Number of found documents: 30
Published from to

Literární místa Orla
KEYZLAROVÁ, Denisa; PECHAL, Zdeněk; VARGA, Patrik
2017 - Russian
Tato bakalářská práce je věnována literárním místům Orla. Jejím cílem je vytvořit průvodce po literárních místech Orla a poukázat na jejich přitažlivost. Práce zahrnuje muzea I. S. Turgeněva, "Spasskoje-Lutovinovo", N. S. Leskova, I. A. Bunina, L. N. Andreeva a Muzeum spisovatelů Orla a místa spojená s těmito spisovateli. Dále jsou zde uvedeny ukázky z děl autorů, kteří se v nich zmiňují o městu Orel. Součástí práce jsou také vlastní fotografie a mapa s vyznačenými muzei. This bachelor thesis presents the literary places of Orel. Its aim is to create the guide for these places and show their attraction. The thesis includes these museums: I. S. Turgenev, "Spasskoje-Lutovinovo", N. S. Leskov, I. A. Bunin, L. N. Andreyev and also the Museum of Orel authors and the places conected with these authors. You can also find here the examples from the works by the authors who have already mentioned the town of Orel. The thesis contains my own photographs and the map with the museums as well. Keywords: Orel; authors; museums; I. S. Turgenev; N. S. Leskov; I. A. Bunin; L. N. Andreyev; "Spasskoje-Lutovinovo" Available in digital repository of UPOL.
Literární místa Orla

Tato bakalářská práce je věnována literárním místům Orla. Jejím cílem je vytvořit průvodce po literárních místech Orla a poukázat na jejich přitažlivost. Práce zahrnuje muzea I. S. Turgeněva, ...

KEYZLAROVÁ, Denisa; PECHAL, Zdeněk; VARGA, Patrik
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Tatri - objekt turističeskogo interesa
TYMUKH, Anna; STĚPANOVA, Ludmila; FAYET, Alice
2017 - Russian
V této práci je zkoumána řada faktorů (například ekonomické a zeměpisné faktory, kulturní faktory, typy cestovního ruchu a turistických toků), které přispívají k rozvoji cestovního ruchu, a to zejména ve Slovenské republice a hlavní důvody rostoucí turistické atraktivity tohoto regionu. Number of factors (such as economic and geographical factors, cultural factors, types of tourism and tourism flows) that contribute to the development of tourism, particularly in the Slovak Republic and the main reasons for the growing tourist attractiveness of this region are examined in this paper. Keywords: Tourism; recreational and tourist complex; Tatras; Europe; attractions; servis. Available in digital repository of UPOL.
Tatri - objekt turističeskogo interesa

V této práci je zkoumána řada faktorů (například ekonomické a zeměpisné faktory, kulturní faktory, typy cestovního ruchu a turistických toků), které přispívají k rozvoji cestovního ruchu, a to zejména ...

TYMUKH, Anna; STĚPANOVA, Ludmila; FAYET, Alice
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Dušan Makovický
KOHANOVÁ, Lucia; VARGA, Patrik; PECHAL, Zdeněk
2016 - Russian
Cílem práce je přezkoumání životního postoje slovenského lékaře Dušana Makovického ve vztahu k filozofii Lva Nikolajeviče Tolstého. Přestože je D. Makovický pokládán za následovníka L. N. Tolstého, pod vlivem různých faktorů v některých životních situacích nejednal v souladu s filozofií velkého spisovatele. Práce je tedy věnovaná konkretizaci, výkladu a přezkoumání těchto faktorů. Závěr zhodnocuje jejich důležitost v životě lékaře porovnáním se situacemi, ve kterých Makovický filozofii Tolstého oddaně následoval. The aim of this thesis is to examine the life of Slovak physician Dušan Makovický in relation to the philosophy of Lev Nikolayevich Tolstoy. Even though D. Makovický is considered to be a follower of L.N. Tolstoy he, influenced by various factors, did not act in accordance with the philosophy of the great writer in some life situations. Thus, this thesis is devoted to specification and examination of these factors. The conclusion of the thesis assesses the importance of these factors in the life of the physician by comparing them to the situations in which Makovický followed Tolstoy's philosophy devotedly. Keywords: Dušan Makovický; Lev Nikolayevich Tolstoy; L. N. Tolstoy´s philosophy; ethics; meaning of life; human relationships; violence; patriotism Available in digital repository of UPOL.
Dušan Makovický

Cílem práce je přezkoumání životního postoje slovenského lékaře Dušana Makovického ve vztahu k filozofii Lva Nikolajeviče Tolstého. Přestože je D. Makovický pokládán za následovníka L. N. Tolstého, ...

KOHANOVÁ, Lucia; VARGA, Patrik; PECHAL, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Rossijskie fil'my v Chehii (2000-2014): problemy prezentacii rossijskogo kinematografa za granicej
PASTUKH, Nataliya; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina; CAGAŠOVÁ, Oxana
2015 - Russian
Bakalářská diplomová práce je zaměřena na prezentaci ruské kinematografie v zahraničí a v České republice. Práce je zaměřena na hlavní problémy, které souvisí s distribucí a prezentací. Na základě tabulek vytvořených pomocí archívu, katalogu a databázi, práce hodnotí postavení ruské kinematografie na českých filmových festivalech a v televizi.Z údajů obdržených z krátkého dotazníku je uvedeno, jestli se českým divákům líbí ruské filmy, a zda mají zájem o rozšíření svých znalosti v oblasti ruské kinematografie.Z tabulek, grafu a výsledku dotazníku vyplývá, že ruská kinematografie je v Česku málo známá, potýká se s velkou konkurencí ze strany Hollywoodských a také evropských filmů, chybí ji reklama a informační podpora. Ruské filmy máji velmi nízké zastoupení v televizi a jen některé se vydávají na DVD. This Bachelor work is about presentation of Russian cinematography abroad and in the Czech Republic. This work deal with main problems of distribution and presentation. There are tables created from archives, catalogs and databases. Analysis of the tables show us the status of Russian cinematography at the Czech film festivals and on the Czech television. From short questionnaire survey we can find out if the Czech viewers like Russian films and if they are interested in expanding their knowledge about Russian cinematography. Russian films have a big competition and they have not got a good publicity and information support. Keywords: Russian cinematography; distribution; presentation of films; film festivals. Available in digital repository of UPOL.
Rossijskie fil'my v Chehii (2000-2014): problemy prezentacii rossijskogo kinematografa za granicej

Bakalářská diplomová práce je zaměřena na prezentaci ruské kinematografie v zahraničí a v České republice. Práce je zaměřena na hlavní problémy, které souvisí s distribucí a prezentací. Na základě ...

PASTUKH, Nataliya; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina; CAGAŠOVÁ, Oxana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Aleksandr Ovechkin - rossijjskijj khokkeist mirovogo urovnja
ŠKURKO, Anna; PECHAL, Zdeněk; JANEČKOVÁ, Jaroslava
2015 - Russian
Tato bakalářská práce je zaměřena na sestavení podrobného portrétu ruského hokejisty Alexandra Ovečkina. Práce uvádí informace o vzniku Kontinentální hokejové ligy (KHL) a Národní hokejové ligy (NHL). Pro lepší orientaci čtenáře, uvádí také strukturu těchto dvou lig. Dále se práce zaměřuje hlavně na výsledy Alexandra Ovečkina v NHL a průběh jeho působení v týmu Washington Capitals. Práce určila nejproduktivnější a zároveň nejméně produktivní sezóny Alexandra Ovečkina v NHL. Pozornost je věnovaná také sezóně 2012/2013, kdy v NHL proběhla výluka a Ovečkin odjel do KHL. V závěru jsou shrnuty výsledky práce. This thesis is focused on drawing up a detailed portrait of the Russian hockey player Alexander Ovechkin. The paper presents information about the origin of the Continental Hockey League (CHL) and the National Hockey League (NHL). For better orientation, it also reports the structure of the two leagues. Furthermore, the work focuses mainly on the results of Alexander Ovechkin in the NHL and the course of his tenure in the team Washington Capitals. The work has identified Alexander Ovechkin´s most productive and least productive seasons in the NHL. Attention is also paid to the season 2012/2013, during which the NHL lockout took place and Ovechkin went to KHL. The conclusion summarizes the results of the work. Keywords: Alexander Ovechkin; Russian hockey player; forward; National Hockey League; Continental Hockey League; the current hockey; ice hockey; Sochi; captain; Washington Capitals; Dynamo Moscow Available in digital repository of UPOL.
Aleksandr Ovechkin - rossijjskijj khokkeist mirovogo urovnja

Tato bakalářská práce je zaměřena na sestavení podrobného portrétu ruského hokejisty Alexandra Ovečkina. Práce uvádí informace o vzniku Kontinentální hokejové ligy (KHL) a Národní hokejové ligy (NHL). ...

ŠKURKO, Anna; PECHAL, Zdeněk; JANEČKOVÁ, Jaroslava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Komentovaný překlad obchodní smlouvy z ruštiny do češtiny (s přihlédnutím k angličtině)
BITTNEROVÁ, Markéta; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; NOSKOVÁ, Kateřina
2015 - Russian
Tématem bakalářské práce je Komentovaný překlad obchodní smlouvy z ruštiny do češtiny (s přihlédnutím k angličtině). Cílem práce byl nejen správný a adekvátní překlad obchodní smlouvy z ruštiny do češtiny. Zároveň jsme se snažili vysvětlit, co je to smlouva a jak je chápána v ruském právním systému. Během překladu smlouvy jsme zaznamenali mnoho jevů a odlišností, které jsou spojeny s ruským a českým jazykem. Práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. V teoretické části jsme se zabývali charakteristikou administrativního stylu obecně, poukázali jsme na výklad smluv v ruském a českém právu, vysvětlili jsme typy překladatelských transformací a nakonec jsme se věnovali termínům a jejich překladu do českého jazyka. Praktickou část tvoří samotný překlad obchodní smlouvy, na jejímž základě a na základě absolvování zahraniční pracovní stáže jsme vytvořili tři výběrové slovníky. S pomocí znalostí z teoretické části jsme analyzovali překlad smlouvy a určili jsme nejčastěji užívané překladatelské transformace a rozdíly při překladu z ruského do českého jazyka. The subject of the Bachelor´s thesis is The Annotated Translation of the Business Contract from Russian into Czech (with regards to English). The aim of the thesis is not only the correct and adequate translation of the business contract from Russian into Czech. It also explains what the contract is and how it is understood in the Russian legal system. During the translation of the contract, many effects and differences were recorded, that are associated with Russian and Czech languages. The thesis is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part examines the characteristic administrative style in general, points to the interpretation of contracts in the Russian and Czech law, explains the types of translation transformations and finally deals with the terms and their translation into Czech. In the practical part, three selective dictionaries were made, based on the translation of the business contract and internship abroad. With the aid of the theoretical knowledge the translation of the contract has been analyzed and the most commonly used translations and differences in the translation from Russian into Czech have been identified. Keywords: administrative style; contracts in Russian and Czech legal systems; translation transformations; Czech and Russian terminology; dictionaries in Czech; Russian and English languages Available in digital repository of UPOL.
Komentovaný překlad obchodní smlouvy z ruštiny do češtiny (s přihlédnutím k angličtině)

Tématem bakalářské práce je Komentovaný překlad obchodní smlouvy z ruštiny do češtiny (s přihlédnutím k angličtině). Cílem práce byl nejen správný a adekvátní překlad obchodní smlouvy z ruštiny do ...

BITTNEROVÁ, Markéta; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; NOSKOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Sravnenije obrazovanija chimičeskoj nomenklatury v russkom, anglijskom i češskom jazykach s leksičeskoj točki zrenija
ANDREJS, René; VOBOŘIL, Ladislav; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
2014 - Russian
Bakalářská práce je zaměřena na komparaci ruského, anglického a českého chemického názvosloví z lexikálního hlediska. V první části jsou popsány jednotlivé rozdíly v názvosloví prvků napříč srovnávanými jazyky a také jejich morfologické typy. Druhá část práce se věnuje chemickému názvosloví anorganické chemie, a sice sloučeninám binárním a ternárním. Další část je zaměřena na komparaci nomenklatury organické chemie napříč uvedenými jazyky. Daná práce poukazuje na shody ruského a anglického názvosloví v anorganické chemii a zároveň na příkladech demonstruje disproporci v překladu názvosloví českého do uvedených jazyků a naopak. Bachelor´s thesis is focused on comparison of Russian, English, and Czech chemical nomenclature from the lexical point of view. First part provides the differences in the nomenclature of compounds across mentioned languages and also describes their morphological types. Binary and ternary inorganic compounds are described in the second part. The following section is focused on comparison of organic nomenclature across the languages above-mentioned. This thesis shows the agreements in the system of Russian and English inorganic nomenclature and also demonstrates disproportion in the translation of Czech nomenclature to Russian and English and vice versa. Keywords: chemical nomenclature; organic chemistry; inorganic chemistry; Russian chemical nomenclature; English chemical nomenclature; Czech chemical nomenclature Available in digital repository of UPOL.
Sravnenije obrazovanija chimičeskoj nomenklatury v russkom, anglijskom i češskom jazykach s leksičeskoj točki zrenija

Bakalářská práce je zaměřena na komparaci ruského, anglického a českého chemického názvosloví z lexikálního hlediska. V první části jsou popsány jednotlivé rozdíly v názvosloví prvků napříč ...

ANDREJS, René; VOBOŘIL, Ladislav; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Jazykovaja igra kak leksiko-semantičeskij prijom v tekstach kommerčeskoj reklamy
KOZLOVA, Olga; CHOLODOVÁ, Uljana; SOKOLOVA, Tamara
2013 - Russian
Bakalářská diplomová práce je zaměřena na zkoumání jazykové hry jako lexikalně-semantického postupu v kontextu reklamního textu.V teoretické části se uvádí defenice pojmů reklamní text a jazyková hra a jejich zakladní funkce, cíle a klasifikace. Práce obsahuje praktickou část s analýzou 300 excerpovaných reklamních textů, obsahujících jazykovou hru v českém a ruském jazyce (150 textů pro kazdý jazyk). Excerpované reklamní texty jsou rozdělené podle klasifikace V.Z. Sannikova, která je navíc doplněná lexikálními a eufonickými stylistickými prostředky. This bachelor work focuses on word play as a lexico-semantic process in context of commercial advertising texts. The definitions of word play and advertising text concepts are in my theoretical part, also there is a list of their basic functions, goals and classifications. This work contains practical part with analysis of 300 examples of word play, found in Czech and Russian languages (150 examples for each one). Examples are classified according to classification by V.Z.Sannikov, which is also supplemented with lexical and phonaesthetical stylistic means. Keywords: word play; text of advertising; linguistic sign; lexicon; semantics Available in digital repository of UPOL.
Jazykovaja igra kak leksiko-semantičeskij prijom v tekstach kommerčeskoj reklamy

Bakalářská diplomová práce je zaměřena na zkoumání jazykové hry jako lexikalně-semantického postupu v kontextu reklamního textu.V teoretické části se uvádí defenice pojmů reklamní text a jazyková hra ...

KOZLOVA, Olga; CHOLODOVÁ, Uljana; SOKOLOVA, Tamara
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Derevo v russkoj jazykovoj kartine mira
DIOMINA, Elena; STĚPANOVA, Ludmila; FOJTŮ, Petra
2012 - Russian
Tématem bakalářské práce je: Strom v ruském jazykovém obrazu světa. Cílem práce byl popis názvů stromů v ruštině a určení místa stromů v ruském jazykovém obraze světa. Analýze se také uvádí přísloví, pořekadla, básně a hádanky. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá otázkami lingvikulturologie a jejím hlavním pojmem koncept, který je zároveň i hlavni složkou jazykového obrazu světa. Praktickou část tvoří popis názvů stromu z hlediska etymologie, frazeologie a lingvokulturologii. The topic of my bachelor thesis is the tree in the Russian language conception of the World. The aim of this thesis was description of names of trees in Russian and determination of the place of trees in Russian language conception of the world. There are also mentioned proverbs, sayings, poems and riddles. The thesis is divided into two parts ? theoretical and practical ones. The theoretical part deals with the questions of linguistic culture and its term is a concept which is also the main part of the language conception of the world at the same time. The practical part consists of description of names of trees from etymological, phraseological and linguistic cultural points of view. Keywords: linguistic culture; cognitive linguistics; etymology; phraseology; language conception of the world; concept; the tree. Available in digital repository of UPOL.
Derevo v russkoj jazykovoj kartine mira

Tématem bakalářské práce je: Strom v ruském jazykovém obrazu světa. Cílem práce byl popis názvů stromů v ruštině a určení místa stromů v ruském jazykovém obraze světa. Analýze se také uvádí přísloví, ...

DIOMINA, Elena; STĚPANOVA, Ludmila; FOJTŮ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Nová slovní zásoba v současné ruské próze (hovorové výrazy v detektivních románech D.Doncovové)
BLAŠKEVIČOVÁ, Anastasie; MACHALOVÁ, Milena; STĚPANOVA, Ludmila
2011 - Russian
Bakalářská práce "Nová slovní zásoba v současné ruské próze (hovorové výrazy v detektivních románech D. Doncovové)" se zaměřuje na používání hovorových a nových výrazů v současné ruské próze. V teoretické části jsme se zabývali stavem současné ruštiny, procesům přejímání nových slov z cizích jazyků, obohacování slovní zásoby a současným tendencím ruského jazyka. V praktické části jsem analyzovala hovorové výrazy, jejich významy a použiti. Bachelor´s thesis "The new lexicon in russian modern prose (informal phrases in D. Dontsova´s detective novels)" it´s focused on using informal phrases and new lexicon in russian modern prose. In theoretical part we focused on stadium of current russian language, process of acception words from foreign languages,enrichment of lexicon and current trends in russian language. In practical part I analysed informal phrases, their meanings and using. Keywords: biography; lexicon; neologisms;accepted word; jargon;language trends; informal phrases; Available in digital repository of UPOL.
Nová slovní zásoba v současné ruské próze (hovorové výrazy v detektivních románech D.Doncovové)

Bakalářská práce "Nová slovní zásoba v současné ruské próze (hovorové výrazy v detektivních románech D. Doncovové)" se zaměřuje na používání hovorových a nových výrazů v současné ruské próze. V ...

BLAŠKEVIČOVÁ, Anastasie; MACHALOVÁ, Milena; STĚPANOVA, Ludmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases