Number of found documents: 46
Published from to

Uplatnění arteterapie ve výtvarné výchově u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Ehlová, Vendula; Ehlová, Marcela
2016 - Czech
Předkládaná závěrečná práce se věnuje uplatnění arteterapie ve výtvarné výchově, zejména pak u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavní zájem je směřován na funkci arteterapie a její cíle, proč je v dnešní době tato terapie tolik žádoucí a proč je jí věnována pozornost v různých sociálních sférách. Nechybí ani interpretace významu barev, jaké odstíny nesou klady, jaké zápory a jaký vztah mezi nimi panuje, dále pak vysvětlení pojmu žák se speciálními výukovými potřebami, který je jedním z hlavních bodů v celkovém kontextu práce. Výsledkem by mělo být ucelení tohoto tématu, představení několika metod a forem arteterapie ve výtvarné výchově a objektivní srovnání teorie s praxí. Keywords: arteterapie; psychoterapie; výtvarná výchova; žáci; pacienti; spciální potřeby; barvy; význam; art therapy; psychotherapy; art education; students; patients; special needs; colours; importace Available in digital repository of UPCE.
Uplatnění arteterapie ve výtvarné výchově u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Předkládaná závěrečná práce se věnuje uplatnění arteterapie ve výtvarné výchově, zejména pak u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavní zájem je směřován na funkci arteterapie a její cíle, ...

Ehlová, Vendula; Ehlová, Marcela
Univerzita Pardubice, 2016

Využití aktivizačních metod ve výuce matematiky na 2. stupni základních škol
Zemánková, Lenka
2016 - Czech
Práce se zabývá aktivizačními metodami ve výuce matematiky na 2. stupni základních škol. Tyto metody mají posloužit nejen k lepšímu pochopení problematiky v tomto předmětu, ale také k zvýšení zájmu žáků. Teoretická část se zabývá jednotlivými typy aktivizačních metod, které jsou vhodné pro využití v předmětu matematika. V praktické části bylo využito mých dosavadních zkušeností ve výuce tohoto předmětu. Žáci byli seznámeni s těmito metodami a následně je hodnotili v dotazníku, který je v této práci vyhodnocen. Keywords: aktivizační metody; matematika; diskuze; didaktické hry; prezentace; activating teaching methods; mathematics; discussion; didactic games; presentation Available in digital repository of UPCE.
Využití aktivizačních metod ve výuce matematiky na 2. stupni základních škol

Práce se zabývá aktivizačními metodami ve výuce matematiky na 2. stupni základních škol. Tyto metody mají posloužit nejen k lepšímu pochopení problematiky v tomto předmětu, ale také k zvýšení zájmu ...

Zemánková, Lenka
Univerzita Pardubice, 2016

Návrh učebního textu předmětu Logistika
Müllerová, Irena; Ďatko, Ilona
2016 - Czech
Závěrečná práce je věnována návrhu učebního textu do předmětu logistika pro Vyšší odbornou školu a Střední školu technickou Česká Třebová, který je konkrétně určen druhému ročníku maturitního oboru Provoz a ekonomika dopravy. První část je zaměřena na oborovou didaktiku, druhá část je již zaměřena na učební text. Keywords: oborová didaktika; vyučovací proces; učební text; logistika; didactics; teaching process; didactics text; logistics Available in digital repository of UPCE.
Návrh učebního textu předmětu Logistika

Závěrečná práce je věnována návrhu učebního textu do předmětu logistika pro Vyšší odbornou školu a Střední školu technickou Česká Třebová, který je konkrétně určen druhému ročníku maturitního oboru ...

Müllerová, Irena; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2016

Vliv alternativních forem hodnocení na rozvoj motivace studentů střední zdravotnické školy
Kocourek, Tomáš; Rýdl, Karel
2016 - Czech
Tato závěrečná práce se zaměřuje na alternativní formy evaluace studentů a jejich vlivu na motivaci a rozvoj učení jako schopnosti studentů získávat nové poznatky. Práce si klade za cíl ověřit na vzorku studentů ze střední odborné školy platnost předpokladu, že auto-evaluace studentů a evaluace vrstevníky má příznivý vliv na rozvoj schopnosti učení studentů a zvýšení jejich motivace k učení a získávání nových poznatků oproti klasické metodě hodnocení vyučujícími. Keywords: sebehodnocení; třídní klima; hodnocení vrstevníky; uvolněná bdělost; emoce; alternativní hodnocení; střední odborné školy; self-evaluation; class climate; peer-evaluation; relaxed alertness; emotional flooding; alternative evaluation; secondary professional school Available in digital repository of UPCE.
Vliv alternativních forem hodnocení na rozvoj motivace studentů střední zdravotnické školy

Tato závěrečná práce se zaměřuje na alternativní formy evaluace studentů a jejich vlivu na motivaci a rozvoj učení jako schopnosti studentů získávat nové poznatky. Práce si klade za cíl ověřit na ...

Kocourek, Tomáš; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2016

Přístupy k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami na středních školách
Čechovičová, Hana; Ehlová, Marcela
2016 - Czech
Předmětem závěrečné práce je problematika specifických poruch učení u studentů středních škol. Zaměřuje se na vymezení a charakteristiku nejčastějších specifických poruch učení. Dále se práce zabývá středoškolským vzděláním v České republice, problémy jedince na střední škole a podpůrnými prostředky, které při svém studiu může využít. Keywords: specifické poruchy učení; dyslexie; dysgrafie; dysortografie; dyskalkulie; střední školy; specific education defects; disabilities; dyslexia; dysgraphia; dysortography; dyscalculia; high school; supporting equipment Available in digital repository of UPCE.
Přístupy k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami na středních školách

Předmětem závěrečné práce je problematika specifických poruch učení u studentů středních škol. Zaměřuje se na vymezení a charakteristiku nejčastějších specifických poruch učení. Dále se práce zabývá ...

Čechovičová, Hana; Ehlová, Marcela
Univerzita Pardubice, 2016

Aktivizační metody ve výuce francouzského jazyka na střední škole
Holcmanová, Zuzana; Rýdl, Karel
2016 - Czech
Available in digital repository of UPCE.
Aktivizační metody ve výuce francouzského jazyka na střední škole

Holcmanová, Zuzana; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2016

Individuální vzdělávání dětí z pohledu jejich rodičů
Koubková, Jana; Rýdl, Karel
2016 - Czech
Tato práce se zabývá současnými přístupy k výchově a vzdělávání dětí s následným zaměřením na možnost tzv. individuálního vzdělávání. Teoretická část je věnována literární rešerši týkající se způsobů výchovy a vzdělávání dětí v naší společnosti, přičemž do tohoto kontextu začleňuje a blíže se dále věnuje individuálnímu vzdělávání. Praktickou částí této práce je kvalitativní výzkum zaměřený na individuální vzdělávání dětí z pohledu jejich rodičů. Keywords: školní vzdělávání; individuální vzdělávání; samovzdělávání; výchova dětí; school education system; individual education; unschooling; raising children Available in digital repository of UPCE.
Individuální vzdělávání dětí z pohledu jejich rodičů

Tato práce se zabývá současnými přístupy k výchově a vzdělávání dětí s následným zaměřením na možnost tzv. individuálního vzdělávání. Teoretická část je věnována literární rešerši týkající se způsobů ...

Koubková, Jana; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2016

Strategie preventivně výchovného působení v oblasti rizikového chování žáků na základní škole
Patlevičová, Marcela; Ehlová, Marcela
2016 - Czech
Závěrečná práce se zabývá aktuální problematikou prevence rizikového chování ve školním prostředí. Vede k vymezení preventivně výchovného působení školního poradenského pracoviště a tím k možnosti vytvoření funkčního systému odborné podpory, který zabezpečí nezbytné podmínky pro růst kvality školy jako takové. Cílem je ukázat na důležitost týmové spolupráce všech odborných pracovníků školního poradenského pracoviště, ale i rodiny jako východiska pro prevenci rizikového chování. Problematika je tak rozsáhlá, že převyšuje rámec této práce. Keywords: prevence; rizikové chování; školní poradenské pracoviště; prevention; hig-risk behaviour; school advisory workplace Available in digital repository of UPCE.
Strategie preventivně výchovného působení v oblasti rizikového chování žáků na základní škole

Závěrečná práce se zabývá aktuální problematikou prevence rizikového chování ve školním prostředí. Vede k vymezení preventivně výchovného působení školního poradenského pracoviště a tím k možnosti ...

Patlevičová, Marcela; Ehlová, Marcela
Univerzita Pardubice, 2016

Jak číst báseň: K problematice chápání poezie na středních školách
Slezák, Ladislav; Sychrová, Adriana
2016 - Czech
Mezi studenty středních škol většinou převažuje nezájem o poezii. Jednou z vad může být i styl výuky. Tato práce si klade za cíl didakticky vymezit, jak poezii vykládat. Má navrhnout metody, které by mohly právě zájem o poezii zvýšit. Hlavním měřítkem bude opuštění dějinného výkladu a zaměření se na text samotný. Jen skrze interpretování a kritické myšlení je možné ve studentovi probudit zájem. A tato práce bude chtít nabídnout nový pohled na výkladovou složku literatury, která se učí na středních školách. Keywords: didaktika literatury; poezie; interpretace; komunikace; didactics of literature; poetry; interpretation; communication Available in digital repository of UPCE.
Jak číst báseň: K problematice chápání poezie na středních školách

Mezi studenty středních škol většinou převažuje nezájem o poezii. Jednou z vad může být i styl výuky. Tato práce si klade za cíl didakticky vymezit, jak poezii vykládat. Má navrhnout metody, které ...

Slezák, Ladislav; Sychrová, Adriana
Univerzita Pardubice, 2016

Epocha biologie v 7. třídě na waldorfské škole
Klímová, Alena; Ďatko, Ilona
2016 - Czech
Tato práce je návodem, jak lze uchopit vyučování biologie v sedmé třídě v rámci epochového vyučování. Keywords: epochové vyučování; výuka biologie na waldorfské škole; trávicí soustava; výživa; epoch; teaching biology at the Waldorf School; digestive system; nutrition Available in digital repository of UPCE.
Epocha biologie v 7. třídě na waldorfské škole

Tato práce je návodem, jak lze uchopit vyučování biologie v sedmé třídě v rámci epochového vyučování.

Klímová, Alena; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases