Number of found documents: 1562
Published from to

The Problem of Free Riding in NATO in the period of 2006 – 2016 and its implications for fiscal policy
Richterová, Jitka; Maule, Petr; Klement, Josef
2017 - English
Cílem této práce je identifikovat a popsat problém černého pasažéra v Severoatlantické alianci na základě kritéria výdajů na obranu. Práce k dosažení cíle používá ekonometrické nástroje a analyzuje širokou škálu dostupných dat. Pomocí spearmanova korelačního testu sleduje tato práce srovnání jednotlivých států Aliance a prokazuje významnou pozitivní závislost mezi velikostí HDP (a alternativně HND) státu a břemenem nákladů jednotlivých členů Aliance. Vysvětlující proměnné zahrnují zejména HDP, HND, výdaje na obranu jako podíl HDP, meziroční změny výdajů na obranu v období 2006 až 2016 a další. Mezi hlavní závěry práce patří argumenty podporující tvrzení, že v Alianci je významá úroveň černého pasažérství a větší členksé státy skutečně nesou disproporciálně větší břemeno nákladů. Dále, vzhledem k výsledkům analýzy srovnání zemí, tato práce označuje devatenáct členských států za černé pasažéry. Po prozkumání a zanalyzování problému černého pasažéra v NATO tato práce také obsahuje interpretace výsledků, důsledky a doporučení pro fiskální politiku. The purpose of this thesis is to examine the problem of free riding in NATO with regards to fulfilling the criteria of defence expenditures as well as econometric analysis and interpretation of the defence expenditures of the member states in the period of 2006 to 2016. Using spearman correlation test, this thesis finds a significant positive correlation between GDP of member states and their defence expenditures. Explanatory variables include main economic indicators such as GDP, GNI, share of GDP devoted to defence expenditures, average annual change in defence expenditures, etc. Main findings include the conclusion that there is a significant level of free riding in the North Atlantic Treaty Organisation and that larger member states indeed bear the larger burden. Furthermore, based on having lower average defence expenditures than NATO in the examined period, the thesis labels nineteen of the member states as free riding, given that their defence expenditures are below the NATO average. After examining and analysing free riding in NATO the thesis also highlights the implications and recommendations for fiscal policy. Keywords: černý pasažér; NATO; výdaje na obranu; Defence Expenditures; Burden Sharing; Free Riding; NATO Available in digital repository of the Library of University of Economics.
The Problem of Free Riding in NATO in the period of 2006 – 2016 and its implications for fiscal policy

Cílem této práce je identifikovat a popsat problém černého pasažéra v Severoatlantické alianci na základě kritéria výdajů na obranu. Práce k dosažení cíle používá ekonometrické nástroje a analyzuje ...

Richterová, Jitka; Maule, Petr; Klement, Josef
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Diversity Management in Multicultural Environment
Czapran, Tomasz Bronislaw; Dvořáková, Zuzana; Kleibl, Jiří; Vochozka, Marek
2017 - English
Tato práce se zabývá managementem diverzity a je primárně zaměřena na aplikaci diverzity managementu v kontextu multinacionálních IT společností a identifikaci současných přístupů k problematice diverzity v multinacionálních podnicích. Primárním cílem práce je vytvoření grafického modelu diverzity managementu pro multikulturní organizace podnikající v odvětví informačních technologií. Sekundárním cílem je prostřednictvím rešerše odborné literatury identifikovat současné přístupy k diverzity managementu a objasnit jeho přínosy. Dalším sekundárním cílem je identifikovat specifika využití diverzity managementu v IT globálních společnostech, které se vyznačují multikulturním pracovním prostředím. Problematika je prozkoumána a rozebrána jak z teoretického, tak i z praktického hlediska. Z tohoto důvodu je práce rozčleněna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje pojmu diverzita, kategorie diverzity, management diverzity, nástroje managementu diverzity, rovné příležitosti na pracovišti, modely a koncepce diverzity. Tato část práce je sestavena nejen z poznatků z odborné literatury, ale také z poznatků z impaktovaných a recenzovaných časopisů a článků. V praktické části je realizován kvantitativní a kvalitativní výzkum mezi zaměstnanci čtrnácti vybraných podniků. Organizace v různé míře uplatňují management diverzity. Kvalitativní výzkum má podobu hloubkových rozhovorů se zaměstnanci, kteří odpovídají za management diverzity v daných organizacích. Na základě tohoto kvalitativního výzkumu jsou sestavené hypotézy. Uvedené hypotézy následně ověřuje kvantitativní výzkum realizovaný mezi zaměstnanci vybraných podniků. Výstupem celé práce je potom tvorba modelu řízení diverzity. Praktická část má tak empirickou povahu, kdy zjišťuje konkrétní úroveň uplatnění diverzity managementu v IT organizacích s multikulturním prostředím. Toto zjišťování probíhá s využitím kvantitativního i kvalitativního sběru dat. The dissertation thesis deals with the issues of diversity management in multicultural environment. The primary objective of the thesis is to create a graphical model of diversity management for multicultural organisations operating in the field of information technology. The secondary objective is to identify, through expert literature research, the current approaches to diversity management and to clarify its benefits. The theme is examined and discussed from theoretical as well as practical point of view. The theoretical part deals with the scope, categories, instruments, models and concepts of diversity, as well as diversity management with equal opportunities in the workplace. This section was created not only on the basis of expert literature, but also on the basis of inputs found in impacted and reviewed journals and articles. The practical part presents the quantitative and qualitative research carried out among managers in 14 selected enterprises applying diversity management in varying degrees. Based on this qualitative research hypotheses are formed. These hypotheses are subsequently verified by the quantitative research conducted among managers of selected companies. The practical part has empirical character, as it investigates a specific level of application of diversity management in selected IT organisations with multicultural environment. This investigation is carried out using quantitative and qualitative data collection. Keywords: Management diverzity; Kulturní rozmanitost; Nástroje managementu diverzity; Modely a koncepce diverzity; Kategorie diverzity; Employee motivation; Categories of Diversity; Diversity management; Diversity; Diversity Model Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Diversity Management in Multicultural Environment

Tato práce se zabývá managementem diverzity a je primárně zaměřena na aplikaci diverzity managementu v kontextu multinacionálních IT společností a identifikaci současných přístupů k problematice ...

Czapran, Tomasz Bronislaw; Dvořáková, Zuzana; Kleibl, Jiří; Vochozka, Marek
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Test Governance Framework for Contracted IS Development: Software Management Processes in Social Context
Doležel, Michal; Buchalcevová, Alena; Molnár, Zdeněk; O Connor, Rory; Bureš, Miroslav
2017 - English
[Kontext] Vývoj informačních systémů realizovaný formou outsourcingu tvoří ve středních a velkých firmách, jejichž hlavním předmětem podnikání nejsou IT technologie, významnou a často užívanou strategii dodávky. Testovací aktivity jsou v takovém případě často prováděny dodavatelskou stranou a skryty před průběžnou kontrolou ze strany odběratele, který se k vyvinutému softwarovému systému dostane typicky až při jeho předávce. Takový přístup je spojen s nebezpečím, že testovací aktivity budou dodavatelem během fáze vývoje prováděny pouze zběžně a nedisciplinovaně. Riziko nekvalitní dodávky je tak de-facto přenášeno na odběratele, který negativní důsledky (např. nežádoucí posun termínů, zvýšené úsilí vlastních pracovníků) nejednou pociťuje během uživatelských akceptačních testů (UAT). [Cíl] Hlavním cílem této disertační práce je navrhnout a ověřit manažerský rámec pro dohled a správu (angl. governance) testovacích činností vykonávaných dodavatelem (Test Governance Framework). Tento rámec byl navržen pro potřeby odběratele a akcentuje tak priority výkonu kontroly z jeho strany. Rámec byl evaluován v projektovém kontextu tří projektů dodávky informačních systémů formou outsourcingu. [Metoda] Výzkum je teoreticky ukotven v teorii kontroly mající původ v organizačních disciplínách. K návrhu manažerského rámce byly využity principy návrhového výzkumu (angl. design science). Pro evaluaci rámce byly využity principy etnograficky orientovaného akčního výzkumu. Forma evaluace akcentuje společenskovědní rozměr problematiky. Konkrétně jsou zkoumány koncepty důvěry, kontroly a moci, a to nahlížením z interpretativní epistemologické pozice. [Výsledky] Navržený rámec byl úspěšně nasazen v jednom ze zkoumaných projektů. Ve zbývajících dvou projektech se jeho implementace setkala s obtížemi, které jsou detailně analyzovány. Výsledná interpretace zdůrazňuje, že obtíže byly způsobeny odlišnými sociálními kontexty zkoumaných projektů, konkrétně různící se dynamikou zmiňovaných faktorů důvěry, kontroly a moci. [Závěr] Původními vědeckými přínosy této disertační práce jsou (1) navržený manažerský rámec zdůrazňující omezení předchozího stavu poznání problematiky kontroly v oblasti outsourcingu testovacích činností; (2) evaluace rámce a analýza klíčových faktorů úspěšnosti (resp. komplikací) nasazení; (3) návrh původního metodologického přístupu kombinujícího návrhový výzkum s výzkumem etnografickým. [Context] Outsourced information systems development (ISD) represents an important and widely used software delivery strategy for mid-size and large non-IT companies. In such companies, testing activities are conducted by a contracted party, and are hidden from continuous checks on the part of the client, who is typically only provided with insight during the system hand-over. Such an approach is risky; the testing activities might be executed in a loose and sloppy manner by the contractor. Consequently, the risk of unsatisfactory quality may be shifted de-facto to the client, who will bear any negative consequences (e.g., project delays, increased effort) during user acceptance testing (UAT). [Objective] The main objective of this doctoral dissertation is to design and evaluate a management artefact - Test Governance Framework (TeGoF) - that can be used by the client company; the framework thus focuses on client's perspective on exercising control. To this end, the artefact is evaluated in the context of three outsourced ISD projects. [Method] The research is grounded in control theory, which originates in organizational studies. The principles of design science were applied in the development of the TeGoF, and the principles of ethnographically informed action research were used to evaluate the management artefact. This form of evaluation underscores the social dimension of the problem. In particular, the concepts of trust, control, and power are examined using an interpretive epistemological position. [Results] Of a total of three projects, the TeGoF was applied successfully in only one case. A detailed analysis describes the factors contributing to the difficulties implementing the TeGoF principles in the two remaining projects. The resulting interpretation stresses the fact that such difficulties were caused by differences among the contexts in which the evaluation took place. Specifically, there were varying dynamics of the abovementioned factors of trust, control, and power. [Conclusion] The contribution of this doctoral dissertation consists in (1) the development of the TeGoF as a tool that pinpoints significant limitations in the current research related to control issues in the domain of outsourced ISD; (2) the evaluation of the TeGoF and analysis of the key success factors; and (3) a proposal of a novel methodological approach combining design science research with ethnographically informed action research. Keywords: návrhový výzkum; etnografie; kultura; outsourcing; proces testování; řízení softwarového vývoje; teorie kontroly; testování softwaru; ethnography; software testing; culture; design science; software engineering management; control theory; outsourcing; test process Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Test Governance Framework for Contracted IS Development: Software Management Processes in Social Context

[Kontext] Vývoj informačních systémů realizovaný formou outsourcingu tvoří ve středních a velkých firmách, jejichž hlavním předmětem podnikání nejsou IT technologie, významnou a často užívanou ...

Doležel, Michal; Buchalcevová, Alena; Molnár, Zdeněk; O Connor, Rory; Bureš, Miroslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Interface-Based Software Development
Rais, Aziz; Pecinovský, Rudolf; Lacko, Branislav; Merunka, Vojtěch
2017 - English
Přesto, že existuje mnoho metodik vývoje softwaru a řízení IT projektů, výzkumy a praxe ukazují, že projekty vývoje softwaru stále selhávají a kvalita softwarových produktů často nesplňuje očekávání zákazníků. Faktorů selhání IT projektů vývoje softwaru je mnoho, avšak některé faktory ovlivňují nebo vytváří další. Jedním z cílů této práce je právě hledání a analýza zásadních faktorů čerpající z výzkumů vycházejících z rozsáhlých dat o různých IT projektech. Některé faktory jako např. velikost projektu nebo dislokace jednotlivých projektových týmů (distribuovaný vývoj, využití outsourcingu, atd.) zvyšují sice složitost řízení IT projektu, ale přestože nejde o faktory nejdůležitější, jsou důležitou motivací této práce. Hlavním cílem této dizertační práce je věnovat se identifikovaným zásadním faktorům selhávání projektů vývoje softwaru. Na základě této analýzy je v práci vyvinuta Metodika vývoje softwaru založená na rozhraních (Interface based software development methodology). Aplikace této metodiky přináší zlepšení sběru požadavků na software a jejich popis objektově orientovaným způsobem pomocí rozhraní. Metodika umožňuje lépe řídit vývoj softwaru pro servisně orientovanou architekturu (SOA) a komponentově založený vývoj (CBD). Aplikace metodiky zvyšuje a zlepšuje testovatelnost a udržovatelnost softwaru. Dalším efektem navržené metodiky je usnadnění paralelní realizace jednotlivých procesů vývoje softwaru. Even though there are many software development and project management methodologies available, research and practice both show that IT software development projects still fail, and that the quality of software products does not always meet customers' expectations. There might be multiple causes for such failures, but some of these reasons can be seen to influence or create others. Therefore, the larger the project is, the higher its risk of failure, especially if the teams involved work remotely (distributed and outsourced). This increase in project complexity is considered the motivation for this paper. Similarly, there are other factors that can result in a project's failure and customers' dissatisfaction regarding software quality. All such factors identified by research conducted by organizations specializing in this area are analyzed in order to identify a common root of IT project failures. Once the root causes of these failures have been identified and analyzed, the goal of the Interface based software development methodology is to solve them. The solution offered by an Interface based software development methodology is to improve understanding of software requirements and to describe these requirements with interfaces in an object-oriented way. Interface based software development will support and drive development towards service-oriented architecture (SOA) and component-based development (CBD). The goal of interface based software development is to increase software testability and maintainability and to make it more easily feasible to execute various software development processes in parallel. Keywords: model driven architecture (MDA); object-oriented analysis (OOA); object-oriented design (OOD); service-oriented architecture (SOA); component based development (CBD); interface based software development (IBSD); model driven architecture (MDA); object-oriented analysis (OOA); object-oriented design (OOD); interface based software development (IBSD); service-oriented architecture (SOA); component based development (CBD) Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Interface-Based Software Development

Přesto, že existuje mnoho metodik vývoje softwaru a řízení IT projektů, výzkumy a praxe ukazují, že projekty vývoje softwaru stále selhávají a kvalita softwarových produktů často nesplňuje očekávání ...

Rais, Aziz; Pecinovský, Rudolf; Lacko, Branislav; Merunka, Vojtěch
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

An Impact of EMIR on EU Financial Markets
Finkelshtein, Ekaterina; Teplý, Petr; Husták, Zdeněk
2017 - English
Dne 4 července 2012 byla přijata regulace OTC Derivátu - European Market Infrastructure Regulation (známa jako "EMIR"), která přišla v platnost 16 srpna 2012. Regulace požaduje, aby standardní derivátové kontrakty byli "clearingovany" přes ústřední protistrany (CCPs) stejně jako hranice pro "neclearingované" obchody a ustanovuje striktní organizační a obezřetné obchodnořídící požadavky pro CCPs. Regulace taky zabezpečuje, aby informace o všech Evropských derivátových transakcích byli reportovány na uložiště obchodných údajů a byli dostupné pro dozorní orgány včetně European Securities and Markets Authority (ESMA), aby zodpovědným osobám dali jasný pohled toho co se děje na trzích. Cílem téhle bakalářské práce je vykonat komplexní analýzu dopadu EMIR. První část je zaměřena na empirický výzkum regulace. V druhé časti jsou prezentovány výsledky datové analýzy z kvantitativního i kvalitativního pohledu. On 4 July 2012, the Regulation on OTC Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories (known as "EMIR") - European Market Infrastructure Regulation) was adopted and entered into force on 16 August 2012. The Regulation requires standard derivative contracts to be cleared through Central Counterparties (CCPs) as well as margins for uncleared trades and establishes stringent organizational, business conduct and prudential requirements for these CCPs. The regulation also ensures that information on all European derivative transactions will be reported to trade repositories and be accessible to supervisory authorities, including the European Securities and Markets Authority (ESMA), to give policy makers and supervisors a clear overview of what is going on in the markets. The aim of this bachelor thesis is to perform a complex analysis of the impact of EMIR. The first part focuses on empirical research of the regulation. In the second part results of a data analysis from both quantitative and qualitative approach are presented. Keywords: OTC deriváty; EMIR; ústřední protistrany; registry obchodních údajů; povinnost clearingu; oznamovací povinnost; techniky zmírňování rizika; OTC derivatives; EMIR; central counterparties; trade repositories; clearing obligation; reporting obligation; risk mitigation standards Available in digital repository of the Library of University of Economics.
An Impact of EMIR on EU Financial Markets

Dne 4 července 2012 byla přijata regulace OTC Derivátu - European Market Infrastructure Regulation (známa jako "EMIR"), která přišla v platnost 16 srpna 2012. Regulace požaduje, aby standardní ...

Finkelshtein, Ekaterina; Teplý, Petr; Husták, Zdeněk
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analysis of p2p platform lending
Rolák, Martin; Radová, Jarmila; Rajl, Jiří
2017 - English
Předmětem diplomové práce je popsat vývoj p2p platforem v USA, které zprostředkovávají p2p půjčky. Nejprve jsou porovnány obchodní modely obchodních bank a platforem. Dále jsou diskutovány jejich role v současném monetárním systému. Druhá část práce analyzuje trh p2p půjček, jeho rozmach a trendy. Třetí část srovnává výnosy p2p půjček s tradičními aktivy jako jsou akcie, dluhopisy či komodity v období 2011-2016. Poslední část práce se zabývá analýzou dat p2p půjček, které jsou zveřejněny platformou Lending Club. The subject of this thesis is to map the development of p2p lending in the US. Firstly, we compare the different business models and roles in the current monetary system of commercial banks and p2p platform lenders. The structure as well as trends of p2p lending industry are described. The returns of p2p loans are compared with traditional assets such as bonds, stocks and commodities in the 2011-2016 period. The last part of the thesis examines the loanbook of the most prominent p2p platform lender, Lending Club. Keywords: p2p půjčky; Lending Club; platforma; p2p lending; platform; Lending Club Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analysis of p2p platform lending

Předmětem diplomové práce je popsat vývoj p2p platforem v USA, které zprostředkovávají p2p půjčky. Nejprve jsou porovnány obchodní modely obchodních bank a platforem. Dále jsou diskutovány jejich role ...

Rolák, Martin; Radová, Jarmila; Rajl, Jiří
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Cost Planning in IBM Cognos TM1
Lukin, Anton; Pour, Jan; Kaleta, Adam
2017 - English
Práce je zaměřena na analytické metody finančního plánování a plánování nákladů pro firmy, a realizace těchto principu pomoci nástrojů IBM Cognos TM1. Hlavní cíl práce je vytvoření řešení pro nákladové plánování pomoci IBM Cognos TM1. Průběžně cíle jsou: vysvětlení hlavních principů finančního a nákladového plánování a úvod do IBM Cognos TM1. Práce zaměřena na hlavní principy finančního a nákladového plánování jako celku, na základy IBM Cognos TM1 a na její komponenty. Takže bude ukázáno, jak IBM Cognos TM1 může být využít pro plánování nákladů. The thesis is oriented on the analysis methods of financial planning and cost planning, particularly for companies, and on the realization of the principles and techniques used with IBM Cognos TM1. The main result of this work is the customized solution for cost planning brought by IBM Cognos TM1. The particular result is the description of the main principles of financial and cost planning, explain their parts and introduce to IBM Cognos TM1. The thesis is focused on the basics of IBM Cognos TM1, its main components and advanced use cases. Also, it shows how IBM Cognos TM1 can be used for implementing real custom work-flow process for cost planning. Keywords: work-flow; TM1; IBM Cognos TM1; Finanční plánování; Plánování nakladu; work-flow; TM1; Financial planning; Cost planning; IBM Cognos TM1 Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Cost Planning in IBM Cognos TM1

Práce je zaměřena na analytické metody finančního plánování a plánování nákladů pro firmy, a realizace těchto principu pomoci nástrojů IBM Cognos TM1. Hlavní cíl práce je vytvoření řešení pro ...

Lukin, Anton; Pour, Jan; Kaleta, Adam
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Algorithmic Trading of Pairs
Razumňak, Michal; Stádník, Bohumil; Fučík, Vojtěch
2017 - English
Párové obchodování je velmi dobře známou obchodní strategií založenou na statistické arbitráži. Tato strategie využívá krátkodobé odchýlení střední hodnoty poměru cen dvou vysoce korelovaných akcií ze stejného sektoru jako příležitost k otevření pozice. Následně očekává, že až se poměr cen vrátí ke své původní střední hodnotě, dojde k uzavření pozice. Jedná se o strategii využívanou již mnoho let a cílem této práce bylo otestovat, zda tato strategie dokáže být profitabilní i v aktuálních tržních podmínkách. Byly využity data počínající rokem 2010 až do dubna 2017 na všech akciích, které jsou obsaženy v indexu S&P 500. Nakonec bylo na základě historických dat potvrzeno, že oproti náhodně obchodujícímu agentovi dokázala strategie párového obchodování vygenerovat profit 25x vyšší. Tudíž lze stále považovat párové obchodování za profitabilní strategii. Pair trading is a well-known strategy based on statistical arbitrage. This strategy uses a short-term deviation from the mean value of the price ratio of two highly correlated stocks from the same sector as the opportunity to open a position. When ratio returns to its mean value again, the position closes. This strategy has been used for many years and the main outcome of this thesis was to test whether this strategy can be profitable even in current market conditions. For that purpose, data ranging from 2010 to April 2017 on all stocks included in the S&P 500 index were used. It was subsequently found that a pair trading strategy generated 25x higher absolute profit in comparison to random agent. Thus, it can still be considered as a profitable strategy. Keywords: back-testing; kvantitativní obchodování; algoritmické obchodování; párové obchodování; back-testing; algorithmic trading; pair trading; quantitative trading Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Algorithmic Trading of Pairs

Párové obchodování je velmi dobře známou obchodní strategií založenou na statistické arbitráži. Tato strategie využívá krátkodobé odchýlení střední hodnoty poměru cen dvou vysoce korelovaných akcií ze ...

Razumňak, Michal; Stádník, Bohumil; Fučík, Vojtěch
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Correlation Analysis of Stock Indices Using Empirical Mode Decomposition
Ulyanin, Alexey; Černý, Michal; Formánek, Tomáš
2017 - English
Tato práce se zabývá analýzou korelačních vztahů mezi finančními časovými řadami ve formě akciových indexů geograficky oddělených ekonomik. Napříč analýzou jsou použity cenové indexy za období od 01.05.1998 až 20.04.2017. První část je věnována popisu samotných dat, včetně jejich grafické prezentace. Ve druhé části je blíže popisována metodologie, včetně popisu algoritmu "Empirical Mode Decomposition" (EMD), pomocí kterého je prováděn rozklad základní časové řady na několik na sobě nezávislých časových řad pro další analýzu. EMD algoritmus je zajímavou metodou analýzy signalů, která umožňuje nový pohled na analýzu finančních časových řad. Tato práce navazuje na práci Guhathakurta et al. (2008) a rozšiřuje počet indexů a časový horizont. Také je rozšířena o korelační analýzu časových řad. Cílem této práce je, pomocí metodologie popsané v Guhathakurta et al. (2008) a korelační analýzy, určit zda jsou indexy geograficky oddělených ekonomik na sobě závislé, či nikoli. This thesis studies dependence of ?nancial time series, represented by stock indices of geographically separated economics. Daily prices of selected stock indices from 01.05.1988 to 20.04.2017 are used for the analysis. In the fi?rst section the dataset is described. The second section goes through methodology for the analysis, including empirical mode decomposition (EMD) algorithm, with the help of which the initial time series can be transformed into a few time series, that are mostly independent on each other, for further analysis (for example, correlation analysis). EMD is an interesting method of signal processing, which may help to look at the time series analysis from a different perspective. The thesis should extend the work of Guhathakurta et al. (2008) and extend the time scale and number of indices. Correlation analysis is also performed on the initial time series and the transformed ones. The aim of this thesis is to prove, whether stock indices of geographically separated economics have similarities in their behavior and test whether they are dependent on each other, by using methods from Guhathakurta et al. (2008) extended by correlation analysis. Keywords: finanční časové řady; korelační analýza; empirical mode decomposition; EMD; financial time series; correlation analysis; empirical mode decomposition; EMD Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Correlation Analysis of Stock Indices Using Empirical Mode Decomposition

Tato práce se zabývá analýzou korelačních vztahů mezi finančními časovými řadami ve formě akciových indexů geograficky oddělených ekonomik. Napříč analýzou jsou použity cenové indexy za období od ...

Ulyanin, Alexey; Černý, Michal; Formánek, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Downloading contracts from register of contracts
Kříha, Jakub; Bruckner, Tomáš; Šperková, Lucie
2017 - English
Tématem této bakalářské práce je vývoj skriptu pro stahování a filtrování záznamů z veřejného registru smluv Ministerstva vnitra České republiky. Tato práce vznikla v rámci tvorby projektu ceníku ICT prací pro státní instituce. Mezi cíle mé práce patří představení projektu ceníku, návrh fungování stahovacího skriptu, vytvoření skriptu, popsání navazujících postupů zpracování dat, vyzkoušení skriptu ve dvou různých programovacích jazycích a nasazení skriptu v ostrém provozu. Má práce přispívá k řešení projektu ceníku ICT prací, který je důležitý například pro hodnocení nabídek veřejných zakázek. The topic of this bachelor's thesis is development of a script for downloading and filtering entries from public registry of contracts of Ministry of the interior of the Czech Republic. This thesis is part of a project to create price-list of ICT work for state institutions. The goals of this thesis include introduction of the price-list project, draft of download script's functionality, description of follow-up data processing, trying out two different programming languages of the script and final deployment of chosen script in production. My thesis contributes to creation of price-list of ICT work, which is important for evaluating offers in open tenders. Keywords: Linux; Mono; Node.js; Docker; Otevřená data; Linux; Docker; Mono; Node.js; Open data Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Downloading contracts from register of contracts

Tématem této bakalářské práce je vývoj skriptu pro stahování a filtrování záznamů z veřejného registru smluv Ministerstva vnitra České republiky. Tato práce vznikla v rámci tvorby projektu ceníku ICT ...

Kříha, Jakub; Bruckner, Tomáš; Šperková, Lucie
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases