Number of found documents: 5
Published from to

Study of improvised explosives
Matyáš, Robert; Ústav energetických materiálů
2014 - English
This thesis deals with the study of characteristics of selected improvised explosives which have currently been most frequently illegally produces and abused for committing crimes. The attention was paid especially to three substances - 3,3,6,6,9,9-hexamethyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonane (triacetone triperoxide, TATP), 1,6-diaza-3,4,,8,9,12,13-hexaoxabicyclo[4,4,4] tetradecane (hexamethylene triperoxide diamine, HMTD) and butane-1,2,3,4-tetrayl tetranitrate (erythritol tetranitrate, ETN). The second part of the thesis which is paid attention to is studying the sensitivity of improvised primary explosives to friction and methods for its reduction. Keywords: improvizované výbušniny; trestná činnost; triaceton triperoxid; erytritol tetranitrát; TATP; HMTD; ETN; hexamethylentriperoxid diamin; improvised explosives; crime Available in the UPCE Library.
Study of improvised explosives

This thesis deals with the study of characteristics of selected improvised explosives which have currently been most frequently illegally produces and abused for committing crimes. The attention was ...

Matyáš, Robert; Ústav energetických materiálů
Univerzita Pardubice, 2014

State approaches to homosexuality, sexological discourse and non-heterosexual lives in socialist Czechoslovakia, 1948-1989
Sokolová, Věra
2013 - English
Předložená práce zkoumá, jakými způsoby se prolínaly státní přístupy k neheterosexuální sexualitě se skutečně žitými životy s prožitými zkušenostmi obyčejných lidí, kteří se (zejména zpětně) identifikovali jako gayové a lesby, případně transsexuálové a transsexuálky. V českém kontextu se jedná o první výzkum svého druhu, který kombinuje metodu orální historie s analýzou odborných textů československé sexuologie z komunistického období. Propojení institucionálního rámce státního přístupu k homosexualitě a individuálních prožívání neheterosexuální identity v kontextu československého socialismu přineslo několik nových a důležitých poznatků. Za prvé, výzkum odhalil mnohovrstevnatou podstatu a roli československé sexuologie, již není možné jednoduše interpretovat jako úslužnou heteronormativní ruku socialistického státu. Tato část předkládané práce je založena na originální ucelené analýze více než 120 odborných článků a knih, zabývajících se homosexualitou a transsexualitou, publikovaných českými a slovenskými sexuology v letech 1947 až 1989, jež jsou shromážděné v databázi Bibliographica medica Čechoslovaca v Národní lékařské knihovně v Praze, která eviduje veškerou odbornou literaturu publikovanou českými a slovenskými lékaři nepřetržitě od svého vzniku v roce 1947 do současnosti. Z tohoto archivního výzkumu a následné analýzy vyplynulo, že československá sexuologie sice důsledně plnila roli "expertního hlasu" a ve svých publikacích byla loajální k ideologickým požadavkům jednotné a heteronormativní identity, jež pomáhala udržovat stability společenského řádu a vlády jedné strany. Na druhou stranu československásexuologie nebyla v žádném případě statická a její argumenty o homosexualitě a transsexualitě, a přístupy k nim, se od začátku 50. do konce 80. let vyvíjely emancipačním směrem. Na rozdíl od dosavadních dominantních historických a sociologických interpretací československé sexuologie jako v zásadě negativního a represivního diskurzu, jež jednolitě definoval homosexualitu jako "deviantní" a "perverzní" a disciplinoval objekty svých definic a péče, tato práce argumentuje, že sexuologický diskurz v socialistickém Československu je nutné vnímat především jako nejednotný a v mnoha ohledech překvapivě liberální. Jak dokládají nejen jejich publikované argumenty, studie a komentované kazuistiky, ale také jejich osobní postoje, činy a terapeutické praxe v průběhu více než čtyřiceti let, někteří čeští a slovenští sexuologové svým přístupem k homosexualitě a transsexualitě překračovali hranice oficiálních definic a naopak se aktivně snažili nejen o zlepšení životních podmínek homosexuálních a transsexuálních lidí před rokem 1989, ale i o celospolečenskou změnu ve vnímání neheterosexuálních sexualit. Analýza sexuologického diskurzu také dokládá, že v procesu dekriminalizace homosexuality na konci 50. let 20. století to byla právě československá sexuologie, jež iniciovala diskuse o právních změnách a zároveň aktivně stála proti regulačním snahám Ministerstva vnitra. V 60. letech, na základě několika longitudiálních studií, mnozí sexuologové změnili názor na možnost vyléčení homosexuality a postupně změnili svůj přístup od soucitné pomoci "postiženým" k rekonceptualizaci sexuologie jako socio-terapeutické podpory v procesech coming-outu a formování pozitivní homosexuální identity. Oficiální sexuologický diskurz byl stále tím "hlasem režimu," jenž tvořil zásadní expertní aparát státního přístupu k homosexualitě. Další komunističtí odborníci a ideologové v různých oblastech (jako byly školství, tisk či sociální správa) na něj spoléhali, a i když byl cenzurovaný, zaštiťovali se jím jako nezávislou expertní pravdou. Na druhou stranu, výzkum představený v této práci odhalil, že tyto "pravdy" (jako například podporovaná kompatibilita homosexuality a manželství) byly často vskutku šalamounské a že sexuologické ordinace navzdory disciplinačním účinkům zároveň fungovaly v podstatě jako první gay kluby už od poloviny 70. let. A za druhé, využití orální historie nabídlo cennou sondu do životů neheterosexuálních lidí v období státního socialismu, o nichž toho stále víme velmi málo. Tato část práce je založena na šestnácti rozsáhlých biografických vyprávěních neheterosexuálních lidí, zejména žen, a čtrnácti sepsaných autobiografických transsexuálních žen a mužů, narozených v letech 1929-1952, kteří prožili většinu svého života v socialistickém Československu, sesbíraných v letech 2008-2011. Výpovědi narátorek a narátorů přinesly nové poznatky o dětství, dospívání a rodinných konstelacích neheterosexuálních lidí, zpochybnily mýty o homogenitě "homosexuálních jedinců", či pasivní ženské sexualitě, a odhalily velkou míru autonomie, s níž neheterosexuální lidé za socialismu disponovali navzdory své "represi" a "neviditelnosti". Narátoři a narátorky zároveň identifikovali alternativní historické milníky a momenty jak svých individuálních životů, tak kolektivního "homosexuálního" uvědomění a solidarity, jež doposud zůstávaly víceméně skryté. Orální historie zároveň poukázala na rozmanitý vztah individuálních narátorů a narátorek ke státu a komunistické moci, jež byly často podstatnější a měly závažnější důsledky, než jejich sexuální identita. Lidé, kteří v období socialismu měli malé (šasto spíše žádné) terminologické a politické prostředky se oficiálně identifikovat jako gayové, lesby či transsexuálové, překvapivě svými vyprávěními poskytli důkazy, že tyto identity přesto žili, a to nejen ve strachu a stresu, jak často slyšíme, ale také s kuráží, noblesou a důvtipem. Ve svém celku práce přináší nové vědecké poznatky, jež obohacují jak současné dějiny socialistického Československa, tak dějiny sexuality v českých zemích, a přispívá k mnohavrstevnatému čtení a analýze hranic normality/deviace, veřejného/soukromého a submise/vzdoru v socialistickém Československu. Zároveň práce ukazuje, jak cenné je studium sexuality a orální historie pro historické zkoumání naší nedávné minulosti. Keywords: homosexualita; sexuologie; orální historie; Československo; státní socialismus; KSČ; komunistický režim; soudobé dějiny; homosexuality; sexology; oral history; Czechoslovakia; state socialism; Communist Party of Czechoslovakia; communism; contemporary history Available in the UPCE Library.
State approaches to homosexuality, sexological discourse and non-heterosexual lives in socialist Czechoslovakia, 1948-1989

Předložená práce zkoumá, jakými způsoby se prolínaly státní přístupy k neheterosexuální sexualitě se skutečně žitými životy s prožitými zkušenostmi obyčejných lidí, kteří se (zejména zpětně) ...

Sokolová, Věra
Univerzita Pardubice, 2013

Modeling and simulation in decision making under uncertainty
Grzybowski, Andrzej Z.
2012 - English
The habilitation thesis is devoted to modeling and simulation in the decision making process. It deals with normative decision theory and emphasizes the role of modeling and simulations in the process of decision making in the presence of uncertainty. The presence of uncertainty in the contemporary practice of decision making is inevitable. One of the most important tasks facing the decision maker is to carry out an analysis of how the uncertainty connected with the input factor is propagated through the model to give uncertainty about the outputs. It is a problem of fundamental importance. However, in many realistic and practically important cases formal analysis of the uncertainty propagation is impossible because of the sophisticated probabilistic structure of the input-output relationship. In this thesis it is argued that in such situations the computer simulation is an irreplaceable research tool. In that context four important areas of contemporary decision making are examined in more details: the regression analysis, the optimal stopping theory, the multicriteria decision analysis and the stochastic programming. In the area of regression analysis various models of uncertainty of the prior information about the regression parameter are investigated. Based on computer simulation certain indices of uncertainty are introduced as well as related methods of incorporating prior information into regression analysis. In the area of optimal stopping the computer simulation is used to develop models relating the input factors with some characteristics of the risk connected with optimal stopping rules. In the area of multicriteria decision analysis the problem of priorizaion method selection is considered in detail. A new simulation framework to compare the existing methods for modeling the priorities is proposed. Based on the simulation experiments results new technique for deriving priority weights is proposed as well as a new approach to pairwise comparison matrices acceptance. Finally, the simulation studies are adopted for selection of the best possible meta-heuristic algorithm that can be used as a tool for solving chance constrained programming problems. As a whole, the thesis demonstrates the benefits resulting from decision making based on mathematical modeling combined with computer simulation. It is shown here that it is especially profitable in the following aspects of decision making practice: construction of decision rules, selection of optimal decision rule, analysis of the effects arising from the use of a given decision rule and analysis of the risk associated with the use of a given decision rule. Keywords: decision making; incertainty; modeling; simulation; risk analysis; regression analysis; optimal stopping; stochastic programming; prioritization Available in the UPCE Library.
Modeling and simulation in decision making under uncertainty

The habilitation thesis is devoted to modeling and simulation in the decision making process. It deals with normative decision theory and emphasizes the role of modeling and simulations in the process ...

Grzybowski, Andrzej Z.
Univerzita Pardubice, 2012

Quality of service in information technology
Babulak, Eduard
2006 - English
The Information Technologies and Telecommunications industries in last decade went through dynamic development motivated by mobility, wireless technologies and miniaturization. The future of Information Technologies will be driven by ubiquitous computerization, Telecommunications infrastructures and Management Information Systems. While, the future of Telecommunications industry will be driven by five major drives for prosperity starting with the Differentiated Networks, Health Informatics, Advanced Television, Sensors Networks and Ubiquitous Computing. The world today is driven by the information exchange providing support for the national and global cooperation. The supporting telecommunications infrastructures are becoming more complex providing the platform for the user driven real-time applications over the large geographical distances. The essential decisions made concerning the national economy, health, education, business, national security and defense, depend on the Quality of Service provision in current and future Telecommunications and Data Networks infrastructures. The continuous increase in the complexity and the heterogeneity of Telecommunications infrastructures will require new assessment methods of QoS provision that are capable of addressing all engineering and social issues with much faster speeds. Speed and accessibility to any information at any time from anywhere will create global communications infrastructures with great performance bottlenecks that may put in danger human lives, power supplies, national transport, economy and security. Regardless of the technology supporting the information flows, the final verdict on the QoS is made by the end user. The users' perception of telecommunications' network infrastructure QoS provision is critical to the successful business management operation of any organization. This habilitation work with author's selected research publications presented in the habilitation thesis contribute to the field of Information Technology and Computing industry, while presenting the importance of the QoS provision and methodologies to assess the QoS provision in light of user's perception. The habilitation work discusses the important issues related to middleware technologies such as CORBA, TINA, Multimedia Technologies, as well as issues related to QoS provision in the current and future Internet and Telecommunications Industries. In addition, author's selected articles present a cost effective methodology to assess the user's perception of QoS provision utilizing the existing Staffordshire University Network by adding a component of measurement to the existing model presented by Walker. The methodology offers a cost effective approach to assess the QoS provision within the University campus network, which could be easily adapted to any transport, logistics or management organization in the world. The habilitation work presents author's important contributions and future vision in the field of QoS provision and application to Information Technology. Keywords: telecommunications; Quality of Service Available in the UPCE Library.
Quality of service in information technology

The Information Technologies and Telecommunications industries in last decade went through dynamic development motivated by mobility, wireless technologies and miniaturization. The future of ...

Babulak, Eduard
Univerzita Pardubice, 2006

Využití tenzidů a cyklodextrinů v kapalinové chromatografii a kapilární elektroforéze
Fischer, Jan
2003 - English
Cílem této práce bylo ukázat některé možnosti využití tenzidů v kapalinové chromatografii a v kapalinové elektroforéze a dále byly prezentovány možnosti využití cyklodextrinů v kapilární zónové elektroforéze pro separaci polohových izomerů aromatických sulfonových kyselin. Keywords: kapalinová chromatografie; tenzidy; aromatické sulfonové kyseliny Available in the UPCE Library.
Využití tenzidů a cyklodextrinů v kapalinové chromatografii a kapilární elektroforéze

Cílem této práce bylo ukázat některé možnosti využití tenzidů v kapalinové chromatografii a v kapalinové elektroforéze a dále byly prezentovány možnosti využití cyklodextrinů v kapilární zónové ...

Fischer, Jan
Univerzita Pardubice, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases