Number of found documents: 853
Published from to

Optically induced diffusion and dissolution of Ag into thin films of chalkogenide glass systems of Ge-S and Ge-Ga-S
Valkova, Silviya Dimitrova; Mikulík, Petr; Zavadil, Jiří; Zima, Vítězslav
2017 - Czech
CB RAM paměti představují jeden z nových, často zkoumaných druhů pamětí, jejichž spínání probíhá na bázi vytváření a zpětnému přerušování vodivého můstku s násobně vyšší vodivostí, než je vodivost elektrolytu. Tato disertační práce se zabývá výzkumem amorfních tenkých vrstev Ge-Ga-S jakožto potenciálních elektrolytů pro CB RAM paměti. Keywords: amorfní chalkogenidy; tenké vrstvy; nanopaměti; amorphous chalcogenides; thin films; nanomemories Available in digital repository of UPCE.
Optically induced diffusion and dissolution of Ag into thin films of chalkogenide glass systems of Ge-S and Ge-Ga-S

CB RAM paměti představují jeden z nových, často zkoumaných druhů pamětí, jejichž spínání probíhá na bázi vytváření a zpětnému přerušování vodivého můstku s násobně vyšší vodivostí, než je vodivost ...

Valkova, Silviya Dimitrova; Mikulík, Petr; Zavadil, Jiří; Zima, Vítězslav
Univerzita Pardubice, 2017

Stanovení tepelných kapacit vybraných chalkogenidových materiálů
Pilař, Radim; Špaček, Vladimír; Taraba, Boleslav; Tichý, Ladislav
2017 - Czech
Dizertační práce je zaměřena na problematiku měření tepelných kapacit sloučenin chalkogenů S, Se a Te s prvky IV a V skupiny periodické tabulky. Keywords: chalkogenidy; diferenční skenovací kalorimetrie; Quantum Design PPMS 6000; tepelná kapacita; entalpie; entropie; Gibbsova energie; Debyeova teplota.; chalcogenides; differential scanning calorimetry; Quantum Design PPMS 6000; heat capacity; enthalpy; entropy; Gibbs energy; Debye temperature. Available in digital repository of UPCE.
Stanovení tepelných kapacit vybraných chalkogenidových materiálů

Dizertační práce je zaměřena na problematiku měření tepelných kapacit sloučenin chalkogenů S, Se a Te s prvky IV a V skupiny periodické tabulky.

Pilař, Radim; Špaček, Vladimír; Taraba, Boleslav; Tichý, Ladislav
Univerzita Pardubice, 2017

Wayside diagnosis of running gear related faults in railway vehicles
Kilinc, Onur; Holý, Stanislav; Lack, Tomáš
2017 - English
Práce se zaměřuje na diagnostiku pojezdu kolejových vozidel jako jsou vady dvojkolí, poruchy ložisek nebo mechanické části pojezdu, a to za použití wayside diagnostiky měřením hluku a vibrací na trati. V úvodu jsou popsány existující systémy monitorování stavu kolejových vozidel. Hlavním cílem práce bylo navrhnout metody pro efektivní rozpoznání poruchy vozidla. V další části jsou navržené metody validovány pomocí experimentálních měření, skutečnými informacemi z údržby a pomocí simulovaných případů poruch pojezdu vozidla. S přispěním moderních technik zpracování signálů jako: advanced pattern recognition techniques and model based filtering byl navržen účinný rámec diagnostiky. Ten umožňuje snížit náklady při údržbě kolejových vozidel. Keywords: Wayside diagnostika; údržba; detekce poruch; vibrodiagnostika; analýza signálu v časové oblasti; filtrace na základě modelu.; Wayside diagnosis; maintenance; fault detection; vibration based diagnosis; time-domain features; model based filtering. Available in digital repository of UPCE.
Wayside diagnosis of running gear related faults in railway vehicles

Práce se zaměřuje na diagnostiku pojezdu kolejových vozidel jako jsou vady dvojkolí, poruchy ložisek nebo mechanické části pojezdu, a to za použití wayside diagnostiky měřením hluku a vibrací na ...

Kilinc, Onur; Holý, Stanislav; Lack, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2017

Syntéza derivátů thiazolu transformací \recke{alpha\recke{}}-bromlaktonů/laktamů a studium jejich spektrálních vlastností
Kammel, Richard; Cibulka, Radek; Klán, Petr
2017 - Czech
Reakcí 3-brom-1 benzofuran-2(3H)-onu s různě substituovanými thiomočovinami bylo připraveno devět původních isothiouroniových solí 1a-i. Tyto relativně nestálé soli byly charakterizovány pomocí 1H a 13C NMR spektroskopie, bodem tání, HRMS a elementární analýzou. Přesmykem těchto solí v bazickém prostředí vznikají odpovídající substituované 2 imino-1,3 thiazolidin-4-ony 2a-h, respektive 2 amino-1,3 thiazolin-4-on 2i, jejichž struktura byla rovněž ověřena spektrálními metodami. Z 1H NMR spekter je patrné, že 2-alkylimino i 2 fenylimino deriváty se v roztoku DMSO-d6 nachází ve směsi dvou tautomerů lišících se polohou dvojné vazby C=N (endo-, resp. exocyklické), kdy tautomer s exocyklickou dvojnou vazbou existuje ve formě dvou geometrických izomerů s rozdílnou konfigurací. Při zahřátí lze pozorovat vzájemnou přeměnu těchto isomerů. Dále byla studována kinetika a mechanismus přesmyku N-(4-methoxyfenyl)-S-(2-oxo-2,3 dihydro-1-benzofuran-3 yl)isothiouronium-bromidu (1a) na 5-(2-hydroxyfenyl)-2 (4 methoxyfenylimino)-1,3-thiazolidin-4-on (2a) ve vodných roztocích pufrů při 25 °C a I = 1 mol l-1 za podmínek pseudoprvního řádu. Ze změřených závislostí bylo zjištěno, že přesmyk je obecně kysele katalyzován. Rychlost určujícím krokem přesmyku je nejpravděpodobněji rozpad neutrálního tetraedrálního intermediátu (T0), který je katalyzován kyselou složkou pufru [BH+]. Reakcí 3-brom-1 benzofuran-2(3H)-onu s aromatickými thioamidy bylo připraveno devět 4 hydroxythiazolů 3a-i. Pomocí 1H a 13C NMR spektroskopie bylo zjištěno, že se thiazoly nachází výhradně ve své aromatické enolformě. U těchto 4-hydroxythiazolů (3a-i) byla v roztoku pozorována modrá fluorescence a byly změřeny spektrální charakteristiky v různých rozpouštědlech (DMSO, 1,4-dioxan, acetonitril, ethyl-acetát, aceton). Největších hodnot kvantových výtěžků bylo dosaženo v roztoku 1,4-dioxanu, a to konkrétně pro pyridin-2-ylový derivát 3g (? = 0,93). Dále bylo zjištěno, že lze 4-hydroxythiazoly snadno převést pomocí středně silné báze na disociovanou formu, která má také fluorescenční vlastnosti. Fluorescenční vlastnosti byly srovnány s 4-hydroxy thiazolem (4) postrádajícím OH skupinu v poloze 2- na benzenovém jádře a byl diskutován vliv přítomnosti této skupiny na hodnotu kvantového výtěžku. Experimentálně zjištěné spektrální vlastnosti byly potvrzeny kvantově-chemickými výpočty. Dále byly reakcí 3-brom-1 benzofuran-2(3H)-onu se S-substituovanými dithiokarbamáty získány dva 2-fenylsulfanyl-5-(2-hydroxyfenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazoly (5a-b). Pro thiazol 5a, nesoucí v poloze 4- benzenového jádra methyl skupinu, bylo zjištěno, že se nachází ve směsi se svou ketoformou, která zaujímá pouhých 7,5 %. V případě thiazolu 5b nesoucího silnou elektronakceptorní nitro skupinu v poloze 3- je přítomna pouze enolforma. Tato zjištění byla překvapivá, neboť analogická reakce thiomočovin poskytuje thiazolidinony výhradně v ketoformě. Pro dva O-substituované thiokarbamáty, které reagovaly s 3-brom-1-benzofuran-2(3H)-onem, byl získán pouze 5-(2-hydroxyfenyl)-1,3-thiazolidin-2,4-dion (6). Reakce nebyla provedena v bezvodém prostředí, a tak během reakce nejspíše snadno dochází k hydrolýze, neboť substituované fenoly jsou relativně dobré odstupující skupiny. Isolobální záměnou u 3-brom-1 benzofuran-2(3H)-onu se dospělo k 3-brom-1,3-dihydro-2H indol-2-onu, který reagoval s aromatickými thioamidy na neočekávané produkty Eschenmoserova couplingu (tj. 1,3-dihydro-2H-indol-2-ony). Touto cestou bylo syntetizováno devět 1,3-dihydro-2H-indol-2-onů (8a-i), z nichž šest je dosud nepopsaných. Bylo zjištěno, že thioamidy nesoucí elektronakceptorní substituenty poskytují směs příslušných 1,3-dihydro-2H indol-2-onů a 4-hydroxy thiazolů (9b-f). Thiazoly se sice v roztoku nevratně rozkládají na 1,3 dihydro-2H-indol-2-ony, ale šetrnou separací bylo možné získat pět dosud nepopsaných 4 hydroxythiazolů 9b-f, které v roztoku vykazují žluto-zelenou fluorescenci. Dále byly změřeny spektrální charakteristiky v DMSO a největších h Keywords: -brom-1-benzofuran-2(3H)-on; 3-brom-1; 3-dihydro-2H-indol-2-on; 4-hydroxythiazol; methyliden-1; 3-dihydro-2H-indol-2-on; isothiouroniová sůl; transformační reakce; imino/aminová tautomerie.; 3-bromo-1-benzofuran-2(3H)-one; 3-bromo-1; 3-dihydro-2H-indol-2-one; 4-hydroxythiazole; methyliden-1; 3-dihydro-2H-indol-2-one; isothiuronium salt; transformation reaction; imino/amino tautomerism. Available in digital repository of UPCE.
Syntéza derivátů thiazolu transformací \recke{alpha\recke{}}-bromlaktonů/laktamů a studium jejich spektrálních vlastností

Reakcí 3-brom-1 benzofuran-2(3H)-onu s různě substituovanými thiomočovinami bylo připraveno devět původních isothiouroniových solí 1a-i. Tyto relativně nestálé soli byly charakterizovány pomocí 1H a ...

Kammel, Richard; Cibulka, Radek; Klán, Petr
Univerzita Pardubice, 2017

Odporové spínání v tenkých vrstvách chalkogenidů
Zhang, Bo; Míka, Martin; Navrátil, Jiří; Vlček, Miroslav
2017 - English
Technologie resistivního přepínání paměti slibuje budoucnost, které nahradí tradiční paměť typu "flash-disku" nebo diskové paměti. Tenká vrstva chalkogenidu, dopovaného Ag nebo Cu, je typickým elektrolytem a vysoký a nízky odpor se upravují v důsledku tvorby a rozpouštění vodivého vlákna. Přesněji řečeno, AsS2 a GeSe2 byly vybrány jako elektrolyt a Ag bylo dopovaná v elektrolytické vrstvě "foto-dopingem" a rozpouštěním z horní nebo spodní vrstvy kovu do elektrolytu. Navíc geometrie paměťových cel ovlivňuje také parametry odporového spínání Keywords: Odporové spínání; tenké vrsty chalkogenidů; vodivé vlákno; Resistive switching; chalcogenide thin layer; conductive filament Available in the UPCE Library.
Odporové spínání v tenkých vrstvách chalkogenidů

Technologie resistivního přepínání paměti slibuje budoucnost, které nahradí tradiční paměť typu "flash-disku" nebo diskové paměti. Tenká vrstva chalkogenidu, dopovaného Ag nebo Cu, je typickým ...

Zhang, Bo; Míka, Martin; Navrátil, Jiří; Vlček, Miroslav
Univerzita Pardubice, 2017

Vývoj ultrasenzitivního elektrochemického imunosenzoru pro detekci klinicky významných biomarkerů
Čadková, Michaela; Daňhel, Aleš; Vyskočil, Vlastimil; Vytřas, Karel
2017 - Czech
Tato disertační práce se zabývá konstrukcí elektrochemického imunosenzoru založeného na principu metod ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) nebo QLISA (quantum dots-linked immunosorbent assay) a to v závislosti na použité značce specifických protilátek. Senzor byl vyvíjen pro včasnou a vysoce citlivou detekci proteinových biomarkerů v biologickém materiálu, kde detekční systém byl na bázi miniaturizovaných tištěných elektrod. Značky protilátek, tzv. indikátory, byly voleny s cílem dosáhnout co nejnižšího limitu detekce a s možností simultánní analýzy více biomarkerů najednou. Keywords: elektrochemický imunosenzor; magnetické částice; biomarkery; enzymy; kvantové tečky; electrochemical immunosensor; magnetic particles; biomarkers; enzymes; quantum dots Available in the UPCE Library.
Vývoj ultrasenzitivního elektrochemického imunosenzoru pro detekci klinicky významných biomarkerů

Tato disertační práce se zabývá konstrukcí elektrochemického imunosenzoru založeného na principu metod ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) nebo QLISA (quantum dots-linked immunosorbent assay) ...

Čadková, Michaela; Daňhel, Aleš; Vyskočil, Vlastimil; Vytřas, Karel
Univerzita Pardubice, 2017

Analýza polárních látek technikami HPLC v HILIC a RP módech
Janás, Petr; Hutta, Milan; Roth, Michal; Tesařová, Eva
2017 - Czech
Práce byla zaměřena na optimalizaci separačních podmínek pro různé typy polárních aromatických nízkomolekulárních látek jak v systému kapalinové chromatografie hydrofilních interakcí, tak i částečně i v systému reversních fází. Retence byla měřena na silikagelových kolonách s navázanými diolovými a amidovými skupinami a na kolonách s navázanou fenylovou skupinou s různými polárními i nepolárními včleněnými funkčními skupinami. Kolony byly porovnávány z hlediska účinné oblasti složení mobilní fáze pro retenci látek v systému HILIC. Na každé koloně byly určovány typy interakcí, podílející se různou měrou na retenci fenolických kyselin a flavonoidů. Byly hledány souvislosti mezi těmito typy interakcí a mírou adsorbované vody na povrchu stacionárních fází. Keywords: kapalinová chromatografie hydrofilních interakcí; fenolické kyseliny; flavonoidy; diolové a amidové stacionární fáze; stacionární fáze s navázanou fenylovou skupinou; duální retenční mechanismus HILIC/RP; hydrophilic interaction liquid chromatography; phenolic acids; flavonoids; diol and amide stationary phases; stationary phases with bonded phenyl group; dual retention mechanism Available in the UPCE Library.
Analýza polárních látek technikami HPLC v HILIC a RP módech

Práce byla zaměřena na optimalizaci separačních podmínek pro různé typy polárních aromatických nízkomolekulárních látek jak v systému kapalinové chromatografie hydrofilních interakcí, tak i částečně i ...

Janás, Petr; Hutta, Milan; Roth, Michal; Tesařová, Eva
Univerzita Pardubice, 2017

Vliv znalostní ekonomiky na rozvoj regionů
Prokop, Viktor; Hudec, Oto; Kožiak, Radoslav; Žítek, Vladimír
2017 - Czech
Jednotliví ekonomičtí aktéři jsou v současné době stále častěji nuceni hledat nové zdroje konkurenční výhody - znalosti, za jejichž pomoci se mohou oddělit od konkurence. Je tak možné sledovat posun od využívání tradičních výrobních faktorů, jako je například půda a kapitál, směrem ke znalostem. Zejména od tvrdých faktorů (například infrastruktura) směrem k faktorům měkkým (nehmotným), jako jsou například místní atmosféra, synergické efekty, lidský kapitál a znalostní aktiva. Řada zemí ale při pokusech o posun směrem k tomu být znalostními nebo na znalostech založenými ekonomikami selhává a je neúspěšná v rámci procesů tvorby, využívání, šíření a komercializace znalostí. Tato disertační práce proto analyzuje vliv a efektivitu využívání determinantů znalostní ekonomiky na regionální rozvoj v rámci EU 28. Keywords: ekonomický rozvoj; inovace; region; znalosti; economic development; innovation; region; knowledge Available in digital repository of UPCE.
Vliv znalostní ekonomiky na rozvoj regionů

Jednotliví ekonomičtí aktéři jsou v současné době stále častěji nuceni hledat nové zdroje konkurenční výhody - znalosti, za jejichž pomoci se mohou oddělit od konkurence. Je tak možné sledovat posun ...

Prokop, Viktor; Hudec, Oto; Kožiak, Radoslav; Žítek, Vladimír
Univerzita Pardubice, 2017

Struktura a reaktivita komplexů skandia a yttria stabilizovaných cyklopentadienylovými ligandy
Fridrichová, Adéla; Horáček, Michal; Jambor, Roman; Lyčka, Antonín; Pour, Milan
2017 - Czech
V rámci této disertační práce byla studována příprava, struktura a reaktivita organoskanditých a organoyttritých komplexů nesoucí jeden nebo dva stabilizující cyklopentadienylové ligandy (C5H5, C5Me4R, kde R = Me, SiMe3, SiMe2H, CH2Ph, SiMe2(CH2)2Ph). Keywords: skandium; yttrium; cyklopentadienyl; polymerizace; NMR spektroskopie; scandium; yttrium; cyclopentadienyl; polymerization; NMR spectroscopy Available in the UPCE Library.
Struktura a reaktivita komplexů skandia a yttria stabilizovaných cyklopentadienylovými ligandy

V rámci této disertační práce byla studována příprava, struktura a reaktivita organoskanditých a organoyttritých komplexů nesoucí jeden nebo dva stabilizující cyklopentadienylové ligandy (C5H5, ...

Fridrichová, Adéla; Horáček, Michal; Jambor, Roman; Lyčka, Antonín; Pour, Milan
Univerzita Pardubice, 2017

Vliv periodického jízdního řádu na kapacitu tratí
Šrámek, Přemysl; Gašparik, Jozef; Hrabáček, Jan; Mojžíš, Vlastislav
2017 - Czech
Tato disertační práce se zabývá vlivem periodicity JŘ na kapacitu trati. Nejdříve je na základě jízdního řádu 2016 vytvořena simulace v simulačním programu SimuT, poté jsou pro jednotlivá vozební ramena vytvořeny a následně simulovány periodické jízdní řády. Výstupem simulace je vždy počet vlakových tras (kvantitativní parametr), průměrné přírůstky zpoždění (kvalitativní parametr) a kapacitní ukazatele dle SŽDC D24. Autorem jsou vypočítány i kapacitní ukazatele dle UIC 406. Práce se zabývá i možností tvorby integrovaného taktového jízdního řádu vlaků osobní dopravy a síťově propojených periodických tras vlaků nákladní dopravy. Keywords: Kapacita trati; periodicita; průměrný přírůstek zpoždění; SimuT; stabilita jízdního řádu; vlaková trasa.; Line capacity; periodicity; average delay increment; SimuT; timetable stability; train route. Available in digital repository of UPCE.
Vliv periodického jízdního řádu na kapacitu tratí

Tato disertační práce se zabývá vlivem periodicity JŘ na kapacitu trati. Nejdříve je na základě jízdního řádu 2016 vytvořena simulace v simulačním programu SimuT, poté jsou pro jednotlivá vozební ...

Šrámek, Přemysl; Gašparik, Jozef; Hrabáček, Jan; Mojžíš, Vlastislav
Univerzita Pardubice, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases