Number of found documents: 322555
Published from to

Souvislost míry deprese, stresu, úzkosti a aktuální nálady s velikostí komplexní odpovědi při stimulaci reflexního otáčení dle Vojty
Košatková, Zuzana; Nováková, Tereza; Švojgrová, Andrea
2024 - Czech
Author: Zuzana Košatková Title: Relation of depression, stress and anxiety levels and current mood state with the size of the complex response during stimulation of reflex turning according to Vojta. Aims: The main aim of the thesis is to clarify whether there is a relationship between the level of depression, anxiety and stress levels and current mood state with the size of the complex response during the stimulation of reflex turning according to Vojta (VRL). Other aim is to find out whether reflexive turning according to Vojta has an effect on current mood state. Methods: The study was conducted on 27 healthy women aged 19-25 years. At the beginning of the research participants completed the DASS-42 and POMS-SF questionnaire. Then, a 10-minute placebo stimulation of reflex turning ("chest zone" between the 2nd and 3rd ribs) was performed. During the 10-minute break, probands again completed the POMS-SF questionnaire. This was followed by 10-minute of reflex turning stimulation by Vojta from thesupine position from the thoracic zone between the 6th and 7th ribs. At the end of the session, participants completed the POMS-SF questionnaire for the last time. Non-parametric repeated measures ANOVA, post-hoc Durbin-Conover test and correlation matrix with Kendall's Tau B correlation coefficient were... Autor: Zuzana Košatková Název: Souvislost míry deprese, stresu, úzkosti a aktuální nálady s velikostí komplexní odpovědi při stimulaci reflexního otáčení dle Vojty Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je objasnit, zda existuje souvislost mezi mírou deprese, úzkosti, stresu a aktuálním psychickým stavem a velikostí komplexní odpovědi při stimulaci reflexního otáčení dle Vojty (VRL) a dále si práce klade za cíl zjistit, zda stimulace reflexního otáčení dle Vojty má vliv na aktuální psychický stav. Metody: Výzkum proběhl na 27 zdravých ženách ve věku 19-25 let. Na začátku výzkumu probandky vyplnily dotazník DASS-42 a POMS-SF. Poté proběhla 10minutová placebo stimulace reflexního otáčení ("hrudní zóna" mezi 2. a 3. žebrem). Během 10minutové přestávky probandky opět vyplnily POMS-SF dotazník. Poté následovala 10minutová stimulace reflexního otáčení dle Vojty z polohy vleže na zádech z hrudní zóny mezi 6. a 7. žebrem. Po jejím ukončení probandky naposledy vyplnily POMS-SF dotazník. Pro ověření hypotéz byla využita neparametrická ANOVA opakovaných měření, post-hoc Durbin-Conover test a korelační matrix s korelačním koeficientem Kendall's Tau B. Hladina statistické významnosti byla stanovena na p <0,05. Výsledky: Míra deprese, stresu a úzkosti měřená pomocí DASS-42 nemá vliv na velikost komplexní odpovědi... Keywords: Psychologie; Psychika; Fyzioterapie; Vojtova metoda; Terapie dle Vojty; DASS-42; POMS-SF; Psychology; Physiotherapy; Vojta method; Vojta therapy; DASS-42; POMS-SF Available in a digital repository NRGL
Souvislost míry deprese, stresu, úzkosti a aktuální nálady s velikostí komplexní odpovědi při stimulaci reflexního otáčení dle Vojty

Author: Zuzana Košatková Title: Relation of depression, stress and anxiety levels and current mood state with the size of the complex response during stimulation of reflex turning according to Vojta. ...

Košatková, Zuzana; Nováková, Tereza; Švojgrová, Andrea
Univerzita Karlova, 2024

Vliv chůze a cvičení s elastickým odporem k ovlivnění vybraných funkčních parametrů u seniorů
Palčinská, Renáta; Pavlů, Dagmar; Malá, Jitka
2024 - Czech
Title: Effect of walking and elastic resistence exercise on selected functional parameters in the elderly Objectives: The aim of this thesis was to evaluate the effect of walking and elastic resistance exercise on selected parameters in the elderly population. Methods: The target group was healthy adults aged 60-80 years capable of independent walking. Subjects were randomly divided into three groups. The intervention of the first group consisted of elastic resistance exercise and controlled walking twice a week/ 1 hour for one month. The intervention of the second group consisted of walking twice a week/ 40 minutes, and the control group performed only the normal activities of the day. The respiratory parameters - vital capacity and FEV1, functional parameters - six-minute walking test and Sit to Stand test, and the distance of the acromion from the bed were evaluated. The measured values were statistically and graphically processed. Results: By comparing the individual tests of the intervention groups of walking with resistance exercise and walking alone, a higher benefit of the combination of exercises was found in almost all parameters. Keywords: FEV1, FVC, 6MWT, Sit to Stand test, elderly, measurement acromion-bed, resistance exercise, walking Název: Vliv chůze a cvičení s elastickým odporem k ovlivnění vybraných funkčních parametrů u seniorů Cíle: Cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit vliv chůze a cvičení s elastickým odporem na vybrané parametry u seniorské populace. Metody: Cílovou skupinou byli zdraví dospělí ve věku 60-80 let schopní samostatné chůze. Probandi byli rozděleni náhodným způsobem do třech skupin. Intervence první skupiny sestávala z cvičení s elastickým odporem a řízenou chůzí 2x týdně/1 hodina po dobu jednoho měsíce. Intervence druhé skupiny zahrnovala chůzi 2x týdně/ 40 minut a kontrolní skupina prováděla jenom běžné aktivity dne. Hodnoceny byly respirační parametry - vitální kapacita a FEV1, funkční parametry - šestiminutový test chůze a Sit to Stand test, a vzdálenost akromionu od lehátka vleže na zádech. Naměřené hodnoty byly statisticky a graficky zpracovány. Výsledky: Cvičení s elastickým odporem spolu s řízenou chůzí u starší populace v rozsahu 2x týdně vede ke zlepšení vybraných respiračních a funkčních parametrů, zároveň vede k napřímení v oblasti trupu měřeno vzdáleností akromion - lehátko. Při srovnání jednotlivých testů intervenčních skupin chůze s odporovým cvičením a samotnou chůzí byl shledán téměř ve všech parametrech vyšší přínos kombinace cvičení. Klíčová slova: FEV1, VC, 6MWT, Sit to Stand test,... Keywords: FEV1; VC; 6MWT; Sit to Stand test; starší dospělí; měření vzdálenosti akromion-lehátko; cvičení s elastickým odporem; chůze; FEV1; FVC; 6MWT; Sit to Stand test; elderly; measurement acromion-bed; resistance exercise; walking Available in a digital repository NRGL
Vliv chůze a cvičení s elastickým odporem k ovlivnění vybraných funkčních parametrů u seniorů

Title: Effect of walking and elastic resistence exercise on selected functional parameters in the elderly Objectives: The aim of this thesis was to evaluate the effect of walking and elastic ...

Palčinská, Renáta; Pavlů, Dagmar; Malá, Jitka
Univerzita Karlova, 2024

Hodnocení aktivity vybraných svalů povrchovou elektromyografií při RL dle Vojty
Pochmanová, Lucie; Nováková, Tereza; Martínek, Milan
2024 - Czech
Title: Assessment of muscle activity by surface electromyography in reflex locomotion according to Vojta Objectives: The aim of this thesis is to summarize the existing knowledge on the objectification of the effects of Vojta reflex stimulation. It is also aimed to verify whether there is a higher muscle activity in selected muscles (m. rectus abdominis, m. biceps brachii, m. tibialis anterior) during Vojta chest zone stimulation compared to placebo stimulation. Subsequently, the mean muscle activity relating to maximum voluntary contraction (MVC) for all selected muscles during stimulation was compared. Furthermore, muscle activity related to MVC in the first and last minute without stimulation was also recorded with surface electromyography (sEMG) and was later assessed. Methods: The sample consisted of female university students in the age range of 18-26 years. Muscle activity measurements were performed on a Trigno Delsys instrument with EMGworks Acquisition software. The MVC of selected muscles was measured for each subject, and also the other researchers whose studies were running in parallel with this work were performed. EMG signal measurements were performed not only during placebo stimulation and stimulation according to Vojta, but also in the first and last minute without any... Název: Hodnocení aktivity vybraných svalů povrchovou elektromyografií při RL dle Vojty Cíle: Cílem této práce je shrnutí dosavadních poznatků o objektivizaci účinků stimulace dle Vojty. Také ověřit, zda dochází během stimulace hrudní zóny dle Vojty k vyšší svalové aktivitě měřené pomocí povrchové elektromyografie (sEMG) u vybraných svalů (m. rectus abdominis, m. biceps brachii, m. tibialis anterior) oproti placebo stimulaci. Byl porovnáván celkový průměr svalové aktivity vztažený k maximální volní kontrakci (MVC) při stimulacích. Hodnocena byla také svalová aktivita vztažená k MVC v první a poslední minutě bez stimulací se záznamem EMG. Metody: Ve výzkumné části práce bylo stimulováno 24 probandek v placebo zóně a následně v oblasti hrudní zóny dle Vojty. Vzorek tvořily studentky vysoké školy ve věkovém rozmezí 18-26 let. Měření svalové aktivity probíhalo na přístroji Trigno Delsys s programem EMGworks Acquisition. U každé probandky byla naměřena MVC vybraných svalů a také byly provedeny úkony ostatních řešitelů, jejichž výzkum probíhal paralelně s touto prací. Měření EMG signálu probíhalo nejen při placebo stimulaci a stimulaci dle Vojty, ale také v první i poslední minutě bez jakékoliv stimulace. Pořadí stimulací bylo nerandomizované. Mezi stimulacemi bylo minimálně 10 minut pauzy, kde probíhaly... Keywords: Vojtova metoda; Vojtova reflexní lokomoce; VRL; reflexní stimulace; povrchová elektromyografie; EMG; svalová aktivita; Vojta method; Vojta reflex locomotion; VRL; reflex stimulation; surface electromyography; EMG; muscle activity Available in a digital repository NRGL
Hodnocení aktivity vybraných svalů povrchovou elektromyografií při RL dle Vojty

Title: Assessment of muscle activity by surface electromyography in reflex locomotion according to Vojta Objectives: The aim of this thesis is to summarize the existing knowledge on the ...

Pochmanová, Lucie; Nováková, Tereza; Martínek, Milan
Univerzita Karlova, 2024

Nordic walking - analýza chůze seniorů.
Novotný, Petr; Vilímek, Miloslav; Horák, Zdeněk
2024 - Czech
Title: Nordic walking - analysis of senior walking Aims: This thesis aims to make a kinematic and kinetic analysis of gait and NW in elderly using Qualisys and Kistler. Afterwards, it also aims to compare the selected parameters with each other and, based on the results, to objectify the effect of NW on the gait of the elderly. Methods: The theoretical part of this thesis was processed using books and electronic sources obtained from online databases (PubMed, Medline, and Google Scholar). The research part was done in the form of an experiment. Fifteen women aged between 65 and 83 years (mean age 74) who regularly practiced Nordic walking under professional guidance participated in the research. These women were measured while walking and NW. A 3D kinematic analysis of walking and NW was performed using the Qualisys Motion Capture camera system. Ground reaction forces were measured using Kistler force plates placed in the captured kinematic analysis path. Data from these instruments was processed in Qualisys Track Manager and Microsoft Office Excel. Selected gait parameters that were analyzed included stride length, double-step length, gait speed, stride cadence, standing phase duration, lateral pelvic deviation, hip flexion and extension, knee joint flexion, dorsal and plantar flexion of the ankle... Název: Nordic walking - analýza chůze seniorů Cíle: Cílem této diplomové práce je provést kinematickou a kinetickou analýzu chůze a NW u seniorů pomocí systému Qualisys a Kistler a porovnat mezi sebou vybrané parametry. Následně na základě zjištěných výsledků objektivizovat, jaký vliv má NW na chůzi seniorů. Metody: Teoretická část této diplomové práce byla zpracována pomocí knih a elektronických pramenů získaných v rámci online databází (PubMed, Medline, Google Scholar). Výzkumná část byla zpracována formou experimentu. Výzkumu se zúčastnilo 15 žen ve věku mezi 65 - 83 let (průměrný věk 74), které se pravidelně věnovaly nordic walking pod odborným vedením. Tyto osoby byly měřeny při chůzi i NW. 3D kinematická analýza chůze a NW byla provedena pomocí kamerového systému Qualisys Motion Capture. Reakční síly podložky byly změřeny pomocí silových desek značky Kistler, umístěných ve snímané dráze kinematické analýzy. Data z těchto přístrojů byla zpracována v programech Qualisys Track Manager a Microsoft Office Excel. Mezi zvolené parametry chůze, které byly podrobeny analýze, patří délka kroku, délka dvojkroku, rychlost chůze, kadence kroku, doba trvání stojné fáze, laterální odchylka pánve, flexe a extenze kyčelního kloubu, flexe kolenního kloubu, dorzální a plantární flexe hlezenního kloubu a všechny... Keywords: kinematická analýza; kinetická analýza; nordic walking; chůze; senioři; kinematic gait analysis; kinetic gait analysis; nordic walking; gait; the elderly Available in a digital repository NRGL
Nordic walking - analýza chůze seniorů.

Title: Nordic walking - analysis of senior walking Aims: This thesis aims to make a kinematic and kinetic analysis of gait and NW in elderly using Qualisys and Kistler. Afterwards, it also aims to ...

Novotný, Petr; Vilímek, Miloslav; Horák, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2024

Posturální stabilita trupu ve vztahu k poranění dolních končetin u hráčů florbalu
Balatka, Adam; Nováková, Tereza; Žáková, Lenka
2024 - Czech
Author: Bc. Adam Balatka Title: Postural stability of the trunk in relation to floorball players' lower limbs injuries Objectives: The aim of this diploma thesis is to investigate the level of postural stability by evaluating the quality of the deep stabilization system function in elite floorball players. Then, take into account its relation to the occurrence of lower extremity injuries in the anamnesis of each player. The next goal is to compare these results with evaluation of the stabilizing abilities of the lower extremities. Methods: 28 elite floorball players from fhe FBC Liberec club took part in this research. The players were 16-35 years old. Testing and data collection were done in Semptember and October 2023 before practise unit in the gym of the floorball club FBC Liberec. Anamnestic data focused mainly on lower extremities injuries were taken at first from each player. Subsequently, the level of trunk stability was examined using the diaphragm test and the hip joint flexion test according to Kolář. Then was measured the Y-balance test. Finally was done the evaluation according to the Return to activity algorithm Level 4 (90ř balance hop and square hop test). The MS Excel 365 program and statistic software Jamovi (version 2.3) were used for data evaluation. The results were processed... Autor: Bc. Adam Balatka Název: Posturální stabilita trupu ve vztahu k poranění dolních končetin u hráčů florbalu Cíle: Cílem této diplomové práce je vyšetřit úroveň posturální stability hodnocením kvality funkce hlubokého stabilizačního systému u vrcholových hráčů florbalu. Následně vzít v úvahu její vztah k výskytu poranění dolních končetin v anamnéze u jednotlivých hráčů. Dalším cílem je pak porovnat tyto výsledky s měřením stabilizačních schopností dolních končetin. Metody: Výzkumu se zúčastnilo 28 vrcholových hráčů florbalu z klubu FBC Liberec. Hráči byli ve věku 16-35 let. Testování a sběr dat proběhlo v období září a října 2023 před tréninkovou jednotkou v prostorách posilovny florbalového klubu FBC Liberec. U všech hráčů byla nejprve odebrána anamnéza, zaměřující se především na poranění dolních končetin. Následně byla vyšetřena úroveň trupové stability pomocí bráničního testu a testu flexe kyčelního kloubu dle Koláře. Poté bylo provedeno měření Y-balance testu a hodnocení dle Return to activity algorithm Level 4 (90ř balance hop a square hop test). Pro vyhodnocení dat byl využit program MS Excel 365 a statistický software Jamovi (verze 2.3). Pro vyhodnocení výsledků byl použit model logistické regrese, lineární regrese a Pearsonův korelační kvocient. Jako hladina statistické významnosti... Keywords: trupová stabilita; trupová stabilita a sport; riziko poranění dolních končetin; testování rizika poranění dolních končetin; florbal; Y-balance test; Return to activity algorithm; core stability; core stability in sport; risk of lower limb injury; floorball; Y-balance test; Return to activity algorithm Available in a digital repository NRGL
Posturální stabilita trupu ve vztahu k poranění dolních končetin u hráčů florbalu

Author: Bc. Adam Balatka Title: Postural stability of the trunk in relation to floorball players' lower limbs injuries Objectives: The aim of this diploma thesis is to investigate the level of ...

Balatka, Adam; Nováková, Tereza; Žáková, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Změny plicních funkcí a srdeční aktivity při stimulaci reflexního otáčení dle Vojty
Charvátová, Zuzana; Nováková, Tereza; Martínek, Milan
2024 - Czech
Author: Zuzana Charvátová Title: Changes in pulmonary function and cardiac activity during reflex rolling stimulation according to Vojta Objectives: The aim of this study is to evaluate accompanying non-locomotive manifestations within the comprehensive response to stimulation of trigger zones from the concept of reflex locomotion according to Professor Vojta, which are a reflection of the function of the autonomic nervous system. Changes in respiratory parameters and changes in cardiac activity have been selected from these manifestations. Methods: The research was conducted on 26 healthy adult women aged 19-25 years. Reflex rolling according to Vojta from the supine position (RO - 1st phase) was chosen. Pressure stimulation was applied from the left chest trigger zone between the 6th and 7th rib for 10 minutes. Each subject also underwent apparent (sham) stimulation in the same position (RO - 1st phase), lasting 10 minutes, but on the right side of the chest between the 2nd and 3rd rib. Due to the possible lingering effect of pressure stimulation during VRL, sham stimulation was always preceded by experimental stimulation. A 10-minute break was taken between the two cycles. Data for the analysis of changes in lung function were obtained by spirometric measurements of FVC, FEV1, and PEF before... Autor: Zuzana Charvátová Název: Změny plicních funkcí a srdeční aktivity při stimulaci reflexního otáčení dle Vojty Cíle: Cílem této práce je hodnocení doprovodných nelokomočních projevů v rámci komplexní odpovědi na stimulaci spoušťových zón z konceptu reflexní lokomoce dle profesora Vojty (VRL), jež jsou odrazem funkce autonomního nervového systému. Z těchto projevů byly vybrány změny dechových parametrů a změny srdeční aktivity. Metody: Výzkum proběhl na 26 zdravých dospělých ženách ve věku 19-25 let. Zvoleno bylo reflexní otáčení dle Vojty z polohy na zádech (RO - 1. fáze). Tlaková stimulace byla prováděna z hrudní spoušťové zóny vlevo mezi 6. a 7. žebrem 10 minut. U každé probandky byla provedena i zdánlivá (sham) stimulace ve stejné pozici (RO - 1. fáze), která trvala rovněž 10 minut, ale byla na pravé straně hrudníku mezi 2. a 3. žebrem. Z důvodu možného doznívajícího efektu tlakové stimulace při VRL byla sham stimulace vždy předřazena experimentální stimulaci. Mezi oběma cykly byla přestávka 10 minut. Data pro analýzu změn plicních funkcí byla získána spirometrickým měřením FVC, FEV1 a PEF před zdánlivou (sham) stimulací, po sham stimulaci a po experimentální stimulaci. Pro statistickou analýzu (test ANOVA pro opakovaná měření) jsme použili hodnoty vyjádřené v procentech predikovaných... Keywords: Vojtova reflexní lokomoce; reflexní otáčení; spirometrie; plicní funkce; EKG; variabilita srdeční frekvence (HRV); autonomní nervový systém; Vojta's reflex locomotion; reflex rolling; spirometry; lung function; ECG; heart rate variability (HRV); autonomic nervous system Available in a digital repository NRGL
Změny plicních funkcí a srdeční aktivity při stimulaci reflexního otáčení dle Vojty

Author: Zuzana Charvátová Title: Changes in pulmonary function and cardiac activity during reflex rolling stimulation according to Vojta Objectives: The aim of this study is to evaluate accompanying ...

Charvátová, Zuzana; Nováková, Tereza; Martínek, Milan
Univerzita Karlova, 2024

Porovnání stability horního a dolního kvadrantu pomocí Y-balance testu u dívek, které se věnují sportovnímu aerobiku
Citová, Adéla; Nováková, Tereza; Žáková, Lenka
2024 - Czech
Title: Comparison of upper and lower quadrant stability using the Y-balance test in girls practicing sports aerobics Aim: The aim of this thesis is to identify the functional development of girls practicing sports aerobics at the elite level, to compare asymmetries and dynamic stability of the lower and upper quadrants using the Y-balance test across age groups. In addition to the main aim, the thesis monitored the prevalence of musculoskeletal disorders using a short anamnestic questionnaire and assessed the presence of hypermobility through the Beighton score. So, a secondary aim is to determine if and how these other aspects affect the dynamic stability of the girls. Method: A total of 44 girls aged between 8 and 25 years, covering all age categories of sports aerobics, participated in the study. The probands were selected from nine clubs in the Czech Republic and the research took place in the gyms of six of them. Measurements were taken during the competition season between February 2023 and October 2023. Data were collected by anamnestic questionnaire, Y-balance test and Beighton score. During this time period, the girls were measured a total of 3 times - at the beginning of the season, at the midpoint and towards the end. Data were entered into forms and then processed in Microsoft Excel... Název práce: Porovnání stability horního a dolního kvadrantu pomocí Y-balance testu u dívek, které se věnují sportovnímu aerobiku Cíle práce: Cílem této diplomové práce je zjistit funkční vývoj dívek, věnující se sportovnímu aerobiku na vrcholové úrovni, porovnat asymetrie a dynamickou stabilitu dolního a horního kvadrantu pomocí Y-balance testu napříč věkovými kategoriemi. Vedle hlavního cíle se práce věnuje monitoraci výskytu muskuloskeletálních obtíží pomocí krátkého anamnestického dotazníku a prostřednictvím Beightonova skóre se hodnotila přítomnost hypermobility. Vedlejším cílem tedy je zjistit, jestli a jak tyto další aspekty ovlivňují dynamickou stabilitu dívek. Metodika práce: Výzkumu se zúčastnilo celkem 44 dívek ve věku od 8 do 25 let čili ze všech věkových kategorií sportovního aerobiku. Probandky byly vybrány z devíti klubů v rámci České republiky a v tělocvičnách šesti z nich probíhal samotný výzkum. Měření bylo realizováno během závodní sezóny v období od února 2023 do října 2023. Data byla získávána anamnestickým dotazníkem, Y-balance testem a Beightonovým skórem. V tomto časovém úseku byla děvčata měřena celkem 3x - na začátku sezóny, v půlce a ke konci. Data byla zanesena do formulářů a následně zpracována v programech Microsoft Excel a softwaru R. Vyhodnocení analýzou rozptylu... Keywords: Y-balance test; posturální stabilita; hypermobilita; posturální funkce; raná specializace; trénink žen; aerobik; Beightonovo skóre; Y-balance test; postural control; hypermobility; postural function; early specialization; women's training; aerobic; Beighton score Available in a digital repository NRGL
Porovnání stability horního a dolního kvadrantu pomocí Y-balance testu u dívek, které se věnují sportovnímu aerobiku

Title: Comparison of upper and lower quadrant stability using the Y-balance test in girls practicing sports aerobics Aim: The aim of this thesis is to identify the functional development of girls ...

Citová, Adéla; Nováková, Tereza; Žáková, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Efektivita unimodální fyzioterapeutické intervence Running Gait Retraining v léčbě syndromu iliotibiálního traktu u běžců - systematický přehled
Stehlíková, Alžběta; Pavlů, Dagmar; Reckziegelová, Petra
2024 - Czech
Title: Efficacy of the unimodal physiotherapy intervention Running Gait Retraining in the treatment of runners' iliotibial band syndrome - a systematic review Objectives: The aim of the thesis is to evaluate whether the unimodal physiotherapy intervention running gait retraining is an efficacious treatment of the iliotibial band syndrome in runners. Methods: The thesis was carried out in the form of a systematic review. Eligible studies were searched for in the following electronic databases from December 2023 to January 2024: PubMed, SCOPUS, SPORTDiscus, Web of Science. Selected studies which met the specified inclusion criteria were then analysed to answer the research question, i.e. whether it is efficacious to use running gait retraining only to treat runners with iliotibial band syndrome. Results: Only 1 study met the inclusion criteria (an experimental case study), the results of which suggest that running gait retraining used as a unimodal physiotherapy intervention in the treatment of the runners' iliotibial band syndrome might be an efficacious therapeutic approach. Considering the low-level evidence of the included study, however, the results cannot be generalized. In the future, the efficacy of this treatment approach needs to be evaluated on the basis of a larger scale research of a... Název: Efektivita unimodální fyzioterapeutické intervence Running Gait Retraining v léčbě syndromu iliotibiálního traktu u běžců - systematický přehled Cíle: Cílem této práce je vyhodnotit, zda je unimodální fyzioterapeutická intervence running gait retraining efektivní v léčbě syndromu iliotibiálního traktu u běžců. Metody: Tato diplomová práce byla realizovaná formou systematického přehledu. Studie byly vyhledávány v období od prosince 2023 do ledna 2024 v následujících elektronických databázích: PubMed, SCOPUS, SPORTDiscus, Web of Science. Vyhledané studie splňující stanovená kritéria byly následně analyzovány za účelem zodpovězení výzkumné otázky, zda je možné využít running gait retraining v léčbě syndromu iliotibiálního traktu u běžců jako samostatnou modalitu. Výsledky: Na základě stanovených kritérií byla k analýze zařazena 1 studie (experimentální případová studie), jejíž výsledky naznačují, že running gait retraining jako unimodální fyzioterapeutická intervence v léčbě syndromu iliotibiálního traktu může představovat efektivní terapeutický přístup. S ohledem na nízkou úroveň evidence zahrnuté studie však výsledky nelze generalizovat. Efektivitu tohoto přístupu je v budoucnu potřeba hodnotit na podkladě experimentálních studií většího rozsahu a vyšší metodologické kvality. Do té doby... Keywords: syndrom iliotibiálního traktu; běžecká zranění z přetížení; running gait retraining; fyzioterapie; biomechanika; iliotibial band syndrome; running gait retraining; running related injury; physiotherapy; biomechanics Available in a digital repository NRGL
Efektivita unimodální fyzioterapeutické intervence Running Gait Retraining v léčbě syndromu iliotibiálního traktu u běžců - systematický přehled

Title: Efficacy of the unimodal physiotherapy intervention Running Gait Retraining in the treatment of runners' iliotibial band syndrome - a systematic review Objectives: The aim of the thesis is to ...

Stehlíková, Alžběta; Pavlů, Dagmar; Reckziegelová, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Skateboarding jako svobodná subkultura - historie od roku 1988 do konce 90. let v Česku
Bukač, Viktor; Houda, Přemysl; Franc, Martin
2024 - Czech
The goal of the thesis is to provide a detailed description of the history of skateboarding in the Czechoslovakia, i.e., in the Czech Republic from 1988 to the end of the nineties of the twentieth century, using a detailed insight into the environment of this urban community. The foundation of oral history research is the collection of data from recorded interviews, period literature, photographs, or film recordings (VHS). A key factor is the understanding of the life of this specific community from the perspective of the perception of freedom and other subjective feelings against the background of societal changes. The thesis examines the statements of this generation of skateboarders and people associated with this environment, with an overlap into culture, business, and the organization of sports events. Key words: Skateboarding, freedom, community, lifestyle, business life Cílem diplomové práce je přinést zevrubný popis historie skateboardingu v ČSSR, potažmo v Česku od roku 1988 do konce devadesátých let dvacátého století, pomocí detailního vhledu do prostředí této městské komunity. Fundamentem orálněhistorického bádání je sběr dat z pořízených rozhovorů, dobové literatury, fotografií či filmových záznamů (VHS). Klíčovým faktorem je chápání života této specifické komunity z pohledu vnímání svobody a dalších subjektivních pocitů na pozadí celospolečenských proměn. Práce se zabývá zkoumáním výpovědí této generace skateboardistů a lidí spojených s tímto prostředím, s přesahem do kultury, podnikání a pořádání sportovních událostí. Klíčová slova: Skateboarding, svoboda, komunita, životní styl, podnikání Keywords: skateboarding; svoboda; komunita; životní styl; podnikání; subjektivita skateboardingu (pocity; vjemy); urbanistické vlivy; komunitní slang; genderová vyváženost - tj; ženy vs. muži ve skateboardingu; závodění a campy; skateboarding jako profesionální zaměstnání; subkulturní diverzita; útoky nacistických Skinheads v 90. letech; zahraniční vlivy; skateboarding jako umění; vývoj lokálních médií; skateboarding; freedom; community; lifestyle; business life; subjectivity of skateboarding (feelings; perceptions); urban influences; community slang; gender balance - i.e; women vs. men in skateboarding; contests; and camps; skateboarding as a professional occupation; subcultural diversity; Nazi Skinheads attacks in the 90s; skateboarding as art; foreign influences on local community; media market development Available in a digital repository NRGL
Skateboarding jako svobodná subkultura - historie od roku 1988 do konce 90. let v Česku

The goal of the thesis is to provide a detailed description of the history of skateboarding in the Czechoslovakia, i.e., in the Czech Republic from 1988 to the end of the nineties of the twentieth ...

Bukač, Viktor; Houda, Přemysl; Franc, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Kvalita života u osob vyššího věku v ČR
Pojerová, Jana; Pavlů, Dagmar; Šorfová, Monika
2024 - Czech
Title: Quality of life in the elderly population in the Czech Republic Objectives: The aim of the study is to assess the quality of life of older people in the Czech Republic in relation to physical activity and to explore their awareness of the concept of frailty. The sub-objectives include a literature search of the issue and elaboration of theoretical background and formulation of research questions on the basis of these. A further objective is then to conduct the research itself, consisting of a one-off survey using a guided interview. Finally, a detailed analysis of the interviews, processing of the results and discussion. Methods: The paper uses the method of research of available Czech and foreign literature sources and the method of structured interview with a predetermined battery of questions for data collection. Opinions on healthy ageing, physical activity and its impact on quality of life and frailty were explored through the interview. A total of 17 older adults were interviewed. Analysis of the interviews was then carried out according to the methodology of Giorgi (1985) to determine the results. Results: Among other factors, physical activity has a positive impact on the quality of life of older people in the Czech Republic. It is also independence, psychological well-being, social... Název: Kvalita života u osob vyššího věku v ČR Cíle: Cílem práce je zhodnotit kvalitu života u osob vyššího věku v ČR v souvislosti s fyzickou aktivitou a zároveň prozkoumat jejich povědomí o pojmu stařecká křehkost. Mezi dílčí cíle patří rešerše literatury dané problematiky a zpracování teoretických východisek a na jejich základě formulovat výzkumné otázky. Dalším cílem je potom provedení samotného výzkumu, tvořeného jednorázovým šetřením pomocí řízeného rozhovoru. Na závěr potom podrobná analýza rozhovorů, zpracování výsledků a diskuse. Metody: V práci je použita metoda rešerše dostupných českých i zahraničních literárních zdrojů a dále metoda řízeného strukturovaného rozhovoru s předem stanovenou baterií otázek ke sběru dat. Pomocí rozhovoru byly zjišťovány názory na zdravé stárnutí, fyzickou aktivitu a její vliv na kvalitu života a stařeckou křehkost. Celkem bylo osloveno 17 starších dospělých. Analýza rozhovorů byla následně provedena podle metodiky dle Giorgiho (1985) na základě které byly stanoveny výsledky. Výsledky: Pozitivně kvalitu života osob vyššího věku v ČR kromě jiných faktorů ovlivňuje i fyzická aktivita. Dále je to nezávislost, psychická pohoda, sociální vztahy a jakákoli činnost či aktivita. Naopak negativně kvalitu života ovlivňuje fyzický úpadek související se stářím. Osoby... Keywords: kvalita života; starší dospělí; zdravé stárnutí; fyzická aktivita; stařecká křehkost; quality of life; elderly population; healthy aging; frailty; physical activity Available in a digital repository NRGL
Kvalita života u osob vyššího věku v ČR

Title: Quality of life in the elderly population in the Czech Republic Objectives: The aim of the study is to assess the quality of life of older people in the Czech Republic in relation to physical ...

Pojerová, Jana; Pavlů, Dagmar; Šorfová, Monika
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases