Number of found documents: 3
Published from to

Houževnatost polymerních materiálů na bázi izotaktického polypropylenu
Elisek, Petr; Raab, Miroslav
2006 - Czech
Houževnatost série polymerních materiálů na bázi izotaktického polypropylenu byla hodnocena v závislosti na strukturních modifikacích, teplotě a zkušebních podmínkách. Instrumentované rázové kladivo, přístup soudobé lomové mechaniky a výpočtové postupy na principu konečných prvků byly zvoleny pro experimentální měření a teoretickou analýzu výsledků. Zatímco modifikace kaučukem a specifickým nukleačním činidlem typu beta způsobily zřetelný pokles teploty křehnutí v porovnání s čistým polypropylenem, opačný účinek byl zjištěn pro polypropylen vyztužený krátkými skleněnými vlákny. Na základě experimentálních závislostí síla-průhyb a mikroskopického vyšetření lomových ploch byla navržena fyzikální interpretace experimentálních výsledků. Keywords: Polypropylen; strukturní modifikace; lomová houževnatost; součinitel intenzity napětí; J-integrál; instrumentované Charpyho rázové kladivo; metoda konečných prvků; Polypropylene; structure modifications; fracture toughness; stress intensity factor; J-integral; instrumented Charpy pendulum; finite element methods Available in digital repository of UTB.
Houževnatost polymerních materiálů na bázi izotaktického polypropylenu

Houževnatost série polymerních materiálů na bázi izotaktického polypropylenu byla hodnocena v závislosti na strukturních modifikacích, teplotě a zkušebních podmínkách. Instrumentované rázové kladivo, ...

Elisek, Petr; Raab, Miroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006

Příprava a charakterizace kompozitních materiálů na bázi uhlíku pro aplikace v ekologii
Volčík, Viktor; Lapčík, Lubomír
2006 - Czech
Cílem popisované disertační práce bylo navrhnout postup přípravy částicových kompozitních materiálů s matricí na bázi polyurethanového recyklátu za použití kapalného polybutadienu jako pojiva. U připravených kompozitních materiálů bylo následně provedeno stanovení akustických vlastností (zvuková pohltivost, zvukové odrazivost) a mechanických vlastností (komplexní modul pružnosti, přenosový útlum) v závislosti na různých parametrech připravených materiálů (obsah pojiva, velikost částic matrice, tloušťka, děrování, setrvačná zátěž). Dále byly prostudovány sorpčních vlastnosti základních složek cigaretového kouře (nikotin, fenol) z plynné/aerosolové fáze na připravených materiálech s přídavkem práškového adsorbentu (aktivní uhlí). Byla provedena simulace naměřených experimentálních dat teoretickým modelem (rovnicí Langmuirovy nebo Freundlichovy izotermy). Rovněž bylo provedeno stanovení termické stability použitého polyurethanového recyklátu metodami TG a DTG. Bylo zjištěno, že tepelný rozklad v oxidujícím prostředí nastává při teplotě 280 °C. Keywords: Polyurethan; filtrace; sorpční vlastnosti; zvuková pohltivost; přenosový útlum; komplexní modul pružnosti; Polyurethane; filtration; sorption properties; sound absorption; transfer function; complex modulus of elasticity Available in digital repository of UTB.
Příprava a charakterizace kompozitních materiálů na bázi uhlíku pro aplikace v ekologii

Cílem popisované disertační práce bylo navrhnout postup přípravy částicových kompozitních materiálů s matricí na bázi polyurethanového recyklátu za použití kapalného polybutadienu jako pojiva. U ...

Volčík, Viktor; Lapčík, Lubomír
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006

Modifikace proteinických hydrolyzátů činěného kolagenního odpadu
Šívarová, Jarmila; Langmaier, Ferdinand
2006 - Czech
Pomocí termické analýzy byla zkoumána kondenzace dimetylolmočoviny, a směsí dimetylolmočoviny s močovinou či kolagenním hydrolyzátem, bez přítomnosti i v přítomnosti kyselého katalyzátoru (kyseliny ftalové). Dimetylolmočovina v tomto případě slouží jako metylol-oligomerní model močovino-formaldehydových pryskyřic. Průběh kondenzace je ovlivněn 2 reakcemi, při nichž vznikaly 2 typy vazeb, oxi-metylenové a metylenové můstky. Je pravděpodobné, že oximetylenové můstky mohou být považovány za potenciální zdroj emisí vytvrzených močovino-formaldehydových adhezivních filmů. Přídavek 5% kolagenního hydrolyzátu k dimetylolmočovině snižuje rychlost vzniku nestabilních oximetylenových vazeb ve prospěch stabilnějších metylenových můstků o 20-30%. Kyselý katalyzátor zvyšuje rychlost vzniku obou typů vazeb, navíc však při vyšších teplotách (165-175°C) může způsobovat přechod oximetylenových můstků na metylenové můstky. Hydrolyzáty chromočiněného usňového odpadu a vhodný kyselý katalyzátor mohou snížit emise formaldehydu vytvrzených močovino-formaldehydových adhezivních filmů. Keywords: kolagenní hydrolyzáty; močovino-formaldehydové pryskyřice; termická analýza; TGA; DSC; lepidla; collagen hydrolysates; urea-formaldehyde resins; termic analysis; adhesives Available in digital repository of UTB.
Modifikace proteinických hydrolyzátů činěného kolagenního odpadu

Pomocí termické analýzy byla zkoumána kondenzace dimetylolmočoviny, a směsí dimetylolmočoviny s močovinou či kolagenním hydrolyzátem, bez přítomnosti i v přítomnosti kyselého katalyzátoru (kyseliny ...

Šívarová, Jarmila; Langmaier, Ferdinand
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases