Number of found documents: 79
Published from to

Wayside diagnosis of running gear related faults in railway vehicles
Kilinc, Onur; Holý, Stanislav; Lack, Tomáš
2017 - English
Práce se zaměřuje na diagnostiku pojezdu kolejových vozidel jako jsou vady dvojkolí, poruchy ložisek nebo mechanické části pojezdu, a to za použití wayside diagnostiky měřením hluku a vibrací na trati. V úvodu jsou popsány existující systémy monitorování stavu kolejových vozidel. Hlavním cílem práce bylo navrhnout metody pro efektivní rozpoznání poruchy vozidla. V další části jsou navržené metody validovány pomocí experimentálních měření, skutečnými informacemi z údržby a pomocí simulovaných případů poruch pojezdu vozidla. S přispěním moderních technik zpracování signálů jako: advanced pattern recognition techniques and model based filtering byl navržen účinný rámec diagnostiky. Ten umožňuje snížit náklady při údržbě kolejových vozidel. Keywords: Wayside diagnostika; údržba; detekce poruch; vibrodiagnostika; analýza signálu v časové oblasti; filtrace na základě modelu.; Wayside diagnosis; maintenance; fault detection; vibration based diagnosis; time-domain features; model based filtering. Available in digital repository of UPCE.
Wayside diagnosis of running gear related faults in railway vehicles

Práce se zaměřuje na diagnostiku pojezdu kolejových vozidel jako jsou vady dvojkolí, poruchy ložisek nebo mechanické části pojezdu, a to za použití wayside diagnostiky měřením hluku a vibrací na ...

Kilinc, Onur; Holý, Stanislav; Lack, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2017

Odporové spínání v tenkých vrstvách chalkogenidů
Zhang, Bo; Míka, Martin; Navrátil, Jiří; Vlček, Miroslav
2017 - English
Technologie resistivního přepínání paměti slibuje budoucnost, které nahradí tradiční paměť typu "flash-disku" nebo diskové paměti. Tenká vrstva chalkogenidu, dopovaného Ag nebo Cu, je typickým elektrolytem a vysoký a nízky odpor se upravují v důsledku tvorby a rozpouštění vodivého vlákna. Přesněji řečeno, AsS2 a GeSe2 byly vybrány jako elektrolyt a Ag bylo dopovaná v elektrolytické vrstvě "foto-dopingem" a rozpouštěním z horní nebo spodní vrstvy kovu do elektrolytu. Navíc geometrie paměťových cel ovlivňuje také parametry odporového spínání Keywords: Odporové spínání; tenké vrsty chalkogenidů; vodivé vlákno; Resistive switching; chalcogenide thin layer; conductive filament Available in the UPCE Library.
Odporové spínání v tenkých vrstvách chalkogenidů

Technologie resistivního přepínání paměti slibuje budoucnost, které nahradí tradiční paměť typu "flash-disku" nebo diskové paměti. Tenká vrstva chalkogenidu, dopovaného Ag nebo Cu, je typickým ...

Zhang, Bo; Míka, Martin; Navrátil, Jiří; Vlček, Miroslav
Univerzita Pardubice, 2017

Estimation of States and Parameters from Dynamic Response of Wheelset
Onat, Altan; Kalinčák, Daniel; Kalivoda, Jan
2017 - English
V této disertacní práci je predstaveno využití metod filtrace založených na modelu pro dvojkolí kolejových vozidel. Tato práce zejména prezentuje aplikaci inovativní metody odhadu paramteru na základe dynamické odezvy obvyklého dvojkolí, celého vozidla a tramvajového kola na zkušebním stavu. V této souvislosti je nejprve dán úvod. Navazuje prehled literatury k tomuto tématu. Tretí kapitola objasnuje úcel práce a jasne vytýká cíle disertacný práce. Následující kapitola podrobne popisuje metody a modely, které jsou použity v této práci. Další kapitoly postupne predstavují prínosy provedených rozboru, shrnutí disertacní práce, seznam literatury a seznam publikací doktoranda. Keywords: kontakt kolo-kolejnice; dynamika dvojkolí; filtrování založené na modelu; dynamika kolejových vozidel; Kálmánuv filtr; unscentovaný Kálmánuv filtr; wheel-rail contact; wheelset dynamics; model based filtering; railway vehicle dynamics; Kalman filter; unscented Kalman filter Available in digital repository of UPCE.
Estimation of States and Parameters from Dynamic Response of Wheelset

V této disertacní práci je predstaveno využití metod filtrace založených na modelu pro dvojkolí kolejových vozidel. Tato práce zejména prezentuje aplikaci inovativní metody odhadu paramteru na ...

Onat, Altan; Kalinčák, Daniel; Kalivoda, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

Trajectory Tracking of Differential Drive Mobile Robot by Model Predictive Control
Kizhakke Illom, Rahul Sharma; Dušek, František; Gazdoš, František; Kukal, Jaromír
2017 - English
V práci je navrženo dvouúrovňové řízení pohybu mobilního dvoukolového robotu zajišťující sledování známé trajektorie. V obou úrovních je použit prediktivní regulátor s uvažováním omezení. Pro návrh řízení ve vyšší úrovni vycházející z kinematického modelu (závislost polohy a orientace robotu na jeho aktuální tangenciální a úhlové rychlosti) byly vytvořeny dva nelineární modely chyby sledování známé trajektorie. Pro návrh řízení v nižší úrovni a pro možnost simulačního ověření celého řízení robotu byl vytvořen metodou matematicko-fyzikální analýzy lineární dynamický model robotu popisující závislost jeho tangenciální a úhlové rychlosti na napětích elektromotorů pohánějící obě kola. Simulačně byly porovnány průběhy řízení pro různé struktury řízení i regulátory. Pozornost byla věnována zejména vlivu zanedbání dynamiky robotu a přínosu prediktivních regulátorů oproti standardně používaným řešením jak v kinematické tak i dynamické úrovni. Výsledky simulací ukazují, že prediktivní regulátor dynamické části, kromě respektování zadaných omezení, také ovlivňuje kinematickou část a zvyšuje celkovou kvalitu regulace. Keywords: prediktivní řízení; řízení pohybu mobilního robota; modelování; optimalizace; model predictive control; trajectory tracking; mobile robot; modelling; optimization Available in digital repository of UPCE.
Trajectory Tracking of Differential Drive Mobile Robot by Model Predictive Control

V práci je navrženo dvouúrovňové řízení pohybu mobilního dvoukolového robotu zajišťující sledování známé trajektorie. V obou úrovních je použit prediktivní regulátor s uvažováním omezení. Pro návrh ...

Kizhakke Illom, Rahul Sharma; Dušek, František; Gazdoš, František; Kukal, Jaromír
Univerzita Pardubice, 2017

Selected pyridine derivatives immobilized on colloidal nanosystems for asymmetric Henry reaction and drug delivery application
Bhosale, Dattatry Shivajirao; Cibulka, Radek; Vinšová, Jarmila
2017 - English
Prvni .ast diserta.ni prace byla zam..ena na p.ipravu a charakterizaci recyklovatelnych katalyzator. ur.enych pro Henryho reakci. Nejprve byly p.ipraveny a charakterizovany katalyzatory zalo.ene a m..natych komplexech blokoveho kopolymeru ?ż-methoxy- poly(ethylenglykol)-b-poly(L-glutamova kyselina) s (2R, 5S)- nebo s (2S, 5S)-5-isopropyl-5-methyl-2-(pyridin-2-yl)imidazolidin-4-onem. Reakce substituovanych aldehyd. s nitromethanem katalyzovana p.ipravenymi semi-rozpustnymi katalyzatory poskytovala odpovidajici 2-nitroalkoholy s vysokymi chemickymi vyt..ky (70.98%) a vysokou enantioselektivitou (61.92% ee). Polymerni katalyzator byl jednodu.e izolovan vysra.enim z reak.ni sm.si p.idavkem diethyletheru. Vysra.eny katalyzator izolovan pomoci centrifugy a recyklovan do 10 cykl.. Dale byl p.ipraven a charakterizovan recyklovatelny katalyzator zalo.eny na m..natem komplexu magnetickych nano.astic Fe3O4@SiO2 s (2R, 5S)-5-isopropyl-5-methyl-2-(pyridin-2-yl)imidazolidin-4-onem. Katalyzator byl charakterizovan pomoci DLS, FT-IR spektroskopie, SEM a mikroanalyzou. Reakce substituovanych aldehyd. s nitromethanem katalyzovana timto heterogennim katalyzatorem poskytovala odpovidajici 2-nitroalkoholy s vysokymi chemickymi vyt..ky (88.92%) a vysokou enantioselektivitou (68.94% ee). Reak.ni rychlost byla zpomalovana v d.sledku tvorby agregovanych forem nano.astic katalyzatoru (115.834 nm), a to v zavislosti na jejich hmotnostnim obsahu v reak.nim prost.edi. Katalyzator zalo.eny na magnetickych .asticich byl jednodu.e separovan z reak.ni sm.si aplikaci externiho magnetickeho pole a recyklovan do 10 cykl.. Po desetinasobne recyklaci katalyzatoru, byl pozorovan pokles vyt..ku ( 10%), zatimco enantioselektivita byla stale vysoka ( 94% ee). Vhodnost pou.iti katalyzatoru byla ov..ena p.i p.iprav. meziproduktu ur.eneho pro syntezu le.iva (R)-Salmeterolu (72%, 91% ee). Druha .ast diserta.ni prace byla zam..ena na p.ipravu a charakterizaci cileneho konjugatu isoniazidu s magnetickymi nano.asticemi Fe3O4@SiO2 (189 ?} 3 nm). Molekuly isoniazidu byly na povrch magnetickych nano.astic navazany prost.ednictvim kovalentni pH-sensitivni imino vazby. P.ipraveny konjugat byl charakterizovan pomoci rentgenove difrakce, SEM, dynamickeho rozptylu sv.tla, infra.ervene spektroskopie a mikroanalyzy. Konjugat uvol.oval isoniazid za podminek in vitro (pH = 4; 37 ??C; t. . 115 s). Dale byla studovana toxicita konjugatu Fe3O4@SiO2-isoniazid pomoci bun.k SK-BR-3 pou.itim systemu xCELLigence. Keywords: blokový kopolymer; magnetické nanočástice; chirální ligandy; Henryho reakce; recyklace katalyzátoru; pH senzitivní konjugáty léčiv; cytotoxicita; block copolymer; magnetic nanoparticles; chiral ligands; Henry reaction; recovery of catalysts; pH dependent drug delivery; cytotoxicity Available in the UPCE Library.
Selected pyridine derivatives immobilized on colloidal nanosystems for asymmetric Henry reaction and drug delivery application

Prvni .ast diserta.ni prace byla zam..ena na p.ipravu a charakterizaci recyklovatelnych katalyzator. ur.enych pro Henryho reakci. Nejprve byly p.ipraveny a charakterizovany katalyzatory zalo.ene a ...

Bhosale, Dattatry Shivajirao; Cibulka, Radek; Vinšová, Jarmila
Univerzita Pardubice, 2017

Micro/nanoparticles functionalized by biomolecules for the detection of disease-related biomarkersBiofunkcionalizace nano/mikročástic pro detekci klinicky významných markerů
Dvořáková, Veronika; Drbohlavová, Jana; Křenková, Jana; Šafaříková, Miroslava
2017 - English
Tato doktorská práce se zabývá vývojem metody QLISA reprezentovanou imunomagnetickým biosenzorem s využitím kvantových teček jako specifické značky umožňující elektrochemickou detekci širokého spektra proteinů. Velká část této práce je věnována vývoji konjugačního protokolu pro přípravu sekundárních protilkátek značených kvantovými tečkami. Tento nový přístup detekce cílových analytů je založen na principu tradiční metody ELISA s kombinací konvenčních materiálů jako jsou magnetické částice a moderních nanomateriálů (kvantové tečky) na pozadí klasické karbodiimidové chemie. Tato unikátní spojení umožňuje provést účinnou a citlivou imunoanalýzu s onemocněním spojených biomarkerů. Keywords: magnetické částice; biofunkcionalizace; konjugace; protilátky; kvantové tečky; nádorové markery; karbodiimidová chemie; magnetic particles; biofunctionalization; conjugation; carbodiimide chemistry; antibodies; quantum dots; tumor markers Available in digital repository of UPCE.
Micro/nanoparticles functionalized by biomolecules for the detection of disease-related biomarkersBiofunkcionalizace nano/mikročástic pro detekci klinicky významných markerů

Tato doktorská práce se zabývá vývojem metody QLISA reprezentovanou imunomagnetickým biosenzorem s využitím kvantových teček jako specifické značky umožňující elektrochemickou detekci širokého spektra ...

Dvořáková, Veronika; Drbohlavová, Jana; Křenková, Jana; Šafaříková, Miroslava
Univerzita Pardubice, 2017

Analysis of Normal and Tangential Wheel-Rail Contact Problem with Nonlinear Material Behaviour
Özdemir, Yalcin; Lata, Michael
2016 - English
V této disertační práci je vytvořen model valivého kontaktu kola a kolejnice za účelem zjištění rozložení normálového a tečného napětí. Je založen na trojrozměrném konečněprvkovém modelu. Pomocí tohoto modelu jsou vyšetřovány eliptické a neeliptické dotykové plošky. Navíc k výpočtu metodou konečných prvků jsou využity analytické metody, jejichž výstupy jsou srovnány s předkládaným konečněprvkovým modelem. Kromě lineárně elastického materiálového modelu je však v simulacích využit i model elasto-plastický. Implementace tohoto modelu přináší možnost vyšetřovat vliv plastických deformací na charakteristiky kontaktu. Keywords: kolejnice; valivý kontakt; skluz; kontaktní napětí; neeliptický kontakt; kontaktní tlak; kolo; rail; rolling contact; creepage; contact stress; nonelliptic contact; contact pressure Available in digital repository of UPCE.
Analysis of Normal and Tangential Wheel-Rail Contact Problem with Nonlinear Material Behaviour

V této disertační práci je vytvořen model valivého kontaktu kola a kolejnice za účelem zjištění rozložení normálového a tečného napětí. Je založen na trojrozměrném konečněprvkovém modelu. Pomocí ...

Özdemir, Yalcin; Lata, Michael
Univerzita Pardubice, 2016

Plastic Waste Management in Ghana: A Theoretical Framework for Sachet Water Waste Recovery Scheme through Extended Producer Responsibility
Quartey, Ebo Tawiah; Janoš, Pavel; Kubal, Martin; Sekerka, Bohuslav
2016 - English
Cílem práce je nalézt efektivní systém jak sběru tak i třídění odpadu z balené pitné vody v Ghaně. Jako koncepční rámec byla zvolena rozšířená zodpovědnost výrobce a eko-efektivnost. Disertační práce je koncipována tak, že postupuje od rešerše, která poskytuje materiál k pochopení situace vývoje a současné situace v Ghaně a ve světě. Kapitolu doprovází bohatá citace pramenů. Průmysl balení pitné vody je hlavním přispěvatelem plastového odpadu v Ghaně, a proto byl vybrán k výzkumu. Druhá část se věnuje více tématice plastů a strategií plastových odpadů s procesy, které se odehrávají v rámci sociálně-ekonomické oblasti recyklace v Ghaně. Třetí část zužuje téma dále na odpad sáčků balené vody a jeho dopady na životní prostředí. Čtvrtá část analyzuje koncept rozšířené odpovědnosti a jeho realizaci. Studie využívá vybrané analytické rámce pro identifikaci a vyhodnocení výzvy a příležitosti v oblasti účasti výrobce v řízení odpadů. Disertační práce navrhuje akční plán s odpovídajícími politikami tak, aby bylo přesunuto břemeno plastového odpadu na výrobce. Tato studie zahrnuje i multidisciplinární přístup se zahrnutím společenských věd. Keywords: nakládání s tuhými odpady; nakládání s plastovým odpadem; rozšířená odpovědnost výrobce; zpětné získávání; odpady z balené vody; ekologické problémy; logistika; solid waste management; plastic waste management; extended producer responsibility; recovery; sachet water waste; environmental problems; logistics; Ghana Available in the UPCE Library.
Plastic Waste Management in Ghana: A Theoretical Framework for Sachet Water Waste Recovery Scheme through Extended Producer Responsibility

Cílem práce je nalézt efektivní systém jak sběru tak i třídění odpadu z balené pitné vody v Ghaně. Jako koncepční rámec byla zvolena rozšířená zodpovědnost výrobce a eko-efektivnost. Disertační práce ...

Quartey, Ebo Tawiah; Janoš, Pavel; Kubal, Martin; Sekerka, Bohuslav
Univerzita Pardubice, 2016

New wound dressing based on chitosan/hyaluronan biopolymers
Abdel-Rahman, Rasha; Pekař, Miloslav; Velebný, Vladimír
2016 - English
This dissertation is organized as follows. Chapter 1 presents an in-depth literature review. Chapter 2 presents the isolation and characterization of chitin and chitosan from Brazilian Atlantic Coast. Chapter 3 focuses on the preparation and characterization of new wound dressing based on hyaluronan and chitosan with using non-woven fabric. Chapter 4 focuses on the conclusion and future work. Keywords: chitin; chitosan; hyaluronan; rány; netkané textilie; Polysaccharides; wounds; chitosan; hyaluronan; diabetic and non-diabetic case Available in digital repository of UPCE.
New wound dressing based on chitosan/hyaluronan biopolymers

This dissertation is organized as follows. Chapter 1 presents an in-depth literature review. Chapter 2 presents the isolation and characterization of chitin and chitosan from Brazilian Atlantic Coast. ...

Abdel-Rahman, Rasha; Pekař, Miloslav; Velebný, Vladimír
Univerzita Pardubice, 2016

Strength of Glue Joints of Metallic Materials in Connection with Design of Joints
Kocabas, Ibrahim; Menčík, Jaroslav
2016 - English
Určení zatížitelnosti lepených spojů je důležitým parametrem konstrukcí či zařízení při jejich konstrukčním návrhu. V současné době se vyrazně zvyšuje podil lepených spojů při výrobě automobilů či kolejových vozidel. V některých aplikacích je spojování lepením již hlavním způsobem spojování dilů. Pro určení zatížitelnosti lepených spojů je dnes možno využít poznatků lomové mechaniky a chování spojů simulovat s využitím metody konečných prvků. V případě této disertační práce byl použit software ABAQUS. Pro simulace byly uvažovány nelegované konstrukční oceli s různými mechanickými vlastnostmi (rozdílnou mezí pevnosti). Jako lepidla byla použita epoxidová lepidla s rozdílnými mechanickými vlastnostmi - Veropal HE20 a Carboresin. Modely pro řešení zatížitelnosti s využitím metody konečných prvků byly vytvořeny pro rozdílná konstrukční uspořádání lepených spojů. Ověření modelů bylo provedeno srovnáním s reálnými vzorky. Porovnáním síly pro porušení lepených spojů získaných při simulačních výpočtech a při experimentech byla zjištěna odchylka maximalně 18%. Cílem práce bylo vytvoření parametrické studie, na jejímž základě bylo možno získat rovnici pro zatížitelnost lepeného spoje s ohledem na geometrické a materiálové parametry lepených spojů. Pro určeni únosnosti spojů byly navrženy tři parametry spoje L/t, ?Đa/?Đy and F/?Đyt, které se ukázaly, že mají největší vliv na kvalitu lepených spojů. Keywords: lomová mechanika; lepené spoje; metoda konečných prvků; epoxidová lepidla; konstrukční ocel; Fracture mechanics; single lap joint; FE method; epoxy adhesive; mild steel Available in digital repository of UPCE.
Strength of Glue Joints of Metallic Materials in Connection with Design of Joints

Určení zatížitelnosti lepených spojů je důležitým parametrem konstrukcí či zařízení při jejich konstrukčním návrhu. V současné době se vyrazně zvyšuje podil lepených spojů při výrobě automobilů či ...

Kocabas, Ibrahim; Menčík, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases