Number of found documents: 103
Published from to

Diversity Management in Multicultural Environment
Czapran, Tomasz Bronislaw; Dvořáková, Zuzana; Kleibl, Jiří; Vochozka, Marek
2017 - English
Tato práce se zabývá managementem diverzity a je primárně zaměřena na aplikaci diverzity managementu v kontextu multinacionálních IT společností a identifikaci současných přístupů k problematice diverzity v multinacionálních podnicích. Primárním cílem práce je vytvoření grafického modelu diverzity managementu pro multikulturní organizace podnikající v odvětví informačních technologií. Sekundárním cílem je prostřednictvím rešerše odborné literatury identifikovat současné přístupy k diverzity managementu a objasnit jeho přínosy. Dalším sekundárním cílem je identifikovat specifika využití diverzity managementu v IT globálních společnostech, které se vyznačují multikulturním pracovním prostředím. Problematika je prozkoumána a rozebrána jak z teoretického, tak i z praktického hlediska. Z tohoto důvodu je práce rozčleněna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje pojmu diverzita, kategorie diverzity, management diverzity, nástroje managementu diverzity, rovné příležitosti na pracovišti, modely a koncepce diverzity. Tato část práce je sestavena nejen z poznatků z odborné literatury, ale také z poznatků z impaktovaných a recenzovaných časopisů a článků. V praktické části je realizován kvantitativní a kvalitativní výzkum mezi zaměstnanci čtrnácti vybraných podniků. Organizace v různé míře uplatňují management diverzity. Kvalitativní výzkum má podobu hloubkových rozhovorů se zaměstnanci, kteří odpovídají za management diverzity v daných organizacích. Na základě tohoto kvalitativního výzkumu jsou sestavené hypotézy. Uvedené hypotézy následně ověřuje kvantitativní výzkum realizovaný mezi zaměstnanci vybraných podniků. Výstupem celé práce je potom tvorba modelu řízení diverzity. Praktická část má tak empirickou povahu, kdy zjišťuje konkrétní úroveň uplatnění diverzity managementu v IT organizacích s multikulturním prostředím. Toto zjišťování probíhá s využitím kvantitativního i kvalitativního sběru dat. The dissertation thesis deals with the issues of diversity management in multicultural environment. The primary objective of the thesis is to create a graphical model of diversity management for multicultural organisations operating in the field of information technology. The secondary objective is to identify, through expert literature research, the current approaches to diversity management and to clarify its benefits. The theme is examined and discussed from theoretical as well as practical point of view. The theoretical part deals with the scope, categories, instruments, models and concepts of diversity, as well as diversity management with equal opportunities in the workplace. This section was created not only on the basis of expert literature, but also on the basis of inputs found in impacted and reviewed journals and articles. The practical part presents the quantitative and qualitative research carried out among managers in 14 selected enterprises applying diversity management in varying degrees. Based on this qualitative research hypotheses are formed. These hypotheses are subsequently verified by the quantitative research conducted among managers of selected companies. The practical part has empirical character, as it investigates a specific level of application of diversity management in selected IT organisations with multicultural environment. This investigation is carried out using quantitative and qualitative data collection. Keywords: Management diverzity; Kulturní rozmanitost; Nástroje managementu diverzity; Modely a koncepce diverzity; Kategorie diverzity; Employee motivation; Categories of Diversity; Diversity management; Diversity; Diversity Model Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Diversity Management in Multicultural Environment

Tato práce se zabývá managementem diverzity a je primárně zaměřena na aplikaci diverzity managementu v kontextu multinacionálních IT společností a identifikaci současných přístupů k problematice ...

Czapran, Tomasz Bronislaw; Dvořáková, Zuzana; Kleibl, Jiří; Vochozka, Marek
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Test Governance Framework for Contracted IS Development: Software Management Processes in Social Context
Doležel, Michal; Buchalcevová, Alena; Molnár, Zdeněk; O Connor, Rory; Bureš, Miroslav
2017 - English
[Kontext] Vývoj informačních systémů realizovaný formou outsourcingu tvoří ve středních a velkých firmách, jejichž hlavním předmětem podnikání nejsou IT technologie, významnou a často užívanou strategii dodávky. Testovací aktivity jsou v takovém případě často prováděny dodavatelskou stranou a skryty před průběžnou kontrolou ze strany odběratele, který se k vyvinutému softwarovému systému dostane typicky až při jeho předávce. Takový přístup je spojen s nebezpečím, že testovací aktivity budou dodavatelem během fáze vývoje prováděny pouze zběžně a nedisciplinovaně. Riziko nekvalitní dodávky je tak de-facto přenášeno na odběratele, který negativní důsledky (např. nežádoucí posun termínů, zvýšené úsilí vlastních pracovníků) nejednou pociťuje během uživatelských akceptačních testů (UAT). [Cíl] Hlavním cílem této disertační práce je navrhnout a ověřit manažerský rámec pro dohled a správu (angl. governance) testovacích činností vykonávaných dodavatelem (Test Governance Framework). Tento rámec byl navržen pro potřeby odběratele a akcentuje tak priority výkonu kontroly z jeho strany. Rámec byl evaluován v projektovém kontextu tří projektů dodávky informačních systémů formou outsourcingu. [Metoda] Výzkum je teoreticky ukotven v teorii kontroly mající původ v organizačních disciplínách. K návrhu manažerského rámce byly využity principy návrhového výzkumu (angl. design science). Pro evaluaci rámce byly využity principy etnograficky orientovaného akčního výzkumu. Forma evaluace akcentuje společenskovědní rozměr problematiky. Konkrétně jsou zkoumány koncepty důvěry, kontroly a moci, a to nahlížením z interpretativní epistemologické pozice. [Výsledky] Navržený rámec byl úspěšně nasazen v jednom ze zkoumaných projektů. Ve zbývajících dvou projektech se jeho implementace setkala s obtížemi, které jsou detailně analyzovány. Výsledná interpretace zdůrazňuje, že obtíže byly způsobeny odlišnými sociálními kontexty zkoumaných projektů, konkrétně různící se dynamikou zmiňovaných faktorů důvěry, kontroly a moci. [Závěr] Původními vědeckými přínosy této disertační práce jsou (1) navržený manažerský rámec zdůrazňující omezení předchozího stavu poznání problematiky kontroly v oblasti outsourcingu testovacích činností; (2) evaluace rámce a analýza klíčových faktorů úspěšnosti (resp. komplikací) nasazení; (3) návrh původního metodologického přístupu kombinujícího návrhový výzkum s výzkumem etnografickým. [Context] Outsourced information systems development (ISD) represents an important and widely used software delivery strategy for mid-size and large non-IT companies. In such companies, testing activities are conducted by a contracted party, and are hidden from continuous checks on the part of the client, who is typically only provided with insight during the system hand-over. Such an approach is risky; the testing activities might be executed in a loose and sloppy manner by the contractor. Consequently, the risk of unsatisfactory quality may be shifted de-facto to the client, who will bear any negative consequences (e.g., project delays, increased effort) during user acceptance testing (UAT). [Objective] The main objective of this doctoral dissertation is to design and evaluate a management artefact - Test Governance Framework (TeGoF) - that can be used by the client company; the framework thus focuses on client's perspective on exercising control. To this end, the artefact is evaluated in the context of three outsourced ISD projects. [Method] The research is grounded in control theory, which originates in organizational studies. The principles of design science were applied in the development of the TeGoF, and the principles of ethnographically informed action research were used to evaluate the management artefact. This form of evaluation underscores the social dimension of the problem. In particular, the concepts of trust, control, and power are examined using an interpretive epistemological position. [Results] Of a total of three projects, the TeGoF was applied successfully in only one case. A detailed analysis describes the factors contributing to the difficulties implementing the TeGoF principles in the two remaining projects. The resulting interpretation stresses the fact that such difficulties were caused by differences among the contexts in which the evaluation took place. Specifically, there were varying dynamics of the abovementioned factors of trust, control, and power. [Conclusion] The contribution of this doctoral dissertation consists in (1) the development of the TeGoF as a tool that pinpoints significant limitations in the current research related to control issues in the domain of outsourced ISD; (2) the evaluation of the TeGoF and analysis of the key success factors; and (3) a proposal of a novel methodological approach combining design science research with ethnographically informed action research. Keywords: návrhový výzkum; etnografie; kultura; outsourcing; proces testování; řízení softwarového vývoje; teorie kontroly; testování softwaru; ethnography; software testing; culture; design science; software engineering management; control theory; outsourcing; test process Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Test Governance Framework for Contracted IS Development: Software Management Processes in Social Context

[Kontext] Vývoj informačních systémů realizovaný formou outsourcingu tvoří ve středních a velkých firmách, jejichž hlavním předmětem podnikání nejsou IT technologie, významnou a často užívanou ...

Doležel, Michal; Buchalcevová, Alena; Molnár, Zdeněk; O Connor, Rory; Bureš, Miroslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Interface-Based Software Development
Rais, Aziz; Pecinovský, Rudolf; Lacko, Branislav; Merunka, Vojtěch
2017 - English
Přesto, že existuje mnoho metodik vývoje softwaru a řízení IT projektů, výzkumy a praxe ukazují, že projekty vývoje softwaru stále selhávají a kvalita softwarových produktů často nesplňuje očekávání zákazníků. Faktorů selhání IT projektů vývoje softwaru je mnoho, avšak některé faktory ovlivňují nebo vytváří další. Jedním z cílů této práce je právě hledání a analýza zásadních faktorů čerpající z výzkumů vycházejících z rozsáhlých dat o různých IT projektech. Některé faktory jako např. velikost projektu nebo dislokace jednotlivých projektových týmů (distribuovaný vývoj, využití outsourcingu, atd.) zvyšují sice složitost řízení IT projektu, ale přestože nejde o faktory nejdůležitější, jsou důležitou motivací této práce. Hlavním cílem této dizertační práce je věnovat se identifikovaným zásadním faktorům selhávání projektů vývoje softwaru. Na základě této analýzy je v práci vyvinuta Metodika vývoje softwaru založená na rozhraních (Interface based software development methodology). Aplikace této metodiky přináší zlepšení sběru požadavků na software a jejich popis objektově orientovaným způsobem pomocí rozhraní. Metodika umožňuje lépe řídit vývoj softwaru pro servisně orientovanou architekturu (SOA) a komponentově založený vývoj (CBD). Aplikace metodiky zvyšuje a zlepšuje testovatelnost a udržovatelnost softwaru. Dalším efektem navržené metodiky je usnadnění paralelní realizace jednotlivých procesů vývoje softwaru. Even though there are many software development and project management methodologies available, research and practice both show that IT software development projects still fail, and that the quality of software products does not always meet customers' expectations. There might be multiple causes for such failures, but some of these reasons can be seen to influence or create others. Therefore, the larger the project is, the higher its risk of failure, especially if the teams involved work remotely (distributed and outsourced). This increase in project complexity is considered the motivation for this paper. Similarly, there are other factors that can result in a project's failure and customers' dissatisfaction regarding software quality. All such factors identified by research conducted by organizations specializing in this area are analyzed in order to identify a common root of IT project failures. Once the root causes of these failures have been identified and analyzed, the goal of the Interface based software development methodology is to solve them. The solution offered by an Interface based software development methodology is to improve understanding of software requirements and to describe these requirements with interfaces in an object-oriented way. Interface based software development will support and drive development towards service-oriented architecture (SOA) and component-based development (CBD). The goal of interface based software development is to increase software testability and maintainability and to make it more easily feasible to execute various software development processes in parallel. Keywords: model driven architecture (MDA); object-oriented analysis (OOA); object-oriented design (OOD); service-oriented architecture (SOA); component based development (CBD); interface based software development (IBSD); model driven architecture (MDA); object-oriented analysis (OOA); object-oriented design (OOD); interface based software development (IBSD); service-oriented architecture (SOA); component based development (CBD) Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Interface-Based Software Development

Přesto, že existuje mnoho metodik vývoje softwaru a řízení IT projektů, výzkumy a praxe ukazují, že projekty vývoje softwaru stále selhávají a kvalita softwarových produktů často nesplňuje očekávání ...

Rais, Aziz; Pecinovský, Rudolf; Lacko, Branislav; Merunka, Vojtěch
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Critical Theory and Dialectics of Contemporary Economics
Maialeh, Robin; Chytil, Zdeněk; Pavlík, Ján; Valenčík, Radim; Yagan, Danny
2017 - English
Tato práce se zabývá vztahem soudobého ekonomického myšlení a kritické teorie. Autor na základě holisticky-kritického rozboru produkčního procesu řeší elementární principy tvorby a alokace bohatství, jež se odráží v tématu ekonomické nerovnosti. Aplikací tohoto transdisciplinárního přístupu dochází k dialektickému uchopení tržního mechanismu, jež v důsledku akcentuje antagonistický charakter zájmů zúčastněných aktérů. Dialektické chápání produkčního procesu zároveň vede k odhalení neempirických kauzalit a stává se tak komplementem dnes již vysoce rozvinutého empirického aparátu ve věci ekonomické nerovnosti. Cílem práce je pak formulace ekonomického modelu, který je vystavěn jak na základě empirických poznatků současného ekonomického výzkumu nerovnosti, tak na reflexi kritické teorie. Tím je navázáno na přidanou hodnotu celé práce, neboť model zobrazuje interakci ekonomických agentů a skrze pravděpodobnostní podněty k prohlubování ekonomických nerovností odhaluje tržní mechanismus jako divergenční faktor společenské reprodukce. Dále model ukazuje, že rozšířený analyticko-normativní nástroj Paretovy optimalizace z principu nemůže tyto nerovnosti normativně vyhodnotit. Nejobecnějším přínosem práce pak je zkoumání ekonomických fenoménů z unikátní perspektivy, která doposud nebyla reflektována v kontextu moderní ekonomie. The subject of this dissertation thesis is a confrontation of contemporary economic thought with critical theory. Based on the holistic critique of the production process, the author deals with elementary principles of wealth creation and allocation, mirroring themselves in the issue of economic inequality. An applied transdisciplinary approach leads to dialectical understanding of market mechanism which accentuates an antagonistic character of its actors´ aims and reveals its non-empirical causalities. These abstract connections then become a viable explanatory complement to already advanced empirical apparatus of economic inequality. The goal of the thesis is to formulate an economic model that takes into consideration both empirical findings of contemporary studies on economic inequality and reflection of the critical theory. The value added lies in the fact that the economic model presents an interaction of economic agents and through probabilistic drive towards deepening economic inequalities exposes market mechanism as the diverging factor of social reproduction. Further, the model shows that Pareto-optimization, a frequently used analytically-normative tool of contemporary economics, principally does not suffice in grasping market-based inequalities. The contribution of the thesis is researching particular economic phenomena from the unique perspective which has not been yet fully accomplished in the context of modern economics. Keywords: tržní mechanismus; dialektika; ekonomická nerovnost; kritická teorie; dialectics; economic inequality; market mechanism; critical theory Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Critical Theory and Dialectics of Contemporary Economics

Tato práce se zabývá vztahem soudobého ekonomického myšlení a kritické teorie. Autor na základě holisticky-kritického rozboru produkčního procesu řeší elementární principy tvorby a alokace bohatství, ...

Maialeh, Robin; Chytil, Zdeněk; Pavlík, Ján; Valenčík, Radim; Yagan, Danny
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Pricing and modeling credit risk
Kolman, Marek; Witzany, Jiří; Kodera, Jan; Lukáš, Ladislav
2017 - English
Disertační práce pokrývá širší spektrum témat v oblasti modelování kreditního rizika a to s důrazem na oceňování instrumentů, jejichž hodnota je od kreditního rizika odvozena. Práce je uvedena obecným rámcem oceňování finančních instrumentů na nějž navazují tři stěžejní části: modely hodnoty firmy, redukované modely a modely portfoliové, s případným dalším jemnějším členěním. Každá část obsahuje teoretický základ, vlastní metodologie a aplikace, které jsou vybrány tak, aby byly blízko reálným úlohám. V práci je prezetováno několik nových zjištění z různých oblastí modelování kreditního rizika: (i) je provedena analýza se závěrem, že data z opčního trhu překvapivě obsahují relevantní kreditní informace, (ii) je uvedeno, jak rozšířit rámec redukovaných modelů k zachycení a řešení složitějších úloh, (iii) je demonstrováno, jak double t copula model ve spojení s vlastním portfoliovým modelem může přinášet vhodnější výsledky než jaké produkuje standardní Gaussovská copula. Mnoho dalších, dílčích výsledků je prezentováno v příslušných kapitolách a též v apendixu. The thesis covers a wide range of topics from the credit risk modeling with the emphasis put on pricing of the claims subject to the default risk. Starting with a separate general contingent claim pricing framework the key topics are classified into three fundamental parts: firm-value models, reduced-form models, portfolio problems, with a possible finer sub-classification. Every part provides a theoretical discussion, proposal of self-developed methodologies and related applications that are designed so as to be close to the real-world problems. The text also reveals several new findings from various fields of credit risk modeling. In particular, it is shown (i) that the stock option market is a good source of credit information, (ii) how the reduced-form modeling framework can be extended to capture more complicated problems, (iii) that the double t copula together with a self-developed portfolio modeling framework outperforms the classical Gaussian copula approaches. Many other, partial findings are presented in the relevant chapters and some other results are also discussed in the Appendix. Keywords: Riziko portfolia; Kreditní riziko; Redukované modely; Credit risk; Reduced-form models; Portfolio risk Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Pricing and modeling credit risk

Disertační práce pokrývá širší spektrum témat v oblasti modelování kreditního rizika a to s důrazem na oceňování instrumentů, jejichž hodnota je od kreditního rizika odvozena. Práce je uvedena obecným ...

Kolman, Marek; Witzany, Jiří; Kodera, Jan; Lukáš, Ladislav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Application of economic policy instruments in the management of natural resources with special focus on the concept of ecosystem services
Louda, Jiří; Jílková, Jiřina; Geuss, Erik; van Koten, Silvester
2017 - English
´Disertační práce se zabývá aplikací ekonomických přístupů a nástrojů v rámci managementu přírodních zdrojů. Zvláštní důraz je v práci kladen na (zejména v zahraničí) rozvíjející se koncept ekosystémových služeb a jeho aplikaci v českých podmínkách. Cílem práce je rozvinout akademickou diskuzi o významu metod využívaných v rámci ekonomie životního prostředí pro aplikaci hospodářsko-politických nástrojů v oblasti managementu přírodních zdrojů v podmínkách ČR a mj. objasnit, zda (a případně jak) může koncept ekosystémových služeb přispět k formulaci těchto nástrojů. Práce se rovněž zabývá možnými omezeními využívání čistě kvantitativních ekonometrických metod v politice životního prostředí. Disertace je koncipovaná jako kumulativní práce. Výsledky pěti představených vědeckých článků dokládají, že využití ekonomických přístupů (jako např. oceňování statků a služeb životního prostředí) může přispět k efektivnímu naplňování cílů environmentálních politik a že koncept ekosystémových služeb přináší nové možnosti pro aplikaci ekonomických teorií v praktickém managementu přírodních zdrojů. Jedním z nových nástrojů, který je založen na tomto konceptu, jsou v zahraničí čím dál hojněji využívané platby za ekosystémové služby. Výsledky výzkumu však také poukázaly na fakt, že izolované využití výstupů kvantitativních metod hodnocení statků a služeb životního prostředí/ekosystémů má svá omezení a může vést i k navržení opatření a nástrojů, které nebudou mít požadovaný efekt. Doporučením je proto kombinovat výstupy kvantitativních metod s kvalitativními přístupy (jako např. institucionální analýza nebo analýza stakeholderů). The dissertation deals with application of economic approaches and instruments in natural resource management. The paper puts a special emphasis on the developing concept of ecosystem services (mainly abroad) and its application in the Czech Republic's context. The objective of the thesis is to cultivate academic discussion of the importance of methods employed in environmental economics for application of economic policy tools in natural resource management in the Czech Republic's context and, among other things, to clarify whether (and if so, how) the concept of ecosystem services may contribute to the formulation of these tools. The paper also discusses possible limitations of using purely quantitative econometric methods in environmental policy. The dissertation is designed as a cumulative paper. The results of five scholarly articles presented document that application of economic approaches (such as valuation of environmental goods and services) may contribute to efficient meeting of environmental policy goals and that the ecosystem service concept brings new capabilities for application of economic theories in practical natural resource management. One of the new instruments grounded in this concept is the payments for ecosystem services, increasingly implemented abroad. However, the research results also point out the fact that isolated application of outcomes from quantitative environmental goods and services/ecosystems assessment methods has its limitations and may lead to design of measures and tools that will not have the desired effect. The recommendation is therefore to combine outcomes from quantitative methods with qualitative approaches (such as institutional analysis or stakeholder analysis). Keywords: environmentální politika; ekonomické nástroje; oceňování statků a služeb životního prostředí; ekosystémové služby; kumulativní disertační práce; environmental policy; economic tools; valuation of environmental goods and services; ecosystem services; cumulative dissertation thesis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Application of economic policy instruments in the management of natural resources with special focus on the concept of ecosystem services

´Disertační práce se zabývá aplikací ekonomických přístupů a nástrojů v rámci managementu přírodních zdrojů. Zvláštní důraz je v práci kladen na (zejména v zahraničí) rozvíjející se koncept ...

Louda, Jiří; Jílková, Jiřina; Geuss, Erik; van Koten, Silvester
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analysis of Stock Market Indices and Regimes on Commodity Markets
Kuchina, Elena; Cahlík, Tomáš; Máša, Petr; Lukáčik, Martin
2017 - English
Disertační práce se zaměřuje na identifikaci typických scénářů vzájemných vztahů mezi akciovými trhy s přihlednutím k různým režimům na komoditních trzích. Pro nalezené scénáře byly navrženy investiční doporučení. S ohledem na různé režimy, kterými komoditní trhy procházejí, a na vzájemnou provázanost mezi akciovými trhy během různých situací na komoditních trzích, bylo analyzováno šest scénářů vzájemných vztahů mezi akciovými trhy. Bylo ukázano, že v době nejvíce nestabilního období, kdy vysoce volatilní stav převládá současně na energetickém trhu, na trhu drahých kovů a na neenergetickém komoditním trhu, se celá ekonomika stává více svázaná se silnějšími vzájemnými závislostmi mezi indexy akciových trhů, a jako důsledek začínají selhávat přínosy diverzifikace. Při současné přítomnosti nízké volatility na všech třech sledovaných komoditních trzích je shoda mezi výskyty vysoce volatilních stavů většiny indexů, kromě indexů v rámci evropského trhu (DAX, CAC 40, IBEX 35), poměrně slabá. Podobně i korelace v rámci regionů a s ostatními regiony je slabší ve srovnání s jinými situacemi na komoditních trzích, takže standardní investiční strategie může být zachovována. Rovněž bylo ukázano, že provázanost mezi akciovými trhy během období vysoké volatility na energetickém trhu se liší v závislosti na zdroji ropného šoku, způsobujícím vyšší volatilitu. Skrytý Markovův model je použit k určení režimů, převládajících na různých komoditních a akciových trzích během různých časových období. K měření podobnosti akciových trhů z hlediska výskytu stavu s vysokou volatilitou na daném trhu je použit Jaccardův koeficient podobnosti. Korelace mezi akciovými trhy byla vypočtena pomocí Spearmanova korelačního koeficientu. Závěrečná část výzkumu je věnována modelovému přístupu použivanému k analýze závislosti směru pohybu hodnoty SSEC indexu na ostatních analyzovaných akciových indexech mezi dvěma obchodními dny během různých situací na komoditních trzích. Analýza závislosti byla provedena pomocí Stochastického Gradientního Boostingu. The thesis focuses on the identification of the typical scenarios of the mutual relations among the stock markets considering different regimes on the commodity markets. For the identified scenarios the investment recommendations have been suggested. Considering different regimes the commodity markets go through and the mutual linkage among the stock markets during different situations on the commodity markets, six scenarios of the stock markets' mutual relations have been analyzed. It was shown that during most unstable period, when highly volatile regime prevails simultaneously on the energy, precious metals and non-energy commodity markets, the whole economy becomes to be more tied: the stock market indices demonstrate stronger interdependence, and as a consequence the benefits of diversification begin to fail. During the simultaneous presence of low volatility on all three analyzed commodity markets the agreement between occurrences of highly volatile state of most stock markets, besides the indices within the European region (DAX, CAC 40, IBEX 35), is rather weak. Similarly the correlation within regions and with other regions is weaker comparing with other situations on the commodity markets, so the standard investment strategy can be kept. It was also shown that the interdependence among the stock markets during the period of high volatility on the energy market differs depending on the source underlying the oil price shocks causing higher volatility. The regimes prevailing on the commodity and stock markets during different time periods have been detected by applying Hidden Markov Model methodology. To examine the similarity between the stock market indices in terms of highly volatile regimes' occurrences, Jaccard's similarity coefficient is employed. The correlation among the stock markets was computed by Spearman correlation coefficient. The final part of research is devoted to the model-based approach used to analyze the dependence of the movement direction of SSEC index on other stock market indices between two trading days during different situations on the commodity markets. The dependency analysis was performed by applying Stochastic Gradient Boosting methodology. Keywords: AUC ROC; Stochastický Gradientní Boosting; Spearmanův korelační koeficient; Jaccardův koeficient podobnosti; skrytý Markovův model; index akciového trhu; komoditní trh; Informační hodnota; Information Value; AUC ROC; Stochastic Gradient Boosting; Spearman correlation coefficient; Jaccard's similarity coefficient; hidden Markov model; commodity market; stock market index Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analysis of Stock Market Indices and Regimes on Commodity Markets

Disertační práce se zaměřuje na identifikaci typických scénářů vzájemných vztahů mezi akciovými trhy s přihlednutím k různým režimům na komoditních trzích. Pro nalezené scénáře byly navrženy ...

Kuchina, Elena; Cahlík, Tomáš; Máša, Petr; Lukáčik, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

New Methods in Credit Underwriting
Rychnovský, Michal; Arlt, Josef; Pecáková, Iva; Veselý, Petr
2017 - English
Tato práce přispívá do oblasti aplikované statistiky a finančního modelování analýzou matematických modelů používaných v procesech schvalování retailových úvěrů. Konkrétně má tři cíle. Za prvé, diskutuje vhodnost výkonnostních kritérií užívaných zavedenými statistickými postupy a navrhuje zaměřit se místo toho na sílu predikce. Za druhé, porovnává analytickou přidanou hodnotu stávajících a nově navrhovaných metod podle navržených kritérií. A třetím cílem práce je potom výstavba a detailní specifikace rozsáhlého modelu pro odhad profitability včetně kritické reflexe jeho silných a slabých stránek. V první kapitole pracuji v oblasti modelování pravděpodobnosti defaultu (selhání dlužníka) a navrhuji srovnání predikční síly modelů v čase, místo v akademické literatuře běžně používaného srovnání na náhodném testovacím vzorku. K tomuto účelu používám koncept analýzy přežití a Coxův model, který společně s běžně používanou logistickou regresí aplikuji na vzorek reálných českých bankovních dat a porovnávám výsledky pomocí Giniho koeficientu a charakteristiky lift. Na náhodném validačním vzorku vykazuje Coxův model podobnou přesnost jako logistická regrese, zatímco při porovnání predikčních schopností v čase vychází Coxův model znatelně lépe. Ve druhé kapitole, zaměřené na modelování ztráty při defaultu (LGD), představuji dva modely založené na Coxově regresi a na reálných datech srovnávám jejich predikční sílu se standardními přístupy lineární a logistické regrese. Ve srovnání pomocí modifikovaného koeficientu determinace vykazuje Coxův model lepší predikce. Třetí kapitola se zaměřuje na odhad očekávané profitability jako alternativy k odhadům rizika jako takového a staví na modelech pravděpodobnosti defaultu a ztráty při dafaultu. Zde konstruuji rozsáhlý a detailní model profitability pro schvalování retailových úvěrů s fixní dobou spláceni. Do modelu vstupují také další související výnosy a náklady očištěné o riziko plynoucí z defaultu dlužníka, což vede k přesnějším výsledkům. Dále navrhuji čtyři charakteristiky profitability, včetně rizikově očištěného očekávaného vnitřního výnosového procenta a rentability vlastního kapitálu, a simuluji vliv tohoto modelu na každou z těchto měr. Nakonec poukazuji na některé slabiny těchto přístupů a řeším problém nalezení koncentrací defaultů či podvodů v portfoliu. Proto také představuji novou statistickou míru založenou na předem stanované expertní hodnotě kritické míry defaultu a srovnávám GUHA metodu s použitím klasifikačních stromů na reálném datovém vzorku. Pomocí srovnání různých metod tato práce přispívá k debatám ohledně použití modelů analýzy přežití ve finančním modelování a modelů profitability používaných pro schvalování úvěrů. This thesis contributes to the field of applied statistics and financial modeling by analyzing mathematical models used in retail credit underwriting processes. Specifically, it has three goals. First, the thesis aims to challenge the performance criteria used by established statistical approaches and propose focusing on predictive power instead. Secondly, it compares the analytical leverage of the established and other suggested methods according to the newly proposed criteria. Third, the thesis seeks to develop and specify a new comprehensive profitability-based underwriting model and critically reflect on its strengths and weaknesses. In the first chapter I look into the area of probability of default modeling and argue for comparing the predictive power of the models in time rather than focusing on the random testing sample only, as typically suggested in the scholarly literature. For this purpose I use the concept of survival analysis and the Cox model in particular, and apply it to a real Czech banking data sample alongside the commonly used logistic regression model to compare the results using the Gini coefficient and lift characteristics. The Cox model performs comparably on the randomly chosen validation sample and clearly outperforms the logistic regression approach in the predictive power. In the second chapter, in the area of loss given default modeling I introduce two Cox-based models, and compare their predictive power with the standard approaches using the linear and logistic regression on a real data sample. Based on the modified coefficient of determination, the Cox model shows better predictions. Third chapter focuses on estimating the expected profit as an alternative to the risk estimation itself and building on the probability of default and loss given default models, I construct a comprehensive profitability model for fix-term retail loans underwriting. The model also incorporates various related risk-adjusted revenues and costs, allowing more precise results. Moreover, I propose four measures of profitability, including the risk-adjusted expected internal rate of return and return on equity and simulate the impact of the model on each of the measures. Finally, I discuss some weaknesses of these approaches and solve the problem of finding default or fraud concentrations in the portfolio. For this purpose, I introduce a new statistical measure based on a pre-defined expert critical default rate and compare the GUHA method with the classification tree method on a real data sample. While drawing on the comparison of different methods, this work contributes to the debates about survival analysis models used in financial modeling and profitability models used in credit underwriting. Keywords: ztráta při defaultu; Coxův model; model profitability; pravděpodobnost defaultu; analýza přežití; survival analysis; profitability model; loss given default; probability of default; Cox model Available in digital repository of the Library of University of Economics.
New Methods in Credit Underwriting

Tato práce přispívá do oblasti aplikované statistiky a finančního modelování analýzou matematických modelů používaných v procesech schvalování retailových úvěrů. Konkrétně má tři cíle. Za prvé, ...

Rychnovský, Michal; Arlt, Josef; Pecáková, Iva; Veselý, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Quality Management in Higher Education
Svoboda, Petr; Černý, Jan
2017 - English
Disertační práce se zabývá teorií řízení kvality jakožto důležitou součástí manažerské vědy. Hlavním cílem této práce je identifikace, formulace a analýza takových manažerských problémů v oblasti kvality vysokoškolského vzdělávání, které buďto v dané otázce nejsou známy, nebo jejichž řešení není považováno za plně postačující. Dílo zmiňuje a cituje více než 200 souvisejících vědeckých prací a představuje vybrané problémy řízení kvality ve vysokoškolském vzdělávání, jako je percepce kvality nebo její udržitelnost. Práce dále navrhuje nové metodiky pro hodnocení kvality a demonstruje využití počítačových simulací a modelování jako nástrojů pro řízení kvality ve vysokoškolském vzdělávání. The thesis deals with quality management theory as an important part of management science. The primary objective of this work is an identification, formulation and analysis of such managerial issues in quality of higher education, which either are not known, or whose resolution is not considered fully sufficient. The thesis contains a bibliography of more than 200 related scientific works and presents selected issues of quality management in higher education, such as quality perception or its sustainability. Furthermore, the work suggests new methodologies for quality evaluation and demonstrates the use of computer simulations and modelling as a tool for quality management in higher education. Keywords: percepce kvality; vysokoškolské vzdělávání; management kvality; spokojenost zákazníků; higher education; quality perception; quality management; customer satisfaction Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Quality Management in Higher Education

Disertační práce se zabývá teorií řízení kvality jakožto důležitou součástí manažerské vědy. Hlavním cílem této práce je identifikace, formulace a analýza takových manažerských problémů v oblasti ...

Svoboda, Petr; Černý, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

On sequencing problems in the management of troubleshooting operations
Lín, Václav; Vomlel, Jiří; Jiroušek, Radim; Kouba, Zdeněk; Ottosen, Thorsten Jorgen
2016 - English
Jedním z témat operačního managementu je udržení provozuschopnosti produkčních systémů a rychlé obnovení provozu v případě poruchy. V předkládané práci se zabýváme problémem optimálního seřazení dostupných servisních operací při odstraňování poruchy produkčního systému. Cílem je nalezení posloupnosti operací s nejnižší očekávanou cenou nebo dobou opravy. Studujeme několik variant tohoto problému známých z literatury. Zabýváme se výpočetní složitostí, algoritmy a vztahem k teorii rozvrhů. The subject of the thesis belongs to the field of operations management. We deal with sequencing problems arising when there are multiple repair operations available to fix a broken man-made system and the true cause of the system failure is uncertain. It is assumed that the system is formally described by a probabilistic model, and it is to be repaired by a sequence of troubleshooting operations designed to identify the cause of the malfunction and fix the system. The challenge is to find a course of repair which has minimal expected cost. We study several variants of the problem proposed in the literature. We analyze computational complexity of those variants, apply integer linear programming to one variant of the problem, and examine the relation to machine scheduling. Keywords: technická diagnostika; operační management; výpočetní složitost; rozvrhování; scheduling; computational complexity; troubleshooting; operations management Available in digital repository of the Library of University of Economics.
On sequencing problems in the management of troubleshooting operations

Jedním z témat operačního managementu je udržení provozuschopnosti produkčních systémů a rychlé obnovení provozu v případě poruchy. V předkládané práci se zabýváme problémem optimálního seřazení ...

Lín, Václav; Vomlel, Jiří; Jiroušek, Radim; Kouba, Zdeněk; Ottosen, Thorsten Jorgen
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases