Number of found documents: 53210
Published from to

Forced Vibration of Bus Bodyworks and Estimates of Their Fatigue Damage
2023 -
Jízda silničního vozidla na nerovných vozovkách způsobuje vibrace jeho karoserie. Vibrace karoserie mohou vést k únavovému poškození kritických uzlů karoserie. V případě autobusů (trolejbusů, bateriových elektro-busů) kritickými konstrukčními uzly jsou svary tenkostěnných profilů, nejčastěji rohy otvorů pro dveře a okna. Únavové vlastnosti kritických konstrukčních uzlů jsou vyjádřeny S-N křivkami. S-N křivky lze předem stanovit provedením laboratorních únavových zkoušek. Hodnoty časových řad napětí v karoserii mají charakter náhodného procesu. Tato napětí lze určit s dostatečnou přesností pouze tenzometrickým měřením, buď za jízdy vozidla po reálných tratích, popř. na zkušebním polygonu. Únavové poškození pak lze odhadnout pomocí příslušné hypotézy kumulace únavového poškození. Článek demonstruje případovou studii, která využívá data z praktické spolupráce autorů s výrobci autobusů. Keywords: Karoserie autobusů; Modelová testovací dráha; Skutečná cesta; Speciální zkušební dráha; Měření napětí; Historie stresu; Počítání průtoku deště; Stresová spektra; čára S-N; Výpočet únavové životnosti Available in the ZČU Library.
Forced Vibration of Bus Bodyworks and Estimates of Their Fatigue Damage

Jízda silničního vozidla na nerovných vozovkách způsobuje vibrace jeho karoserie. Vibrace karoserie mohou vést k únavovému poškození kritických uzlů karoserie. V případě autobusů (trolejbusů, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Parallel YOLO-based Model for Real-time Mitosis Counting
2023 -
Keywords: YOLO; hluboké učení; počítání mitózy; rakovina prsu; histopatologie; strojové učení; detekce v reálném čase Available in the ZČU Library.
Parallel YOLO-based Model for Real-time Mitosis Counting

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Vývoj správy berních povinností v českých zemích
2022 -
Bakalářská práce se zabývá vývojem správy daní v českých zemích. Cílem práce je seznámit čtenáře s vývojem a historií daní na českém území a charakterizovat je. Popsat fungování daňového systému v jednotlivých fázích dějinného vývoje, nastínit vývoj jednotlivých daní a jejich stručnou charakteristiku. Keywords: daně; daňová soustava; české katastry Available in digital repository of ZČU.
Vývoj správy berních povinností v českých zemích

Bakalářská práce se zabývá vývojem správy daní v českých zemích. Cílem práce je seznámit čtenáře s vývojem a historií daní na českém území a charakterizovat je. Popsat fungování daňového systému v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Dávky nemocenského pojištění v České republice a jejich vývoj
2022 -
Diplomová práce se zabývá vývojem nemocenského pojištění v České republice. V práci je definován celý systém sociálního zabezpečení v České republice včetně institucí, které se správou a výběrem dávek zabývají. Detailně je charakterizováno celé nemocenské pojištění a jednotlivé dávky, včetně jejich nároku, sazeb a tiskopisů. V další části je podrobněji specifikován vývoj jednotlivých dávek nemocenského pojištění za posledních pět let. Poslední část je věnována modelovým výpočtům dávky ošetřovné. Jelikož u této dávky byly zaznamenány nejrychlejší změny za poslední 2 roky. Výsledky jsou na závěr vyhodnoceny, jak písemně, tak graficky. Keywords: sociální zabezpečení; nemocenské pojištění; poplatníci; výše sazby nemocenského pojištění; vývoj nemocenského pojištění Available in digital repository of ZČU.
Dávky nemocenského pojištění v České republice a jejich vývoj

Diplomová práce se zabývá vývojem nemocenského pojištění v České republice. V práci je definován celý systém sociálního zabezpečení v České republice včetně institucí, které se správou a výběrem dávek ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Podmíněné propuštění ve světle současné judikatury
2022 -
Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na institut podmíněného propuštění. Zabývala jsem se historickým vývojem podmíněného propuštění. V další kapitole jsem se snažila tento institut popsat z hlediska hmotného i procesního práva. V následující kapitole jsem vybrala zajímavé judikáty. Předposlední kapitola obsahuje úpravy podmíněného propuštění vybraných států. Na závěr jsem se snažila zužitkovat získané informace ze psaní diplomové práce a přijít s nápady pro zlepšení tohoto institutu. Keywords: podmíněné propuštění; výkon trestu odnětí svobody; trest; soud; pachatel; zákon; vězení; soudce; rozsudek; usnesení Available in digital repository of ZČU.
Podmíněné propuštění ve světle současné judikatury

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na institut podmíněného propuštění. Zabývala jsem se historickým vývojem podmíněného propuštění. V další kapitole jsem se snažila tento institut popsat z ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Mechanické chování expandovaného polystyrenu (EPS) za statického a cyklického zatěžování
2022 -
V současnosti se kvůli populačnímu růstu vývoj staveb a infrastruktur přesouvá i do nových oblastí, kde se ve stavebních projektech mohou často vyskytovat komplikované geodetické podmínky. S rostoucí potřebou nových staveb jsou vyvíjeny nové metody umožňující rychlejší stavbu násypů. Jednou z možností řešení jsou tzv. "geofoamy" z expandovaného polystyrenu (EPS), kterou jsou použitelné pro širokou škálu stavebních, těžebních i zemědělských aplikací. Výkon geofoamových systémů EPS závisí především na tloušťce použité nadložní zeminy, hustotě a tloušťce vrstev EPS a na charakteru zatěžování stavby. S ohledem na minimalizaci nadloží a na požadavky urychlení staveb byla vypracována tato studie zaměřená na aplikaci EPS, jako ultralehkého materiálu, která zahrnuje účinky reálných podmínek použití na vlastnosti EPS geofoamů. Studie tohoto typu jsou v literatuře doposud velmi ojedinělé a pro některé podmínky zcela chybí. Pro zkoumání vlivu zatěžovacích faktorů byla v této práci provedena řada zkoušek v malém i ve velkém měřítku a to jak při statickém, tak při cyklickém zatížení. Experimenty byly doprovázeny numerickými analýzami pro podmínky statického zatížení. Statické zkoušky na malých modelech byly prováděny pomocí univerzálního testovacího stroje, velkorozměrové zkoušení bylo provedeno pomocí speciálního testovacího zařízení s velkou testovací matricí. Půdorysné rozměry matrice byly 2200 x 2200 mm s výškou 1400 mm. Rozměr standardní zatěžovací desky byl 300 mm. Opakované zatěžování bylo provedeno se 100 cykly o tlaku 275 kPa a následně 400 cykly při tlaku 550 kPa (ekvivalent 39 kN) s 10 sekundovou periodou na každou aplikaci zatěžování. Z hlediska materiálu byly zkoušeny hustoty EPS od 14.4 až 28.8 kg/m3. Jako reálná nadložní vrstva byl použit štěrkový písek. Výsledky jednoosé zkoušky ukázaly, že válcový tvar zkušební matrice má výhodu oproti krychlovému tvaru, především díky rovnoměrnějšímu rozložení tlaku na horní a spodní povrch vzorků. Dále bylo zjištěno, že rychlost zatížení ovlivňuje jak modul pružnosti, tak pevnost v tlaku. Výsledky při statickém zatížení ukázaly, že zvýšení tloušťky nadložní zeminy z 300 na 600 mm snížilo sesedání až o 65%. Použití geotextilie může zabezpečit až 54% snížení povrchového sedání. Numerické analýzy potvrdily, že zvětšení svislé mezery mezi bloky EPS z 0 na 5 mm podstatně zvyšuje sesedání povrchu, pokud není použita geotextilie. Geotextilie celkově výrazně eliminuje sesedání zeminy. Při opakovaném zatížení byla hloubka vyjeté koleje oproti původní tloušťce zeminy 7.5mm. Pokud se mocnost zeminy v nadloží zvětšila o jednu třetinu, pak se hloubka vyjeté koleje snížila o 13.5% a při dvojnásobné tloušťce nadloží došlo ke snížení hloubky vyjeté koleje o 40.8%. Zvýšení hustoty použitého EPS umožňuje snížit nadložní vrstvu na 200 mm. Pokud je použita dvojnásobně silná vrstva nadložní zeminy, lze dosáhnout pouze 20% snížení hloubky vyjeté koleje. Pokud je použita vrstva zeminy o tloušťce minimálně 600 mm lze dosáhnout optimální skladby konstrukce s hustotou EPS sníženou až na 19.4 kg/m3. Keywords: eps; geofoam; jednoosá zkouška; zkoušky zatížení deskou; lehká výplň; nadložní zemina; povrch vozovky Available in digital repository of ZČU.
Mechanické chování expandovaného polystyrenu (EPS) za statického a cyklického zatěžování

V současnosti se kvůli populačnímu růstu vývoj staveb a infrastruktur přesouvá i do nových oblastí, kde se ve stavebních projektech mohou často vyskytovat komplikované geodetické podmínky. S rostoucí ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Chování taveniny při tavení kovových a nekovových materiálů elektromagnetickou indukcí ve studeném kelímku
2022 -
Předložená dizertační práce se věnuje návrhu a testování metod měření vlastností materiálů při teplotách vyšších něž 2000 °C. Jedná se o metody určování teploty likvidu a hustoty. Testování navržených metod spočívá v porovnání naměřených a referenčních dat uváděných v literatuře při použití různých směsí obsahujících Al2O3 a ZrO2. Dále je v práci stanoven tepelný tok z taveniny směsi ZrO2 a Fe2O3 do kalorimetru a studována závislost tloušťky skull vrstvy na teplotě při indukčním tavení oxidů ve studeném kelímku. Práce rovněž obsahuje návrh experimentů, který je nezbytný pro jejich následnou úspěšnou realizaci. Motivací k volbě této problematiky je nutnost znalosti vlastností a chování materiálů při vysokých teplotách pro zvyšování spolehlivosti zařízení a pokrok techniky. Konvenčně používané metody však vykazují nevýhody, proto je vhodné hledat postupy jiné, které budou mít nevýhody odlišné a budou se tak navzájem doplňovat. Disertační práce je rozdělena do deseti kapitol. První kapitola se zaměřuje na vysvětlení motivace ke zpracování tématu a na definování cílů práce. Druhá část stručně popisuje konvenčně používané metody pro určování hustoty a teploty likvidu materiálů. Následuje kapitola 3 zabývající se indukčním tavení ve studeném kelímku a jednotlivými fázemi celého procesu tavení. V této kapitole je proveden i přibližný výpočet množství startovacího materiálu potřebného pro úspěšnou startovací fázi plánovaných experimentů. Navrhované metody pro měření vlastností taveniny a použité přístroje jsou popsány ve 4. kapitole. Kapitoly 5 a 6 se věnují návrhu experimentů - první z nich se zabývá stanovením výkonu dodávaného do taveniny potřebného pro dosažení požadovaných parametrů, a druhá pak matematickým modelem respektujícím elektromagnetické pole. Výstupem z matematického modelu je geometrie indukčního systému zabezpečující dosažení výkonu stanoveného v předchozím kroku. Dále je proveden popis uskutečněných experimentů v kapitole 7. V kapitole 8 jsou uvedeny výsledky chemických analýz vzorků získaných během experimentů. Následuje kapitola 9 obsahující vyhodnocení určovaných veličin z experimentů. Na závěr jsou shrnuty výsledky práce, a naznačen směr budoucího výzkumu. Navržené metody se ukázaly být použitelné pro stanovování požadovaných parametrů s dostatečnou přesností. Rovněž byla identifikována možná vylepšení metody měření hustoty, která by vedla ke snížení nejistoty měření a zvýšila jeho přesnost. Keywords: indukční tavení; studený kelímek; matematické modelování; hustota; teplota likvidu; tepelný tok; skull vrstva; al2o3; zro2; fe2o3. Available in digital repository of ZČU.
Chování taveniny při tavení kovových a nekovových materiálů elektromagnetickou indukcí ve studeném kelímku

Předložená dizertační práce se věnuje návrhu a testování metod měření vlastností materiálů při teplotách vyšších něž 2000 °C. Jedná se o metody určování teploty likvidu a hustoty. Testování navržených ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Pohledávky okresních soudů a jejich vymáhání
2022 -
Rigorózní práce se zaměřuje na vymáhání pohledávek okresních soudů. Práce podrobně rozebírá jednotlivé typy pohledávek soudů dle jejich exekučních titulů a rozebírá specifika vymáhání jednotlivých pohledávek s důrazem na vymáhání pohledávek postupem dle daňového řádu. Dále práce rozebírá konkrétní postupy jednotlivých okresních soudů při vymáhání pohledávek a porovnává úspěšnost, efektivitu a soulad se zákonem. Závěrem tato práce porovnává úpravu vymáhání pohledávek ve Slovenské republice. Keywords: vymáhání pohledávek; daňová exekuce; výkon rozhodnutí; správa okresního soudu Available in digital repository of ZČU.
Pohledávky okresních soudů a jejich vymáhání

Rigorózní práce se zaměřuje na vymáhání pohledávek okresních soudů. Práce podrobně rozebírá jednotlivé typy pohledávek soudů dle jejich exekučních titulů a rozebírá specifika vymáhání jednotlivých ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Nemovitost jako předmět obligace
2022 -
Rigorózní práce se zabývá postavením nemovitosti jako předmětu obligace v systému práva. Práce je členěna do tematických kapitol, které obsahují analýzu problematiky v právu římském a v právu moderním. Závěrem každé kapitoly je vzájemná komparace. Cílem práce je analýza postavení nemovitostí v systému práva a porovnání současných souvisejících institutů s jejich římskými předchůdci. Keywords: římské právo; obligace; věc nemovitá; vlastnictví; nemovitost; převod vlastnictví; nebezpečí na věci; odpovědnost za náhodu. Available in digital repository of ZČU.
Nemovitost jako předmět obligace

Rigorózní práce se zabývá postavením nemovitosti jako předmětu obligace v systému práva. Práce je členěna do tematických kapitol, které obsahují analýzu problematiky v právu římském a v právu ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Princip zákazu diskriminace v pracovněprávnich vztazích
2022 -
Rigorózní práce se věnuje komplexně a v souvislostech principu diskriminace v pracovněprávních vztazích a to jak v kontextu historickém, lidskoprávním, tak v kontextu současné situace v pracovněprávních vztazích a jejich směřování. Dále se tato práce věnuje zhodnocení současné právní úpravy zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích a to jak z pohledu práva českého, slovenského, německého ale i evropského práva. Keywords: diskriminace; princip; pracovněprávní vztahy; zákon; pronásledování; mobbing; bossing; sexuální orientace; věc; pohlaví; víra; náboženství; světový názor; zdravotní postižení; národnost; rasa; etnický původ Available in digital repository of ZČU.
Princip zákazu diskriminace v pracovněprávnich vztazích

Rigorózní práce se věnuje komplexně a v souvislostech principu diskriminace v pracovněprávních vztazích a to jak v kontextu historickém, lidskoprávním, tak v kontextu současné situace v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases