Number of found documents: 199

Warehouse Modeling Using Graphical User Interface
Rajnoha, Martin
Slovak
This paper describes a new algorithm which enable efficient conversion of graphical representation of warehouse into graph theory representation and consequently accelerates estimation for route costs. The proposed algorithm computes route distances between any place in warehouses and does so significantly faster than traditional approaches. For this purpose an algorithm based on Breadth first search, image processing “skeletonization” and Dijkstra algorithm was proposed. Using the proposed algorithm it is possible to search routes in a warehouse effectively and fast using precomputed routing table. Searching time is approximately hundreds of microseconds using routing table and even it is independent on size of warehouse instead of using Dijkstra algorithm. Keywords: warehouse; GUI; skeletonization; graph; searching; paths; routing; table Available in a digital repository NRGL
Warehouse Modeling Using Graphical User Interface

This paper describes a new algorithm which enable efficient conversion of graphical representation of warehouse into graph theory representation and consequently accelerates estimation for route ...

Rajnoha, Martin
Vysoké učení technické v Brně

Adjustable Filter With Fractional-Order Element
Kubát, Pavel
Slovak
This paper deals with fractal-order frequency filter, its design methods and practical use. The proposed filter consists of operational transconductance amplifiers (OTAs), adjustable current amplifier (ACA), dual-output current follower (DO-CF) and fractional-order capacitor (FOE). The approximation of fractional-order capacitor is used for the design fractal order frequency filter. The last part of this paper shows simulation results of the proposed cicuit. Keywords: fractional-order; frequency filter; approximation; fractional-order element Available in a digital repository NRGL
Adjustable Filter With Fractional-Order Element

This paper deals with fractal-order frequency filter, its design methods and practical use. The proposed filter consists of operational transconductance amplifiers (OTAs), adjustable current amplifier ...

Kubát, Pavel
Vysoké učení technické v Brně

Position Sensor For Dynamic Verticalization
Hláčiková, Michaela
Slovak
Dynamic verticalizer is a device designed for the rehabilitation of patients with lower limbs disabilities. The aim of this study is to construct a motion sensor prototype that controls computer games in the rehabilitation process by moving the patient body. Keywords: Dynamic verticalizer; position sensor; Arduino Leonardo Pro Micro; MPU-6050; HC-05 Available in a digital repository NRGL
Position Sensor For Dynamic Verticalization

Dynamic verticalizer is a device designed for the rehabilitation of patients with lower limbs disabilities. The aim of this study is to construct a motion sensor prototype that controls computer games ...

Hláčiková, Michaela
Vysoké učení technické v Brně

Corrosion Testing Of Biodegradable Bone Implants
Galanová, Zuzana
Slovak
This article is focused on the part of my master´s theses which discusses the corrosion of biodegradable bone implants in solutions which simulate human blood environment. It explains use of Tafel Analysis for corrosion measurements and the way how those measurements were done. At the end of article results are being described and analyzed. Keywords: Bone implant; Corrosion; Ringer´s solution; Natrium chloride solution; Tafel Analysis Available in a digital repository NRGL
Corrosion Testing Of Biodegradable Bone Implants

This article is focused on the part of my master´s theses which discusses the corrosion of biodegradable bone implants in solutions which simulate human blood environment. It explains use of Tafel ...

Galanová, Zuzana
Vysoké učení technické v Brně

Modular Spatial Structure from Sheet Material: Lucca 2018
Novák, Jakub
Slovak
The paper deals with the use of a flat medium for the creation of spatial modular structures. In the presented case history, structure made during Cartasia, The International Festival of Paper, Biennale of Contemporary Art, Lucca, Italy. I present the possibilities of use of carton industry products in an art project. Príspevok pojednáva o použití plošného média pre vytváranie priestorových modulárnych štruktúr. Na prezentovanej kazuistike, štruktúre realizovanej počas medzinárodného bienále papierového umenia Cartasia v talianskom meste Lucca, ukazujem možnosti využitia produktov kartonárskeho priemyslu v umeleckom projekte. Keywords: modulární struktura; bienále; Lucca; papír; karton; umění; modular structure; biennale; Lucca; paper; carton; art Available in a digital repository NRGL
Modular Spatial Structure from Sheet Material: Lucca 2018

The paper deals with the use of a flat medium for the creation of spatial modular structures. In the presented case history, structure made during Cartasia, The International Festival of Paper, ...

Novák, Jakub
Vysoké učení technické v Brně

Transformations of the Plane: Study of Bionic Architectural Models of Anton Vranka
Novák, Jakub
Slovak
Structural modelling techniques of architect and professor Anton Vranka influenced in a specific way several generations of students at the Faculty of Architecture STU in Bratislava. The phenomenon of so-called Vrankovina - problem, puzzles, or a proposal that thrives on geometry, uses the effect of optical illusions, or transforms any flat medium into a surprising spatial structure is still known among the students and graduates a few years after Vranka has retired. His unique approach creates links between Bauhaus theory of architecture, architectural bionic and biomimetic, fascinating directions in architectural theory from the 1960s through to 1980s. The aim of this paper is to capture knowledge stored in Vranka’s fragile paper models, and report on his motives and methods and theoretical works. They are thus added to a growing circle of works on folded architecture. The proposed systemization documents an astounding variety of forms, created when just a few creative processes. Categorization of the models will be used as a basic platform for transferring theoretical works in architectural building practice. Štruktívne modelovanie slovenského architekta a pedagóga Antona Vranku špecifickým spôsobom ovplyvnilo niekoľko generácií študentov pripravujúcich sa na Fakulte architektúry STU v Bratislave na povolanie architekta. Fenomén tzv. Vrankoviny, problému, hádanky, alebo návrhu, ktorý sa vyžíva v geometrii, využíva optický klam, alebo pretvára plošné médium na prekvapivú priestorovú štruktúra sa medzi študentmi a absolventmi traduje ešte dnes, niekoľko rokov po Vrankovom odchode na dôchodok. Jeho jedinečný prístup k teórii architektúry spája odkaz Bauhausu s prúdom architektonickej bioniky a biomimetiky, fascinujúcich smerov v architektonickej teórii 60. až 80. rokov 20. storočia. Cieľom tejto práce je zachytiť poznanie, uložené vo Vrankovych krehkých papierových modeloch, a podať správu o jeho motívoch a metódach. Zdokumentovaním východísk a teoretických prác sa tieto poznatky pridajú do rastúceho kruhu zdrojov pojednávajúcich o skladanej architektúre. Uvedená systemizácia používaných vyjadrovacích prvkov dokumentuje ohromujúcu pestrosť foriem vychádzajúcu z iba niekoľkých tvorivých prostriedkov. Z nej vychádzajúca kategorizácia výsledných modelov v rámci tohto výskumu poslúži ako báza pre skúmanie možností prenesenia teoretických prác do stavebnej praxe. Keywords: architectural bionics; folded architecture; origami; kirigami; stereotomic structures Available in a digital repository NRGL
Transformations of the Plane: Study of Bionic Architectural Models of Anton Vranka

Structural modelling techniques of architect and professor Anton Vranka influenced in a specific way several generations of students at the Faculty of Architecture STU in Bratislava. The phenomenon of ...

Novák, Jakub
Vysoké učení technické v Brně

The Impact of Architectural Form of Residential Buildings on the Quality of Public Space
Bergerová, Katarína
Slovak
The process of creating residential areas has changed over the decades by social and economic conditions. One of the important factors affecting the quality of public space, depending on their location, is an overall form of urban structure. The work focuses on the correlation of expressions form of the housing environment and associated public space. By three selected examples of residential structures in Bratislava, the paper attempts to explain the process of creation and function of interspace in linear areas. Common character of expression is rhythmic shifting of line objects and mass - spatial features. Knowledge of development and analysis of these residential complexes will allow us to understand their inner order and context within the creation of public spaces. Proces tvorby obytného prostredia sa v priebehu desaťročí menil podľa spoločenských a ekonomických podmienok. Jedným z dôležitých faktorov ovplyvňujúcich kvalitu verejného priestoru je celková forma urbanistickej štruktúry, v ktorej sa nachádza. Práca sa zameriava na koreláciu hmotového stvárnenia obytného prostredia a prislúchajúceho verejného priestoru. Na troch vybraných príkladoch obytných štruktúr z Bratislavy, sa snaží priblížiť proces tvorby a fungovanie medzipriestorov lineárnej zástavby. Spoločným nositeľom výrazu je rytmické radenie líniových objektov a hmotovo- priestorová charakteristika miesta. Poznanie vývoja a analýza týchto obytných súborov nám umožní pochopiť ich vnútorné usporiadanie a kontext v rámci tvorby verejných priestorov. Keywords: form; residential area; linearity Available in a digital repository NRGL
The Impact of Architectural Form of Residential Buildings on the Quality of Public Space

The process of creating residential areas has changed over the decades by social and economic conditions. One of the important factors affecting the quality of public space, depending on their ...

Bergerová, Katarína
Vysoké učení technické v Brně

Specific Forms of Residential Space in Urban Areas: Adaptation of Public Space of Residential Structures in Post–socialist Countries
Majzlanová, Daniela
Slovak
Dealing with the heritage of socialist mass housing planning is also a part of research on public spaces of residential buildings. Residential housing of the socialist period in Slovakia is dealing with the same issues. Questions of lifespan, transformation and intensification of mass housing are common topics of different post socialist countries. However, dealing with the heritage of socialism and humanization of settlements is different. In countries to the east of Slovakia, context of less developed economy and local cultural and social characteristics paradoxically led to several innovative housing solutions. In our context, similar planning projects remained only on paper while in the country of Georgia, Armenia and Ukraine became materialized. The paper focuses on comparison of the development of housing and public space based on social and historical context of these countries, which have several common urban characteristics. Súčasťou výskumu verejných priestorov obytného prostredia je aj téma vyrovnávania sa s dedičstvom socialistickej masovej bytovej výstavby. Obytné súbory socialistického plánovania na Slovensku sa dnes stretávajú s podobnými problémami. Otázky životnosti, trvalej udržateľnosti, transformácie a intenzifikácie sídelných štruktúr, sú však spoločnou témou viacerých krajín. Proces vysporiadavania sa s dedičstvom socializmu a humanizácie sídlisk je rôzny. Kontext menej vyspelej ekonomiky a kultúrno-spoločenských špecifík krajín na východ od Slovenska paradoxne umožnil vzniknúť variante viacerých inovatívnych riešení. V našom kontexte zostali podobné projekty iba na papieri, no v krajinách Gruzínska, Arménska a Ukrajiny sa realizovali. Na porovnanie vývoja bývania a verejných priestorov v tomto príspevku slúži spoločenský a historický kontext týchto krajín, ktoré majú niekoľko spoločných urbánnych charakteristík. Keywords: residential housing; adaptation; postsocialist housing; public space Available in a digital repository NRGL
Specific Forms of Residential Space in Urban Areas: Adaptation of Public Space of Residential Structures in Post–socialist Countries

Dealing with the heritage of socialist mass housing planning is also a part of research on public spaces of residential buildings. Residential housing of the socialist period in Slovakia is dealing ...

Majzlanová, Daniela
Vysoké učení technické v Brně

Spolutvorba hodnoty prostredníctvom zapojenia spotrebiteľa a jej prínos pre spoločnosť
Svobodová, Karolína
Slovak
Koncept spolutvorby je zmenou vo vnímaní hodnoty pre zákazníka, so zásadným dopadom na konkurencieschopnosť podniku, ktorá umožňuje podniku disponovať určitou konkurenčnou výhodou. Z pohľadu zákazníka ide nie len o prijímanie hodnoty, ale na tvorbe hodnoty sa môže aj podieľať. Spoločnosť stojí na strane zriaďovateľa hodnoty, ktorá ponúka hodnotové propozície a spolutvorba hodnoty sa objaví v momente, keď zákazník pozve dpoločnosť do spojenej sféry. Tento článok pojednáva o koncepte hodnoty v marketingu z pohľadu tovaro-dominantnej logiky. Kombinuje zapojenie spotrebiteľa do procesu spolutvorby a paralelne opisuje význam hodnoty pre spoločnosť, ktorá už bola v odbornej literatúre mnohokrát analyzovaná z ekonomického hľadiska, no tento článok prináša pohľad prostredníctvom kvalitatívnych ukazovateľov rozdelených do troch dimenzionálnych štruktúr. Mikro-analytický prístup k vnímanej hodnote, tzv. zoom-in prístup, umožňuje posilniť myšlienku vnímanej hodnoty na trhoch B2B a B2C. Available in a digital repository NRGL
Spolutvorba hodnoty prostredníctvom zapojenia spotrebiteľa a jej prínos pre spoločnosť

Koncept spolutvorby je zmenou vo vnímaní hodnoty pre zákazníka, so zásadným dopadom na konkurencieschopnosť podniku, ktorá umožňuje podniku disponovať určitou konkurenčnou výhodou. Z pohľadu zákazníka ...

Svobodová, Karolína
Vysoké učení technické v Brně

Interné faktory ovplyvňujúce výkonnosť vo výrobných podnikoch
Jelčová, Denisa
Slovak
Príspevok sa zaoberá analýzou súčasnej literatúry, ktorá sa venuje hodnoteniu finančnej výkonnosti podniku v domácom, ale aj zahraničnom prostredí a jednotlivými faktormi, ktoré na túto výkonnosť vplývajú. Na základe preštudovanej literatúry sa autorka snaží stanoviť kľučové faktory, ktoré jednak vplývajú na výkonnosť výrobných podnikov, avšak na druhej strane sa snaži identifikovať medzeru v tejto oblasti, ktorá by mohla byť predmetom ďalšieho výskumu. Dilčím cieľom príspevku je získanie prehľadu metodiky, ktorá bude použitá v dizertačnej práci autorky. Záverom je zhrnutie prínosov s bližším určením faktorov, ktorým sa autorka bude venovať v budúcnosti. Cieľom príspevku je zhodnotiť a vytvoriť prehľad skúmaných interných faktorov v spoločnosti, ktoré vplývajú na finančnú výkonnosť vo výrobných českých aj zahraničných podnikoch. Keywords: financial performance; innovation; supply chain management; balanced scorecard; supply chain performance; balanced scorecard Available in a digital repository NRGL
Interné faktory ovplyvňujúce výkonnosť vo výrobných podnikoch

Príspevok sa zaoberá analýzou súčasnej literatúry, ktorá sa venuje hodnoteniu finančnej výkonnosti podniku v domácom, ale aj zahraničnom prostredí a jednotlivými faktormi, ktoré na túto výkonnosť ...

Jelčová, Denisa
Vysoké učení technické v Brně

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases