Number of found documents: 313
Published from to

Solárny kolektor na ohrev vody
Dzúriik, Tomáš; Pavlovkin, Ján
2016 - Slovak
Využitie slnečnej energie je v dnešnej dobe aktuálna téma, je preto potrebné poukázať na možnosti ako sa dá slnečná energia premeniť na iný druh energie. Slnečná energia je najdostupnejšia, a tiež, najčistejšia forma obnoviteľnej energie, ktorú môžeme získať. Lineárny parabolický kolektor slúži ako ukážka využitia slnečného žiarenia, je to funkčný model, pomocou ktorého je možné demonštrovať ohrievanie vody pôsobením slnečného žiarenia. Nowadays, use of solar energy is actual topic, therefore it is necessary to point out on possibilities, and how solar energy can be converted into another type of energy. Solar energy is the most available and also, the purest form of renewable energy that we can gain. Linear parabolic collector serves as a demonstration of the use of sunshine it is a functional model, which can be used to demonstrate the water heating by sunlight. Keywords: sluneční energie; ohřev vody; solar energy; heating of water Available in the ZČU Library.
Solárny kolektor na ohrev vody

Využitie slnečnej energie je v dnešnej dobe aktuálna téma, je preto potrebné poukázať na možnosti ako sa dá slnečná energia premeniť na iný druh energie. Slnečná energia je najdostupnejšia, a tiež, ...

Dzúriik, Tomáš; Pavlovkin, Ján
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Sociálne siete ako podporný prostriedok vzdelávania technických predmetov
Hodál, Peter
2016 - Slovak
Práca poskytuje ucelený obraz o sociálnych sieťach a ich možností využitia vo vzdelávaní. Je systematicky usporiadaná do jedného celku, ktorý obsahuje teoretickú i praktickú časť. Teoretická časť poskytuje popis množstva možností a funkcií, výhod a nevýhod, rizík a charakteristík sociálnych sieti. V tejto časti tiež navrhujeme metódy a postupy využitia sociálnych sieti vo vzdelávaní. V praktickej časti sme zistili, že študenti chcú vo vzdelávaní využívať rovnakú sociálnu sieť, akú používajú vo svojom súkromí. Ďalším nemenej dôležitým zistením je, že študenti majú skúsenosti s prácou na sociálnych sieťach. Tým pádom vyučujúci nemusí strácať čas na ich zaškolenie. V praktickej časti sme tiež zisti, že podľa študentov je vhodné zaradiť sociálnu sieť Facebook do vzdelávania ako jeho podporný prostriedok. The thesis provides a complex picture about social networks and options of their usage in education. It is systematically organized into one piece, which contains theoretical and empiric part. Theoretical part provides description of various options and functions, advantages, disadvantages, risks and characteristics of social networks. In this chapter we also design methods and ways of using social networks in education. We found out that the network students use in private is the same one they would like to use at school. What is more, students have much experience with the usage of social networks. That means a teacher does not have to spend time with teaching them how to work with social networks. In the empiric part we also found out that students consider insertion of the social network Facebook as supporting mechanism into education as suitable. Keywords: sociální sítě; vzdělávání; social network; education Available in the ZČU Library.
Sociálne siete ako podporný prostriedok vzdelávania technických predmetov

Práca poskytuje ucelený obraz o sociálnych sieťach a ich možností využitia vo vzdelávaní. Je systematicky usporiadaná do jedného celku, ktorý obsahuje teoretickú i praktickú časť. Teoretická časť ...

Hodál, Peter
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Unity 3D: tvorba výučbových materiálov
Kuželovský, Lukáš
2016 - Slovak
Táto práca sa zaoberá aplikáciou systémov virtuálnej reality v edukácii a tvorbou didaktických materiálov prostredníctvom vývojového prostredia UNITY 3D a využitia frameworku spolupracujúcich systémov, za dodržania didaktických zásad a požiadaviek. Navyše taktiež pojednáva o možnej didaktickej technike špecializovanej na prezentáciu zhotovenej didaktickej pomôcky aj jej manipuláciu prostredníctvom systémov virtuálnej reality. Na záver popisuje tieto systémy a zameriava sa priamo na prácu vo vývojovom prostredí UNITY 3D. This work deals with the application of systems of a virtual reality in education and designing of didactic materials via the development environment of Unity 3D and the use of the framework collaborative systems, in compliance with the didactic principles and requirements. Furthermore discusses possible didactic technologies specialized for presenting of a constructed education tool and it's manipulation by the means of systems of a virtual reality. In conclusion also describes those systems and focuses directly on the work within the integrated development environment of Unity 3D. Keywords: didaktické pomůcky; virtuální realita; didactic aids; virtual reality Available in the ZČU Library.
Unity 3D: tvorba výučbových materiálov

Táto práca sa zaoberá aplikáciou systémov virtuálnej reality v edukácii a tvorbou didaktických materiálov prostredníctvom vývojového prostredia UNITY 3D a využitia frameworku spolupracujúcich ...

Kuželovský, Lukáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Reštaurovanie historického rádioprijímača
Kopecký, Miroslav
2016 - Slovak
Práca sa zaoberá reńtaurovaním historického rádioprijímača a postupmi ktoré museli byť použité aby bol radioprijímač zachovaný a postupne obnovený do pôvodného stavu. The work deals with the restoration of old radios and procedures that had to be used in the radio receivers to be preserved and gradually restored to its original state. Keywords: radiopřijímač; restaurování; radio; restoration Available in the ZČU Library.
Reštaurovanie historického rádioprijímača

Práca sa zaoberá reńtaurovaním historického rádioprijímača a postupmi ktoré museli byť použité aby bol radioprijímač zachovaný a postupne obnovený do pôvodného stavu....

Kopecký, Miroslav
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Didaktické 3D učebné pomôcky na poznávanie reálií Slovenska v ranej edukácii
Murínová, Dominika; Medveďová, Eliška; Huľová, Zlatica
2016 - Slovak
Práca oboznamuje s drevenými didaktickými pomôckami určenými k poznávaniu reálií Slovenska. Uvádza príklady rôzneho využitia týchto pomôcok v primárnom, ale i predprimárnom vzdelávaní. Popisuje spôsob výroby a ponúka možnosti ich využitia podľa zamerania. The paper presents wooden didactic tools for teaching about Slovakia and its realities. It outlines different examples of how these tool can be used in primary and pre-school education. It describes their production methods and shows how different tools can be applied in practice. Keywords: didaktické pomůcky; vzdělávání; didactic aids; education Available in the ZČU Library.
Didaktické 3D učebné pomôcky na poznávanie reálií Slovenska v ranej edukácii

Práca oboznamuje s drevenými didaktickými pomôckami určenými k poznávaniu reálií Slovenska. Uvádza príklady rôzneho využitia týchto pomôcok v primárnom, ale i predprimárnom vzdelávaní. Popisuje spôsob ...

Murínová, Dominika; Medveďová, Eliška; Huľová, Zlatica
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Štýlotvorné činitele v slovenských a britských turistických textoch a ich kultúrny kontext
Maleková, Danica
2016 - Slovak
Cieľom príspevku je žánrové porovnanie turistických textov propagujúcich ubytovanie v horských oblastiach Veľkej Británie a Slovenska, najmä s ohľadom na významný štýlotvorný činiteľ, a to distribúciu a sémantické charakteristiky hodnotiacich adjektív a kvalitatívnych adjektív s hodnotiacou funkciou. Výsledky analýzy by mali prispieť k poznaniu v oblasti aplikovanej translatológie, keďže preklad propagačných a reklamných materiálov stále trpí nedostatkom odbornej literatúry tak z praktického, ako aj z teoretického hľadiska (porov. ČALOVKOVÁ 2014). V celosvetovom meradle vníma podobne kriticky situáciu v oblasti prekladu turistických textov do angličtiny aj SNELL-HORNBYOVÁ (1999), podľa ktorej sa takýmto prekladom stále nevenuje dostatočná pozornost. Keywords: žáner turistických textov; kultúrno-jazykové porovnanie; hodnotiace adjektíva; preklad turistických textov; genre of tourist texts; cultural linguistic comparison; evaluative adjectives; translation of tourist texts Available in digital repository of UPCE.
Štýlotvorné činitele v slovenských a britských turistických textoch a ich kultúrny kontext

Cieľom príspevku je žánrové porovnanie turistických textov propagujúcich ubytovanie v horských oblastiach Veľkej Británie a Slovenska, najmä s ohľadom na významný štýlotvorný činiteľ, a to distribúciu ...

Maleková, Danica
Univerzita Pardubice, 2016

Demonstrační model organu
Vaněk, Lukáš
2016 - Slovak
Práca sa zaoberá analýzou hudobného nástroja organ, jeho zvukotvornými časťami a ovládacími prvkami. Konkrétne opisuje ovládacie prvky a rieńi problematiku výberu vhodných materiálov. Súčasťou práce je demonńtračný model organu, ktorý znázorņuje kaņdú funkčnú časť organu. Prácu obohacuje aj vyrobená funkčná papierová píńťala. The work deals with the analysis of the musical instrument called organ and with its sound-producing parts and action. It describes more specifically the action and deals with problem of selection of appropriate materials. Part of the work is a demonstration model of the organ, which shows each functional part of the organ. The work is also enriched by a functional paper organ pipe. Keywords: model; organ; model; organ Available in the ZČU Library.
Demonstrační model organu

Práca sa zaoberá analýzou hudobného nástroja organ, jeho zvukotvornými časťami a ovládacími prvkami. Konkrétne opisuje ovládacie prvky a rieńi problematiku výberu vhodných materiálov. Súčasťou práce ...

Vaněk, Lukáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Pokročilé princípy úpravy digitálnej fotografie
Kostolanský, Lukáš
2015 - Slovak
Práca sa zaoberá grafickými aplikáciami a ich využitím pri pokročilej úprave digitálnej fotografie. Cieľom práce je zhromaždiť informácie o grafických aplikáciách na úpravu digitálnej fotografie. Ďalej predstaviť jednotlivé pokročilé úpravy digitálnej fotografie vo vybranej grafickej aplikácií. Práca je rozdelená do troch častí. Prvá časť uvádza všeobecné informácie o digitálnej fotografií. Druhá časť definuje grafické aplikácie, popisujeme ich delenie a prehľad. Tretia časť je zameraná na ukážku pokročilých úprav digitálnej fotografie. The thesis deals with the graphic applications and their usage in an advanced adjustment of a photography. The target of this thesis is to gather the information about the graphic applications used for the adjustment of digital photography. Furthermore, the target is to introduce various adjustments of a digital photography using a selected graphic application. The thesis is divided into three sections. The first one specifies a general information about a digital photography. The second part defines the graphic applications, describes its categories and provides an overview of the applications. The third part provides an example of an advanced adjustment of digital photography. Keywords: úprava digitálních fotografií; grafické aplikace; editing digital photos; graphic applications Available in digital repository of ZČU.
Pokročilé princípy úpravy digitálnej fotografie

Práca sa zaoberá grafickými aplikáciami a ich využitím pri pokročilej úprave digitálnej fotografie. Cieľom práce je zhromaždiť informácie o grafických aplikáciách na úpravu digitálnej fotografie. ...

Kostolanský, Lukáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Uživateľská príručka pre AutoCAD 2014 a jej využitie v predmete technika na základných školách
Krištofek, Michal; Višňovský, Erik
2015 - Slovak
Autori príspevku vytvorili užívateľskú príručku pre konštrukčný softvér AutoCAD 2014. Príručka obsahuje aj pracovné listy pre 7. ročník základnej školy. Príručka oboznamuje užívateľa s pracovným prostredím kresliaceho programu AutoCAD 2014. Spolu s pracovnými listami je dostatočne názorná, aby s ňou vedeli pracovať aj žiaci základnej školy. Pracovné listy obsahujú deväť úloh pre prácu v prostredí AutoCAD 2014. Úlohy sú zoradené od najjednoduchšej po najnáročnejšiu. The authors of the created user manual for design software AutoCAD 2014. This guide includes a worksheet for the 7th year of primary school. User Guide introduces the working environment. Along with the worksheet is illustrative enough to know her work in the primary school pupils. The worksheet contains nine jobs to work in an AutoCAD 2014. The tasks are ordered from simplest after the most demanding. Keywords: uživatelská příručka; AutoCAD; základní školy; user manual; AutoCAD; primary schools Available in digital repository of ZČU.
Uživateľská príručka pre AutoCAD 2014 a jej využitie v predmete technika na základných školách

Autori príspevku vytvorili užívateľskú príručku pre konštrukčný softvér AutoCAD 2014. Príručka obsahuje aj pracovné listy pre 7. ročník základnej školy. Príručka oboznamuje užívateľa s pracovným ...

Krištofek, Michal; Višňovský, Erik
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Niektoré aspekty riadenia spaľovania biomasy v kotloch malých a stredných výkonov
Piteľ, Ján; Hošovský, Alexander; Bukovský, Ivo
2015 - Slovak
Cieľom riadenia spaľovacieho procesu biomasy je zabezpečiť jej dokonalé spaľovanie s minimálnym prebytkom spaľovacieho vzduchu. Za týmto účelom sa do systémov riadenia implementujú algoritmy využívajúce rôzne regulačné štruktúry v závislosti na výkonu kotla, v ktorom prebieha spaľovanie biomasy. V príspevku sú popísané prístupy k riadeniu spaľovacieho procesu biomasy v kotloch malých a stredných výkonov. Pozornosť je venovaná aj riešeniu problému dopravného oneskorenia pri riadení výkonu kotla, pričom na jeho elimináciu bol použitý Varelov imunitný regulátor pre reguláciu teploty vody na výstupe kotla. Keywords: riadenie spaľovacieho procesu; biomasa; dopravné oneskorenie; Varelov imunitný regulátor Available in digital repository of UPCE.
Niektoré aspekty riadenia spaľovania biomasy v kotloch malých a stredných výkonov

Cieľom riadenia spaľovacieho procesu biomasy je zabezpečiť jej dokonalé spaľovanie s minimálnym prebytkom spaľovacieho vzduchu. Za týmto účelom sa do systémov riadenia implementujú algoritmy ...

Piteľ, Ján; Hošovský, Alexander; Bukovský, Ivo
Univerzita Pardubice, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases