Number of found documents: 878
Published from to

Obecné výpočty na grafických kartách
Šenovský, Nikola; Šenkeřík, Roman; Komínková Oplatková, Zuzana
2015 - English
Tato bakalářská práce se zabývá využitím výkonu grafických procesorů k provádění obecných výpočtů, které nutně nesouvisejí s vykreslováním grafiky. V teoretické části jsou popsány grafické čipy, které tuto technologii podporují, počítačové programy, jež ji dokáží využít a softwarové aplikační vrstvy zprostředkovávající kontakt mezi tímto hardwarem a softwarem. V praktické části je provedena srovnávací analýza implementací vybraných funkcí softwaru Wolfram Mathematica, a to jak z hlediska různých verzí tohoto softwaru, tak z hlediska provádění výpočtů na různém hardwaru. Keywords: GPGPU; obecné výpočty; grafické čipy; grafické karty; Wolfram Mathematica; Intel; Xe-on; NVidia; Tesla; CUDA; general-purpose calculations; graphics processing units; graphics cards; Wolf-ram Mathematica; Xeon Available in digital repository of UTB.
Obecné výpočty na grafických kartách

Tato bakalářská práce se zabývá využitím výkonu grafických procesorů k provádění obecných výpočtů, které nutně nesouvisejí s vykreslováním grafiky. V teoretické části jsou popsány grafické čipy, ...

Šenovský, Nikola; Šenkeřík, Roman; Komínková Oplatková, Zuzana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Integrated System HVAC in Family House
Koiš, Patrik; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
2015 - English
Cílem této práce je návrh integrovaného systému techniky prostředí v budově rodinného domu. Práce zpracovává studii řešení energeticky úsporných rodinných domů s téměř nu-lovou spotřebou vstupní energie z hlediska stavební fyziky, spotřeby energie, osvětlení, akustických problémů a možností využití obnovitelných zdrojů energie. Má za úkol popsat požadavky na zařízení techniky prostředí, monitorování a komunikaci na základě výše uvedené analýzy. V praktické části je navrhnut vhodný systém techniky prostředí pro kon-krétní budovu. Je vybrán vhodný systém řízení, monitorování a komunikace navrženého systému techniky prostředí s vizualizací SCADA. Na závěr práce je provedeno technicko-ekonomické hodnocení fotovoltaických panelů a otopného systému. Keywords: integrovaný systém; stavební fyzika; spotřeba energie; obnovitelné zdroje energie; zařízení techniky prostředí; řízení; monitorování; komunikace; SCADA; technic-ko-ekonomické hodnocení; fotovoltaické panely; HVAC system; low-energy house; building physics; renewable energy re-sources; monitoring; communication; economic evaluation; photovoltaics Available in digital repository of UTB.
Integrated System HVAC in Family House

Cílem této práce je návrh integrovaného systému techniky prostředí v budově rodinného domu. Práce zpracovává studii řešení energeticky úsporných rodinných domů s téměř nu-lovou spotřebou vstupní ...

Koiš, Patrik; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt e-marketingové strategie pro firmu Unilever Ghana
Kwarteng, Micheal Adu; Pilík, Michal; Chovancová, Miloslava
2015 - English
V současné době se Internet marketing stává všudypřítomnou strategií, jak pro podniky nadnárodní, tak malé a střední. Společnosti zavádějí tuto strategii do svých již tradičních strategií z řady různých důvodů; ke zvýšení svých příjmů, zlepšení jejich interakce se zákazníky, apod. Bohužel, pokud jde o e-marketing, představy zákazníků jsou často odlišné od očekávání společností. Neúspěch z neuspokojených očekávání má své kořeny v neúčinné a neefektivním způsobem nasazené strategii společností. Společnost, která se může pyšnit svými úspěchy v e-marketingu a má globální uznání je Unilever. Unilever má mnoho divizí po celém světě, svou pozornost vytváří v závislosti na kulturní odlišnosti daných lokalit. Unilever Ghana je jednou z takových divizí, nacházející se v západní části Afriky. Společnost má pobočky ve všech deseti oblastech Ghany. Unilever Ghana vyrábí jak spotřební, tak drogistické zboží. Unilever je považován za společnost s dlouhodobou tradicí v Ghaně, díky různorodosti svých produktů. Tento projekt představuje teoretický základ pro e-marketingové strategie Unilever Ghana. Úvodní analytická část je primárně zaměřena na využití internetu v Ghaně. V projektové části byla provedena hloubková analýza očekávání a vnímání zákazníků, zaměřena především na využívání internetu na on-line nákupy, a to pomocí statistického nástroje SPSS, Fisherova exaktního testu závislosti algoritmů. Test závislostí je zaměřen na věk, úroveň vzdělání, stav příjmů, dále na vliv pohlaví a velikost on-line nákupního chování zákazníků v Ghaně. Bylo prokázáno, že statisticky existuje závislost výše uvedených proměnných při využívání Internetu v Ghaně. V souladu s tím, projekt identifikoval slabá místa v e-marketingových strategiích ve společnosti Unilever Ghana, analyzoval hloubku jejich slabosti a navrhl pragmatická opatření pro rychlejší růst a udržení si zákazníků. Projekt zvažuje časová, nákladová a riziková hlediska při jeho formulaci a provádění. V projektu byla zjištěna prospěšnost pro restrukturalizaci nového e-marketingového nástroje pro společnost Unilever Ghana. Keywords: E-marketing; Unilever Ghana; reengineering; strategie; re-engineering; strategies Available in digital repository of UTB.
Projekt e-marketingové strategie pro firmu Unilever Ghana

V současné době se Internet marketing stává všudypřítomnou strategií, jak pro podniky nadnárodní, tak malé a střední. Společnosti zavádějí tuto strategii do svých již tradičních strategií z řady ...

Kwarteng, Micheal Adu; Pilík, Michal; Chovancová, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Dopad "Just-in-Sequence" dodávek na širší dodavatelský řetězec
Rakovan, Peter; Dani, Samir; Chromjaková, Felicita
2015 - English
Automobilový priemysel prešiel za posledné desaťročia mnohými zmenami. Od roku 2000 sa kustomizácia stala kľúčovou konkurenčnou výhodou. Aby sa výrobcovia vedeli vysporiadať s vysokou variabilitou kustomizovanej výroby, museli začať využívať takzvanú "mass customization". Modulárna produkcia sa ukázala ako správny nástroj pre vysporiadanie sa s vysokou variabilitou výroby pri zachovaní nízkych nákladov spojených s masovou výrobou. Pre podporu modulárnej výroby začali výrobcovia implementovať sekvenčné dodávky. Jedná sa o formu dodávok, pri ktorej je potrebná minimálna úroveň vlastných zásob pri sekvenčnej výrobe. Táto práca dopĺňa už získané informácie k tejto problematike. Ďalšou otázkou, ktorou sa práca zaoberá, je dopad sekvenčných dodávok na dodávateľský reťazec. Za pomoci mapy hodnotového toku meria dopad sekvenčných dodávok na úroveň zásob, organizáciu produkcie a časov dodávok u výrobcu, dodávateľa prvého a dodávateľa druhého stupňa. Keywords: JIT; JIS; modulárna produkcia; automobilový priemysel; úroveň zásob; sekvenčné dodávky; sekvenčná výroba; Modular Production; Automotive Industry; Inventory Level; Sequenced Supply; Sequenced Production Available in digital repository of UTB.
Dopad "Just-in-Sequence" dodávek na širší dodavatelský řetězec

Automobilový priemysel prešiel za posledné desaťročia mnohými zmenami. Od roku 2000 sa kustomizácia stala kľúčovou konkurenčnou výhodou. Aby sa výrobcovia vedeli vysporiadať s vysokou variabilitou ...

Rakovan, Peter; Dani, Samir; Chromjaková, Felicita
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Analysing Accounting Statements and Information for the Financial Management of a Company XY
Lagin, Juraj; Blahová, Michaela; Pálka, Přemysl
2015 - English
Cílem této práce je komplexně pojednávat o problematice finanční analýzy podniku, a to ve dvou částech, do kterých je tato práce rozdělená. V první teoretické části tato práce pojednává o samotné podstatě a smyslu zkoumání finanční stability podniku, zdrojích dat pro provedení finanční analýzy, hlavních metodách a nástro-jích finanční analýzy. Dále se zaobírá konceptem a nástroji celkového hodnocení finančního zdraví a mezipodnikového srovnávání. V druhé části práce jsou teoretické poznatky z první části aplikovány na vybraný podnik a shrnuty v poslední části práce, kterou tvoří závěrečné zhodnocení a vybraná doporučení. Keywords: účetní výkazy; účetnictví; finanční analýza; měření finanční výkonnosti; ren-tabilita; zadluženost; likvidita; čistý pracovní kapitál; Financial Statements; Accounting; Financial Analysis; Financial Performance Measurements; Profitability; Leverage; Liquidity; Net Working Capital Available in digital repository of UTB.
Analysing Accounting Statements and Information for the Financial Management of a Company XY

Cílem této práce je komplexně pojednávat o problematice finanční analýzy podniku, a to ve dvou částech, do kterých je tato práce rozdělená. V první teoretické části tato práce pojednává o samotné ...

Lagin, Juraj; Blahová, Michaela; Pálka, Přemysl
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Improving Competitiveness for ABC HR Consulting Company Through The Application of The Balanced Scorecard
Quach, Anh Hoang; Popesko, Boris; Zámečník, Roman
2015 - English
Rostoucí míra využití outsourcingu ve Vietnamských firmách vyvolala v posledních deseti letech významné změny v oblasti outsourcingu lidských zdrojů. Poptávka po využití služeb firem v oblasti outsourcingu lidských zdrojů soustavně vzrůstá a podminuje rozvoj tohoto odvětví do zcela nové fáze. Vzrůstající poptávka, spolu atraktivitou jihovýchodní Asie, umožňuje Vietnamské ekonomice stát se více konkurenceschopnou a způsobuje nárůst počtu podnikatelských subjektů, které poskytují HR outsourcingové služby. Na druhé straně tento rostoucí počet firem v oboru způsobuje rostoucí konkurenci a snahu těchto firem identifikovat konku-renční výhodu s cílem vytlačit konkurenty z trhu. Diplomová práce se zaměřuje na návrh metody měření výkonnosti označované jako Bal-anced Scorecard", která může hrát velmi významnou roli ve zvyšování konkurenceschop-nosti organizace. Tato metoda je v práci využita pro vytvoření komplexního nástroje řízení výkonnosti. V rámci práce je zpracován komplexní projekt aplikace této metody v pod-mínkách vybrané firmy. V rámci práce jsou také podrobně popsány dopady aplikace této metody na podnikovou konkurenceschopnost Keywords: Performance Management System; Balanced Scorecard; konkurenceschopnost; Human Resource Outsourcing; The Balanced Scorecard; Competitiveness Available in digital repository of UTB.
Improving Competitiveness for ABC HR Consulting Company Through The Application of The Balanced Scorecard

Rostoucí míra využití outsourcingu ve Vietnamských firmách vyvolala v posledních deseti letech významné změny v oblasti outsourcingu lidských zdrojů. Poptávka po využití služeb firem v oblasti ...

Quach, Anh Hoang; Popesko, Boris; Zámečník, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Konkurenceschopnost turistické destinace: Případová studie Zlínského kraje (Česká Republika)
Ančincová, Veronika; Thornton, Sabina; Forbes, Giles
2015 - English
Cílem této práce je identifikovat základní faktory, které ovlivňují konkurenceschopnost Zlínského kraje jako turistické destinace z pohledů různých stakeholderů. Turistická konkurenceschopnost Zlínského kraje je měřena na základě vhodného modelu vyplývajícího z teoretických poznatků. Data jsou získána z hloubkových rozhovorů s místními obyvateli a odborníky v oblasti cestovního ruchu. Výsledky této práce ukazují, že Zlínský kraj je konkurenceschopný v oblasti "zděděných" zdrojů, naopak v oblasti "vytvořených" zdrojů je konkurenceschopný méně. Významné rozdíly byly také zjištěny v rámci informovanosti a vnímání určitých faktorů mezi místními obyvateli a odborníky. Autor věří, že tato práce může poskytnout cenné poznatky jak z praktického hlediska (poskytnout možné návrhy, které by mohly zvýšit pozornost Zlínského kraje jako turistické destinace), tak z akademického hlediska (nabídnout nový pohled na konkurenceschopnost turistické destinace založený na výzkumném projektu Zlínského kraje). Keywords: cestovní ruch; turistická destinace; konkurenceschopnost turistické destinace; modely konkurenceschopnosti; indikátory konkurenceschopnosti; stakeholdeři; Zlínský kraj; Tourism industry; tourism destination; tourism destination competitiveness; competitiveness models; competitiveness indicators; stakeholders; Zlín region Available in digital repository of UTB.
Konkurenceschopnost turistické destinace: Případová studie Zlínského kraje (Česká Republika)

Cílem této práce je identifikovat základní faktory, které ovlivňují konkurenceschopnost Zlínského kraje jako turistické destinace z pohledů různých stakeholderů. Turistická konkurenceschopnost ...

Ančincová, Veronika; Thornton, Sabina; Forbes, Giles
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Příprava vzdělávacích IT seminářů pro studenty vyšších věkových skupin
Dvořáčková, Iva; Pleva, Michal; Kunovský, Jan
2015 - English
Tato bakalářská práce má za úkol sestavení projektu a plánu seminářů z oblasti informačních technologií pro lidi vyšších věkových skupin. K sestavení plánu projektu je použito nástrojů projektového řízení. V teoretické části této práce jsou popsány metody, postupy a nástroje využívané při řízení projektů. Mezi ně patří především logický rámec, Ganttův diagram či SWOT analýza. V praktické části jsou tyto projektové nástroje a metody použity v praxi k sestavení seminářů z oblasti informačních technologií. Dále je zde navržen a popsán obsah těchto seminářů. Byly také vytvořeny vzorové prezentace využitelné v rámci těchto vzdělávacích kurzů. Součástí práce je také dotazník, pomocí kterého by bylo možné ověřit znalosti účastníků seminářů před a po jejich konání. Keywords: projekt; řízení projektů; projektový management; plánování; vzdělávání; kurzy; IT technologie; project; project management; planning; project tools and methods; education; courses; IT technologies Available in digital repository of UTB.
Příprava vzdělávacích IT seminářů pro studenty vyšších věkových skupin

Tato bakalářská práce má za úkol sestavení projektu a plánu seminářů z oblasti informačních technologií pro lidi vyšších věkových skupin. K sestavení plánu projektu je použito nástrojů projektového ...

Dvořáčková, Iva; Pleva, Michal; Kunovský, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Průmysl osobního rozvoje: byznys 21. století?
Pekařová, Lucie; Weberová, Dagmar; Vysekalová, Jitka
2015 - English
Práce se zaobírá tématem osobního rozvoje. Lidé od nepaměti usilují o to, aby žili šťastný a naplňující život. Nyní přichází odvětví, které pomáhá lidem toto téma řešit. Tím odvětvím je právě osobní rozvoj. V teoretické části je definováno, co osobní rozvoj znamená, nastíněna jeho problematika a vysvětleny odborné pojmy, související s praktickou částí. V praktické části je provedena analýza internetového prostředí v souvislosti s tímto tématem a kvalitativní šetření formou hloubkových rozhovorů s cílovou skupinou. Výstupem z práce je návrh projektu, kterým je tvorba internetové sociální platformy. Keywords: osobní rozvoj; komunikace; analýza webu; internet; kvalitativní výzkum; hloubkový rozhovor; Personal Development; Communication; Web Analysis; Internet; Qualitative Research; In-depth Interveiw Available in digital repository of UTB.
Průmysl osobního rozvoje: byznys 21. století?

Práce se zaobírá tématem osobního rozvoje. Lidé od nepaměti usilují o to, aby žili šťastný a naplňující život. Nyní přichází odvětví, které pomáhá lidem toto téma řešit. Tím odvětvím je právě osobní ...

Pekařová, Lucie; Weberová, Dagmar; Vysekalová, Jitka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Humor v reklamě
Fričová, Viktória; Harantová, Lenka; Šikl-Burešová, Eva
2015 - English
Táto bakalárska práca sa zaoberá vnímaním globálnych humorných reklám vybranou cieľovou skupinou zo Slovenska a Kolumbie. Teoretická časť sa venuje reklame, humoru ako emocionálnemu apelu, ktorý je využívaný v reklamách a najmä kultúrnym hodnotám a rozdielom vo vnímaní humoru v reklame, ktoré sú kultúrne podmienené. Výskum ako súčasť práce má za cieľ priniesť nový pohľad na tému porovnania dvoch úplne odlišných kultúr. Preto praktická časť skúma a zisťuje či rozdiely vo vnímaní vôbec existujú a ak áno, do akej miery sú merateľné. Ako výskumná metóda boli použité štruktúrované rozhovory aby sa čo najlepšie zhodnotilo priame vnímanie humorných reklám použitím rôznych typov humoru. Keywords: reklama; reklamné apely; televízne reklamy; humor v reklame; druhy humoru; efektivity humorných reklám; kultúrne hodnoty; Hofstedeho kultúrne hodnoty; kultúrne hodnoty v Kolumbii; kultúrne hodnoty na Slovensku; vnímanie humorných reklám; advertising; advertising appeals; television commercials; humor in advertising; types of humor; effectiveness of humorous advertising; cultural values; Hofstede's cultural dimension; cultural values in Colombia; cultural values in Slovakia; perception of humorous commercials Available in digital repository of UTB.
Humor v reklamě

Táto bakalárska práca sa zaoberá vnímaním globálnych humorných reklám vybranou cieľovou skupinou zo Slovenska a Kolumbie. Teoretická časť sa venuje reklame, humoru ako emocionálnemu apelu, ktorý je ...

Fričová, Viktória; Harantová, Lenka; Šikl-Burešová, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases