Number of found documents: 440
Published from to

Specifické transformace energie výbuchu
Klusáček, Milan; Vávra, Pavel
2010 - Czech
Tato disertační práce se zabývá studiem přímé transformace energie výbuchu na elektromagnetický impuls. Keywords: impulzní magnetohydrodynamický generátor; impulzní piezokeramický generátor; impulzní magnetohydrodynamický generátor; explosion energy; explosively driven ferroelectric generator; explosively driven magnetohydrodynamic generator Available in digital repository of UPCE.
Specifické transformace energie výbuchu

Tato disertační práce se zabývá studiem přímé transformace energie výbuchu na elektromagnetický impuls.

Klusáček, Milan; Vávra, Pavel
Univerzita Pardubice, 2010

Příprava a studium metallocenových komplexů s elektronově akceptorovými substituenty na cyklopentadienylovém kruhu.
Dušek, Michal; Erben, Milan
2010 - Czech
Teoretická část této práce je zaměřena na shrnutí dosavadních poznatků o možnostech syntézy a potenciálního využití metallocenových komplexů přechodných kovů s různě substituovanými cyklopentadienylovými kruhy. Zřetel je brán zejména na elektronově-akceptorové či donorové působení daných substituentů.Cílem práce je studium nových komplexů přechodných kovů s elektronově akceptorovým substituentem na cyklopentadienylovém kruhu. Ve výsledku lze zkoumanou problematiku rozdělit na dvě části. V prvním případě se jedná o studium halogen(alkyl)silyl-monocyklopentadienyl trihalogentitaničitých komplexů. V druhé části byly syntetizovány a zkoumány monocyklopentadienylové a bis(cyklopentadienylové) komplexy přechodných kovů s pentafluorfenylovými či tetrafluorpyridylovými substituenty na cyklopentadienylovém kruhu. Keywords: Metalloceny; cyklopentadienylové sloučeniny; elektronově-akceptorový substituent; polymerace; cyclopentadienyl compounds; metallocenes; electron-withdrawing subtituent; polymerization Available in the UPCE Library.
Příprava a studium metallocenových komplexů s elektronově akceptorovými substituenty na cyklopentadienylovém kruhu.

Teoretická část této práce je zaměřena na shrnutí dosavadních poznatků o možnostech syntézy a potenciálního využití metallocenových komplexů přechodných kovů s různě substituovanými ...

Dušek, Michal; Erben, Milan
Univerzita Pardubice, 2010

Reliability and the service life of existing bridgers and their assessment using modern computational tools
Rudolf, Petr; Menčík, Jaroslav
2009 - English
The submitted dissertation deals with a modern approach of working with uncertainty - by the use of fuzzy logic for building of classification models of the technical condition evaluation of bridges objects, both their superstructure and substructure. The proposed models were validated on a data set of real bridges in operation. In the modelling process, the analysis of bridge rating methods in the Czech Republic and abroad was applied. The analysis of the amounts and shapes of input and output membership functions of given fuzzy sets was carried out, the numbers of fuzzy inference rules were determined and the appropriate choice of the defuzzification method was found out. on the basis of the achieved results, the utility of presented method of soft computing in the evaluation of the bridge technical conditions was proved. Keywords: hodnocení stavu mostů; výpočetní inteligence; fyzzy logika; bridge condition evaluations; soft computing; fuzzy logic Available in the UPCE Library.
Reliability and the service life of existing bridgers and their assessment using modern computational tools

The submitted dissertation deals with a modern approach of working with uncertainty - by the use of fuzzy logic for building of classification models of the technical condition evaluation of bridges ...

Rudolf, Petr; Menčík, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2009

Syntéza a aplikace oxidu zinečnatého jako funkčního pigmentu v nátěrových hmotách
Čechalová, Veronika; Kalenda, Petr; Poledno, Michal; Svoboda, Luboš; Teplý, Petr
2009 - Czech
Disertační práce je zaměřena na laboratorní přípravu a studium vlastností funkčních pigmentů na bázi ZnO v antikorozních organických povlacích. Byly zkoumány fyzikální a chemické vlastnosti těchto částic. Popsány mechanismy jejich antikorozního působení. Byly formulovány nátěrové hmoty, s obsahem těchto částic a zkoumány antikorozní vlastnosti v pojivech s různým mechanismm tvorby filmu. Srovnání získaných výsledků bylo provedeno s komerčně vyráběnými nanočásticemi oxidu zinečnatého i „klasickým pigmentem“ oxidem zinečnatým (tzv. zinkovou bělobou). Cílem práce je studium vlastností různých forem ZnO, jak nanostrukturní formy, tak mikrostrukturní formy v modelových nátěrových hmotách a porovnání vlastností nanočástic s vlastnostmi částic komerčně vyráběného ZnO (tzv. zinkové běloby). Jako pojiva byly vybrány vodouředitelná styren-akrylátová disperze a syntetická alkydová pryskyřice. Vzorky byly exponovány v atmosféře s kondenzací vlhkosti a v atmosféře s UV zářením. Keywords: zinc oxide; zinc dust; Anticorrosive pigments; organic coatings; anticorrosion efficiency; oxid zinečnatý; zinkový prach; antikorozní pigmenty; organické povlaky; antikorozní účinnost Available in the UPCE Library.
Syntéza a aplikace oxidu zinečnatého jako funkčního pigmentu v nátěrových hmotách

Disertační práce je zaměřena na laboratorní přípravu a studium vlastností funkčních pigmentů na bázi ZnO v antikorozních organických povlacích. Byly zkoumány fyzikální a chemické vlastnosti těchto ...

Čechalová, Veronika; Kalenda, Petr; Poledno, Michal; Svoboda, Luboš; Teplý, Petr
Univerzita Pardubice, 2009

Studium tepelně stabilních polynitrofenylenových sloučenin
Roháč, Michal; Zeman, Svatopluk
2009 - Czech
Disertační práce se zabývá studiem tří zástupců polynitrofenylenových sloučenin, s počtem dvou nebo tří nitroskupin na každý aromatický kruh. Jejich hlavní předností je velmi vysoká tepelná stabilita. Tyto látky nacházejí uplatnění v podmínkách, kdy se běžné výbušiny vlivem vysokých teplot rozkládají. Z pohledu syntézy je důraz kladen na ověření stávajících postupů příprav, jejich optimalizaci, popř. hledání nových postupů. Z pohledu vlastností je důraz kladen na zkoumání a popis tepelné stability a stanovení citlivosti ke vnějším podnětům. Současně je věnována pozornost i krystalografické studii a souvislostí krystalické struktury s vlastnostmi studovaných látek. Keywords: citlivost; DODECA; krystalografie; NONA; sensitivity; crystallography Available in the UPCE Library.
Studium tepelně stabilních polynitrofenylenových sloučenin

Disertační práce se zabývá studiem tří zástupců polynitrofenylenových sloučenin, s počtem dvou nebo tří nitroskupin na každý aromatický kruh. Jejich hlavní předností je velmi vysoká tepelná stabilita. ...

Roháč, Michal; Zeman, Svatopluk
Univerzita Pardubice, 2009

Bismutité pigmenty s lanthanoidy
Proklešková, Eva; Šulcová, Petra
2009 - Czech
Předkládaná práce se zabývá možnostmi přípravy nových středně teplotních pigmentů na bázi oxidu bismutitého dopovaného lanthanoidy, konkrétně (Bi1-xLnx)2O3, kde Ln = Gd, Lu,Ce, Eu,Yb a Tm, x = 0.1 až 0.9 ( s krokem 0.1). Připravené práškové materiály by mohly najít uplatnění při vybarvování plastů či nátěrových hmot. Keywords: bismutité pigmenty; barevné vlastnosti; ekologické pigmenty; bismuth based pigments; Colour Properties; ecological pigments Available in the UPCE Library.
Bismutité pigmenty s lanthanoidy

Předkládaná práce se zabývá možnostmi přípravy nových středně teplotních pigmentů na bázi oxidu bismutitého dopovaného lanthanoidy, konkrétně (Bi1-xLnx)2O3, kde Ln = Gd, Lu,Ce, Eu,Yb a Tm, x = 0.1 až ...

Proklešková, Eva; Šulcová, Petra
Univerzita Pardubice, 2009

Eliminace rizik při přepravě nebezpečných věcí v silniční dopravě
Brožová, Pavlína; Kleprlík, Jaroslav
2009 - Czech
Disertační práce je zaměřena na rizika při přepravě nebezpečných věcí v silniční dopravě. Nejprve je analyzována situace přepravy nebezpečných věcí v ČR a v zahraničí. Na základě analýzy jsou řešena, pomocí metod rizikové analýzy, nejčastěji rizika (dopravní nehody) se snahou o jejich eliminaci a možnosti minimalizace časových ztrát při záchranářských a likvidačních pracích. Keywords: Dohoda ADR; Dopravní nehody; Riziko; nebezpečné náklady; přeprava; Agreement ADR; accidents; Risk; dangerous matters Available in the UPCE Library.
Eliminace rizik při přepravě nebezpečných věcí v silniční dopravě

Disertační práce je zaměřena na rizika při přepravě nebezpečných věcí v silniční dopravě. Nejprve je analyzována situace přepravy nebezpečných věcí v ČR a v zahraničí. Na základě analýzy jsou řešena, ...

Brožová, Pavlína; Kleprlík, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2009

Studium vlastností pigmentů v nátěrových hmotách v závislosti na složení a OKP, antikorozní účinnost ekologických pigmentů na bázi směsných oxidů
Gojný, Jan; Antoš, Petr; Kuchler, Milan; Teplý, Petr
2009 - Czech
První část práce se zabývá účinností různých antikorozních pigmentů z hlediska jejich chemického složení a studiem vlivu koncentrace těchto látek v základních nátěrových hmotách. Byly testovány následující netoxické antikorozní pigmenty: fosforečnan zinečnatý, fosfomolybdenan zinečnatý, hydrogenfosforečnan vápenatý, fosforečnan zinečnatý modifikovaný organickým inhibitorem koroze, polyfosfosilikát strontnato-hlinitý, polyfosforečnan zinečnato-hlinitý, metaboritan vápenatý, ferit vápenatý a borokřemičitan vápenatý. Pro porovnání antikorozní účinnosti byl použit chroman strontnatý. S antikorozními pigmenty byly provedeny testy korozních úbytků v jejich vodných výluzích, měření pH a elektrické vodivosti vodných výluhů těchto pigmentů. U připravených epoxyesterových základních nátěrů byl sledován vliv typu pigmentu na mechanické vlastnosti filmu. Antikorozní účinnost byla stanovena při testech v kondenzační komoře, solné komoře a při testech dle Machu a Schiffmana. Bylo zjištěno, že ekologicky příznivé pigmenty dosahují srovnatelných nebo vyšších antikorozních účinností než toxický chroman strontnatý. Keywords: Anticorrosive pigments; organic films; accelerated corrosion tests; antikorozní pigmenty; organické povlaky; urychlené korozní zkoušky Available in the UPCE Library.
Studium vlastností pigmentů v nátěrových hmotách v závislosti na složení a OKP, antikorozní účinnost ekologických pigmentů na bázi směsných oxidů

První část práce se zabývá účinností různých antikorozních pigmentů z hlediska jejich chemického složení a studiem vlivu koncentrace těchto látek v základních nátěrových hmotách. Byly testovány ...

Gojný, Jan; Antoš, Petr; Kuchler, Milan; Teplý, Petr
Univerzita Pardubice, 2009

Research of the effects of pigments and fillers on the properties of anticorrosive paints
Pohl, David; Kalenda, Petr
2009 - English
Research used fillers of different types varying in morphology and/or chemical composition; these were then compared with selected pigments and zinc phosphate, an anticorrosive pigment. Keywords: anticorrosive coatings; fillers; pigments; antikorozivní nátěrové hmoty; plniva; pigmenty Available in the UPCE Library.
Research of the effects of pigments and fillers on the properties of anticorrosive paints

Research used fillers of different types varying in morphology and/or chemical composition; these were then compared with selected pigments and zinc phosphate, an anticorrosive pigment.

Pohl, David; Kalenda, Petr
Univerzita Pardubice, 2009

Příprava nosičů s imobilizovanými enzymy pro studium a analýzu vybraných látek
Rotková, Jana; Bílková, Zuzana
2009 - Czech
Práce se zabývá přípravou dvou nových nosičů s imobilizovanými enzymy, papainem a lakázou, optimalizací podmínek katalyzovaných reakcí a možností praktického využití připravených nosičů pro biotechnologické účely. Nosič s imobilizovaným papinem byl připraven za účelem fragmentace kyseliny hyaluronové, biopolymeru se širokým uplatněním ve zdravotnictví a dále v oblasti farmaceutického a kosmetického průmyslu. Nosič s kovalentně vázanou lakázou byl vyvíjen pro degradaci azobarviv i další možnosti uplatnění např. k odstranění toxických látek z půdy nebo v oblasti biosenzorů. Keywords: papain; lakáza; kyselina hyaluronová; azobarviva; imobilizace enzymů Available in the UPCE Library.
Příprava nosičů s imobilizovanými enzymy pro studium a analýzu vybraných látek

Práce se zabývá přípravou dvou nových nosičů s imobilizovanými enzymy, papainem a lakázou, optimalizací podmínek katalyzovaných reakcí a možností praktického využití připravených nosičů pro ...

Rotková, Jana; Bílková, Zuzana
Univerzita Pardubice, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases