Number of found documents: 394
Published from to

Detekce symetrie v geometrických modelech
2023 -
Symetrie je častá vlastnost objektů reálného světa i uměle vytvořených geometrických modelů. Znalost symetrie daného objektu může být užitečná v mnoha aplikacích v počítačové grafice a zpracování geometrie, jako je komprese, zarovnávání objektů, symetrická editace nebo rekonstrukce neúplných objektů. Aby bylo možné symetrii daného objektu jakkoliv využít, musí být nejprve nalezena. Tato práce se zaměřuje na úlohu automatické detekce symetrie ve 3D objektech a také popisuje vazbu mezi detekcí symetrie a problémem registrace. Především však jsou v textu prezentovány naše vlastní příspěvky v těchto oblastech, zejména rigidní registrace povrchů, detekce zrcadlové a rotační symetrie a reprezentace prostoru rovin. Keywords: symetrie; detekce; detekce symetrie; registrace Available in digital repository of ZČU.
Detekce symetrie v geometrických modelech

Symetrie je častá vlastnost objektů reálného světa i uměle vytvořených geometrických modelů. Znalost symetrie daného objektu může být užitečná v mnoha aplikacích v počítačové grafice a zpracování ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Teoretické a experimentální studium obrábění žárových nástřiků
2023 -
Téma disertační práce je zaměřeno do oblasti moderních metod obrábění žárového nástřiku NiCrBSi, který je v praxi využíván za účelem zvýšení funkčních vlastností povrchu. Žárové nástřiky obecně spadají do kategorie těžkoobrobitelných materiálů, především z důvodu jejich chemického složení. Disertační práce je řešena v souvislosti s projektem NCKS, ve kterém spolupracuje Západočeská univerzita v Plzni s firmou Plasmametal s.r.o., která se již několik let zabývá technologií žárového stříkání s následným obráběním funkčních ploch. Keywords: nicrbsi; žárový nástřik; hvof; obrábění; hfc; lineární řezná hrana; statistické vyhodnocení; anova; drsnost povrchu Available in digital repository of ZČU.
Teoretické a experimentální studium obrábění žárových nástřiků

Téma disertační práce je zaměřeno do oblasti moderních metod obrábění žárového nástřiku NiCrBSi, který je v praxi využíván za účelem zvýšení funkčních vlastností povrchu. Žárové nástřiky obecně ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Určování biologických druhů ve volné přírodě s využitím umělé inteligence
2023 -
Tato práce se zabývá vývojem a výzkumem metod počítačového vidění a konstrukcí datových korpusů využitelných k automatické identifikaci a lokalizaci biologických druhů v přirozeném prostředí a čase. Jedná se tedy o rozpoznávání tzv. ve volné přírodě, jenž při- náší značné množství výzev v porovnání s rozpoznáváním v laboratorních podmínkách. Zmíněné výzvy v kontextu jejich možného uplatnění při monitorování biologické rozmanitosti, ochraně přírody a potenciálně i zdravotnictví zahrnují: (i) vysokou vizuální podobnost různých biologických organismů a jejich částí, (ii) možnost pozorovat jejich různé části z mnoha úhlů, či v různých ročních obdobích, (iii) nevyváženosti v rozložení druhů, (iv) rozdílné následky chybných rozhodnutí, tj. záměna jedovatých druhů za neškodné, a (v) důležitost interpretovatelnosti výsledků. V této práci je popsáno několik nových metod a přístupů strojového učení a počítačového vidění vhodných pro různé případy použití, tj. anotaci fotografií korálových útesů, sledování míry zamoření včelínů Kleštím včelím a automatickou identifikací biologických druhů. Pro popis fotografií korálových útesů pořízených pod vodou byl vyvinut automatický systém pro detekci, klasifikaci a segmentaci jednotlivých substrátů založený na metodě Mask R-CNN a řadě triků. K automatickému sledování míry zamoření včelstev Kleštíkem včelím je navržen přímočarý přístup, který využívá kombinaci prahování a vlastní architektury konvoluční sítě. Díky integraci systému do mobilní aplikace existuje reálný potenciál nahradit běžně používané manuální vyhodnocování, jenž je časově náročné a nepřesné, ale i existující metody založené na počítačovém vidění. Algoritmy navržené pro identifikaci biologických druhů jsou založeny především na hlubokých neuronových sítích a metodách učení s učitelem vyžadující relativně vysoké množství označených dat. Nedostatečná kvalita stávajících datových sad, nebo jejich absence, vedly k vytvoření nových datových sad (DanishFungi 2020, SnakeCLEF a CVarroaDestructor) s celou řadou jedinečných vlastností, které umožňují jejich využitelnost i nad rámec identifikace živočišných druhů. Práce potvrzuje, že nově navržené datové sady s nejmodernějšími architekturami hlubokých neuronových sítí zajišťují dostatečnou odolnost vůči mnoha negativním vlivům spojeným s identifikací druhů ve volné přírodě a poskytují dostatečnou přesnost rozpoznávání. Pro inkrementální zvýšení přesnosti state-of-the-art metod, zlepšení interpretovatelnosti výsledků a omezení záměn jedovatých druhů za neškodné jsme (i) použili pokročilé optimalizační strategie, (ii) připravili techniku pro integraci metadat o pozorování do rozhodnutí a (iii) navrhli nové ztrátové funkce. Algoritmy popsané v této práci se umístily na předních místech v několika celosvětových soutěžích (PlantCLEF, FGVCx Flower, FGVCx Fungi, apod.) zaměřených na automatizaci identifikace a lokalizace biologických druhů. Keywords: cnn; transformers; machine learning; computer vision; fungi; plants; snakes; apiculture; classification; recognition; species recognition; fine-grained; artificial intelligence Available in digital repository of ZČU.
Určování biologických druhů ve volné přírodě s využitím umělé inteligence

Tato práce se zabývá vývojem a výzkumem metod počítačového vidění a konstrukcí datových korpusů využitelných k automatické identifikaci a lokalizaci biologických druhů v přirozeném prostředí a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Ověření rozvoje algoritmické složky informatického myšlení za využití blokového programovacího prostředí Scratch
2023 -
Disertační práce se věnuje rozvoji algoritmické složky informatického myšlení. Hlavním cílem bylo zjistit, jak si žáci bez předchozí výuky a zkušeností poradí s testovací sadou úloh. Testovací sada obsahovala úlohy jejichž obtížnost průběžně mírně stoupala. Na základě dosažených výsledků v testovací sadě, pozorování, audio i video záznamu žáka, jeho obrazovky a výsledků ze vstupního a výstupního formuláře jsme popsali, jakým způsobem žáci úlohy řeší a jaký k řešení problémů mají postoj. Zároveň jsme informace propojovali do souvislostí s výsledky z předmětů, pohlavím nebo žáky stanovenou úrovní zkušeností a dalšími. Dále jsme výsledky porovnali s původní testovací sadou úloh, která sloužila pro zkoumání rozvoje abstraktního myšlení u stejně starých žáků. Výsledky žáků z jednotlivých úloh jsme pak porovnali napříč sadami. V případě porovnání jsme popisovali problémy, které žáci při řešení úloh měli, typické řešení úloh a jak daleko se v řešení úloh dostali. Zároveň jsme porovnali souhrnné výsledky z celého testování. Testování probíhalo u stejně starých žáků a na stejné škole, jako proběhl původní výzkum, aby byl zajištěn co nejpodobnější výzkumný vzorek. Keywords: blokové programovací prostředí; informatické myšlení; vzdělávání; základní škola; algoritmizace Available in digital repository of ZČU.
Ověření rozvoje algoritmické složky informatického myšlení za využití blokového programovacího prostředí Scratch

Disertační práce se věnuje rozvoji algoritmické složky informatického myšlení. Hlavním cílem bylo zjistit, jak si žáci bez předchozí výuky a zkušeností poradí s testovací sadou úloh. Testovací sada ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Architektura HW Learning factory s digitálním dvojčetem v konceptu Industry 4.0
2023 -
Disertační práce se zabývá návrhem a ověřením architektury HW learning factory s digitálním dvojčetem využívajícím diskrétní simulaci v konceptu Industry 4.0 se zaměřením na průmyslové inženýry. Cílem je návrh architektury využitelné a realizovatelné průmyslovými inženýry strojírenského typu, kteří nejsou programátory, elektrotechniky ani např. kybernetiky. V rámci výzkumu byla ověřena realizovatelnost a vhodnost navržené architektury pro průmyslové inženýry. Hlavními výstupy je navržená architektura, HW model s digitálním stínem realizovaný podle navržené architektury a výstupy z provedeného výzkumu. Keywords: learning factory; training factory; digitální dvojče; kyber-fyzikální systém; industry 4.0; simulace Available in digital repository of ZČU.
Architektura HW Learning factory s digitálním dvojčetem v konceptu Industry 4.0

Disertační práce se zabývá návrhem a ověřením architektury HW learning factory s digitálním dvojčetem využívajícím diskrétní simulaci v konceptu Industry 4.0 se zaměřením na průmyslové inženýry. Cílem ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Metodika řízení nového produkčního systému dodavatelských společností do automobilového průmyslu
2023 -
Disertační práce se zabývá tématem standardizace postupů vývoje produkčních systémů dodavatelských společností do automobilového průmyslu. Práce vychází z původního rámcového tématu nazvaného "Design výrobních systémů a jeho hodnocení". Koncipována je tak, že nejprve obsahuje rešerši současného stavu poznání ve zkoumané oblasti. Na základě rešeršní části je následně definována užší oblast výzkumu a jsou stanoveny cíle a hypotézy práce. V navazující části je definován postup výzkumu, který vede k návrhu metodiky pro zefektivnění postupů vývoje produkčních systémů dodavatelských společností automobilového průmyslu. Práce je zakončena ověřením navržené metodiky v praxi a definováním přínosů jak v teoretické rovině, tak i v oblasti praktického uplatnění metodiky v průmyslových podnicích. Keywords: automobilový průmysl; sérioví dodavatelé; proces vzniku výrobních systémů; oborová metodika projektového managementu. Available in digital repository of ZČU.
Metodika řízení nového produkčního systému dodavatelských společností do automobilového průmyslu

Disertační práce se zabývá tématem standardizace postupů vývoje produkčních systémů dodavatelských společností do automobilového průmyslu. Práce vychází z původního rámcového tématu nazvaného "Design ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Archeologie a vývoj lodní dopravy v pravěké Evropě. Historie, metody, prameny
2023 -
Práce se zabývá pravěkými plavidly na evropském kontinentu. Shromážděna byla plavidla z území 17 států, která byla řazena chronologicky maximálně do 5. stoletím př. n. l. nebo do doby halštatské. Studovány byly chronologicko-typologické aspekty plavidel, mezi které patřily především tvarové prvky těchto artefaktů. Keywords: vodní doprava; lodě; plavidla; dlabané čluny; monoxyly; sešívané plaňkové lodě; pravěk Available in digital repository of ZČU.
Archeologie a vývoj lodní dopravy v pravěké Evropě. Historie, metody, prameny

Práce se zabývá pravěkými plavidly na evropském kontinentu. Shromážděna byla plavidla z území 17 států, která byla řazena chronologicky maximálně do 5. stoletím př. n. l. nebo do doby halštatské. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

ELEKTRONICKÉ PORTFOLIO JAKO NÁSTROJ ROZVOJE AUTONOMIE A JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ VE VÝUCE ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA
2023 -
Cílem této práce je rozvoj autonomie při zdokonalování jazykových kompetencí vysokoškolských studentů, a to s podporou online nástroje ePortfolio Mahara. Pro splnění tohoto cíle byl navržen, pilotován, a dále zkoumán učební cyklus vycházející z rozsáhlého teoretického výzkumu oblastí autonomie, jazykového vzdělávání a souvisejících typů hodnocení. V teoretické části si práce klade za cíl definovat pojmy digitální portfolio, Mahara ePortfolio, Evropské jazykové portfolio, autonomní učení, formální, neformální a informální vzdělávání, hodnocení a jejich vzájemný vztah na pozadí analýzy počátků, vývoje a současného stavu výzkumů v této oblasti u nás i v zahraničí. Výzkumná část se pak zaměřuje na ověření učebního cyklu a na jeho aplikaci ve vysokoškolské pedagogické praxi s důrazem na roli principů autonomního učení a roli ePortfolia při rozvoji jazykových kompetencí. Keywords: digitální portfolio; mahara eportfolio; evropské jazykové portfolio; autonomní učení; učební cyklus; hodnocení učení; konstrukční výzkum Available in digital repository of ZČU.
ELEKTRONICKÉ PORTFOLIO JAKO NÁSTROJ ROZVOJE AUTONOMIE A JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ VE VÝUCE ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA

Cílem této práce je rozvoj autonomie při zdokonalování jazykových kompetencí vysokoškolských studentů, a to s podporou online nástroje ePortfolio Mahara. Pro splnění tohoto cíle byl navržen, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Mobiliární exekuce v kontextu moderní doby a její dopad na život povinného
2023 -
Dizertační práce pojednává o výkonu mobiliární exekuce v pojetí současnosti a hlavně řeší analýzu jejího dopadu na život povinného. Keywords: mobiliární exekuce; povinný; oprávněný; exekuce Available in digital repository of ZČU.
Mobiliární exekuce v kontextu moderní doby a její dopad na život povinného

Dizertační práce pojednává o výkonu mobiliární exekuce v pojetí současnosti a hlavně řeší analýzu jejího dopadu na život povinného.

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Právní důsledky rozvodu rodičů na poměry nezletilého dítěte
2023 -
Disertační práce se věnuje rodinnému právu, přičemž se blíže zabývá problematikou právních důsledků rozvodu manželství rodičů na poměry nezletilého dítěte v českém právním řádu. Obsahem je tak především hmotněprávní i procesní problematika úpravy poměrů k nezletilému dítěti po rozvodu manželství rodičů, tedy svěření nezletilého dítěte do péče a dále s tím související otázka určování výživného a případného styku nepečujícího rodiče s nezletilým. S rozvodem rodičů jsou ale spojeny i další právní otázky, které dopadají do sféry nezletilých dětí a které jsou blíže rozebrány. V práci je kriticky zhodnocena platná právní úprava jak z pohledu právní teorie, tak i aplikační praxe. Cílem autora bylo zejména zanalyzovat koncepci současné právní úpravy a rovněž poukázat na některé negativní důsledky, které z právní úpravy v praxi plynou. V disertační práci je pak ověřována hlavní teze, zda současná platná právní úprava je v souladu s nejlepším zájmem dítěte. Keywords: rodina; rodinné právo; děti; rodiče; péče o dítě; výživné Available in digital repository of ZČU.
Právní důsledky rozvodu rodičů na poměry nezletilého dítěte

Disertační práce se věnuje rodinnému právu, přičemž se blíže zabývá problematikou právních důsledků rozvodu manželství rodičů na poměry nezletilého dítěte v českém právním řádu. Obsahem je tak ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases