Number of found documents: 620
Published from to

Flexibilní elektronika a smart textilie
2022 -
Předkládaná disertační práce se zabývá novou technologií termokompresního kontaktování a realizací elektrického propojení součástek a modulů s textilními substráty. Úvod práce je zaměřen na popis charakteristických vlastností elektrického kontaktu a klíčových faktorů ovlivňujících jeho spolehlivost, stabilitu, linearitu a celkovou hodnotu elektrického odporu. Dále jsou představeny současné metody kontaktování používané u flexibilních polymerních a textilních substrátů společně se způsoby jejich pouzdření pro zvýšení mechanické a chemické odolnosti. V praktické části je představena termokompresní technologie s využitím 3D tištěných termoplastických pouzder, vybavení nutné k zavedení této technologie, ale také analýza dielektrických a termických parametrů dostupných materiálů a jejich výběr s ohledem na jejich vzájemnou kompatibilitu s textilními substráty. Dále jsou v práci popsány experimenty vedoucí ke komplexní charakterizaci realizovaných kontaktů a zhodnocení vlivů na jejich dlouhodobou stabilitu. V závěru jsou na základě výsledků doporučeny vhodné materiály, topologie pouzdření součástek a vodivých cest a také procesní parametry. Současně je také nastíněn další směr pokračování výzkumu v této oblasti. Keywords: kontaktování; e-textilie; flexibilní elektronika; termokomprese; 3d tisk Available in the ZČU Library.
Flexibilní elektronika a smart textilie

Předkládaná disertační práce se zabývá novou technologií termokompresního kontaktování a realizací elektrického propojení součástek a modulů s textilními substráty. Úvod práce je zaměřen na popis ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Studium žárově stříkaných povlaků pro otěruvzdorné aplikace
2021 -
Technologie žárových nástřiků využívá výhod vynikajících užitných vlastností nástřikových materiálů a nízké ceny a snadné přípravy základního materiálu, což snižuje celkové náklady, a proto jsou žárové nástřiky v dnešním průmyslu velice žádané. Jednou z pokročilých metod žárového stříkání je metoda HVOF ("High Velocity Oxygen Fuel Spraying"), pomocí které lze připravovat nástřiky s vysokou adhezí k substrátu, malou pórovitostí a zvýšenou odolností vůči opotřebení. Žárové nástřiky je možné dále tepelně zpracovávat, což se v moderním průmyslu stále častěji děje pomocí laseru, díky kterému lze dosáhnout tepelného ovlivnění části nebo celé vrstvy nástřiku a zlepšit tak vybrané vlastnosti. Disertační práce je zaměřena na studium HVOF nástřiků s různou mírou tepelného zpracování pomocí laseru a s dobrými předpoklady ke zlepšení odolnosti vůči opotřebení. V teoretické části práce je rozsáhlá rešerše věnující se žárovým nástřikům se zaměřením na metodu HVOF, další kapitoly se věnují studiu materiálů vhodných pro žárové nástřiky s vysokou odolností vůči opotřebení. Pro experiment byly zvoleny HVOF nástřiky materiálů Hastelloy C-276 a CoCrTaAlCSiY. Každý materiál byl pozorován ve třech stavech (původní nezměněný nástřik, částečně a zcela tepelně zpracovaný nástřik pomocí laseru). Za účelem posouzení změn v mikrostruktuře a ve vybraných vlastnostech, vlivem laserového tepelného zpracování, byly oba materiály mimo jiné podrobeny XRD analýze, SEM včetně EDX a celé řadě tribologických zkoušek. Odolnost vůči opotřebení obou materiálů je v závěru práce hodnocena na základě získaných experimentálních výsledků, především koeficientu tření (COF) a koeficientu opotřebení (K). U materiálu CoCrTaAlCSiY bylo prokázáno jednoznačné zlepšení odolnosti vůči opotřebení vlivem tepelného zpracování pomocí laseru, a to především díky precipitaci velice tvrdých karbidů TaC, jejichž velikost roste s intenzivnějším tepelným zpracováním. Keywords: žárové nástřiky; hvof; otěruvzdornost; hastelloy c-276; cocrtaalcsiy Available in the ZČU Library.
Studium žárově stříkaných povlaků pro otěruvzdorné aplikace

Technologie žárových nástřiků využívá výhod vynikajících užitných vlastností nástřikových materiálů a nízké ceny a snadné přípravy základního materiálu, což snižuje celkové náklady, a proto jsou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Topologická optimalizace frézovacího nástroje s využitím výrobní technologie Direct Metal Laser Sintering
2021 -
Cílem disertační práce je identifikovat potenciálně kritické oblasti, které souvisí s odlehčením frézovací hlavy a to hlavně v důsledku vyplnění těla frézy "lattice" strukturou. V rámci této činnosti byly provedeny experimenty, které objasňují závažnost objevených možných rizik a jejich výstupy jsou v konečné fázi uplatněny pro návrhy odlehčení. Mezi ně byly zařazeny varianty odlehčené frézy "lattice" strukturou, ale i varianty, které vznikly na základě bionických úprav a rozměrové parametrizace navržené příčky uvnitř obálky frézy. Keywords: topologická optimalizace; progresivní frézování; dmls; aditivní výroba z kovu Available in the ZČU Library.
Topologická optimalizace frézovacího nástroje s využitím výrobní technologie Direct Metal Laser Sintering

Cílem disertační práce je identifikovat potenciálně kritické oblasti, které souvisí s odlehčením frézovací hlavy a to hlavně v důsledku vyplnění těla frézy "lattice" strukturou. V rámci této činnosti ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Alternativní zdroj tepla pro vytápění středních a velkých měst
2021 -
V disertační práci jsou posouzeny možnosti náhrady hnědého uhlí v teplárenském sektoru ČR vhodným alternativním zdrojem tepla z pohledu státu po výstupu ČR z vlastní fosilní energetiky. V úvodu je provedena analýza sektoru výroby tepla a elektrické energie z hlediska současného stavu i stavu předpokládaného Státní energetickou koncepcí ČR. V práci jsou posouzeny možnosti náhrady hnědého uhlí z hlediska zásob fosilních paliv ČR, importu fosilních paliv, obnovitelných zdrojů energie, úsporných opatření a využití malých jaderných zdrojů tepla. Cílem disertační práce bylo stanoveno dosažení uhlíkové neutrality ve výrobě tepla a elektrické energie ČR do roku 2050 a zajištění náhrady hnědého uhlí v teplárenství ČR do roku 2030, nejpozději však do roku 2040 alternativním zdrojem. Bylo stanoveno složení uhlíkově neutrálního mixu výroby a spotřeby tepla a elektrické energie k roku 2040 a vypočten potenciál a provozní podmínky malých jaderných zařízení v teplárenství ČR. Byly vyhodnoceny vhodné lokality pro zásobování dálkovým teplem z velkých jaderných bloků a malých jaderných zařízení. Bylo zjištěno, že s vysokou mírou pravděpodobnosti je náhrada fosilních teplárenských bloků malým jaderným zařízením s využitím současné platné legislativy ČR možná v případě využití stávajících lokalit a infrastruktury. Byla vypracována schémata možných variant správního povolovacího procesu malého jaderného zařízení a identifikována slabá místa. Bylo zjištěno, že v ČR existuje dostatek stávajících vhodných lokalit. Bylo zjištěno, že cíle je možné dosáhnout jen využitím malého jaderného zařízení v kogeneračním provedení v kombinaci s OZE a druhotnými zdroji energie. Byly stanoveny vlastnosti vhodného malého jaderného zařízení pro teplárenství ČR. Využití některého z historických projektů malého jaderného zařízení bylo vyloučeno. Bylo zjištěno, že oproti očekávání není vědecký úkol konstrukční, ale projekční a s vysokou mírou pravděpodobnosti již existuje vhodné malé jaderné zařízení ve vysokém stupni technického rozpracování, které však nebylo pro tento účel primárně navrženo. Keywords: smr; czt; alternativní zdroj tepla; teplárenství; oze; jaderná teplárna; jaderná výtopna; státní energetická koncepce; sek čr; uhlíková neutralita; hnědé uhlí; ritm200m; ast-200; nhr-200 Available in the ZČU Library.
Alternativní zdroj tepla pro vytápění středních a velkých měst

V disertační práci jsou posouzeny možnosti náhrady hnědého uhlí v teplárenském sektoru ČR vhodným alternativním zdrojem tepla z pohledu státu po výstupu ČR z vlastní fosilní energetiky. V úvodu je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Inovativní energetické koncepce kombinované výroby elektřiny a tepla
2021 -
Centrální teplárny jsou provozovány již desítky let s původní technologií. Určitá část těchto centrálních tepláren má instalovány protitlakové turbíny. Protitlakové turbíny nejsou v současnosti provozně udržitelné. Důvodem jejich neudržitelnosti je nemožnost provozu při nedostatečném tepelném požadavku a nedostatečná flexibilita výroby. Kondenzační turbíny obebně dosahují nižší kogenerační účinnosti, nicméně jsou provozně flexibilnější. Proto jsou preferovány pro současné teplárenské provozy. Kondenzační turbíny jsou schopny pracovat s libovolným tepelným požadavkem. Tato práce je zaměřena na inovace vedoucí k trvalé udržitelnosti a lepší flexibilitě protitlakových turbín. Hlavní inovační technologie je představen a zkoumán subkritický organický Rankinův cyklus a jeho možnost implementace do současného protitlakového cyklu. Implementace organického Rankinova cyklu umožňuje v případě nedostatečného tepelného požadavku generovat dodatečnou elektrickou energii a dodává protitlakové turbíně větší výrobní flexibility kogenerační výroby, což by mohlo být opravdu výhodné. To znamená, že provozní problémy protitlakových turbín mohou být odstraněny pomocí vhodné implementace organického Rankinova cyklu. Keywords: protitlaková turbína; kogenerační teplárna; organický rankinův cyklus; syntéza cyklů; inovativní topologie. Available in the ZČU Library.
Inovativní energetické koncepce kombinované výroby elektřiny a tepla

Centrální teplárny jsou provozovány již desítky let s původní technologií. Určitá část těchto centrálních tepláren má instalovány protitlakové turbíny. Protitlakové turbíny nejsou v současnosti ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Vývoj SPD technologií pro výrobu ultra až nano - jemnozrnných materiálů
2021 -
Disertační práce se zabývá vývojem SPD procesu umožňující kontinuální výrobu vysoko pevných titanových drátů s ultra až nano jemnozrnnou strukturou vhodných pro výrobu zubních implantátů. Vyvinutý proces se skládá z technologií Conform SPD a z rotačního kování za studena. Výsledná pevnost materiálu Ti Grade 2 byla po navrženém zpracování 1050 MPa. V případě Ti Grade 4 byla pevnost 1250 MPa. Uvedené meze pevnosti byly docíleny po jednom průchodu na Conform SPD zařízení a po rotačním kování po dosažené plošné redukci 89 %. Struktura polotovarů po zpracování byla tvořena zrny s velikostí pod 500 nm. Dosažená textura byla silně orientovaná, kdy bazální roviny 0001 byly orientovány paralelně s axiální rovinou polotovaru. Z experimentálních polotovarů byly vyrobeny zubní implantáty. Tyto implantáty byly podrobeny klinickým zkouškám osteointegrace na miniprasetech. Klinické zkoušky potvrdily zvýšenou schopnost spojení nového implantátu s tkání o 9 %. Disertační práce popisuje procesní kroky a jejich vazbu na strukturní a mechanické vlastnosti. Vyvinutý technologický řetězec umožňuje implementaci vysokopevných titanových drátů pro výrobu dentálních implantátů. Keywords: conform; ecap; nano; titan; implantát Available in the ZČU Library.
Vývoj SPD technologií pro výrobu ultra až nano - jemnozrnných materiálů

Disertační práce se zabývá vývojem SPD procesu umožňující kontinuální výrobu vysoko pevných titanových drátů s ultra až nano jemnozrnnou strukturou vhodných pro výrobu zubních implantátů. Vyvinutý ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Vliv tréninku ve virtuální realitě na přesnost pohybu rukou
2021 -
Hlavním bodem práce bylo použití VR k zjištění jeho výhod při nácviku konkrétně přesnosti pohybu rukou / rukama a poté vyhodnocení jeho účinku jak pro VR, tak pro přenos do RW výsledků. Za tímto účelem byla vytvořena simulace VR, byl také připraven RW materiál a pro cca. jeden měsíc se školení zúčastnilo 16 účastníků. Výsledky naznačují pozitivní výsledek ve většině aspektech VR, ale pouze částečný přenos tréninkových výhod do RW. Důvody, proč tomu tak může být, jsou popsány v práci a jsou uvedeny návrhy na duplikování studie s různými proměnnými, aby se pokusily dosáhnout různých výsledku, pokud je to možné. Keywords: virtuální realita; přesnost; trénink; simulace; experiment. Available in the ZČU Library.
Vliv tréninku ve virtuální realitě na přesnost pohybu rukou

Hlavním bodem práce bylo použití VR k zjištění jeho výhod při nácviku konkrétně přesnosti pohybu rukou / rukama a poté vyhodnocení jeho účinku jak pro VR, tak pro přenos do RW výsledků. Za tímto ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Experimentální výzkum proudění v úzkých štěrbinách odlehčovacího systému regulačních ventilů parních turbín
2021 -
Disertační práce se zaměřuje na experimentální výzkum proudění odlehčovací štěrbinou v odlehčeném systému regulačních ventilů parních turbín. Cílem je pomocí experimentů zpřesnit původní nepříliš vhodné výpočtové podklady pro průtok média štěrbinou. Hlavním výsledkem je určení závislosti ztrátového součinitele pro proudění v mezikruhové štěrbině a vyhodnocení stabilizační síly působící na kuželku pro typové uspořádání odlehčeného ventilu. Keywords: parní turbína; regulační ventil; odlehčovací štěrbina; ztrátový součinitel; stabilizační síla Available in the ZČU Library.
Experimentální výzkum proudění v úzkých štěrbinách odlehčovacího systému regulačních ventilů parních turbín

Disertační práce se zaměřuje na experimentální výzkum proudění odlehčovací štěrbinou v odlehčeném systému regulačních ventilů parních turbín. Cílem je pomocí experimentů zpřesnit původní nepříliš ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Vlivy konstrukčního provedení na oteplení vysokorychlostního stroje s permanentními magnety
2021 -
Předložená disertační práce je zaměřena na téma vlivu konstrukčního provedení na oteplení a vlastnosti synchronních strojů s permanentními magnety. V jednotlivých kapitolách je představen současný stav tepelných výpočtů eklektických strojů, provedeny ukázky řešení a metod na konkrétním stroji. Dále jsou popsány vlivy různých konstrukčních uspořádání, vlivy zvolené technologie a diskutovány jejich dopady na celkový tepelný model stroje. Větší část práce je věnována řešení nové koncepce vysokootáčkového trakčního stroje, kde jsou modelovány a přizpůsobovány tvary chladících žeber pro dosažení nejlepšího možného odvodu tepla ze stroje. Keywords: konstrukční provedení; synchronní stroje s permanentními magnety; elektromagnetický návrh; problematika návrhu točivých strojů; teplené obvody; ekvivalentní vodivost; součinitel přestupu tepla; metoda konečných prvků; metoda konečných objemů. Available in the ZČU Library.
Vlivy konstrukčního provedení na oteplení vysokorychlostního stroje s permanentními magnety

Předložená disertační práce je zaměřena na téma vlivu konstrukčního provedení na oteplení a vlastnosti synchronních strojů s permanentními magnety. V jednotlivých kapitolách je představen současný ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Nekonvenční metody termomechanického zpracování materiálů
2021 -
V rámci této disertační práce byla potvrzena výhodnost kombinace technologií press hardening a QP na třech nově navržených ocelích. Byly nalezeny vhodné kombinaci parametrů QP zpracování díky kterým dosahují výrazně lepších mechanických vlastností oproti materiálu 22MnB5 určeném pro press hardening. Současně bylo sestrojeno unikátní zařízení pro termomechanické zpracování ocelí, které výrazně rozšiřuje paletu laboratorně proveditelných experimentů a přispívá tak k dalšímu výzkumu v oblasti perspektivních AHSS ocelí. Keywords: ahss; termomechanické zpracování; qp proces; press hardening Available in the ZČU Library.
Nekonvenční metody termomechanického zpracování materiálů

V rámci této disertační práce byla potvrzena výhodnost kombinace technologií press hardening a QP na třech nově navržených ocelích. Byly nalezeny vhodné kombinaci parametrů QP zpracování díky kterým ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases