Used filters (3)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 368101
Published from to

Aktuální trendy v systému předškolního vzdělávání v Anglii
Ristić, Petra
2024 - Czech
This paper examines current trends and developments in the early childhood care and education system in England. The aim of the thesis is to provide a comprehensive understanding of English early childhood education. The thesis focuses on the current anchoring of early childhood care and education in the English education system. It provides an analysis and deeper insight into the circumstances of the emergence, progress and direction of current reforms and trends. The thesis is framed by a qualitative research paradigm while the research design is a single country case study using content analysis of documents, semi-structured expert interviews and participant observation. The thesis captures the historical background to English early childhood education and its influence on the creation of the current situation. It has focused on analysis of external (European) and internal influences on educational policy in England and their reflection in curriculum development documents. The thesis also thematises the developments in workforce policy and their impact on the contemporary situation of early years professionals. It thus identifies current trends, reforms and challenges in early childhood education in England. The early childhood education system in England has undergone dynamic developments from... Práce se zabývá současnými trendy a vývojovými aspekty systému předškolní péče a vzdělávání v Anglii. Jejím cílem je přinést hlubší i širší pohled na anglickou předškolní výchovu. Práce se zaměřuje na současné ukotvení předškolní výchovy a vzdělávání v anglickém vzdělávacím systému. Analyzuje okolnosti vzniku, průběhu a směřování současných reforem a tendencí v předškolním vzdělávání v Anglii. Metodologicky je práce zarámována paradigmatem kvalitativního výzkumu. Výzkumným designem je případová studie jedné země, k jejímuž zpracování se použila metoda obsahové analýzy dokumentů, polostrukturované expertní rozhovory a zúčastněné pozorování. Práce zachycuje historický kontext institucionální předškolní výchovy a jeho vliv na utváření současného národního anglického systému předškolního vzdělávání. Systém předškolního vzdělávání v Anglii se od konce 20. století do současnosti dynamicky vyvíjí. Nastavení podmínek předškolního vzdělávání prošlo řadou reformních kroků. K nejvýznamnějším se řadí systémová podpora dostupnosti předškolního vzdělávání, stanovení závazného národního kurikulárního rámce a vydávání následných revizí, nastavení jednotných kontrolních mechanismů kvality a výsledků předškolního vzdělávání a kvalitativní posun v profesionalizaci pracovníků v předškolních službách. Nechybí ani... Keywords: předškolní vzdělávání v Anglii; vývojové trendy; reformy předškolního vzdělání; přípravná role předškolního vzdělání; připravenost dítěte na povinnou školní docházku; případová studie; obsahová analýza dokumentů; early childhood education in England; developmental trends; early childhood education reforms; preparatory role of early childhood education; school readiness; case study; content analysis Available in a digital repository NRGL
Aktuální trendy v systému předškolního vzdělávání v Anglii

This paper examines current trends and developments in the early childhood care and education system in England. The aim of the thesis is to provide a comprehensive understanding of English early ...

Ristić, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Molekulárně-genetická analýza karcinomů štítné žlázy u dětských a dospívajících pacientů
Bulanová, Barbora
2024 - Czech
Thyroid nodules are rare in pediatric and adolescent patients, but they are at greater risk of malignancy than adult patients. Thyroid carcinomas are the most common endocrine malignancy and their incidence is increasing. Although there are several types of thyroid carcinoma, 90% of cases in pediatric and adolescent patients are papillary thyroid carcinomas (PTCs). The aim of this study was to analyze a large cohort of PTCs from pediatric and adolescent patients, determine their genetic cause, and correlate the findings with clinical pathological data. Another aim was to characterize the most frequent findings and compare them with a cohort of adult patients with thyroid carcinoma positive for the same mutation. The final objective was to optimize a suitable methodology for detecting the most common findings in pediatric and adolescent patients for routine use. Thyroid tumor tissue samples were examined using molecular genetic methods, mostly using next-generation sequencing and real-time PCR analysis. We found that fusion genes were the most common cause of PTC in pediatric and adolescent patients, detected in 56% of patients. In total, 20 different types of fusion genes were identified, some of which have not been previously described in the literature. The fusion genes included the oncogenes... U dětských a dospívajících pacientů se uzly ve štítné žláze objevují vzácně, ale je u nich větší riziko malignity než u dospělých pacientů. Karcinomy štítné žlázy představují nejčastější endokrinní malignitu, jejíž incidence stále narůstá. I když existuje několik typů karcinomů štítné žlázy, z 90 % případů se u dětských a dospívajících pacientů jedná o papilární karcinom štítné žlázy (PTC). Cílem práce bylo zanalyzovat rozsáhlý soubor PTC od dětských a dospívajících pacientů, zjistit jejich genetickou příčinu a nálezy korelovat s klinicko-patologickými daty. Dalším cílem bylo charakterizovat nejčastější nálezy a porovnat je se souborem dospělých pacientů pozitivních na tutéž mutaci. Posledním cílem bylo zoptimalizovat vhodnou metodiku pro detekci nejčastějších nálezů u dětských a dospívajících pacientů pro rutinní využití. Vzorky nádorové tkáně štítné žlázy byly vyšetřeny pomocí molekulárně genetických metod, převážně za využití masivně paralelního sekvenování a analýzy real-time PCR. Zjistili jsme, že nejčastější příčinou PTC dětských a dospívajících pacientů jsou fúzní geny, které jsme detekovali v 56 % pacientů. Celkem bylo identifikováno 20 různých typů fúzních genů, z nichž některé nebyly dosud v literatuře popsány. Fúzní geny zahrnovaly onkogeny RET, NTRK, BRAF, ALK, MET. Dalšími genetickými... Keywords: štítná žláza; karcinom; genetika; děti; mutace; thyroid; carcinoma; genetics; children; mutation Available in a digital repository NRGL
Molekulárně-genetická analýza karcinomů štítné žlázy u dětských a dospívajících pacientů

Thyroid nodules are rare in pediatric and adolescent patients, but they are at greater risk of malignancy than adult patients. Thyroid carcinomas are the most common endocrine malignancy and their ...

Bulanová, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Filosofický postoj k životu a ke smrti u lidí, kteří se ocitli na hraně života a smrti
Příplatová, Silvie; Svobodová, Zuzana; Hogenová, Anna; Prokešová, Miriam
2024 - Czech
This dissertation thesis goes into the depths of philosophical reflection on the nature of human existence and its relationship to life and death, especially for individuals who have gone through extreme life situations. The thesis explores attitudes towards free will, life and death in people who have found themselves on the brink of life, whether due to addiction, illness or other life-threatening situations. The aim is not only to analyse changes in these individuals' attitudes towards life and death, but also to explore the intellectual and philosophical development that may be prompted by this existential limit. Regardless of the cause of this confrontation with the limit of life and death, we seek to uncover how this experience affects the deeper dimensions of human existence. The work is based on the conviction that illness, although challenging on the physical plane, has an extraordinary effect on the spiritual sphere. It also highlights the impact of illness on the physical and spiritual aspects of the human being and seeks to show this by examining the works of great philosophers whose ideas have shaped the world. We will support this claim by analysing the works of important philosophers whose ideas have shaped our understanding of human existence. From Aristotle to Descartes, Nietzsche... Tato disertační práce vstupuje do hlubin filozofické reflexe nad podstatou lidské existence a jejím vztahem k životu a smrti, a to zejména u jednotlivců, kteří prošli extrémními životními situacemi. Zkoumá postoj ke svobodné vůli, životu a smrti u lidí, kteří se ocitli na pokraji života ať už kvůli závislosti a nemoci, nebo jiným život ohrožujícím situacím. Cílem je nejen analyzovat změny v postojích těchto jednotlivců k životu a smrti, ale též zkoumat duševní a filozofický rozvoj, který může být podněcován tímto existenčním limitem. Bez ohledu na příčinu této konfrontace s hranicí života a smrti se snažíme odhalit, jak tato zkušenost ovlivňuje hlubší rozměry lidského bytí. Práce vychází z přesvědčení, že nemoc, ačkoli představuje výzvu pro fyzickou rovinu, působí mimořádně i na duševní sféru. Rovněž poukazuje na dopad nemoci na fyzickou a duchovní stránku člověka a snaží se to ukázat na základě zkoumání děl významných filozofů, jejichž myšlenky formovaly svět. Toto tvrzení podložíme analýzou děl významných filozofů, kteří svými myšlenkami formovali naše chápání lidské existence. Od Aristotela přes Descarta, Nietzscheho až po Heideggera se pokusíme propojit teoretické koncepty s konkrétními životními příběhy. V analýze životních příběhů jednotlivců konfrontovaných s drogovou závislostí,... Keywords: filozofická reflexe; lidská existence; život a smrt; duševní rozvoj; extrémní životní situace; Aristoteles; Augustin; Descartes; Kant; Hegel; Schopenhauer; Nietzsche; Heidegger; Patočka; philosophical reflection; human existence; life and death; mental development; extreme life situations; Aristotle; Augustine; Descartes; Kant; Hegel; Schopenhauer; Nietzsche; Heidegger; Patočka Available in a digital repository NRGL
Filosofický postoj k životu a ke smrti u lidí, kteří se ocitli na hraně života a smrti

This dissertation thesis goes into the depths of philosophical reflection on the nature of human existence and its relationship to life and death, especially for individuals who have gone through ...

Příplatová, Silvie; Svobodová, Zuzana; Hogenová, Anna; Prokešová, Miriam
Univerzita Karlova, 2024

Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera
Mazáková Šetinová, Markéta; Hamplová, Dana; Katrňák, Tomáš; Fafejta, Martin
2024 - Czech
Markéta Mazáková Šetinová 13 Feb 2024 Online Dating: The Impact of the Internet on Mate Selection Dating has changed significantly over the last generation, both globally and in the Czech Republic. Perhaps the most significant change has been the influence of the internet and technology on the way people meet. This dissertation explores the evolving landscape of mate selection in the digital age, focusing on the impact of online dating platforms. Drawing on Czech and international research, the study investigates assortative mating patterns, age preferences, cognitive influences, and societal attitudes towards online dating. Employing a mixed-methods approach including data analysis from dating sites, surveys, and qualitative interviews, the research reveals a consistent trend towards assortative mating across various demographics from the first stages of mate selection. Findings suggest that while online dating expands opportunities for meeting potential partners, it also reinforces preferences for similarity and introduces new dynamics in mate selection. The study sheds light on the complexities of modern dating behavior, highlighting the interplay between individual preferences, societal norms, and technological affordances in shaping relationship dynamics. Markéta Mazáková Šetinová 13 Feb 2024 Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera Seznamování se za poslední generaci výrazně změnilo, a to jak ve světě, tak v České republice. Asi nejvýznamnější změnou je vliv internetu a technologií na způsob seznamování. Tato disertační práce zkoumá měnící se prostředí výběru partnera v digitální době se zaměřením na vliv online seznamek. Na základě českých i zahraničních výzkumů zkoumá vzorce výběrového párování, partnerské preference s ohledem na věk a kognitivní schopnosti a postoje k online seznamování. Práce využívá kvantitativní i kvalitativní přístup a zahrnuje analýzu dat ze seznamek, dotazníkových průzkumů a kvalitativních rozhovorů. Výsledky ukazují konzistentní tendenci k výběrovému párování napříč různými demografickými skupinami již od prvních fází výběru partnera. Zjištění naznačují, že online seznamování sice rozšiřuje možnosti výběru potenciálního partnera, ale zároveň posiluje preference pro podobnost a proměňuje dynamiku seznamování. Studie přibližuje komplexitu moderního seznamování a zdůrazňuje vzájemné působení individuálních preferencí, společenských norem a technologií na výběr partnera. Available in a digital repository NRGL
Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera

Markéta Mazáková Šetinová 13 Feb 2024 Online Dating: The Impact of the Internet on Mate Selection Dating has changed significantly over the last generation, both globally and in the Czech Republic. ...

Mazáková Šetinová, Markéta; Hamplová, Dana; Katrňák, Tomáš; Fafejta, Martin
Univerzita Karlova, 2024

"Když předškolní pedagog nehraje na hudební nástroj"
SCHWINGEROVÁ, Michaela
2024 - Czech
Cílem bakalářské práce je předložit náměty hudebních aktivit pro mateřskou školu, které nevyžadují u předškolního pedagoga dovednost hry na nástroj. Teoretická část obsahuje vymezení významu hudebních činností v mateřské škole a jejich rozdělení - hudební činnosti v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a jejich metodické vedení v mateřské škole. Dále charakterizuje hudební schopnosti dětí v předškolním období podle jejich věku. Praktická část popisuje realizace hudebních aktivit v mateřské škole a evaluace aktivit metodou pozorování a rozhovoru. The aim of the bachelor's thesis is to present ideas for musical activities for kindergarten, which do not require the skill of playing an instrument on the part of the preschool teacher. The theoretical part contains the definition of the meaning of musical activities in kindergarten and their distribution - musical activities in accordance with the Framework Educational Program for preschool education and their methodical guidance in kindergarten. It also characterizes musical abilities of children in the preschool period according to their age. The practical part describes the implementation of musical activities in kindergarten and the evaluation of activities using the method of observation and interview. Keywords: Hudební činnosti; mateřská škola; předškolní vzdělávání; Musical activities; kindergarten; preschool education Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"Když předškolní pedagog nehraje na hudební nástroj"

Cílem bakalářské práce je předložit náměty hudebních aktivit pro mateřskou školu, které nevyžadují u předškolního pedagoga dovednost hry na nástroj. Teoretická část obsahuje vymezení významu ...

SCHWINGEROVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Alternativní vzdělávání a rozhodnutí rodičů k jeho volbě
BAYEROVÁ, Natálie
2024 - Czech
Bakalářská práce obsahuje výzkumné šetření založené na myšlence, z jakého důvodu si rodiče vybírají alternativní vzdělávání pro své dítě, kde odpovědi na tuto otázku jsou získávány pomocí dotazníku, který je zároveň hlavním prvkem bakalářské práce. Jsou zde podrobně popsány alternativní vzdělávací směry, které se nacházejí v České republice. Dále práce slouží také jako podrobný průvodce a pomocník pro rodiče, kteří se chystají vybrat mateřskou školu pro své dítě a uvažují nad alternativním vzděláváním. Výzkumné šetření kvantitativního charakteru je v praktické části vyobrazeno pomocí již zmíněného dotazníku, který byl předložen respondentům, následně je popsán a vyhodnocen pomocí grafu. The bachelor's thesis contains a research investigation, based on the idea of why parents choose alternative education for their child. The answers to this question are obtained through a questionnaire, which is also the main element of the bachelor's thesis. The alternative ways of education in the Czech Republic are described in detail here. Furthermore, the thesis aims to guide and help parents who think about alternative education and are about to choose a kindergarten for their child. The research investigation of a quantitative nature is depicted in the practical part using the already mentioned questionnaire which is subsequently described and evaluated using a graph. Keywords: Předškolní vzdělávání; alternativní vzdělávání; výzkumné šetření; alternativní směry v ČR; volba MŠ pro dítě; Preschool education; alternative education; research investigation; alternative directions in the Czech Republic; choice of kindergarten for the child Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Alternativní vzdělávání a rozhodnutí rodičů k jeho volbě

Bakalářská práce obsahuje výzkumné šetření založené na myšlence, z jakého důvodu si rodiče vybírají alternativní vzdělávání pro své dítě, kde odpovědi na tuto otázku jsou získávány pomocí dotazníku, ...

BAYEROVÁ, Natálie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Využití umělé inteligence při poskytování právních služeb
Hudík, Lukáš; Beran, Karel; Ondřejek, Pavel
2024 - Czech
1 The usage of artificial inteligence in the legal practice Abstract This thesis deals with the phenomenon of artificial intelligence and its use in the the legal practice, as well as its impact on the related legal profession. The main objective of the thesis was to evaluate the current regulation of artificial intelligence at both the general and professional level in this country and around the world. Artificial Intelligence, or better said, the artificial intelligence system, is undoubtedly a topical and widely discussed topic that has rapidly come into the public consciousness in the last three years and has the potential to change the current majority of economic sectors as we currently know them. Its media coverage and often deliberately offensive article headlines, however, have often led to questions such as "won't I lose my job because of AI", even in professional circles? "Why should I use AI?" Thus, the main methodology used in this paper is empirical research into the AI systems phenomena, and the subsequent application of the findings to existing AI-based legal tools. I will thus attempt to answer the question of whether AI is a threat or rather an opportunity for the future of advocacy, and how it should be approached. The thesis also deals with related issues, i.e. phenomena such as forum... 1 Využití umělé inteligence při poskytování právních služeb Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá fenoménem umělé inteligence a jejím využitím při poskytování právních služeb, ale i vlivem na související právnické profese. Hlavním cílem diplomové práce bylo vyhodnotit současnou regulaci umělou inteligenci jak na obecné, tak na profesní úrovni u nás i ve světě. Umělá inteligence, nebo lépe řečeno systém umělé inteligence, je bezpochyby aktuální a hojně diskutované téma, který se rapidně dostal do podvědomí široké veřejnosti v posledních třech letech a má potenciál změnit aktuální většinu ekonomických odvětví tak, jak je v současné době známe. Jeho medializací a mnohdy záměrně útočnými nadpisy článků se ovšem, i v kruzích odborné veřejnosti, často vyskytují dotazy jako "nepřijdu kvůli AI o práci"? "Proč bych měl AI používat?" Hlavním použitou metodikou této práce je tak empirický výzkum fenonému systémů umělé inteligence, a následné aplikace získaných poznatků na již existující právní nástroje na bázi AI. Pokusím se tak zodpovědět otázku, zda je umělá inteligence hrozbou či spíše příležitostí pro budoucnost advokacie, a jak by k ní mělo být přistupováno. Rovněž se práce zabývá i související problematikou, tedy jevy jako "forum shopping", ochrana a zpracování osobních údajů optikou GDPR či profesní... Keywords: Umělá inteligence; využití; poskytování právních služeb; Artificial intelligence; usage; provision of legal services Available in a digital repository NRGL
Využití umělé inteligence při poskytování právních služeb

1 The usage of artificial inteligence in the legal practice Abstract This thesis deals with the phenomenon of artificial intelligence and its use in the the legal practice, as well as its impact on ...

Hudík, Lukáš; Beran, Karel; Ondřejek, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Environmentální a sociální aspekty ve finanční regulatorice
Novák, Tomáš; Vybíral, Roman; Martiník, Pavel
2024 - Czech
Page 1 Abstrakt v anglickém jazyce Environmental and social aspects, sometimes simplistically referred to as "ESG", have found their way into all sectors of human activity in conjunction with addressing the issue of global climate change. This paper examines their integration into financial market regulatory rules. It analyses the obligations arising from these regulatory rules both from the perspective of compliance at the level of a financial product and at the level of a regulated entity as a whole. The integration of ESG into financial regulation into Czech law is primarily taking place at the European level, with the most significant piece of legislation addressed in this work being Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The author also describes the additional legislative documentation in the form of regulatory technical standards that supplement to the SFDR and touches upon the integration of environmental and social aspects into the sectoral regulations of the financial regulatory law of the European Union. The issue of supervision over the proper observance of the legislation is directly related to the regulatory framework itself. The author analyses the mutual... Page 1 Abstrakt Environmentální a sociální aspekty, někdy také zjednodušeně nazývané zkratkou "ESG", se ve spojení s řešením globálních změn klimatu objevují ve všech odvětvích lidské činnosti. Tato práce se zabývá jejich integrací do regulatorních předpisů finančních trhů. Povinnosti plynoucí z těchto regulatorních předpisů pak analyzuje jak z úhlu pohledu jejich plnění na úrovni finančního produktu, tak na úrovni celého regulovaného subjektu. Integrace ESG do finanční regulatoriky probíhá primárně na evropské úrovni, přičemž nejvýznamnějším předpisem, kterým se tato práce zabývá, je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen "SFDR"). Autor dále také popisuje doplňující legislativní dokumentaci ve formě technických předpisů, které k SFDR náleží, a dotýká se také integrace environmentálních a sociálních aspektů do sektorových předpisů finančně regulatorního práva Evropské unie. S regulatorikou je bezprostředně spojena i problematika dohledu nad jejím řádným dodržováním. Autor v práci analyzuje vzájemnou synergii dohledu nad dodržováním environmentální a sociální finanční regulace mezi evropskými orgány dohledu (EBA, ESMA, EIOPA) a českým univerzálním dohledovým orgánem, Českou... Keywords: ESG; finanční trh; zelené finance; regulace; ESG; financial markets; green finance; regulation Available in a digital repository NRGL
Environmentální a sociální aspekty ve finanční regulatorice

Page 1 Abstrakt v anglickém jazyce Environmental and social aspects, sometimes simplistically referred to as "ESG", have found their way into all sectors of human activity in conjunction with ...

Novák, Tomáš; Vybíral, Roman; Martiník, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Zdanění příjmů obchodních společností a jejich společníků (srovnání právní úpravy v ČR a ve vybraných zemích EU)
Lindauer, Adam; Marková, Hana; Martiník, Pavel
2024 - Czech
In this thesis, the author focuses on the issue of taxing the income of companies and their shareholders in the national regulations of the Czech Republic and another member state of the European Union. For the purpose of comparison, the author chose the island state of the Republic of Cyprus. The author employs a method of comparison to contrast key aspects of tax and commercial law between the Czech Republic and the Republic of Cyprus. The main objective of the author is to use a descriptive method to describe the structural elements of taxes in individual states, forms of legal entities used for business activities, and to summarize the fundamental differences between the two regulations. Additionally, the author evaluates the impacts of different approaches to taxation, as well as the legal provisions themselves, in both countries on the decision-making of potential investors and shareholders of business corporations regarding company headquarters from the perspective of tax optimization. Within the work, the author also analyzes the positive and negative aspects of various forms of business, the complexity of their regulations in the context of tax burden, and attractiveness for business. Special emphasis in each section of the work is placed on explaining the reasons for the reputation of the... V této diplomové práci se autor zaměřuje na problematiku zdanění příjmů obchodních společností a jejich společníků v národních úpravách České republiky a jiné členské země Evropské unie. Pro účely srovnání si autor vybral ostrovní stát Kyperská republika. Autor využívá metodu komparace k porovnání klíčových aspektů daňového a obchodního práva České republiky a Kyperské republiky. Hlavním cílem autora je za užití deskriptivní metody popsat konstrukční prvky daní v jednotlivých státech, formy právnických osob využívaných k podnikatelským činnostem a shrnout zásadní rozdíly mezi oběma úpravami. Zároveň autor hodnotí dopady rozdílných přístupů k zdanění, stejně tak jako samotných zákonných ustanovení, v obou zemích na rozhodování potenciálních investorů a společníků obchodních korporací o sídlech společností z pohledu daňové optimalizace. V rámci práce autor také analyzuje pozitivní a negativní aspekty jednotlivých podnikatelských forem, složitosti jejich úprav v kontextu daňové zátěže a atraktivity pro podnikání. Zvláštní důraz v jednotlivých částech práce je dán na přiblížení důvodů pro reputaci Kyperské republiky jako daňového ráje Evropské unie, včetně uvedení historického kontextu. První část této práce je věnována právní úpravě daně z příjmů v České republice, kdy konkrétně popisuje konstrukční... Keywords: zdanění; obchodní společnosti; Kypr; taxation; business corporations; Cyprus Available in a digital repository NRGL
Zdanění příjmů obchodních společností a jejich společníků (srovnání právní úpravy v ČR a ve vybraných zemích EU)

In this thesis, the author focuses on the issue of taxing the income of companies and their shareholders in the national regulations of the Czech Republic and another member state of the European ...

Lindauer, Adam; Marková, Hana; Martiník, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Nápadník pohybových chvilek pomocí hudby
ŠTANGLOVÁ, Aneta
2024 - Czech
Cílem mé bakalářské práce je poukázat na význam pohybu dětí v mateřské škole propojeného hudbou. Jak je pohyb pro děti předškolního věku důležitý. Nápadník pohybových chvilek propojených hudbou může pomoci učitelům a učitelkám motivovat děti k pohybu a zájmu o hudbu v mateřské škole a poradit, jak zábavnou formou pohyb a hudbu realizovat. V teoretické části jsem se zaměřila na oblasti pohybové a hudební teorie v předškolní pedagogice, na význam pohybu pro děti předškolního věku, na problematiku rozvoje pohybu u dětí formou pohybových aktivit a motivaci k pohybu pomocí hudby. V praktické části jsem se zaměřila na vytvoření "Nápadníku pohybových chvilek pomocí hudby", který rozvíjí pohybové a sluchové schopnosti a zdokonaluje dovednosti dětí předškolního věku. Součástí nápadníku jsou aktivity na všechna čtyři roční období. V praktické části jsem se věnovala konkrétním cvikům, námětům pohybových her, rozcvičkám propojeným hudbou a řízeným činnostem, které jsou zakomponovány do tematického plánu - jaro, léto, podzim a zima. Všechny pohybové aktivity a hudební činnosti jsou realizovány v praxi mateřské školy. The goal of this bachelor's thesis is to point out the importance of movement in connection with music in kindergartens. The booklet of quick activities using music can help the teachers to motivate the children to take interest in movement and music and to realize the aforementioned in a fun way. In the theoretical part of the thesis, I focused on the fields of movement and music theory in preschool education, on the importance of movement in the preschool age, on the said problematics of developing movement habits in children through activities and motivating them to move with music. In the practical part I focused on creating the "Booklet of quick activities using music", which develops moving and hearing abilities and improves the skills of preschoolers. Included in the booklet are activities for the four seasons. In this part of the thesis, I dealt with particular exercises, game suggestions, warmup ideas in connection with music, all of which are incorporated into the thematic plan: Spring, Summer, Fall and Winter. All the exercises and musical activities are carried out in kindergarten practice. Keywords: nápadník; aktivity; hudba; předškolní věk; pedagogika; booklet; activities; music; preschool age; pedagogy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Nápadník pohybových chvilek pomocí hudby

Cílem mé bakalářské práce je poukázat na význam pohybu dětí v mateřské škole propojeného hudbou. Jak je pohyb pro děti předškolního věku důležitý. Nápadník pohybových chvilek propojených hudbou může ...

ŠTANGLOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases