Number of found documents: 7
Published from to

Auswirkungen einer Einführung von Smart Metering auf die Unternehmensführung mittelgroßer Energieversorgungsunternehmen
Selmke, Pierre; Heřman, Jan; Neumaierová, Inka; Markovič, Peter
2014 - German
Zvyšování efektivity (konečného) využití energie a z toho vyplývající úsporu energie vyžaduje v Evropské unii (EU) zákon. To mění zásadně energetické hospodářství EU. Odpovídající směrnice 2006/32/ES vyžaduje úpravu odečtu energií a, pokud je to technicky proveditelné a finančně opodstatněné, také zavedení nových měřících technologií (= Smart Meter). Tyto požadavky jsou v jednotlivých zemích EU implementovány různě: Instalace inteligentních měřičů (Smart Meter) je téměř plně realizována (např. Itálie), zavedení je plánováno (např. Německo) nebo se od zavedení zcela upouští (např. Česká republika). Vzhledem k tomu, že jsou téměř celý hodnotový řetězec, organizační struktury a funkční oblasti středně velké energetické společnosti zavedením inteligentního měření výrazně ovlivněny, je důležité s tím spojené požadavky včas zohlednit. V této práci jsou analyzovány důsledky zavedení inteligentního měření (Smart Metering) na řízení podniku. Přitom bylo postupováno deduktivně. Na základě průřezové studie provedené dvakrát jednorázovým sběrem dat byly shrnuty dopady zavedení inteligentního měření (Smart Metering). Byli dotazování odborníci a jejich výpovědi byly kvalitativně vyhodnoceny. Následovalo písemné dotazovaní pomocí (online) dotazníků, které bylo vyhodnoceno kvalitativně. Přitom byly sledovány institucionální, funkční a na aktivity orientované perspektivy stejně jako normativní, strategické a operativní aspetky vedení podniku. Vyhodnocení průzkumu umožňuje lépe shrnout a analyzovat účinky zavedení inteligetního měření (Smart Metering). Z analýzy rozsahu připravovaných změn u energetických společností je zřejmé, že zavedení inteligentního měření (Smart Metering) představuje pro středně velké dodavatele energie zásadní změnu. Výsledky písemného dotazníku ukazují, že většina manažerů neuznává potřebu změny, a proto ji nemůže provést. Tyto deficity řízení ohrožují existenci podniku. Musí být včas vyřešeny zavedením a důsledným provedením změny. Effizienzsteigerungen der (End-)Energienutzung und Energieeinsparungen sind in der Europäischen Union (EU) vorgeschrieben. Dies wird die Energiewirtschaft der EU grund- legend ändern. In der verantwortlichen Richtlinie 2006/32/EG werden Anpassungen der Energieabrechnungen und, soweit technisch machbar und finanziell vertretbar, auch die Einführung neuer Zählertechnologien (= Smart Meter) gefordert. Diese Anforderungen werden in der EU unterschiedlich umgesetzt: Smart Meter wurden bspw. fast vollständig eingeführt (z. B.: Italien), die Einführung geplant (z. B.: Deutschland) oder davon gänzlich abgesehen (z. B.: Tschechische Republik). Nahezu alle Wertschöpfungsstufen, Organi- sationsstrukturen sowie Funktionsbereiche eines mittelgroßen Energieversorgungsunter- nehmens (EVU) sind erheblich von der Smart-Metering-Einführung betroffen. Wichtig ist, die damit verbundenen Anforderungen früh zu beachten. In dieser Arbeit wurden die Auswirkungen der Smart-Metering-Einführung auf die Unternehmensführung ana- lysiert. Dabei wurde deduktiv vorgegangen. Anhand einer Querschnittstudie mit zwei einmaligen Datenerhebungen wurden die Effekte einer Smart-Metering-Einführung erfasst. Experten wurden interviewt und ihre Aussagen qualitativ ausgewertet. Eine schriftliche Befragung über Online-Fragebögen schloss sich an, die quantitativ ausgewertet wurde. Dabei wurden die institutionelle, funktionale und aktivitätsorientierte Perspektive sowie normative, strategische und operative Aspekte der Unternehmensführung betrachtet. Die Auswertung der Befragung ermöglicht es, die Wirkungen der Smart-Metering-Einführung zu erfassen und zu analysieren. Die Analyse des Ausmaßes der anstehenden Veränderun- gen verdeutlicht, dass die Smart-Metering-Einführung einen fundamentalen Wandel für mittelgroße EVU darstellt. Die schriftliche Befragung zeigt, dass die meisten Manager den Wandlungsbedarf nicht erkennen und somit auch nicht einleiten (können). Diese Managementdfizite bedrohen die Unternehmensexistenz vom EVU. Sie müssen durch Einleiten und konsequente Führung des Wandels rechtzeitig aufgelöst werden. In the European Union (EU), increasing final energy efficiency, so as to save energy, has become mandatory. This obligation will fundamentally alter the EU energy sector. The relevant EU directive, 2006/32/EG, requires that adjustments be made to energy billing and, where technically feasible, that new metering technologies (i.e. smart metering) be introduced. Individual EU countries are implementing these requirements in different ways: Smart metering is either being nearly fully implemented (e.g. in Italy), is being planned (e.g. in Germany), or completely disregarded (e.g. in the Czech Republic). Since the introduction of smart metering affects virtually all value-added steps, organisational structures and areas of operation in medium-sized energy providers, these providers must take the relevant requirements into account at as early a stage as possible. The present thesis analyses the effects of the introduction of smart metering on the business management of such companies. A deductive method was chosen and the effects of intro- ducing smart metering were assessed through a cross-sectional study of two separate data collections. Experts were interviewed and their statements were qualitatively evaluated. A written survey followed via online questionnaires, the results of which were quantitatively evaluated. Institutional, functional and activity-based perspectives were considered as well as normative, strategic and operative aspects of business management. The evaluation of the survey enabled a better assessment and analysis of the introduction of smart metering. An analysis of the scope of the upcoming alterations within energy providers illustrates just how fundamental a change this will bring to medium-sized energy providers. However, the outcome of the written survey shows that most executives do not recognise this need for change and therefore are unable to initiate it. These management deficiencies threaten the very existence of these companies and must be resolved through the timely initiation of consistent change management. Keywords: Smart Energy; Smart Metering (inteligentní měření); Smart Meter; dodavatel energie; řízení podniku; řízení změn; evropský trh s energiemi; energy providers; smart energy; change management; business management; smart meter; European energy market; smart metering Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Auswirkungen einer Einführung von Smart Metering auf die Unternehmensführung mittelgroßer Energieversorgungsunternehmen

Zvyšování efektivity (konečného) využití energie a z toho vyplývající úsporu energie vyžaduje v Evropské unii (EU) zákon. To mění zásadně energetické hospodářství EU. Odpovídající směrnice 2006/32/ES ...

Selmke, Pierre; Heřman, Jan; Neumaierová, Inka; Markovič, Peter
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014

Innovationskultur in kleinen und mittleren Unternehmen. (Innovation culture in small and medium-sized enterprises)
Ulsamer, Frank; Nový, Ivan; Hnilica, Jiří; Kučera, Jan; Voit, Eugen
2012 - German
Předložená práce zprostředkovala vhled do kultury organizace a do inovativního chování malých a středních firem (MSF) v počáteční fázi inovačního procesu. Použitá metoda "Typologie firemní kultury" atestovala u zkoumaných MSF projevenou rodinnou kulturu a v sídle firmy dodatečně ještě inovační kulturu. Na základě použití badatelské metody "Grounded Theory" byla vyvinuta pro MSF teorie s názvem "Kultivace inovace", která se skládá ze tří procesních kroků. První procesní krok "Představení způsobu myšlení (Mindset)" určuje a zakotvuje žádané kulturní hodnoty. Druhý procesní krok "Organizovat inovaci" určuje organizační zodpovědnosti. Nakonec třetí procesní krok s názvem "Struktura innovace" dodává různé známé měké faktory pro zlepšení inovační kultury. Die vorliegende Arbeit vermittelte einen Einblick in die Organisationskultur und in das innovative Verhalten von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der Frühphase des Innovationsprozesses. Die Methode "Typologie der Unternehmenskultur" attestierte den untersuchten KMU eine ausgeprägte Familienkultur und zusätzlich am Unternehmenshauptsitz eine Innovationskultur. Unter Anwendung der Forschungsmethode Grounded Theory wurde für KMU eine Theorie mit der Bezeichnung "Innovation kultivieren" entwickelt, die sich aus drei Prozessabschnitten aufbaut. Der erste Prozessabschnitt "Mindset geben" prägt und verankert die gewünschten Kulturwerte. Der zweite Prozessabschnitt "Innovation organisieren" bestimmt die organisatorischen Verantwortlichkeiten. Und schliesslich liefert der dritte Prozessabschnitt "Innovation strukturieren" diverse flankierende weiche Faktoren zur Verbesserung der Innovationskultur. The present dissertation provided an insight of the organizational culture and the innovative behavior of small and medium-sized enterprises (SME) in the early stages of the innovation process. The method Culture Types of Organizations certified that the investigated SMEs possessed a distinctive family culture, and in addition an innovation cul-ture at the company headquarters. By using the social research method Grounded Theory the so called theory "Innovation kultivieren" was developed. This theory consists of three process stages. The first process stage "Mindset geben" is about defining and anchoring new innovative company's values. The second process stage "Innovation organisieren" defines the organizational responsibilities and last but not least, the third process stage "Innovation strukturieren" delivers various accompanying soft skill factors to improve the innovation culture of companies. Keywords: Inovační kultura; Grounded Theory; Typologie firemní kultury; Malé a středně velké firmy (MSF); Innovation culture; Cultural Types of Organizations; Grounded Theory; Small and medium-sized enterprises (SME) Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Innovationskultur in kleinen und mittleren Unternehmen. (Innovation culture in small and medium-sized enterprises)

Předložená práce zprostředkovala vhled do kultury organizace a do inovativního chování malých a středních firem (MSF) v počáteční fázi inovačního procesu. Použitá metoda "Typologie firemní kultury" ...

Ulsamer, Frank; Nový, Ivan; Hnilica, Jiří; Kučera, Jan; Voit, Eugen
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012

GESTALTUNG DER WELTWEITEN BESCHAFFUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG INTERNATIONALER PRODUKTIONSNETZWERKE: THEORIE, DETERMINANTEN UND ERFOLGSFAKTOREN
Sahin, Turan; Veber, Jaromír; Pichanič, Mikuláš; Tomek, Gustav
2011 - German
Trendy v oblasti globalizace, optimalizace dodavatelských řetězců, využívání subdodavatelských vztahů a koncentrace na jádro kompetencí společnosti vede k rostoucí důležitosti nákupního oddělení a stává se středem pozornosti pro vrcholné vedení společnosti. Vedení se zaměřuje na činnosti nákupu z důvodu změny výdajové struktury, tj. snížení vnitřního hodnotového řetězce a zvýšení nákladů na materiál a pořizovacích nákladů přes 50 %. Základní cíle celosvětového nákupu jsou internalizace, strategické zaměření a snížení vlastních nákladů na provoz. Od nákupu se očekává generování úspor na globální úrovni, určení nejlepších nákupních trhů, nalezení nejlepšího dodavatele a určení celosvětové cenové relace. Mezi cíle studie patří analyzovat konfiguraci celosvětových nákupních organizací, vliv mezinárodní produkční sítě na nákup, výkonností testování mezinárodních subdodavatelských aktivit na globální úrovni a identifikace kritických faktorů k úspěchu a zlepšení kvality a efektivity nákupu. Der zunehmende Trend zur Reduzierung der Wertschöpfungstiefe, das Outsourcing von Wertschöpfungsaktivitäten sowie die Konzentration auf Kernkompetenzen haben die Bedeutung der Beschaffungsfunktion deutlich gesteigert und in den Fokus der Unternehmensführung gerückt.Diese drei Trends haben die Kostenstrukturen im Unternehmen erheblich verschoben und somit den Anteil der Materialkosten über 50 Prozent gesteigert. Die Einkaufsorganisation hat folglich einen immer größeren Einfluss auf die Kostenstrukturen der Unternehmen. Gleichzeitig steigt der Druck auf die Einkaufsorganisation hohe Einsparungen zu realisieren. Dabei sollen die Beschaffungsmärkte weltweit analysiert werden um die "günstigsten" Lieferanten mit den preiswertesten Konditionen und Beschaffungswegen sourcing channels zu identifizieren.Kerninhalte der weltweiten Beschaffung sind demnach Internationalität, strategische Ausrichtung und Kostensenkungshebel.Die Beschaffung entwickelt sich von einer reinen operativen Beschaffungsfunktion zu einer wichtigen strategischen Managementaufgabe mit dem Ziel der Optimierung der Wertschöpfungsketten und der Senkung von Kosten.Damit nimmt die Beschaffung einen immer größeren Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und muss daher in die Unternehmensstrategie eingebunden werden. Increased trends towards globalisation, optimization of the value chain, outsourcing of activities and focus on core competentencies result in increased importance of procurement's role, in that it causes high attention from top management.The focus from top management is based on the change of the cost structure, i.e. lowering internal value chain and an increase of material and purchasing costs above 50 %. The core objectives of the worldwide procurement are internationalization, strategic focus and costs reduction. There are high expectations towards procurement. First, to generate procurement savings on a global scale, to identify the best procurement markets, finding the best supplier and to determine the world class price level. The study has been targeted to analyze the configuration of worldwide procurement organizations and the impact of international production network on procurement. Furthermore, to benchmark international sourcing activities on a global scale, resulting in identification of critical success factors for improving the procurement quality and effectiveness. Keywords: Nákup; Globální zajišťování zdrojů; Produkční síť; Internalizace; Dodavatelský řetězec; procurement; supply chain; internationalization; global sourcing; production network Available in digital repository of the Library of University of Economics.
GESTALTUNG DER WELTWEITEN BESCHAFFUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG INTERNATIONALER PRODUKTIONSNETZWERKE: THEORIE, DETERMINANTEN UND ERFOLGSFAKTOREN

Trendy v oblasti globalizace, optimalizace dodavatelských řetězců, využívání subdodavatelských vztahů a koncentrace na jádro kompetencí společnosti vede k rostoucí důležitosti nákupního oddělení a ...

Sahin, Turan; Veber, Jaromír; Pichanič, Mikuláš; Tomek, Gustav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2011

Gründung der innovativen Firma
Al Abiad, Waleed; Nový, Ivan; Srpová, Jitka; Kieffer, Stefan
2010 - German
Předkládaná práce se zabývá zakládáním podniků s rychlým růstem na základě předpokladu, že k úspěchu nově založeného podniku nevede pouze samotný inovativní produkt, ale kombinace inovativního produktu a inovativního organizačního uspořádání podniku. Nejdříve bylo popsáno pět rozhodujících oblastí nově založeného podniku (vedení, financování, controlling, marketink a personál). V rámci toho bylo stanoveno pět hypotéz, jejichž validita byla zkoumána prostřednictvím empirického výzkumu. Výsledky teoretické části představovaly návrh k inovativnímu strukturování každé z pěti rozhodujících oblastí. Komplementárně složený tým zakládající podnik pro jeho vedení, bootstrapping pro financování, BSC pro controlling, alpha-komunikátoři pro marketing a nakonec kapitálová spoluúčast zaměstnanců pro personální oblast. Poté bylo k výše uvedeným návrhům strukturování provedeno šetření v 10 nově založených podnicích z následujících technologických oblastí: biotechnologie, nanotechnologie, navigační technologie, satelitní komunikace, síťové technologie, lékařská technika, internet, přepravní technologie a softwarový vývoj. Nejdříve proběhlo dotazníkové šetření, poté interview. Výsledky studie ukázaly, že existuje signifikantní závislost mezi úspěchem na straně jedné a organizačním uspořádáním podniku s rychlým růstem na straně druhé. Kromě toho ukázaly, že navrhované postupy, příp. opatření pro uspořádání rozhodujících oblastí na základě výrazně přispívají k úspěchu založeného podniku a k zajištění přežití podniku. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Gründung von Wachstumsunternehmen. Unter der Annahme, dass nicht alleine das innovative Produkt, sondern eine Kompination aus innovativem Produkt und innovativer organisatorischer Gestaltung des neuen Unternehmens zum Erfolg der Gründung führt. Es wurden zunächst die fünf Entscheidungsbereiche eines Gründungsunternehmens (Führung, Finanzierung, Controlling, Marketing und Personal) durchleuchtet. Dabei wurden fünf Hypothesen ermittelt, welche dann mittels einer empirischen Untersuchung auf ihre Validität untersucht wurden. Die Ergebnisse des theoretischen Teils waren jeweils ein Vorschlag zur innovativen Gestaltung eines der fünf Entscheidungsbereiche. Komplementär besetztes Gründerteam für die Führung, Bootstrapping für die Finanzierung, BSC für das Controlling, Alpha-Komunikatoren für das Marketing und schließlich eine Mitarbeiterkapitalbeteiligung für den Bereich Personal. Anschließend wurden 10 Gründungsunternehmen der folgenden Technologiefelder: Biotechnologie, Nanotechnologie, Navigationstechnologie, Satellitenkommunikation, Netzwerksoftware-Technologie, Medizintechnik, Internet, Fördertechnologie und Softwareentwicklung, zu den o.g. Gestaltungsvorschlägen befragt. Zuerst mittels eines Fragebogens und danach in einem Experteninterview. Die Ergebnisse der Studie haben gezeigt, dass eine signifikante Abhängigkeit zwischen dem Erfolg auf der einen Seite und die organisatorische Gestaltung eines Wachstumsunternehmens auf der anderen Seite existiert. Sie haben außerdem gezeigt, dass die vorgeschlagenen Verfahren bzw. Maßnahmen zur Gestaltung der Entscheidungsbereiche aufgrund ihrer besonderen Eignung zum Erfolg der Grundung und Sicherung des Überlebens des Unternehmens beitragen The present Study deals with the establishment of growth companies (Startups) under the assumption, which not only the innovative product leads to the success of the new Company but a Combination of innovative products and innovative organizational design. First the five decision areas of a predecessor company (Leadership (management), financing, controlling, marketing and human resources) were examined, and then five hypotheses identified, which were then analyzed by an empirical study of their validity. The results of the theoretical part are five proposals for the innovative design of the five areas of decision. Complementary occupied founding team for the leadership, bootstrapping for the financing, BSC for controlling, Alpha-communicators to the marketing and finally an employee share ownership for the human resources. Ten founders of the following technology fields: biotechnology, nanotechnology, navigation technology, satellite communications, Network-software-technology, medical technology, internet, technology and funding-Software-development were asked to participate on a questionnaire and then on an expert interview to the above design proposals. The study results have shown that there is a significant correlation between success on one side and the organization of a growth company on the other side. They have also shown that the proposed method and instruments for shaping the decision-making areas because of their particular suitability contributions to the success of the Establishment and ensure the survival of the company. Keywords: Startup; Inovace; Organizace; Organization; Innovation; Startups Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Gründung der innovativen Firma

Předkládaná práce se zabývá zakládáním podniků s rychlým růstem na základě předpokladu, že k úspěchu nově založeného podniku nevede pouze samotný inovativní produkt, ale kombinace inovativního ...

Al Abiad, Waleed; Nový, Ivan; Srpová, Jitka; Kieffer, Stefan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2010

Diversity Management in IT-Projekten
Jeebe, Hans-Jürgen; Nový, Ivan; Voříšek, Jiří; Basl, Josef
2008 - German
The PH.D. thesis deals with the concept of diversity management in the field of IT project management. It is based on the extensive empirical research. The findings and conclusions enable to adapt and implement concrete actions in the organizational context. Disertační práce popisuje koncept diversity managementu v podobě modelu, použitelného pro řízení projektů v oblasti IT. Je opřena o rozsáhlý empirický výzkum a umožňuje na základě aktuálních podmínek firmy formulovat konkrétní opatření. Die Arbeit beschreibt eine Struktur und ein umfassendes Konzept für Diversity Management-Maßnahmen im Sinne eines Maximalansatzes. Je nach Unternehmenssituation und spezifischem Diversity-Badarf können für Unternehmen hieraus individuelle Maßnahmen abgeleitet werden. Keywords: IT projekty; Projekt management; Diversity management; Project management; IT Projects; Diversity management Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Diversity Management in IT-Projekten

The PH.D. thesis deals with the concept of diversity management in the field of IT project management. It is based on the extensive empirical research. The findings and conclusions enable to adapt and ...

Jeebe, Hans-Jürgen; Nový, Ivan; Voříšek, Jiří; Basl, Josef
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008

Interkulturelle Zusammenarbeit in multinationalen Teams
Cramer, Tobias; Nový, Ivan; Kleibl, Jiří; Novák, Ján
2007 - German
The overall goal of the dissertation is to understand cross-cultural cooperation in multinational teams and to find ways to help improve such ciiperation.For this, the study of matters was theoretically analysed first,secondly a model of influencing factors for successful multicultural teams was presented, and finally ,the derived hypotheses were tested in a field study. Keywords: kulturní dimenze; multikulturní týmy; interkulturní management; tým; personalistika Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Interkulturelle Zusammenarbeit in multinationalen Teams

The overall goal of the dissertation is to understand cross-cultural cooperation in multinational teams and to find ways to help improve such ciiperation.For this, the study of matters was ...

Cramer, Tobias; Nový, Ivan; Kleibl, Jiří; Novák, Ján
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007

IS-Innovation fokussiert auf Utility-Marktsegment
Maloš, Martin; Žid, Norbert; Tůma, Jiří; Hübner, Miroslav
2003 - German
This thesis addresses the innovation of information systems in enterprises, particularly in the utility market segment. The thesis starts with a definition of utilities, a market segment containing companies involved in generation, transmission, distribution and retail of energy services as well as other companies providing related networked services. The aims of this thesis are both theoretical and practical. The theoretical part offers a new theory for IS innovations for the selected segment and for the relation between the innovation and the architectures of IS. In the practical part, the author identifies current challenges and opportunities in the selected market segment and offers scenarios and visions for future development. The first part of the thesis maps out the general innovation theories in the context of the selected topic. The second part introduces a new innovation theory based on an analysis of the specific conditions in the utility market segment. The next section focuses on the topic of IS architecture and its ability for tracking and managing the changes of the IS during the innovation process. The following part relays designs for specific architecture models supporting the current innovation trends in the utility market. The final part of the thesis summarizes particular business recommendations for innovation procedures in utilities, identifies innovation opportunities, and inspires visions for the future development of the market. The opportunities are related to a new way of understanding the role of IS in utility companies. IS provides a portfolio of information services to support the customer oriented business services, advanced services with added value and tailor made services for specific customer groups. Disertační práce se zabývá problematikou inovací IS se zaměřením na vybraný segment utilitních podniků. Východiskem je pojetí utilitního segmentu jako specifického trţního segmentu podniků v oblasti výroby, přenosu, prodeje a distribuce energetických i jiných síťových sluţeb. Cíle práce jsou v rovině teoretické i praktické. Teoretická část nabízí originální pojetí teorie inovací IS pro segment utilit a vztah inovací k architektuře IS. V praktické části autor identifikuje aktuální výzvy a příleţitosti na trhu a nabízí scénáře dalšího vývoje. V úvodu mapuje práce existující obecné teorie inovací s ohledem na vybrané téma práce a na základě identifikace specifických podmínek utilitního segmentu odvozuje specifickou teorii pro tento segment. Další oddíl se zabývá problematikou architektur IS a moţnostmi zachytit a řídit pomocí modelů architektury IS proměny IS v procesu inovace. V další části jsou navrţeny konkrétní modely architektur odpovídající aktuálním inovacím na utilitním trhu. V závěru se práce zaměřuje na praktická doporučení pro postupy inovací v utilitách a odvozuje příleţitosti a vize dalšího rozvoje segmentu. Příleţitosti jsou identifikovány v inovovaném pojetí informatiky, které vnímá podnikovou informatiku jako portfolio informatických sluţeb podporující rozvoj primárních zákaznických sluţeb, dodatečných sluţeb s přidanou hodnotou a sluţeb na míru pro různé skupiny zákazníků. Diese Dissertationsarbeit betrachtet die IS-Innovation und fokussiert auf den Utility-Marktsegment. Zum Ausgangspunkt wurde die Definition des Begriffes "Utilities". Es wird als ein Marktsegment der in Herstellung, Lieferung, Versorgung und Verkauf der Energiedienste und in den anderen verwandten Netzdienstleistungen beschäftigten Unternehmen verstanden. Die Dissertation setzt sich theoretische als auch praktische Ziele. Der theoretische Teil bietet eine originale Theorie für die Innovation des IS und für den Zusammenhang zwischen der Innovation und der Architektur des IS in dem gewählten Segment an. In dem praktischen Teil definiert der Autor die aktuellen Herausforderungen und Gelegenheiten auf dem Markt und schlägt Varianten für die weitere Entwicklung vor. In dem ersten Teil werden die allgemeinen Innovationstheorien im Zusammenhang mit dem Thema der Arbeit betrachtet. Eine spezielle Innovationstheorie für das Utility-Marktsegment wird anhand der spezifischen Bedingungen in dem gewählten Bereich abgeleitet. Nächster Teil fokussiert an die Problematik der IS-Architektur und deren Fähigkeit die Strukturveränderungen während des Innovationsprozesses nachvollziehen und zu steuern. Weiter werden konkrete Modele dargestellt, die den aktuellen Innovationen auf dem Utility-Markt entsprechen. In dem letzten Teil der Dissertation werden praktische Vorschläge für Innovationsvorgänge zusammengefasst und Marktgelegenheiten und Zukunftsvisionen werden geschildert. Neue Anlässe werden in der neuen Ansicht an die Rolle der Informatik in den Unternehmen identifiziert. Informatik wird als ein Portfolio der Informatikdienste verstanden. Informatikdienste sorgen für die Unterstützung der Kundendienste, der fortgeschrittenen werterweiternden Dienste und der kundenspezifischen Dienste für die gewählten Kundengruppen. Keywords: smart home; smart metering; AMI; AMM; IS; inovace; energetika; Utility; dílčí architektura; globální architektura; Smart Metering; AMM; AMI; Partial Architecture; Global Architecture; Smart Home; IS; Innovation; Power Supply; Utilities Available in digital repository of the Library of University of Economics.
IS-Innovation fokussiert auf Utility-Marktsegment

This thesis addresses the innovation of information systems in enterprises, particularly in the utility market segment. The thesis starts with a definition of utilities, a market segment containing ...

Maloš, Martin; Žid, Norbert; Tůma, Jiří; Hübner, Miroslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases