Number of found documents: 8
Published from to

Objemová a entalpická relaxace polymerů
Hadač, Jiří; Sáha, Petr
2006 - English
Předkládaná práce se zabývá experimentálními výsledky strukturní relaxace iniciované změnou teploty u sklotvorných materiálů, jedná se o polykarbonát, polystyrén, poly(etylén tereftalát), poly(metyl metakrylát) a amorfní selen. Relaxační chování těchto materiálů bylo vyhodnocováno pomocí entalpických a objemových změn metodami diferenční snímací kalorimetrie a rtuťové dilatometrie. Strukturní relaxace byla iniciována vzestupnými i sestupnými teplotními skoky. Hlavním cílem práce bylo srovnávání entalpických a objemových měření, která potvrzují závěry nemnohých publikací, zabývajících se touto problematikou, totiž že závislost relaxované entalpie proti relaxovanému objemu je lineární. Směrnici této závislosti definují jako relaxační objemový modul Ka=(Dh/Dv). Tato hodnota měřená při řade rozdílných experimentálních podmínek dává v případě polymerů hodnotu okolo 2GPa a u amorfního selenu 5GPa, což je hodnota velmi blízká inverzní hodnotě kompresibility při teplotách kolem Tg. Objemové a entalpické odezvy materiálů byly hodnoceny při co možná nejpodobnějších podmínkách, v průběhu memory efektu i při sestupných teplotních skocích. Bylo zjištěno, že čím je podobnější tepelná historie tím podobnější jsou i časové škály obou měřených odezev. V dalších částech této práce byla měřena objemová relaxační odezva semikrystalických a kompozitních materiálů po sestupném teplotním skoku se závěrem že přítomnost plniva či obsah krystalické fáze snižují rychlost relaxační změn v materiálu. Poslední část práce se věnovala možnosti adaptace metodiky vyhodnocení entalpické relaxace z ohřevu pro objemová měření a zároveň srovnání takto získaných objemových odezev s klasickým izotermním relaxačním měřením. Keywords: Entalpická relaxace; fyzikální stárnutí; objemový modul; objemová relaxace; polymerní skla; skelný přechod; Aging bulk modulus; enthalpy relaxation; glass transition; physical aging; polymeric glasses; volume relaxation Available in digital repository of UTB.
Objemová a entalpická relaxace polymerů

Předkládaná práce se zabývá experimentálními výsledky strukturní relaxace iniciované změnou teploty u sklotvorných materiálů, jedná se o polykarbonát, polystyrén, poly(etylén tereftalát), poly(metyl ...

Hadač, Jiří; Sáha, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006

Elektrické vlastnosti polymerních kompozitů
Pelíšková, Michaela; Sáha, Petr
2006 - English
Kompozity elektricky aktivních částic dispergovaných v nevodivé polymerní matrici patří k polymerním materiálům s jedinečnými elektrickými vlastnostmi. Jejich použití se ukázalo vhodným v mnoha technologických aplikacích. Navíc jsou tyto polymerní kompozity v porovnání s běžnými materiály výhodné pro svou nízkou hmotnost a možnost nastavení požadovaných vlastností kombinací složek. Tato práce se zabývá návrhy a analýzou takových kompozitů s ohledem na jejich možné aplikace. První oblast této práce analyzuje možnost stínění elektromagnetického záření kompozity na bázi epoxidových pryskyřic plněných krátkými uhlíkovými vlákny. Po pokrytí uhlíkových vláken nevodivou polyanilinovou bází byl získán kompozit s vysokou střídavou vodivostí při vysokých frekvencích a nízkou stejnosměrnou vodivostí. Dále byl u kompozitů s částicemi grafitu potvrzen významný vliv tvaru částic a jejich pokrytí na vodivost v perkolační oblasti. V druhé části jsou studovány změny vodivosti kompozitů při tlakové deformaci. Změna struktury kompozitu silikonového kaučuku o koncentraci částic polypyrolu v oblasti pod perkolační mezí vedla k příkrému poklesu vodivosti. Navržený teoretický model popisující závislost stejnosměrné vodivosti na deformaci při různé koncentraci plniva byl experimentálně ověřen na kompozitu silikonového kaučuku se sazemi. Porovnání vlastností kompozitu melamin-formaldehydové pryskyřice plněné částicemi shungitu s kompozitem se zastoupením sazí ukázalo - i přes mírně zhoršené mechanické vlastnosti prvního materiálu - jeho výhody pro případnou výrobní manipulaci v praxi. Dále je ukázáno, že lokální odchylky v koncentraci částic plniva, jejich tvaru a orientaci uvnitř polymerního kompozitu lze modelovat jako distribuce perkolačních prahů. Keywords: Polymerní kompozit; elektrická vodivost; dielektrické vlastnosti; stínění elektromagnetického záření; Polymer composite; electrical conductivity; dielectric properties; shieding Available in digital repository of UTB.
Elektrické vlastnosti polymerních kompozitů

Kompozity elektricky aktivních částic dispergovaných v nevodivé polymerní matrici patří k polymerním materiálům s jedinečnými elektrickými vlastnostmi. Jejich použití se ukázalo vhodným v mnoha ...

Pelíšková, Michaela; Sáha, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006

Biologicky rozložitelné polymery na bázi odpadů z mlékárenského průmyslu
Sedlařík, Vladimír; Sáha, Petr
2006 - English
Předkládaná práce se zabývá možnostmi využití odpadních materiálů pro modifikaci syntetických polymerů. Toto řešení se jeví jako výhodné nejen z hlediska ochrany životního prostředí, ale má i své ekonomické opodstatnění. Hlavní oblast zájmu je soustředěna na odpad z mlékárenského průmyslu - syrovátku. I když se na první pohled může zdát, že syrovátka nepředstavuje zásadní hrozbu pro životní prostředí, skutečnost je jiná. I přes vysoký obsah nutričně ceněných látek (proteiny, sacharidy, vitamíny ), její produkce výrazně převyšuje poptávku. Tím se syrovátka stává potenciálním zdrojem organického znečištění životního prostředí a navíc dochází k následné ekonomické zátěži mlékárenských zpracovatelů spojené s její likvidací. Řešení tohoto problému je v práci rozděleno do dvou částí. První je zaměřena na zjišťování vlivu čistých příměsí, které by bylo možno poměrně snadno izolovat či vyrobit ze syrovátky (laktóza, mléčnan vápenatý, kyselina mléčná), na vlastnosti připravených polymerních směsí na bázi syntetických, komerčně vyráběných polymerů. Druhá fáze řešení daného problému zkoumá možnosti přímého použití reálného odpadu z mlékárenského průmyslu. S ohledem na možné praktické použití byly tyto polymerní systémy zkoumány zejména na mechanické, termické a fyzikálně-chemické vlastnosti, biologickou aktivitu. Keywords: Birozložitelnost; kyselina mléčná; laktóza; mléčnan vápenatý; modifikace; polymer; polyvinylalkohol; polyvinylpyrolidon; Biodegradability; calcium lactate; lactic acid; lactose; modification; poly; vinyl alcohol; vinyl pyrrolidone; whey Available in digital repository of UTB.
Biologicky rozložitelné polymery na bázi odpadů z mlékárenského průmyslu

Předkládaná práce se zabývá možnostmi využití odpadních materiálů pro modifikaci syntetických polymerů. Toto řešení se jeví jako výhodné nejen z hlediska ochrany životního prostředí, ale má i své ...

Sedlařík, Vladimír; Sáha, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006

Houževnatost polymerních materiálů na bázi izotaktického polypropylenu
Elisek, Petr; Raab, Miroslav
2006 - Czech
Houževnatost série polymerních materiálů na bázi izotaktického polypropylenu byla hodnocena v závislosti na strukturních modifikacích, teplotě a zkušebních podmínkách. Instrumentované rázové kladivo, přístup soudobé lomové mechaniky a výpočtové postupy na principu konečných prvků byly zvoleny pro experimentální měření a teoretickou analýzu výsledků. Zatímco modifikace kaučukem a specifickým nukleačním činidlem typu beta způsobily zřetelný pokles teploty křehnutí v porovnání s čistým polypropylenem, opačný účinek byl zjištěn pro polypropylen vyztužený krátkými skleněnými vlákny. Na základě experimentálních závislostí síla-průhyb a mikroskopického vyšetření lomových ploch byla navržena fyzikální interpretace experimentálních výsledků. Keywords: Polypropylen; strukturní modifikace; lomová houževnatost; součinitel intenzity napětí; J-integrál; instrumentované Charpyho rázové kladivo; metoda konečných prvků; Polypropylene; structure modifications; fracture toughness; stress intensity factor; J-integral; instrumented Charpy pendulum; finite element methods Available in digital repository of UTB.
Houževnatost polymerních materiálů na bázi izotaktického polypropylenu

Houževnatost série polymerních materiálů na bázi izotaktického polypropylenu byla hodnocena v závislosti na strukturních modifikacích, teplotě a zkušebních podmínkách. Instrumentované rázové kladivo, ...

Elisek, Petr; Raab, Miroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006

Příprava a charakterizace kompozitních materiálů na bázi uhlíku pro aplikace v ekologii
Volčík, Viktor; Lapčík, Lubomír
2006 - Czech
Cílem popisované disertační práce bylo navrhnout postup přípravy částicových kompozitních materiálů s matricí na bázi polyurethanového recyklátu za použití kapalného polybutadienu jako pojiva. U připravených kompozitních materiálů bylo následně provedeno stanovení akustických vlastností (zvuková pohltivost, zvukové odrazivost) a mechanických vlastností (komplexní modul pružnosti, přenosový útlum) v závislosti na různých parametrech připravených materiálů (obsah pojiva, velikost částic matrice, tloušťka, děrování, setrvačná zátěž). Dále byly prostudovány sorpčních vlastnosti základních složek cigaretového kouře (nikotin, fenol) z plynné/aerosolové fáze na připravených materiálech s přídavkem práškového adsorbentu (aktivní uhlí). Byla provedena simulace naměřených experimentálních dat teoretickým modelem (rovnicí Langmuirovy nebo Freundlichovy izotermy). Rovněž bylo provedeno stanovení termické stability použitého polyurethanového recyklátu metodami TG a DTG. Bylo zjištěno, že tepelný rozklad v oxidujícím prostředí nastává při teplotě 280 °C. Keywords: Polyurethan; filtrace; sorpční vlastnosti; zvuková pohltivost; přenosový útlum; komplexní modul pružnosti; Polyurethane; filtration; sorption properties; sound absorption; transfer function; complex modulus of elasticity Available in digital repository of UTB.
Příprava a charakterizace kompozitních materiálů na bázi uhlíku pro aplikace v ekologii

Cílem popisované disertační práce bylo navrhnout postup přípravy částicových kompozitních materiálů s matricí na bázi polyurethanového recyklátu za použití kapalného polybutadienu jako pojiva. U ...

Volčík, Viktor; Lapčík, Lubomír
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006

Modifikace proteinických hydrolyzátů činěného kolagenního odpadu
Šívarová, Jarmila; Langmaier, Ferdinand
2006 - Czech
Pomocí termické analýzy byla zkoumána kondenzace dimetylolmočoviny, a směsí dimetylolmočoviny s močovinou či kolagenním hydrolyzátem, bez přítomnosti i v přítomnosti kyselého katalyzátoru (kyseliny ftalové). Dimetylolmočovina v tomto případě slouží jako metylol-oligomerní model močovino-formaldehydových pryskyřic. Průběh kondenzace je ovlivněn 2 reakcemi, při nichž vznikaly 2 typy vazeb, oxi-metylenové a metylenové můstky. Je pravděpodobné, že oximetylenové můstky mohou být považovány za potenciální zdroj emisí vytvrzených močovino-formaldehydových adhezivních filmů. Přídavek 5% kolagenního hydrolyzátu k dimetylolmočovině snižuje rychlost vzniku nestabilních oximetylenových vazeb ve prospěch stabilnějších metylenových můstků o 20-30%. Kyselý katalyzátor zvyšuje rychlost vzniku obou typů vazeb, navíc však při vyšších teplotách (165-175°C) může způsobovat přechod oximetylenových můstků na metylenové můstky. Hydrolyzáty chromočiněného usňového odpadu a vhodný kyselý katalyzátor mohou snížit emise formaldehydu vytvrzených močovino-formaldehydových adhezivních filmů. Keywords: kolagenní hydrolyzáty; močovino-formaldehydové pryskyřice; termická analýza; TGA; DSC; lepidla; collagen hydrolysates; urea-formaldehyde resins; termic analysis; adhesives Available in digital repository of UTB.
Modifikace proteinických hydrolyzátů činěného kolagenního odpadu

Pomocí termické analýzy byla zkoumána kondenzace dimetylolmočoviny, a směsí dimetylolmočoviny s močovinou či kolagenním hydrolyzátem, bez přítomnosti i v přítomnosti kyselého katalyzátoru (kyseliny ...

Šívarová, Jarmila; Langmaier, Ferdinand
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006

Příprava 1-monoacylglycerolů reakcí mastných kyselin s glycidolem
Bobálová, Jana; Klásek, Antonín
2006 - English
Monoacylglyceroly patří mezi nejvýznamnější estery glycerolu a mastných kyselin, které jsou jako emulgátory široce využívány v potravinářském průmyslu. Pro své antimikrobiální vlastnosti nacházejí uplatnění také v medicíně a farmacii. Perspektivním způsobem přípravy monoacylglycerolů je adice mastné kyseliny na glycidol nukleofilním otevřením epoxidového kruhu. Předkládaná doktorská práce se zabývá stanovením optimálních reakčních podmínek. Byla testována řada sloučenin na bázi chrómu, z nichž nejúčinnějšími byly katalyzátory vyráběné z mastných kyselin (olejová, palmitová) a hexahydrátu chloridu chromitého a komerčně dostupný chromium acetát hydroxid. S oběma typy katalyzátorů bylo dosaženo vysokých konverzí (cca 93-99%). Finální produkty byly následně purifikovány rekrystalizací z ethanolu, čímž byly získány monoacylglyceroly o relativně vysoké čistotě. Tyto byly analyzovány pomocí HPLC prováděné izokratickou elucí systémem acetonitril : voda : kyselina octová (80 : 20 : 0,1). Pro srovnání byly monoacylglyceroly separovány také pomocí TLC, při níž byla použita vyvíjecí soustava chloroform : aceton : methanol (95 : 4,5 : 0,5). Keywords: Monoacylglyceroly; mastné kyseliny; glycidol; epoxidy; chromité komplexy; Monoacylglycerols; fatty acids; epoxides; chromium complexes Available in digital repository of UTB.
Příprava 1-monoacylglycerolů reakcí mastných kyselin s glycidolem

Monoacylglyceroly patří mezi nejvýznamnější estery glycerolu a mastných kyselin, které jsou jako emulgátory široce využívány v potravinářském průmyslu. Pro své antimikrobiální vlastnosti nacházejí ...

Bobálová, Jana; Klásek, Antonín
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006

Výzkum aplikace asfaltových emulzí pro stabilizaci nebezpečného odpadu
Červinková, Markéta; Vondruška, Milan
2005 - English
Bylo provedeno srovnání řady průmyslově vyrábených asfaltových emulzí (AE) pro účely stabilizace/solidifikace (S/S) různých nebezpečných odpadů. Úspěšnost S/S byla vyhodnocována pomocí vyluhovacích testů a bylo dokázáno, že mezi jednotlivými asfaltovými emulzemi jsou diametrální rozdíly. Byla vyvinuta technologie vícenásobného přídavku AE k odpadu. Tato technologie se skládá z míchání odpadu s AE v jednom, dvou, třech nebo čtyřech krocích. Čím více kroků je použito, tím je dosaženo lepších výsledků - tím nižší je koncentrace polutantu ve výluhu. Zkoumáno bylo také dlouhodobé chování stabilizovaného odpadu v prostředí s různým pH. Navrhnut byl matematický model, který popisuje koncentraci polutantu ve výluhu závisející na druhé odmocnině času. Model a výsledky dlouhodobého vyluhovacího testu byly použity pro odhad množství uvolněného polutantu do životního prostredí. Experiment potvrdil, že je velmi důležité dbát na udržování pH úložiště. Pri dodržení této podmínky model ukazuje, že množství polutantu uvolněného do prostředí je zanedbatelné a stabilizovaný odpad může být dlouhodobě skládkován bez ohrožení životního prostredí. Keywords: Stabilizace/solidifikace; asfaltová emulze; nebezpečný odpad; dlouhodobý vyluhovací test; matematický model; Stabilization/solidification; asphalt emulsion; hazardous waste; long-term leaching test; mathematical model Available in digital repository of UTB.
Výzkum aplikace asfaltových emulzí pro stabilizaci nebezpečného odpadu

Bylo provedeno srovnání řady průmyslově vyrábených asfaltových emulzí (AE) pro účely stabilizace/solidifikace (S/S) různých nebezpečných odpadů. Úspěšnost S/S byla vyhodnocována pomocí vyluhovacích ...

Červinková, Markéta; Vondruška, Milan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases