Used filters (3)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 368350
Published from to

Vztah mezi svaly kyčelního kloubu a dynamikou přímého kopu při použití balistické vesty a batohu
Maleček, Jan; Vágner, Michal; Šťastný, Petr
2024 - Czech
Title: Relationship between hip muscles and dynamics front kick while using ballistic vest and backpack. Objective: Determine the rate of the relationship among isokinetic strength of hip muscles during flexion and extension movement, external and internal rotation and the dynamics of the front kick while using the military personal protective equipment. The method: The master thesis corresponds with an empirically based study of observational type. The measured research sample consisted of students (n = 15) of Military Department attending full-time and combined form of study at the Faculty of Physical Education and Sport of Charles University in Prague. Dynamics of front kick were measured by dynamometric Kistler plates and evaluated through computer software BioWare. Isokinetic strength of hip muscles during flexion and extension movement, external and internal rotation was tested and rated by isokinetic dynamometer Humac Norm. The flexibility of selected muscles group was measured by a specialist in physiotherapist area. The Spearman rank correlation coefficient of the order (rs) was chosen for the final evaluation of the rate of relationship. The results: The strongest correlation relationship was between the external hip rotation muscles (at speed 90 řs-1 ) and the impact force on the... Název: Vztah mezi svaly kyčelního kloubu a dynamikou přímého kopu při použití balistické vesty a batohu. Cíl práce: Stanovit míru vztahu mezi izokinetickou sílou svalů kyčelního kloubu při provádění flexe a extenze a při vnitřní a vnější rotaci vzhledem k dynamice přímého čelního kopu bez a s výstrojí. Metoda: Práce odpovídá empiricky založené studii observačního charakteru. Měřený výzkumný soubor (n =15) tvořili účelově vybraní studenti Vojenského oboru (VO) navštěvující prezenční a kombinovanou formu studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu (FTVS) Univerzity Karlovy (UK) v Praze. Dynamika přímého čelního kopu byla měřena pomocí siloměrné desky Kistler a data byla převáděna do programu BioWare. Izokinetická síla svalů při provádění flexe a extenze a při vnitřní a vnější rotaci kyčelního kloubu byla hodnocena pomocí izokinetického dynamometru Humac Norm. Flexibilita vybraných svalových skupin byla hodnocena vyškolenou osobou. Výsledné posouzení míry vztahů bylo provedeno pomocí Spearmanova korelačního koeficientu pořadí (rs). Výsledky: Nejsilnější korelační vztah vznikl mezi svaly provádějící vnější rotaci kyčelního kloubu (při rychlosti 90řs-1 ) a dopadovou silou přímého čelního kopu (impact force) u respondentů s výstrojí (rs = 0,66). U tohoto vztahu se podařilo prokázat významnou signifikantní... Keywords: Boj zblízka. armáda; osobní ochranné prostředky; biomechanika; Close combat; military; personal protective equipment; biomechanics Available in a digital repository NRGL
Vztah mezi svaly kyčelního kloubu a dynamikou přímého kopu při použití balistické vesty a batohu

Title: Relationship between hip muscles and dynamics front kick while using ballistic vest and backpack. Objective: Determine the rate of the relationship among isokinetic strength of hip muscles ...

Maleček, Jan; Vágner, Michal; Šťastný, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Řízení lidských zdrojů v kontextu Průmyslu 4.0 ve výrobě
KODATOVÁ, Lucie
2024 - Czech
Tématem této bakalářské práce je řízení lidských zdrojů v kontextu Průmyslu 4.0 ve výrobě. Cílem je zhodnotit systém a změny v oblasti řízení lidských zdrojů v kontextu Průmyslu 4.0 ve výrobě a navrhnout změny vedoucí k lepší připravenosti systému řízení lidských zdrojů na Průmysl 4.0. Těchto cílů bylo dosaženo pomocí dotazníkového šetření, které bylo provedeno v 96 výrobních podnicích v ČR. Tento dotazník byl vytvořen kompilací teoretických východisek. Dotazníkové šetření obsahovalo 17 otázek zaměřených zejména na současný stav řízení lidských zdrojů v kontextu Průmysl 4.0 - konkrétně na HRM digitalizaci ve výrobním sektoru v ČR. Dotazník byl distribuován elektronickou formou (Google Docs) mezi široké spektrum výrobních podniků v ČR s cílem získat reprezentativní data. Sesbíraná data byla zpracována a analyzována za využití deskriptivní statistiky v Microsoft Excel. Dále bylo provedeno statistické zpracování dat, kde byly ověřovány hypotézy pomocí t-testu a chí kvadrát testu. Po shrnutí výsledků byly vytvořeny konkrétní návrhy a doporučení pro výrobní podniky vedoucí k lepší připravenosti systému řízení lidských zdrojů na Průmysl 4.0 v souvislosti s digitalizací HRM. The topic of this bachelor thesis is human resource management in the context of Industry 4.0 in manufacturing. The aim is to evaluate the system and changes in human resource management in the context of Industry 4.0 in manufacturing and to propose changes leading to a better readiness of the human resource management system for Industry 4.0. These objectives were achieved through a questionnaire survey conducted in 96 manufacturing companies in the Czech Republic. This questionnaire was created by compiling theoretical background. The questionnaire survey contained 17 questions focused mainly on the current state of human resource management in the context of Industry 4.0 - specifically on HRM digitalization in the manufacturing sector in the Czech Republic. The questionnaire was distributed electronically (Google Docs) among a wide range of manufacturing enterprises in the Czech Republic in order to obtain representative data. The collected data was processed and analysed using descriptive statistics in Microsoft Excel. Further, statistical processing of the data was done where the hypotheses were tested using t-test and chi-square test. After summarizing the results, specific suggestions and recommendations were made for manufacturing companies leading to better readiness of the HRM system for Industry 4.0 in the context of HRM digitalization. Keywords: řízení lidských zdrojů; Průmysl 4.0; lidské zdroje; HRM; digitalizace; digitalizační nástroje v HR; human resource management; Industry 4.0; human resources; HRM; digitalization; digitalization tools in HR Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Řízení lidských zdrojů v kontextu Průmyslu 4.0 ve výrobě

Tématem této bakalářské práce je řízení lidských zdrojů v kontextu Průmyslu 4.0 ve výrobě. Cílem je zhodnotit systém a změny v oblasti řízení lidských zdrojů v kontextu Průmyslu 4.0 ve výrobě a ...

KODATOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Radiační zátěž pacientů v intervenční radiologii
MALÍNSKÁ, Karla
2024 - Czech
Problematika radiační zátěže pacientů je stále důležitým tématem v oblasti radiologie. Cílem bakalářské práce bylo zjistit průměrné efektivní dávky pacientů, kteří podstoupili skiaskopicky naváděný intervenční výkon na vybraném pracovišti. Teoretická část práce pojednává o využití ionizujícího záření v lékařské praxi, dále popisuje radiační zátěž pacientů a její specifika pro danou oblast. V neposlední řadě jsou shrnuty informace o současných možnostech intervenční radiologie. V praktické části bakalářské práce byl zpracován vzorek dat z radiologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., který obsahoval přehled přímo měřitelných veličin ze skiaskopicky naváděných intervenčních výkonů. Pro zhodnocení radiační zátěže pacientů byla vybrána efektivní dávka, jelikož nabízí možnost zhodnocení rizik vyplývajících z lékařského ozáření pomocí jednoho čísla. Samotný odhad průměrných efektivních dávek byl proveden pomocí konverzních faktorů, které umožňují přepočet přímo měřitelné veličiny KAP na efektivní dávku. Výsledky praktické části práce odhalily, že se rizika spojená s radiační zátěží ze skiaskopicky naváděných intervenčních výkonů dají považovat za minimální až nízká. Z výsledků práce taktéž vyplývá, že se hodnoty efektivních dávek u jednotlivých pacientů poměrně liší. The issue of patient radiation exposure remains an important topic in the field of radiology. The objective of the bachelor's thesis was to determine the average effective doses of patients who underwent fluoroscopy-guided interventional procedures at a selected workplace. The theoretical part of the thesis discusses the use of ionizing radiation in medical practice and describes the specific radiation exposure for patients in the given area. Additionally, it provides an overview of the current possibilities of interventional radiology. In the practical part of the bachelor's thesis, a sample of data from the radiology department of České Budějovice Hospital, a.s. was used. The effective dose was chosen as the measure to evaluate patient radiation exposure, as it allows for the assessment of risks associated with medical radiation using a single value. The estimation of average effective doses was conducted using conversion factors, which enable the conversion of the directly measurable KAP value into an effective dose. The results of the practical part of the study revealed that the risks associated with radiation exposure from fluoroscopy-guided interventional procedures can be considered minimal to low. Furthermore, the results indicate that the values of effective doses vary significantly among individual patients. Keywords: radiologie; intervenční radiologie; radiační zátěž; efektivní dávka; lékařské ozáření; radiobiologie; radiology; interventional radiology; radiation exposure; effective dose; medical radiation; radiobiology Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Radiační zátěž pacientů v intervenční radiologii

Problematika radiační zátěže pacientů je stále důležitým tématem v oblasti radiologie. Cílem bakalářské práce bylo zjistit průměrné efektivní dávky pacientů, kteří podstoupili skiaskopicky naváděný ...

MALÍNSKÁ, Karla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Výroba a příprava radiofarmak z pohledu radiační ochrany
HYKOVÁ, Kateřina
2024 - Czech
Bakalářská práce shrnuje poznatky týkající se celého procesu zajištění radiofarmak pro účely pozitron emisní tomografie od výroby radionuklidů, přes jejich transport na oddělení nukleární medicíny, přípravy radiofarmak až k jejich podání pacientovi, a to zejména z pohledu radiační ochrany pracovníků. Popisuje, jaké jsou zásady radiační ochrany v oblasti nukleární medicíny z hlediska platné legislativy a jak vypadá jejich aplikace v praxi. V bakalářské práci byly stanoveny cíle shrnout poznatky týkající se celého procesu výroby a přípravy radiofarmak pro účely PET a zaměřit se na problematiku ozáření rukou radiačních pracovníků při přípravě a aplikaci radiofarmak pro účely PET. The bachelor's thesis summarizes knowledge regarding the entire process of providing radiopharmaceuticals for the purposes of positron emission tomography, from the production of radionuclides, through their transport to the nuclear medicine department, preparation of radiopharmaceuticals and their administration to the patient, especially from the point of view of radiation protection of workers. It describes what the principles of radiation protection in the field of nuclear medicine are in terms of the applicable legislation and how their application looks like in practice. Keywords: Radiofarmaka; pozitron emisní tomografie; nukleární medicína; radiační ochrana; efektivní dávka; fluorodeoxyglukóza; ozáření rukou; dozimetrie; dávkové optimalizační meze; monitorovací úrovně; Radiopharmaceuticals; positron emission tomography; nuclear medicine; radiation protection; effective dose; fluorodeoxyglucose; hand irradiation; dosimetry; dose optimization limits; monitoring levels Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Výroba a příprava radiofarmak z pohledu radiační ochrany

Bakalářská práce shrnuje poznatky týkající se celého procesu zajištění radiofarmak pro účely pozitron emisní tomografie od výroby radionuklidů, přes jejich transport na oddělení nukleární medicíny, ...

HYKOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Radioterapie kostních metastáz
ŠIMKOVÁ, Kristina
2024 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou diagnostiky a léčby kostních metastáz. Radioterapie je klíčovým prvkem v léčbě kostních metastáz, často sloužícím k úlevě od bolesti a zlepšení kvality života pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním. V teoretické části je zpracována dostupná literatura na téma struktury kosti, obsahuje popis diagnostiky kostních metastáz a jejich následné léčby. Cílem bakalářské práce bylo zodpovědět výzkumné otázky. Praktická část byla zaměřena na kvantitativní výzkum. Pro účely výzkumu byly nejprve stanoveny výzkumné otázky, následovalo sesbírání dat potřebných pro jejich zodpovězení na oddělení radioterapie v nemocnici v Českých Budějovicích za roky 2021, 2022 a 2023. K jejich získání byl využit nemocniční informační systém NIS pro výběr informací o pacientovi a povaze jeho onemocnění, a také plánovací systém Aria pro ověření informace o ozařovacích technikách a aplikovaných dávkách. Výzkumné šetření zahrnovalo 224 pacientů. Tato data byla následně vizualizována pomocí tabulek a grafů, aby bylo možné je lépe porovnat. Z výsledků praktické části vyplynulo, že kostní metastázy pacientů léčených radioterapií v českobudějovické nemocnici nejčastěji postihovaly páteř, pánev a dlouhé kosti. Věkové spektrum je různorodé, ale nejčastěji se problematika kostních metastáz týkala pacientů ve věkovém rozmezí 60-80 let. Aplikovaný hypofrakcionační režim byl vybrán i s ohledem na umístění dané metastázy a aktuální stav pacienta. Výsledná data a jejich zpracování mohou sloužit jako zpětná vazba pracovníkům daného oddělení. Teoretické zpracování práce může být použito jako rámcový edukační materiál studenty ZSF oboru radiologická asistence. This bachelor thesis deals with the issue of diagnosis and treatment of bone metastases. Radiotherapy is a key element in the therapy of bone metastases, serving to relieve pain and improve the quality of life of patients with advanced cancer. The theoretical part reviews the available literature on the structure of bone, description of the diagnosis of bone metastases, and their subsequent treatment. The aim of the bachelor thesis was to answer research questions. The practical part focused on quantitative research. For the purposes of the research, research questions were first established, followed by data collection necessary to answer them at the radiotherapy department of the hospital in České Budějovice for the years 2021, 2022, and 2023. Hospital information system NIS was used to obtain patient information and the nature of their illness, and also the Aria planning system to verify information on irradiation techniques and applied doses. The research study included 224 patients. The collected data were then visualized using tables and graphs to facilitate comparison. From the results of the practical part, it was apparent that bone metastases of patients treated with radiotherapy at the hospital in České Budějovice most commonly affected the spine, pelvis, and long bones. The age range was diverse, but the issue of bone metastases mostly concerned patients in the age range of 60-80 years. The applied hypofractionation regimen was chosen considering the location of the metastasis and the patient's current condition. The resulting data and their analysis can serve as feedback to the staff of the respective radiotherapy department. The theoretical processing of the thesis can be used as a framework educational material for students of the field of radiological assistance at ZSF. Keywords: kostní metastázy; paliativní medicína; radioterapie; frakcionace; lineární urychlovač; terapeutický RTG přístroj; ozařovací techniky; bone metastases; palliative medicine; radiotherapy; fractionation; linear accelerator; therapeutic X-ray device; irradiation techniques Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Radioterapie kostních metastáz

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou diagnostiky a léčby kostních metastáz. Radioterapie je klíčovým prvkem v léčbě kostních metastáz, často sloužícím k úlevě od bolesti a zlepšení kvality ...

ŠIMKOVÁ, Kristina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Aktuální trendy v systému předškolního vzdělávání v Anglii
Ristić, Petra
2024 - Czech
This paper examines current trends and developments in the early childhood care and education system in England. The aim of the thesis is to provide a comprehensive understanding of English early childhood education. The thesis focuses on the current anchoring of early childhood care and education in the English education system. It provides an analysis and deeper insight into the circumstances of the emergence, progress and direction of current reforms and trends. The thesis is framed by a qualitative research paradigm while the research design is a single country case study using content analysis of documents, semi-structured expert interviews and participant observation. The thesis captures the historical background to English early childhood education and its influence on the creation of the current situation. It has focused on analysis of external (European) and internal influences on educational policy in England and their reflection in curriculum development documents. The thesis also thematises the developments in workforce policy and their impact on the contemporary situation of early years professionals. It thus identifies current trends, reforms and challenges in early childhood education in England. The early childhood education system in England has undergone dynamic developments from... Práce se zabývá současnými trendy a vývojovými aspekty systému předškolní péče a vzdělávání v Anglii. Jejím cílem je přinést hlubší i širší pohled na anglickou předškolní výchovu. Práce se zaměřuje na současné ukotvení předškolní výchovy a vzdělávání v anglickém vzdělávacím systému. Analyzuje okolnosti vzniku, průběhu a směřování současných reforem a tendencí v předškolním vzdělávání v Anglii. Metodologicky je práce zarámována paradigmatem kvalitativního výzkumu. Výzkumným designem je případová studie jedné země, k jejímuž zpracování se použila metoda obsahové analýzy dokumentů, polostrukturované expertní rozhovory a zúčastněné pozorování. Práce zachycuje historický kontext institucionální předškolní výchovy a jeho vliv na utváření současného národního anglického systému předškolního vzdělávání. Systém předškolního vzdělávání v Anglii se od konce 20. století do současnosti dynamicky vyvíjí. Nastavení podmínek předškolního vzdělávání prošlo řadou reformních kroků. K nejvýznamnějším se řadí systémová podpora dostupnosti předškolního vzdělávání, stanovení závazného národního kurikulárního rámce a vydávání následných revizí, nastavení jednotných kontrolních mechanismů kvality a výsledků předškolního vzdělávání a kvalitativní posun v profesionalizaci pracovníků v předškolních službách. Nechybí ani... Keywords: předškolní vzdělávání v Anglii; vývojové trendy; reformy předškolního vzdělání; přípravná role předškolního vzdělání; připravenost dítěte na povinnou školní docházku; případová studie; obsahová analýza dokumentů; early childhood education in England; developmental trends; early childhood education reforms; preparatory role of early childhood education; school readiness; case study; content analysis Available in a digital repository NRGL
Aktuální trendy v systému předškolního vzdělávání v Anglii

This paper examines current trends and developments in the early childhood care and education system in England. The aim of the thesis is to provide a comprehensive understanding of English early ...

Ristić, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Analýza znalostí obyvatelstva o radonu ve vybraných lokalitách ČR
STARÁ, Adéla
2024 - Czech
Tato práce shrnuje informace o radioaktivitě, přírodních zdrojích a radonu. Také se zabývá zdravotními komplikacemi spojených s radonem, zdroji a způsoby, jakými proniká do budov a radonovým programem, ve kterém jsou shrnuta protiradonová opatření. Tato opatření mají za cíl ochránit obyvatelstvo před expozicí radonu účinnými úpravami budov. Cílem předložené bakalářské práce je zjistit míru informovanosti obyvatelstva Jihočeského kraje o radonu a porovnat informovanost obyvatelstva v Jihočeském kraji o radonu ve věkových kategoriích do 40 let a nad 40 let. K dosažení tohoto cíle byl použit dotazníkový průzkum. V tomto průzkumu bylo zjištěno, nakolik jsou obyvatelé Jihočeského kraje obeznámeni s tématem radon. V průměru lidé odpověděli správně v 68 %. Ve výzkumné části jsou shrnuty výsledky dotazníkového šetření pomocí grafů. Tyto výsledky jsou dále zpracovány za použití statistických metod. Díky těmto metodám byly potvrzeny obě dané hypotézy. První hypotéza zkoumala, zda informovanost obyvatelstva Jihočeského kraje o radonu bude dosahovat alespoň 70 %, což bylo potvrzeno pomocí jednovýběrového t-testu. Druhá hypotéza se týkala porovnávání znalostí obyvatelstva Jihočeského kraje o radonu. Zkoumalo se, zda bude informovanost obyvatelstva ve věkové kategorii nad 40 let statisticky významně vyšší než informovanost obyvatelstva ve věkové kategorii do 40 let. Hypotéza byla potvrzena za použití dvojvýběrového t-testu. This work summarizes information about radioactivity, natural sources, and radon. It also addresses health complications associated with radon, sources and ways it penetrates buildings. Furthermore, it discusses the radon program, which outlines anti-radon measures aimed at protecting the population from radon exposure through effective building modifications. The aim of the presented bachelor thesis is to determine the level of awareness among the population of the South Bohemian Region about radon. It compares the awareness of the population in the South Bohemian Region about radon in the age category up to 40 years and in the age category over 40 years. A questionnaire survey was used to achieve this goal. This survey determined the extent to which residents of the South Bohemian Region are familiar with the topic of radon. On average, people answered correctly 68 % of the time. The research section summarizes the results of the questionnaire survey using graphs. These results are further processed using statistical methods. Thanks to these methods, both hypotheses were confirmed. The first hypothesis examined whether the awareness of the population of the South Bohemian Region about radon would reach at least 70 %, which was confirmed using a one-sample t-test. The second hypothesis concerned comparing the knowledge of the population of the South Bohemian Region about radon. It was investigated whether the awareness of the population in the age category over 40 years would be statistically significantly higher than the awareness of the population in the age category up to 40 years. The hypothesis was confirmed using a two-sample t-test. Keywords: Radon; ochrana zdraví; protiradonová opatření; radonový program; Radon; health protection; anti-radon measures; radon program Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analýza znalostí obyvatelstva o radonu ve vybraných lokalitách ČR

Tato práce shrnuje informace o radioaktivitě, přírodních zdrojích a radonu. Také se zabývá zdravotními komplikacemi spojených s radonem, zdroji a způsoby, jakými proniká do budov a radonovým ...

STARÁ, Adéla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Možnosti zapojení radiologických asistentů v rámci AČR se zaměřením na CBRNE
VLČKOVÁ, Kristýna
2024 - Czech
Vytížení radiologických asistentů v nemocnicích a v soukromých klinických pracovištích je zejména z důvodu nedostatečné informovanosti široké veřejnosti o tomto oboru. Tato bakalářská práce má za úkol čtenáře vnést do problematiky zapojení radiologických asistentů mimo obor zdravotnictví. První část této bakalářské práce je věnováno přiblížení bezpečnostních hrozeb, neboli terorismu, veřejnosti. Terorismus obecně je velice používaný termín, proto ho detailně rozeberu v několika částech. V další části práce se budu věnovat CBRNE terorismu. Útoky chemickými, biologickými, jadernými či nukleárními zbraněmi jsou v 21. století velice populární. Proto je přiblížena historie, mechanismus útoku jednotlivými druhy zbraní, a dopady jejich užívání na populaci. Důležitými tématy této práce také budou již zmíněné následky užívání CBRNE zbraní. Práce bude obsahovat a vysvětlovat pojmy kontaminace a dekontaminace populace, fauny i flory. Praktická část bakalářské práce bude zaměřena na analýzu široké veřejnosti, kde prostřednictvím dotazníku budou zodpovězeny otázky, zda má veřejnost přehled o práci radiologických asistentů a zda vidí zapojení oboru i v jiné sféře než je zdravotnictví. The workload of radiology assistants in hospitals and private clinical workplaces is mainly due to the general public's need for more awareness of this field. This bachelor's thesis aims to introduce the reader to the issue of the involvement of radiological assistants outside the healthcare field. The first section of this bachelor's thesis is devoted to bringing security threats, or public terrorism. Terrorism in general is a widely used term, so I will discuss it in detail in several sections. In the next part of the work, I will focus on CBRNE terrorism. Attacks with chemical, biological, nuclear, or nuclear weapons are very popular in the 21st century. Therefore, the history, the mechanism of attack by individual types of weapons, and the effects of their use on the population are explained. Important topics of this work will also be the already mentioned consequences of using CBRNE weapons. The work will contain and explain the concepts of contamination and decontamination of the population, fauna, and flora. The practical part of the bachelor's thesis will be focused on general public analysis, where questions will be answered using a questionnaire, whether the public has an overview of the work of radiological assistants, and whether they see the involvement of the field in a sphere other than healthcare. Keywords: Terorismus; CBRNE; radiologičtí asistenti; Armáda České republiky; Terrorism; CBRNE; radiological assistants; Army of the Czech Republic Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Možnosti zapojení radiologických asistentů v rámci AČR se zaměřením na CBRNE

Vytížení radiologických asistentů v nemocnicích a v soukromých klinických pracovištích je zejména z důvodu nedostatečné informovanosti široké veřejnosti o tomto oboru. Tato bakalářská práce má za úkol ...

VLČKOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Say on pay v zahraničních právních úpravách a v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu
Krejčiřík, Tomáš; Hurychová, Klára; Flídr, Jan
2024 - Czech
1 Say on pay in foreign legal regulation and in Czech Capital Market Undertakings Act Abstract Say on pay is a legal instrument for shareholders to influence and control executive remuneration in companies. This is done primarily through voting at general meetings, where companies seek shareholder approval when establishing remuneration. The Say on pay system, which is based on aligning the interests of the company, the shareholders and the directors, thus provides a formal mechanism for shareholders to express their views and preferences on executive remuneration. This thesis provides a comprehensive view of the EU Say on pay regulation for listed companies and begins with a historical overview of its development in Europe. It thoroughly describes the legal requirements imposed by the EU Directive and maps out in detail the obligations regarding transparency and shareholder engagement in executive remuneration matters. It then examines the process of implementing the EU Directive into national legal systems, focusing on the approaches of the Czech Republic and France. It examines in detail the legal frameworks of both countries and highlights the differences in their implementation of Say on pay regulation. For a comprehensive overview of the regulation, it is necessary to explain the legal requirements... Say on pay v zahraničních právních úpravách a v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu Abstrakt Say on pay je nástrojem pro akcionáře, který jim umožňuje uplatňovat vliv a kontrolu nad postupy odměňování vedoucích pracovníků ve společnostech. K tomu dochází především hlasováním na valné hromadě, kdy společnosti potřebují souhlas akcionářů při stanovování odměn. Systém Say on pay, který je založen na dosažení souladu mezi zájmy společnosti, akcionáři a členy orgánu, tak poskytuje akcionářům formální mechanismus k vyjádření jejich názorů a preferencí týkajících se odměňování vedoucích pracovníků společnosti. Tato práce poskytuje komplexní pohled na unijní regulaci Say on pay pro společnosti kótované na burze a začíná historickým přehledem jejího vývoje v Evropě. Pečlivě popisuje právní požadavky, které ukládá směrnice EU a podrobně mapuje povinnosti týkající se transparentnosti a zapojení akcionářů do záležitostí odměňování vedoucích pracovníků. Poté se zabývá procesem transpozice směrnice EU do národních právních systémů se zaměřením na přístupy České republiky a Francie. Podrobně zkoumá právní rámce obou zemí a poukazuje na rozdíly v jejich implementaci Say on pay úpravy. Pro komplexní přehled o úpravě je nutné objasnit právní požadavky na politiky odměňování a zprávy o odměňování, což je opět provedeno s... Keywords: say on pay; odměňování vedoucích pracovníků; veřejně obchodovatelné společnosti; say on pay; executive remunerations; listed companies Available in a digital repository NRGL
Say on pay v zahraničních právních úpravách a v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu

1 Say on pay in foreign legal regulation and in Czech Capital Market Undertakings Act Abstract Say on pay is a legal instrument for shareholders to influence and control executive remuneration in ...

Krejčiřík, Tomáš; Hurychová, Klára; Flídr, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Život a Šoa. Zkušenosti první a druhé generace českých přeživších
Kalousová, Eva; Havelka, Miloš; Šalanda, Bohuslav; Frommer, Benjamin
2024 - Czech
Eva Kalousová Abstract of dissertation The topic of the dissertation is transfer of the trauma from the holocaust from the first to the second generation of survivors where we deal with the specific development in Czech lands and Israel and partly in Germany and Great Britain and we observe members of the former Jewish community in Uherský Brod and survivors connected with it. The dissertation focuses on traditional symptoms of the transfer and investigates if they were present in researched families or not and why, on the identities of survivors and their children and on the differences in memory of the first and second generations. Key words: Czech Jews, Jewish history, holocaust, transfer of trauma from the holocaust, memory, identity Eva Kalousová Abstrakt disertační práce Tématem předkládané práce je přenos traumatu z holocaustu z první na druhou generaci přeživších, přičemž se práce zabývá specifiky vývoje v rodinách v českých zemích a v Izraeli a částečně v Německu a ve Velké Británii a sleduje členy bývalé židovské obce v Uherském Brodě a souvěrce s ní propojené. Práce se zaměřuje na tradiční symptomy přenosu a na to, zda se ve zkoumaných rodinách objevily, nebo ne a proč, na identitu přeživších a jejich děti a na to, jaký je rozdíl v paměti mezi první a druhou generací přeživších. Klíčová slova: Čeští Židé, židovská historie, holocaust, přenos traumatu z holocaustu, paměť, identita Available in a digital repository NRGL
Život a Šoa. Zkušenosti první a druhé generace českých přeživších

Eva Kalousová Abstract of dissertation The topic of the dissertation is transfer of the trauma from the holocaust from the first to the second generation of survivors where we deal with the specific ...

Kalousová, Eva; Havelka, Miloš; Šalanda, Bohuslav; Frommer, Benjamin
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases