Number of found documents: 70936
Published from to

Kruhově polarizované anténní řady na bázi SIW
Špůrek, Jan; Joler,, Miroslav; Mazánek, Miloš; Raida, Zbyněk
2022 - English
Tato disertační práce prezentuje nový koncept kruhově polarizovaných anténních řad na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu. Hlavní devízou konceptu je modularita, kdy je základní stavební blok řady použitelný pro tvorbu komplexnějších řad a tento blok zároveň slouží jako šablona pro návrh komplexnější struktury. Anténní řada byla simulována a experimentálně ověřena pro frekvence 17 a 60 GHz. Na základě dosažených výsledků byla odvozena metodologie pro návrh a identifikovány klíčové oblasti návrhu. Následně práce představuje techniku zvýšení šířky pásma osového poměru kruhově polarizovaných anténních řad pomoci parazitních flíčků, které jsou umístěny nad zářiče v definované vzdálenosti. Anténní řada z první části práce byla použita v simulacích a experimentálním ověření pro frekvence 17 a 60 GHz, kdy byla tato řada rozšířena o parazitní strukturu, přidávajíc další vrstvu modularity do konceptu. This dissertation thesis presents a new concept of SIW-based circularly polarized antenna arrays. The main property of the concept is modularity where the base building block can be utilized to create more complex antenna arrays and at the same time it serves also as the template to design the more complex structure. The antenna array was simulated and experimentally verified for the frequencies of 17 and 60 GHz. Based on the obtained results, design methodology was derived, and key design areas were identified. Next, the thesis introduces a technique of increasing axial ratio bandwidth of circularly polarized antenna arrays by utilizing parasitic patches, which are placed above the radiating elements at defined distance. The antenna array from the first section of the thesis was used in the simulations and experimental verification for the frequencies of 17 and 60 GHz, where this array was extended with the parasitic structure, adding another level of modularity into the concept. Keywords: Antenna array; patch antenna; circular polarization; parasitic structures; substrate integrated waveguide; axial ratio; modularity; Anténní řada; flíčková anténa; kruhová polarizace; parazitní struktury; vlnovod integrovaný do substrátu; osový poměr; modularita Available in a digital repository NRGL
Kruhově polarizované anténní řady na bázi SIW

Tato disertační práce prezentuje nový koncept kruhově polarizovaných anténních řad na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu. Hlavní devízou konceptu je modularita, kdy je základní stavební blok ...

Špůrek, Jan; Joler,, Miroslav; Mazánek, Miloš; Raida, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Charakterizace kovů v atmosférickém aerosolu
Cigánková, Hana; Ličbinský, Roman; Vojtíšek,, Michal; Krajčovič, Jozef
2022 - Czech
Předložená disertační práce se zabývá charakterizací prvků ve dvou velikostních frakcích městského aerosolu, který byl vzorkován ve všech ročních obdobích na venkovní terase Ústavu analytické chemie AV ČR v Brně v roce 2018. V teoretické části práce jsou shrnuty základní informace o analýze a zdravotních rizicích atmosférického aerosolu a na něm vázaných kovech. Dále jsou v práci popsány metody stanovení inhalační biodostupnosti částic aerosolu a metody používané pro stanovení oxidativního potenciálu. V první části práce je podrobně popsáno vzorkování a analýza částic městského aerosolu. Byla stanovena hmotnostní koncentrace obou velikostních frakcí částic aerosolu a celková koncentrace 21 prvků vázaných na částice. Pomocí obohacovacího faktoru a pozitivní maticové faktorizace byly vypočítány pravděpodobné zdroje analyzovaných prvků. Druhá část práce se zabývá stanovením oxidativního potenciálu aerosolu a biodostupné koncentrace analyzovaných prvků ve třech simulovaných plicních tekutinách (deionizovaná voda, simulovaná kapalina plicních sklípků a Gamblův roztok). Kromě stanovení oxidativního potenciálu reálných vzorků byly stanoveny i oxidativní potenciály jednotlivých prvků. Ze získaných výsledků byl vypočítán pravděpodobný příspěvek prvků ke změřenému oxidativnímu potenciálu. The presented doctoral thesis deals with the characterization of elements in two size fractions of urban aerosol, which was sampled in all seasons on the terrace of the Institute of Analytical Chemistry of the CAS in Brno in 2018. The theoretical part of the thesis summarizes the basic information about the analysis and health risks of atmospheric aerosol and metals bound to aerosol. Furthermore, the work describes methods for determining the inhalation bioaccessibility of aerosol particles and methods used for the determination of oxidative potential. The first part of the thesis describes in detail the sampling and analysis of urban aerosol particles. The mass concentration of both aerosol size fractions and the total concentration of 21 elements were determined. The probable sources of the analysed elements were calculated using the enrichment factor and positive matrix factorization. The second part of the thesis deals with the determination of the oxidative potential of the aerosol and bioaccessible concentration of the analysed elements in three simulated lung fluids (deionized water, simulated alveoli fluid, Gamble solution). In addition to determining the oxidative potential of real samples, the oxidative potential of individual elements was also analysed. From the obtained results was calculated the probable contribution of the elements to the measured oxidative potential. Keywords: částice aerosolu; prvky; zdroje prvků; biodostupnost; simulované plicní tekutiny; oxidativní potenciál; dithiothreitol; particulate matter; elements; sources of elements; simulated lung fluids; oxidative potential; dithiothreitol Available in a digital repository NRGL
Charakterizace kovů v atmosférickém aerosolu

Předložená disertační práce se zabývá charakterizací prvků ve dvou velikostních frakcích městského aerosolu, který byl vzorkován ve všech ročních obdobích na venkovní terase Ústavu analytické chemie ...

Cigánková, Hana; Ličbinský, Roman; Vojtíšek,, Michal; Krajčovič, Jozef
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Terahertzová spektroskopie v časové doméně a vizualizace biologických objektů
Nedvědová, Marie; Kužel,, Petr; Vrba, Jan; Provazník, Ivo
2022 - Czech
Tato práce se zabývá metodami terahertzové (THz) spektroskopie ke sledování kinetiky hemostatik, tj. biomedicínských materiálů používaných k podpoře přirozené hemostatické reakce těla. Teoretická část seznamuje s fyzikálními principy THz spektroskopie v časové doméně (THz TDS), zaměřuje se na výhody i omezení této metody a na související možnosti její aplikace v oblasti charakterizace biomedicínských materiálů. Dále jsou podrobně specifikována aktuální hemostatika, rozebrán princip jejich funkce a použití, včetně dostupných informací o interakci s živou tkání. Byly realizovány experimenty sledující kinetiku fyziologické reakce jednak tkáňového lepidla na bázi kyanoakrylátu a dále absorpčních hemostatik. Popis mechanismu reakce vychází z fyzikálně-chemických principů, na nichž je postaveno také odvození matematických modelů reakční kinetiky zkoumaných hemostatik. Modelováním jsou získány odhady hodnot parametrů charakterizující zkoumané vzorky. Z pohledu srovnání reakční rychlosti jednotlivých typů hemostatik je stěžejním parametrem časová konstanta, která je dále podrobněji vyhodnocena s využitím prostředků statistické analýzy. Výsledky experimentálního měření tkáňového lepidla získané THz TDS byly doplněny měřeními pomocí dalších spektroskopických a mikroskopických technik. Všechna data byla zpracována dle navržených algoritmů a následně analyzována matematickými metodami. This thesis deals with the methods of Terahertz (THz) spectroscopy to observe the kinetics of haemostatic materials used for supporting the native mechanism of haemostasis. The theoretical part follows the physical principles of THz time-domain spectroscopy (THz TDS), mentions the advantages and limitations of this method and its application possibilities for the characterization of biomedical materials. Further, there are specified properties of actual haemostats, described principles of their function and usage in practice, including their interaction with the living tissue. There were performed experiments monitoring the kinetics of physiologic reaction of the tissue adhesive based on the cyanoacrylates and absorbable haemostats. The mechanisms of monitored reactions were explained based on the physical-chemical principles that are used also for the kinetic models’ derivation. Modelling of the measured data results in the estimation of the parameters characterizing the observed samples. The most interesting parameter is the time constant of the reaction because of the possibility to compare reaction rates of different types of haemostats. The detailed analysis of this parameter is performed using the means of statistical methods. Tissue adhesive samples were measured by other spectroscopic and microscopic methods to compare the findings with the experimental results of the THz TDS. Data were processed using algorithms designed especially for this experiment and analysed using mathematical methods. Keywords: Terahertzová spektroskopie v časové doméně; hemostatika; polymerizace; kinetika síťování; kinetika sorpční reakce; matematické modelování kinetiky; Terahertz time-domain spectroscopy; haemostats; polymerization; networking kinetics; sorption reaction kinetics; mathematical modelling of kinetics Available in a digital repository NRGL
Terahertzová spektroskopie v časové doméně a vizualizace biologických objektů

Tato práce se zabývá metodami terahertzové (THz) spektroskopie ke sledování kinetiky hemostatik, tj. biomedicínských materiálů používaných k podpoře přirozené hemostatické reakce těla. Teoretická část ...

Nedvědová, Marie; Kužel,, Petr; Vrba, Jan; Provazník, Ivo
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Elektronické komponenty v textilních substrátech
Kokolia, Martin; Joler,, Miroslav; Dražan, Libor; Raida, Zbyněk
2022 - English
Cílem této práce je popsat současný stav v oblasti mikrovlnných komponent na bázi textilu a poté také autorův příspěvek k výzkumu. V tomto studijním oboru je třeba řešit mnoho problémů, a proto jsou stanoveny velmi konkrétní cíle, které by měly tvořit kompletní komunikační systém, který by byl snadno integrovatelný do čalounění uvnitř letadla nebo jiného vozidla. První kapitola je zaměřena na použití relativně nízkofrekvenčních obvodů v pásmu UHF a vysokofrekvenční sklízení energie. Po simulacích následují praktická měření. Další kapitola charakterizuje nové 3D pletené textilie a jejich vysokofrekveční vlastnosti a modelování na velmi vysokých frekvencích, které jsou žádoucí pro užití jako komunikační kanály. S prakticky ověřeným a numericky popsaným textilním substrátem pro použití v pásmu SHF je představena nový vlnovod integrovaný do textilu na bázi tisknutelného umělého magnetického vodiče s praktickou metodikou návrhu. Po ověření byl vlnovod použit pro základní dělič výkonu, dvě různé antény a dva typy senzorů. Všechny návrhy byly vyrobeny a testovány s uspokojivými výsledky. Goal of this thesis is to describe state of the art in the field of textile-based microwave components and then also author's contribution to research. There are many problems to solve in this field of study and thus very specific goals are stated that should form complete communication system that would be easily integrable into upholstery inside airplane or other vehicle. First chapter is aimed on the relatively low frequency UHF circuit application and the RF energy harvester. The simulations are followed by practical measurements. Next chapter is characterizing the novel 3D-knitted fabrics and their RF proprieties modeling on very high frequencies that are desired to be used as communication channels. With textile substrate validated and described for use at SHF band novel textile integrated waveguide base on printable artificial magnetic conductor structure is presented with practical methodology of design. After validation, the waveguide was utilized for basic power divider, two different antennas and two types of sensors. All designs were manufactured and tested with satisfactory results. Keywords: Textile microwave substrate; 3D-knitted fabrics; RF energy harvesting; mm-wave band; periodic structures; Artificial magnetic conductor; Textilní mikrovlnný substrát; 3D pleteniny; vysokofrekvenční sklízení energie; pásmo milimetrových vln; periodické struktury; umělý magnetický vodič Available in a digital repository NRGL
Elektronické komponenty v textilních substrátech

Cílem této práce je popsat současný stav v oblasti mikrovlnných komponent na bázi textilu a poté také autorův příspěvek k výzkumu. V tomto studijním oboru je třeba řešit mnoho problémů, a proto jsou ...

Kokolia, Martin; Joler,, Miroslav; Dražan, Libor; Raida, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Výpočtové modelování samobuzeného kmitání lidských hlasivek
Hájek, Petr; Šidlof,, Petr; Radolf, Vojtěch; Švancara, Pavel
2022 - Czech
Disertační práce popisuje simulaci lidské fonace ve smyslu posledních teorií. Fonace je zde uvažována jako obousměrná fluidně-strukturně-akustická interakce, u níž je interakce mezi všemi fyzikálními prostředími realizována díky použití nestacionárních viskózních stlačitelných Navier-Stokesových rovnic. V první části je položen teoretický základ, který se týká posledních přístupů ve výpočtovém modelování lidské fonace, nejdůležitějších a základních teorií o tvorbě lidského hlasu a klíčových aspektů lidské anatomie, fyziologie a patologie. Diskutována je také evaluace hlasových parametrů. Druhá část práce je hloubkovou analýzou simulace fonace na rovinném výpočtovém modelu. Jeho základní koncept vychází z algoritmů navržených na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vytvořené modely jsou schopny reprodukovat zvuk všech českých samohlásek a nejpoužívanější vyhodnocované parametry velmi blízko fyziologickému rozmezí. Simulace patologie, Reinkeho edému, je demonstrována, aby mohl být prozkoumán její vliv na zvuk samohlásek. Prostorový výpočtový model fonace je uveden ve třetí části. I na něm jsou simulovány všechny české samohlásky, které jsou srovnány s výsledky z rovinného modelu a z publikovaných měření. Prostorový model slouží jako výchozí bod k řešení výpočtu s podélným napětím hlasivek, které je obsahem poslední části práce. Třebaže jsou všechny modely naladěny spíše na tišší fonaci, výsledky souhlasí s důležitými fyziologickými jevy. Z důvodu značné výpočtové náročnosti prostorového modelu s předpětím je v práci představen i hybridní rovinný model s předepjatými hlasivkami. Mimořádná pozornost je věnována samobuzenému kmitání hlasivek. Je ukázáno, že rovinný model není takové oscilace schopen reprodukovat, přestože se podařilo délku jeho oscilací významně prodloužit. Kmitání prostorového modelu je, na druhé straně, stabilní bez jevů provázejících utlumení kmitání. Dá se předpokládat, že prostorový model dokáže v současné verzi skutečně reprodukovat samobuzené oscilace, jakož základní princip přítomný během lidské fonace. The presented dissertation thesis deals with a simulation of the human phonation in terms of latest theories. Phonation is considered here as a bi-directional fluid-structure-acoustic interaction, where the interaction between all three physical domains occurs due to the unsteady viscous compressible Navier-Stokes equations. There is a solid knowledge background in the first part of the thesis. It concerns the latest concepts in computational modeling of the human phonation, the most important and recent theories about the human voice production and some key aspects of the human anatomy, physiology and pathology. Also voice assessment is discussed. The second part of the thesis describes an in-depth analysis of a phonation simulation in a planar computational model. The basic concepts proceed from algorithms developed in the Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics. Created models are able to reproduce sounds of all Czech vowels and the most common evaluated parameters very close to physiological ranges. The simulated pathology, Reinke's edema, is demonstrated in order to explore its influence on the vowel sound. The third part focuses on modeling of phonation in a spatial computational model. All Czech vowels are simulated also here and compared to the planar model and to actual measurement. The spatial model serves as the starting point to modeling of a longitudinal pretension incorporated in the vocal folds. In the last part of the thesis, a modeling of the phonation with vocal folds pretension is investigated. Although the models are tuned to a rather soft phonation, the results are in agreement with the relevant physiologic phenomena. While the spatial model is highly computationally expensive, a hybrid planar model with pretension is proposed. A special attention is paid to the analysis of self-sustained oscillation of the vocal folds. It is shown, the planar model cannot reproduce such kind of oscillation in the actual version, albeit time of oscillation was considerably extended. On the other hand, oscillation of the spatial vocal folds are stabilized without effects accompanying subduing of oscillation. It can be supposed that the spatial model is able to reproduce self-sustained oscillation as a basic principle present during the human phonation. Keywords: Simulace fonace; fluidně-strukturně-akustická interakce; stlačitelné proudění; metoda konečných prvků; biomechanika hlasu.; Simulation of phonation; fluid-structure-acoustic interaction; compressible flow; finite element method; biomechanics of voice. Available in a digital repository NRGL
Výpočtové modelování samobuzeného kmitání lidských hlasivek

Disertační práce popisuje simulaci lidské fonace ve smyslu posledních teorií. Fonace je zde uvažována jako obousměrná fluidně-strukturně-akustická interakce, u níž je interakce mezi všemi fyzikálními ...

Hájek, Petr; Šidlof,, Petr; Radolf, Vojtěch; Švancara, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Nízoenergetické měniče v pevné fázi pro Energy harvesting
Znbill, Laila; Husák, Miroslav; Salyk, Ota; Boušek, Jaroslav
2021 - English
Disertační práce je zaměřena na nízkoenergetické konvertory pro zpracování energie. Pro fotovoltaické generátory pracující při nízké úrovní osvětlení byly navrženy konvertory založené na konfiguraci single cell. Pomocí levných výrobních procesů a dostupných materiálů byl navržen a vyroben jednoduchý a spolehlivý termogenerátor. Výrobní postupy využívaly plazmatické aktivace povrchu pomocí výboje s dielektrickou bariérou a modifikované metody depozice PEDOT. Byly navrženy jednoduché a spolehlivé DC/DC měniče pro nízkonapěťové aplikace jako termoelektrické generátory a fotovoltaické články v konfiguraci single cell. Měniče pracují od napětí několika desítek mV a výstupní napětí může být na úrovni několika voltů. Účinnost se blíží 50% a náklady na materiál a výrobu jsou ve srovnání s použitím běžně dostupných integrovaných obvodů pro Energy Harvesting výrazně nižší. Pro řídicí obvody byly použity bipolární tranzistory, které v režimu velmi malých proudů mohou mít napájecí napětí od 0,5 V. Byla ověřena možnost výroby integrovaných obvodů s extrémně nízkým provozním napětím. Tranzistory FET zde pracují v podprahovém režimu a v režimu Bulk-driven. Dissertation is focused on low energy transducers for Energy Harvesting. The transducers based on single cell configuration were suggested and prepared for photovoltaic generators operating at low level illumination. A simple and reliable thermo-generator was designed and manufactured using inexpensive production processes and available materials. The original production methods used plasma surface activation by dielectric barrier discharge and modified PEDOT deposition methods. Simple and reliable J-FET driven DC to DC convertors were designed for low voltage applications as thermoelectric generators and single cell photovoltaic cells. They operate from the voltage of few tents of mV and the output voltage could be in the level of several volts. The efficiency is close to 50% and material and production costs are significantly lower in comparison with use of common low power integrated circuits for Energy Harvesting. For control circuit were used bipolar junction transistors which in low current operation mode can have the power supply voltage as low as 0,5 V. The possibility of the production of integrated circuits with extremely low power supply voltage was verified. In this case FET operate in Sub-threshold-mode and Bulk-driven-mode. Keywords: Energy Harvesting; photovoltaic cell; photovoltaic single cell; thermoelectric generator; low voltage DC/DC convertor; organic semiconductors.; Energy Harvesting; fotovoltaický článek; fotovoltaický článek v konfiguraci single cell; termoelektrický generátor; nízkonapěťový DC/DC převodník; organické polovodiče. Available in a digital repository NRGL
Nízoenergetické měniče v pevné fázi pro Energy harvesting

Disertační práce je zaměřena na nízkoenergetické konvertory pro zpracování energie. Pro fotovoltaické generátory pracující při nízké úrovní osvětlení byly navrženy konvertory založené na konfiguraci ...

Znbill, Laila; Husák, Miroslav; Salyk, Ota; Boušek, Jaroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Využití kmitočtových pásem VKV, UKV, SKV a EKV v leteckých civilních a vojenských radarech (studijní pomůcka)
Jasimová, Rafah; Šplíchal, Miroslav; Vosecký, Slavomír
2021 - Czech
Cílem předkládané bakalářské práce je vytvořit studijní pomůcku na téma Využití kmitočtových pásem VKV, UKV, SKV a EKV v leteckých civilních a vojenských radarech. Hlavní důraz je kladen především na stručný přehled zadaných kmitočtových pásem pro leteckou komunikaci a rádiovou navigaci. Práce má dále sloužit jako studijní pomůcku pro přípravu profesionálních pilotů a bakalářů leteckého provozu. VHF, UHF, SHF, EHF, radar, wave propagation, electromagnetic wave, active radiolocators, passive radar system Keywords: VKV; UKV; SKV; EKV; radar; šíření vln; elektromagnetická vlna; aktivní radiolokátory; pasivní radarový systém; The aim of presented bachelor thesis is produce study aid on the topic Exploatation of VHF; UHF; SHF; and EHF frequency bands in civil a military aeronautic radars.The main aim of this thesis is to brief overview of specified frequency bands for air communication and radio navgation. The thesis is to serve as a study aid for the preparation of professional pilots and bachelors of air traffic. Available in a digital repository NRGL
Využití kmitočtových pásem VKV, UKV, SKV a EKV v leteckých civilních a vojenských radarech (studijní pomůcka)

Cílem předkládané bakalářské práce je vytvořit studijní pomůcku na téma Využití kmitočtových pásem VKV, UKV, SKV a EKV v leteckých civilních a vojenských radarech. Hlavní důraz je kladen především na ...

Jasimová, Rafah; Šplíchal, Miroslav; Vosecký, Slavomír
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Stabilizační jízdy jednostopých vozidel
Jeřela, Martin; Janoušek, Michal; Zháňal, Lubor
2021 - Czech
Rešeršní práce je zaměřena na mechanické a elektronické systémy stability. Jejich stručný vývoj a podrobný popis funkce, které se v dnešní době vyskytují u jednostopých motoro-vých vozidel. The research work is focused on mechanical and electronic stability systems. Their brief development and detailed description of the functions that occur today in single-track mo-tor vehicles Keywords: Mechanické stabilizační systémy; elektronické stabilizační systémy; jednostopá vozidla.; Mechanical stabilization systems; electronic stabilization systems; single-track vehicles. Available in a digital repository NRGL
Stabilizační jízdy jednostopých vozidel

Rešeršní práce je zaměřena na mechanické a elektronické systémy stability. Jejich stručný vývoj a podrobný popis funkce, které se v dnešní době vyskytují u jednostopých motoro-vých vozidel....

Jeřela, Martin; Janoušek, Michal; Zháňal, Lubor
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Výpočet tepelného odporu žebrovaného chladiče
Kyanka, Radim; Huták, Petr; Toman, Marek
2021 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku výpočtu analytických vztahů potřebných na definování tepelných odporů žebrovaných chladičů. Nejprve je popsáno, jak probíhá teplota při různých okrajových podmínkách na konci žebra. Poté popisuje mechanismy přestupu tepla, výpočty tepelných odporů obzvlášť u přirozené a nucené konvekce. Pro ověření jsou provedeny porovnání mezi výpočty pomocí analytických vztahů obsaženy v programu Matlab a výsledky z praktického měření. This bachelor's thesis is focused on the problem with analytical calculations needed to define thermal resistance of finned heat sinks. First it describes how temperature proceeds at different boundary conditions at fin tip. Than it describes different mechanisms of heat transfer, equlation of heat resistance especially of natural and forced convection. To verify the results there is comparison between analytical equlations written in Matlab program and measuring results. Keywords: Chladič; teplo; energie; žebro; přenos tepla; tepelný odpor; chlazení; okrajové podmínky; záření; přirozená konvekce; nucená konvekce; Heat sink; heat; energy; fin; heat transfer; thermal resistance; cooling; boundary conditions; radiation; natural convection; forced convection Available in a digital repository NRGL
Výpočet tepelného odporu žebrovaného chladiče

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku výpočtu analytických vztahů potřebných na definování tepelných odporů žebrovaných chladičů. Nejprve je popsáno, jak probíhá teplota při různých ...

Kyanka, Radim; Huták, Petr; Toman, Marek
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Elektronický řídicí systém foukací harmoniky
Pokorný, Tomáš; Benešl, Tomáš; Bradáč, Zdeněk
2021 - Czech
Práce je dokumentace k automatickému elektronicky řízenému systému, který ovládá klávesovou foukací harmoniku. Tato práce popisuje návrh a realizaci výsledného systému. Práce je rozdělena na šest části zabývající se postupně literární rešerší a teoretickým rozborem, návrhem hardwarového řešení, realizací a vývojem softwaru. This paper is a documentation for automatic electronic system, that controls mouthorgan with keys. This paper describes design and realization of complete system. This paper consists of six parts regarding literature review, theoretical analysis, hardware design, realization, and software development. Keywords: Foukací harmonika; automatický systém; Raspberry Pi; ATmega 165A; Python3; Flask; Mouthorgan; automatic; Raspberry Pi; ATmega 165A; Python3; Flask Available in a digital repository NRGL
Elektronický řídicí systém foukací harmoniky

Práce je dokumentace k automatickému elektronicky řízenému systému, který ovládá klávesovou foukací harmoniku. Tato práce popisuje návrh a realizaci výsledného systému. Práce je rozdělena na šest ...

Pokorný, Tomáš; Benešl, Tomáš; Bradáč, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases