in three Prague-German Novels: Otto Roeld's Malenski auf der Tour, Hans Natonek's Kinder einer Stadt and Paul Kornfeld's Blanche oder Das Atelier im Garten
ROSSÍPALOVÁ, Adéla; HORŇÁČEK, Milan; HORŇÁČEK, Milan
2018 - German
Tématem předkládané disertační práce je analýza pražského německého románu v souvislosti s literárním směrem Nové věcnosti. K výzkumu byly vybrány tři méně známé pražské německé romány, Malenski auf der Tour Otta Roelda, Kinder einer Stadt Hanse Natonka a Blanche oder Das Atelier im Garten Paula Kornfelda, na kterých je ukázáno, že se programatika Nové věcnosti neodráží pouze v dílech autorů z Výmarské a Rakouské republiky, nýbrž že je i nedílnou součástí fenoménu pražské německé literatury. Analytická část disertační práce je rozdělená do tří kapitol, ve kterých jsou postupně rozebrány všechny tři romány. Vedly stylistických a tematických prvků Nové věcnosti se předmětem výzkumu stala i (praktická) antropologie (Verhlatenslehren der Kälte), kterou popsal Helmut Lethen ve své stejnojmenné monografii a jejichž tři varianty byly analyzovány v jednotlivých románech. Nejen z tematického, ale i z čistě formálního hlediska je Roeldův román vynikajícím příkladem Nové věcnosti vypravěč si od vyprávění drží odstup, styl je objektivní a věcný a celý text nese díky Malenského vyjmenovávání jednotlivých pravidel chování v oblasti práce prvky nově-věcné příručky. Natonkův a Kornfeldův román se sice oba odehrávají v prostředí typickém pro novou věcnost (Natonek aplikuje kromě světa sportu i svět médií a Kornfeld se věnuje postavení 'Nové ženy' (Neue Frau) v meziválečné společnosti), vypravěči však v obou románech nejsou zcela objektivní, neboť svými komentáři a ironickými poznámkami zasahují do děje. Nauka o pracovním chování, která je stěžejní v Roeldově románu, nabízí pravidla chování k přežití v moderním světě nové vrstvy aministrativních pracovníků, podle kterých se důsledně řídí i hlavní hrdina knihy pražský obchodní cestující Heinrich Malenski. Tato pravidla mu pomáhají přežít v moderním světě obchodu a peněžního hospodářství a činí celou jeho existenci společnosti prospěšnou. Avšak tato přísná pravidla pronikají i do jeho manželského života, což zapříčiní odcizení mezi ním a jeho ženou. Pražský hrdina židovského původu Jakob Dowidal a jeho přátelé z dětství a mládí v Natonkově sportovním románu se oproti tomu snaží dodržovat pravidla nauky o sportovním chování, která má za cíl vychovat silné, výkonné a neoblomné jedince. Protagonisti románu pravidelně provozují sport a žijí v souladu s naučenými sportovními pravidly. Dowidal díky sportu zesílí, dočasně se oprostí od svých židovských kořenů a stane se vedoucím fašistického plátku ve Výmarské republice. Stává se pravým nově-věcným podvodníkem a podaří se mu zničit kariéru i život svého největšího rivala, liberálního novináře Egona von Epp. Toto vítězství ovšem nemá dlouhého trvání, protože si uvědomí, že svou energii využil na nesprávném místě a nakonec necítí nic než prázdnotu. V Kornfeldově rozsáhlém románu hraje ústřední roli nauka o chování v lásce, dle které by měly být pěstovány nově-věcné, tedy nesvazující a 'střízlivé', mezipartnerské vztahy. Důraz je kladen na tři ženské hrdinky žijící v nejmenovaném velkoměstě, které zde fungují jako komplementární postavy. Carola a Gisela ztělesňují všechny typické rysy 'Nové ženy', zatímco Blanche je stále zatížena morálkou předválečného období. Nedokáže se smířit s moderními rolemi ve vztazích mezi mužem a ženou a jako taková je předurčena k neúspěchu na konci románu spáchá sebevraždu. Všechny tři nauky se v románech ukazují být, navzdory své zdánlivě prospěšné povaze, neproduktivní, případně neudržitelné, a hlavní postavy se v jejich závěru ocitají v bezvýchoných situacích. Kromě přezkoumání příslušnosti těchto tří románů k literární Nové věcnosti jsou důležitou součástí disertační práce i zevrubná charakteristika samotné Nové věcnosti v úvodu práce a autobiografické kapitoly k příslušným autorům, obzvláště v případě Otta Roelda, jehož životopisné údaje doposavad nebyly nikde zvěřejněny. This doctoral dissertation focuses on the analysis of new-objective works by Prague-German authors and their integration into the canon of new-objective literature that has been previously associated only with works by authors from the Weimar or Austrian Republic. Three representative novels from the 1930s, Otto Roeld's Malenski auf der Tour, Hans Natonek's Kinder einer Stadt and Paul Kornfeld's Blanche oder Das Atelier im Garten, were chosen to demonstrate, not only formal and thematic new-objective features, but also the new-objective way of conduct as it is reflected in novels from the Weimar Republic from the 1920s and 1930s within the 'circle' of Prague-German authors. In the three analysed novels, a different type of cool conduct with its main rules, as it is defined by Helmut Lethen in his monography Cool Conduct. The Culture of Distance in Weimar Germany, has been observed. Roelds Malenski auf der Tour is, on both a formal/narrative as well as on a thematic (the world of salesmen and finance) level, a brilliant example of a new-objective work. The narrator in the novel keeps distance from the narration; the style of narration is objective and Malenski's enumeration of the learned rules of cool conduct in his employment evokes the typical new-objective trend of guidebooks. Even though Natonek's and Kornfeld's novels are both set in a new-objective environment and even though they show features of new-objective narration, the narrators in both novels have been analysed in the doctoral dissertation as not fully objective. They intervene in the action with their comments and ironic remarks and give their subjective opinion. This differentiates both novels from prototypical new-objective works. The rules of cool conduct regarding employment are prevalent in Roeld's Malenski auf der Tour and they deal with the position of the individual in the collective in order to guarantee profit and success in business. The rules help the travelling salesman Malenski to survive in the modern business world and make his whole existence profitable. However, he fails to separate his learned cool conduct from his private life, which leads to his resignation. Cool conduct in the sphere of sport, which is dominant in Natonek's Kinder einer Stadt, focuses on individuals who, using sport and applying various learned conducts within sport, try to strengthen both their body and mind. The main protagonist Jakob Dowidal uses sport conduct as a way of becoming a stronger man and abandons his social and religious background. He develops from a poor little Jewish boy into the head of a Fascist newspaper in the Weimar Republic. As a proper new-objective swindler, he succeeds in destroying his life-long rival Egon von Epp. This victory is only short-lived since he realises that he has used his energy on the wrong cause and feels nothing but emptiness. The third type of cool conduct, that is, in one's love life, is the main topic in Kornfeld's Blanche. The strategies of cool conduct in love offer methods of developing a new-objective relationship in which people are free from the pre-war patriarchal morality. A special emphasis is placed on the analysis of three female protagonists whose main function is to complement each other. Blanche cannot adapt to new roles of men and women in relationships and, as such, is predestined to fail. In order to avoid any embarrassing situations, all characters in the novel wear an imaginary mask that is supposed to protect them from the loss of dignity. Nevertheless, this mask and emotional distance prevent them from finding a real soulmate. The analysis has proved all varieties of cool conduct to be inefficient because life according to their rules does not lead to a productive life; on the contrary, it leads to loneliness and estrangement. Keywords: Prague-German literature; New Objectivity; Weimar Republic; cool conduct; shame culture; mask; sport discourse; New Woman; white-collar employees; travelling salesman Available in digital repository of UPOL.
Neusachliche Verhaltenslehren in drei Romanen der Prager deutschen Literatur: Otto Roelds Malenski auf der Tour, Hans Natoneks Kinder einer Stadt und Paul Kornfelds Blanche oder Das Atelier im GartenNew-objective Cool Conduct in three Prague-German Novels: Otto Roeld's Malenski auf der Tour, Hans Natonek's Kinder einer Stadt and Paul Kornfeld's Blanche oder Das Atelier im Garten

Tématem předkládané disertační práce je analýza pražského německého románu v souvislosti s literárním směrem Nové věcnosti. K výzkumu byly vybrány tři méně známé pražské německé romány, Malenski auf ...

ROSSÍPALOVÁ, Adéla; HORŇÁČEK, Milan; HORŇÁČEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Hieronymus-Briefe des Prager Kanzlers und Notars Johann von Neumarkt. Eine kurze Überlieferungsgeschichte. Katalog.
ČERNÁ, Soňa; VÁCLAVEK, Ludvík; VÁCLAVEK, Ludvík
2018 - German
Jan ze Středy (Johannes von Novoforo nebo Johann von Neumarkt) byl velmi významným úředníkem na dvoře Karla IV. Pocházel ze zámožné kupecké rodiny v polské Středě. Svou kariéru započal v roce 1347 jako písař na Karlově pražském dvoře, ovšem již o pět let později byl jmenován do pozice králova notáře, čímž výrazně zvýšil svůj vliv. Aniž by se této funkce vzdal, byl roku 1364 zvolen olomouckým biskupem. Jan ze Středy nebyl ale jen vlivným politikem, církevním hodnostářem a kulturním mecenášem, nýbrž po sobě zanechal také významné literární dílo psané v latině i v němčině. Řadu jeho textů ovšem tvořily překlady a přepracování latinských vzorů. Disertační práce se zabývá korpusem nejdůležitějších spisů Jana ze Středy: souborem německých modliteb, dvěma kontemplativními texty zvanými "Buch der Liebkosung" a "Stachel der Liebe" a překladem Jeronýmových dopisů. Tato díla se dochovala celkem ve 224 rukopisech, přičemž mnohé z nich dosud nebyly představeny odborné veřejnosti. Cílem práce bylo proto popsat dochované rukopisy z hlediska kodikologického a paleografického, jakožto i prozkoumat jejich vzájemné vztahy. Práce se dále zabývá otázkou, za jakých okolností a v jakém prostředí byly tyto kodexy vytvořeny, a pojednává literární a společenský kontext jednotlivých textů a jejich recepci. John of Neumarkt (Johannes von Novoforo or Jan ze Středy) was a very influential official at the imperial court of Charles IV. He was descended from a wealthy merchant family of Neumarkt. He started as a scribe at the court of Charles IV in 1347 and after five years advanced to the very influential position of chancellor. As such he was elected bishop of Olomouc in 1364. John of Neumarkt was not only an important politician, church official and patron but he also left behind a considerable literary work written in Latin and German. Many of his texts were German translations of Latin models. The PhD theses analyses the most important corpora of John of Neumarkt's writings: a German collection of prayers, two contemplative texts, the so called "Buch der Liebkosung" and "Stachel der Liebe", and the translation of the letters of St. Jerome. These items are transmitted in 224 mss., many of which are completely unknown. The aim of the work is a codicological and paleographical description of the manuscripts, an analysis of their interrelations, an identification of the context of their origin, and last but not least the analysis of the literary and social context of individual texts and their reception. Keywords: John of Neumarkt; Letter of St. Jerome; Transmission History; Cult of St. Jerome Available in the UPOL Library.
Hieronymus-Briefe des Prager Kanzlers und Notars Johann von Neumarkt. Eine kurze Überlieferungsgeschichte. Katalog.

Jan ze Středy (Johannes von Novoforo nebo Johann von Neumarkt) byl velmi významným úředníkem na dvoře Karla IV. Pocházel ze zámožné kupecké rodiny v polské Středě. Svou kariéru započal v roce 1347 ...

ČERNÁ, Soňa; VÁCLAVEK, Ludvík; VÁCLAVEK, Ludvík
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Sprache und Bewusstsein. Manfred Franks hermeneutische Kritik an beiden Strömungen der "Linguistischen Wende" und ihre Konsequenzen für die Philologie
RUBÁŠ, Michal; RINAS, Karsten; RINAS, Karsten
2018 - German
Von einer diskurssemantischen Auseinandersetzung im Bereich der sich auf Foucault stützenden Diskursanalyse ausgehend beschäftigt sich die Arbeit mit Manfred Franks hermeneutischer Rezeption von einem der neostrukturalistischen Schlüsselkonzepte, der restance non présente von Jacques Derrida, und untersucht sowohl die neostrukturalistische wie auch die hermeneutische Zeichentheorie hinsichtlich ihres Potentials, das Phänomen des Sprachwandels mit einer plausiblen Erklärung der Fähigkeit des Sprechers zu versöhnen, sich sprachlich zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Diskursen oder in verschiedenen epistemischen Positionen auf Identisches zu beziehen. In derselben Perspektive verfolgt der Text auch Franks Kritik an der sprachanalytischen Grundannahme von der semantischen Symmetrie in der epistemisch differenten Positionen. Der Text vermittelt einige Zweifel in Bezug auf Franks Zeichentheorie, die dieser in der Opposition zu dem Neostrukturalismus und in Übereinstimmung mit dem "authentischen" Saussure formulierte, schätzt aber auch hoch die aussichtsreiche Richtung von Franks neuesten Auslegungen zur zeichentheoretisch sehr relevanten Selbstbewusstseinslehre und zur linguistischen Analyse der De-se-Propositionen. On the occasion of a discourse-semantic confusion in the domain of the discourse analysis based on Foucault, the text focuses on Manfred Frank's hermeneutic reception of a neostructuralist key concept, the restance non présente of Jacques Derrida, and inspects both the (neo)structuralist and the hermeneutical theory of sign with regard to their potential to reconcile the phenomenon of language change with a plausible explanation of the ability of the speakers to refer to an identical item in the discourse(s). Thenafter, in the same respect, Franks criticism on the language philosophy assumption of the semantic symmetry is persued. The text expresses some doubts concerning Frank's theory of sign, which has been formulated in the opposition towards the neostructuralism and in accordance with the authentic Saussure, and, on the other hand, appreciates the promising direction of Frank's latest thought grounded in his consciousness theory and based on the linguistic analysis of the de se attitudes. Keywords: the linguistic discourse analysis based on Foucault; the linguistic turn; theory of selfconsciousness; theory of the linguistic sign; Manfred Frank Available in digital repository of UPOL.
Sprache und Bewusstsein. Manfred Franks hermeneutische Kritik an beiden Strömungen der "Linguistischen Wende" und ihre Konsequenzen für die Philologie

Von einer diskurssemantischen Auseinandersetzung im Bereich der sich auf Foucault stützenden Diskursanalyse ausgehend beschäftigt sich die Arbeit mit Manfred Franks hermeneutischer Rezeption von einem ...

RUBÁŠ, Michal; RINAS, Karsten; RINAS, Karsten
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Die Entlehnungen romanischer Herkunft in der deutschen Militärterminologie
REKTOŘÍK, Zbyněk; SPÁČILOVÁ, Libuše
2017 - German
Předmětem této na korpusu založené lingvistické práce jsou vojenské termíny románského původu, které byly do němčiny přejaty během několika století z francouzštiny, italštiny a španělštiny. Cílem práce je provést systematickou lingvistickou analýzu přejatých vojenských termínů, které byly podle předem stanovených kritérií zařazeny do korpusu. Korpus byl vytvořen pro tento účel na základě souboru slovníků a je součástí přílohy. Na základě údajů u jednotlivých slov korpusu se provádí podle strukturalistických zásad analýza na fonologické, grafematické, morfologické, lexikálně-sémantické a sociolingvistické rovině jazyka. Tato analýza umožňuje pronést obecný závěr o stupni integrace přejatých pojmů do systému německého jazyka a odhalit specifické rysy a zákonitosti integračního procesu. Kromě integrace jsou centrálními pojmy práce lingvistické termíny Fremdwort (neintegrované přejaté slovo) a Lehnwort (integrované přejaté slovo). Výsledkem analýzy je zjištění, zda lze termíny obsažené v korpusu zařadit na základě stanovených kritérií do kategorie Fremdwort nebo Lehnwort, případně do určitého mezistupně. Přínosem této práce je rovněž odpověď na otázky, které vojenské termíny byly přejaty, z jakého důvodu, v které epoše, v jakém rozsahu, v kterých oblastech vojenské terminologie a k jakým významovým změnám u nich případně došlo. The object of this corpus-based linguistic work is military terms of Romance origin, which were taken over to German in several centuries from French, Italian and Spanish. The aim of this work is to perform systematic linguistic analysis of accepted military terms, which were included in the corpus according to predefined criteria. The corpus was created for this purpose on the basis of a set of dictionaries and is part of the appendix. Based on the data of the individual words of the corpus, the analysis is based on structuralism principles on phonological, grammatical, morphological, lexical-semantic and sociolinguistic level of the language. This analysis allows a general conclusion to be drawn on the degree of integration of the concepts into the German language system and to reveal the specific features and patterns of the integration process. In addition to integration, the central concepts of work are the linguistic terms Fremdwort (an unintegrated loanword) and Lehnwort (an integrated loanword). The result of the analysis is to find out whether the terms contained in the corpus can be ranked on the basis of the defined criteria in the Fremdwort or Lehnwort category or in a certain intermediary stage. The contribution of this work is also the answer to the following questions - which military terms were taken over, the reason why, the epoch when it happened, in which areas of the military terminology it happened, and what significant changes can be seen. Keywords: German military terminology; borrowings of Romance origin; levels of the language; structuralist analysis; integration process; Fremdwort; Lehnwort Available in digital repository of UPOL.
Die Entlehnungen romanischer Herkunft in der deutschen Militärterminologie

Předmětem této na korpusu založené lingvistické práce jsou vojenské termíny románského původu, které byly do němčiny přejaty během několika století z francouzštiny, italštiny a španělštiny. Cílem ...

REKTOŘÍK, Zbyněk; SPÁČILOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Zwischen Böhmen und Sachsen: Die Anfänge der Reformation in deutschsprachigen Flugschriften aus Nord- und Nordwestböhmen
ČERNÝ, Jiří; VÁCLAVEK, Ludvík; VÁCLAVEK, Ludvík
2017 - German
Během dvacátých let 16. století lze paralelně k německým zemím pozorovat i na území dnešní České republiky vzestup produkce německy psaných letákových spisů. Jedním z hlavních center, kde autoři těchto děl působili, byly severní a severozápadní Čechy. Přestože byli podporováni místní šlechtou, Šliky a Salhauseny, nemohli evangeličtí kněží obvykle v regionu zůstat dlouho. Jejich spisy však vydávají svědectví o pronikání reformačních idejí do Čech a značné provázanosti české a saské reformace. Předkládaná práce se snaží mapovat nejen danou a germanistickému bádání doposud nepříliš známou produkci, ale ptá se i na okolnosti vzniku a pátrá po kontextech, v nichž byly dané texty sepsány. K tomu využívá především práci s peritexty a zkoumá, jak a jestli se tyto během zhotovování následných patisků proměňovaly. Kromě toho se zaměřuje také na materiální stránku tištěných brožur, nebo se táže, co nám může říct jejich vzezření o intencích autora a vnímání dobovým publikem. Hlavním tématem je pak otázka identity. V době reformace, kdy dochází k proměnám kolektivní paměti, se stávají letákové spisy rezervoárem nejrůznějších identifikačních schémat. Na jedné straně vytváří obecně obrazy těch, kteří se přiklonili k evangeliu, na druhou stranu líčí osudy svých autorů, jejich podporovatelů a obcí, které v určitý moment daným predikantům naslouchaly. Informace tohoto typu je nutné posuzovat nejen jako cenné historické informace, ale především jako jakási zrcadla různých stylizací nebo přání, která autoři do svých děl promítají. In 1520's a parallel could be drawn between the rise of production of pamphlets written in German language in the German lands and in the Czech lands. The main centres, which are connected to the lives of the authors of the pamphlets, included North and Northwest Bohemia. Despite the support that Evangelical clergymen received from the local nobility, the lords of Schlick and Salhausen, they usually could not stay in the region for a long time. Nevertheless, their texts show that the ideas of Reformation spread to Bohemia and that Bohemian and Saxon Reformation were distinctly interconnected. The aim of this thesis is to provide a survey of the production, which has been so far more or less overlooked by researchers. It also explores the circumstances that surrounded the production. For this purpose, it deals primarily with paratexts and researches how and whether these were changed as the subsequent reprints were being made. Next to that, it explores the material side of the printed brochures and researches what the design of the prints can tell us about the author's intention or perception of the reading public at that time. However, the focus of the thesis is the question of identity. As the collective memory was changing during the Reformation, pamphlets served as a reservoir of various identification schemes. For one thing, they provide images of those who were inclined to the Gospel, for another, they portray the lives of their authors, their supporters and towns, which were attentive to the preachers at that time. Such information is to be considered as worthy historical information, but also, in the first place, as a kind of mirror of various stylizations or wishes of the authors that are reflected in their works. Keywords: Reformation; Pamphlets; Bohemia; German; Benešov nad Ploučnicí; Děčín; Jáchymov; Loket Available in the UPOL Library.
Zwischen Böhmen und Sachsen: Die Anfänge der Reformation in deutschsprachigen Flugschriften aus Nord- und Nordwestböhmen

Během dvacátých let 16. století lze paralelně k německým zemím pozorovat i na území dnešní České republiky vzestup produkce německy psaných letákových spisů. Jedním z hlavních center, kde autoři ...

ČERNÝ, Jiří; VÁCLAVEK, Ludvík; VÁCLAVEK, Ludvík
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Die böhmische, evangelisch-reformierte Kirchengemeinde im niederschlesischen Hussinetz in den Jahren 1945-1958
FRANZKOWSKI, Daniel; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila
2017 - German
Das 20. Jhd. war in vielfältiger Weise von Bevölkerungsverschiebungen geprägt. Kriege führten in großem Ausmaß zu Zwangsmigrationen, die durch Flucht, Vertreibung, Deportationen und Umsiedlung hervorgerufen wurden. Dennoch sind Migrationen keine spezifische Erscheinung des 20. Jahrhunderts, wie es in aktuellen Forschungen immer wieder betont wird. Vielmehr prägen Bevölkerungsbewegungen seit Jahrhunderten die Geschichte. Wird der Bekanntheitsgrad der Hugenotten oder der Salzburger Protestanten mit dem der böhmischen Exulanten verglichen, so zeigt sich, dass diese lange Zeit zu den in der Forschung wenig behandelten Migrantengruppen des 17. und 18. Jahrhunderts gehörten. Sie bestanden zu einem großen Teil aus protestantischen Konfessionsflüchtlingen, die seit dem Dreißigjährigen Krieg Böhmen, Mähren und Oberungarn (cz: Horní Uhry, pl: Górne Węgry, heute größtenteils Slowakei), verließen und sich in großer Zahl in Sachsen, Brandenburg und später in Schlesien ansiedelten. Die Emigration der Böhmen begann als Schlesien noch zur böhmischen Krone gehörte, und zwar zunächst in nördlicher Richtung nach Sachsen, später nach Brandenburg. Nach dem ersten schlesischen Krieg 1742 geriet Schlesien unter preußische Verwaltung. König Friedrich der Große war darauf bedacht, den Wohlstand seines dünnbesiedelten Landes zu fördern und räumte böhmisch-protestantischen Glaubensflüchtlingen die Möglichkeit ein, nach Schlesien zu emigrieren. Diese Politik führte im Jahre 1749 zur Gründung der böhmisch-hussitisch orientierten, evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Hussinetz. Nahezu zwei Jahrhunderte vermochten die Nachfahren dieser Glaubensflüchtlinge ihre Sprache, Bräuche und Traditionen in dieser - nunmehr seit Jahrhunderten - dem deutschen Kulturraum zugehörigen Umgebung zu erhalten. Zum 200-jährigen Jubiläum im Jahre 1949 mussten die Verbliebenen, die sich nunmehr unter polnischer Verwaltung befanden, in einer sich völlig veränderten Umgebung zurechtfinden. Im Fokus der Studie stehen insbesondere die Jahre 1945 bis 1958, da in diesem Zeitraum noch ca. ein Drittel der Bevölkerung der Kirchengemeinde Hussinetz zur tschechischen Minderheit gehörte. Auf der Makroebene werden insbesondere die historischen und politischen Prozesse, die zur Anerkennung einer tschechischen Minderheit führten, analysiert. Ziel der vorliegenden Studie ist es darüber hinaus, auf der Mikroebene die Anpassungs- und Integrationsprozesse, die die Strehlener "Böhmen" in einem nunmehr polnisch dominierten Umfeld durchlebten, zu veranschaulichen. Ein weiteres Ziel war es, die Frage zu beantworten, wie sich die Lebensumstände der Mitglieder der Kirchengemeinde auf deren Identität auswirkten, und ob eine sogenannte hybride Identität nachweisbar ist. Als Forschungsmaterial dienten autobiographische Dokumente, darunter Chroniken und Briefe, sowie Quellen aus verschieden polnischen und tschechischen Archiven. Ferner fanden 28 Interviews mit Mitgliedern der Kirchengemeinde Hussinetz und deren Nachfahren statt. Der Autor interessierte sich insbesondere für das Schicksaal der Befragten, ihre Erfahrungen, ihre Lebenswelten und ihre Reaktion auf wichtige historische Ereignisse. Paradoxerweise kam es in der Kirchengemeinde Hussinetz entgegen der Politik der verantwortlichen Polnischen Arbeiterpartei (Vorgängerin der Gruppierung, die bis 1989 an der Macht blieb), die sich für einen homogenen polnischen Staat einsetzte, zu einer schrittweisen Stärkung dieser Minderheit bis zum Jahre 1957. The 20th century was shaped by migration in many ways. Wars led to population flight, deportation, displacement and resettlement, which then caused forced migration movements. However, migrational movements are not a phenomenon particular exclusively to the 20th century as population movements have shaped history for centuries. When looking at the profile of Huguenots or Salzburg Protestants in comparison to Bohemian exiles of the 17th and 18th centuries, it turns out that the matter have for a long time received only little academic attention. A high proportion of them consisted of religious refugees of protestant backgrounds which left Bohemia, Moravia and upper Hungary (now mostly part of Slovak territory) for Saxony, Brandenburg and later also Silesia during the Thirty Years War. The migration of Bohemians started when Silesia still belonged to the Bohemian Crown and was initially directed towards northern regions, i.e. Saxony and later also Brandenburg. As a result of the first Silesian War of 1742, Silesia came to be under Prussian administration. King Frederick the Great attempted to foster welfare of his sparesly populated country and granted religious refugees of bohemian, protestant background the opportunity to migrate to Silesia. An outcome of this political approach was the foundation of the Evangelical Reformed Congregatin of Hussinetz. For nearly two centuries, descendants of these religious refugees were preserving their language, customs and traditions in an area which would be a predominantly German culture sphere for centuries to come. The ones who remained would find themselves in a totally changed environment under Polish administration by the time of the 200th anniversary in 1949. In the first place, this study focuses on the period from 1945 to 1958, as during that time a third of the inhabitants of the Congregatin of Hussinetz belonged to the Czech minority. On a macro level, historic and political processes will be analysed, in particular those that led to the recognition of the Czech minority and among them, most of all, the i.e. "Strehlener Böhmen" (Czechs of Strehlen). On a micro level, this study also aims to illustrate processes of integration and adjustment of the Czechs of Strehlen in a then Polish dominated environment. Research is done on how humans orientate under changed circumstances, as well as on how they perceive, shape, acquire and change them. In addition, this study carves out, to what extend the specific circumstances of the church members influenced their identities. Did they develop hybrid identities? Autobiographical documents, among them chronicles and letters from several Polish and Czech archives, were used in terms of research material. In order to gain insights into the living environments of the Bohemians, interviews were conducted which centre on the existence of the subjects by taking into account their everyday life, as well as the microhistory of the individuals with their experiences, perceptions and actions. In total 28 individuals (the members of the congregatin and their descendants) were interviewed in the course of this study. Paradoxically, until 1957 the congregatin of Hussinetz was even able to gradually increase the standing of the minority. This ran counter to the politics of the then ruling Polish Labour Party (predecessor of the state party, which would rule the country until 1989) whose approach involved forming a homogenous Polish state. Keywords: 20th century; Evangelical Reformed Congregatin; minority; integration; identity Available in digital repository of UPOL.
Die böhmische, evangelisch-reformierte Kirchengemeinde im niederschlesischen Hussinetz in den Jahren 1945-1958

Das 20. Jhd. war in vielfältiger Weise von Bevölkerungsverschiebungen geprägt. Kriege führten in großem Ausmaß zu Zwangsmigrationen, die durch Flucht, Vertreibung, Deportationen und Umsiedlung ...

FRANZKOWSKI, Daniel; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Weiblich jüdische Lebenswelten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Beispiel von Charlotte de Rothschild (1819-1884): Mutter, Mäzenin, Pädagogin
MALÁ, Simona; HECHT, Louise; HECHT, Louise
2016 - German
Disertační práce se zabývá jak pedagogickou prací židovských anglických žen, které byly veřejně činné v židovské dobročinnosti, tak jejich působením v židovských školách. Tento historický fenomén práce ilustruje především (nikoli však výlučně) na osudu a životním díle Charlotte de Rothschild (1819-1884). Charlotte de Rothschild byla židovskou anglickou šlechtičnou, která pocházela z německé a neapolské větve rodiny von Rothschild, která psala své deníky v jazyce německém, i když už několik let žila trvale v Anglii. V Londýně, kam se provdala, se celý svůj život zasazovala o rozvoj anglického židovské školství a to prostřednictvím institucionální charitativní práce. Charlotte de Rothschild byla známá také jako diaristka a pisatelka dopisů jak v německé jazyce tak v dalších evropských jazycích. Korespondovala především se členy svojí primární rodiny a svými švagrovými, které měly podobnou biografii. Byl jí vlastní také politický aktivismus "social politics" a psaní didaktických knih, čímž přispěla k anglickému židovskému osvícenství. Všechny zmíněné aspekty celoživotního díla této výjimečné osobnosti nejen židovských novodobých dějin práce rozpracovává prostřednictvím historické antropologie, mikrohistorie a gender studies. V práci jsou také analyzovány egodokumenty, zejména deníky a dopisy, které jsou podrobovány literárněvědné analýze. Disertační práce se zabývá také jazykovou situací a náboženskou identitou anglických a německých Židů v 19. století, což je nutné k pochopení celkového kontextu, ve kterém se hlavní aktérka pohybovala. The dissertation deals with the educational work of the English Jewess who were publicly active in Jewish philanthropy, and their involvement in Jewish schools. This dissertation illustrates this historical phenomenon primarily (but not exclusively) on the fate and life's work of Charlotte de Rothschild (1819-1884). Charlotte de Rothschild was an Jewish English noblewoman, who came from Germany and the Neapolitan branch of the family von Rotschild. She wrote her diaries in German, although for several years lived permanently in England. In London, where she married, urged her whole life to the development of the Jewish Education in England through the institutional charity work. Charlotte de Rothschild was also known as diarist and writer of letters in German and other European languages. Mainly corresponded with the members of her primary family and her sisters in law who´s had similar biography. It was also her political activism "social politics" and writing didactic books, thereby contributing to an English Jewish Enlightenment. All these aspects of the life's work of this outstanding figures of not only modern Jewish history, the disertation elaborates through a historical anthropology, microhistory and gender studies. The paper also analyzed ego-documents, particularly diaries and letters, which are subject to literary scientific analysis. The disertation also deals with linguistic situation and religious identity of English and German Jews in the 19th century, which is necessary to understand the overall context in which the main character moved. Keywords: Jews in England; history of the Jews in England; German Jews in England; English Jewess; German Jewess; Jewish nobility; Jewish Philantropy; Jewish Education in England; educational aktivity; Haskalah (Jewish Enlightenment); gender identity; religious identity; ego-documents; pedagogical files; educator in England; Historical antropology; Gender studies; philanthropy; letters; diaries Available in digital repository of UPOL.
Weiblich jüdische Lebenswelten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Beispiel von Charlotte de Rothschild (1819-1884): Mutter, Mäzenin, Pädagogin

Disertační práce se zabývá jak pedagogickou prací židovských anglických žen, které byly veřejně činné v židovské dobročinnosti, tak jejich působením v židovských školách. Tento historický fenomén ...

MALÁ, Simona; HECHT, Louise; HECHT, Louise
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Die Sprache der Werbespots.
ULRICHOVÁ, Michala; FRANK, Karel; FRANK, Karel
2016 - German
Disertační práce "Die Sprache der Werbespots. Eine pragmatische Untersuchung unter der binären Optik der genderlinguistischen Forschung" ("Jazyk reklamních spotů. Pragmatická analýza reklamy binární optikou gerderového výzkumu") se skládá ze dvou částí. V teoretické části se autorka bude věnovat postavení jazyka reklamy v rámci lingvistiky. Teoretická část tvoří východisko pro další výzkum. V empirické části se autorka zabývá výzkumem televizních reklamních spotů propagujících výrobky ze dvou velmi úzce propojených oblastí, a to produkty kosmetického a farmaceutického průmyslu. Cílem výzkumu je poskytnout analýzu vybraných jevů z více jazykových úrovní od lexémů až po větší verbální celky. Výzkum reklamního diskursu bude prováděn především z pohledu pragmatického a gendrového jazykového zkoumání. Autorka bude věnovat pozornost i verbálnímu chování mužů a žen s ohledem pohlaví zamýšleného publika, bude se zabývat možnostmi persuase, jazykové manipulace a možnostmi řízení společnosti za pomocí jazykových prostředků. This dissertation "The Language of German Advertisement Spots. The Pragmatic Analysis by the Binary Optics of the Gender-Linguistic Research" is a contribution to the theme concerning advertising language. The dissertation consists of two parts. The theoretical part clarifies linguistic-philosophical starting points of the dissertation, devotes the attention to the role of advertising language in the scope of linguistics, classifies advertising and concerns with such terms as persuasion and manipulation. The theoretical part constitutes the basis for the next research. In the empirical part the author concentrates on the research of television advertising spots promoting products from two closely connected fields, beauty product advertising and advertising in the pharmaceutical industry and describes the source of corpus. The aim of the research is to provide the analysis of the selected phenomena from the perspective of more linguistic levels, from lexemes up to larger verbal groups, specifically pronouns, wordstock concerning colours, euphemisms and questions and appeals. The research of advertising discourse is carried out particularly from the perspective of pragmatic and gender linguistic exploration, provides the comparison and analysis of the persuasive potential of such linguistic means in advertising discourse and follows the frequency of their occurrence. The author devotes the attention to verbal behaviour of men and women with regard to the gender of target audience, looks deeply into possibilities of persuasion, linguistic manipulation and possibilities of controlling society with the help of linguistic means. Keywords: Advertisements; Massmedia; Language of Advertising; Persuasion; Manipulation through Language Available in digital repository of UPOL.
Die Sprache der Werbespots.

Disertační práce "Die Sprache der Werbespots. Eine pragmatische Untersuchung unter der binären Optik der genderlinguistischen Forschung" ("Jazyk reklamních spotů. Pragmatická analýza reklamy binární ...

ULRICHOVÁ, Michala; FRANK, Karel; FRANK, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Diminutiva im Deutschen und Tschechischen - eine Studie am Beispiel von Märchen des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart
MENCLOVÁ, Hana; SPÁČILOVÁ, Libuše
2016 - German
Disertační práce se zabývá deminutivy v německých a českých pohádkách z 19. století a ze současnosti. Jejím cílem je porovnat, jaké prostředky deminuce se ve vybraných dílech vysky-tují, v jakém množství jsou použity a jaké plní sémantické a pragmatické funkce. Velká po-zornost je proto věnována slovotvorbě, při níž jsou slova zdrobnělá rozdělena na tvary synte-tické a analytické, jejichž vzájemný poměr je ve zvoleném časovém období rovněž sledován. The dissertation deals with diminutives in German and Czech in fairy tales of the 19th century and the present. The main task of the thesis is to compare the formation and development of diminutives in both languages, to find out how often the diminutive morphemes are used and what semantic and pragmatic functions they fulfil. The diminutives collected are classified as the synthetic and the analytic forms. The research is also focused on the change of the relationship between these two classes from the 19th century to the present. Keywords: diminution; formation of diminutives; function of diminutives; development of diminutives; fairy tales Available in digital repository of UPOL.
Diminutiva im Deutschen und Tschechischen - eine Studie am Beispiel von Märchen des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart

Disertační práce se zabývá deminutivy v německých a českých pohádkách z 19. století a ze současnosti. Jejím cílem je porovnat, jaké prostředky deminuce se ve vybraných dílech vysky-tují, v jakém ...

MENCLOVÁ, Hana; SPÁČILOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Sprachgebrauch und Sprachbeurteilung in Österreich am Beispiel der jüngeren Generation
BŘENEK, Oldřich; SPÁČILOVÁ, Libuše; SPÁČILOVÁ, Libuše
2016 - German
Disertační práce se zabývá německým jazykem v Rakousku, zejména jazykovou situací u mladší a vzdělanější generace. Na základě provedeného sociolingvistického šetření, kterého se zúčastnilo celkem 300 respondentů z celého Rakouska (jednalo se zejména o zástupce věkové kategorie 19-30 let se středoškolským vzděláním s maturitou, popř. vzděláním vysokoškolským), bylo možné porovnat užití konkrétních výrazů mezi vybranými spolkovými zeměmi a rovněž potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy. This thesis focuses on the German language in Austria, especially on the language situation in the younger and more educated generation. Based on the sociolinguistic survey in which 300 respondents from all over Austria participated (focusing on the 19-30 year old age range with a secondary education or a university degree), it was possible to compare specific expressions among selected federal states of Austria and to confirm or disprove our hypotheses. Keywords: language variety; Austrian German; native speaker; questionnaire; sociolinguistic survey Available in digital repository of UPOL.
Sprachgebrauch und Sprachbeurteilung in Österreich am Beispiel der jüngeren Generation

Disertační práce se zabývá německým jazykem v Rakousku, zejména jazykovou situací u mladší a vzdělanější generace. Na základě provedeného sociolingvistického šetření, kterého se zúčastnilo celkem 300 ...

BŘENEK, Oldřich; SPÁČILOVÁ, Libuše; SPÁČILOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases