Number of found documents: 19648
Published from to

Zánik trestnosti přestupku
2024 -
Tato diplomová práce si klade za cíl zejména provedení rozboru, právní analýzy, k tématu zániku trestnosti přestupku v kontextu nové právní úpravy přestupkovým zákonem (zákon číslo 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich), toto s vazbou na výklad práva vycházející z ustálené judikatury. Dílčím a dále rozváděným cílem této diplomové práce je právní hodnocení vybraných problémů zvoleného tématu na rovině De lege lata a De lege ferenda a v kontextu tohoto v dílčích otázkách nahlédnout do problematiky vztahu mezi přestupkem a trestným činem. Keywords: přestupek; trestnost přestupku; zánik trestnosti přestupku; odpovědnost za přestupek Available in digital repository of ZČU.
Zánik trestnosti přestupku

Tato diplomová práce si klade za cíl zejména provedení rozboru, právní analýzy, k tématu zániku trestnosti přestupku v kontextu nové právní úpravy přestupkovým zákonem (zákon číslo 250/2016 Sb. o ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Nepřípustnost a nepřijatelnost kasační stížnosti
2024 -
Diplomová práce se zaměřuje na institut kasační stížnosti jakožto mimořádného opravného prostředku ve správním soudnictví, zejména pak na její nepřípustnost a nepřijatelnost. Cílem analyzování jak kasační stížnosti, tak těchto aspektů. Práce je rozdělena do tří částí. První kapitola obsahuje historické důvody, které vedly k zavedení kasační stížnosti a obecnou charakteristiku tohoto mimořádného opravného prostředku. Druhá kapitola popisuje přípustnost kasační stížnosti, stížní důvody. Dále je obsahem druhé kapitoly nepřípustnost kasační stížnosti jak v obecné rovině, tak ve vztahu ke konkrétním důvodům, jak je uvádí SŘS se zaměřením na analyzování těchto důvodu. Třetí kapitola tvoří deskripce nepřijatelnosti kasační stížnosti, změn a modifikací normativního textu upravujícího tento institut a závěr tvoří rozbor současného znění. Keywords: kasační stížnost; nepřípustnost kasační stížnosti; nepřijatelnost kasační stížnosti; opravný prostředek ve správním soudnictví; mimořádný opravný prostředek; nejvyšší správní soud; soudní řád správní Available in digital repository of ZČU.
Nepřípustnost a nepřijatelnost kasační stížnosti

Diplomová práce se zaměřuje na institut kasační stížnosti jakožto mimořádného opravného prostředku ve správním soudnictví, zejména pak na její nepřípustnost a nepřijatelnost. Cílem analyzování jak ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Význam zásady ne bis in idem ve vztahu k projednávání přestupků
2024 -
Tato diplomová práce se zabývá problematikou významu zásady ne bis in idem ve vztahu k projednávání přestupků. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol, přičemž v první kapitole je rozebrána problematika správního trestání, jeho zařazení v systému správního práva, výklad souvisejících pojmů a zásad pro správní trestání. V další kapitole jsou popsány správní delikty, jejich základní znaky a druhy. Dále se práce zabývá zásadou ne bis in idem, jejímu zakotvení v pramenech práva a výkladem souvislostí dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. V následující kapitole bude nejprve představen dopad odlišnosti koncepcí de facto a de iure na správní trestání. Poté bude představena úprava přestupkového zákona, který zásadu ne bis in idem zakotvuje pomocí tzv. překážek řízení. Poslední kapitola je věnována vztahu zásady ne bis in idem vůči disciplinárním správním sankcím. Keywords: správní trestání; správní delikt; trestní obvinění; přestupek; zásada ne bis in idem; přestupkové řízení Available in digital repository of ZČU.
Význam zásady ne bis in idem ve vztahu k projednávání přestupků

Tato diplomová práce se zabývá problematikou významu zásady ne bis in idem ve vztahu k projednávání přestupků. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol, přičemž v první kapitole je rozebrána ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Soudní přezkum mimořádných opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku
2024 -
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku mimořádných opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku v obecné rovině, avšak s přihlédnutím k epidemii onemocnění COVID-19, kdy byla hojně vydávána. Práce zkoumá právní formu těchto opatření, jejich obecnou právní úpravu a její vývoj. Dále se práce věnuje rozdílům mezi mimořádnými opatřeními vydávanými podle Zákona o ochraně veřejného zdraví a podle Pandemického zákona. Práce také analyzuje možnosti ochrany proti mimořádným opatřením a hodnocení těchto opatření soudy v rámci soudního přezkumu. Na základě provedené analýzy se autor pokouší navrhnout úpravy právního řádu České republiky, aby se do budoucna odstranily negativní aspekty současné právní úpravy. Tato práce tak přispívá k diskusi o právních aspektech mimořádných opatření v době epidemie. Keywords: covid-19; epidemie; mimořádná opatření; pandemický zákon; soudní přezkum Available in digital repository of ZČU.
Soudní přezkum mimořádných opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku mimořádných opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku v obecné rovině, avšak s přihlédnutím k epidemii onemocnění COVID-19, kdy byla hojně ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Veřejné užívání krajiny
2024 -
Diplomová práce je zaměřena na analýzu veřejného užívání krajiny dle platné právní úpravy. Cílem bylo v první řadě představit jednotlivé teoretické pojmy a poté se zabývat jejich analýzou a případně se zamyslet nad novou úpravou de lege ferenda. Práce je členěna do tří kapitol, přičemž první dvě jsou spíše teoretické. Třetí a nejrozsáhlejší kapitola je pak krom veřejného užívání krajiny zaměřena také na limitaci v podobě zvláště chráněných území. Na samém konci práce je pro blízkou podobnost s veřejným užíváním krajiny představeno také veřejné užívání lesa. Keywords: veřejné užívání; krajina; zvláště chráněná území; přístup do krajiny; veřejné užívání krajiny; obecné užívání lesa. Available in digital repository of ZČU.
Veřejné užívání krajiny

Diplomová práce je zaměřena na analýzu veřejného užívání krajiny dle platné právní úpravy. Cílem bylo v první řadě představit jednotlivé teoretické pojmy a poté se zabývat jejich analýzou a případně ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Odpovědnost právnické osoby za přestupek
2024 -
Diplomová práce se zaměřuje na odpovědnost právnické osoby za přestupek, s ohledem na právní úpravu v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupek a řízení o nich. Stěžejní část pojednává o odpovědnosti obecně, o vzniku a zániku odpovědnosti právnické osobě za přestupek, o možnosti liberace a vysvětluje okolnosti vylučující protiprávnost. Keywords: odpovědnost právnických osob; přestupek; liberace; objektivní odpovědnost; přičitatelnost jednání; odpovědnost právního nástupce Available in digital repository of ZČU.
Odpovědnost právnické osoby za přestupek

Diplomová práce se zaměřuje na odpovědnost právnické osoby za přestupek, s ohledem na právní úpravu v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupek a řízení o nich. Stěžejní část pojednává o ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Populační vývoj malých měst v Česku a jeho podmíněnosti
2024 -
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou demografického vývoje malých měst v České republice a jeho podmíněnostmi. Vývoj je sledován zejména v období Českého postsocialismu, tedy mezi lety 1989-2021. Primární data užita k analýza populačního vývoje vychází z databáze demografických údajů za obce ČR v sledující období 1971 2022 a dostupné na ČSÚ. Pro zmapování demografického vývoje malých měst byla užita dvoustupňová analýza. První stupeň sleduje změny v počtu obyvatel v jednotlivých letech. Druhá analýza sleduje konkrétní malá města na základě typologie prostoru. Tato hloubková analýza má včetně sledování populačního vývoje přiblížit také vzdělanostní strukturu, případně jiné lokálně významné faktory a hlubší nahlédnutí do děje v městech. Pro potřeby druhého stupně analýzy jsou využita data regionálního informačního systému a projektových plánů obcí. Výsledek této dvoustupňové analýzy napomáhá predikci budoucího vývoje malých měst v České republice. Keywords: demografický vývoj; malá města; podmíněnosti Available in digital repository of ZČU.
Populační vývoj malých měst v Česku a jeho podmíněnosti

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou demografického vývoje malých měst v České republice a jeho podmíněnostmi. Vývoj je sledován zejména v období Českého postsocialismu, tedy mezi lety ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Komparace vývoje úmrtnosti dle příčin úmrtí v Africe
2024 -
Bakalářská práce se zabývá vývojem úmrtnosti dle příčin úmrtí v Africe v rámci stanoveného období 1990-2019. V práci je komparováno šest hlavních příčin úmrtí (konkrétně úmrtí na komplikace spojené s AIDS, průjmová onemocnění, infekce dolních cest dýchacích, neonatální poruchy, malárie a ischemická choroba srdeční) pomocí specifické míry úmrtnosti v jednotlivých afrických regionech. Keywords: africké regiony; afrika; infekční onemocnění; komparace; neinfekční onemocnění; příčina úmrtí; úmrtnost Available in digital repository of ZČU.
Komparace vývoje úmrtnosti dle příčin úmrtí v Africe

Bakalářská práce se zabývá vývojem úmrtnosti dle příčin úmrtí v Africe v rámci stanoveného období 1990-2019. V práci je komparováno šest hlavních příčin úmrtí (konkrétně úmrtí na komplikace spojené s ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Aglomerační efekty v průmyslové zóně Borská pole v Plzni
2024 -
Bakalářská práce se zabývá průmyslovou zónou Borská pole v Plzni. Cíle práce jsou zjistit proč si ekonomické subjekty vybraly pro svou lokalizaci průmyslovou zónu Borská pole a jestli a případně jak, spolupracují tyto subjekty mezi sebou a se Západočeskou univerzitou. Teoretická část práce se věnuje základnímu vymezení důležitých témat. Je představena průmyslová zóna Borská pole, důvody jejího vzniku a vývoj. Navazuje praktická část práce, která se zaměřuje na naplnění cílů práce na základě vlastního výzkumu. Bylo realizováno dotazníkové šetření a rozhovory se zástupci firem a důležitých organizací. Bylo zjištěno, že nejvýznamnějšími faktory lokalizace jsou dostupnost kvalifikované pracovní síly, napojení na dopravní infrastrukturu a blízkost Západočeské univerzity. Mezipodniková spolupráce je nejčastěji realizována v oblasti výroby nebo výzkumu a vývoje. Spolupráce se Západočeskou univerzitou probíhá nejčastěji formou spolupráce na studentských pracích, zajišťování praxí, pořádání exkurzí nebo smluvního výzkumu. Keywords: průmyslová zóna borská pole; lokalizace ekonomických subjektů; aglomerační efekty; spolupráce ekonomických subjektů; spolupráce podniků a univerzit Available in digital repository of ZČU.
Aglomerační efekty v průmyslové zóně Borská pole v Plzni

Bakalářská práce se zabývá průmyslovou zónou Borská pole v Plzni. Cíle práce jsou zjistit proč si ekonomické subjekty vybraly pro svou lokalizaci průmyslovou zónu Borská pole a jestli a případně jak, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Geografické faktory volební podpory koalice SPOLU ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021
2024 -
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem geografických faktorů na volební podporu koalice SPOLU ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 v České republice. Řeší prostorové rozložení volební podpory a analyzuje ji ve vztahu k různým sociodemografickým faktorům. S využitím kvantitativní metodologie studie využívá Pearsonovy korelační koeficienty ke zkoumání vztahu mezi volební podporou koalice SPOLU a faktory, jako jsou mimo jiné hustota zalidnění, dosažené vzdělání, náboženská příslušnost a míra nezaměstnanosti. Hlavní zjištění ukazují, že vyšší vzdělanostní úroveň a hustota obyvatelstva silně korelují s vyšší podporou SPOLU, zatímco regiony s vyšší nezaměstnaností vykazují nižší podporu. Tyto výsledky podtrhují přitažlivost koalice v městských a vzdělanějších demografických skupinách. Práce přispívá k poznání politické geografie v České republice a naznačuje, že geografický a socioekonomický kontext významně ovlivňuje volební výsledky. Keywords: geografické faktory; spolu; teorie konfliktních linií; teorie ekonomického hlasování; pearsonův korelační koeficient Available in digital repository of ZČU.
Geografické faktory volební podpory koalice SPOLU ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021

Tato bakalářská práce se zabývá vlivem geografických faktorů na volební podporu koalice SPOLU ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 v České republice. Řeší prostorové rozložení volební podpory ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases