Number of found documents: 224
Published from to

Plánování pohybu podél specifikované cesty s uvažováním všech pohybových omezení
Bláha, Lukáš
2015 - Czech
Tato práce přináší základní poznatky z teorie řízení pohybu mechatronických systémů. Věnuje se druhé úrovní plánování pohybu, tedy generování řídících trajektorií pohybu. Pro systémy s konstantními omezeními na pohybové veličiny pak navrhuje nové přístupy, založené na metodách algebraické geometrie, které umožňují analyticky řešit standardní problémy plánování pohybu v jedné ose. Také je ukázáno, jak tyto přístupy aplikovat pro napojování jednotlivých pohybů a jakým způsobem plánovat nekoordinovaný pohyb více os s časovou synchronizací. Pro systémy s proměnnými omezeními ukazuje možnost využití předešlých technik a pro nižší řád generátoru pohybu řeší obecný problém plánování podél specifikované cesty. Získané algoritmy jsou zcela obecné, nezávislé na tvaru omezení a složitosti systému, a jejich výpočetní náročnost závisí pouze na množství diskretizovaných vzorků omezení. Jejich hlavní předností je velmi nízká výpočetní náročnost a absence iteračních a dalších výpočetních cyklů. This thesis provides a basic knowledge of motion control theory of mechatronic systems. It deals with the second level of motion planning, i.e. generating the motion control trajectories. It proposes a new approaches for trajectory generation in single axis, based on the methods of algebraic geometry. This enables to solve motion planning problems for systems with constant constraints on motion variables and arbitrary initial and final state. It is also shown how to apply these techniques to linking individual movements to more complex motions and how to plan uncoordinated movement of multi-axis systems. For systems with varying constraints it shows the possibility of using previous techniques and lower order generator to solve the general motion planning problem along the given path. Resulting algorithms are general, independent of the profile of constraints and the computational complexity depends only on the number of samples of limit curves. The main advantage is very low computational cost, analytical background and lack of iterative computational cycles. Keywords: řízení pohybu; gröbnerova báze; plánovácí algoritmus; generování trajektorie; pohybová omezení; motion control; time optimal control; gröbner basis; planning algorithm; trajectory generation; motion constraints Available in digital repository of ZČU.
Plánování pohybu podél specifikované cesty s uvažováním všech pohybových omezení

Tato práce přináší základní poznatky z teorie řízení pohybu mechatronických systémů. Věnuje se druhé úrovní plánování pohybu, tedy generování řídících trajektorií pohybu. Pro systémy s konstantními ...

Bláha, Lukáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Vysokoteplotní vrstvy Si-B-C-N a multifunkční vrstvy (Zr)-B-C-(N) připravené pulzním magnetronovým naprašováním
Steidl, Petr
2015 - Czech
První část dizertační se zabývá podrobnou studií mikrostruktury a mechanických a optických vlastností vrstev Si-B-C-N připravených reaktivní pulzní magnetronovou depozicí a následně žíhaných až do 1700°C ve vzduchu a inertních plynech. Druhá část dizertační práce je zaměřena na přípravu a studium vlastností vrstev (Zr)-B-C-(N). Pulzní reaktivní magnetronové naprašování při frekvenci pulzů 10 kHz s konstantním poměrem t 1 /T = 0,85, tedy při délce napěťového pulzu 85 us se ukázalo jako vhodná technika pro reprodukovatelnou přípravu vysoce kvalitních vrstev Zr-B-C-N s hladkým povrchem (průměrná drsnost Sa < 4 nm) bez defektů a dobrou adhezí k substrátům. The first part of the thesis is focused on the detailed study of the microstructure and mechanical and optical properties of Si-B-C-N films prepared by reactive pulsed magnetron sputtering and consequently treated in air and inert gases up to 1700°C. The second part of the thesis is focused on the preparation and study of properties of (Zr)-B-C-(N) films. A pulsed reactive magnetron sputtering at a repetition frequency of pulses of 10 kHz with a fixed 85 % duty cycle, i.e. at a voltage pulse duration of 85 us, was found to be a suitable technique for a reproducible fabrication of high-quality defect-free Zr-B-C-N films with smooth surfaces (the average roughness Sa < 4 nm) and good adhesion to substrates. Keywords: si-b-c_n; zr-b-c_n; magnetronové naprašování; nanokrystalické tenké vrstvy; vysokoteplotní stabilita; hr-tem; tga; pulzní naprašování; si-b-c_n; zr-b-c-n; magnetron sputtering; nanocrystaline coatings; high-temperature resistance; hr-tem; tga; pulsed sputtering Available in digital repository of ZČU.
Vysokoteplotní vrstvy Si-B-C-N a multifunkční vrstvy (Zr)-B-C-(N) připravené pulzním magnetronovým naprašováním

První část dizertační se zabývá podrobnou studií mikrostruktury a mechanických a optických vlastností vrstev Si-B-C-N připravených reaktivní pulzní magnetronovou depozicí a následně žíhaných až do ...

Steidl, Petr
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Hodnocení vlivu environmentálních daní na podnikatelské subjekty v České republice
Hruška, Zdeněk
2015 - Czech
Disertační práce se zabývá problematikou environmentálního zdanění a obsahuje nové poznatky jak v teoretické, tak v praktické rovině této oblasti. Problematika environmentálního zdanění je aktuálním tématem na celosvětové úrovni, proto je v práci nejprve provedeno teoretické vymezení stěžejních pojmů a souvislostí environmentálního zdanění zejména s environmentální politikou státu a s obecnou ekonomickou teorií se zaměřením na daňovou problematiku. V práci je identifikováno začlenění environmentálních daní v rámci ekonomických nástrojů environmentální politiky státu a je precizována definice pojmu environmentální daň, která působí jako jeden z nástrojů omezování negativní externality v podobě znečišťování životního prostředí. Zavádění environmentálních daní do daňové soustavy státu je obvykle několikaletý proces, přičemž v práci je navržen postup začlenění těchto daní do daňové soustavy státu. Při implementaci environmentálních daní do daňové soustavy by měly být respektovány základní principy environmentálního zdanění, které jsou v disertační práci formulovány. Vzhledem k celosvětovému významu nastolování udržitelného rozvoje, a s tím související implementace environmentálních daní do daňových soustav států je dále navržen ukazatel environmentální daňová kvóta umožňující mezinárodní komparaci v této oblasti. Pro kvantifikaci navrženého ukazatele je doporučeno vycházet z koncipované taxonomie environmentálních daní, což je rovněž předmětem výzkumu disertační práce. Disertační práce je specificky zaměřena na problematiku environmentálního zdanění v podmínkách České republiky, kdy je dokumentován historický vývoj a provedena predikce budoucího vývoje. Zároveň je pro případ České republiky verifikováno využití navrženého ukazatele environmentální daňové kvóty. V podmínkách České republiky je zkoumán dopad environmentálních daní na domácnosti a na podnikatelské subjekty. U podnikatelských subjektů v České republice je prováděn empirický výzkum vlivu zavedení environmentálních daní od roku 2008 a jsou navrženy ukazatele pro sledování tohoto vlivu u jednotlivých podniků. V této souvislosti je navržen referenční účtový rozvrh umožňující sledování environmentálních daní v rámci podnikového účetnictví a formulovány návrhy na eliminaci dopadu environmentálních daní na ekonomickou činnost podnikatelských subjektů. The dissertation deals with the issue of environmental taxation and contains new knowledge in both theoretical and practical terms in this area. The issue of environmental taxation is a currently most discussed topic at a global level, therefore the work focuses first on the theoretical definiton of key concepts and context of environmental taxation in particular with the state environmental policy and general economic theory with the focus on tax issues. The paper identifies the integration of environmental taxes in the context of economic instruments in the environmental policy and clearly defines the environmental tax, which acts as a tool to reduce negative externalities in the form of environmental pollution. The introduction of environmental taxes into the state tax system is usually a long-term process. One of the goals of this work is to suggest how to integrate these taxes into the state tax system more effectively. In the implementation of the environmental taxes into the tax system the fundamental principles of environmental taxation, which are formulated in the thesis, should be respected. Given the global importance of restoration of sustainable development and the related implementation of environmental taxes in the tax system of the state is also proposed an indicator of environmental tax quota, which allows international comparison in this area. To quantify the proposed indicator is recommended based on the taxonomy conceived environmental taxes, which is also the subject of the research. The dissertation is specifically focused on the issue of environmental taxation in the Czech Republic, which documents its historical development, and makes predictions. It also verifies the use of the proposed indicator for the Czech Republic. The work examines the impact of the environmental taxes on households and businesses in the region. For businesses in the Czech Republic is conducted empirical research compares the state in businesses before of the introduction of environmental taxes in 2008 and the impact of this taxes after its introducing. The paper proposes the indicators for monitoring of the impact on individual businesses. In this context, the reference chart of accounts was created to allow monitoring of the environmental taxes in corporate accounting. The paper proposes how to eliminate the impact of the environmental taxes on economic activities of business entities. Keywords: ekologická daňová reforma; environmentální daň; environmentální daňová kvóta; environmentální náklady; environmentální politika státu; znečištění životního prostředí; environmental costs; environmental pollution; environmental tax; environmental tax quota; environmental tax reform; state environmental policy Available in digital repository of ZČU.
Hodnocení vlivu environmentálních daní na podnikatelské subjekty v České republice

Disertační práce se zabývá problematikou environmentálního zdanění a obsahuje nové poznatky jak v teoretické, tak v praktické rovině této oblasti. Problematika environmentálního zdanění je aktuálním ...

Hruška, Zdeněk
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Elektromagnetické pole, síly, chvění a hluk v elektrických strojích
Bouzek, Lukáš
2015 - Czech
Tato disertační práce se rámcově zabývá problematikou vibrací a s nimi spojenému vzniku nežádoucích hlukových účinků. Konkrétně je práce zaměřena na zjišťování modálních parametrů statorového systému malých asynchronních strojů. První část práce se stručně zabývá obecnými zdroji vibrací, které se mohou u těchto strojů objevit. Další části práce jsou zaměřeny nejprve na popis magnetických sil, které vznikají v asynchronním stroji při sinusovém napájení, a poté je rozebrán stav, kdy je stroj napájen neharmonickým zdrojem. Na tuto část navazuje analytický popis vlastních frekvencí jednotlivých částí statorového systému magnetického obvodu, vinutí a mechanické kostry stroje. Následuje hlavní část práce, která je zaměřena na experimentální modální analýzu. Zde jsou prezentovány výsledky měření a jejich numerické modely. Dále je ukázán vliv košů vinutí a uložení celého magnetického obvodu s vinutím v kostře stroje. This thesis deals with vibrations and their association with adverse noise effects. Specifically, the work is focused on determining the modal parameters of stator system of small asynchronous machines. The first part describes briefly the general sources of vibrations that may occur in these machines. The other part of the work is focused firstly on the description of magnetic forces generated in an asynchronous machine with sinusoidal supply, and secondly on the condition when the machine is powered by inharmonic source. The next section continues with analytical description of natural frequencies of various parts of the stator system - the magnetic circuit, winding and mechanical machine frame. The major part of the thesis is focused on experimental modal analysis. The results of measurements and their numerical models are presented here. Then, the influence of winding cages and storage of the entire magnetic circuit with a winding in the machine frame is shown. Keywords: asynchronní stroj; radiální síla; modální analýza; vlastní frekvence; asynchronous machine; radial force; modal analysis; natural frequency Available in digital repository of ZČU.
Elektromagnetické pole, síly, chvění a hluk v elektrických strojích

Tato disertační práce se rámcově zabývá problematikou vibrací a s nimi spojenému vzniku nežádoucích hlukových účinků. Konkrétně je práce zaměřena na zjišťování modálních parametrů statorového systému ...

Bouzek, Lukáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Numerické modelování úloh s interakcí fyzikálních polí a obvodů
Koudela, Lukáš
2015 - Czech
Tato dizertační práce se zabývá modelováním magneto-termo-elastických procesů, kterými je potřeba se zabývat při ohřevu v oboru tepelné upínací techniky. Popisuje termoelastický jev jako fyzikální proces, který je využíván ke spojování stopek nástrojů a tepelných upínačů. Dále jsou uvedeny principy, výhody a omezení dané technologie v porovnání s dalšími možnostmi upínání. Práce se zaměřuje na definici matematického modelu sdružené úlohy, která se skládá ze tří fyzikálních polí (magnetické, teplotní a pole termoelastických posuvů či deformací), mezi kterými jsou vazby vzhledem k teplotním závislostem nelineárního charakteru použitých materiálů. Možnosti daného matematického modelu jsou demonstrovány na numerickém řešení zvoleného ilustrativního příkladu rotačního indukčního ohřevu pomocí metody konečných prvků vyššího řádu přesnosti. Výsledky jsou verifikovány prostřednictvím provedených experimentálních měření. Současně jsou využity optimalizační algoritmy pro zlepšení dosažitelných parametrů tepelného upínání. Závěrem jsou stanoveny směry dalšího výzkumu a trendy pokračování práce v dané oblasti. This thesis deals with the numerical modeling of magneto-thermo-elastic processes that needs to be considered during heating in the field of thermal clamping technology. Thermoelastic phenomenon is described as a physical process, which is used for connecting the tool shanks and thermal chucks. The principles, advantages and limitations of this technology are described in comparison with other clamping options. The main part of the work focuses on the definition of the mathematical model of this coupled problem, which consists of three physical fields (magnetic, thermal and thermoelastic displacement or deformation field), with mutual interactions due to temperature dependencies of the used materials exhibiting nonlinear characters. Possibilities of the mathematical model are demonstrated on the numerical solution of an illustrative example of rotation induction heating using the higher order finite element method. The results are verified by the experimental measurements. The optimization algorithms are also used to improve the parameters of thermal clamping. Finally, the directions for further research and the trends of next work in the area are established. Keywords: tepelné upínání; indukční ohřev; feromagnetický materiál; nelineární sdružená úloha; magnetické pole; teplotní pole; pole termoelastických deformací; numerická analýza; metoda konečných prvků vyššího řádu přesnosti; agros2d; thermal clamping; induction heating; ferromagnetic material; non-linear coupling problem; magnetic field; temperature field; numerical analysis; higher-order finite element method; agros2d Available in digital repository of ZČU.
Numerické modelování úloh s interakcí fyzikálních polí a obvodů

Tato dizertační práce se zabývá modelováním magneto-termo-elastických procesů, kterými je potřeba se zabývat při ohřevu v oboru tepelné upínací techniky. Popisuje termoelastický jev jako fyzikální ...

Koudela, Lukáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Otto Neurath a komunikace v umělých jazykových znacích
Hanzelínová, Lada
2015 - Czech
Zmapovat intelektuální kořeny metody Isotype, zrekonstruovat, popsat a vysvětlit metodu Isotype tak, jak ji jeho autor Otto Neurath zamýšlel, a zpracovat recepci této metody po smrti Otty Neuratha - to jsou tři základní cíle této práce. Na podrobně zpracovaném bibliografickém materiálu a stručném odborném kontextu jsou popsány přiznané i další pravděpodobné vlivy, vše je ukázáno v chronologickém, geografickém a teoretickém rámci. Metoda Isotype (původně Vídeňská metoda obrazové statistiky) byla ideově vytvořena Otto Neurathem a realizována skupinou mnoha spolupracovníků, z nichž nejdůležitější jsou Marie Reidemeister Neurath a Gerd Arntz. Isotype je metodou, která nemá přesně popsaná pravidla, a i ta, která jsou známá, není možno mechanisticky použít na převod dat na vizuální reprezentace. Spíše historický než filozofický pohled se snaží nastínit souvislosti a okolnosti jednotlivých důležitých okolností ve vývoji metody Isotype, která je předchůdcem dnešní moderní informační grafiky. The three basic aims of this work are to map the conceptual roots of the Isotype method, to describe the Isotype method as it was intended by its author, Otto Neurath, and to give an account of subsequent application of the method after Otto Neurath's death. Using a detailed analysis of biographical material as well as a briefly presented scientific context, the author describes the acknowledged and other possible influences which may have contributed to the formation of the Isotype method. All this is presented within a framework of a chronological, geographical, and theoretical context. The basic concept of the Isotype method, earlier known as the 'Vienna Method of Pictorial Statistics', was created by Otto Neurath. Its actual form and details are the work of a large group of his collaborators, most importantly Marie Reidemeister Neurath and Gerd Arntz. Isotype is a method with no strictly specified rules and whatever rules it does have cannot be mechanically applied to translating data into a visual representation. From a historical rather than philosophical perspective, the goal of this contribution is to outline the connections and circumstances of various events, which played a role in the development of the Isotype method, the predecessor of modern information graphics. Keywords: Otto Neurath; Marie Neurath; isotype; informační grafika; infografika; obrazová statistika; Otto Neurath; Marie Neurath; isotype; information graphics; infographics; picture statistics Available in digital repository of ZČU.
Otto Neurath a komunikace v umělých jazykových znacích

Zmapovat intelektuální kořeny metody Isotype, zrekonstruovat, popsat a vysvětlit metodu Isotype tak, jak ji jeho autor Otto Neurath zamýšlel, a zpracovat recepci této metody po smrti Otty Neuratha - ...

Hanzelínová, Lada
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Markýz de l'Hospital a Analýza nekonečně malých
Makovský, Jan
2015 - Czech
Práce je věnována přelomové, epochální práci prvního období infinitesimálního počtu, Analyse des infiniment petits Guillauma, markýze de l'Hospitala. Dělí se na tři podstatné části: překlad, komentář a úvodní studii. Účelem je představit toto dílo v jeho jedinečných okolnostech jeho vzniku a zároveň určit jeho obecné místo v dějinách matematických idejí. Úvodní studie je věnována především osobnosti markýze de l'Hospitala. Na pozadí rozvoje infinitesimálního počtu se vykresluje jeho po dlouhou dobu oficiální obraz v dějinách matematiky. V druhé části se rozebírá blízký lidský i matematický vztah markýze de l'Hospitala s Johannem Bernoullim; a na základě rozboru markýzových geometrických úspěchů se ve srovnání s řešeními Johanna Bernoulliho, bratra Jakoba a Leibnize se podává obecná charakteristika prvního infinitesimálního počtu coby geometrické i fyzikální teorie a možností jeho objevitelských cest prostřednictvím analogií založených na nejzazším požadavku harmonie přírody. Třetí část úvodní studie v historických souvislostech sporů a výměn stran základů diferenciálního počtu objasňuje z hlavní ideje Leibnizovy symbolické přírody, totiž zákona kontinuity, povahu diferenciálního znaku dx, jeho radikální novost a argumenty ospravedlnění přesnosti infinitesimálního počtu. Druhá kontroverze, která je v práci představena, probíhá mezi Rollem a Varignonem; podstatnými rysy jsou institucionální podmínky rozvoje počtu a Varignonovy pokusy o důkazy nekonečně malých v Newtonově duchu. Komentář Analýzy nekonečně malých slouží k historickému, filologickému a filosofickému objasnění nových metod a dokládá utváření Analýzy nekonečně malých z jejích zdrojů, tj. přednášek Johanna Bernoulliho markýzi de l'Hospitalovi a jejich dopisové výměny. The basis of my dissertation consists in three rather distinct parts, that is Czech translation, a commentary and introduction to the famous Analyse des infiniment petitis by marquis the l'Hospital. Nevertheless I unify the whole in virtue of the leibnizien metaphysical idea of the law of continuity governing the symbolic system fundamental to the differential calculus of Leibniz. Concerning the first part of the introduction I represent the so called academical or official picture of marquis de l'Hospital based on the Éloge by Bernard de Fontenelle. I use this picture as a background to the so called hidden picture of the marquis, which consists in the analysis of the physico-geometrical problems solved by the marquis de l'Hospital in comparison to those of Johann Bernoulli, based naturally on the correspondence of the two of them. I demonstrate, regarding the nature of the calculus both physical and geometrical, that it was precisely the geometrical purity of his mind had forbidden him to make inventions in geometry, unlike Johann Bernoulli. In the third part I describe the controversies that made part of the development of the calculus; firstly the controversy between Nieuwentijt and Leibniz concerning the fundamental questions of calculus. I precise on this occasion my views on the nature of leibnizian calculus as stated above, that is ambiguous symbolism of differentials. The second controversy, between Rolle and Varignon puts forward institutional obstacles of the development of the calculus as well as the foundational attempts made by Varignon that indicated the future transformation of the calculus according to the spirit of Newton. Finally the commentary, by the symbolic idea above, indicates the algebraical shift of the 17th century geometry; illustrates articles of the Analyse des infiniment petits and shows the dependence on Bernoulli's inventions. Keywords: markýz de l'Hospital; Johann Bernoulli; Gottfried Wilhelm Leibniz; geometrie; infinitesimální počet; marquis de l'Hospital; Johann Bernoulli; Gottfried Wilhelm Leibniz; geometry; infinitely calculation Available in digital repository of ZČU.
Markýz de l'Hospital a Analýza nekonečně malých

Práce je věnována přelomové, epochální práci prvního období infinitesimálního počtu, Analyse des infiniment petits Guillauma, markýze de l'Hospitala. Dělí se na tři podstatné části: překlad, ...

Makovský, Jan
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Science centra: vznik, poslání, proměny zaměřené na science centrum Techmania
Broulíková, Monika
2015 - Czech
Předložená disertační práce nese název "Science centra: vznik, poslání, proměny zaměřené na science centrum Techmania". Již z pojmenování můžeme stručně identifikovat tři pojednávané klíčové oblasti. První část - teoretická - je rozdělena do pěti cílů a zabývá se především evropskými a americkými science centry, protože jsou pro kulturní genezi Techmanie nejpodstatnější. Byl definován termín "science centrum" a jeho etablování v českém jazyce. Prvním bodem teoretické části je vymezení se oproti institucím podobným, a to muzeím. V souvislosti s terminologií science center je pojednáno o tom, kdo je edutainer. Za druhé je popsána historie science center ve světě a také v České republice. V České republice je sledován vznik všech pěti science center iQparku, potažmo iQLANDIE, Techmania Science Centra, Vida! science centra, Světa techniky Ostrava a Pevnosti poznání. Také je zmíněna Technická herna náležící pod Technické muzeum v Brně, která nese v České republice prvenství. Připomenuty jsou rovněž české projekty na vybudování science center, které se nerealizovaly. Za třetí je v práci uvedeno pojednání o poslání science center. Jsou představena nejen významná světová science centra, ale i tuzemská. Disertační práce se také zabývá tím, jak science centra definují své vize, poslání a cíle. Čtvrtou položkou jsou hlavní proměny science center v zahraničí. I když historie proměn v České republice není tak dlouhá, přesto se práce zabývá proměnami Techmanie. Poslední důležitým bodem je analýza různých návštěvnických skupin. V druhé části - praktické - je zjišťován vztah respondentů k science centrům, konkrétně k Techmania Science Center. Byla použita metoda kvantitativního výzkumu pomocí dotazníkového šetření. Jelikož každá skupina měla jiné spektrum respondentů, byly vypracovány tři studie. Tento výzkum byl explorativního charakteru a nebyl dosud v České republice proveden. U každé studie byly detailně představeny použité vědecké metody zkoumání, cílová skupina, cíle studie, pracovní hypotézy, analýza dat, problémy a stručné shrnutí. Ve Studii I byly cílovou skupinou respondenti složení z těch, kteří nikdy nenavštívili žádné science centrum, a z návštěvníků Techmania Science Center. Studie II měla za cílovou skupinu pedagogy základních a středních škol v České republice, kteří navštívili Techmania Science Center. Poslední studie, Studie III, měla za cílovou skupinu ředitele základních a středních škol v České republice. The title of this dissertation is "Science Centers: establishment, mission, changes - focused on Techmania Science Center". As the title itself suggests there are three main areas the paper deals with. The first part of the dissertation is theoretical and it is divided into five sections. This dissertation deals mainly with European and American science centers, because they are most important for the cultural genesis of the Techmania Science center. In this section the modern incarnation of the "science center" is defined, and the term's establishment as a Czech loanword from English is explained. The first point of this thesis is to distinguish between science centers and similar institutions, notably museums. In connection with the terminology of science centers it is explained what an edutainer is. Second, the history of science centers in the world and in the Czech Republic is described. The thesis outlines the establishment of all five science centers in the Czech Republic - iQpark and, by extension, iQLANDIA, Techmania Science Center, Vida! Science Center (Vida! science centrum), Technology Center Ostrava (Svět techniky Ostrava) and Fortress of Knowledge (Pevnost poznání). A note has been made about Technical playroom (Technická herna) which is a part of Technical museum in Brno (Technické muzeum Brno), which holds the first place within the Czech Republic as a place were interactive exhibits were displayed. Also, Czech projects for establishing science centers which were not realized are mentioned.Third, the thesis contains a treatise on the mission of science centers. Various important science centers from around the world and domestic ones were discussed. The main point of observation was to present their own definitions of their visions, missions and goals. The fourth point which this dissertation deals with, are the main changes of science centers abroad, and even though the history of changes in the Czech Republic is not very long, the changes in Techmania Science center were still addressed. The last important point was an analysis of various groups of visitors. After the theoretical part, the practical part investigates the attitude towards science centers, more specifically to Techmania Science Center. The necessary data have been collected by using a method of quantitative research, in the form of questionnaires. As each group consisted of a different demographic of respondents, three Studies were made. This type of research has not been executed in the Czech Republic before. The used scientific methods of investigation, the target group, the goals of the Study, the working hypothesis, the analysis of data, the problems and the concise summary were described in detail for every single Study. In Study I the target group were the respondents who have never visited any science center and the visitors of Techmania Science Center. The target group for Study II were the teachers of elementary and secondary schools in the Czech Republic, who have visited Techmania Science center. Study III focused on headmasters and headmistresses of elementary and secondary schools in the Czech Republic. Keywords: science centrum; definice; historie; poslání; proměny; interaktivní muzeum; edutainer; interaktivní exponát; komunikace vědy; science communication; neformální vzdělávání; popularizace vědy; techmania science center; iqpark; iqlandia; Moravian science centre Brno; Vida! science centrum; Svět techniky ostrava; Pevnost poznání; Technické muzeum v Brně - technická herna; science center; definition; history; mission; changes; interactive museum; edutainer; interactive exhibit; science communication; informal education; popularization of science; techmania science center; iqpark; iqlandia; Moravian science centre Brno; Vida! science center; Science and technology center Ostrava; Fortress of knowledge; Technical museum in Brno - technical playroom Available in digital repository of ZČU.
Science centra: vznik, poslání, proměny zaměřené na science centrum Techmania

Předložená disertační práce nese název "Science centra: vznik, poslání, proměny zaměřené na science centrum Techmania". Již z pojmenování můžeme stručně identifikovat tři pojednávané klíčové oblasti. ...

Broulíková, Monika
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Nové formy tvorby multimediálních učebnic
Krotký, Jan
2015 - Czech
Disertační práce se věnuje výzkumu struktury a strukturních komponent elektronické, multimediální a interaktivní učebnice pro základní školy. Autor pracuje s metodou J. Průchy (1998) pro měření didaktické vybavenosti klasických učebnic. Před aplikací je tato metoda inovována o nové komponenty a stávající komponenty jsou revidovány směrem k jejich přenositelnosti na nové médium. Tato inovovaná metoda je aplikována na reprezentativní vzorek sedmi českých elektronických učebnic pro základní školy. Zjištěné hodnoty jsou porovnávány se vzorkem patnácti klasických, papírových učebnic. Kromě didaktické vybavenosti jako celku se autor zaměřuje především na aparát řízení učení a variabilitu zjištěných dílčích dat. Výsledky provedeného výzkumu ukazují srovnatelnou didaktickou vybavenost mezi učebnicemi klasickými (hodnocenými původní metodou J. Průchy) a učebnicemi elektronickými (hodnocenými upravenou metodou). Při porovnání jednotlivých aparátů učebnice se objevují zajímavé extrémy, primárně související s charakteristikou některých vzorků multimediálních učebnic. Na tyto extrémy upozorňuje vyšší míra variability měřených dat u učebnic elektronických. Část práce se zabývá i preferencí uživatelů při výběru elektronických učebnic. Tato kvalitativní část byla realizována metodou polostrukturovaného rozhovoru s několika respondenty. Respondenti se seznámili se zkoumaným produktem a následně odpovídali na výzkumníkem kladené otázky. Otázky byly prokládány jednoduchými praktickými úkoly specifickými pro každou elektronickou učebnici z daného vzorku. Kromě uvedených výzkumů obsahuje práce také dílčí výzkum vybraných komponent dnešních elektronických učebnic. Jedná se analýzu (obsahová analýza) interaktivních aktivit pro jejich identifikaci, následnou klasifikaci a implementaci do inovované metody J. Průchy (1998). Prováděný výzkum byl finančně podpořen z prostředků studentské grantové soutěže, konkrétně grantem č. SGS-2013-058 Analýza multimediálních učebnic z hlediska užitých forem a struktury. The dissertation is dedicated to a research of structure and structure components in electronic, multimedia and interactive textbooks for primary schools. The author uses J. Průcha methodology (1998) to measure educational facilities of classical textbooks. Prior its application, the method is innovated by new components and existing components are reviewed from the point of their possibility to be transferred to new medium. This upgraded method is applied to a representative sample of seven Czech electronic textbooks for primary schools. The obtained values are compared with a sample of 15 classic, paper textbooks. Besides educational facilities as a whole, the author focuses especially on the tool of learning management and variability of observed intermediate data. Results of the carried research point out the comparable educational facilities between classic textbooks (evaluated using the original method of J. Průcha) and electronic textbooks (evaluated by the innovated method). While comparing individual tools of textbooks, interesting extremes were discovered, primarily related to the character of some multimedia textbooks samples. These extremes are highlighted by higher variability of measured data at electronic textbooks. Part of the thesis is also focused on preferences of users while selecting electronic textbooks. This qualitative part was implemented by using the method of semi-structured interview with several respondents. The questions were given in simple practical tasks which were specific for each of the electronic textbook sample. In addition to the given researches, the dissertation also includes a partial research on selected components of today´s electronic textbooks. This is an analysis (content analysis) of interactive activities for their identification and subsequent classification and implementation into the innovated method of J. Průcha (1998). The conducted research was supported from funds of student grant competition, in particular by grant no. SGS-2013-058 The Analysis of multimedia textbooks from the point of used forms and structure¨. Keywords: multimediální učebnice; výukový materiál; interaktivní výuka; multimediální výuka; výzkum učebnic; multimedia textbook; learning material; interactive teaching; multimedia teaching; textbook research Available in digital repository of ZČU.
Nové formy tvorby multimediálních učebnic

Disertační práce se věnuje výzkumu struktury a strukturních komponent elektronické, multimediální a interaktivní učebnice pro základní školy. Autor pracuje s metodou J. Průchy (1998) pro měření ...

Krotký, Jan
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Návrh metodiky pro aplikaci metod průmyslového inženýrství do administrativních procesů
Šťastná, Lucie
2015 - Czech
Tato disertační práce se zabývá výskytem plýtvání v administrativních procesech. Práce je zaměřena na odhalení plýtvání a následného zlepšení administrativních procesů. Jádrem práce je návrh metodiky podporující zefektivnění těchto procesů. Navržená metodika nahrazuje jednotlivé přístupy k problematice a poskytuje komplexní řešení. Pro efektivní využití navržené metodiky je práce doplněna elektronickou podporou EPDA a příručkou metod využitelných v administrativních procesech. Navržená metodika včetně elektronické podpory přináší nový pohled řešení problémů, které se vyskytují v administrativních procesech a to jak v oblasti teoretické tak praktické. This doctoral thesis deals with the incidence of wasting in administrative processes. The work is focused on the reveal of the wasting and subsequent improve of the administrative processes. The core of the work is to design a methodology that supports creation of the more effective processes. The proposed methodology replaces the various approaches to the problems and provides a comprehensive solution. For effective use of the proposed methodology, the thesis is supplemented by an electronic support EPDA and manual, where all methods are described. The proposed methodology including electronic support brings a new perspective to troubleshoot issues that occur in the administrative processes in both areas theoretical and practical. Keywords: administrativní procesy; metoda; průmyslové inženýrství; zlepšování procesů; metodika; plýtvání; administrative processes; method; industrial engineering; processing improvement; methodology; waste Available in digital repository of ZČU.
Návrh metodiky pro aplikaci metod průmyslového inženýrství do administrativních procesů

Tato disertační práce se zabývá výskytem plýtvání v administrativních procesech. Práce je zaměřena na odhalení plýtvání a následného zlepšení administrativních procesů. Jádrem práce je návrh metodiky ...

Šťastná, Lucie
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases